BETTLERI - BOSCH

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


bettleri
Ordklass substantiv
tiggeri

betunga
Ordklass verb
tynga
tungt belasta

betungande
Ordklass adjektiv
svår, tyngande Bruklighet bildligt

betuttad
Ordklass adjektiv
bekymrad Bruklighet vardagligt
förtjust i någon Bruklighet vardagligt

betvinga
Ordklass verb
besegra
lägga band på en känsla

betvingare
Ordklass substantiv
besegrare

betvivla
Ordklass verb
tvivla på

betyda
Ordklass verb
beteckna innebära
medföra
vara betydande

betydande
Ordklass adjektiv
stor
viktig
framstående

betydelse
Ordklass substantiv
innebörd, mening
vikt, inflytande

betydelsefull
Ordklass adjektiv
av stor betydelse
viktig (om händelse)
inflytelserik (om person)

betydelselös
Ordklass substantiv
utan betydelse, oviktig

betydenhet
Ordklass substantiv
vikt, betydelse

betydlig
Ordklass adjektiv
ansenlig, betydande

betyg
Ordklass substantiv
omdöme, till exempel om kunskaper och färdigheter eller om utfört arbete

betyga
Ordklass verb
intyga
uttala, visa

betygelse
Ordklass substantiv
något som betygas (uttalas eller visas)

betäcka
Ordklass verb
täcka
skydda
para sig med (om handjur)

betäckning
Ordklass substantiv
skydd mot beskjutning
parningsakt hos däggdjur

betänka
Ordklass verb
tänka på

betänkande
Ordklass substantiv
funderande, eftertanke
skriftligt utlåtande från till exempel en offentlig utredning

betänka sig
Frasklass verbfras
tänka sig för, tveka

betänketid
Ordklass substantiv
tid att betänka sig innan man måste fatta ett beslut
den tid, vanligen ett halvår, som skall föregå definitivt beslut om skilsmässa om den ena parten inte vill skiljas eller om makarna har barn under 16 år Bruklighet juridik

betänklig
Ordklass adjektiv
tvivelaktig, oroande

betänklighet
Ordklass substantiv
farhåga, tvekan

betänksam
Ordklass adjektiv
besinningsfull
tveksam

beundra
Ordklass verb
tycka att något är mycket bra, se upp till

beundran
Ordklass substantiv
det att beundra (tycka att något är mycket bra eller se upp till)

beundrare
Ordklass substantiv
någon som beundrar (ser upp till) något, speciellt en man som uppvaktar en kvinna

beundrarinna
Ordklass substantiv
kvinnlig beundrare

beurre manié
lika delar smör och mjöl som knådas samman och används till redningar

bevaka
Ordklass verb
vakta, hålla ögonen på
tillvarata
anmäla sin rätt i fråga om något

bevandrad
Ordklass adjektiv
kunnig, skicklig, förtrogen med

bevara
Ordklass verb
skydda
bibehålla
förvara

bevara huvudet kallt
Frasklass verbfras
bevara sitt lugn och sin omdömesförmåga

bevars
Ordklass interjektion
för all del, minsann

bevattna
Ordklass verb
vattna växtlighet eller jord

bevattning
Ordklass substantiv
kontrollerad vattentillförsel till jord

beveka
Ordklass verb
förmå, övertala
mjuka upp någons hjärta
röra till medlidande

bevekande
Ordklass adjektiv
vädjande
enträgen

bevekelsegrund
Ordklass substantiv
drivkraft, skäl, motiv

bevilja
Ordklass verb
anslå (medel)
bifalla (ansökan)

bevilja ansvarsfrihet
Frasklass verbfras
godkänna styrelsens förvaltning under den gångna förvaltningsperioden (vid årsmöte i bolag eller förening)

bevillning
Ordklass substantiv
de skatter och avgifter som riksdagen fastställer varje år

bevingad
Ordklass adjektiv
försedd med vingar

bevingat ord
Frasklass nominalfras
ryktbart yttrande, uttryck som många känner till och som lever vidare

bevis
Ordklass substantiv
något som visar att en teori är sann, till exempel i en domstol eller inom en vetenskap
tecken, prov
intyg, till exempel ett examensbevis

bevisa
Ordklass verb
ge bevis eller prov på
leda i bevis

bevisbörda
Ordklass substantiv
bevisningsskyldighet Bruklighet juridik

bevisföring
Ordklass substantiv
framställning avsedd att bevisa något

bevislig
Ordklass adjektiv
som kan bevisas

bevisning
Ordklass substantiv
bevisföring (framställning avsedd att bevisa något)

bevisprövning
Ordklass substantiv
en domstols värdering av styrkan i de bevis som framlagts vid en rättegång

bevista
Ordklass verb
närvara vid, delta i

bevittna
Ordklass verb
intyga att något är riktigt, bestyrka
vara vittne eller åskådare till

bevittning
Ordklass substantiv
bestyrkande av att en namnteckning är äkta

bevuxen
Ordklass adjektiv
täckt med växtlighet

bevågen
Ordklass adjektiv
välvillig, tillmötesgående

bevågenhet
Ordklass substantiv
välvilja, gunst

beväpna
Ordklass verb
förse med vapen
utrusta

beväpna sig
Frasklass verbfras
rusta sig

beväring
Ordklass substantiv
yngre värnpliktigt manskap Bruklighet förr

bhutanes
Ordklass substantiv
person från Bhutan i övre Himalaya

bi
Ordklass substantiv
vanligen synonymt med tambi, en art som hålls i bikupor och från vilka man skördar honung

bias
Ordklass substantiv
snedvridning
fördom

bibba
Ordklass substantiv
hög, hop Bruklighet vardagligt, slangbetonat

bibblan
Ordklass substantiv
biblioteket Bruklighet vardagligt

bibehålla
Ordklass verb
bevara, ha kvar

bibel
Ordklass substantiv
kristendomens heliga skrift
auktoritativ skrift inom ett område Bruklighet bildligt

bibelsprängd
Ordklass adjektiv
fylld av kunskap om vad som ståri Bibeln

bibliofil
Ordklass substantiv
bokälskare, boksamlare

bibliofilupplaga
Ordklass substantiv
särskilt påkostad upplaga avsedd för boksamlare

bibliograf
Ordklass substantiv
person som uprättar bibliografier

bibliografi
Ordklass substantiv
systematisk litteraturförteckning över ett ämne
bokvetenskap

bibliotek
Ordklass substantiv
boksamling
lokal eller institution för bland annat läsning elle lån av böcker

bibliotekarie
Ordklass substantiv
tjänsteman vid bibliotek (lokal eller institution för bland annat läsning elle lån av böcker)

biblioteksband
Ordklass substantiv
slitstarkt bokband

biblioteksexemplar
Ordklass substantiv
pliktexemplar

biblioteksstege
Ordklass substantiv
liten stege eller stegpall som används i bibliotek med hyllor upp till taket

biblisk
Ordklass adjektiv
som avser Bibeln (kristendomens heliga skrift)

biceps
Ordklass substantiv
en muskel på överarmens framsida
en muskel på lårets baksida

bicicleta
Ordklass substantiv
i fotboll en konstspark där spelaren slår bollen bakåt över huvudet liggande mer eller mindre raklång i luften Bruklighet sport

bida
Ordklass verb
vänta, avvakta

bidan
Ordklass substantiv
väntan

bidde
Ordklass verb
blev Bruklighet vardagligt, skämtsamt

bidé
Ordklass substantiv
lågt tvättställ för underlivet

bidevind
Ordklass substantiv
så nära upp mot vindriktningen som möjligt med fyllda segel

bidra
Ordklass verb
ge bidrag

bidrag
Ordklass substantiv
vad man lägger till, tillskott
medverkan
understöd, hjälp

bidraga
Ordklass verb
ge bidrag

bidragsförskott
Ordklass substantiv
social hjälpform som vid särskilda skäl ges för barn vars föräldrar inte lever tillsammans

bidrottning
Ordklass substantiv
fortplantningsduglig hona av bi

biedermeier
Ordklass substantiv
en borgerlig stil inom möbelkonst, måleri och litteratur, som utvecklades i Tyskland på 1820- till 1860-talen

biedermeierstil
Ordklass substantiv
en borgerlig stil inom möbelkonst, måleri och litteratur, som utvecklades i Tyskland på 1820- till 1860-talen

bienn
Ordklass adjektiv
tvåårig

biennal
Ordklass substantiv
vartannat år återkommande konstutställning eller dylikt

bier
Ordklass substantiv
öl

bifall
Ordklass substantiv
samtycke
gillande, erkännande

bifalla
Ordklass verb
samtycka till, godkänna

biff
Ordklass substantiv
en skiva nötkött ur ryggstycket
även om malet kött, till exempel pannbiff och råbiff

biff à la lindström
Frasklass nominalfras
pannbiff med finhackad lök, rödbetor och kapris

biffko
Ordklass substantiv
nötkreatur för köttproduktion

biff rydberg
Frasklass nominalfras
en sorts lyxpyttipanna på oxfile, lök och potatis, skurna i bitar och serverade var för sig

biff stroganoff
Frasklass nominalfras
strimlat nötkött i en sås av gräddfil, tomatpuré och lök

bifftomat
Ordklass substantiv
extra stor tomat

bifoga
Ordklass verb
foga till, skicka med

bifokalglas
Ordklass substantiv
glasögon med två slipningar (dels för syn på långt håll, dels för syn på nära håll)

bifurkation
Ordklass substantiv
vattenförbindelse mellan två floder
förgreningsställe

bigami
Ordklass substantiv
äktenskap med två personer samtidigt, tvegifte

bigamist
Ordklass substantiv
person som lever i bigami (är gift med två personer samtidigt)

bigarrå
Ordklass substantiv
en sorts söta körsbär

big bang-teorin
Frasklass nominalfras
teorin att universum har upp kommit ur en enorm urexplosion

bigott
Ordklass adjektiv
fanatiskt from, skenhelig

bigotteri
Ordklass substantiv
religiös intolerans, hyckleri

bihang
Ordklass substantiv
vidhängande del
tillägg, bilaga

bihåla
Ordklass substantiv
hålighet i bland annat pann- och överkäksben, som står i förbindelse med näshålorna

bijouterier
Ordklass substantiv
enkla smycken

bikarbonat
Ordklass substantiv
benämning på natriumvätekarbonat; används i bakpulver och som medel mot halsbränna

bikini
Ordklass substantiv
tvådelad baddräkt

bikonkav
Ordklass adjektiv
inåtbuktad på båda sidor (vanligen om lins)

bikonvex
Ordklass adjektiv
utårbuktad på båda sidor (vanligen om lins)

bikt
Ordklass substantiv
bekännelse, särskilt syndabekännelse inför präst

bikta
Ordklass verb
bekänna sina synder

biktfader
Ordklass substantiv
den som mottar bikt (syndabekännelse)
persom som man anförtror sitt innersta åt Bruklighet bildligt

biktstol
Ordklass substantiv
plats i katolsk kyrka där bikt avläggs

bikupa
Ordklass substantiv
boning för ett bisamhälle

bil
Ordklass substantiv
den vanligaste typen av motorfordon

bila
Ordklass substantiv
yxa med bred egg
bila
Ordklass verb
hugga eller jämna till med bila (yxa med bred egg)
ta upp spår i vägg eller tak för t.ex. elledning
åka bil

bilaga
Ordklass substantiv
handling som bifogas en skrivelse Förkortning bil.
trycksak som följer med, till exempel en tidnings söndagsbilaga

bilateral
Ordklass adjektiv
tvåsidig, ömsesidig

bilboké
Ordklass substantiv
en leksak, närmare bestämt en bägare och en kula förbundna med ett snöre; kulan skall fångas upp av bägaren

bilburen
Ordklass adjektiv
som kommer med bil (om person eller transport)

bilbälte
Ordklass substantiv
säkerhetsbälte i bilar

bild
Ordklass substantiv
foto, tavla, teckning eller dylikt
skildring
liknelse, symbol
bildkunskap Bruklighet vardagligt

bilda
Ordklass verb
skapa, forma
grunda, inrätta
utgöra, tjäna som
utveckla, utbilda
inleda en ny tid

bildad
Ordklass adjektiv
som har bildning, beläst, upplyst

bildande konst
Frasklass nominalfras
benämning på arkitektur, skulptur, måleri, teckning, grafik och konsthantverk

bildas
Ordklass verb
uppstå

bilda sig
Frasklass verbfras
uppstå

bildband
Ordklass substantiv
filmband med stillbilder

bildbar
Ordklass adjektiv
som kan lära sig

bilderbok
Ordklass substantiv
barnbok där bilderna är det viktiga

bildhuggare
Ordklass substantiv
skulptör

bildhuggeri
Ordklass substantiv
bildhuggarkonst
bildhuggarverkstad

bildhållning
Ordklass substantiv
bildens stabilitet i en tv-mottagare

bildkonst
Ordklass substantiv
sammanfattande term för skulptur, måleri, teckning och grafik

bildkunskap
Ordklass substantiv
det skolämne som förr hette teckning

bildlig
Ordklass adjektiv
inte bokstavlig eller egentlig

bildligt talat
uttryckt med en bild eller liknelse

bildlärare
Ordklass substantiv
lärare i bildkunskap

bildmätning
Ordklass substantiv
en metod att bestämma läge och storlek i till exempel flygbilder, använd särskilt för framställning av kartor

bildning
Ordklass substantiv
uppkomst, skapande
kultur
kunskaper
något som bildats, formation

bildningsförbund
Ordklass substantiv
frivillig studieorganisation

bildningsroman
Ordklass substantiv
roman som skildrar en människas intellektuella och moraliska utveckling

bildningstörst
Ordklass substantiv
längtan efter att skaffa sig kunskaper

bildpunkt
Ordklass substantiv
pixel Bruklighet databehandling

bildrör
Ordklass substantiv
ett katodstrålerör med platt frontyta, bildskärmen, där bilden framträder i en tv-mottagare

bildskärm
Ordklass substantiv
ett katodstrålerör med platt frontyta, bildskärmen, där bilden framträder i en tv-mottagare
en tv-likanade skärm för visning av text och bild, som hör till en dators kringutrustning Bruklighet databehandling

bildskön
Ordklass adjektiv
mycket vacker

bildsten
Ordklass substantiv
minnessten med inristade figurer från ungefär 400-800, huvudsakligen förekommande på Gotland

bildstod
Ordklass substantiv
staty

bildstormare
Ordklass substantiv
häftig motståndare till bilder i kyrkan Bruklighet historiskt
radikal förnyare eller revoltör som förkastar allt gammalt och vedertaget Bruklighet bildligt

bilharzios
Ordklass substantiv
snäckfeber

bilingualism
Ordklass substantiv
tvåspråkighet

bilist
Ordklass substantiv
person som kör bil

biljard
Ordklass substantiv
spel som spelas med köer (ett slags långa käppar) och bollar på ett bord

biljett
Ordklass substantiv
kort skriftligt meddelande Bruklighet förr

biljettsläpp
Ordklass substantiv
tidpunkt när biljetter till ett evenemanfg börjar säljas

biljud
Ordklass substantiv
störande biton, avvikande ljud

bill
Ordklass substantiv
del av lantbruksredskap, till exempel plogbill
spetsig järnstång att hugga hål i is med
engelskt eller amerikanskt lagförslag

billig
Ordklass adjektiv
inte dyr
enkel, tarvlig
skälig, rimlig
lätt, lindrig

billighet
Ordklass substantiv
det som är rätt och rimligt

billig i drift
billig att hålla igång

bilring
Ordklass substantiv
däck till bilhjul
slappt hängande mage hos överviktig person Bruklighet bildligt

bilsjuk
Ordklass adjektiv
illamående av bilåkning, åksjuk

bilsjuka
Ordklass adjektiv
åksjuka

bilskola
Ordklass substantiv
äldre benämning på trafikskola

biltog
Ordklass adjektiv
fredlös

biläger
Ordklass substantiv
furstebröllop Bruklighet historiskt
egentligen den forna sedan att ett brudpar inför bröllopsgästerna tog plats i brudsängen

bilägga
Ordklass verb
bifoga
åstadkomma förlikning i (om tvist eller konflikt)

bimbo
Ordklass substantiv
ung, söt kvinna vars utseende är mer intressant än hennes begåvning Bruklighet vardagligt

bin
Ordklass substantiv
en familj gaddsteklar

binda
Ordklass substantiv
tygremsa eller tygstycke som håller fast eller suger upp
binda
Ordklass verb
knyta, fästa (snöre, band etc.)
med lina e.d. hindra rörelse eller förflyttning hos t.ex. fånge, hund eller tjur
förse böcker med pärmar

bindande avtal
Frasklass nominalfras
förpliktande avtal

bindande bevis
Frasklass nominalfras
säkert, fällande bevis

bindehinna
Ordklass substantiv
slemhinna på ögonlockens insida och ögonglobens framsida

bindel
Ordklass substantiv
remsa som binds om något

bindeord
Ordklass substantiv
samordnande konjunktion

bindestreck
Ordklass substantiv
tecknet -, som används för att sammanbinda delar av ord

bindgalen
Ordklass adjektiv
heltokig

bindhinna
Ordklass substantiv
slemhinna på ögonlockens insida och ögonglobens framsida

bindning
Ordklass substantiv
det att binda
det att vara bunden till någon eller något
det sätt på vilket trådarna korsar varandra i en väv
anordning för att spänna fast en skida, bindsle

bindsle
Ordklass substantiv
band, rep, kedja med mera att binda med
skidbindning

bindsula
Ordklass substantiv
den inre sulan i en sko

bindväv
Ordklass substantiv
stödjevävnad som fungerar som stöd och skydd i kroppens vävnader och organ

binge
Ordklass substantiv
stor lår för till exempel mjöl
hög, hop

bingo
Ordklass substantiv
ett spel med numrerade brickor
fullträff, succé Bruklighet vardagligt

binjure
Ordklass substantiv
organ intill njuren som producerar livsviktiga hormon, till exempel adrenalin och cortison

binka
Ordklass substantiv
en trädgårdsväxt av familjen korgblommiga

binnikemask
Ordklass substantiv
mask som vanligen lever i tarmen på ryggradsdjur

binokulär
Ordklass adjektiv
som avser båda ögonen

binom
Ordklass substantiv
algebraiskt uttryck som består av två termer Bruklighet matematik

binomialteoremet
Ordklass substantiv
det teorem enligt vilket en potens av ett binom utvecklas i en serie termer (uttryck av typen (a + b)3, (a - b)2 och så vidare) Bruklighet matematik

binär
Ordklass adjektiv
dubbel, med två led

binära talsystemet
Frasklass nominalfras
talsystem som bara har siffrorna 0 och 1

binäring
Ordklass substantiv
näringsgren som bedrivs vid sidan av den huvudsakliga näringsgrenen

bio
Ordklass substantiv
biograf Grammatik förkortning

biocenos
Ordklass substantiv
naturlig sammanslutning av vissa växt- och djurarter i en viss miljö (biotop)

biocid
Ordklass substantiv
bekämpningsmedel som dödar bland annat insekter och ogräs

biocoenos
Ordklass substantiv
naturlig sammanslutning av vissa växt- och djurarter i en viss miljö (biotop)

biodlare
Ordklass substantiv
person som håller bin i kupor och utvinner honung

biodynamisk odling
Frasklass nominalfras
odling utan konstgödsel och besprutning med biocider

bioenergi
Ordklass substantiv
energi utvunnen ur biomassa

biofysik
Ordklass substantiv
den del av biologin som behandlar fysikaliska egenskaper och för lopp hos levande organismer

biogena ämnen
Frasklass nominalfras
ämnen som bildats i levande organismer

biogenetisk
Ordklass adjektiv
som handlar om livets uppkomst

biograf
Ordklass substantiv
lokal för visning av film
levandstecknare

biografi
Ordklass substantiv
levandsteckning, skildring av en persons liv

biografisk
Ordklass adjektiv
som rör biografi (skildring av en persons liv)

biokemi
Ordklass substantiv
vetenskapen om de kemiska processerna i levande organismer

biolit
Ordklass substantiv
sediment som bildats av växter eller djur

biolog
Ordklass substantiv
person som sysslar med biologi (vetenskapen om livet och de levande varelserna)

biologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om livet och de levande varelserna

biologisk
Ordklass adjektiv
som avser biologi (vetenskapen om livet och de levande varelserna)

biologisk förälder
Frasklass nominalfras
egentlig förälder i motsats till juridisk färälder (adoptiv- eller styvförälder)

biologisk klocka
Frasklass nominalfras
omkopplingsstation i hjärnan som följer dygnets rytm och får kroppsliga och själsliga funktioner (kroppstemperatur, insomnande, vakenhet, arbetsförmåga, humör etc.) att i sin tur växla mellan höga och låga nivåer i en dygnscykle (även allmännare om inre faktorer, hromoner o.d.)

biologisk krigföring
Frasklass nominalfras
användning av mikroorganismer eller deras gifter för att skada människor, djur eller växtlighet i krig

biologisk rening
Frasklass nominalfras
rening av avloppsvatten genom inverkan av mikroorganismer

biologism
Ordklass substantiv
uppfattningen att människors beteende styrs av omedvetna biologiska faktorer snarare n medvetna kulturella faktorer

biomassa
Ordklass substantiv
mängden av levande materia på jorden, i en sjö etcetera
ofta synonymt med energiskog

biorytm
Ordklass substantiv
regelbunden variation av organs eller organismers funktion

biosfär
Ordklass substantiv
zon kring jorden där organismer kan existera

biosyntes
Ordklass substantiv
mikroorganismers produktion av organiska ämnen

bioteknik
Ordklass substantiv
all teknik som utnyttjarlivsprocesser i produktionssyfte, till exempel tillverkning av öl, vin och antibiotika

biotisk
Ordklass adjektiv
som avser levande organismer Bruklighet ekologi

biotit
Ordklass substantiv
ett mineral (glimmer) av bland annat järn, magnesium, aluminium och kisel

biotop
Ordklass substantiv
ett område med enhetligt djur- och växtliv

biplan
Ordklass substantiv
flygplan med två vingpar, det ena över det andra, dubbeldäckare

bipolar
Ordklass adjektiv
med två poler, tvåpolig

bipolär
Ordklass adjektiv
med två poler, tvåpolig

bira
Ordklass substantiv
öl (försvenskad talspråksform av tyska bier) Bruklighet vardagligt

birdie
Ordklass substantiv
i golf ett slag under par (egentligen liten fågel) Bruklighet sport

birem
Ordklass substantiv
forntida roddkrigsfartyg med två roddardäck

birfilare
Ordklass substantiv
dålig fiolspelare eller musiker över huvudtaget Bruklighet vardagligt

birgittinermunk
Ordklass substantiv
medlem av birgttinerorden, klosterorden uppkallad efter grundaren, den heliga Birgitta

birgittinernunna
Ordklass substantiv
medlem av birgttinerorden, klosterorden uppkallad efter grundaren, den heliga Birgitta

birgittinerorden
Ordklass substantiv
klosterorden uppkallad efter grundaren, den heliga Birgitta

birgittinmunk
Ordklass substantiv
medlem av birgttinorden, klosterorden uppkallad efter grundaren, den heliga Birgitta

birgittinnunna
Ordklass substantiv
medlem av birgttinorden, klosterorden uppkallad efter grundaren, den heliga Birgitta

birgittinorden
Ordklass substantiv
klosterorden uppkallad efter grundaren, den heliga Birgitta

bis
två gånger
anvisning för repris Bruklighet musik

bisak
Ordklass substantiv
småsak, bagatell

bisam
Ordklass substantiv
en stor, ursprungligen nordamerikansk gnagare inom underfamiljen lämlar och sorkar, som lever vid vatten och finns förvildad i Sverige
pälsverk av bisam

bisamråtta
Ordklass substantiv
en stor, ursprungligen nordamerikansk gnagare inom underfamiljen lämlar och sorkar, som lever vid vatten och finns förvildad i Sverige

bisarr
Ordklass adjektiv
underlig, egendomlig

bisarreri
Ordklass substantiv
det att vara bisarr (underlig, egendomlig)
underlig eller egendomlig handling, underligt eller egendomligt yttrande etcetera

bisats
Ordklass substantiv
underordnad sats Bruklighet grammatik

bischoff
Ordklass substantiv
populär dryck av rödvin, socker, pomerans och vatten Bruklighet förr

bisektris
Ordklass substantiv
rät linje som skär en vinkel mitt itu

bisexuell
Ordklass adjektiv
tvåkönad
sexuellt dragen till båda könen

bisittare
Ordklass substantiv
ledamot som, vid sidan av ordföranden, sitter i en domstol

biskop
Ordklass substantiv
präst som är styresman för ett stift

biskopinna
Ordklass substantiv
hustru till en biskop Bruklighet numera ovanligt

biskopsstol
Ordklass substantiv
biskopsämbete

biskopssäte
Ordklass substantiv
ort där biskopen i ett stift bor, stiftsstad

biskopsvisitation
Ordklass substantiv
granskning som en biskop gör av förhållande i en församling med mera

biskvi
Ordklass substantiv
en sorts skorpa av mandel, socker och äggvita
porslin utan glasyr
flera gånger destillerad konjak

bisköldkörtel
Ordklass substantiv
organ intill sköldkörteln som producerar hormon som styr kalkomsättningen

biskötsel
Ordklass substantiv
det att hålla bin i kupa och skörda deras honung

bismak
Ordklass substantiv
främmande, oangenäm smaknyans

bison
Ordklass substantiv
släkte bland oxdjuren med arterna bisonoxe och amerikansk bisonoxe (indianböckernas buffel) och visent

bisp
Ordklass substantiv
biskop (präst som är styresman för ett stift) Bruklighet ålderdomligt

bispringa
Ordklass verb
hjälpa

bissera
Ordklass verb
ta om eller upprepa, till exempel ett musikstycke på publikens begäran

bister
Ordklass substantiv
en brun vattenfärg som framställs av sot
bister
Ordklass adjektiv
barsk
sträng, svår
bitande

bistro
Ordklass substantiv
mindre bar eller café

bisträcka
Ordklass verb
hjälpa

bisturi
Ordklass substantiv
hopfällbar kirurgisk kniv

bistå
Ordklass verb
hjälpa, stödja

bistånd
Ordklass substantiv
hjälp, understöd, särskilt u-hjälp

biståndsland
Ordklass substantiv
som får del av u-hjälp

biståndsminister
Ordklass substantiv
regeringsmedlem som har ansvar för u-hjälpsfrågor

bisulfit
Ordklass substantiv
en svavelföreing som bland annat används som tillsats i vin för att skydda vinet från luftens inverkan)

bisyllabisk
Ordklass adjektiv
tvåstavig

bisyssla
Ordklass substantiv
extraarbete, extraknäck

bisätta
Ordklass verb
överflytta ett lik till ett gravkapell eller dylikt någon dag före jordfästningen

bit
Ordklass substantiv
stycke, del
låt melodi
del av ett större sammanhang Bruklighet bildligt, något vardagligt
enhet för informationsmängd vid dataehandling

bita
Ordklass verb
sätta tänderna i

bita huvudet av skammen
Frasklass verbfras
självsvåldigt sätta sig över alla hänsyn

bita i det sura äpplet
Frasklass verbfras
vara tvungen att foga sig

bita ifrån sig
Frasklass verbfras
ge svar på tal, snäsa

bita i gräset
Frasklass verbfras
förlora, duka under

bitande
Ordklass adjektiv
skarp, hård
träffande, skarp

bitanke
Ordklass substantiv
baktanke, biavsikt

bita sig i läppen
Frasklass verbfras
undertrycka känsloutbrott, ibland genom läppbitning

bita sig i tummen
Frasklass verbfras
missta sig, ta fel, skada sig själv Bruklighet vardagligt

bitch
Ordklass substantiv
intrigant och maktlysten kvinna (speciellt i såpor; egentligen tik, hynda)

bitchig
Ordklass adjektiv
som beter sig som eller påminner om en bitch (intrigant och maktlysten kvinna)

biten
Ordklass substantiv
som blivit starkt intresserad av ett visst ämne, en hobby eller dylikt Bruklighet bildligt

bitestikel
Ordklass substantiv
upplagringsorgan för spermier på testiklarnas baksida

biton
Ordklass substantiv
nyans, anstrykning

biträda
Ordklass verb
hjälpa till, medverka
instämma i, stödja

biträdande
Ordklass adjektiv
assisterande
ställföreträdande, vice

biträde
Ordklass substantiv
hjälp, medverkan

bits
Ordklass substantiv
utbytbara borrstål, mejselhuvuden och dylikt i elektriska verktyg

bitsk
Ordklass adjektiv
som bits, argsint

bitsocker
Ordklass substantiv
socker i tärningsform

bitteliten
Ordklass adjektiv
mycket liten, pytteliten Bruklighet vardagligt

bitter
Ordklass adjektiv
besk (om smak)
skapr, bitande (om köld)
hätsk
dyster och hånfull

bitterling
Ordklass substantiv
en mycket liten karpfisk, som ofta hålls i akvarier

bitterljuv
Ordklass adjektiv
på en gång smärtsam och ljuv

bittermandel
Ordklass substantiv
fröet av en form av mandelträdet

bittersalt
Ordklass substantiv
magnesiumsulfat (används ofta som avföringsmedel)

bittervatten
Ordklass substantiv
bittersalt löst i vatten, använt som avföringsmedel

bitti
Ordklass adverb
tidigt, bittida

bittida
Ordklass adverb
tidigt (på morgonen)

bittida och sent
i tid och otid, jämt och ständigt

bitumen
Ordklass substantiv
halvfasta till fasta, mörka kolväteföreningar, som framställs ur organiska material, till exempel asfalt och trätjära

bituminös
Ordklass adjektiv
som innehåller bitumen (halvfasta till fasta, mörka kolväteföreningar)

bitvarg
Ordklass substantiv
vresig, ilsken människa

bitvis
Ordklass adverb
här och där, delvis
bit för bit

bivack
Ordklass substantiv
militär förläggning utomhus, vanligen i tält

bivackera
Ordklass verb
förläggas i bivack (militär förläggning utomhus)

bivalent
Ordklass adjektiv
tvåvärd Bruklighet kemi

bivax
Ordklass substantiv
vax som bin avsöndrar och bygger upp vaxkakakor i bikupor med

biverkan
Ordklass substantiv
icke avsedd följdverkning av till exempel läkemedel

biverkning
Ordklass substantiv
icke avsedd följdverkning av till exempel läkemedel

bivråk
Ordklass substantiv
en art av vråkar

biätare
Ordklass substantiv
en sydeuropeisk fågel av ordningen blåkråkfåglar

bjuda
Ordklass verb
be till sig
servera
stå för kostnaden
ge anbud vid till exempel auktion
påbjuda, befalla

bjuda bagarbarn bröd
Frasklass verbfras
erbjuda någon något som han eller hon redan har nog av

bjuda in
Frasklass verbfras
erbjuda någon att komma som gäst

bjuda med armbågen
Frasklass verbfras
bjuda utan att mena det

bjudande
Ordklass adjektiv
befallande, auktoritativ

bjuda någon spetsen
Frasklass verbfras
sätta sig till motvärn

bjuda på sig själv
Frasklass verbfras
generöst visa sig som den man är, ge öppet uttryck för sina känslor

bjuda till
Frasklass verbfras
antränga sig

bjuda upp
Frasklass verbfras
be att få dansa med

bjuda ut
Frasklass verbfras
ta med på restaurang och dylikt
försöka sälja (om varor)

bjudning
Ordklass substantiv
invjudan

bjussa
Ordklass verb
bjuda Bruklighet vardagligt

bjäbba
Ordklass verb
småskälla, käbbla

bjäbba emot
Frasklass verbfras
sticka upp, protestera

bjäfs
Ordklass substantiv
krimskrams, grannlåt

bjälke
Ordklass substantiv
sågad trästock med fyrkantig genomskärning, balk

bjälklag
Ordklass substantiv
de delar av en byggnad som bildar vningarnas golv och tak

bjällerklang
Ordklass substantiv
klang från bjällra

bjällra
Ordklass substantiv
liten klocka, pingla

bjärt
Ordklass adjektiv
färgstark, skrikande
skarp

bjässe
Ordklass substantiv
jätte, baddare

björkar
Ordklass substantiv
ett släkte lövträd med vit bark (näver), i Sverige vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk

björkmus
Ordklass substantiv
buskmus

björkna
Ordklass substantiv
en karpfisk, som liknar braxen men är mindre

björkskata
Ordklass substantiv
en trastfågel

björksopp
Ordklass substantiv
en ätlig svamp

björn
Ordklass substantiv
vanligen synonymt med brunbjörn
fordringsägare som kräver någon på pengar Bruklighet vardagligt
ett slags transportkärra
kloförsedd hävstång, som används till att fästa en kätting runt ett timmerlass eller dylikt

björnar
Ordklass substantiv
en familj stora rovdjur, bland annat brunbjörn och isbjörn

björnbär
Ordklass substantiv
vildväxande buske med svartröda, hallonlika bär

björnfloka
Ordklass substantiv
en högvuxen flockblomstrig växt med giftig blomsaft

björnhallon
Ordklass substantiv
björnbär, speciellt odlade sorter

björninna
Ordklass substantiv
björnhona

björnkram
Ordklass substantiv
kraftig kram med båda armarna

björnloka
Ordklass substantiv
en högvuxen flockblomstrig växt med giftig blomsaft

björnmossa
Ordklass substantiv
en art av mossa

björntjänst
Ordklass substantiv
hjälp som blir till skada

björntråd
Ordklass substantiv
ett slags sytråd av extra starkt slag

black
Ordklass substantiv
ett slags boja Bruklighet ålderdomligt
häst med black färg
black
Ordklass adjektiv
urblekt
färglös

blackjack
Ordklass substantiv
hasasrdspel som påminner något om tjugoett och bland annat spelas på kasinon (egentligen svart knekt)

black molly
Frasklass nominalfras
ett svart tandkarp, som är populär som avkariefisk

blackout
Ordklass substantiv
övergående medvetslöshet
minneslucka

blad
Ordklass substantiv
del av ett träd, en bok, en kniv etcetera

blada
Ordklass verb
samla eller sortera lösa blad
bläddra Bruklighet vardagligt
gå till fots, sticka, dra Bruklighet slang

bladapor
Ordklass substantiv
en underfamilj apor i tropiska Afrika och Asien, dit bland annat näsapor och langurer hör

bladdra
Ordklass verb
prata strunt, pladdra

bladfjäder
Ordklass substantiv
platt metallfjäder

bladgrönt
Ordklass substantiv
klorofyll

bladguld
Ordklass substantiv
guld som hamrats ut till tunna blad

bladgult
Ordklass substantiv
xantofyll

bladig
Ordklass adjektiv
försedd med blad
berusad Bruklighet vardagligt

bladlöss
Ordklass substantiv
en familj skinnbaggar (skadeinsekter på många växter)

bladmage
Ordklass substantiv
en av de fyra magarna hos idisslare

bladmögel
Ordklass substantiv
växtsjukdomar som angriper bland annat potatis

bladning
Ordklass substantiv
det att blada (samla eller sortera lösa blad)
ett sätt att skarva trästycken till en enda längd

bladsilver
Ordklass substantiv
silver som hamrats ut till tunna blad

bladspenat
Ordklass substantiv
spenat som inte är hackad Bruklighet matlagning

bladvass
Ordklass substantiv
benämning på vass

blaffa
Ordklass substantiv
kladdig smutsfläck, stor plump eller dylikt Bruklighet vardagligt

blaggarn
Ordklass substantiv
grovt tyg av blångarn, till exempel säckväv

blam
Ordklass substantiv
blamage (handling genom vilken man skämmer ut sig), groda

blamage
Ordklass substantiv
handling genom vilken man skämmer ut sig

blamant
Ordklass adjektiv
generande, skamlig

blamera
Ordklass verb
skämma ut, göra löjligt

blamera sig
Frasklass verbfras
trampa i klaveret, göra bort sig

blanchera
Ordklass verb
lägga livsmedel i kallt vatten och hastigt koka upp dem

blancmangé
Ordklass substantiv
en efterrätt av bland annat grädde socker och gelatin

blanda
Ordklass verb
röra ihop

blanda bort korten
Frasklass verbfras
medvetet skapa oklarhet

blandackord
Ordklass substantiv
lön som till en del är ackordslön, till en del är tidlön

blandad kör
Frasklass nominalfras
kör av både höga röster (dam eller barnröster) och låga röster (herröster)

blanda ihop
Frasklass verbfras
ta miste på, förväxla

bland annat
till exempel

blanda samman
Frasklass verbfras
ta miste på, förväxla

blanda sig i
Frasklass verbfras
lägga sig i, ingripa i

blandat sällskap
Frasklass nominalfras
delvis mindre fint sällskap

blandekonomi
Ordklass substantiv
ekonomiskt system där det förekommer såväl privat och kooperativt som statligt och kommunalt ägande

blandning
Ordklass substantiv
det att blanda
något blandat

blandras
Ordklass substantiv
tillfällig korsning (speciellt om hundar och andra husdjur)

blandskog
Ordklass substantiv
skog med både barr och lövträd

blandäktenskap
Ordklass substantiv
äktenskap där maken och hustrun kommer från olika rasgrupper, olika språkgrupper eller dylikt

blank
Ordklass adjektiv
skinande, glänsande
blanksliten
oskriven, tom
själva, till exempel mitt på blanka förmiddagen Bruklighet vardagligt
rentav, rakt, till exempel blankt omöjligt
precis, jämnt, till exempel springa 100 meter på 10 sekunder blankt Bruklighet sport

blanka
Ordklass verb
putsa, bona, göra blank
spekulera i sjunkande börskurser genom att låna värdepapper, sälja dem, köpa tillbaks dem till lägre kurs och återställa lånet

blankett
Ordklass substantiv
papper med text att fylla i

blanklax
Ordklass substantiv
fullvuxen lax som ännu inte har fått lektidens utseende

blankning
Ordklass substantiv
det att blanka (spekulera i sjunkande börskurser)

blankofullmakt
Ordklass substantiv
fullmakt som inte är fullständigt ifylld och som därför ger handlingsfrihet

blankokredit
Ordklass substantiv
kredit utan säkerhet

blankvapen
Ordklass substantiv
vapen med klinga, eggvapen, till exempel svärd, värja, sabel, bajonett och dolk

blankvers
Ordklass substantiv
orimmad femtaktig jambisk vers

blarr
Ordklass substantiv
struntprat Bruklighet vardagligt

blarra
Ordklass verb
prata strunt Bruklighet vardagligt

blasé
Ordklass adjektiv
övermätt på nöjen, likgiltig och intresserad

blaserad
Ordklass adjektiv
övermätt på nöjen, likgiltig och intresserad

blasfemi
Ordklass substantiv
hädelse

blasfemisk
Ordklass adjektiv
hädisk

blask
Ordklass substantiv
vattnig och tunn dryck
slaskväder

blaska
Ordklass substantiv
tidning Bruklighet vardagligt
blaska
Ordklass verb
plaska, stänka vatten, slaska

blaskig
Ordklass adjektiv
smaklös, vattnig
färglös
slaskig

blasonera
Ordklass verb
beskriva en vapensköld i heraldiska termer

blasonering
Ordklass substantiv
beskrivning av en vapensköld i heraldiska termer

blast
Ordklass substantiv
blad och stjälkar hos rotfrukter och potatis

blatte
Ordklass substantiv
mörkhyad utländsk person Bruklighet vardagligt, starkt nedsättande

blazer
Ordklass substantiv
udda kavaj

bleck
Ordklass substantiv
tunn metallplåt

blecka
Ordklass substantiv
medalj Bruklighet vardagligt

blecket
Ordklass substantiv
mässingsintrumenten i en orkester

bleckslagare
Ordklass substantiv
tillverkare av saker av bleck (tunn metallplåt)

bleckslageri
Ordklass substantiv
tillverkning av saker av bleck (tunn metallplåt)
bleckslagarverkstad

blek
Ordklass adjektiv
vitaktig, färglös
svag, kraftlös Bruklighet bildligt

bleka
Ordklass verb
göra vitaktig, ta bort färgen på

blekansikte
Ordklass substantiv
vit man i gamla indianböcker

bleke
Ordklass substantiv
en vit, kalkrik jorart
stiltje, stilla vattenyta

blekfet
Ordklass adjektiv
vitaktig, fet och slapp i hullet

blekhet
Ordklass substantiv
det att vara blek

bleking
Ordklass substantiv
person från Blekinge

blekingseka
Ordklass substantiv
en typ av eka för rodd och segling (ursprungligen byggd i Blekinge)

blekingska
Ordklass substantiv
Blekinges folkmål
kvinna från Blekinge

bleklagd
Ordklass adjektiv
blek av naturen
utan omsvep, till exempel ett bleklagt nej

blekmedel
Ordklass substantiv
ämne som bleker (gör vitaktig) till exempel pappersmassa

blekna
Ordklass verb
bli blek (vitaktig, färglös)

bleknos
Ordklass substantiv
blek person Bruklighet skämtsamt

blekselleri
Ordklass substantiv
en köksväxt med bleka bladskaft (kallas numera stjälkselleri)

bleksiktig
Ordklass adjektiv
blek och blodfattig

blemma
Ordklass substantiv
blåsaktigt utslag i huden

blemmig
Ordklass adjektiv
full med blemmor (blåsaktiga utslag)

blessera
Ordklass verb
såra (vanligen i strid

blessyr
Ordklass substantiv
sår

bli
Ordklass verb
komma att vara
förbli, stanna kvar

bli avlång i ansiktet
Frasklass verbfras
bli snopen

bli bestulen
Frasklass verbfras
förlora genom stöld

bli blåst
Frasklass verbfras
bli lurad

blick
Ordklass substantiv
ögonkast, sätt att se

blicka
Ordklass verb
se, betrakta

blickfång
Ordklass substantiv
något vackert eller intressant som fångar ens uppmärksamhet

blickfält
Ordklass substantiv
synfält

blickstilla
Ordklass adverb
alldeles stilla, spegelblank

blid
Ordklass adjektiv
mild, vänlig
ljum

blidka
Ordklass verb
göra något mildare till sinnes, lugna

blidväder
Ordklass substantiv
töväder, mildväder

bli eld och lågor
Frasklass verbfras
bli full av hänförelse

bliga
Ordklass verb
stirra, glo Bruklighet vardagligt

bli hängd i tysthet
Frasklass verbfras
lämnas helt obeaktad trots förtjänster

bli lång i ansiktet
Frasklass verbfras
bli synbart snopen

bli lång i synen
Frasklass verbfras
bli synbart snopen

bli man för något
Frasklass verbfras
se till att något blir gjort

bli människa igen
Frasklass verbfras
komma att känna sig som vanligt igen Bruklighet vardagligt

blind
Ordklass adjektiv
som inte kan se

blinda fläcken
Frasklass nominalfras
det ställe i ögonbotten där synnerven går in i näthinnan och där ljuskänsliga celler saknas

blindbock
Ordklass substantiv
en lek där deltagarna har bindel för ögonen

blindflygning
Ordklass substantiv
instrumentflygning

blindfönster
Ordklass substantiv
målning på yttervägg som ger sken av att vara ett fönster

blindgångare
Ordklass substantiv
aktiverad bomb eller granat som inte exploderat vid nedslaget

blindhet
Ordklass substantiv
det att vara blind (inte kunna se)

blindkarta
Ordklass substantiv
karta där namn inte är utsatta

blind lydnad
Frasklass nominalfras
kritiklös lydnad

blindpipa
Ordklass substantiv
dekorativ pipa utan ljud i orgel
person utan egen åsikt Bruklighet bildligt

blindråttor
Ordklass substantiv
ett släkte gnagare i sydöstra Europa, som lever under jord och saknar ögon, öron och svans

blindskrift
Ordklass substantiv
punktskrift

blindskär
Ordklass substantiv
undervattensskär
oväntade hinder Bruklighet bildligt

blindstyre
Ordklass substantiv
person som bara rusar på

blindtablett
Ordklass substantiv
placebo

blindtarm
Ordklass substantiv
del av tjocktarmen, som slutar med appendix, det maskformiga bihanget

blindtarmsinflammation
Ordklass substantiv
inflammation i blindtarmens bihang, appendicit

blini
Ordklass substantiv
boveteplätt (rysk maträtt)

blink
Ordklass substantiv
blinkning
blinkande sken

blinka
Ordklass verb
snabbt blunda och öppna ögat
växla mellan ljussken och mörker

blinka god mening
Frasklass verbfras
blinka för att visa att man håller med

blinker
Ordklass substantiv
körriktningsvisare

blinkning
Ordklass substantiv
det att blinka (snabbt blunda och öppna ögat)

blinning
Ordklass substantiv
en art bromsar

bli på det klara med
Frasklass verbfras
komma att förstå

blisterförpackning
Ordklass substantiv
förpackning för piller och dylikt, där varje piller är inkapslat i en bubbla på en tunna platta

blisterkarta
Ordklass substantiv
förpackning för piller och dylikt, där varje piller är inkapslat i en bubbla på en tunna platta

bliva
Ordklass verb
komma att vara Bruklighet ålderdomligt eller högtidligt
förbli, stanna kvar Bruklighet ålderdomligt eller högtidligt

blivande
Ordklass adjektiv
tillkommande

bli varm i kläderna
Frasklass verbfras
bli van vid förhållandena

blixt
Ordklass substantiv
elektrisk urladdning vid åska
kraftig ögonblicksbelysning vid fotografering

blixtanfall
Ordklass substantiv
mycket snabbt eller plötsligt anfall

blixthalka
Ordklass substantiv
plötslig halka

blixtvisit
Ordklass substantiv
mycket kortvarigt besök

block
Ordklass substantiv
massivt stycke av till exempel sten
anordning med trissor genom vilken en lina löper
hopsittande bunt papper
en bok utom pärmarna
grupp, gruppering eller enhet av till exempel politiska partier

blockad
Ordklass substantiv
stridåtgärd vid konflikt för att till exempel hindra arbetsgivarparten från att anställa arbetskraft eller transportera varor
avspärrning av ett lands handel med mera

blockera
Ordklass verb
avspärra
hindra en motståndare eller spelet Bruklighet sport

blockerad
Ordklass adjektiv
låst i en viss uppfattning eller dylikt Bruklighet psykologi

blockering
Ordklass substantiv
det att blockera (avspärra)
avspärrning
låsning i en viss uppfattning eller dylikt Bruklighet psykologi

blockflöjt
Ordklass substantiv
ett träblåsinstrument

blockhus
Ordklass substantiv
hus av liggande timmer med skottgluggar
den omslutande delen i ett block (massivt stycke)

blocktyg
Ordklass substantiv
lyftanordning, talja

blockämne
Ordklass substantiv
läroämne omfattande samhörande ämnen, till exempel svenska, som omfattar språk ock litteratur

blod
Ordklass substantiv
en vätska, blodplasma, med uppslammade celler, röda och vita blodkroppar samt blodplättar

bloda ner
Frasklass verbfras
göra blodig

blodbad
Ordklass substantiv
massmord

blodbank
Ordklass substantiv
förråd av blod för blodtransfusion

blodbok
Ordklass substantiv
en odlad form av bokträd med svartröda eller brunröda blad

blodbrist
Ordklass substantiv
brist på röda blodkroppar eller blodfärgämne

blodbuss
Ordklass substantiv
blodgivarstation i form av en buss som regelbundet kommer till platser där det finns många blodgivare, till exempel större arbetsplatser

blodcancer
Ordklass substantiv
leukemi

blodcirkulation
Ordklass substantiv
blodets kretslopp i kroppen

blodfattig
Ordklass adjektiv
kraftlös, blek Bruklighet bildligt

blodfull
Ordklass adjektiv
livfull, temperamentsfull

blodförgiftning
Ordklass substantiv
allmän infektion med bakterier av deras gifter i blodbanan

blodgivare
Ordklass substantiv
person som lämnar blod för blodtransfusion

blodgrupp
Ordklass substantiv
grupp av människor som har en viss ärftlig blodtyp

blodhund
Ordklass substantiv
en spårhundsras

blodig
Ordklass adjektiv
med blod på
grym, med många dödsoffer

blodigel
Ordklass substantiv
igel med sugskålar, som förr användes i läkekonsten för att suga blod från sjuka

blodig ironi
Frasklass nominalfras
bitande ironi

blodkorv
Ordklass substantiv
maträtt av svinblod, mjöl med mera i korvform, som steks i skivor

blodkräfta
Ordklass substantiv
leukemi

blodkärl
Ordklass substantiv
en sorts rör av bindkärl och glatt muskulatur i vilka blodet cirkulerar

blodlönn
Ordklass substantiv
varietet av skogslönn

blodlös
Ordklass adjektiv
utan färg och liv Bruklighet vanligen bildligt

blodomlopp
Ordklass substantiv
blodets transportsystem, som består av blodkärl och hjärta

blodpalt
Ordklass substantiv
palt med blod tillsatt i degen

blodplätt
Ordklass substantiv
beståndsdel i blod som påverkar dess förmåga att levra sig
maträtt

blodpropp
Ordklass substantiv
bildning av stelnat blod inuti blodkärl

blodprov
Ordklass substantiv
prov av en persons blod

blodpudding
Ordklass substantiv
maträtt av svinblod, mjöl med mera, som steks i skivor

blodriska
Ordklass substantiv
en ätlig svamp med rödgul saft

blodrot
Ordklass substantiv
en vildväxande ört av familjen rosväxter

blodsband
Ordklass substantiv
nära släktskap

blodshämnd
Ordklass substantiv
rätt eller skyldighet att hämnas för mord på släkting

blodskam
Ordklass substantiv
incest

blodsocker
Ordklass substantiv
halten av socker i blodetmed framträdande blodådror, till exempel blodsprängda ögonvitor

blodsten
Ordklass substantiv
hematit

blodstensmalm
Ordklass substantiv
hematit

blodstockning
Ordklass substantiv
anhopning av blod i ett organ eller en del av ett organ

blodstörtning
Ordklass substantiv
häftig blödning från inre organ

blodsugare
Ordklass substantiv
utpressare, ockrare

blodsutgjutelse
Ordklass substantiv
det att många människor dödas i strid

blodtransfusion
Ordklass substantiv
överföring av blod från en person till en annan

blodtryck
Ordklass substantiv
det strömmande blodets tryck på kärlväggarna

blodtrycksmanschett
Ordklass substantiv
bred, uppblåsbar gummiblåsa i form av en binda, som bland annat används vid mätining av blodtrycket i armar och ben

blodtörstig
Ordklass adjektiv
grym, mordisk Bruklighet bildligt

blodvallning
Ordklass substantiv
snabbt övergående blodfyllnad och rodnad i ansiktet hos kvinnor i klimakteriet

blodvite
Ordklass substantiv
ett lättare, blödande sår

blodåder
Ordklass substantiv
ven

blod är tjockare än vatten
Frasklass sats
släkten går före allt annat

blom
Ordklass substantiv
blommor, blomning

blomkvista
Ordklass verb
agera privatdetektiv (efter Astrid Lindgrens böcker om mästerdetektiven Kalle Blomkvist) Bruklighet vardagligt, egentligt och bildligt

blomkvistare
Ordklass substantiv
person som blomkvistar (agerar privatdetektiv)

blomkål
Ordklass substantiv
en köksväxt, närmare bestämt en kålsort

blomkålsöra
Ordklass substantiv
öra vanställt av förtjockningar och dylikt, boxaröra

blomma
Ordklass substantiv
växt, planta
blomkrona
blomma
Ordklass verb
ha utslagna blommor
vara täckt av alger, frön e.d. (om vatten)
stå i sin fulla utveckling, blomstra Bruklighet bildligt

blomma upp
Frasklass verbfras
nå sin fulla utveckling, skönhet etcetera

blomma ut
Frasklass verbfras
egentligen blomma färdigt och börja vissna
stå fram fullt utvecklad Bruklighet bildligt

blommig
Ordklass adjektiv
med blommönster

blommografera
Ordklass verb
skicka blommogram (blomsterhälsning förmedlad till annan ort)

blommogram
Ordklass substantiv
blomsterhälsning förmedlad till annan ort

blomning
Ordklass substantiv
det att blomma, blomstring

blomster
Ordklass substantiv
blomma

blomsterkvast
Ordklass substantiv
större blombukett Bruklighet vardagligt

blomstermånad
Ordklass substantiv
maj Bruklighet ålderdomligt

blomstersäng
Ordklass substantiv
rabatt med blommor

blomstra
Ordklass verb
blomma, frodas
gå lysande, till exempel om affärer

blomstring
Ordklass substantiv
uppsving, storhetstid

blomvass
Ordklass substantiv
en vassliknande våtmarks- och vattenväxt med stora blommor

blond
Ordklass adjektiv
ljushårig, ljus

blondera
Ordklass verb
färga håret ljust

blondin
Ordklass substantiv
ljushårig kvinna

bloody mary
Frasklass nominalfras
drink med vodka och tomatjuice (egentligen benämning på Egnlands drottning 1553-1558)

bloss
Ordklass substantiv
ett slags fackla
drag på cigarrett, till exempel halsbloss

blossa
Ordklass verb
flamma, brinna häftigt
röka intensivt, bolma

blot
Ordklass substantiv
hednisk offerfest

blota
Ordklass verb
offra till fornnorsiksa gudar

blott
Ordklass adjektiv
endast, bara Bruklighet skriftspråk

blotta
Ordklass substantiv
oskyddat ställe, svag punkt
blotta
Ordklass verb
klä av, avtäcka
avslöja

blottare
Ordklass substantiv
exhibitionist

blottlägga
Ordklass verb
göra öppen för insyn, blotta Bruklighet egentligt och bildligt

blott och bart
ingenting annat än

blottställa
Ordklass verb
utsätta för förtal, hån eller dylikt

blottställd
Ordklass adjektiv
utblottad

bludder
Ordklass substantiv
struntprat Bruklighet vardagligt

bluddra
Ordklass verb
prata strunt Bruklighet vardagligt

blue baby
Frasklass nominalfras
spädbarn som har blåaktig hud på grund av medfött hjärtfel

bluegrass
Ordklass substantiv
en typ av countrymusik

blues
Ordklass substantiv
en form av jazz (ursprungligen melankoliska amerikanska negersånger)

bluetooth
Ordklass substantiv
blåtand

bluff
Ordklass substantiv
försök att luras
bluffmakare

bluffa
Ordklass verb
luras, ge sken av att kunna mer än man kan

bluffmakare
Ordklass substantiv
person som bluffar (luras eller ger sken av att kunna mer än han eller hon kan)

bluffstopp
Ordklass substantiv
ett kortspel där det är tillåtet att bluffa (lura) motspelarna om sina egna kort

blunda
Ordklass verb
sluta ögonen

blunda för
Frasklass verbfras
inte vilja se, undvika eller undgå att se

blunder
Ordklass substantiv
misstag, förbiseende

blus
Ordklass substantiv
tunt kvinnoplagg för överkroppen
arbetsjacka eller skjorta

blusa sig
Frasklass verbfras
sitta löst och ledigt (om klänningsliv)

bly
Ordklass substantiv
ett metalliskt grundämne

blyad
Ordklass adjektiv
med tillsats av bly (om bensin)

blyblomma
Ordklass substantiv
en rumsväxt

blyerts
Ordklass substantiv
grafit
blyertspenna

blyg
Ordklass adjektiv
lite rädd i sällskap, generad

blygas
Ordklass verb
skämmas

blygd
Ordklass substantiv
yttre könsorgan (i synnerhet hos kvinnor)

blygdläppar
Ordklass substantiv
hudveck som tillhör kvinnans yttre könsdelar

blyghet
Ordklass substantiv
det att vara blyg (lite rädd i sällskap, generad)

blyglans
Ordklass substantiv
ett mineral av bly och svavel

blyglete
Ordklass substantiv
blyoxid

blygsam
Ordklass adjektiv
anspråkslös

blygsel
Ordklass substantiv
skamkänsla

blytung
Ordklass adjektiv
mycket tung, tung som bly

blå
Ordklass adjektiv
en färg

blåblodig
Ordklass adjektiv
adlig Bruklighet bildligt

blåbär
Ordklass substantiv
en liten buske med ätliga bär, vanlig speciellt i granskog
nybörjare Bruklighet vardagligt

blådåre
Ordklass substantiv
dumdristig person Bruklighet vardagligt

blåeld
Ordklass substantiv
en växt med först rödaktiga, sedan blå blommor

blåelse
Ordklass substantiv
ett blått färgämne, som förr användes för att motverka gulfärgning av vittvätt

blåfrusen
Ordklass adjektiv
med ansikte och händer blåröda av kyla

blågull
Ordklass substantiv
en ört med blåa blommor, som förekommer vild i Norrland och som odlad längre söderut

blåhaj
Ordklass substantiv
en människohaj

blå himmel
Frasklass nominalfras
himmel utan moln

blåklint
Ordklass substantiv
en korgblommig växt med blåa blommor, ogräs i åkrar

blåklocka
Ordklass substantiv
växt av ett släkte örter med klocklika blommor

blåkoka
Ordklass verb
koka fisk i vinäger, vilket ger fisken en blå ton

blå korund
Frasklass nominalfras
safir Bruklighet mineralogi

blåkråka
Ordklass substantiv
en art av ordningen blåkråkfåglar (ej släkt med kråka)

blåkråkfåglar
Ordklass substantiv
en ordning färggranna men i övrigt mycket olika fåglar dit bland annat kungsfiskare, biätare, blåkråka, härfågel och näshornsfåglar hör

blåkullafärd
Ordklass substantiv
enligt sägnen häxornas färd på kvastar till Blåkulla på skärtorsdagsnatten

blåkäft
Ordklass substantiv
en fisk, ibland vid den svenska västkusten

blåkäxa
Ordklass substantiv
en liten haj

blålera
Ordklass substantiv
en blåaktig, fet lera

blåmes
Ordklass substantiv
en liten mesfågel

blåmussla
Ordklass substantiv
en ätlig havsmussla

blåmärke
Ordklass substantiv
ett slags ytlig blodutgjutning i huden

blåna
Ordklass verb
vara eller bli blå

blånad
Ordklass substantiv
blåmärke (ett slags ytlig blodutgjutning i huden)

blåneka
Ordklass verb
neka fräckt Bruklighet vardagligt

blånor
Ordklass substantiv
korta eller grova fibrer av lin eller hampa

blår
Ordklass substantiv
korta eller grova fibrer av lin eller hampa

blåregn
Ordklass substantiv
en slingerväxt av ärtfamiljen

blåräv
Ordklass substantiv
blåaktig varietet av fjällräv, som inte blir vit på vintern och ofta hålls i pälsdjursfarmer

blåsa
Ordklass substantiv
bubbla, hålrum med hinna
urinblåsa
blåsa
Ordklass verb
andas ut kraftigt

blåsa av
Frasklass verbfras
ge signal att en match är slut (även bildligt om kampanj eller dylikt) Bruklighet sport

blåsare
Ordklass substantiv
någon som yrkesmässigt blåser något, speciellt musiker som spelar ett blåsinstrument

blåsbälg
Ordklass substantiv
ett slags luftpump, pust

blåsfiskar
Ordklass substantiv
en familj fiskar i varma hav eller, i några fall, sötvatten med förmåga att blåsa upp kroppen till klotform, som anses vara en läckerhet i Japan trots att den innehåller ett starkt gift

blåshalskörtel
Ordklass substantiv
prostata

blåshål
Ordklass substantiv
blåsig plats Bruklighet vardagligt

blåsig
Ordklass adjektiv
full av blåsor
utsatt för vind

blåsik
Ordklass substantiv
en liten laxfisk

blåsinstrument
Ordklass substantiv
musikinstrument där tonen frambringas av svängningar hos en luftpelare

blåsippa
Ordklass substantiv
en liten ranunkelväxt med blå blommor (tidig vårväxt)

blåskatarr
Ordklass substantiv
inflammation i urinblåsan

blåslampa
Ordklass substantiv
ett slags värmelampa för lödning med mera

blåsljud
Ordklass substantiv
ett extra hjärtljud som uppstår framför allt vid fel på hjärtats klaffar

blåsmask
Ordklass substantiv
parasit av ett släkte bandmaskar

blåsorkester
Ordklass substantiv
orkester med blåsinstrument (musikinstrument där tonen frambringas av svängningar hos en luftpelare)

blåsrör
Ordklass substantiv
ett primitivt jaktvapen i bland annat Sydamerika

blåst
Ordklass substantiv
blåsväder, stark vind

blåstrumpa
Ordklass substantiv
benämning på lärd yrkeskvinna Bruklighet ålderdomligt, ironiskt

blåställ
Ordklass substantiv
blå överdragskläder

blåsuga
Ordklass substantiv
en kransblommig växt

blåsyra
Ordklass substantiv
ett mycket starkt gift

blåtand
Ordklass substantiv
teknik för trådlös överföring med radiovågor av signaler på kort avstånd mellan elektroniska apparater, till exempel mellan en mus eller ett tangentbord och en dator (på engelska bluetooth)

blå timmen
Frasklass nominalfras
skymningstimmen

blåtira
Ordklass substantiv
stort blåmärke kring ögat, blått öga Bruklighet vardagligt

blåval
Ordklass substantiv
en art av bardvalar (det största av alla nu levande djur)

blåvinge
Ordklass substantiv
en liten fjäril
flickscout i den yngsta gruppen Bruklighet förr

blåögd
Ordklass adjektiv
med blå ögon
naiv, troskyldig Bruklighet bildligt

bläck
Ordklass substantiv
färgad vätska för skrivning

bläcka
Ordklass substantiv
märka träd som ska avverkas

bläcka ned
Frasklass verbfras
fläcka med bläck (färgad vätska för skrivning)

bläckfiskar
Ordklass substantiv
en klass blötdjur med åtta eller tio armar

bläckhorn
Ordklass substantiv
liten behållare för bläck

bläckig
Ordklass adjektiv
fläckad av bläck (färgad vätska för skrivning)
bläcklikanade, som smakar bläck

bläcksvampar
Ordklass substantiv
ett släkte skivlingar

blädderblock
Ordklass substantiv
skrivblock i stort format på stativ (avsett för gruppundervisning, föredrag och dylikt)

bläddra
Ordklass substantiv
blåsa, bubbla
bläddra
Ordklass verb
vända blad, läsa här och där i en bok
växla mellan tv-kanaler, zappa

bläddrare
Ordklass substantiv
webbläsare Bruklighet databehandling

bläddring
Ordklass substantiv
det att bläddra (vända blad i en bok eller växla mellan tv-kanaler)

bläddror
Ordklass substantiv
ett släkte flytande vattenväxter

blända
Ordklass verb
göra blind
avtrubba synförmågan
förleda, förtrolla Bruklighet bildligt

blända av
Frasklass verbfras
avskärma ljuset från bilstrålkastare eller dylikt

bländande
Ordklass adjektiv
lysande, strålande

bländare
Ordklass substantiv
anordning som avskärmar ljuset i optiska instrument, till exempel i en kamera

blände
Ordklass substantiv
vissa mineral, till exempel zinkblände och pechblände

bländning
Ordklass substantiv
det att blända (göra blind eller förleda)

bländverk
Ordklass substantiv
gyckelspel, falskt sken

blänga
Ordklass verb
glo, snegla ilsket förvånat eller dumt Bruklighet vardagligt

blänk
Ordklass substantiv
glimt, sken

blänka
Ordklass verb
vara blank, glänsa

blänkare
Ordklass substantiv
förhandsnotis i tidning

blänke
Ordklass substantiv
agn av blankmetall

bläs
Ordklass substantiv
vit strimma i pannan på ett djur
häst med bläs

bläsand
Ordklass substantiv
en simand

bläster
Ordklass substantiv
luftström från blåsmaskin vid till exempel metallurgisk ugn

blästra
Ordklass verb
behandla yta med sandblandad tryckluft

blöda
Ordklass verb
förlora blod genom sår
rinna (om blod)

blödare
Ordklass substantiv
person som lider av blödarsjuka

blödarsjuka
Ordklass substantiv
ärftlig oförmåga hos blodet att levra sig, med livsfarliga blödningar som följd

blödig
Ordklass adjektiv
vek, känslig

blödning
Ordklass substantiv
det att blöda, blodflöde, blodförlust
menstruation

blöja
Ordklass substantiv
kiss- och bajsskydd för spädbarn
kisskydd för vuxna som lider av inkontinens (urinläckage)

blöt
Ordklass adjektiv
våt
vattnig (om potatis med mera)

blöta
Ordklass substantiv
regn, slask, väta
blöta
Ordklass verb
fukta, göra våt
lägga i blöt (lägga i vatten)

blöta och stöta
ideligen tala om, älta

blötdjur
Ordklass substantiv
en provins ryggradslösa djur, dit bland annat bläckfiskar, musslor och snäckor hör
lat och hållningslös person Bruklighet bildligt

blötsnö
Ordklass substantiv
tung och fuktig snö

BNP
Ordklass substantiv
bruttonationalprodukt Grammatik förkortning

bo
Ordklass substantiv
rede, näste
hem, hushåll
målområde i curling
allt en person äger sedan skulderna dragits ifrån Bruklighet juridik
kvarlåtenskap
BO
Ordklass substantiv
barnombudsmannen Grammatik förkortning

boa
Ordklass substantiv
lös smal pälskrage

boaormar
Ordklass substantiv
en underfamilj jätteormar i Sydamerika, dit bland annat kungsboa och anaconda hör

board
Ordklass substantiv
platta av trä eller träfiber

boarding
Ordklass substantiv
i ishockey ett regelbrott, närmare bestämt en våldsam tackling mot sargen Bruklighet sport

boardingcard
Ordklass substantiv
ombordstigningskort som visas upp av en flyg- eller båtpassagerare vid utgången till flygplanet eller båten

boasera
Ordklass verb
klä med bräder

bob
Ordklass substantiv
kortform för bobsleigh (kälke för åkning i specialbyggd isad backe)

bobb
Ordklass substantiv
kortform för bobsleigh (kälke för åkning i specialbyggd isad backe)

bobba
Ordklass substantiv
liten böld, finne
bobba
Ordklass verb
klippa håret kort i nacken Bruklighet något ålderdomligt

bobby
Ordklass substantiv
vardaglig benämning på polisman i London

bobin
Ordklass substantiv
spolrulle för garn
spolrulle för film, magnetband och dylikt

bobolink
Ordklass substantiv
en amerikansk tätting av familjen icterider

boboll
Ordklass substantiv
finsk bollsport för lag, som påminner om baseboll

bobsleigh
Ordklass substantiv
kälke för åkning i specialbyggd isad backe

boccia
Ordklass substantiv
ett spel med träklot

bock
Ordklass substantiv
hanne av get eller rådjur
man som alltid är lysten på samlag
stötta med fyra ben som bär upp en bordsskiva, en stock som skall sågas eller dylikt
ett slags gymnastikredskap som man hoppar över
tecken i marginalen som markerar grövre fel

bocka
Ordklass verb
böja rör, plåt eller dylikt Bruklighet teknik

bocka sig
Frasklass verbfras
buga

bockfoten sticker fram
Frasklass sats
det onda hos någon visar sig

bock i kanten
Frasklass nominalfras
tecken i marginalen som markerar grövre fel

bockning
Ordklass substantiv
det att bocka (speciellt att böja rör, plåt eller dylikt)

bockskägg
Ordklass substantiv
halvlångt hakskägg

bockstyre
Ordklass substantiv
cykelstyre med nedåtböjda handtag, bland annat på racercyklar

bocktörne
Ordklass substantiv
en buskväxt

bod
Ordklass substantiv
butik
förvaringsskjul

bodega
Ordklass substantiv
vinstuga

bodelning
Ordklass substantiv
två makars delning av sitt bo vid till exempel skilsmässa

bodknodd
Ordklass substantiv
butiksbiträde Bruklighet vardagligt

bodräkt
Ordklass substantiv
det att stjäla något som man själv är delägare i Bruklighet förr, juridik

body
Ordklass substantiv
baby- och kvinnoplagg, närmare bestämt en åtsittande överdel som knäpps i grenen

bodybuilding
Ordklass substantiv
tränig som bygger upp kroppens alla muskler, kroppsbyggande

bodyguard
Ordklass substantiv
livvakt

body lotion
Frasklass nominalfras
kroppslotion

bodystocking
Ordklass substantiv
damunderplagg med byxgördel och bh i ett

boendeservice
Ordklass substantiv
den samhällsservice som ordnas i ett bostadsområde, till exempel barntillsyn och försäkringskassa

boer
Ordklass substantiv
sydafrikan som härstammar från nederländska kolonister

boett
Ordklass substantiv
dosa som innesluter urverket i ett fickur eller ett arbandsur

bofast
Ordklass adjektiv
som bor på ett ställe och inte flyttar omkring

bofink
Ordklass substantiv
finkfågel, en av våra vanligaste fåglar

bofällig
Ordklass adjektiv
falfärdig, illa medfaren

bog
Ordklass substantiv
skulderpartiet hos större djur
den främre buktade delen av ett fartygs sida
riktning, väg, sätt Bruklighet bildligt

bogblad
Ordklass substantiv
skulderblad hos vissa djur

bogey
Ordklass substantiv
i golf ett slag över par (idealresultatet på ett hål) Bruklighet sport

bogey team
Frasklass nominalfras
lag som ett visst lag har särskilt svårt att spela mot, mardrömsmotståndare Bruklighet sport

bogfläsk
Ordklass substantiv
skivat kött från bogen av gris

boggi
Ordklass substantiv
vagn med vridbart underrede

bogomil
Ordklass substantiv
anhängare av en kättersk sekt i östra Medelhavsområdet under medeltiden; sekten var utpräglat dualistisk och förkastade kyrkans yttre former

bogsera
Ordklass verb
dra, ta på släp

bogserare
Ordklass substantiv
bogserbåt (mindre fartyg konstruerat för att ta andra båtar på släp)

bogserbåt
Ordklass substantiv
mindre fartyg konstruerat för bogsering (att ta andra båtar på släp)

bogspröt
Ordklass substantiv
spira som sticker ut från ett fartygs förstäv

bogvisir
Ordklass substantiv
öppningsbar förstäv på bilfärjor och likanade fartyg

bohag
Ordklass substantiv
inventarier i ett hem, till exempel möbler och husgeråd

bohem
Ordklass substantiv
person som lever ett sorglöst och oregelbundet liv

bohuslind
Ordklass substantiv
art av lind

bohusläning
Ordklass substantiv
person från Bohuslän

bohuslänning
Ordklass substantiv
person från Bohuslän

bohuslänska
Ordklass substantiv
Bohusläns folkmål
kvinna från Bohuslän

bo i kappsäck
Frasklass verbfras
ofta byta logi

boj
Ordklass substantiv
flytande sjömärke eller förtöjningsanordning
livboj, frälsarkrans
tjock, relativt gles, tvåskaftad yllevävnad, som används till bland annat draperier och möbler

boja
Ordklass substantiv
fångkedja
tvång Bruklighet bildligt

bojar
Ordklass substantiv
medlem av den gamla ryska högadeln

bojkott
Ordklass substantiv
stridsåtgärd som går ut på att man vägrar att köpa av eller arbeta hos någon och dylikt

bojkotta
Ordklass verb
utöva bojkott (vägra att köpa av eller arbeta hos någon och dylikt)

bok
Ordklass substantiv
tryckt och bunden eller häftad skrift
del av större litterärt verk, till exempel Första Mosebok i Bibeln
måttenhet, närmare bestämt 25 ark papper Bruklighet ålderdomligt
ett släkte lövträd
art av detta släkte (bildar skogar i södra Sverige)

boka
Ordklass verb
bokföra en post på ett konto
beställa plats eller biljett

boka in sig
Frasklass verbfras
beställa plats för sig själv

bokanmälan
Ordklass substantiv
recension

bokbindare
Ordklass substantiv
hantverkare som falsar, skär, häftar och binder böcker

bokbinderi
Ordklass substantiv
bokbindaryrket
bokbindararbete
bokbindarverkstad

bokbuss
Ordklass substantiv
rullande lånbibliotek

bokcafé
Ordklass substantiv
mindre bokhandel kombinerad med café, vanligen med politiskt radikal inriktning

bokdator
Ordklass substantiv
dator för läsning av böcker som har getts ut i elektronisk form, läsplatta

boken
Ordklass adjektiv
övermogen (om frukt)

bokflod
Ordklass substantiv
ett stort antal nya böcker som kommer ut under kort tid (på hösten)

bokföra
Ordklass verb
införa i räkenskaperna
inregistrera

bokföring
Ordklass substantiv
fortlöpande redovisning av till exempel ett företags ekonomiska verksamhet

bokförlag
Ordklass substantiv
företag som get ut böcker

bokförläggare
Ordklass substantiv
person som driver bokförlag (företag som get ut böcker)

bokhandel
Ordklass substantiv
affär som säljer böcker
handel med böcker

bokhandlare
Ordklass substantiv
person som driver bokhandel (affär som säljer böcker)

bokharabinda
Ordklass substantiv
en odlad slingerväxt

bokhylla
Ordklass substantiv
väggmöbel, vanligen med flera hyllskivor där man ställer böcker med mera

bokhållare
Ordklass substantiv
bokförare
kontorist

bokkafé
Ordklass substantiv
mindre bokhandel kombinerad med café, vanligen med politiskt radikal inriktning

bokklubb
Ordklass substantiv
en form av bokförsäljning, där medlemmarna förbinder sig att köpa ett visst antal böckar

boklig bildning
Frasklass nominalfras
det att vara beläst

boklåda
Ordklass substantiv
bokhandel

bokmal
Ordklass substantiv
person som gräver ner sig i eller slukar böcker

bokmål
Ordklass substantiv
en av Norges två officiella språkformer, utvecklad ur danskt skriftspråk

bokmärke
Ordklass substantiv
en liten färgad bild eller dylikt, som barn samlar, glansbild
märke som läggs i en bok
funktion som gör att man snabbt hittar ett visst dokument, en viss webbsida eller dylikt Bruklighet databehandling

bokna
Ordklass verb
bli övermogen (om frukt)

bokning
Ordklass substantiv
bokföring av en post på ett konto
plats- eller biljettbeställning

bokrulle
Ordklass substantiv
den antika formen av bok av till exempel papyrus

bokslut
Ordklass substantiv
ett företags ekonomiska årsredovisning

bokstav
Ordklass substantiv
skrivtecken

bokstavera
Ordklass verb
stava, säga bokstav för bokstav

bokstavligen
Ordklass adverb
i ordets egentliga betydelse, verkligen

bokstavligt talat
i ordets egentliga betydelse, verkligen

bokstavsbarn
Ordklass substantiv
barn med hyperaktivitetssyndrom, vilket ofta betecknas med en förkortning, till exempel adhd eller damp Bruklighet något vardagligt

bokstavsordning
Ordklass substantiv
alfabetisk ordning

bokstavsrim
Ordklass substantiv
allitteration

bokstavstro
Ordklass substantiv
fundamentalism

bokstavstroende
Ordklass adjektiv
fundamentalist

bokstöd
Ordklass substantiv
litet stöd för böcker i till exempel en bokhylla eller på ett skrivbord

boksynt
Ordklass adjektiv
beläst

boktryckare
Ordklass substantiv
person som driver ett boktryckeri

bokväxter
Ordklass substantiv
en familj lävträd, dit bland annat bokar, äkta kastanjer och ekar hör

bola
Ordklass substantiv
fångstredskap av kulor fästa vid och förenade med linor, som bl.a. används på pampas i Argentina
bola
Ordklass verb
bedriva otukt Bruklighet ålderdomligt

bolag
Ordklass substantiv
form för ekonomisk samverkan mellan två eller flera personer; huvudformerna är aktiebolag, handelsbolag och enkelt bolag

bolagisera
Ordklass verb
överföra i synnerhet kommunal och statlig verksamhet till aktiebolag

bolagsordning
Ordklass substantiv
skriftlig handling som enligt lag skall upprättas vid bildandet av ett aktiebolag

bolagsstämma
Ordklass substantiv
beslutande möte med aktieägarna i ett bolag

bolare
Ordklass substantiv
person som bedriver otukt, äktenskapsbrytare Bruklighet ålderdomligt

boleri
Ordklass substantiv
otukt, äktenskapsbrott Bruklighet ålderdomligt

bolero
Ordklass substantiv
spansk nationaldans
ett slags kort öppen jacka
en spansk hatt med stora brätten

bolin
Ordklass substantiv
tåg som sträcker råsegel

bolivian
Ordklass substantiv
person från Bolivia

bolivianska
Ordklass substantiv
kvinna från Bolivia

boll
Ordklass substantiv
runt lek- eller spelredskap

bolla
Ordklass verb
kasta boll
slå bollen fram och tillbaka utan att tävla (om till exempel tennis)

bolle
Ordklass substantiv
äldre, skålformat dryckeskärl för öl, vanligen av trä

bollkalle
Ordklass substantiv
pojke eller flicka som plockar upp bollar vid till exempel en tennismatch och ser till att de kommer tillbaka till spelarna Bruklighet vardagligt

bollning
Ordklass substantiv
det att bolla (slå bollen fram och tillbaka) utan att tävla

bollplank
Ordklass substantiv
brädvägg eller dylikt som man kan öva bollspel mot
diskussionspartner, någon som man bollar idéer fram och tillbaka med Bruklighet bildligt

bollsinne
Ordklass substantiv
det att ha talang för bollsporter

bollträ
Ordklass substantiv
slagträ

bolma
Ordklass verb
röka häftigt
ryka

bolmört
Ordklass substantiv
en giftig växt av potatisfamiljen

bolmörtsskivling
Ordklass substantiv
en mycket giftig svamp

bolsjevik
Ordklass substantiv
revolutionär rysk socialist fram till 1917
skällsord för kommunist eller dylikt

bolsjevikhagel
Ordklass substantiv
rysk kaviar Bruklighet skämtsamt

bolsjevikisk
Ordklass adjektiv
som rör bolsjeviker (revolutionära rysk socialister fram till 1917) Bruklighet vanligen nedsättande

bolsjevism
Ordklass substantiv
sovjetisk kommunism

bolsjevistisk
Ordklass adjektiv
som rör bolsjevismen (den sovjetisk kommunismen)

bolster
Ordklass substantiv
sängtäcke eller dyna med fyllning av dun eller dylikt

bolstra
Ordklass verb
förse med mjuk stoppning

bom
Ordklass substantiv
grov stång som används till avstängning
stång där underkanten på ett segel är fäst
ett slags gymnastikredskap
skott som inte träffar, miss

bomb
Ordklass substantiv
spränganordning
sensation Bruklighet bildligt

bomba
Ordklass substantiv
fälla bomber (spränganordningar) över
fylla med klotter Bruklighet ungdomsjargong

bombad
Ordklass adjektiv
mycket dum, korkad Bruklighet vardagligt, slangbetonat

bombard
Ordklass substantiv
under 1500-talet och 1600-talet namn på de större formerna av skalmeja, en föregångare till fagotten

bombardemang
Ordklass substantiv
bombfällning
artilleribeskjutning

bombardera
Ordklass verb
beskjuta med bomber
överösa Bruklighet bildligt

bombarjacka
Ordklass substantiv
mycket tuff, midjekort jacka, oftast i skinn

bombasin
Ordklass substantiv
ett tätt, glansigt tyg av silke och ull, använt till bland annat klänningar Bruklighet förr

bombasm
Ordklass substantiv
överdrivet uttryckssätt

bombastisk
Ordklass adjektiv
storordig, pompös

bombasäng
Ordklass substantiv
ett tätt, glansigt tyg av silke och ull, använt till bland annat klänningar Bruklighet förr

bombmatta
Ordklass substantiv
skur av bomber som fälls samtidigt över en ort

bombsäker
Ordklass adjektiv
absolut säker Bruklighet vardagligt

bomma
Ordklass verb
skjuta eller kasta fel, missa
låna Bruklighet vardagligt

bomma för
Frasklass verbfras
stänga

bomma igen
Frasklass verbfras
stänga

bomma till
Frasklass verbfras
stänga

bomolja
Ordklass substantiv
olivolja av lägre kvalitet

bomull
Ordklass substantiv
tropisk buske
ullen på denna buskes frön, använd för tygtillverkning
bomullstyg

bomullssvanskaniner
Ordklass substantiv
ett släkte små kaniner i Amerika

bomärke
Ordklass substantiv
ett slags ägarmärke, förr använt istället för namnteckning

bona
Ordklass verb
blanka, polera

bonad
Ordklass substantiv
väggprydnad av textil eller papper

bona fide
i god tro

bona officia
erbjudande om medling i tvist mellan stater

bon appétit
smaklig måltid

bonbonjär
Ordklass substantiv
en konfektskål med lock

bondböna
Ordklass substantiv
en ärtväxt
stor, grov frukt (balja) av denna ärtväxt

bonde
Ordklass substantiv
jordbrukare
schackpjäs
ankbonde

bondepraktika
Ordklass substantiv
en folkbok med bland annat råd om jordbruk och väderleksspådomar

bondfångare
Ordklass substantiv
bedragare

bondförnuft
Ordklass substantiv
vanligt sunt förnuft

bondförstånd
Ordklass substantiv
vanligt sunt förnuft

bondförsök
Ordklass substantiv
fräckt försök Bruklighet vardagligt

bondneka
Ordklass verb
neka till allt Bruklighet vardagligt

bondomelett
Ordklass substantiv
öppen omelett med fyllning av bland annat potatis, lök och fläsk

bondpermission
Ordklass substantiv
skolk Bruklighet vardagligt

bondrokoko
Ordklass substantiv
en form av rustik rokoko från svensk landsbygd

bondsk
Ordklass adjektiv
lantligt grov

bondsås
Ordklass substantiv
grundsås med tillsats av lök, som ofta serveras till stekt sidfläsk

bondtolva
Ordklass substantiv
ett kortspel

bondtur
Ordklass substantiv
oväntad tur Bruklighet vardagligt

bondvischan
Ordklass substantiv
rena rama landsbygden Bruklighet vardagligt

bondånger
Ordklass substantiv
samvetskval Bruklighet vardagligt

bong
Ordklass substantiv
kontrollmärke på restaurang
kassaanvisning för beställning på restaurang
inlämnad spelkupong vid trav- och galoppsport

bonga
Ordklass verb
slå in belopp på utlämnade varor med mera

bonga in
Frasklass verbfras
slå in belopp på utlämnade varor med mera

bongos
Ordklass substantiv
ett slags trummor som slås med händerna

bonhomie
Ordklass substantiv
godmodighet

bonificera
Ordklass verb
gottgöra, ge bonifikation (skadestånd)

bonifikation
Ordklass substantiv
gottgörelse, skadestånd

boning
Ordklass substantiv
bostad

bonit
Ordklass substantiv
en makrillfisk som finns i alla varma och tempererade hav och är nära släkt med tonfisk men mycket mindre

bonitera
Ordklass verb
värdera och klassificera jord, skogsmark eller fiskevatten efter dess produktionsförmåga

bonitet
Ordklass substantiv
godhetsgrad, värde

bonjour
Ordklass substantiv
en lång, svart, dubbelknäppt rock Bruklighet förr

bonmot
Ordklass substantiv
kvickhet

bonna
Ordklass verb
ta bondpermission Bruklighet vardagligt
planka

bonne
Ordklass substantiv
utländsk barnsköterska Bruklighet mest förr

bonnett
Ordklass substantiv
ett slags damhatt med hakband, använd av bland annat Frälsningsarmén

bonnläpp
Ordklass substantiv
lantligt bortkommen, dum och trög person Bruklighet vardagligt, nedsättande

bonsai
Ordklass substantiv
miniatyrträd som odlas i kruka och till formen liknar ett utvuxet träd
konsten att odla sådana miniatyrträd

bonus
Ordklass substantiv
premierabatt vid till exempel bilförsäkring
återbäring
tilläggsutdelning i aktiebolag
gratifikation

bonusbarn
Ordklass substantiv
barn till partner i tidigare förhållande, styvbarn Bruklighet vardagligt

bonvivant
Ordklass substantiv
dagdrivare, goddagspilt

boogie-woogie
Ordklass substantiv
stil inom jazzen med speciella tongångar i basen

bookmaker
Ordklass substantiv
person som ordnar vadhållning

boom
Ordklass substantiv
högkonjunktur med våldsam kursstegring

booster
Ordklass substantiv
drivanordning på raket eller flygplan som ger lyft- eller accelerationshjälp
signalförstärkare i radiomottagare

boots
Ordklass substantiv
skor med höga skaft

bor
Ordklass substantiv
ett icke-metalliskt grundämne

borax
Ordklass substantiv
ett salt som innehåller natrium och bor

bord
Ordklass substantiv
skiva, oftast på fyra ben
planka i bordläggning

borda
Ordklass verb
lägga till vid ett annat fartyg

borddans
Ordklass substantiv
spiritistiskt experiment där man får ett bord att röra sig

bordeaux
Ordklass substantiv
röda och vita viner från Bordeaux i sydvästra Frankrike

bordell
Ordklass substantiv
lokal för organiserad prostitution, glädjehus

borderline
det att en patient reagerar psykotiskt i vissa avseenden, normalt i andra Bruklighet psykiatri

bordlägga
Ordklass verb
uppskjuta, till exempel behandlingen av ett ärende

bordläggning
Ordklass substantiv
uppskjutande, till exempel av behandlingen av ett ärende
ett fartygsskorvs yttre beklädnad

bordlöpare
Ordklass substantiv
smal prydnadsduk

bordsilver
Ordklass substantiv
matbestick av silver

bordskick
Ordklass substantiv
uppförande vid matbordet

bordssilver
Ordklass substantiv
matbestick av silver

bordsskick
Ordklass substantiv
uppförande vid matbordet

bordsstudsare
Ordklass substantiv
elegantare bordsur

bordssurtout
Ordklass substantiv
antik bordsuppsats med kryddställ, flaskor för olja och vinäger och dylikt

bordsuppsats
Ordklass substantiv
blomsterprydnad mitt på ett dukat bord

bordsvatten
Ordklass substantiv
vatten på flaska som serveras som måltidsdryck

bordtennis
Ordklass substantiv
en bollsport där spelplanen är ett bord med ett lågt nät i mitten över vilket en liten boll slås mellan två eller fyra spelare

bordun
Ordklass substantiv
brumbas, sträng eller pipa i basläge hos vissa instrument, till exempel nyckelharpa och säckpipa, vilken ljuder oavbrutet och på oföränderlig tonhöjd när instrumentet spelas Bruklighet musik

borduppsats
Ordklass substantiv
blomsterprydnad mitt på ett dukat bord

bordyr
Ordklass substantiv
bård på bildvävnad eller matta
ornament på innerkanterna av en bokpärm

boren
Ordklass adjektiv
född eller skapt till något

borg
Ordklass substantiv
fäste eller befäst plats från äldre tid

borga
Ordklass verb
garantera, ansvara för

borgare
Ordklass substantiv
handlare eller hantverkare i stad
icke-socialist

borgarråd
Ordklass substantiv
politiskt tillsatt chef för en förvaltningsgren (rotel) i Stockholms kommun

borgen
Ordklass substantiv
garanti, säkerhet

borgensman
Ordklass substantiv
person som går i borgen (ansvarar för någons ekonomiska förpliktelser)

borgenär
Ordklass substantiv
fordringsägare

borgerlig
Ordklass adjektiv
icke-socialistisk
civil, icke-kyrklig

borgerskap
Ordklass substantiv
samtliga borgare i en stad Bruklighet förr

borgfred
Ordklass substantiv
påbjuden frid på en befäst ort där kungen vistades Bruklighet historiskt
inställande av politiska strider, till exempel vid krig Bruklighet bildligt

borggård
Ordklass substantiv
kringsbyggd gård i ett slott

borgmästare
Ordklass substantiv
en stads främste ämbetsman
i Sverige före 1965 chef för magistrat och rådhusrätt, i många andra länder politiskt vald chef för den kommunala förvaltningen

boricka
Ordklass substantiv
åsna (om djuret och som skällsord) Bruklighet ålderdomligt

bornera
Ordklass verb
skumma, moussera (om kolsyrade drycker)

bornerad
Ordklass adjektiv
inskränkt, dum

bornyr
Ordklass substantiv
skum eller bubblor i drycker

borr
Ordklass substantiv
verktyg att göra hål med

borra
Ordklass verb
göra hål med borr

borrkrona
Ordklass substantiv
den skärande delen av en borr som man borrar schakt i berg och dylikt med

borrsväng
Ordklass substantiv
en sorts borr

borrtorn
Ordklass substantiv
anläggning för djupborrning

borsalino
Ordklass substantiv
en elegant herrhatt (egentligen ett varumärke)

borsjtj
Ordklass substantiv
rysk rödbetssoppa

borssyrtut
Ordklass substantiv
antik bordsuppsats med kryddställ, flaskor för olja och vinäger och dylikt

borst
Ordklass substantiv
styva hår hos djur och växter

borsta
Ordklass verb
göra ren med borste (redskap av styva eller mjuka strån)
supa Bruklighet vardagligt

borste
Ordklass substantiv
redskap av styva eller mjuka strån

borstig
Ordklass adjektiv
strävhårig, raggig

borstnejlika
Ordklass substantiv
en trädgårdsväxt av nejliksläktet

borstning
Ordklass substantiv
det att borsta (göra ren med borste, ett redskap av styva eller mjuka strån)

borsyra
Ordklass substantiv
svag syra med antiseptisk verkan

bort
Ordklass adverb
härifrån

borta
Ordklass adverb
inte här
vilsekommen, virrig Bruklighet bildligt
medvetslös
död, avliden

bortamatch
Ordklass substantiv
tävling på annan ort än hemmaorten

bortanför
Ordklass adverb
på andra sidan

bortaplan
Ordklass substantiv
plan där man spelar bortamatch (tävling på annan ort än hemmaorten)

bortbjuden
Ordklass adjektiv
bjuden till någon på kalas

bortbyting
Ordklass substantiv
i folktron trollbarn som lagts i en vagga eller dylikt istället för ett nyfött människobarn som troll rövat bort

bortemot
Ordklass adverb
i riktning mot
ungefär, nästan

borterst
Ordklass adverb
längst bort

bortersta
Ordklass adjektiv
som ligger längst bort

bortfall
Ordklass substantiv
något som faller bort, till exempel en inkomst

bortförklara
Ordklass verb
försöka komma ifrån, bagatellisera

bortgift
Ordklass adjektiv
som gift sig eller blivit gift (oftast om kvinnor) Bruklighet mindre vanligt

bortgång
Ordklass substantiv
död, frånfälle

bortkastad
Ordklass adjektiv
förspilld möda eller tid

bortklemad
Ordklass adjektiv
bortskämd

bortkommen
Ordklass adjektiv
vilsen, tafatt, hjälplös

bortlupen
Ordklass adjektiv
bortsprungen

bortom
Ordklass adverb
på andra sidan om

bortom all ära och redlighet
i en avlägsen, isolerad trakt

bortovaro
Ordklass substantiv
frånvaro

bortre
Ordklass adjektiv
som ligger längre bort

Bortre Orienten
Frasklass nominalfras
ungefär Sydostasien, Kina och Japan

bortse från
Frasklass verbfras
inte ta med i beräkningen

bortsett från
oavsett, oberoende

bortskämd
Ordklass adjektiv
van att få allt som man vill ha

bortträngning
Ordklass substantiv
psykisk försvarsmekanism som innebär att obehagliga föreställningar trängs bort från det medvetna

bortåt
Ordklass adverb
i riktning mot, i närheten av
nästan

bortöver
Ordklass adverb
längs efter

bosatt
Ordklass adjektiv
boende, bofast

bosch
Ordklass substantiv
strunt, skräp


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.