ANTAGLIGEN - AZUR

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


antagligen
Ordklass adverb
troligen

antagning
Ordklass substantiv
det att godkänna och ta emot som till exempel elev

antagonism
Ordklass substantiv
motsättning, fiendskap
motsatt verkan Bruklighet medicin

antagonist
Ordklass substantiv
motståndare
något med motsatt verkan Bruklighet medicin

antagonistisk
Ordklass adjektiv
fientlig
som verkar i motsatt riktning Bruklighet medicin

antal
Ordklass substantiv
mängd, numerär

antarktisk
Ordklass adjektiv
som tillhör Antarktis (sydpolsområdet)

antasta
Ordklass verb
vara närgången mot, ofreda
klandra, attackera

antavla
Ordklass substantiv
uppställning över en person anor (förfäder i rätt uppstigande led)

antecedentia
Ordklass substantiv
en persons förflutna

antecedentier
Ordklass substantiv
en persons förflutna

ante christum natum
Förkortning a. Chr. n.
före Kristi födelse, före Kristus

antecipation
Ordklass substantiv
det att antecipera (förutse, ana)

antecipera
Ordklass verb
förutse, ana, gå händelserna i förväg, ta ut i förskott

anteckna
Ordklass verb
skriva upp, notera

anteckning
Ordklass substantiv
något man skrivit upp, notering

antedatera
Ordklass verb
skriva tidigare datum än det verkliga (på till exempel check eller brev)

antediluviansk
Ordklass adjektiv
uråldrig (egentligen från tiden före syndafloden)

antememsale
Ordklass substantiv
dekorerad beklädnad av trä eller metall på ett altarbords framsida

antenn
Ordklass substantiv
anordning som sänder ut eller tar emot radiovågor
känselspröt eller luktorgan hos bland annat insekter och kräftor

antependium
Ordklass substantiv
förhänge på altare

antepenultima
Ordklass substantiv
tredje stavelsen från slutet av ett ord Bruklighet språkvetenskap

anthrax
Ordklass substantiv
mjältbrand Bruklighet medicin

antibarbarus
Ordklass substantiv
skrift mot språkliga missbruk

antibiotikum
Ordklass substantiv
ämne som hämmar eller dödar mikroorganismer, särskilt bakterier, till exempel penicillin

antichambrera
Ordklass verb
vänta i en uppsatt persons väntrum
uppvakta inställsamt

anticyklon
Ordklass substantiv
högtrycksområde

antidot
Ordklass substantiv
motgift

antifon
Ordklass substantiv
hörselskydd i form av en öronpropp

antifoni
Ordklass substantiv
kyrklig växelsång mellan två enstämmiga körer

antigen
Ordklass substantiv
ämne som framkallar bildning av antikroppar inom en organism

antiguan
Ordklass substantiv
person från ön Antigua
person från staten Antigua och Barbuda i Västindien

antihistamin
Ordklass substantiv
läkemedel som används bland annat mot allergier

antihjälte
Ordklass substantiv
huvudperson i ett litterärt verk, som saknar alla de egenskaper som kännetecknar mer traditionella hjältar

antiintellektuell
Ordklass adjektiv
som ifrågasätter förnuftets och utbildningens betydelse och istället hävdar betydelsen av tro, vilja och känsla

antik
Ordklass adjektiv
från antiken
från en äldre stilepok
minst 100 år gammal
gammal, föråldrad Bruklighet vardagligt

antiken
Ordklass substantiv
Greklands och Roms forntid

antikiserande
Ordklass adjektiv
som efterliknar antikens stil

antiklerikal
Ordklass adjektiv
prästfientlig

antiklimax
Ordklass substantiv
oväntad övergång från starkare till svagare uttryck, svagt slut på en bra början

antiklinal
Ordklass substantiv
de uppåtböjda delarna av ett veckbergskomplex Bruklighet geologi

antikrist
Ordklass substantiv
enligt fornkristen föreställning Kristi motståndare, som skall kämpa mot Kristus inför den yttersta domen
ofta i historien använt om gestalter som ansågs personifiera gudlösheten

antikropp
Ordklass substantiv
skyddsämne som en organism bildar mot antigener, till exempel vid infektioner

antikva
Ordklass substantiv
sammanfattande benämning på teckensnittsklasserna garalder och realer
den vanliga tryckbokstavsformen
rak stil i motsats till lutande stil (kursiv stil)

antikvariat
Ordklass substantiv
bokhandel som köper och säljer begagnade böcker

antikvarie
Ordklass substantiv
tjänsteman inom kulturminnesvården

antikvarisk
Ordklass adjektiv
som rör fornsaker eller forntida förhållanden
som rör antikvariat (bokhandlar som köper och säljer begagnade böcker)

antikverad
Ordklass adjektiv
föråldrad

antikvitet
Ordklass substantiv
föremål från äldre stilepok

antikviteter
Ordklass substantiv
äldre kulturförhållanden och läran om dem

antiloper
Ordklass substantiv
många arter slidhornsdjur ur skilda grupper, speciellt underfamiljen gräsätande antiloper i Afrika

antimakass
Ordklass substantiv
skyddsduk upptill på stols- eller soffrygg

antimateria
Ordklass substantiv
materia uppbyggd av antipartiklar

antimilitarism
Ordklass substantiv
fientlighet mot militärväsendet

antimon
Ordklass substantiv
ett metalliskt grundämne, som används i bland annat legeringar med bly

antinomi
Ordklass substantiv
motsägelse mellan två satser
konflikt mellan två lagar

antioxidant
Ordklass substantiv
ämne som motverkar oxidation Bruklighet kemi

antipartikel
Ordklass substantiv
spegelpartikel till en annan elementarpartikel med till exempel en laddning som är lika stor som dennas men av motsatt tecken

antipasto
Ordklass substantiv
förrätt
blandad förrätt med sardiner, tonfisk, oliver, salami, skinka med mera

antipati
Ordklass substantiv
motvilja

antipatisk
Ordklass adjektiv
motbjudande
fientlig

antipod
Ordklass substantiv
som bor eller är belägen på motsatt sida av jordklotet
utpräglad motsats

antiproton
Ordklass substantiv
protonens antipartikel

antipyretikum
Ordklass substantiv
febernedsättande medel

antirobotrobot
Ordklass substantiv
robot avsedd att bekämpa anfallande robotar

antisemit
Ordklass substantiv
judehatare

antisemitism
Ordklass substantiv
fientlighet mot judar

antiseptikum
Ordklass substantiv
bakteriedödande medel

antiseptisk
Ordklass adjektiv
bakteriedödande

antisionism
Ordklass substantiv
fientlig inställning till sionismen

antisionist
Ordklass substantiv
motståndare till sionismen

antisocial
Ordklass adjektiv
samhällsfientlig

antistatmedel
Ordklass substantiv
ämne som motverkar statisk elektricitet

antites
Ordklass substantiv
motsats
språkligt uttryck som bygger på kontrast, till exempel fördriva ont med gott
sats som ställs i motsats till annan sats, till exempel i Hegels dialektik Bruklighet filosofi

antitetisk
Ordklass adjektiv
som innehåller en motsats

antitoxin
Ordklass substantiv
skyddsämne eller motgift i en organism mot toxiner (gifter) från mikroorganismer

antologi
Ordklass substantiv
samling av valda diktverk eller dylikt, i regel av olika författare

antonym
Ordklass substantiv
motsatsord

antracit
Ordklass substantiv
högvärdigt stenkol
gråsvart färg

antrax
Ordklass substantiv
mjältbrand Bruklighet medicin

antropocentrisk
Ordklass adjektiv
med människan som (universums) medelpunkt

antropofag
Ordklass substantiv
människoätare, kannibal

antropofagi
Ordklass substantiv
kannibalism

antropogen
Ordklass adjektiv
skapad, orsakad eller påverkad av människan, särskilt om miljöpåverkan och dylikt

antropoid
Ordklass substantiv
människoapa (gorilla, chimpans eller orangutang)
antropoid
Ordklass adjektiv
människoliknande

antropolog
Ordklass substantiv
forskare i antropologi (läran om människan som art i biologisk mening eller som gruppvarelse)

antropologi
Ordklass substantiv
läran om människan som art i biologisk mening (fysisk antropologi) eller som gruppvarelse (socialantropologi, kulturantropologi)

antropomorf
Ordklass adjektiv
människoliknande

antropomorfism
Ordklass substantiv
det att föreställa sig mänskliga egenskaper hos icke mänskliga företeelser

antroposof
Ordklass substantiv
anhängare av antroposofin (en andlig rörelse som bland annat skapat en egen pedagogik, waldorfpedagogiken)

antroposofi
Ordklass substantiv
en andlig rörelse som utgått ur teosofin och som bland annat skapat en egen pedagogik, waldorfpedagogiken

anträda
Ordklass verb
börja eller inleda, till exempel en resa

anträffa
Ordklass verb
finna
träffa på, få tag i

anträffbar
Ordklass adjektiv
möjlig att finna, träffa på eller få tag i

antvarda
Ordklass verb
överlämna Bruklighet ålderdomligt

antyda
Ordklass verb
nämna flyktigt eller i förbigående
ge en vink om
tyda på, vara ett tecken på

antydan
Ordklass substantiv
vink, mycket kortfattad upplysning
en aning, allra första början

antydning
Ordklass substantiv
antydan

antydningsvis
Ordklass adverb
i form av antydningar, kortfattat och vagt

antåg
Ordklass substantiv
antågande

antåga
Ordklass verb
marschera fram

antända
Ordklass verb
tända eld på

anus
Ordklass substantiv
ändtarmsöppning

anvisa
Ordklass verb
visa
tilldela någon en plats
bevilja eller anslå pengar till ett visst ändamål

anvisning
Ordklass substantiv
uppgift, upplysning
skriftligt meddelande om utbetalning, till exempel en postanvisning

anvisningsläkare
Ordklass substantiv
läkare som de anställda vid ett ämbetsverk i första hand bör anlita

använda
Ordklass verb
utnyttja

använda apostlahästarna
Frasklass verbfras
gå till fots

användarnamn
Ordklass substantiv
ett namn eller annan beteckning som man identifierar sig med för att, vanligen tillsammans med ett lösenord, styrka att man har tillgång till en viss tjänst eller sida på internet Bruklighet databehandling

användbar
Ordklass adjektiv
som kan användas

a och o
början och slutet, det viktigaste

aorta
Ordklass substantiv
stora kroppspulsådern, som för blodet från hjärtat till olika delar av kroppen

apa
Ordklass substantiv
gaffelsegel på stormast

apache
Ordklass substantiv
medlem av ennordamerikansk indianstam
ligist i Paris Bruklighet förr

apa efter
Frasklass verbfras
härma, imitera

apanage
Ordklass substantiv
underhåll åt medlem av ett kungahus

apart
Ordklass substantiv
säregen, speciell

apartheid
Ordklass substantiv
rasåtskillnad (förr officiell politik i Sydafrika)

apa sig
Frasklass verbfras
spela apa (göra pajaskonster)

apati
Ordklass substantiv
stor likgiltighet, håglöshet

apatisk
Ordklass adjektiv
likgiltig, håglös

apatit
Ordklass substantiv
klor- eller fluorhaltigt kalciumfosfat

apel
Ordklass substantiv
träd av apelsläktet, dit bland annat äppelträd och vildapel hör

apelkastad
Ordklass adjektiv
grå eller vit med mörka ringformade fläckar (om häst)

apelsin
Ordklass substantiv
en citrusfrukt

aperçu
Ordklass substantiv
kortfattad översikt

aperitif
Ordklass substantiv
drink före måltid, aptitretare

apertur
Ordklass substantiv
öppning
särskilt objektivöppningens diameter hos ett optiskt instrument

apex
Ordklass substantiv
den punkt på himmelssfären mot vilken solsystemts rörelse i rymden är riktad Bruklighet astrologi
egentligen spets, topp
rabatterad flygbiljett för vilken särskilda regler gäller

apexbiljett
Ordklass substantiv
rabatterad flygbiljett för vilken särskilda regler gäller

apfelstrudel
Ordklass substantiv
österrikiskt smördegsbakverk med fyllning av bland annat äpple och russin

aphelium
Ordklass substantiv
den punkt i en himlakropps bana som ligger längst bort från solen Bruklighet astronomi

aplomb
Ordklass substantiv
säkerhet i hållning och uppträdande
eftertryck, kläm

apné
Ordklass substantiv
tillfälligt ofrivilligt andningsuppehåll Bruklighet medicin

apodiktisk
Ordklass adjektiv
obetingad, nödvändig Bruklighet logik

apogeum
Ordklass substantiv
den punkt i månens eller en satellits bana som ligger längst bort från jorden Bruklighet astronomi

à point
mittemellan blodig och genomstekt, medium (om stekt kött)

apokalyps
Ordklass substantiv
(skrift med) uppenbarelse av världens slut, yttersta domen etcetera

Apokalypsen
Ordklass substantiv
Uppenbarelseboken i Bibeln

apokalyptisk
Ordklass adjektiv
som innebär en apokalyps (uppenbarelse av världens slut)

apokatastasis
Ordklass substantiv
egentligen återställelse
alla varelsers, även de ondas, slutliga frälsning genom Guds kärlek och nåd Bruklighet teologi

apokope
Ordklass substantiv
bortfall av vokal i ordslut, till exempel int istället för inte i norrländska dialekter Bruklighet språkvetenskap

apokryf
Ordklass substantiv
apokryfisk bok (det vill säga bok som är tvivelaktig till värde eller äkthet)

apokryfisk
Ordklass adjektiv
tvivelaktig till värde eller äkthet

apokryfiska böcker
Frasklass nominalfras
benämning på några gammaltestamentliga böcker som inte var med i den fornjudiska skirftsamlingen, till exempel Vishetens bok

apollinaris
Ordklass substantiv
en sorts mineralvatten

apollinisk
Ordklass adjektiv
klar, harmonisk, behärskad (efter den grekiske guden Apollon)

apollonisk
Ordklass adjektiv
klar, harmonisk, behärskad (efter den grekiske guden Apollon)

apologet
Ordklass substantiv
försvarare av en lära, särskilt kristendomen

apologetik
Ordklass substantiv
en gren av teologin med uppgift att bevisa och försvara kyrkans lära

apologetisk
Ordklass adjektiv
försvarande

apologi
Ordklass substantiv
försvar, försvarstal, försvarsskrift

apomikt
Ordklass substantiv
apomiktisk art eller individ (det vill säga art som förökar sig utan befruktning) Bruklighet botanik

apomiktisk
Ordklass adjektiv
som förökar sig utan befruktning Bruklighet botanik

apomixis
Ordklass substantiv
förökning utan befruktning Bruklighet botanik

apoplektisk
Ordklass adjektiv
som avser apoplexi (slaganfall)
högröd i ansiktet
med explosivt temperament

apoplexi
Ordklass substantiv
slaganfall, hjärnblödning

apor
Ordklass substantiv
en grupp människoliknande däggdjur (en underordning primater)

apostat
Ordklass substantiv
avfälling

apostel
Ordklass substantiv
missionär
banbrytare för en lära (egentligen kristendomen)
någon av Jesu tolv närmaste lärjungar

a posteriori
beroende av erfarenheten

apostolisk
Ordklass adjektiv
som avser apostlarna, den äldsta kyrkan eller påven

apostolisk succession
Frasklass nominalfras
en från apostlarna utgående obruten följd av biskopsvigningar

apostrof
Ordklass substantiv
utelämningstecken, '

apostrofera
Ordklass verb
i högtidliga ordalag rikta sig till någon närvarande eller frånvarande

apotek
Ordklass substantiv
affär där man köper läkemedel

apotekare
Ordklass substantiv
den som förestår ett apotek
person som efter apotekarexamen fått legitimation som apotekare

apoteksombud
Ordklass substantiv
försäljningsställe som förmedlar beställningar från ett apotek

apoteos
Ordklass substantiv
upphöjande av en människa till gud
förhärligande

apparanser
Ordklass substantiv
utseende, sken

apparat
Ordklass substantiv
mekaniskt hjälpmedel, anordning
anstalter, förberedelser
organsystem, till exempel matsmältningsapparaten
byråkratisk organisation, till exempel statsapparaten

apparatjik
Ordklass substantiv
person som arbetar inom apparaten (det vill säga statsbyråkratin, partibyråkratin etcetera)

apparatur
Ordklass substantiv
uppsättning av apparater

apparent
Ordklass adjektiv
tydlig, uppenbar
skenbar Bruklighet astronomi

apparition
Ordklass substantiv
utseende och uppträdande

appeasementpolitik
Ordklass substantiv
eftergiftspolitik

appell
Ordklass substantiv
tillrop, vädjan
lystringssignal
vädjan om att ett mål skall upptas av högre domstol

appellant
Ordklass substantiv
person som överklagar en dom

appellation contrôlée
('kontrollerad benämning') angivelse på vinetikett att vinet odlats och framställts i det namngivna distriktet under kontroll i enlighet med fransk lag

appellationsdomstol
Ordklass substantiv
högre domstol som man kan överklaga en dom till och som prövar hela målet på nytt

appellativ
Ordklass substantiv
artnamn, substantiv som är gemensamt namn för alla föremål av samma slag, till exempel hund och stol Bruklighet språkvetenskap

appellera
Ordklass verb
vädja till högre domstol, till någons goda hjärta etcetera

appendicit
Ordklass substantiv
blindtarmsinflammation

appendix
Ordklass substantiv
bihang, tillägg
blindtarmens bihang

applet
Ordklass substantiv
litet dataprogram, speciellt ett som ingår i en webbsida Bruklighet databehandling

appletprogram
Ordklass substantiv
litet dataprogram, speciellt ett som ingår i en webbsida Bruklighet databehandling

applicera
Ordklass verb
sätta eller lägga på, anbringa
använda viss teknik eller metod, tillämpa

applick
Ordklass substantiv
ljushållare på väggen, speciellt från 1700-talet

applikabel
Ordklass adjektiv
tillämpbar

applikation
Ordklass substantiv
anbringande
prydnadssömnad av tygbitar som sys fast som mönster på bottentyget
praktisk användning, tillämpning

applåd
Ordklass substantiv
handklappning som uttrycker gillande eller entusiasm

applådera
Ordklass verb
klppa händerna åt

applådåska
Ordklass substantiv
dånande applåder

apportegendom
Ordklass substantiv
fastigheter, maskiner etcetera som används som betalning istället för pengar vid apportemission

apportemission
Ordklass substantiv
emission av aktier som betalas med annat än pengar; förekommer bland annat när ett företag köper ett nytt dotterbolag

apportera
Ordklass verb
hämta och bära fram något i munnen (om hund)

apposition
Ordklass substantiv
attribut som utgörs av ett substantiv, ofta med bestämningar, och som står efter sitt huvudord, till exempel kung av Sverige i satsen Gustav Vasa, kung av Sverige, dog 1560 Bruklighet språkvetenskap

appreciera
Ordklass verb
öka värdet hos en valuta

appretera
Ordklass verb
ge ett tyg eller dylikt appretyr (styvhet och glans)

appretur
Ordklass substantiv
styvhet och glans

appretyr
Ordklass substantiv
styvhet och glans

approach
Ordklass substantiv
sätt att ta itu med något, grepp

approbation
Ordklass substantiv
godkännande

approbatur
Ordklass substantiv
betyget godkänd (B)

approchera
Ordklass verb
närma sig för att ta kontakt, kontakta

approximation
Ordklass substantiv
att ersätta ett exakt tal med ett ungefärligt tal

approximativ
Ordklass adjektiv
ungefärlig

approximera
Ordklass verb
beräkna på ett ungefär

à prendre
till förfogande, ledig

après nous de déluge
efter oss syndafloden, det vill säga efter oss må vad som helst ske (yttrande tillskrivet madame de Pompadour)

aprikos
Ordklass substantiv
en stenfrukt

april
Ordklass substantiv
årets fjärde månad

aprilskämt
Ordklass substantiv
det att försöka lura i någon något, som av tradition görs 1 april

aprilväder
Ordklass substantiv
ombytligt väder

a prima vista
vid första anblicken (om spel eller sång från noter som man inte har sett förut)

a priori
på förhand, utan särskild undersökning
oberoende av erfarenheten Bruklighet filosofi

apriorisk
Ordklass adjektiv
som gäller a priori

apropå
Ordklass substantiv
kommentar på tal om något (något aktuellt)
utvikning, infall
apropå
Ordklass adverb
oväntat, oförhappandes
apropå
Ordklass preposition
på tal om

aptera
Ordklass verb
avpassa, anpassa
anbringa, fästa
göra klar att sprängas (om sprängladdning)

aptit
Ordklass substantiv
matlust
smak för något, lust att ta för sig

aptitlig
Ordklass adjektiv
aptitretande, smaklig, läcker

aptitretare
Ordklass substantiv
liten matbit som förhöjer aptiten, smakbit, smakprov (även bildligt)
snaps vid början av en måltid, apéritif

aqua
Ordklass substantiv
vatten

aqua destillata
Frasklass nominalfras
destillerat vatten

à quatre mains
fyrhändigt (när två pianister spelar på samma piano)

ar
Ordklass substantiv
Förkortning a
ytmått (100 kvadratmeter)

arab
Ordklass substantiv
medlem av ett folk som talar arabiska
en ädel hästras

arabesk
Ordklass substantiv
ornament med bladrankor (ursprungligen i arabisk konst)

arabiska
Ordklass substantiv
ett semitiskt språk
arabkvinna

arabiska siffror
Frasklass nominalfras
sifror av den i Sverige vanliga typen (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

aralia
Ordklass substantiv
namn på flera prydnadsväxter

arameiska
Ordklass substantiv
ett semitiskt språk som bland annat talades av judarna på Jesu tid

arapaima
Ordklass substantiv
en fiskart i Sydamerika inom familjen bentungor, som är en av världens största sötvattenfiskar

arbeta
Ordklass verb
jobba, tjänstgöra
bearbeta, behandla tekniskt

arbeta för
Frasklass verbfras
verka för

arbeta in
Frasklass verbfras
knåda in
även allmännare
arbeta extra för att ersätta bortfall av förlorad arbetstid
i efterhand få att ingå som del av
speciellt i affärssammanhnag

arbeta någon i händerna
Frasklass verbfras
ofrivilligt verka till någons fördel

arbeta på beting
Frasklass verbfras
arbeta på ackord

arbetare
Ordklass substantiv
anställd som utför kroppsarbete eller jämförligt arbete (gränsen mellan arbetare och tjänstemän är numera ofta svår att dra)

arbetarkommun
Ordklass substantiv
lokal avdelning inom det socialdemokratiska partiet

arbetarparti
Ordklass substantiv
socialistiskt, socialdemokratiskt eller kommunistiskt parti

arbetarråd
Ordklass substantiv
revolutionär församling, vlad av arbetarna på en arbetsplats

arbetarrörelse
Ordklass substantiv
facklig och politisk (socialdemokratisk, kommunistisk) folkrörelse

arbetarskydd
Ordklass substantiv
skydd mot olyckor och sjukdom i eller som en följd av arbete

arbeta som en bäver
Frasklass verbfras
arbeta hårt och ihärdigt Bruklighet bildligt

arbete
Ordklass substantiv
det att arbeta
anställning
verk, produkt, skrift
energi som åtgår för förflyttning av kroppar Bruklighet fysik

arbeterska
Ordklass substantiv
kvinnlig arbetare Bruklighet numera mindre vanligt

arbetsam
Ordklass adjektiv
som gärna arbetar, flitig och energisk
som kräver mycket arbete och tålamod, jobbig, besvärlig

arbetsbi
Ordklass substantiv
bihona som inte kan fortplanta sig

arbetsdomstolen
Ordklass substantiv
specialdomstol för arbetstvister

arbets-ekg
Ordklass substantiv
undersökning av hjärtats funktion med EKG i samband med arbetsbelastning på ergometercykel

arbetsfri inkomst
Frasklass nominalfras
imkomst som man får utan att arbeta

arbetsför
Ordklass adjektiv
som kan arbeta

arbetsförmedling
Ordklass substantiv
statlig förmedling av anställning

arbetsgivare
Ordklass substantiv
den som har någon i sin tjänst

arbetsgivarinträde
Ordklass substantiv
det att sjukpenning och dylikt betalas ut av arbetsgivaren istället för av försäkringskassan

arbetsinställelse
Ordklass substantiv
strejk eller lockout

arbetsintensiv
Ordklass adjektiv
som kräver mycket arbetskraft i förhållande till verksamhetens totala kostnader Bruklighet ekonomi

arbetskonflikt
Ordklass substantiv
föreligger när en arbetstvist inte har kunnat lösas och man har satt igång stridsåtgärder (strejk, lockout, blockad eller dylikt)

arbetskraft
Ordklass substantiv
förmåga att arbeta
folk som kan engageras för arbete

arbetsköpare
Ordklass substantiv
benämning på arbetsgivare (speciellt i socialistiskt språkbruk)

arbetsledare
Ordklass substantiv
person som leder, fördelar och kontrollerar arbete

arbetslivsorientering
Ordklass substantiv
åtgärder för att utbildningen i skolan skall ha anknytning till arbetslivet, till exempel prao

arbetslivspolitik
Ordklass substantiv
politik som syftar till att skapa trygga arbeten, sunda och säkra arbetsplatser och goda arbetsförhållanden

arbetslivsutveckling
Ordklass substantiv
numera avskaffat projekt där arbetslösa fick arbeta upp till sex månader inom den offentliga sektorn eller föreningslivet med någon samhällsnyttig verksamhet

arbetslös
Ordklass adjektiv
utan anställning

arbetslöshet
Ordklass substantiv
föreligger när arbetsdugliga och arbetsvilliga personer inte kan få arbete

arbetslöshetsförsäkring
Ordklass substantiv
försäkring som ger ersättning vid arbetslöshet

arbetslöshetskassa
Ordklass substantiv
ekonomisk förening som ger medlemmarna rätt till arbetslöshetsersättning

arbetsmarknad
Ordklass substantiv
sammanfattningen av utbud och efterfrågan på arbete

arbetsmarknadsutbildning
Ordklass substantiv
omskolning, vuxenutbildning som ges av syselsättningspolitiska skäl

arbetsmedicin
Ordklass substantiv
den specialitet inom medicinen som ägnar sig åt hur arbetet och arbetsmiljön påverkar kroppen och dess funktioner

arbetsmiljö
Ordklass substantiv
förhållanden på en arbetsplats, som lokaler, buller, föroreningar, sociala förhållanden och den mänskliga trivseln

arbetsminne
Ordklass substantiv
en del av primärminnet Bruklighet databehandling

arbetsmyra
Ordklass substantiv
vinglös hona hos myror
arbetsam människa Bruklighet bildligt

arbetsnarkoman
Ordklass substantiv
en som ständigt arbetar för sin personliga tillfredsställelses skull

arbetsnedläggelse
Ordklass substantiv
strejk

arbetsplats
Ordklass substantiv
ställe där man utför sitt arbete, till exempel en fabriksbyggnad, en kontorsbyggnad eller ett manöverbord till en maskin

arbetsplenum
Ordklass substantiv
riksdagssammanträde med överläggningar och beslut

arbetsrätt
Ordklass substantiv
de lagar som reglerar arbetslivet

arbetsskada
Ordklass substantiv
yrkessjukdom, olycksfall i arbetet, smitta samt olycksfall vid färd till eller från arbetet

arbetsskadeförsäkring
Ordklass substantiv
försäkring för skador och sjukdomar som man kan ådra sig i arbetet

arbetsskygg
Ordklass adjektiv
ovillig till arbete

arbetsstudie
Ordklass substantiv
systematisk undersökning av en arbetsprocess för att till exempel öka effektiviteten eller sätta ackord

arbetsstyrka
Ordklass substantiv
grupp som arbetar på en arbetsplats

arbetstagare
Ordklass substantiv
anställd eller, i vissa fall, person i liknande situation

arbetsterapeut
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt sysslar med arbetsterapi (att träna upp sjuka, handikappade och gamla med hjälp av olika sysselsättningar)

arbetsterapi
Ordklass substantiv
att träna upp sjuka, handikappade och gamla med hjälp av olika sysselsättningar

arbetstid
Ordklass substantiv
den tid en anställd får eller skall arbeta enligt lagar och avtal

arbetstillfälle
Ordklass substantiv
möjlighet för någon att få arbete

arbetstillstånd
Ordklass substantiv
tillstånd av myndighet som utlänning måste ha för att få arbete i ett land

arbetsträning
Ordklass substantiv
uppövning av arbetsförmågan hos personer som varit borta från arbetslivet en längre tid, till exempel på grund av sjukdom eller arbetslöshet

arbetstvist
Ordklass substantiv
tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare beträffande löner eller andra arbetsvillkor

arbetsutskott
Ordklass substantiv
mindre grupp som tillsätts inom till exempel en föreningsstyrelse för att sköta den löpande verksamheten

arbetsvård
Ordklass substantiv
hjälp som myndigheterna ger åt personer med nedsatt arbetsförmåga för att de skall kuna yrkesarbeta

arbetsvärdering
Ordklass substantiv
systematisk värdering av olika arbeten, avsedd att ligga till grund för lönesättning

arbiter
Ordklass substantiv
skiljedomare

arbiter elegantiarium
Frasklass nominalfras
smakdomare

arbitrage
Ordklass substantiv
bankernas handel med utländska valutor

arbitragör
Ordklass substantiv
valutahandlare

arbiträr
Ordklass adjektiv
godtycklig

arboretum
Ordklass substantiv
plantering med träd och buskar, avsedd för forskning eller dylikt

arborr
Ordklass substantiv
verktyg för invändig bearbetning av stora, redan existerande hål

arbor vitae
Frasklass nominalfras
stiliserat träd på till exempel dopfuntar från medeltiden (symbol för livskraft)
mönster som framträder vid genomskärning av lillhjärnan Bruklighet medicin

ardenner
Ordklass substantiv
en kraftigt byggd hästras

area
Ordklass substantiv
yta, ytinnehåll
område

areal
Ordklass substantiv
ytinnehåll, ytvidd

arena
Ordklass substantiv
skådeplats, till exempel för de uppträdande på en cirkus, tävlingsbana

arenateater
Ordklass substantiv
teater med åskådarplatserna i cirkel kring spelplatsen

areometer
Ordklass substantiv
apparat för bestämning av vätskors densitet, sänkvåg

areopag
Ordklass substantiv
domstol, litterär prisnämnd eller dylikt (efter Aeropagen, en domstol i det antika Aten)

arg
Ordklass adjektiv
ilsken, uppretad
svår, fanatisk
ond, elak Bruklighet ålderdomligt

argbigga
Ordklass substantiv
ilsken kvinna

argentinare
Ordklass substantiv
person från Argentina

argentinska
Ordklass substantiv
kvinna från Argentina

argentum
Ordklass substantiv
silver

argon
Ordklass substantiv
en ädelgas

argonaut
Ordklass substantiv
medlem av besättningen på skeppet Argo, som under ledning av Jason for till Kolchis för att hämta det gyllene skinnet (grekisk mytologi)

argot
Ordklass substantiv
ursprungligen parisisk underklasslang
språkbruk som kännetecknar en subkultur, till exempel knarkar- eller förbrytarslang Bruklighet språkvetenskap

argsint
Ordklass adjektiv
ilsken, arg, vresig

argument
Ordklass substantiv
något som man anför för att bevisa eller övertyga, skäl
det om vilket något utsägs Bruklighet predikatlogik

argumentation
Ordklass substantiv
resonemang för att övertyga eller driva igenom något

argumentera
Ordklass verb
lägga fram skäl för eller emot något

argumentum ad homimem
argument som siktar sig mot den person man debatterar med och inte mot hans eller hennes åsikter

argusögon
Ordklass substantiv
misstroget vakande och granskande blick (efter den grekiska sagans Argos, en jätte med hundra ögon som aldrig sov samtidigt

aria
Ordklass substantiv
längre solosång i opera eller dylikt

ariadnetråd
Ordklass substantiv
ledtråd ur svårigheter (efter myten om Ariadne, som gav Theseus ett trådnystan som hjälp att hitta ut ur en labyrint)

arian
Ordklass substantiv
anhängare av arianismen (en lära i fornkristen tid, som sade att Jesus inte är född och av samma väsen som Gud utan skapad av Gud)

arianism
Ordklass substantiv
en lära i fornkristen tid, som sade att Sonen (Jesus) inte är född och av samma väsen som Fadern (Gud) utan skapad av Fadern

arid
Ordklass adjektiv
ökenartad (om klimat)

arier
Ordklass substantiv
medlem av något av de folk i Indien och Iran som talar ett indoeuropeiskt språk Bruklighet ålderdomligt
i den nazistiska rasläran personer av så kallat germanskt ursprung i motsats till judar

arioso
Ordklass substantiv
melodiöst inslag i recitativ

arisk
Ordklass adjektiv
som gäller eller härstammar från arier (medlem av något av de folk i Indien och Iran som talar ett indoeuropeiskt språk) Bruklighet ålderdomligt

ariska språk
Frasklass nominalfras
indoiranska språk

aristokrat
Ordklass substantiv
adelsman
förnäm person

aristokrati
Ordklass substantiv
statsform där överklassen härskar
adel

aristokratisk
Ordklass adjektiv
som rör aristokrati (statsform där överklassen härskar) eller adel
förnäm, överlägsen (om sätt att uppträda och dylikt)

aristotelisk
Ordklass adjektiv
som avser den antike grekiske filosofen Aristoteles och hans lära

aritmetik
Ordklass substantiv
läran om talen, räknelära

aritmetisk
Ordklass adjektiv
som avser läran om talen

aritmetiskt medium
Frasklass nominalfras
en form av medeltal

ark
Ordklass substantiv
stort, ofta vikt pappersark, till exempel de oftast 16-sidiga tryckark böcker består av
husliknande farkost, till exempel Noas ark i Bibeln
helig symbol hos de forntida israeliterna (troligen en kista med lagens tavlor)

arkad
Ordklass substantiv
rad av kolonner eller pelare, förenade av valvbågar som bär en mur
numera täckt gågata med butiker

arkadisk
Ordklass adjektiv
latligt idyllisk (efter det grekiska landkapet Arkadien)

arkaisera
Ordklass verb
efterbilda äldre stil i syfte att ge tidsstämning eller högtidlig ton

arkaisk
Ordklass adjektiv
fornåldrig
ålderdomlig

arkaism
Ordklass substantiv
föråldrat ord eller uttryck

arkaistisk
Ordklass adjektiv
arakiserande, avsiktligt ålderdomlig

arkanum
Ordklass substantiv
läkemedel med hemlig sammansättning (förbjudet i Sverige)

arkebusera
Ordklass verb
avrätta genom skjutning

arkeikum
Ordklass substantiv
jordens första tid med de äldsta av de geologiska formationerna men utan säkra spår av liv Bruklighet geologi

arkeolog
Ordklass substantiv
fornforskare

arkeologi
Ordklass substantiv
fornforskning, vetenskapen om äldre tiders kultur, som arbetar med fornfynd och fornlämningar

arketyp
Ordklass substantiv
urbild, urtyp
medfödd, för alla människor gemensam föreställning Bruklighet psykologi
äldsta handskrift av ett (klassiskt) litterärt arbete

arkiater
Ordklass substantiv
äldre hederstitel för framstående läkare, livmedikus

arkimandrit
Ordklass substantiv
överabbot, klosterföreståndare i den grekisk-ortodoxa kyrkan

arkipelag
Ordklass substantiv
stor ögrupp, övärld
skärgård

arkitekt
Ordklass substantiv
högskoleutbildad fackman inom byggnadskonst, inredning och stadsplanering
skapare av en plan eller ett system Bruklighet bildligt

arkitektonik
Ordklass substantiv
byggnadskonst

arkitektonisk
Ordklass adjektiv
som avser arkitektur (byggnadskonst, byggnadssätt eller byggnadsstil)

arkitektur
Ordklass substantiv
byggnadskonst, byggnadssätt eller byggnadsstil
uppbyggnad av ett datasystem Bruklighet databehandling

arkitrav
Ordklass substantiv
i antik arkitektur den nedre delen av ett bjälklag som vilar direkt på kolonnernas kapitäl

arkiv
Ordklass substantiv
samling av handlingar, dokument med mera
lokal eller institution där sådan samling förvaras

arkivalier
Ordklass substantiv
handlingar, dokument med mera som förvaras i ett arkiv

arkivarbetare
Ordklass substantiv
skyddat arbete som består av annan verksamhet än kroppsarbete (äldre benämning på anställning med lönebidrag)

arkivarie
Ordklass substantiv
tjänsteman vid ett arkiv

arkivera
Ordklass verb
lägga eller förvara i ett arkiv

arkivexemplar
Ordklass substantiv
pliktexemplar

arkont
Ordklass substantiv
titel för de högsta ämbetsmännen i flera antika grekiska stater, bland annat Aten

arktisk
Ordklass adjektiv
som rör Arktis, området kring nordpolen

arla
Ordklass adjektiv
tidigt på morgonen Bruklighet ålderdomligt

arla och särla
tidigt och sent

arm
Ordklass substantiv
en kroppsdel
armliknande del av föremål
ärm i jacka e.d.
arm
Ordklass adjektiv
fattig, olycklig, eländig

armada
Ordklass substantiv
stor krigsflotta

armagnac
Ordklass substantiv
en konjaksliknande dryck

armatur
Ordklass substantiv
belysningsanordningar, lampor
VVS-utrustning (vattenkranar och dylikt)
utrustning eller tillbehör till en teknisk anläggning Bruklighet teknik

armbandsur
Ordklass substantiv
klocka som bärs runt handleden

armborstet
Ordklass substantiv
vapen i äldre tid, närmare bestämt en pilbåge med spännapparat

armbåga sig fram
Frasklass verbfras
hårdhänt tränga sig fram genom en folkmängd eller i livet

armbåge
Ordklass substantiv
en del av armen

armbågsrum
Ordklass substantiv
svängrum, handlingsfrihet Bruklighet ofta bildligt

armé
Ordklass substantiv
en stats krigsmakt till lands
en större styrka inom en stats krigsmakt till lands
stor skara Bruklighet bildligt

armékår
Ordklass substantiv
truppenhet inom en armé, bestående av flera divisioner (fördelningar) med mera

armenier
Ordklass substantiv
person från Armenien
person som tillhör det armeniska folket (även utanför Armenien)

armeniska
Ordklass substantiv
ett indoeuropeiskt språk
armenisk kvinna

armera
Ordklass verb
beväpna, utrusta med vapen
göra ammunition klar för sprängning
förstärka till exempel betong genom inläggning av armeringsjärn (stålstänger)

armeringsjärn
Ordklass substantiv
stålstång som gjuts in i betong för att öka hållfastheten

armfotingar
Ordklass substantiv
en provins havslevande, vanligen fastsittande djur med skal och två fångstarmar som utgår från munnen

armhävning
Ordklass substantiv
gymnastikövning där man ligger framstupa på golvet och häver sig upp på raka armar med kroppen och benen raka

armod
Ordklass substantiv
fattigdom

arom
Ordklass substantiv
fin doft och smak

aromater
Ordklass substantiv
en grupp av organiska ämnen, bland annat alkaloider, aminosyror, nukleinsyror och många färgämnen Bruklighet kemi

aromatiska föreningar
Frasklass nominalfras
en grupp av organiska ämnen, bland annat alkaloider, aminosyror, nukleinsyror och många färgämnen Bruklighet kemi

aromglas
Ordklass substantiv
konjakskupa

aromsmör
Ordklass substantiv
smör blandat med olika smaktillsatser, till exempel kryddor

aror
Ordklass substantiv
en grupp papegojor i Sydamerika

arpeggio
Ordklass substantiv
brutet ackord (det vill säga man slår inte an tonerna samtidigt utan successivt nerifrån och uppåt Bruklighet musik

arpeggione
Ordklass substantiv
musikinstrument från 1800-talet, närmare bestämt ett mellanting mellan violoncell och gitarr

arr
Ordklass substantiv
kortform för arrangemang Bruklighet vardagligt

arrak
Ordklass substantiv
en spritdryck, framställd av ris och socker, som ingår i punsch

arrangemang
Ordklass substantiv
något som man sätter igång, planerar för och ordnar
åtgärder, anstalter
bearbetning av musikstycke, till exempel för orkester

arrangera
Ordklass verb
anordna, ställa till med
anpassa ett musikstycke till en annan uppsättning av instrument med mera

arrangör
Ordklass substantiv
den som arrangerar (anordnar)

arrendator
Ordklass substantiv
person som innehar ett arrende (avtal om rätt att bruka någons jord eller annan egendom mot viss avgift)

arrende
Ordklass substantiv
avtal om rätt att bruka någons jord eller annan egendom mot viss avgift
denna avgift

arrendera
Ordklass verb
överta eller inneha på arrende (avtal om rätt att bruka någons jord eller annan egendom mot viss avgift)

arrest
Ordklass substantiv
häkte, lokal där omhändertagna personer hålls i förvar
frihetsstraff för soldater Bruklighet förr

arrestant
Ordklass substantiv
person som hålls i arrest (i fängsligt förvar)

arrestera
Ordklass verb
gripa eller anhålla, ta i fängsligt förvar

arrivism
Ordklass substantiv
strebermentalitet, karriärjakt

arrivist
Ordklass substantiv
streber, karriärjägare

arriärgarde
Ordklass substantiv
eftertrupp Bruklighet ålderdomligt militärt

arrogans
Ordklass substantiv
snorkig självsäkerhet, utmanande och högdragen ton

arrogant
Ordklass adjektiv
högdragen, överlägsen, utmanande

arrondera
Ordklass verb
avrunda och utvidga sina ägor

arrondering
Ordklass substantiv
avrundning
åkrars läge i förhållande till varandra i ett lantbruk

arrondissement
Ordklass substantiv
distrikt i Paris

arrowrot
Ordklass substantiv
ett stärkelsemjöl från rötterna av vissa tropiska växter

ars
Ordklass substantiv
konst

ars amandi
konsten att älska

arsel
Ordklass substantiv
stjärt Bruklighet starkt vardagligt
fähund, skitstövel (om person) Bruklighet nedsättande

arsenal
Ordklass substantiv
lokal där man förvarar krigsmateriel
förråd av argument och så vidare Bruklighet bildligt

arsenik
Ordklass substantiv
ett grundämne
ofta benämning på giftet arseniktrioxid

arsjin
Ordklass substantiv
östeuropeiskt längdmått (i Ryssland 0,711 m)

arsle
Ordklass substantiv
stjärt Bruklighet starkt vardagligt
fähund, skitstövel (om person) Bruklighet nedsättande

ars longa, vita brevis
Frasklass sats
konsten är lång, livet kort

ars nova
Frasklass nominalfras
1300-talets flerstämmiga musik, i synnerhet i Frankrike (egentligen ny konst)

ars poetica
Frasklass nominalfras
skaldekonsten

art
Ordklass substantiv
beskaffenhet, väsen
slag, sort
grundenheten i djurens och växternas systematik

arta sig
Frasklass verbfras
utveckla sig
bättra sig
tyckas bli, luta åt

art déco
Frasklass nominalfras
stilriktning från mellankrigstiden, i synnerhet inom konsthantverk, med dekorativa former, elegans och raffinemang

art director
Frasklass nominalfras
Förkortning AD
konstnärlig ledare på reklambyrå eller dylikt

arte et marte
genom konst och krig, det vill säga genom fredlig id och krigiska bragder (inskrift på Riddarhuset i Stockholm)

artefakt
Ordklass substantiv
konst- eller bruksföremål format av människan, konstprodukt

artegen
Ordklass adjektiv
specifik för en bestämd art

artepitet
Ordklass substantiv
det andra ledet i artnamnet på ett djur eller en växt, till exempel veris i Primula veris (gullviva)

arteriell
Ordklass adjektiv
som avser artärerna (pulsådrorna)

arteriellt blod
Frasklass nominalfras
syresatt blod

arteriografi
Ordklass substantiv
röntgenundersökning av en artär efter insprutning av kontrastmedel

arterioskleros
Ordklass substantiv
åderförkalkning

arterisk brunn
Frasklass nominalfras
borrad brun med självtryck

artes liberales
Frasklass nominalfras
de fria (allmänbildande) konsterna under senantiken och medeltiden, indelade i trivium och kvadrivium

artfrämmande
Ordklass adjektiv
som inte förekommer i eller hos en viss växt- eller djurart

artificiell
Ordklass adjektiv
konstgjord, konstlad

artificiell intelligens
Frasklass nominalfras
Förkortning AI
egenskap hos en dator som gör att den tycks efterlikna mänskligt tänkande Bruklighet databehandling

artig
Ordklass adjektiv
hövlig, uppmärksam

artighet
Ordklass substantiv
det att vara artig (hövlig, uppmärksam)
artig handling, artigt yttrande

artikel
Ordklass substantiv
självständigt textstycke i en tidning eller en tidskrift
stycke eller paragraf i till exempel ett fredsfördrag
del av trosbekännelse (trosartikel)
vara, varuslag
språkelement som bildar bestämt och obestämd form, till exempel det i frasen det stora huset och ett i frasen ett hus

artikulation
Ordklass substantiv
det att artikulera (forma språkljud)
uttal

artikulatorisk
Ordklass adjektiv
som rör artikulation (uttal)

artikulatorisk fonetik
Frasklass nominalfras
gren av fonetiken som studerar hur språkljuden bildas

artikulera
Ordklass verb
forma språkljud
uttala klart och tydligt
uttrycka en åsikt eller kritik klart och tydligt

artilleri
Ordklass substantiv
tyngre eldvapen, kanoner och dylikt
truppslag beväpnat med tyngre eldvapen

artillerist
Ordklass substantiv
soldat vid artilleriet

artimetisk serie
Frasklass nominalfras
en följd av tal där skillanden mellan två på varandra följande tal hela tiden är densamma, till exempel 2, 4, 6, 8, 10 (med skillnaden 2)

artist
Ordklass substantiv
konstnär (i vidsträckt mening)
även till exempel akrobat

artisteri
Ordklass substantiv
konstnärlig elegans

artnamn
Ordklass substantiv
namn på djur- eller växtart

art nouveau
Frasklass nominalfras
den franska och engelska benämningen på jugend

artotek
Ordklass substantiv
institution som lånar ut konst

artrit
Ordklass substantiv
ledinflammation

artros
Ordklass substantiv
sjuklig ledförändring med förstöring av ledens brosk med mera

artskild
Ordklass adjektiv
av en annan art

artskillnad
Ordklass substantiv
grundläggande olikhet Bruklighet mest bildligt

artär
Ordklass substantiv
pulsåder, blodkärl som för blodet från hjärtat ut i kroppen

arv
Ordklass substantiv
det man lämnar efter sig, kvarlåtenskap
det som man får överta efter en död
ärftlighet
namn på arter av flera olika släkten inom familjen nejlikväxter, till exempel silverarv och våtarv

arve
Ordklass substantiv
namn på arter av flera olika släkten inom familjen nejlikväxter, till exempel silverarv och våtarv

arvedel
Ordklass substantiv
arv, arvslott Bruklighet poetiskt

arvegods
Ordklass substantiv
något som ärvts

arvfiende
Ordklass substantiv
fiende sedan länge, dödsfiende

arvfurste
Ordklass substantiv
titel för prins som är berättigad att ärva tronen (dock ej kronprinsen)

arvföljd
Ordklass substantiv
ordningsföljd ifråga om arvsrätt
tronföljd

arvinge
Ordklass substantiv
person som har rätt till arv

arvlåtare
Ordklass substantiv
person som efterlämnar arv

arvlös
Ordklass adjektiv
som blir utan arv (om arvinge)

arvode
Ordklass substantiv
ersättning eller betalning för till exempel ett uppdrag

arvodera
Ordklass verb
betala arvode (ersättning) till

arvord
Ordklass substantiv
ord som från början funnits i ett visst språk

arvprins
Ordklass substantiv
arvfurste

arvrike
Ordklass substantiv
land med ärftlig monarki

arvsanlag
Ordklass substantiv
nedärvt anlag för en viss egenskap eller dylikt, gen

arvsfaktor
Ordklass substantiv
arvsanlag, gen

arvskifte
Ordklass substantiv
delning av en avliden person kvarlåtenskap

arvslott
Ordklass substantiv
den del man får av ett arv

arvsmassa
Ordklass substantiv
de substanser i en cell med vilkas hjälp nedärvning sker
summan av en individs arvsanlag Bruklighet ofta bildligt

arvsskatt
Ordklass substantiv
skatt som betalas på värdet av det man ärvt

arvsynd
Ordklass substantiv
medfödd syndighet hos människan Bruklighet teologi

arvtagare
Ordklass substantiv
person som ärver

arvtagerska
Ordklass substantiv
kvinnlig arvtagare (person som ärver)

arvtant
Ordklass substantiv
äldre kvinnlig släkting som man hoppas få ärva Bruklighet något vardagligt

arytmi
Ordklass substantiv
oregelbundenhet i rytm, särskilt hos hjärtat

as
Ordklass substantiv
romerskt kopparmynt
dött djur, kadaver
även grovt skällsord
fornnordisk gud

asado
Ordklass substantiv
utomhusfest med helstekt lamm eller gris

asadyrkan
Ordklass substantiv
dyrkan av asarna (de fornnordiska gudarna)

asbest
Ordklass substantiv
eldfast trådigt silikatmineral

ascendent
Ordklass substantiv
det stjärntecken som stiger upp vid horisonten i en människas födelseögonblick Bruklighet astrologi

aseptik
Ordklass substantiv
konsten att hålla sår, instrument med mera aseptiska (fria från bakterier, virus och svampar)

aseptisk
Ordklass adjektiv
fri från bakterier, virus och svampar, steril

asexuell
Ordklass adjektiv
könlös

asfalt
Ordklass substantiv
ett brunsvart material som består av kolväten med mera och är naturligt eller framställt ur olja

asfaltera
Ordklass verb
belägga till exempel en väg med asfalt (ett brunsvart material)

asgam
Ordklass substantiv
annat namn på smutsgam

asiat
Ordklass substantiv
person från Asien

asiatisk vildhund
Frasklass nominalfras
ett asiatiskt hunddjur

asimut
Ordklass substantiv
en storhet som används när man skall ange en himlakropps läge på himmelssfären

ask
Ordklass substantiv
liten låda, dosa

aska
Ordklass substantiv
det som blir kvar efter ett fullständigt förbränt ämne
lik, stoft Bruklighet förr
aska
Ordklass verb
strö aska på

aska av
Frasklass verbfras
slå av askan på cigarett och dylikt

askar
Ordklass substantiv
ett släkte lövträd, speciellt Sveriges enda vildväxande art

A-skatt
Ordklass substantiv
preliminär skatt som betalas in av arbetsgivare

askblond
Ordklass adjektiv
blond med dragning åt gråvitt

aske
Ordklass substantiv
askvirke Bruklighet provinsiellt

askenas
Ordklass substantiv
jude med ursprung från Mellaneuropa eller Östeuropa

askes
Ordklass substantiv
sträng avhållsamhet från njutningar
späkning

asket
Ordklass substantiv
asketiskt (strängt återhållsam) person

asketisk
Ordklass adjektiv
strängt återhållsam

ask i ask-ägande
Frasklass nominalfras
ägarkonstruktion i olika led, som kan ge ett väsentligt inflytande med en begränsad kapitalinsats

askonsdagen
Ordklass substantiv
onsdagen efter fastlagssöndagen

askorbinsyra
Ordklass substantiv
C-vitamin

askungesaga
Ordklass substantiv
historia om hur en person från en blygsam början kommer sig upp till rikedom eller berömmelse Bruklighet bildligt

asocial
Ordklass adjektiv
som inte följer samhällets normer

asocialitet
Ordklass substantiv
uppförande som samhället inte kan acceptera, till exempel narkotikamissbruk

à som aise
väl till mods, avspänd

asp
Ordklass substantiv
ett lövträd
en karpfisk

aspe
Ordklass substantiv
aspvirke Bruklighet provinsiellt

aspekt
Ordklass substantiv
synpunkt, synvinkel, sida av en sak
två himlakroppars ställning i förhållande till varandra
grammatisk kategori i vissa språk, till exempel ryska, som uttrycker verbhandlingens förlopp (imperfektiv aspekt) eller dess resultat (perfektiv aspekt) Bruklighet språkvetenskap

aspidistra
Ordklass substantiv
en rumsväxt av familjen liljeväxter, caféblomma, ungkarlsblomma

aspirant
Ordklass substantiv
person som söker eller utbildas för en tjänst
person som aspirerar på (eftersträvar) något

aspirata
Ordklass substantiv
konsonant som uttalas med aspiration (med ett utandningsljud), i svenskan k, p och t Bruklighet språkvetenskap

aspiration
Ordklass substantiv
strävan, förhopning
inandning
uttal av språkljud med ett utandningsljud

aspirera
Ordklass verb
uttala med aspiration (med ett utandningsljud)

aspirera på
Frasklass verbfras
sträva efter och hoppas på

aspis
Ordklass substantiv
ett drakliknande fabeldjur som ofta förekommer i medeltida konst, vanligen med en människa som ryttare

aspisvipera
Ordklass substantiv
en huggorm i sydvästra Europa

ass
Ordklass substantiv
tonen a sänkt med ett halvt tonsteg
postförsändelse som assurerats (försäkrats)

assai
Ordklass adjektiv
mycket eller tämligen i tempobeteckningar, till exempel allegro assai (utpräglat glatt och rörligt) Bruklighet musik

assegaj
Ordklass substantiv
ett lätt afrikanskt kastspjut

assemblerspråk
Ordklass substantiv
programmeringsspråk, närmare bestämt en mer lättanvänd form av maskinkod Bruklighet databehandling

assessor
Ordklass substantiv
titel för vissa ledamöter i hovrätterna och vissa tjänstemän i länsstyrelserna

assiett
Ordklass substantiv
liten tallrik
mindre smörgåsrätt, kallskuret

assignant
Ordklass substantiv
den som utställer en assignation (utbetalningsorder; se även assignation)

assignat
Ordklass substantiv
anvisning som utfärdats av staten under den franska revolutionen för att betala statsskulden; gällde som inteckning i konfiskerad egendom men blev snart värdelös Bruklighet historiskt
den som i en assignation uppmanas att fullgöra en viss prestation, vanligen penningbetalning

assignation
Ordklass substantiv
anvisning (utbetalningsorder; se även assignation) i vilken någon uppmanas och bemyndigas att till någon annan fullgöra viss prestation, med rätt att tillgodoräkna sig prestationen i förhållande till den som har utställt anvisningen, till exempel en check eller en växel

assignator
Ordklass substantiv
den till vars förmån en assignation (utbetalningsorder; se även assignation) är utställd

assignera
Ordklass verb
utfärda en assgination (utbetalningsorder; se även assignation)

assimilation
Ordklass substantiv
förändring till större likhet med omgivningen
sammansmältning
processen när en organism tar upp näring
det att att språkljud anpassar sig efter omgivande ljud

assimilera
Ordklass verb
göra lik, uppta och omvandla, införliva

assist
Ordklass substantiv
i ishockey passning som leder till mål Bruklighet sport

assistans
Ordklass substantiv
hjälp, medverkan

assistent
Ordklass substantiv
medhjälpare
tjänsteman i lägre tjänsteställning
ett slags köksmaskin

assistera
Ordklass verb
hjälpa till, biträda

association
Ordklass substantiv
det att ett intryck eller en föreställning för tanken till ett annat intryck eller en annan föreställning
fri anslutning, till exempel till en internationell organisation
juridisk person Bruklighet juridik

associationsrätt
Ordklass substantiv
gren av juridiken som behandlar bolag av olika slag, föreningar och stiftelser Bruklighet juridik

associativ
Ordklass adjektiv
som beror på association (det att ett intryck eller en föreställning för tanken till ett annat intryck eller en annan föreställning)

associera
Ordklass verb
uppta som medlem

associera något med något
Frasklass verbfras
komma att tänka på något i anknytning till något

associera något till något
Frasklass verbfras
komma att tänka på något i anknytning till något

associera sig
Frasklass verbfras
förena sig, slå sig ihop

assonans
Ordklass substantiv
ett slags ofullständigt rim, till exempel å och å i gård - låg och ll och lt i kallt och välta

assuradör
Ordklass substantiv
försäkringsgivare

assurans
Ordklass substantiv
försäkring

assuransspruta
Ordklass substantiv
liten brandspruta med handpump, pytsspruta

assurera
Ordklass verb
försäkra, särskilt postförsändelse

assyrier
Ordklass substantiv
medlem av ett forntida folk i nuvarande Irak
medlem av några kristna minoriteter i Mellanöstern av vilka en kallar sig syrianer

assyriolog
Ordklass substantiv
forskare i assyriologi (vetenskapen om det forntida folket assyriernas historia, språk och kultur)

assyriologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om det forntida folket assyriernas historia, språk och kultur

assyrisk
Ordklass adjektiv
som avser assyrier (ett forntida folk eller några kristna minoriteter i Mellanöstern)

astat
Ordklass substantiv
ett radioaktivt grundämne bland halogenerna

asteni
Ordklass substantiv
kraftlöshet

asteniker
Ordklass substantiv
person med utpräglat gänglig kroppsbyggnad
klen person

astenisk
Ordklass adjektiv
fysiskt eller psykiskt svag eller kraftlös
gänglig

aster
Ordklass substantiv
en korgblommig prydnadsväxt

asterisk
Ordklass substantiv
hänvisningstecken i form av en liten stjärna (*)

asteroid
Ordklass substantiv
småplanet

astigmatiker
Ordklass substantiv
person med astigmatism (ett slags brytningsfel hos ögat)

astigmatisk
Ordklass adjektiv
som lider av eller gäller astigmatism (ett slags brytningsfel hos ögat)

astigmatism
Ordklass substantiv
ett brytningsfel hos ögat som gör att en punkt uppfattas som till exempel ett streck
avbildningsfel hos fotografiska objektiv varvid bilden blir oskarp

astilbe
Ordklass substantiv
en växt inom familjen stenbräckeväxter, en prydnadsväxt

astma
Ordklass substantiv
ett sjukdomstillstånd med attackvis uppkommande andnöd

astmatiker
Ordklass substantiv
person som lider av astma (ett sjukdomstillstånd med attackvis uppkommande andnöd)

astmatisk
Ordklass adjektiv
som lider av astma (ett sjukdomstillstånd med attackvis uppkommande andnöd)
som avser astma

astragal
Ordklass substantiv
list mellan skaft och kapitäl på en kolonn

astrakan
Ordklass substantiv
äppelsort
ett lammskinn

astral
Ordklass adjektiv
som gäller stjärnor

astralkropp
Ordklass substantiv
en organism av finare materia, som enligt ockulta läror finns i den vanliga kroppen och är bärare av själen

astrilder
Ordklass substantiv
en familj tättingar i tropiska delar av Afrika, Asien och Australien, varav många är burfåglar

astrofisk
Ordklass adjektiv
inte indelad i strofer

astrofisk vers
Frasklass nominalfras
vers som inte är indelad i strofer

astrofysik
Ordklass substantiv
vetenskapen om himlakropparnas fysiska beskaffenhet

astrolabium
Ordklass substantiv
ett gammalt astronomiskt instrument för bestämning av himlakropparnas läge

astrolog
Ordklass substantiv
person som sysslar med astrologi (konsten att utläsa människors öden med mera ur himlakropparnas ställning)

astrologi
Ordklass substantiv
konsten att utläsa människors öden med mera ur himlakropparnas ställning

astronaut
Ordklass substantiv
rymdfarare

astronautik
Ordklass substantiv
rymdtrafik

astronom
Ordklass substantiv
forskare inom astronomin (vetenskapen om himlakropparna och världsrymden)

astronomi
Ordklass substantiv
vetenskapen om himlakropparna och världsrymden

astronomisk
Ordklass adjektiv
svindlande stor Bruklighet bildligt

asyl
Ordklass substantiv
okränkbar plats, fristad för politisk flykting

asylrätt
Ordklass substantiv
rätt som tillkommer en stat att skydda en politisk flykting mot hemlandets myndigheter Bruklighet juridik

asymmetri
Ordklass substantiv
brist på symmetri

asymmetrisk
Ordklass adjektiv
osymetrisk, olikformig

asymptomatisk
Ordklass adjektiv
symptomfri, utan symptom

asymptot
Ordklass substantiv
rät linje som är så belägen i förhållande till en kurva att avståndet mellan linjen och kurvan hela tiden minskar utan att linjen och kurvan någonsin sammanfaller

asymtomatisk
Ordklass adjektiv
symptomfri, utan symptom

asyndetisk
Ordklass adjektiv
som känneteckans av asyndeton

asyndeton
Ordklass substantiv
sammanfogning av satser eller satsdelar utan bindeord, till exempel jag kom, jag såg, jag segrade

asynja
Ordklass substantiv
fornnordisk gudinna

asynkron
Ordklass adjektiv
inte samtidig

ataktisk
Ordklass adjektiv
som avser ataxi (oförmåga att samordna muskelrörelser)

ataman
Ordklass substantiv
kosackhövding

ataraktisk
Ordklass adjektiv
som kännetecknas av atatraxi (själens ro, sinneslugn)

atatraxi
Ordklass substantiv
själens ro, sinneslugn (i antik grekisk filosof)

atavism
Ordklass substantiv
det att ett arvsanlag eller en företeelse som hör till ett passerat eller primitivt stadium uppträder på nytt

atavistisk
Ordklass adjektiv
uråldrig, primitiv

ataxi
Ordklass substantiv
oförmåga att samordna muskelrörelser

ateism
Ordklass substantiv
åsikten att det inte finns någon gud

ateist
Ordklass substantiv
gudsförnekare

ateljé
Ordklass substantiv
arbetslokal för konstnärer, fotografer med flera
mindre damskrädderi

ateljéfönster
Ordklass substantiv
stort takfönster

atenare
Ordklass substantiv
person från Aten

atenienn
Ordklass substantiv
litet bord eller hylla för prydnadssaker

ateniensisk
Ordklass adjektiv
från Aten

atensk
Ordklass adjektiv
från Aten

a tergo
på baksidan av målning, brev eller dylikt (egentligen på ryggen)

ateroskleros
Ordklass substantiv
den vanliga formen av arterioskleros (åderförkalkning) med fortgående avlagringar på artärernas väggar Bruklighet medicin

atlant
Ordklass substantiv
manlig staty som bär upp en byggnadsdel

atlas
Ordklass substantiv
kartbok
ett blankt halvsidentyg, satin
översta halskotan

atlaskota
Ordklass substantiv
översta halskotan

atlet
Ordklass substantiv
tygndlyftare, man med stor kroppstyrka
idrottsman i allmänhet speciellt friidrottare

atletisk
Ordklass adjektiv
mycket kraftig, muskulös

AT-läkare
Ordklass substantiv
läkare som fullgör allmäntjänstgöring

atmosfär
Ordklass substantiv
gashölje kring himlakropp, till exempel jorden
äldre måttenhet för gastryck (ungefär lika med normalt lufttryck)
stämning, tidsdoft, anda

atoll
Ordklass substantiv
ringformigt korallrev som omsluter en lagun

atom
Ordklass substantiv
materiepartikel som utgör den minsta mängd av ett grundämne som har dettas kemiska egenskaper

atombomb
Ordklass substantiv
bomb med kärnladdning

atomenergi
Ordklass substantiv
kärnkraft

atomism
Ordklass substantiv
atomistiskt synsätt (det vill säga synsätt som gäller smådelarna, inte samspelet och helheten)

atomistisk
Ordklass adjektiv
som gäller smådelarna, inte samspelet och helheten

atomklocka
Ordklass substantiv
tidmätningsapparat med mycket hög precision som utnyttjar frekvensen hos atomära eller molekylära företeelser

atomkraft
Ordklass substantiv
kärnkraft

atomkraftverk
Ordklass substantiv
kärnkraftverk

atomkärna
Ordklass substantiv
en atoms innersta, tunga, positivt laddade del

atomnummer
Ordklass substantiv
tal som anger antalet protoner i atomkärnan av ett ämne och därmed ämnets plats i det periodiska systemet

atomreaktor
Ordklass substantiv
kärnreaktor

atomsopor
Ordklass substantiv
atomavfall Bruklighet vardagligt

atomur
Ordklass substantiv
tidmätningsapparat med mycket hög precision som utnyttjar frekvensen hos atomära eller molekylära företeelser

atomvapen
Ordklass substantiv
kärnvapen

atomvikt
Ordklass substantiv
tal som anger genomsnittlig vikt hos ett grundämnes atomer

atomär
Ordklass adjektiv
som gäller atomer (materiepartiklar som utgör den minsta mängd av ett grundämne som har dettas kemiska egenskaper)
som består av fria atomer

atonal
Ordklass adjektiv
utan bestämd tonart Bruklighet musik

atopi
Ordklass substantiv
en sorts ärftlig störning som yttrar sig i allergiska reaktioner som astma, hösnuva eller eksem Bruklighet medicin

atopiker
Ordklass substantiv
person som lider av atopi (en sorts ärftlig störning som yttrar sig i allergiska reaktioner), särskilt atopiskt eksem

à tout prix
till varje pris

atoxisk
Ordklass adjektiv
inte giftig

ATP
Ordklass substantiv
allmän tilläggspension Grammatik förkortning

atrium
Ordklass substantiv
rum med öppning i taket och bassäng mitt i antikt romerskt hus
hjärtförmak Bruklighet medicin

atriumhus
Ordklass substantiv
hus byggt kring ett gårdslikanade uterum

atrocitet
Ordklass substantiv
grymhet

atrofi
Ordklass substantiv
förtvining eller tillbakabildning av organ eller vävnad, till exempel muskelatrofi

atrofiera
Ordklass verb
förtvina

atrofieras
Ordklass verb
förtvina

atropin
Ordklass substantiv
extrakt av belladonna, använt som läkemedel

att.
Ordklass substantiv
att handläggas av en viss person i ett företag e.d. (i brev; förkortning för "attention")
att
Ordklass konjunktion
underordnande konjunktion
att
Ordklass infinitivmärke

attaché
Ordklass substantiv
lägre diplomatisk tjänsteman
i sammansättningar diplomat i specialistbefattning, till exempel militärattaché och försvarsattaché

attachéväska
Ordklass substantiv
en sorts portfölj med hårda väggar

attack
Ordklass substantiv
angrepp, anfall (även av sjukdom, till exempel hjärtattack)

attackera
Ordklass verb
angripa, anfalla

attackflygplan
Ordklass substantiv
militärt flygplan avsett främst för anfall mot punktmål på marken eller sjön

attackplan
Ordklass substantiv
militärt flygplan avsett främst för anfall mot punktmål på marken eller sjön

attan
Ordklass substantiv
lindrig svordom (egentligen arton)

at-tecken
Ordklass substantiv
snabel-a

attentat
Ordklass substantiv
överlagt mord eller mordförsök, vanligen på framstående person
planlagt våldsdåd eller försök till sådant

attentator
Ordklass substantiv
förövare av attentat (överlagt mordförsök eller planlagt våldsdåd)

attest
Ordklass substantiv
skriftligt intyg
godkännande påskrift

attestera
Ordklass verb
intyga skriftligt att något är riktigt
godkänna en utbetalning

atticism
Ordklass substantiv
egentligen språkegenhet i den attiska dialekten av klassisk grekiska
elegant och slående uttryckssätt Bruklighet bildligt

attika
Ordklass substantiv
rektangulär överbyggnad ovanför en byggnads taklist (ofta över en kolonnrad)

attila
Ordklass substantiv
kort snörbesatt uniformsrock av äldre modell

attiralj
Ordklass substantiv
tillbehör, utrustning

attisk
Ordklass adjektiv
som rör landskapet Attika (särskilt Aten)

attiska
Ordklass substantiv
en antik grekisk dialekt
den klassiska grekiska prosans språk

attiskt salt
Frasklass nominalfras
fint satiriskt skämt

attityd
Ordklass substantiv
yttre hållning, pose
inställning till något
speciell, egen stil Bruklighet något vardagligt

attrahera
Ordklass verb
dra till sig
locka

attraktion
Ordklass substantiv
dragningskraft
lockelse
dragplåster

attraktiv
Ordklass adjektiv
tilldragande

attrapp
Ordklass substantiv
imitation av ett föremål eller ett djur

attrappera
Ordklass verb
härma eller tillägna sig någons stil, sätt att uppträda eller dylikt

attribuera
Ordklass verb
tillskriva, ange som sannolik upphovsman

attribut
Ordklass substantiv
utmärkande egenskap, kännetecken
omedelbar bestämning till ett substantiv, till exempel vacker i frasen vacker kvinna

attribution
Ordklass substantiv
bestämning av upphovsman

attributiv
Ordklass adjektiv
som står som attribut (omedelbar bestämning till ett substantiv)

attributör
Ordklass substantiv
person som svarar för rekvisita, möbler med mera som används vid en teaterföreställning, en tv-inspelning eller dylikt

atypi
Ordklass substantiv
oregelbundenhet

atypisk
Ordklass adjektiv
avvikande

aubade
Ordklass substantiv
morgonmusik avsedd som hyllning Bruklighet musik

aubergine
Ordklass substantiv
en mörkviolett grönsaksfrukt

aubrietia
Ordklass substantiv
en stenpartiväxt

audacem fortuna juvat
Frasklass sats
lyckan står den djärve bi

audiatur et altera pars
Frasklass sats
låt även den andra parten höras (det vill säga ingen skall dömas ohörd)

audiens
Ordklass substantiv
mottagning, företräde hos högt uppsatt person

audiogram
Ordklass substantiv
kurva över värden som erhållits vid hörselmätning

audiologi
Ordklass substantiv
läran om hörseln och hörselskadorna

audiometer
Ordklass substantiv
apparat för hörselmätning

audiovisuella hjälpmedel
Frasklass nominalfras
ljusbilder, film ,radio, tv, bandspelare med mera som används vid undervisning

audition
Ordklass substantiv
scenprov för (vanligen) sångare och dansare som söker engagemang

auditiv
Ordklass adjektiv
som avser hörseln

auditivt minne
Frasklass nominalfras
hörselminne

auditorium
Ordklass substantiv
åhörarskara
hörsal

auditör
Ordklass substantiv
jurist som huvudsakligen biträder vid militär rättskipning

audivisuell
Ordklass adjektiv
som hänför sig till hörseln och synen

au four
i ugnen

augiasstall
Ordklass substantiv
något mycket vanvårdat och illa ordnat (efter kung Augias stall, som enligt grekiska sagor rensades av Herakles)

augur
Ordklass substantiv
teckentydare i det antika Rom

augusti
Ordklass substantiv
årets åttonde månad

augustiner
Ordklass substantiv
munkar eller nunnar av augustinerorden (namn på flera klosterordnar som går tillbaka på kyrkofadern Augustinus skrifter)

augustinerorden
Ordklass substantiv
namn på flera klosterordnar som går tillbaka på kyrkofadern Augustinus skrifter

augustinorden
Ordklass substantiv
namn på flera klosterordnar som går tillbaka på kyrkofadern Augustinus skrifter

auktion
Ordklass substantiv
offentlig försäljning efter utrop till högstbjudande

auktionera
Ordklass verb
sälja på auktion

auktionera bort
Frasklass verbfras
sälja på auktion

auktionist
Ordklass substantiv
auktionsutropare eller auktionsförrättare

auktionsbridge
Ordklass substantiv
en form av kortspelet bridge (föregångare till kontraktsbridge)

auktor
Ordklass substantiv
upphovsman, författare
den som först har beskrivit en djur- eller växtart och givit den dess vetenskapliga namn Bruklighet biologi

auktorisation
Ordklass substantiv
bemyndigande, kompetensförklaring
stadfästande

auktorisera
Ordklass verb
berättiga, bemyndiga, ge tillstånd åt någon
ge auktoritet eller laglig kraft åt, stadfästa något

auktoriserad revisor
Frasklass nominalfras
revisor som är godkänd av handelskammare att utöva sitt yrke

auktoritativ
Ordklass adjektiv
som har auktoritet, erkänt sakkunnig och vederhäftig

auktoritet
Ordklass substantiv
makt, myndighet
förmåga att inge respekt
person med erkänd skicklighet på ett område
vederhäftig källa

auktoritetstro
Ordklass substantiv
okritisk förlitan på auktoriteter

auktoritär
Ordklass adjektiv
maktfullkomlig, diktatorisk

auktoritär stat
Frasklass nominalfras
diktaturstat

aula
Ordklass substantiv
samlings- och högtidssal i skola

aulos
Ordklass substantiv
forngrekiskt träblåsinstrument av skalmejatyp

au naturel
i naturligt tillstånd, utan tillsatser (om till exempel maträtter)

au pair
hushållsarbete och barnpassning i familj utomlands, som ersätts med mat, fickpengar och bostad

aura
Ordklass substantiv
strålglans
glans eller skimmer kring en person
symptom som utgör förebud till ett epileptiskt krampanfall

aurea mediocritas
Frasklass nominalfras
den gyllene medelvägen

aureola
Ordklass substantiv
helgongloria

au revoir
adjö, på återseende

auria sacra fames
Frasklass nominalfras
den förbannade hungern efter guld

auricula
Ordklass substantiv
öronmusslan

aurignacien
Ordklass substantiv
en period av äldre stenåldern (cirka 30.000-20.000 f.Kr.)

aurikel
Ordklass substantiv
namn på arter av viveväxter i Mellan- och Sydeuropas bergstrakter
vanligen synonymt med vildaurikel, odlad som trädgårdsväxt

auskultant
Ordklass substantiv
person som för sin utbildning följer verksamheten i en skola eller på en arbetsplats (egentligen åhörare)

auskultation
Ordklass substantiv
det att auskultera (följa verksamheten i en skola eller på en arbetsplats)

auskultera
Ordklass verb
vara auskultant (följa verksamheten i en skola eller på en arbetsplats)
avlyssna ljud från hjärta, lungor eller andra organ Bruklighet medicin

auslese
Ordklass substantiv
vin, speciellt rhenvin, som beretts av utvalda, sent skördade druvor

auspicier
Ordklass substantiv
förebud, omständigheter
skydd, ledning

australiensare
Ordklass substantiv
person från Australien (oavsett etnisk tillhörighet)

australiensiska
Ordklass substantiv
kvinna från Australien (oavsett etnisk tillhörighet)

australier
Ordklass substantiv
person som hör till Australiens urbefolkning, aborigin

australisk
Ordklass adjektiv
som avser australiensare eller australier

australisk vildhund
Frasklass nominalfras
ett vilt hunddjur i Australien

austronesiska språk
Frasklass nominalfras
språkstam med vid utbredning i Indiska oceanens och Stilla havets övärldar

autarki
Ordklass substantiv
envälde
ett lands självförsörjning

autekologi
Ordklass substantiv
den del av ekologin som sysslar med en enskild växt- och djurarts beroende av omgivningen

autenticitet
Ordklass substantiv
äkthet

autentisera
Ordklass verb
kontrollera användarens identitet vid datakommunikation, till exempel vid inloggning på en extern server Bruklighet databehandling

autentisk
Ordklass adjektiv
äkta, tillförlitlig, verklig

auteur
Ordklass substantiv
filmregissör som har ett dominerande konstnärligt upphovsmannaskap till sin film och inte bara är en yrkesman bland flera (egentligen skapare, upphovsman)

autism
Ordklass substantiv
försjunkande i sin egen tankevärld och därmed isolering från omvärlden (symptom på psykisk sjukdom)

autobahn
Ordklass substantiv
tysk motorväg

autobiografi
Ordklass substantiv
självbiografi

autodafé
Ordklass substantiv
bränning på bål av kättare eller misshagliga skrifter

autodidakt
Ordklass substantiv
självlärd person som skaffat sig kunskaper utan lärare eller dylikt

autodrom
Ordklass substantiv
specialbyggd rundbana för biltävlingar och dylikt

autogami
Ordklass substantiv
självbefruktning

autogen
Ordklass adjektiv
alstrad av kroppen själv

autogiro
Ordklass substantiv
ett flygplan med helikoperliknande rotor som inte drivs av motor (föregångare till helikoptern)
automatisk överföring från en person bankkonto för periodiska utbetalningar, till exempel hyra och avgift för internetabonnemang

autograf
Ordklass substantiv
egenhändig namnteckning
manuskript till en komposition Bruklighet musik

autoimmun sjukdom
Frasklass nominalfras
sjukdom där kroppens egna antikroppar skadar kroppens egna celler

autoklav
Ordklass substantiv
ett trycksäkert, lufttätt kokkärl, som används för sterilisering

autokrat
Ordklass substantiv
envåldshärskare

autokrati
Ordklass substantiv
envälde, diktatur

autokton
Ordklass adjektiv
inhemsk, ursprunglig

autolys
Ordklass substantiv
självnedbrytning, sönderfall i levande eller döda celler av äggviteämnen genom enzympåverkan

automat
Ordklass substantiv
apparat som av sig själv utför arbetsmoment efter ett givet mönster
apparat som man kan köpa varor i

automatik
Ordklass substantiv
automatiskt funktionssätt
utrustning för automatisering

automation
Ordklass substantiv
långt driven automatisering inom industri och dylikt

automatisera
Ordklass verb
göra automatisk

automatisk
Ordklass adjektiv
som skenbart verkar av sig själv
mekanisk
ofrivillig

automatism
Ordklass substantiv
handlande som inte medvetet kontrolleras av vilja och förnuft

automatvapen
Ordklass substantiv
vapen med automatisk omladdning och eventuellt avfyrning

automobil
Ordklass substantiv
bil Bruklighet ålderdomligt

autonom
Ordklass adjektiv
självständig, självstyrande

autonomi
Ordklass substantiv
självstyrelse

autopilot
Ordklass substantiv
automatisk styrinrättning på flygplan

autopsi
Ordklass substantiv
iakttagels som man själv gjort
obduktion, liköppning

autoritär
Ordklass adjektiv
maktfullkomlig, diktatorisk

autostart
Ordklass substantiv
i travsport det att hästarna startar bakom en bil med utfällda hinder, som gör att hästarna inte kan springa för fullt innan startlinjen nåtts och hindren fällts in Bruklighet sport

autostrada
Ordklass substantiv
motorväg

autotrof
Ordklass substantiv
autrotrof organism (växt som endast upptar oorganiska ämnen och bygger upp organiska substanser av dem)
autotrof
Ordklass adjektiv
som endast upptar oorganiska ämnen och bygger upp organiska substanser av dem (om växt)

autotypi
Ordklass substantiv
bild som vid reproduktion för att tryckas rastrerats så att halvtoner kan återges

auxiliär
Ordklass adjektiv
hjälpande

aux mains
till handa (på brev eller dylikt)

aval
Ordklass substantiv
borgen eller garantiförbindelse som en bank ställer som säkerhet för någons åtaganden

avan
Ordklass substantiv
avigan Bruklighet vardagligt

avancemang
Ordklass substantiv
framryckning
framsteg
befordran

avancera
Ordklass verb
rycka framåt
göra framsteg
bli befordrad

avancerad
Ordklass adjektiv
långt gående, djärv, radikal

avannons
Ordklass substantiv
meddelande att ett program är slut (i radio och tv)

avans
Ordklass substantiv
vinst, förtjänst

avantgarde
Ordklass substantiv
förtrupp
de mest avancerade bland författarna, konstnärerna och så vidare

avantgardism
Ordklass substantiv
experimentbetonad litteratur, konst, teater och så vidare

avantscen
Ordklass substantiv
scenutrymme mellan ridån och orkesterdiket

avantscenloge
Ordklass substantiv
loge närmast scenen

avart
Ordklass substantiv
underart, sidoform
försämrad form av något

avbalansera
Ordklass verb
ge balans eller jämvikt åt

avbalka
Ordklass verb
avskilja med en tunn sidovägg

avbalkning
Ordklass substantiv
avbalkad utrymme (det vill säga avskiljt med en tunn sidovägg)

avbaning
Ordklass substantiv
upptuktelse, stryk, skarp tillrättavisning

avbeställa
Ordklass verb
ta tillbaks eller annullera beställning

avbeställningsskydd
Ordklass substantiv
extra avgift som man kan betala när man beställer en resa, till exempel en charterresa, för att slippa betala hela priset om man tvingas avbeställa resan

avbetala
Ordklass verb
betala en del av ett lån, av priset på en vara etcetera

avbetalning
Ordklass substantiv
delbetalning

avbida
Ordklass verb
invänta, avvakta Bruklighet litterärt

avbidan
Ordklass substantiv
väntan

avbild
Ordklass substantiv
kopia

avbilda
Ordklass verb
göra en bild av, porträttera
kopiera
utgöra en funktion av Bruklighet matematik

avbilda sig
Frasklass verbfras
avteckna sig, få synligt uttryck

avbildning
Ordklass substantiv
bild, reproduktion
matematisk funktion

avbitare
Ordklass substantiv
avbitartång (tång med vassa käftar)

avbitartång
Ordklass substantiv
tång med vassa käftar

avblåsning
Ordklass substantiv
signal från domarens visselpipa att spelet skall upphöra (vid match, till exempel en ishockey- eller forbollsmatch)

avbrott
Ordklass substantiv
stopp
paus

avbryta
Ordklass verb
stoppa, hejda
göra uppehåll i

avbränning
Ordklass substantiv
omkostnad, minuspost

avbytare
Ordklass substantiv
person som rycker in istället för någon annan

avböja
Ordklass verb
säga nej till, undanbe sig

avbörda sig
Frasklass verbfras
befria sig från (till exempel en skuld)

avdankad
Ordklass adjektiv
som fått avsked, uttjänt

avdela
Ordklass verb
ta ut personer för en viss uppgift

avdelning
Ordklass substantiv
vanligen större, mer eller mindre självständig enhet av ett företag, en institution, ett bokverk med mera
inom ämbetsverk större enhet som består av flera byråer
påsjukhus enhet där intagna patienter vårdas
trupp avdelad för en speciell uppgift Bruklighet militärväsen
på varuhus försäljningsenhet för ett viss varuslag, till exempel leksaker eller möbler

avdelningschef
Ordklass substantiv
chef för en avdelning inom till exempel ett företag
statstjänsteman med ställning närmast över byråchef

avdelningsdirektör
Ordklass substantiv
statstjänsteman med ställning närmast under byråchef

avdelningsföreståndare
Ordklass substantiv
sjuksköterska eller förste skötare som är chef för sjukvårdspersonalen på en vårdavdelning eller dylikt (inom sjukhus)

avdelningskontor
Ordklass substantiv
filial, särskilt till bank

avdelningsläkare
Ordklass substantiv
läkare med specialistutbildning som arbetar på en vårdavdelning på ett sjukhus

avdelningssköterska
Ordklass substantiv
benämning på avdelningsföreståndare Bruklighet förr

avdika
Ordklass verb
torrlägga med hjälp av diken

avdrag
Ordklass substantiv
minskning, frånräkning
speciellt vissa utgifter som får dras av från ens inkomster vid självdeklaration och alltså inte beskattas
avtryck, korrekturavdrag

avdragsgill
Ordklass adjektiv
som får dras av vid deklaration

avdramatisera
Ordklass verb
göra mindre dramatisk, dämpa

avdrift
Ordklass substantiv
sidoförflyttning ur kursen hos ett fartyg

avdunsta
Ordklass verb
övergå från vätska till gas utan kokning

avdöd
Ordklass adjektiv
avliden Bruklighet ålderdomligt

avdöma
Ordklass verb
fälla utslag i ett mål

ave
Ordklass substantiv
var hälsad
bönen Ave Maria

avec
Ordklass substantiv
konjak, likör eller dylikt till kaffet (egentligen med kaffet)

av egen drift
Frasklass prepositionsfras
av egen vilja, självmant

avel
Ordklass substantiv
uppfödning och planmässig fortplantning av djur

avelsdjur
Ordklass substantiv
djur som uppföds för att fortplanta stammen

avenbok
Ordklass substantiv
ett lövträd med mycket starkt och hårt virke, som inte är släkt med bok

aventurin
Ordklass substantiv
ett mineral, närmare bestämt en varietet av kvarts, som används som prydnadssten

aveny
Ordklass substantiv
gata med planterade träd

aversion
Ordklass substantiv
motvilja

Avesta
Ordklass substantiv
forniransk religiös urkund

avestiska
Ordklass substantiv
fornpersiska Bruklighet språkvetenskap

av evighet
Frasklass prepositionsfras
sedan tidernas begynnelse

avfall
Ordklass substantiv
värdelös biprodukt, sopor
det att avfalla (överge eller svika till exempel en lära eller en åsikt)

avfalla
Ordklass verb
överge eller svika till exempel en lära eller en åsikt

avfallen
Ordklass adjektiv
avmagrad, avtärd

avfart
Ordklass substantiv
plats där man kan köra av en väg

avfatta
Ordklass verb
sätta upp, skriva, formulera

avfattning
Ordklass substantiv
uppsättande, formulerande
ordalydelse

avflytta
Ordklass verb
flytta från en adress

avflöde
Ordklass substantiv
ett vattendrags utlopp

avfolka
Ordklass verb
bli folktom, helt eller delvis förlora sin befolkning

avfolkas
Ordklass verb
bli folktom, helt eller delvis förlora sin befolkning

avfolkningsbygd
Ordklass substantiv
område med betydande befolkningsminskning

avfordra
Ordklass verb
begära, avkräva

avfyra
Ordklass verb
avlossa ett skott, ett vapen eller dylikt

avfällig
Ordklass adjektiv
som förnekar sin lära, sin tro eller dylikt

avfälling
Ordklass substantiv
person som har övergett sin lära, sin tro eller dylikt

avfärd
Ordklass substantiv
avresa

avfärda
Ordklass verb
avsända en skrivelse, expediera, klara av
visa ifrån sig

avföda
Ordklass substantiv
avkomlingar Bruklighet vanligen nedsättande

av födsel och ohejdad vana
Frasklass prepositionsfras
därför att man är sådan och aldrig har försökt vara annorlunda

avföra
Ordklass verb
föra undan
ta bort, stryka, till exempel från en dagordning

avföring
Ordklass substantiv
tömning av tarmen
exkrementer

avföringsmedel
Ordklass substantiv
läkemedel mot förstoppning, laxermedel

avgas
Ordklass substantiv
gas som bildas vid förbränning i till exempel en bilmotor

avgasrör
Ordklass substantiv
rör genom vilken avgaserna från en bilmotor leds bort

avge
Ordklass verb
ge eller lämna, till exempel ett utlåtande eller sin röst
ge ifrån sig, till exempel en lukt

avgift
Ordklass substantiv
kostnad för vissa tjänster, i synnerhet offentliga

avgifta
Ordklass verb
befria person från gift eller droger

avgiva
Ordklass verb
ge eller lämna, till exempel ett utlåtande eller sin röst
ge ifrån sig, till exempel en lukt

avgjord
Ordklass adjektiv
säker, obestridlig, påtaglig

avgjutning
Ordklass substantiv
gjuten kopia

avglans
Ordklass substantiv
avspegling, återsken Bruklighet vanligen bildligt

avgrund
Ordklass substantiv
bråddjup, bottenlös klyfta, skrämmande gap

avgrunden
Ordklass substantiv
helvetet

avgrundsande
Ordklass substantiv
djävul

avgrundslik
Ordklass adjektiv
helvetisk

avgrundsvänstern
Ordklass substantiv
partier och fraktioner till vänster om vänsterpartiet Bruklighet nedsättande

avgränsa
Ordklass verb
dra upp gränserna för

avgud
Ordklass substantiv
främmande gud, förbjuden eller falsk gud

avguda
Ordklass verb
dyrka, tillbe

avgå
Ordklass verb
frivilligt lämna en post
lämna station etcetera
räknas bort från pris

avgå med döden
Frasklass verbfras
Bruklighet ålderdomligt, högtidligt

avgå med pension
Frasklass verbfras
lämna sin tjänst

avgå med segern
Frasklass verbfras
vinna

avgång
Ordklass substantiv
det att avgå (lämna en post eller en station)

avgångsbetyg
Ordklass substantiv
betyg från slutklassen i en skola

avgångsbidrag
Ordklass substantiv
penningbelopp som kan utbetalas främst till äldre, privatanställda arbetare som avskedats på grund av nedläggning eller driftsinskränkning

avgångsersättning
Ordklass substantiv
motsvarihet till avgångsbidrag (penningbelopp som kan utbetalas främst till äldre, privatanställda arbetare som avskedats på grund av nedläggning eller driftsinskränkning) på tjänstemannaområdet

avgångsvederlag
Ordklass substantiv
varje form av ekonomisk gottgörelse till den som av en arbetsgivare tvingas lämna en anställning

avgäld
Ordklass substantiv
avgift för till exempel tomträtt, som skall betalas med jämna mellanrum

avgärda
Ordklass verb
avskilja med stängsel

avgöra
Ordklass verb
bestämma, fatta det definitiva beslutet
fälla utslaget
fastställa

avgörande
Ordklass substantiv
beslut
avgörande
Ordklass adjektiv
som avgör något, utslagsgivande

avgörbar
Ordklass adjektiv
som går att lösa med en på förhand angiven metod (om problem, speciellt inom matematik och logik)

avhandla
Ordklass verb
diskutera, utreda, behandla
handla om

avhandling
Ordklass substantiv
större vetenskaplig skrift
i en uppsats själva behandlingen av ämnet i motsats till inledning och avslutning

avhemliga
Ordklass verb
ta bort hemligstämpel från, göra hemlig handling offentlig

avhjälpa
Ordklass verb
rätta till, reparera

AV-hjälpmedel
Ordklass substantiv
ljusbilder, film ,radio, tv, bandspelare med mera som används vid undervisning

av hjärtans lust
Frasklass prepositionsfras
ivrigt och med glädje

avhopp
Ordklass substantiv
det att oväntat lämna sitt parti, sitt land eller dylikt
i gymnastik det att hoppa ner från ett redskap efter avslutad övning Bruklighet sport

avhoppare
Ordklass substantiv
person som hoppar av (oväntat lämnar sitt parti, sitt land eller dylikt)

avhysa
Ordklass verb
vräka från bostad

avhyvling
Ordklass substantiv
utskällning, åthutning

avhålla
Ordklass verb
hindra någon från något
hålla (till exempel ett möte)

avhålla sig
Frasklass verbfras
avstå från, inte använda

avhållen
Ordklass adjektiv
omtyckt

avhållsam
Ordklass adjektiv
som undviker njutningar, speciellt alkohol och sexualliv

avhållsamhet
Ordklass substantiv
det att vara avhållsam (undvika njutningar, speciellt alkohol och sexualliv)

avhämta
Ordklass verb
hämta

avhända
Ordklass verb
ta ifrån, beröva

avhända sig
Frasklass verbfras
göra sig av med

avhänga
Ordklass verb
bero

avhängig
Ordklass adjektiv
beroende

avhärda
Ordklass verb
göra mindre hård
speciellt göra hårt vatten mjukt

avhästa
Ordklass verb
avskaffa användningen av hästar inom jordbruket eller armén

avhölja
Ordklass verb
avtäcka, blotta

avi
Ordklass substantiv
skriftligt meddelande om postförsändelse eller dylikt

aviarium
Ordklass substantiv
stor fågelbur, fågelhus

aviatik
Ordklass substantiv
flygkonst, flygteknik

aviatiker
Ordklass substantiv
flygare

aviatris
Ordklass substantiv
kvinnlig flygare

aviatör
Ordklass substantiv
flygare

avig
Ordklass adjektiv
ut och invänd
motig
tafatt
ogin

aviga
Ordklass substantiv
avigsida

avigsida
Ordklass substantiv
insida på klädesplagg eller dylikt, frånsida
sämre sida, nackdel

avisa
Ordklass substantiv
tidning Bruklighet vardagligt

avisera
Ordklass verb
underrätta iförväg, lämna meddelande om

a vista
vid uppvisandet, till exempel avistaväxel (att inlösas vid uppvisandet)

avista
Ordklass substantiv
vid uppvisandet, till exempel avistaväxel (att inlösas vid uppvisandet)

avitaminos
Ordklass substantiv
sjukdom som beror på vitaminbrist

avkasta
Ordklass verb
ge i inkomst, inbringa

avkastning
Ordklass substantiv
inkomst från till exempel ett lantbruk, ekonomiskt resultat av en investering

avknoppa
Ordklass verb
bilda från en bit av sig själv, åstadkomma avknoppning av

avknoppning
Ordklass substantiv
utvidgning av verksamheter från ett företag, en institution eller dylikt så att ett nytt företag etcetera kan bildas Bruklighet bildligt

avkoda
Ordklass verb
översätta kodat meddelande till vanlig text

avkok
Ordklass substantiv
lösning som erhållits genom kokning av till exempel ett födoämne

avkolonisera
Ordklass verb
befria område från ställning som koloni

avkomling
Ordklass substantiv
barn, barnbarn och så vidare

avkomma
Ordklass substantiv
samtliga avkomlingar (barn, barnbarn och så vidare)

avkoppling
Ordklass substantiv
ombyte, vila, förströelse

avkorta
Ordklass verb
göra kortare
slopa alla siffror efter en viss siffra i ett decimalbråk
göra avdrag, minska skatt eller lön

avkristna
Ordklass verb
göra icke-kristen, försvaga kristendomens ställning i till exempel ett land

avkrok
Ordklass substantiv
avsides trakt

avkräva
Ordklass verb
begära, kräva

avkunna
Ordklass verb
tillkännage eller läsa upp till exempel en dom

avkönad
Ordklass adjektiv
könlös, menlös, utan must, oförarglig Bruklighet bildligt

avla
Ordklass verb
alstra

avlagd
Ordklass adjektiv
inte längre använd, kasserad

avlagra
Ordklass verb
lägga sig i lager på lager

avlasta
Ordklass verb
minska belastningen på
minska arbetsbördan för Bruklighet bildligt

avlastning
Ordklass substantiv
lättnad Bruklighet ofta bildligt

avlat
Ordklass substantiv
efterskänkande av de syndastraff som utmäts på jorden och i skärselden (i katolska kyrkan)

avlatsbrev
Ordklass substantiv
dokument som garanterar avlat (efterskänkande av syndastraff)

avleda
Ordklass verb
leda bort, leda undan Bruklighet ofta bildligt
skapa ett ord genom avledning

avledning
Ordklass substantiv
ordbildning med hjälp av ändelse eller förstavelse eller ljudväxling
ord som är bildat med hjälp av ändelse eller förstavelse eller ljudväxling, till exempel mörkna av mörk, bese av se och svälja av svalg

avlelse
Ordklass substantiv
avlande Bruklighet ålderdomligt

avlida
Ordklass verb

avliva
Ordklass verb
låta döda
göra slut på till exempel ett rykte

avljud
Ordklass substantiv
en typ av vokalväxling, i synnerhet hos starka verb, till exempel i i binda, a i band och u i bundit

avlocka
Ordklass verb
förmå någon att ge ifrån sig

avlopp
Ordklass substantiv
möjlighet att rinna ut
rör eller ränna som leder bort smutsvatten
slasktratt, vask

avlossa
Ordklass verb
skjuta av
avfyra

avlossa en bredsida
Frasklass verbfras
avfyra alla kanoner på ett krigsfartygs ena sida

avlusa
Ordklass verb
befria från löss och annan ohyra
avlägsna fel i ett program Bruklighet databehandling

avlyft
Ordklass substantiv
omplacering av byggnadskreditiv till långfristiga lån Bruklighet bankväsen

avlysa
Ordklass verb
inställa ett möte
upphäva, förbjuda

avlyssna
Ordklass verb
lyssna på, ofta utan att de man lyssnar på vet om det

avlyssning
Ordklass substantiv
det att i hemlighet och med speciellt tekniskt förfarande lyssna på någons samtal utan att den man lyssnar på vet om det

avlång
Ordklass adjektiv
långsmal

avlåta
Ordklass verb
avsända, utfärda en skrivelse

avlägga
Ordklass verb
göra, fullgöra, till exempel examen eller en visit

avlägga examen
Frasklass verbfras
bli officiellt godkänd i prövning vid slutet av en utbildning

avläggare
Ordklass substantiv
skott av buske med mera som böjts ner i jorden och fått slå rot
sidogren, dotterföretag, filial eller dylikt Bruklighet ofta bildligt

avläggning
Ordklass substantiv
förökning genom avläggare (skott av buske med mera som böjts ner i jorden och fått slå rot; även bildligt om dotterföretag eller dylikt)

avlägsen
Ordklass adjektiv
som ligger långt borta

avlägsna
Ordklass verb
ta bort, föra bort

avlägsna sig
Frasklass verbfras
gå bort, bege sig iväg

avlämna
Ordklass verb
lämna, leverera
under föreskrivna former lämna över en trupp till en högre militär chef Bruklighet militärväsen

avlänka
Ordklass verb
avleda någons uppmärksamhet eller dylikt Bruklighet vanligen bildligt

avlöna
Ordklass verb
betala lön till

avlöning
Ordklass substantiv
lön

avlöpa
Ordklass verb
utfalla, sluta

avlösa
Ordklass verb
efterträda
turas om med

avlösning
Ordklass substantiv
vaktombyte
syndaförlåtelse Bruklighet teologi

avlöva
Ordklass verb
egentligen få träd att fälla löv
beröva en verksamhet vitala delar Bruklighet bildligt

avmagnetisera
Ordklass verb
göra icke-magnetisk

avmagring
Ordklass substantiv
det att bli magrare

avmaska
Ordklass verb
avsluta ett stickat arbete genom att ta av det från stickorna
ta bort mask i inälvorna hos ett husdjur

avmaskning
Ordklass substantiv
det att avmaska (avsluta ett stickat arbete genom att ta av det från stickorna eller ta bort mask i inälvorna hos ett husdjur)

avmattas
Ordklass verb
bli svagare

avmåla
Ordklass verb
måla, avbilda

avmätt
Ordklass adjektiv
jämn, precis (i frasen gå med avmätta steg)
kylig, stel, reserverad

avmönstra
Ordklass verb
sluta sin tjänstgöring på ett fartyg

avnavla
Ordklass verb
klippa av navelsträngen på

avnämare
Ordklass substantiv
den som förbrukar en vara eller tar emot arbetskraft

av och an
fram och tillbaka, hit och dit

avog
Ordklass adjektiv
fientlig, ovänligt sinnad, vrång

avokado
Ordklass substantiv
en tropisk grönsaksfrukt, närmare bestämt en grön, päronliknande stenfrukt med aromatiskt fruktkött

avpassa
Ordklass verb
rätta, reglera, beräkna

avpatrullera
Ordklass verb
låta patruller kontrollera ett område

avplana
Ordklass verb
göra en yta eller dylikt plan eller jämn

avpolitisera
Ordklass verb
avlägsna politiska inslag från, göra politiskt neutral

avpollettera
Ordklass verb
skicka iväg, avskeda

avprogrammera
Ordklass verb
under mer eller mindre tvångsmässiga former omvända någon som anslutit sig till en religiös sekt eller dylikt

avrad
Ordklass substantiv
arrendeavgift Bruklighet ålderdomligt

avreagera
Ordklass verb
ge fritt utlopp åt en känsla som varit hämmad

avreda
Ordklass verb
tillsätta mjöl och vätska för att få en tjockare sås, stuvning och så vidare Bruklighet matlagning

avregistrera
Ordklass verb
ta bort ur register

avresa
Ordklass substantiv
en resas början
avresa
Ordklass verb
resa sin väg

avrivning
Ordklass substantiv
gnidning av kroppen med en handduk som är doppad i kallt vatten

avromantisera
Ordklass verb
göra mindre eller inte alls romantisk

avrop
Ordklass substantiv
beställning av en vara som för tidigare träffat avtal om

avropa
Ordklass verb
göra avrop på

avrunda
Ordklass verb
göra rundare
jämna av till exempel ett belopp
ge en lämplig avslutning

avrusta
Ordklass verb
slopa eller minska krigsmakten (om ett land)

avråda
Ordklass verb
ge någon rådet att inte göra något

avräkning
Ordklass substantiv
avdrag
avbetalning
clearing

avräkningsnota
Ordklass substantiv
skriftlig specifikation på köpta eller sålda värdepapper

avrätta
Ordklass verb
verkställa dödsstraff
kritisera skoningslöst Bruklighet bildligt

avsaknad
Ordklass substantiv
det att inte ha något, brist

av samma blod
Frasklass prepositionsfras
släkt

av samma skrot och korn
Frasklass prepositionsfras
av samma (dåliga) sort

avsats
Ordklass substantiv
utsprång i till exempel en bergvägg, terrass

avse
Ordklass verb
syfta på, gälla, mena
åsyfta, ha för avsikt, ändamål

avses
Ordklass verb
beräknas

avsevärd
Ordklass adjektiv
betydlig, stor

avsides
Ordklass adjektiv
åt sidan, i enrum
enslig

avsidesreplik
Ordklass substantiv
replik som fälls vid sidan om den egentliga dialogen

avsigkommen
Ordklass adjektiv
mer eller mindre förfallen

avsikt
Ordklass substantiv
syfte, ändamål, plan

avsiktlig
Ordklass adjektiv
som görs med flit

avsiktligen
Ordklass adverb
medvetet, med flit

avsiktligt
Ordklass adjektiv
medvetet, med flit

avsiktsförklaring
Ordklass substantiv
förberedande avtal, till exempel om sammangående mellan två företag

avskaffa
Ordklass verb
göra slut på, ta bort (inrättning, sedvänja, lag etcetera)

avsked
Ordklass substantiv
adjö, farväl
avgång eller uppsägning från en tjänst

avskeda
Ordklass verb
få att avlägsna sig
tvinga att lämna sin anställning, säga upp

avskild
Ordklass adjektiv
avlägsen, isolerad

avskildhet
Ordklass substantiv
isolering, ensamhet

avskilja
Ordklass verb
ta bort en bit från en större helhet
avstänga, isolera

avskilja sig från världen
Frasklass verbfras
isolera sig

avskjutning
Ordklass substantiv
det att minska en djurstam genom att skjuta en viss mängd djur under en viss tid

avskrap
Ordklass substantiv
avfall, skräp
avskum, slödder

avskrift
Ordklass substantiv
något som skrivits ner ordagrant efter en förlaga
kopia

avskriva
Ordklass verb
avföra ur räkenskaperna
lägga ned ett mål vid en domstol, efterskänka, avstå från

avskrivning
Ordklass substantiv
innebär att värdet av till exempel maskiner eller byggnader skrivs ner på grund av slitage med mera eller helt avförs (vid bokslut och dylikt)

avskräcka
Ordklass verb
skrämma bort från att göra något

avskräde
Ordklass substantiv
avfall, sopor

avskum
Ordklass substantiv
slödder, pack

avsky
Ordklass substantiv
stark motvilja
avsky
Ordklass verb
tycka kolossalt illa om, hata

avskyvärd
Ordklass adjektiv
motbjudande, förhatlig

avskärma
Ordklass verb
avskilja, dämpa med skärm

avslag
Ordklass substantiv
nekande svar
flytning från livmodern under några veckor efter en förlossning
i bandy det att sätta igång spelet från planens mitt Bruklighet sport

avslagen
Ordklass adjektiv
som har slagit av sig, fadd, nattstånden

avslappning
Ordklass substantiv
avspänning, avkoppling

avslut
Ordklass substantiv
det att slutföra affärsöverenskommelse

avsluta
Ordklass verb
slutföra
komma överens om, göra upp

avslutning
Ordklass substantiv
högtidlighet vid slutet av en termin eller ett läsår Bruklighet skolväsen

avslå
Ordklass verb
avvisa, förkasta, inte acceptera
slå tillbaka

avslöja
Ordklass verb
göra något som tidigare varit okänt eller hemligt känt, röja, rulla upp en brottshärva

avsmak
Ordklass substantiv
motvilja, äckel

avsmaka
Ordklass verb
provsmaka

avsnitt
Ordklass substantiv
avdelning, del, parti

avsnöra
Ordklass verb
avskilja (egentligen genom åtsnörning)

avsomna
Ordklass verb
Bruklighet högtidligt
upphöra Bruklighet något skämtsamt

avspark
Ordklass substantiv
i fotboll det att sätta igång spelet från planens mitt Bruklighet sport

avspegla
Ordklass verb
återge, uttrycka, vara ett tecken på Bruklighet vanligen bildligt

avspegla sig i
Frasklass verbfras
ta sig uttryck i

avspelning
Ordklass substantiv
det att spela upp till exempel ett band i en bandspelare

avspisa
Ordklass verb
avvisa, avfärda

avspänd
Ordklass adjektiv
avslappnad, lugn

avspänning
Ordklass substantiv
avslappning
upphörande av spänning, vänskapligare förhållande, till exempel mellan stater

avspärra
Ordklass verb
stänga av, isolera

avstamp
Ordklass substantiv
stampning som inleder ett hopp
början, start Bruklighet bildligt

avstava
Ordklass verb
dela upp ord i stavelser, till exempel till-sam-mans

avsteg
Ordklass substantiv
avvikelse

avstickare
Ordklass substantiv
extratur, sidoutflykt under en resa

avstjälpningsplats
Ordklass substantiv
plats där man lägger sopor

avstraffa
Ordklass verb
låta någon få sitt straff

avstressad
Ordklass adjektiv
fri från stress, avspänd

avstrykning
Ordklass substantiv
avskiljande av ett markområde från en fastighet

avstyra
Ordklass verb
förhindra, avvärja

avstyrka
Ordklass verb
avråda från

avstå från något
Frasklass verbfras
låta bli att begära, lämna ifrån sig, ge upp

avstånd
Ordklass substantiv
mellanrum, sträcka, håll

avståndstagande
Ordklass substantiv
ogillande, kritik

avstå något till någon
Frasklass verbfras
lämna, överlåta

avställning
Ordklass substantiv
tillfällig avregistrering av motorfordon på vissa villkor, till exempel under vintern

avstämning
Ordklass substantiv
inställning av en elektrisk svängningskrets på en viss frekvens
kontroll av att två eller flera sifferserier eller dylikt stämmer överens

avstänga
Ordklass verb
utesluta

avstöta
Ordklass verb
stöta ifrån sig

avsvära sig
Frasklass verbfras
högtidligt överge eller förkasta

avsvärja sig
Frasklass verbfras
högtidligt överge eller förkasta

avsyna
Ordklass verb
granska, besiktiga, syna

avsynare
Ordklass substantiv
person med yrke eller uppgift att avsyna (granska, besiktiga)

avsågad
Ordklass adjektiv
borta från täten i en tävling, ledningen av ett företag eller dylikt Bruklighet bildligt, vardagligt

avsäga
Ordklass verb
avkunna dom

avsäga sig
Frasklass verbfras
avstå från

avsägelse
Ordklass substantiv
det att avsäga sig (avstå från)

avsända
Ordklass verb
skicka

avsändare
Ordklass substantiv
den som skickar något

avsätta
Ordklass verb
frånta någon ett ämbete eller dylikt
sälja, avyttra
avlagra, efterlämna till exempel spår
spara, reservera för ett visst ändamål
rita upp, rita in till exempel en vinkel i en geometrisk figur

avsättning
Ordklass substantiv
det att avsätta (bland annat frånta någon ett ämbete eller dylikt, sälja och reservera för ett visst ändamål)

avsöka
Ordklass verb
genomsöka Bruklighet mest teknik

avsökare
Ordklass substantiv
scanner

avsöndra
Ordklass verb
avskilja, lösgöra
producera och avge ett ämne (om körtlar)

avta
Ordklass verb
minska

avtacka
Ordklass verb
högtidligen tacka för slutfört arbete

avtacklad
Ordklass adjektiv
tärd, avmagrad

avtackning
Ordklass substantiv
det att avtacka (högtidligen tacka för slutfört arbete)

avtaga
Ordklass verb
minska

avtagsväg
Ordklass substantiv
sidoväg

avtal
Ordklass substantiv
ofta juridiskt bindande överenskommelse
ofta synonymt med kollektivavtal

avtala
Ordklass verb
komma överens om, bestämma i förväg

avtalsenlig
Ordklass substantiv
som stämmer överens med avtal

avtalspension
Ordklass substantiv
särskild tilläggspension för privatanställda arbetare enligt avtal mellan LO och SAF
pension som avtalas särskilt med en anställd som enligt överenskommelse med arbetsgivaren slutar före ordinarie pensionsålder

avtalsrörelse
Ordklass substantiv
förhandlingsverksamhet som gäller nytt kollektivavtal

avtalsstridig
Ordklass adjektiv
som strider mot avtal

avteckna sig
Frasklass verbfras
framträda med tydliga konturer

avtjäna ett straff
Frasklass verbfras
sitta i fängelse den tid som bestämts i straffdomen

avtrappa
Ordklass verb
minska steg för steg

avtrubba
Ordklass verb
göra mindre känslig, förslappa

avtryckare
Ordklass substantiv
avfyringsanordning på gevär eller dylikt

avträda
Ordklass verb
dra sig tillbaka, avgå
lämna ifrån sig

avträde
Ordklass substantiv
avträdelse
hemlighus, dass

avträdelse
Ordklass substantiv
frånträdande, överlämnande

avträdesdag
Ordklass substantiv
dag då man frånträder något

avtvinga
Ordklass verb
tvinga någon att ge ifrån sig något

avtvå
Ordklass verb
rentvå sig från Bruklighet ålderdomligt

avtåga
Ordklass verb
tåga iväg, gå sin väg

avtäcka
Ordklass verb
ta bort hölje från till exempel ett konstverk som ska invigas

avtärd
Ordklass adjektiv
avmagrad

avund
Ordklass substantiv
avundsjuka

avundas
Ordklass verb
vara avundsjuk

avundsam
Ordklass adjektiv
som lätt blir avundsjuk

avundsjuk
Ordklass adjektiv
som vill ha det som någon annan har

avundsjuka
Ordklass substantiv
det att vara avundsjuk (vilja ha det som någon annan har)

avundsvärd
Ordklass adjektiv
mycket lyckligt lottad

avvakta
Ordklass verb
invänta
dröja, se tiden an

avvand
Ordklass adjektiv
som blivit av med ett missbruk eller en dålig vana
som inte längre får modersmjölk (om spädbarn)

avvara
Ordklass verb
vara av med, undvara

avvattna
Ordklass verb
leda bort vatten från

avveckla
Ordklass verb
upplösa, sluta med, göra slut på

avverka
Ordklass verb
fälla träd eller skog
klara av, lägga bakom sig, prestera

avverkning
Ordklass substantiv
mängd av fällt virke

avvika
Ordklass verb
ändra riktning eller kurs
försvinna, rymma

avvika från
Frasklass verbfras
frångå, tillfälligt överge
skilja sig från, vara olik

avvikande
Ordklass adjektiv
olik, skiljaktig

avvikare
Ordklass substantiv
person som är olik andra ifråga om sociala normer

avvikelse
Ordklass substantiv
det att vara avvikande (olik, skiljaktig)

avvinna
Ordklass verb
avlocka, ta fram ur

avvisa
Ordklass verb
vägra att ta emot
tillbakavisa, avslå

avvisare
Ordklass substantiv
en sorts fast skyddsanordning vid en väg eller dylikt

avvisning
Ordklass substantiv
domstols vägran att ta upp ett mål
beslut av polisen om att en utlänning inte får komma in i riket

avvita
Ordklass adjektiv
vettlös, dåraktig

avvittra
Ordklass verb
uppdela mark mellan staten och enskilda hemman (i norra Sverige) Bruklighet juridik, historiskt

avväg
Ordklass substantiv
sidoväg
orätt väg, villospår

avväga
Ordklass verb
bestämma höjdläge för en punkt i terrängen
väga mot vartannat
beräkna

avvända
Ordklass verb
avstyra, hindra
vända eller leda bort

avvänja
Ordklass verb
få att upphöra med
lära barn att avstå från modersmjölk

avväpna
Ordklass verb
ta ifrån någon vapen
oemotståndlig, till exempel ett avväpnande leende Bruklighet bildligt

avvärja
Ordklass verb
slå tillbakaett anfall, försvara sig mot
avstyra eller förhindra en katastrof

avyttra
Ordklass verb
sälja

aväta
Ordklass verb
äta eller inta till exempel en festmåltid

ax
Ordklass substantiv
en typ av blomställning
den del av en nyckel som direkt påverkar låsmekanismen

axel
Ordklass substantiv
en del av kroppen, närmare bestämt skuldran
maskindel som roterar eller kring vilken andra delar av maskinen roterar

axelbred
Ordklass adjektiv
bred över axlarna (om person)

axelklaff
Ordklass substantiv
detalj på en uniformsrock

axelmakterna
Ordklass substantiv
Tyskland, Italien, Japan och deras allierade (före och under andra världskriget)

axelryckning
Ordklass substantiv
gest som uttrycker likgiltighet

axelvadd
Ordklass substantiv
stoppning i axlarna på blusar, jackor, kavajer etcetera, som gör att man ser mer bredaxlad ut

axial
Ordklass adjektiv
i en axels längdriktning

axiell
Ordklass adjektiv
i en axels längdriktning

axill
Ordklass substantiv
armhåla
bladveck

axiom
Ordklass substantiv
självklart sann sats
grundläggande sats i en teori ur vilken andra satser härleds Bruklighet vetenskap

axiomatisk
Ordklass adjektiv
självklart sann
som gäller axiom (självklart sanna satser)

axishjort
Ordklass substantiv
ett medelstort indiskt hjortdjur

axla
Ordklass verb
ta något på sina axlar
åta sig en uppgift

axla någons kappa
Frasklass verbfras
överta någons uppgift

axla någons mantel
Frasklass verbfras
efterträda någon eller fortsätta någons verk Bruklighet ursprungligen bibliskt

axolotl
Ordklass substantiv
larvform av vissa stjärtgroddjur, som kan leva hela sitt liv som larv och även fortplanta sig så (pedomorfos)

axon
Ordklass substantiv
utåtledande utskott från en nervcell

axplock
Ordklass substantiv
nyckfullt urval, stickprov

ayatolla
Ordklass substantiv
hederstitel för en högt uppsatt religiös personlighet inom shiariktningen av islam, främst i Iran
makthavare, pamp Bruklighet bildligt

azalea
Ordklass substantiv
en krukväxt av rhododendronsläktet

azerbajdzjanier
Ordklass substantiv
person från republiken Azerbajdzjan

azerbajdzjanska
Ordklass substantiv
ett turkiskt språk som talas i Kaukasus

azerier
Ordklass substantiv
medlem av ett turkspråkigt folk i Azerbajdzjan och Iran

aztek
Ordklass substantiv
medlem av ett indianfolk i Mexiko

azur
Ordklass substantiv
klar himmelsblå färg
himlavalv


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.