E - EYELINER

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


e
Ordklass substantiv
tredje tonen i grundskalan (C-dur) Bruklighet musik

eagle
Ordklass substantiv
i golf två slag under par Bruklighet sport

EAN-kod
Ordklass substantiv
streckkod

earl
Ordklass substantiv
titel för engelsk greve

eau-de-cologne
Ordklass substantiv
ett slags mycket lätt parfym (egentligen "vatten från Köln")

eau-de-parfum
Ordklass substantiv
parfym med stykregrad närmast under äkta parfym

eau-de-toilette
Ordklass substantiv
ett slags lätt parfym

eau-de-vie
Ordklass substantiv
spritdryck av destillat på druvvin eller fruktvin (egentligen "livets vatten"
i Sverige benämning på enklare konjaksliknande spritsort

ebb
Ordklass substantiv
fallande tidvatten, lågvatten

ebba ut
Frasklass verbfras
långsamt minska, avstanna

ebenhols
Ordklass substantiv
hårt, tätt, vanligen svart eller brunt träslag från ett topiskt träd, ebenholsträd

ebenist
Ordklass substantiv
konstsnickare, speciellt på 1700-talet

e-bok
Ordklass substantiv
förkortning för "elektronisk bok" (bok som har givits ut i elektronisk form)

ebolafeber
Ordklass substantiv
mycket smittsam virussjukdom med blödningar och hög dödlighet (efter floden Ebola i Afrika, där sjukdomen först uppmärksammades)

ebonit
Ordklass substantiv
hårdgummi (förr vanligt isoleringsmaterial)

e-brevlåda
Ordklass substantiv
elektronisk förvaringsplats för e-post, till exempel hos en internetleverantör Bruklighet databehandling

ecce homo
se människan (Pilatus ord inför den gisslade Kristus)
konstnärlig avbildning av denna scen

ecclesia
Ordklass substantiv
kyrka

ecclesia militans
den kämpande (jordiska) kyrkan

ecclesia triumphans
den segrande (himmelska) kyrkan

echappera
Ordklass verb
undkomma, rymma, sjappa

echaufferad
Ordklass adjektiv
upphettad, varm och röd i ansiktet, till exempel av sinnesrörelse

echelong
Ordklass substantiv
styrka grupperad för anfall trappstegsformigt med andra, likformiga styrkor Bruklighet militärväsen

echinis
Ordklass substantiv
ekinus

echinus
Ordklass substantiv
den undre delen av ett doriskt eller joniskt kapitäl

ecklesiastikminister
Ordklass substantiv
ungefär utbildnings- och kulturminister Bruklighet förr

ecklesiastisk
Ordklass adjektiv
kyrklig

éclair
Ordklass substantiv
en bakelse, närmare bestämt en långsmal petit-chou med chokladkräm

ecocid
Ordklass substantiv
miljömord, totalförstöring av en miljö

écossaise
Ordklass substantiv
sällskapsdans från 1800-talet (egentligen "skotsk")

ecossäs
Ordklass substantiv
sällskapsdans från 1800-talet (egentligen "skotsk")

écrasez l'infâme
krossa den skändliga (Voltaires ord om kyrkan)

écru
oblekt (om textilier)

ecstasy
Ordklass substantiv
en sorts narkotikum, närmare bestämt hallucinogent amfetamin (egentligen "extas")

ecu
Ordklass substantiv
förkortning för "European currency unit" (tidigare valutaenhet inom EG, numera ersatt av euro)

écu
Ordklass substantiv
äldre franskt guldmynt eller silvermynt (egentligen "sköld")

ecuadorian
Ordklass substantiv
person från Ecuador

ecuadorianska
Ordklass substantiv
kvinna från Ecuador

ed
Ordklass substantiv
heligt löfte, högtidlig försäkran
svordom
landtunga, näs

eda
Ordklass substantiv
bakström, strömvirvel

edamerost
Ordklass substantiv
en holländsk klotrund ost

edda
Ordklass substantiv
en av två medeltida isländska texter (Den poetiska eddan eller Snorres edda)

edelweiss
Ordklass substantiv
en vitullig alpväxt av familjen korgblommiga

Edens lustgård
Frasklass nominalfras
paradiset Bruklighet ursprungligen bibliskt

edentater
Ordklass substantiv
individer av två ordningar däggdjur, dit myrslokar, bältor, sengångare och myrkottar hör (egentligen "tandfattiga")

eder
Ordklass pronomen
som tillhör er
objektsform av ni

edera
Ordklass verb
ge ut en skrift av en annan författare

edgång
Ordklass substantiv
avläggande av ed

edikt
Ordklass substantiv
påbud, kungörelse

edil
Ordklass substantiv
fornromersk ämbetsman med ansvar för ordning och säkerhet

editera
Ordklass verb
redigera ett datorprogram Bruklighet databehandling

edition
Ordklass substantiv
utgåva, upplaga

editor
Ordklass substantiv
program för redigering av text eller andra program Bruklighet databehandling

edlig
Ordklass adjektiv
i form av en ed

edsvuren
Ordklass adjektiv
som är bunden av en ed

edsöre
Ordklass substantiv
ed att upprätthålla friden i landet, om nödvändigt med vapenmakt, som kung och stormän avlade Bruklighet historiskt

edsörelagstiftning
Ordklass substantiv
lagstiftning genom edsöre (ed att upprätthålla friden i landet, om nödvändigt med vapenmakt, som kung och stormän avlade) Bruklighet historiskt

EEG
Ordklass substantiv
förkortning för "elektroencefalografi" (undersökning av hjärnans elektriska aktivitet och resultatet därav i form av en kurva, ett elektroencefalogram)

efeb
Ordklass substantiv
i antikens Grekland yngling som fick statlig militär och boklig bildning Bruklighet historiskt
i utvidgad betydelse behagfull yngling, föremål för homosexualitet

efemerid
Ordklass substantiv
tabell över himlakropparnas lägen vid olika tidpunkter, som utges årligen i flera länder

efemerider
Ordklass substantiv
tabeller över himlakropparnas lägen vid olika tidpunkter, som utges årligen i flera länder

efemär
Ordklass adjektiv
kortvarig (högst en dag), förgänglig, flyktig

efendi
Ordklass substantiv
äldre turkisk och egyptisk titel i rang efter pascha och bej

efeser
Ordklass substantiv
person från den forntida staden Efesos i Mindre Asien

efesier
Ordklass substantiv
person från den forntida staden Efesos i Mindre Asien

effekt
Ordklass substantiv
verkan, intryck
energiomsättning per tidsenhet (anges i watt) Bruklighet teknik
bagage, tillhörighet

effekter
Ordklass substantiv
bagage, tillhörigheter

effektfull
Ordklass adjektiv
verkningsfull, uppseendeväckande

effektförvaring
Ordklass substantiv
förvaring av reseeffekter (bagage, tillhörigheter)

effektiv
Ordklass adjektiv
verksam, som får mycket uträttat, resultatrik
verklig (till exempel arbetstid)

effektivera
Ordklass verb
göra effektiv eller effektivare

effektivisera
Ordklass verb
göra effektiv eller effektivare

effektivitet
Ordklass substantiv
slagkraft, styrka, faktisk verkan

effektiv ränta
Frasklass nominalfras
det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader för ett lån (uttrycks som årlig ränta för hela lånebeloppet)

effektuera
Ordklass verb
utföra, verkställa

effeminerad
Ordklass adjektiv
förkvinnligad, förvekligad

efferent
Ordklass adjektiv
som leder utåt från centrala till perifera kroppsorgan (om nerver, blodkärl med mera)

effusion
Ordklass substantiv
utströmning av gaser genom små öppningar i porösa material

efor
Ordklass substantiv
titel för var och en av de fem högsta ämbetsmännen i antikens Sparta

eforus
Ordklass substantiv
före 1958 titel för biskop i hans egenskap av uppsyningsman över stiftets läroverk

efter
Ordklass adverb
bakom
längs med, utmed
för att få tag i
om något som bli kvar, t.ex. lämna efter sig
om senare tidpunkt, t.ex. efter en vecka
efter
Ordklass konjunktion
eftersom Bruklighet ålderdomligt
efter det att Bruklighet vardagligt

efter alla konstens regler
följande det nödvändiga förfaringssättet

efterapa
Ordklass verb
härma, imitera Bruklighet nedsättande

efterapning
Ordklass substantiv
dålig imitation

efter behag
som man själv vill

efter behov
så mycket som behövs

efter beräkning
som man planerat

efterbilda
Ordklass verb
forma med något som mönster, imitera

efterbliven
Ordklass adjektiv
outvecklad
föråldrat ord för psyiskt utvecklingsstörd

efter bokstaven
i ordets egentliga betydelse

efterbörd
Ordklass substantiv
moderkakan med hinnor och navelsträng som avgår efter förlossning

efterdyning
Ordklass substantiv
följd, efterverkning

efterdöme
Ordklass substantiv
förebild, mönster

efterfrågan
Ordklass substantiv
undersökning genom frågor

efterföljansvärd
Ordklass adjektiv
som manar till efterföljd, förebildlig

eftergift
Ordklass substantiv
medgivande
efterskänkande, lindring

eftergiftspolitik
Ordklass substantiv
politik som går ut på att man ger en motståndare det han begär i tron att han eller hon då inte kommeratt framställa ytterligare krav Bruklighet egentligt och bildligt

eftergiven
Ordklass adjektiv
undfallande, foglig
släpphänt

efter hand
allt eftersom tiden går

efterhand
Ordklass substantiv
den som spelar sitt kort sist i en runda Bruklighet kortspel
efterhand
Ordklass adverb
så småningsom, gradvis

efterhandskonstruktion
Ordklass substantiv
något man tänker ut efteråt

efter hela linjen
Frasklass prepositionsfras
för allas vidkommande, helt och hållet

efterhängsen
Ordklass adjektiv
påträngande, som man inte blir kvitt

efterinsläpp
Ordklass substantiv
entré till lägre pris till en fest efter måltiden, till exempel till en studentfest eller en nyårsfest

efterklang
Ordklass substantiv
klang som dör bort
osjälvständig efterbildning Bruklighet bildligt

efterklok
Ordklass adjektiv
som efteråt vet vad som borde gjorts

efterkomma
Ordklass verb
rätta sig efter, lyda

efterkommande
Ordklass substantiv
kommande släktled, avkomlingar

efterkrav
Ordklass substantiv
det att sända en vara på järnväg mot betalning när varan tas emot eller hämtas ut

efterleva
Ordklass verb
hörsamma eller lyda till exempel lagar och order

efterlevande
Ordklass adjektiv
som lever kvar efter någons död

efterlevnad
Ordklass substantiv
åtlydande, iakttagande

efterlikna
Ordklass verb
göra likadant som, imitera

efterlysa
Ordklass verb
be om hjälp med att skaffa tillrätta
fråga efter, önska

efterlåten
Ordklass adjektiv
undfallande, släpphänt

efter många om och men
Frasklass prepositionsfras
efter mycket krångel

eftermäle
Ordklass substantiv
eftervärldens omdöme om någon eller något

efternamn
Ordklass substantiv
familjenamn, släktnamn

efter någons förmenande
enligt någons åsikt

efterräkning
Ordklass substantiv
obehaglig följd

efterrätt
Ordklass substantiv
söt rätt som avslutar en måltid, dessert

efterrättelse
Ordklass substantiv
åtlydnad Bruklighet myndighetsspråk

eftersinna
Ordklass verb
tänka efter, begrunda

eftersinnande
Ordklass substantiv
eftertanke

eftersits
Ordklass substantiv
enkelt samkväm efter ett föredrag eller dylikt

efterskänka
Ordklass verb
inte utkräva, avstå från krav på

efterskörd
Ordklass substantiv
en samling äldre dikter, noveller etcetera som ges ut postmt eller på en författares ålderdom Bruklighet bildligt

eftersläckning
Ordklass substantiv
släckning av den pyrande elden efter en eldsvåda
fortsättning på en fest eller dylikt, nachspiel Bruklighet vardagligt

eftersläng
Ordklass substantiv
efterkänning, återfall
släng efter en bokstav eller ett ord, till exempel namnteckning
fult angrepp på en motspelare Bruklighet sport

eftersläntrare
Ordklass substantiv
person som blir efter

eftersläpning
Ordklass substantiv
försening

eftersmak
Ordklass substantiv
smak som man känner efter det att man har ätit något
även bildligt om till exempel en film

eftersnack
Ordklass substantiv
samtal efteråt om någon händesle Bruklighet vardagligt

eftersom
Ordklass konjunktion
då, när

efterspel
Ordklass substantiv
obehaglig följd, efterräkning
fortsättning

efterst
längst bak, sist

eftersta
sista

eftersträva
Ordklass verb
sträva att nå, eftertrakta

eftersträvansvärd
Ordklass adjektiv
åtråvärd

efterstygn
Ordklass substantiv
stygn som sys bakåt

efterstyng
Ordklass substantiv
stygn som sys bakåt

eftersyn
Ordklass substantiv
granskning
tillsyn

eftersägare
Ordklass substantiv
epigon

eftersända
Ordklass verb
vidarebefordra post till en ny adress

eftersätta
Ordklass verb
försumma

eftersökt
Ordklass adjektiv
omtyckt och därför efterfrågad (om en vara)

eftertanke
Ordklass substantiv
övervägande, begrundande

eftertankens kranka blekhet
Frasklass nominalfras
överdriven försiktighet, obeslutsamhet

eftertaxering
Ordklass substantiv
taxering som görs av en myndighet om en skattskyldig lämnat oriktiga uppgifter

eftertrakta
Ordklass verb
längta efter, eftersträva

eftertraktansvärd
Ordklass adjektiv
åtråvärd

eftertryck
Ordklass substantiv
kraft, skärpa
olovligt avtryck av skrift etcetera

eftertrycklig
Ordklass adjektiv
kraftfull, grundlig

efterträda
Ordklass verb
följa efter i tjänst eller dylikt

efterträdare
Ordklass substantiv
en som efterträder (följer efter i tjänst eller dylikt)

eftertänksam
Ordklass adjektiv
klok, förståndig
tankfull

efterverkning
Ordklass substantiv
följd

eftervård
Ordklass substantiv
åtgärder för att återanpassa en person, till exempel efter en långvarig sjukhusvistelse eller ett fängelsestraff

eftervärkar
Ordklass substantiv
värkar efter en förlossning på grund av livmoderns sammandragning

eftervärld
Ordklass substantiv
yngre och kommande släkten, framtid

eftervärlden
Ordklass substantiv
yngre och kommande släkten, framtiden

eftervärme
Ordklass substantiv
den värme som finns kvar i en värmekälla, till exempel en kokplatta, sedan man stängt av tillförseln av energi

efteråt
Ordklass adverb
senare, därefter

egal
Ordklass adjektiv
likgiltig

egalisera
Ordklass verb
utjämna, göra likformig

egalitet
Ordklass substantiv
jämlikhet

egalitär
Ordklass adjektiv
som avser egalitet (jämlikhet)

egeisk
Ordklass adjektiv
som avser Egeiska havet, dess kustländer och öar

egen
Ordklass adjektiv
som man själv rår om, tillhör, gör och så vidare
säregen, originell, underlig

egenart
Ordklass substantiv
utmärkande beskaffenhet, särart, individualitet

egenartad
Ordklass adjektiv
särpräglad, originell
underlig

egenavgifter
Ordklass substantiv
sociala avgifter och dylikt som den som har en inkomst av näringsverksamhet betalar på sina inkomster

egendom
Ordklass substantiv
ägodelar
fastighet på landet, ägor

egendomlig
Ordklass adjektiv
besynnerlig, underlig

egendomlighet
Ordklass substantiv
det att vara egendomlig (besynnerlig, underlig)
egendomlig händelse

egendomsbrott
Ordklass substantiv
förmögenhetsbrott

egendomsfolk
Ordklass substantiv
biblisk beteckning för Israel som det folk som Gud har utvalt framför andra folk

egenfrekvens
Ordklass substantiv
det naturliga svängningstalet hos varje kropp

egenhet
Ordklass substantiv
egendomlighet, underlighet
egenskap, vana

egenhändig
Ordklass adjektiv
gjord med egen hand

egenkär
Ordklass adjektiv
självbelåten, uppfylld av sig själv

egenmakt
Ordklass substantiv
politiskt slagord för det att medborgarna i största möjliga utsträckning beslutar om sådant som rör dem själva

egenmäktig
Ordklass adjektiv
självrådig, maktfullkomlig

egenmäktigt förfarande
Frasklass nominalfras
olovligt tagande eller brukande av annans egendom (som dock inte är att betrakta som stöld eller rån)

egennamn
Ordklass substantiv
en individs eller ett föremåls och så vidare särskilda namn, till exempel Stina, Sverige och Electrolux

egennytta
Ordklass substantiv
egoism

egensinnig
Ordklass adjektiv
envis, som följer sin egen vilja

egenskap
Ordklass substantiv
karaktärsdrag, själsanlag
beskaffenhet
ställning, värdighet

egentlig
Ordklass adjektiv
verklig, faktisk
ursprunglig
huvudsaklig

egentligen
Ordklass adverb
i själva verket, faktiskt

egenvård
Ordklass substantiv
enskilda människors behandling av egna enklare åkommor eller lindrigare sjukdomar

egg
Ordklass substantiv
vass kant på till exempel kniv

egga
Ordklass verb
driva på, hetsa, uppelda

eggelse
Ordklass substantiv
uppmuntran, timulans, sporre

egid
Ordklass substantiv
skydd (efter namnet på gudinnan Athenas sköld)
ledning

egnahem
Ordklass substantiv
ursprungligen bostads- eller mindre jordbruksfastighet på fri och egen grund, byggd med statligt stöd
numera allmännare: småhus bebott av ägaren

ego
Ordklass substantiv
jag
kärnan i någons personlighet

egocentricitet
Ordklass substantiv
självupptagenhet

egocentriker
Ordklass substantiv
självupptagen person

egocentrisk
Ordklass adjektiv
självupptagen

egoism
Ordklass substantiv
själviskhet, egennytta

egoist
Ordklass substantiv
person som mest tänker på sig själv och sin egen fördel

egoistisk
Ordklass adjektiv
självisk, egennyttig

egotrip
Ordklass substantiv
något man gör för att förhöja den egna självkänslan Bruklighet vardagligt

egotripp
Ordklass substantiv
något man gör för att förhöja den egna självkänslan Bruklighet vardagligt

egotrippad
Ordklass adjektiv
som har gjort en egotripp (något man gör för att förhöja den egna självkänslan)
egocentrisk och självbespeglande

egotrippare
Ordklass substantiv
person som gör egotrippar (något man gör för att förhöja den egna självkänslan)

egypter
Ordklass substantiv
person från Egypten

egyptier
Ordklass substantiv
person från Egypten

egyptiska
Ordklass substantiv
språket i forntidens Egypten
kvinna från Egypten

egyptiskt mörker
Frasklass nominalfras
tätt mörker (från 2 Mos.)

egyptologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om det forntida Egyptens språk och kultur

e-handel
Ordklass substantiv
handel där kunderna beställer varor och tjänster på Internet

e-handelsföretag
Ordklass substantiv
företag som bedriver e-handel (handel där kunderna beställer varor och tjänster på Internet)

eho
Ordklass pronomen
vem som helst, vem ... än Bruklighet ålderdomligt

ehuru
Ordklass konjunktion
fastän, trots att Bruklighet ålderdomligt eller högtidligt

eidetik
Ordklass substantiv
läran om eidetiska fenomen

eidetisk
Ordklass adjektiv
som avser övergångsformer mellan synintryck och minnesbilder av sådana

eidetisk förmåga
Frasklass nominalfras
förmåga att se minnesbilder lika tydligt som om de vore verkliga synintryck

einsteinium
Ordklass substantiv
ett konstgjort grundämne bland aktiniderna

eiss
Ordklass substantiv
tonen e höjd med ett halvt tonsteg

ej
Ordklass adverb
inte, icke

eja
Ordklass interjektion
ack, o

ejakulation
Ordklass substantiv
uttömning av sperma

ejakulera
Ordklass verb
kasta eller spruta ut sperma

ejder
Ordklass substantiv
en dykand

ejderdun
Ordklass substantiv
dun från ejder (mycket mjukt dun, som bland annat används i fina kuddar och täcken)

ejektor
Ordklass substantiv
pump där en vätskestråle eller gasstråle suger med sig det som skall pumpas
autmatisk utkastningsanordning för tomma patronhylsor ur skjutvapen

ek
Ordklass substantiv
ett släkte lövträd med 500 arter över norra halvklotet
den vanliga svenska arten av detta släkte

eka
Ordklass substantiv
mindre klinkbyggd rodd- eller segelbåt med köl
eka
Ordklass verb
ge eko, genljuda

ekarté
Ordklass substantiv
kortspel för två personer med 32 kort

eke
Ordklass substantiv
ekvirke

eker
Ordklass substantiv
hjuldel som förbinder navet med hjulringen

ekfat
Ordklass substantiv
fat (tunna) av ek, som man lagrar till exempel vin i

EKG
Ordklass substantiv
förkortning för "elektrokardiografi" (undersökning av hjärtats elektriska aktivitet samt resultatet därav i form av en kurva, elektrokardiogram)

ekinus
Ordklass substantiv
den undre delen av ett doriskt eller joniskt kapitäl

ekipage
Ordklass substantiv
finare vagn med hästar
häst och ryttare
hundar med ledare och förare vid jaktridning

ekipera
Ordklass verb
utrusta, köpa kläder åt

ekipering
Ordklass substantiv
utrustning

ekivok
Ordklass adjektiv
oanständig, vågad

eklampsi
Ordklass substantiv
krampanfall, speciellt graviditetskramp

eklatant
Ordklass substantiv
uppenbar, påfallande

eklatera
Ordklass verb
offentliggöra förlovning

eklatt
offentliggjord

eklekticism
Ordklass substantiv
arbetssätt inom konst, filosofi etcetera som innebär att man förenar idéer och motiv från olika håll

eklektiker
Ordklass substantiv
person som tillämpar eklekticism (arbetssätt som innebär att man förenar idéer och motiv från olika håll)
person som saknar egna idéer och originalitet

eklips
Ordklass substantiv
solförmörkelse

ekliptika
Ordklass substantiv
solens skenbara årliga bana bland stjärnorna

eklog
Ordklass substantiv
herdedikt, idyll

eklut
Ordklass substantiv
egentligen extrakt av ekbark, använt vid garvning

eklärera
Ordklass verb
ordna festlig belysning

eko
Ordklass substantiv
återkastat ljud

ekobrott
Ordklass substantiv
ekonomiska brott, till exempel skattefusk

ekofilosofi
Ordklass substantiv
ekologisk filosofi, filosofi enligt vilken människan måste leva i harmoni med sin miljö

ekollon
Ordklass substantiv
frukt av ek

ekolod
Ordklass substantiv
apparat som används vid ekolodning (en metod att med hjälp av ljud mäta djup i havet)

ekolodning
Ordklass substantiv
en metod att med hjälp av ljud mäta djup i havet

ekolog
Ordklass substantiv
person som sysslar med ekologi (läran om sambandet mellan organismerna och deras miljö)

ekologi
Ordklass substantiv
läran om naturens hushållning, det vill säga läran om sambandet mellan organismerna och deras miljö

ekologisk
Ordklass adjektiv
som rör ekologi (läran om sambandet mellan organismerna och deras miljö)

ekonom
Ordklass substantiv
person som sysslar med ekonomi (förvaltning av pengar eller andra värden)
sparsam person

ekonometri
Ordklass substantiv
den riktning inom nationalekonomin som särskilt använder matematiska och statistiska metoder

ekonomi
Ordklass substantiv
forskningsområdena nationalekonomi och företagsekonomi
förvaltning av pengar eller andra värden
finanser, affärsställning
sparsamhet

ekonomibyggnad
Ordklass substantiv
byggnad för drifts- eller arbetsändamål, till exempel stall, ladugård eller maskinhall

ekonomichef
Ordklass substantiv
chef för ett företags redovisning, budgetering med mera

ekonomie
Ordklass adjektiv
Förkortning ekon.
i examenstitlar, till exempel ekonomie doktor, med examen i ekonomisk vetenskap

ekonomiföreståndare
Ordklass substantiv
chef för olika slag av storhushåll

ekonomiförpackning
Ordklass substantiv
stor varuförpackning med relativt lågt pris

ekonomiklass
Ordklass substantiv
inom trafikflyget den billigare av de ordinarie prisklasserna

ekonomisera
Ordklass verb
hushålla, spara

ekonomisk
Ordklass adjektiv
som rör ekonomi, som är lönande eller innebär en besparing
sparsam

ekonomisk förening
Frasklass nominalfras
en förening som är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, till exempel en bostadsrättsförening eller ett kooperativt företag

ekonomisk tillväxt
Frasklass nominalfras
ökning av nationalprodukten per invånare i ett land

ekonomism
Ordklass substantiv
uppfattningen att nationalekonomin och inte politiska beslut har det avgörande inflytandet på samhällsutvecklingen

ekonomist
Ordklass substantiv
anhängare av ekonomismens (uppfattningen att nationalekonomin och inte politiska beslut har det avgörande inflytandet på samhällsutvecklingen)
i Finland nationalekonom

ekorrar
Ordklass substantiv
en familj gnagare dit bland annat ekorre, flygekorre, jordekorrar och murmeldjur hör

ekorrbär
Ordklass substantiv
en vildväxande ört av liljefamiljen

ekorre
Ordklass substantiv
en trädlevande gnagare med lång svans

ekorrhjul
Ordklass substantiv
om ansträngningar som inte tycks leda någonstan (egentligen ett lekredskap för små gnagare som hålls i bur) Bruklighet mest bildligt

ekosfär
Ordklass substantiv
område kring en stjärna som kan tänkas innehålla organiskt liv

ekosofi
Ordklass substantiv
ekologisk filosofi, filosofi enligt vilken människan måste leva i harmoni med sin miljö

ekosystem
Ordklass substantiv
enhet bildad av organismer och icke-levande delar av miljön, till exempel en skog eller en sjö

ekotyp
Ordklass substantiv
typ eller ras av en växt- eller djurart ärftligt anpassad till en bestämd miljö

ekoxe
Ordklass substantiv
Sveriges största skalbagge

eksem
Ordklass substantiv
sjuklig förändring i huden

ekskivling
Ordklass substantiv
en svamp med ursprung i Kina och Japan, odlad som matsvamp även i Sverige

ekstock
Ordklass substantiv
stock av ek

ektoderm
Ordklass substantiv
det yttre groddbladet i ett embryo varur bland annat hud och delar av sinnesorganen utvecklas

ektomi
Ordklass substantiv
operation där ett organ helt eller delvis avlägsnas

ekumenik
Ordklass substantiv
arbete för enhet mellan olika kristna kyrkor

ekumenisk
Ordklass adjektiv
allmänkristen, som omfattar alla kyrkor

ekvation
Ordklass substantiv
formel som anger att två matematiska uttryck är lika, vanligen med en eller flera obekanta (beteckande med x, y eller z)

ekvationsdelning
Ordklass substantiv
mitos

ekvator
Ordklass substantiv
den linje som tänks dragen runt jordytan lika långt från båda polerna

ekvatorialguinean
Ordklass substantiv
person från Ekvatorialguinea i Afrika

ekvatorialregn
Ordklass substantiv
regn i ekvatorområdet

ekvidistans
Ordklass substantiv
likhet i avstånd, speciellt om höjdkurvor i kartor

ekvilibrist
Ordklass substantiv
balanskonstnär, akrobat

ekvilibristik
Ordklass substantiv
akrobatik

ekvivalens
Ordklass substantiv
likvärdighet

ekvivalent
Ordklass substantiv
fullgod motsvarighet
ekvivalent
Ordklass adjektiv
likvärdig, fullt motsvarande

el
Ordklass substantiv
elektricitet

elaborera
Ordklass verb
utarbeta, bearbeta

elak
Ordklass adjektiv
ondskefull
stygg
otäck

elakartad
Ordklass substantiv
farlig eller svår, till exempel en elakartad tumör

elakhet
Ordklass substantiv
ondska, grymhet
spydighet

elaking
Ordklass substantiv
elak människa Bruklighet vardagligt

élan
Ordklass substantiv
hämförelse, fart och flykt

eland
Ordklass substantiv
en stor skrivhornsantilop

elandantiloper
Ordklass substantiv
elandsläktet dit bland annat eland och jätteeland hör

élan vital
livskraft som verkar i levande varelser (i Bergsons filosofi)

elasta
Ordklass substantiv
ett slags töjbart tyg av syntetfiber

elastatyg
Ordklass substantiv
ett slags töjbart tyg av syntetfiber

elasticitet
Ordklass substantiv
tänjbarhet
anpassbarhet

elastisk
Ordklass adjektiv
tänjbar, fjädrande, följsam

elastomer
Ordklass substantiv
naturlig eller syntetisk, starkt elastisk polymer

elbehandling
Ordklass substantiv
en behandlingsform inom psykiatrin vid vissa svåra depressioner; hjärnan utsätts för en kort strömstöt via elektroder fästa på hjässan

elbryggare
Ordklass substantiv
elektrisk kaffebryggare

elchock
Ordklass substantiv
en behandlingsform inom psykiatrin vid vissa svåra depressioner; hjärnan utsätts för en kort strömstöt via elektroder fästa på hjässan

eld
Ordklass substantiv
låga, flamma, glöd
brasa
skottlossning

elda
Ordklass verb
göra upp eld, hålla eld eller eller värmesystem igång
sporra, hänföra Bruklighet bildligt

elda för kråkorna
Frasklass verbfras
slösa med bränsle
allmännare: slösa till ingen nytta

eldare
Ordklass substantiv
person som sköter eldningen av en ångpanna

elda upp
Frasklass verbfras
bränna
värma upp

elda upp sig
Frasklass verbfras
bli hänförd eller upptänd
hetsa upp sig

eldbaggar
Ordklass substantiv
en grupp tropiska skalbaggar med starka lysorgan, i synnerhet den västindiska cucujon

eldbegängelse
Ordklass substantiv
likbränning, kremering

elddon
Ordklass substantiv
primitivt redskap med vilket man gör upp eld

elddop
Ordklass substantiv
första allvarliga prövning

eldfarlig
Ordklass adjektiv
som lätt börjar brinna, lättantändlig

eldfast
Ordklass adjektiv
som inte skadas av eld eller värme, till exempel en eldfast form (som tål ugnsvärme)

eldfluga
Ordklass substantiv
eldbagge

eldflugor
Ordklass substantiv
en grupp tropiska skalbaggar med intensiv lysförmåga; tillhör lysmaskarna

eldfängd
Ordklass adjektiv
som lätt tar eld
hetsig, hetlevrad

eldgaffel
Ordklass substantiv
redskap med vilket man rör om i en brasa

eldgivning
Ordklass substantiv
skottlossning

eldhandvapen
Ordklass substantiv
handeldvapen

eldhav
Ordklass substantiv
mycket stor och häftig brand

eldhund
Ordklass substantiv
ställnig för vedträn i en öppen spis eller en kakelugn

eldhärd
Ordklass substantiv
ställe där en eld har brutit ut vid en eldsvåda

eldig
Ordklass adjektiv
full av häftig känsla, lidelsefull, stormande

eldorado
Ordklass substantiv
guldland, lyckoland, paradis

eldprov
Ordklass substantiv
avgörande och svårt prov

eldraka
Ordklass substantiv
redskap som man rakar ur till exempel öppna spisar med

eldsjäl
Ordklass substantiv
person med brinnande entusiasm

eldskrift
Ordklass substantiv
om något som är värt att uppmärksammas i hög grad Bruklighet bildligt

eldsljus
Ordklass substantiv
lampsken (i uttrycket "arbeta i eldsljus")

eldslukare
Ordklass substantiv
en cirkusartist

eldsländare
Ordklass substantiv
person som tillhör urbefolkningen på öarna vid Sydamerikas sydspets, Eldslandet

eldstad
Ordklass substantiv
ställe där man brukar elda, till exempel spis, kamin eller kakelugn

eldstrid
Ordklass substantiv
strid med eldvapen

eldsvåda
Ordklass substantiv
brandolycka

eldtorn
Ordklass substantiv
en ständigt grön prydnadsbuske med lysande röda bär

eldtång
Ordklass substantiv
redskap (tång) varmed man kan flytta glöd och vedträn i en brasa

eldvapen
Ordklass substantiv
skjutvapen, till exempel gevär eller kanon

eleatiska skolan
Frasklass nominalfras
grekisk filosofiskola på 500-talet f.Kr., som uppfattade verkligheten som en orörlig och oföränderlig enhet och försökte visa rörelsens motsägelsefulla karaktär (ett exempel är paradoxen om Akilles och sköldpaddan)

electric boogie
Frasklass nominalfras
en akrobatisk solodans till rockmusik, främst utförd av ungdomar i storstäder

elefant
Ordklass substantiv
djur av en ordning mycket stora däggdjur med snabel och betar; det finns två arter: afrikansk elefant och indisk elefant

elefantiasis
Ordklass substantiv
sjuklig förstoring av vissa kroppsdelar
orimlig ansvällning av en verksamhet eller dylikt Bruklighet bildligt

elefantinhopp
Ordklass substantiv
klumpigt ingripande i en tvist eller dylikt, i synnerhet i en avtalsrörelse

elefantnäbbmus
Ordklass substantiv
djur av en ordning råttliknande afrikanska däggdjur med snabelliknande nos

elefantsjuka
Ordklass substantiv
sjuklig förstoring av vissa kroppsdelar
orimlig ansvällning av en verksamhet eller dylikt Bruklighet bildligt

elegans
Ordklass substantiv
smakfullhet, förfining, finess

elegant
Ordklass substantiv
elegant person
elegant
Ordklass adjektiv
smakfull och dyrbar, flott
fint klädd

elegi
Ordklass substantiv
klagodikt, sorgesång

elegisk
Ordklass adjektiv
vemodig

elektor
Ordklass substantiv
person som valts för att ingå i en elektorsförsamling, som i sin tur förrättar val

elektrakomplex
Ordklass substantiv
Freuds term för en dotters sexuella fixering vid fadern och fientliga inställning till modern

elektricitet
Ordklass substantiv
egentligen ett fysikaliskt fenomen som beror på laddade partiklar (elektroner och protoner)
i allmänhet elektrisk ström som energikälla

elektrifiera
Ordklass verb
förse med elektricitet
elektrisera

elektrisera
Ordklass verb
förse med elektrisk laddning
egga, elda, hänföra

elektriska stolen
Frasklass nominalfras
apparat som används för avrättningar i vissa av US:s delstater

elektrod
Ordklass substantiv
ledningsdel genom vilken elektrisk ström leds till eller från en apparat

elektrodynamik
Ordklass substantiv
läran om rörliga eletriska laddningar och deras verkningar

elektroencefalogram
Ordklass substantiv
Förkortning EEG
undersökning av hjärnans elektriska aktivitet och resultatet därav i form av en kurva, ett elektroencefalogram

elektrofores
Ordklass substantiv
elektriskt fenomen som åstadkommer att stora uppslammade molekyler (kolloider) vandrar i ett elektriskt fält mellan två elektroder

elektrokonvulsiv terapi
Frasklass nominalfras
en behandlingsform inom psykiatrin vid vissa svåra depressioner; hjärnan utsätts för en kort strömstöt via elektroder fästa på hjässan

elektrolys
Ordklass substantiv
sönderdelning av elektrolyter, till exempel saltlösningar, under inverkan av elektrisk ström

elektrolyt
Ordklass substantiv
ämne som i vattenlösning leder elektrisk ström mellan två elektroder

elektromagnet
Ordklass substantiv
magnet som magnetiseras genom elektrisk ström

elektromagnetiska vågor
Frasklass nominalfras
elektromagnetiska fält som varierar periodiskt, till exempel radiovågor, infraröd strålning, ljus och röntgenstrålning

elektromagnetism
Ordklass substantiv
magentism framkallad av elektriska strömmar (en av naturkrafterna)

elektron
Ordklass substantiv
naturligt förekommande mineral eller bandning av guld och silver, i antiken använt som myntmetall
negativt laddad elementarpartikel i en atom

elektronhjärna
Ordklass substantiv
benämning på dator Bruklighet förr, vardagligt

elektronik
Ordklass substantiv
vetenskap och teknik rörande elektricitetens ledning i vakuum, gaser och halvledare
den elektroniska delen av en apparat eller konstruktion (det vill säga den del som består av elektronrör och transistorer med tillhörande kretsar

elektronisk
Ordklass adjektiv
som avser elektroner eller elektronik

elektronisk bok
Frasklass nominalfras
bok som har givits ut i elektronisk form

elektronisk fotboja
Frasklass nominalfras
radiosändare fäst runt vristen på en person som dömts till frihetsstraff men får avtjäna straffet utanför fängelse; sändaren slår larm om personen lämnar det tillåtna området
anordning fäst runt foten med vilken en frihetsberövad person kan fjärrövervakas

elektronisk handel
Frasklass nominalfras
Förkortning e-handel
handel där kunderna beställer varor och tjänster på Internet

elektronisk musik
Frasklass nominalfras
musik uppbyggd av ljud och klanger som framställts eller bearbetats med elektronisk apparatur

elektronisk post
Frasklass nominalfras
system där man skickar meddelanden med mera mellan datorer via Internet eller ett intranät

elektronmikroskop
Ordklass substantiv
mikroskop som förstorar med elektronstrålar istället för ljusstrålar, vilket ger mycket starkare förstoringar än med ett konventionellt mikroskop

elektronmusik
Ordklass substantiv
musik uppbyggd av ljud och klanger som framställts eller bearbetats med elektronisk apparatur

elektronrör
Ordklass substantiv
elektronisk likriktnings- eller förstärkningsanordning som utnyttjar en metalls förmåga att i vakuum sända ut elektroner

elektronugn
Ordklass substantiv
äldre benämning på mikrovågsugn

elektroskop
Ordklass substantiv
enkel anordning som påvisar elektrisk spänning

elektrostatik
Ordklass substantiv
läran om elektricitet i vila

elektroteknik
Ordklass substantiv
läran om elektricitetens användning

elektrum
Ordklass substantiv
naturligt förekommande mineral eller bandning av guld och silver, i antiken använt som myntmetall

element
Ordklass substantiv
enhet, grundbeståndsdel
var och en av de enheter som ingår i en mängd
grundämne
i äldre naturfilosofi ett av de fyra urämnen (jord, luft, vatten och eld), som världen ansågs vara sammansatt av
i plural: grunddrag, de första grunderna
beståndsdel eller enhet i batteri
värmeelement, radioator

elementarande
Ordklass substantiv

elementarbok
Ordklass substantiv
nybörjarbok

elementarpartikel
Ordklass substantiv
var och en av de partiklar som utgör de minsta enheterna i materiens uppbyggnad

elementhus
Ordklass substantiv
består av färdiga delar som monteras på plats

elementär
Ordklass adjektiv
grundläggande, enkel, ursprunglig

elev
Ordklass substantiv
person som deltar i utbildning

elevation
Ordklass substantiv
kanonrörs eller dylikt vinkel mot markplanet
när prästen lyfter upp brödet och vinet i den katolska mässan

elevator
Ordklass substantiv
anordning som transporterar gods i höjdled, varuhiss

elevhem
Ordklass substantiv
inackorderingshem för elever på internatskola

elevråd
Ordklass substantiv
en grupp valda elever som representerar alla elever på en skola

elevunderlag
Ordklass substantiv
det antal elever som man räknar med när man planerar hur många parallellklasser man skall ha i en skola, hur stora klasserna skall vara etcetera

elfenben
Ordklass substantiv
material som man får från elefantbetar

elgitarr
Ordklass substantiv
elektriskt förstärkt gitarr

Eli, Eli, lema sabaktani
Frasklass sats
min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig (enligt evangelisterna Matteus och Markus Jesus sista ord på korset)

elidera
Ordklass verb
utföra elision (bortfall av vokal i ordslut när det följande ordet börjar på vokal) Bruklighet språkvetenskap

elimination
Ordklass substantiv
det att eliminera (avlägsna, utesluta, ta bort)

eliminera
Ordklass verb
avlägsna, utesluta, ta bort

elisabetansk
Ordklass adjektiv
som avser England under Elisabet I:s regering 1558-1603, speciellt engelsk musik och litteratur

elision
Ordklass substantiv
bortfall av vokal i ordslut när det följande ordet börjar på vokal Bruklighet språkvetenskap

elit
Ordklass substantiv
det eller de bästa, utvald skara eller trupp

elitism
Ordklass substantiv
uppfattningen att ett mer kvalificerat fåtal har rätt att bestämma och härska

elitistisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med elittänkande

elitteori
Ordklass substantiv

elittänkande
Ordklass substantiv
uppfattningen att ett mer kvalificerat fåtal har rätt att bestämma och härska

elixir
Ordklass substantiv
stärkande dryck, universalmedicin

eljes
Ordklass adverb
annars

eljest
Ordklass adverb
annars

elkopplare
Ordklass substantiv

elkraft
Ordklass substantiv
elektrisk energi

eller
Ordklass konjunktion
anger valmöjlighet eller alternativ

eller dylikt
Förkortning e.d.
eller något liknande

eller hur?
inte sant?
har jag inte rätt?

ellips
Ordklass substantiv
en avlångt rund figur, oval
uttryck, ord eller fras som på något sätt är ofullständig Bruklighet språkvetenskap

ellipsoid
Ordklass substantiv
buktig yta vars skärning med ett plan alltid är en ellips eller en cirkel Bruklighet geometri

elmseld
Ordklass substantiv
ljudfenomen som uppträder vid elektrisk urladdning mellan moln och masttoppar eller dylikt

eloge
Ordklass substantiv
lovord, beröm

elokvens
Ordklass substantiv
vältalighet

elokvent
Ordklass adjektiv
vältalig

elongation
Ordklass substantiv

eloquentia corporis
imponerande kroppsvolym (egentligen "kroppens vältalighet")

eloxera
Ordklass verb
ge skyddsyta åt aluminium genom elektrolytisk oxidering

elritsa
Ordklass substantiv
en mycket liten karpfisk

elsevir
Ordklass substantiv
bok från 1600-talet i litet smalt format, utgiven av den nederländska boktryckarfirmar Elzevier

eludera
Ordklass verb
gäcka
kringgå, slingra sig ifrån

eluera
Ordklass verb
frigöra ett absorberat ämne med lösningsmedel

eluvial
Ordklass adjektiv
vars lösliga ämnen upplösts och förts bort av vatten (om jordart)

elva
Ordklass substantiv
fotbollslag Bruklighet vardagligt

elverk
Ordklass substantiv
elektricitetsverk

elyseisk
Ordklass adjektiv
himmelsk, salig

elzevier
Ordklass substantiv
bok från 1600-talet i litet smalt format, utgiven av den nederländska boktryckarfirmar Elzevier

elände
Ordklass substantiv
nöd, misär, olycka bedrövelse

eländig
Ordklass adjektiv
fattig, bedrövlig, ynklig

e-mail
Ordklass substantiv
system där man skickar meddelanden med mera mellan datorer via Internet eller ett intranät

emalj
Ordklass substantiv
ett glasaktigt skikt på metallföremål
det yttersta skiktet på tänderna

emaljera
Ordklass verb
belägga med emalj (ett glasaktigt skikt)

emaljöga
Ordklass substantiv
ögonprotes

emanation
Ordklass substantiv
utflöde, utströmning
inom gnosticismen verklighetens utveckling ur det oändliga väsendet (en naturprocess som pågår utan någon viljeakt från Guds sida)
grundämne som uppkommer genom radioaktivt sönderfall av ett annat grundämne Bruklighet fysik
speciellt äldre benämning på radon

emancipation
Ordklass substantiv
frigörelse
frigjordhet

emancipera
Ordklass verb
frigöra, ge likställighet

emanera
Ordklass verb
utgå, härröra, strömma ut

emballage
Ordklass substantiv
omslag, förpackning

emballera
Ordklass verb
slå in, packa in

embargo
Ordklass substantiv
beslag, kvarstad
förbud för fartyg att lämna hamn

embarkera
Ordklass verb
gå ombord på fartyg eller flygplan

embarras de richesse
överflödets förlägenhet (det vill säga svårigheten att välja när man har alltför många goda valmöjligheter)

emblem
Ordklass substantiv
sinnebild, tecken, märke

emblematik
Ordklass substantiv
läran om de dolda eller mystiska symbolerna i konst och litteratur

emblematisk
Ordklass adjektiv
som avser emblem (sinnebild, tecken, märke) eller emblematik (läran om de dolda eller mystiska symbolerna i konst och litteratur)
dold i symboler, fördold, mystisk

emboli
Ordklass substantiv
tilltäppning av ett blodkärl genom en främmande kropp (till exempel blodpropp) eller luft

embonpoint
Ordklass substantiv
fetma, tjock mage, kalaskula

embryo
Ordklass substantiv
tidigt foster eller grodd
frö, ämne till något, första början Bruklighet bildligt

embryologi
Ordklass substantiv
läran om embryots utveckling

embryonal
Ordklass adjektiv
som avser embryon
om cell, vävnad eller organ vars utveckling inte avslutats

emedan
Ordklass konjunktion
därför att, eftersom

emellan
Ordklass adverb
mellan

emellanåt
Ordklass adverb
ibland, då och då

emellertid
Ordklass adverb
dock, likväl

emendation
Ordklass substantiv
det att emendera (ändra texten i en gammal handskrift till större överensstämmelse med vad man förmodar vara den ursprungliga lydelsen)

emendera
Ordklass verb
ändra texten i en gammal handskrift till större överensstämmelse med vad man förmodar vara den ursprungliga lydelsen Bruklighet språkvetenskap

emeritus
Ordklass substantiv
pensionerad (professor eller präst)

emetikum
Ordklass substantiv

emfas
Ordklass substantiv
eftertryck, stark känslobetoning

emfatisk omskrivning
Frasklass nominalfras
metod att framhäva en viss del av en mening, till exempel "det var jag som skrev boken" istället för "jag skrev boken"

emfysem
Ordklass substantiv
sjuklig utspänning av kroppsvävnader genom luft eller gaser

emigrant
Ordklass substantiv
utvandrare

emigration
Ordklass substantiv
utvandring

emigrera
Ordklass verb
utvandra

eminens
Ordklass substantiv
upphöjdhet, höghet

eminent
Ordklass adjektiv
framstående, utomordentlig, lysande

emir
Ordklass substantiv
en arabisk furstetitel

emirat
Ordklass substantiv
rike styrt av en emir (en arabisk furstetitel)

emiratier
Ordklass substantiv

emissarie
Ordklass substantiv
sändebud med hemligt uppdrag

emission
Ordklass substantiv
utsändande av till exempel strålning, utströmning av till exempel föroreningar
utgivande av sedlar, obligationer eller aktier

emittera
Ordklass verb
utgiva, utsända
verkställa emission (utgivande av sedlar, obligationer eller aktier) av

emma
Ordklass substantiv
ett slags stoppad fåtölj med hög rygg

emmentaler
Ordklass substantiv

emotion
Ordklass substantiv
känsla, sinnesrörelse

emotionell
Ordklass adjektiv
känslomässig, känslobetonad

emotiv
Ordklass adjektiv
känslomässig, som hänför sig till känsla snarare än till kunskap och förnuft

emotse
Ordklass verb
se fram emot, invänta

empati
Ordklass substantiv
inlevelse i en annan persons känslor

empir
Ordklass substantiv
stil inom framför allt möbelkonsten, som blomstrade under Napoleon I:s kejsartid (egentligen "kejsardöme")

empire
Ordklass substantiv
stil inom framför allt möbelkonsten, som blomstrade under Napoleon I:s kejsartid (egentligen "kejsardöme")

empirism
Ordklass substantiv
filosofisk åskådning enligt vilken bara erfarenheten ger oss kunskap

emporium
Ordklass substantiv

empyré
Ordklass substantiv

emsersalt
Ordklass substantiv

emu
Ordklass substantiv

emulator
Ordklass substantiv
emulgeringsmedel, medel som gör en emulsion (uppslamning av ett olösligt ämne i en vätska) stabil

emulera
Ordklass verb
bilda emulsion (uppslamning av ett olösligt ämne i en vätska)

emulsion
Ordklass substantiv
uppslamning av ett olösligt ämne i en vätska

en
Ordklass substantiv
buske eller mindre träd, ofta pelarformad med vassa barr
en
Ordklass adverb
ungefär, omkring Bruklighet vardagligt
en
Ordklass räkneord

ena
Ordklass verb
förena, göra enig, göra till en enhet

enahanda
Ordklass substantiv
lika, alltid samma
enformig

enaktare
Ordklass substantiv
skådespel i en akt

enande
Ordklass substantiv
det att ena
speciellt om statsbildningar

en annan
jag Bruklighet vardagligt

en ann är så god som en ann
jag är lika god som någon annan

enarmad
Ordklass adjektiv
som har endast en arm

enarmad bandit
Frasklass nominalfras
spelautomat med hävarm

enas
Ordklass verb
komma överens

enastående
Ordklass adjektiv
ensam i sitt slag, unik, ojämförlig, makalös

enbart
Ordklass adverb
endast, bara

en bedagad skönhet
Frasklass nominalfras
en kvinna som inte längre är så vacker som hon en gång var

enbent
Ordklass adjektiv
som har endast ett ben

en black om foten
Frasklass nominalfras
hinder, belastning (black är en slags boja) Bruklighet bildligt

en blind höna hittar också ett korn
Frasklass sats
även en okunnig och obegåvad person kan ha rätt någon gång

en blöt kväll
Frasklass nominalfras
en kväll när man druckit mycket alkohol Bruklighet bildligt

en blöt natt
Frasklass nominalfras
en natt när man druckit mycket alkohol Bruklighet bildligt

enbär
Ordklass substantiv
bär av en (buske eller mindre träd, ofta pelarformad med vassa barr)

encefalit
Ordklass substantiv
hjärnhinneinflammation

encefalografi
Ordklass substantiv
en metod att föra in luft eller syrgas i hjärnans hålrum vid röntgenundersökning, luftskalle

enceinte
Ordklass substantiv

enchilada
Ordklass substantiv

encyklika
Ordklass substantiv
rundskrivelse, speciellt från påven till katolska biskopar

encyklopedi
Ordklass substantiv
större uppslagsverk

encyklopedisk
Ordklass adjektiv
som omfattar allt vetande (om kunskap eller dylikt)

enda
Ordklass adjektiv
ensam i sitt slag, bara en

endast
Ordklass adverb
bara

ende
Ordklass adjektiv
ensam i sitt slag, bara en

en del
somliga

endels
Ordklass adverb
till en del Bruklighet ålderdomligt

endemi
Ordklass substantiv
smittsam sjukdom som, ständigt eller en längre tid, håller sig inom en viss trakt eller en viss befolkning

endemisk
Ordklass adjektiv
inhemsk (om sjukdom, växtart eller djurart)
lokalt begränsad

endera
Ordklass pronomen
en eller ett av dem
endera
Ordklass konjunktion
antingen Bruklighet vardagligt

endimensionell
Ordklass adjektiv
ensidig och ytlig Bruklighet bildligt

endiv
Ordklass substantiv
en salladsgrönsak med bleka blad

endocentrisk
Ordklass adjektiv
om syntaktisk konstruktion med huvudord och bestämningar Bruklighet språkvetenskap

endogam
Ordklass adjektiv
som avser endogami

endogami
Ordklass substantiv

endogen
Ordklass adjektiv
bildad inom kroppen av inre orsaker

endokrin
Ordklass substantiv
inresekretorisk

endokrin körtel
Frasklass nominalfras
organ som avger sitt sekret direkt till blodet, till exempel bukspottskörteln

endokrinolog
Ordklass substantiv
läkare som är specialist på endokrinologi

endokrinologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om de endokrina körtlarna och deras sjukdomar

endorfin
Ordklass substantiv

endossemang
Ordklass substantiv
överlåtelse av en växel eller en check

endossement
Ordklass substantiv
överlåtelse av en växel eller en check

endossera
Ordklass verb
överlåta genom att skriva sitt namn på baksidan av en växel eller en check

endräkt
Ordklass substantiv
enighet, sämja

enduro
Ordklass substantiv
tävling i tillförlitlighet och uthållighet på motorcykel, ofta över flera dagar

ene
Ordklass substantiv
envirke

energetik
Ordklass substantiv

energetisk
Ordklass adjektiv
som avser energetik (läran om energi och dess omvandlingar)
som avser, innehåller eller förmedlar energi

energi
Ordklass substantiv
viljekraft
ihärdighet
eftertryck
förmåga att utföra arbete, kraft Bruklighet fysik

energiknippe
Ordklass substantiv
någon som är full av eller sprudlande av energi

energikälla
Ordklass substantiv
kraftkälla, till exempel kol och olja

energisk
Ordklass adjektiv
ihärdig, kraftfull

energiskog
Ordklass substantiv
odlad skog av snabbväxande träd, till exempel poppel, som används som energikälla

energivärde
Ordklass substantiv

enervera
Ordklass verb
irritera, göra nervös

enerverande
Ordklass adjektiv
irriterande, som går en på nerverna

en face
rakt framifrån

enfald
Ordklass substantiv
dumhet, godtrogenhet

enfaldig
Ordklass adjektiv
dum, godtrogen

en famille
i familjekretsen

enfant terrible
Frasklass nominalfras
person som chockerar sin omgivning (egentligen "förskräckligt barn")

en fjäder i hatten
Frasklass nominalfras
en fin merit

en flytande likkista
Frasklass nominalfras
et icke sjövärdigt fartyg

en fnurra på tråden
Frasklass nominalfras
ett problem eller en konflikt

enformig
Ordklass adjektiv
utan omväxling, monoton
tråkig, långrandig

enfrågeparti
Ordklass substantiv
politiskt parti som bildats för att driva en enda fråga, vanligen i en kommun

en ful fisk
Frasklass nominalfras
en oålitlig individ eller skurk

en ful gubbe
Frasklass nominalfras
en man som antastar småbarn sexuellt

enfödd
Ordklass adjektiv
ende, till exempel Guds enfödde son

en försiktig general
Frasklass nominalfras
en försiktig person

engagemang
Ordklass substantiv
anställning vid teater eller dylikt
aktivt intresse, stark känsla för något
åtagande, uppdrag

engagera
Ordklass verb
anställa
aktivt intressera, sätta någons känslor i rörelse
inblanda
placera eller binda kapital

en garde
kommandoord vid fäktning, som betyder inta gardställning (utgångsställning)

engelsk
Ordklass adjektiv
som rör England
ofta: brittisk

engelska
Ordklass substantiv
det engelska språket
kvinna från England

engelska sjukan
Frasklass nominalfras
rakitis

engelsk mil
Frasklass nominalfras
brittiskt-amerikanskt längdmått (1 609,3 meter)

engelskt fullblod
Frasklass nominalfras
en hästras

engelskt horn
Frasklass nominalfras
ett träblåsinstrument, närmare bestämt en form av oboe i altläge

engifte
Ordklass substantiv
det att en person är gift med endast en annan person, monogami

en glad lax
Frasklass nominalfras
en rolig, uppspelt person

en god affärsman
Frasklass nominalfras
person som gör goda affärer

engram
Ordklass substantiv
minesspår efter sinnesintryck

en gros
i stort, i parti

engrosaffär
Ordklass substantiv

engrospris
Ordklass substantiv
partipris

en grön vinter
Frasklass nominalfras
en mild vinter utan snö eller en kall sommar

en gudi behaglig gärning
Frasklass nominalfras
en gärning som Gud finner behag i

en gång för alla
slutgiltigt

en halv gång till
en och en halv gång

enharmonik
Ordklass substantiv
det att halvtonerna över respektive under två angränsande heltoner betraktas som identiska, till exempel diss och ess Bruklighet musik

enhet
Ordklass substantiv
egenskapen att vara en enda helhet
det som förenar
måttenhet, till exempel meter eller gram
truppenhet Bruklighet militärväsen

enhetlig
Ordklass adjektiv
likartad, likformig, homogen

en het potatis
Frasklass nominalfras
en fråga som kan vålla strid

enhetsskola
Ordklass substantiv
skolform med enhetlig organisation för alla studiealternativ (istället för folkskola, realskola etcetera); försöksverksmahet på 1950-talet; övergick 1962 till grundskola

enhjuling
Ordklass substantiv
cykle med endast ett hjul, som bland annat används av cirkusartister

enhjärtbladig
Ordklass adjektiv
med ett hjärtblad

enhjärtbladiga växter
Frasklass nominalfras
den ena av de gömfröiga växternas två huvudgrupper, dit bland annat gräs, halvgräs, liljeväxter och orkidéer hör

enhällig
Ordklass adjektiv
samstämmig

enhälligt belut
Frasklass nominalfras
beslut med allas röster

en händelse som ser ut som en tanke
Frasklass nominalfras
något som inte tycks ha inträffat av en slump

enhörning
Ordklass substantiv
ett hästliknande fabeldjur med et långt horn i pannan

enig
Ordklass adjektiv
ense, överens

enighet
Ordklass substantiv
sammanhållning, sämja

enigma
Ordklass substantiv

enigmatisk
Ordklass adjektiv
gåtfull

enjambemang
Ordklass substantiv
versbindning, överklivning

enkannerligen
Ordklass adverb
i synnerhet, framför allt Bruklighet ålderdomligt

en katt bland hermelinerna
Frasklass nominalfras
en uppkomling i societeten

enkaustik
Ordklass substantiv

enkel
Ordklass adjektiv
inte dubbel
inte svår eller invecklad, okomplicerad
anspråkslös
bortkommen, generad, till exempel i frasen känna sig enkel

enkelbeckasin
Ordklass substantiv
en vadarfågel

enkel biljett
Frasklass nominalfras
biljett för resa i en riktning

enkelbiljett
Ordklass substantiv
biljett för resa i en riktning

enkel fråga
Frasklass nominalfras
fråga från en riksdagsman till ett statsråd, som inte får följas av en allmän debatt

enkelhet
Ordklass substantiv
det att vara enkel (okomplicerad eller anspråkslös)

enkel majoritet
Frasklass nominalfras
majoritet som inte är kvalificerad (vanligen antingen mer än hälften av rösterna eller fler röster än något annat förslag)

enkelriktad
Ordklass adjektiv
med trafik i endast en riktning

enkelrum
Ordklass substantiv
hotellrum med bädd för en person

enkelspårig
Ordklass adjektiv
om järnväg där trafiken går på samma spår i båda riktningar
trångsynt, inskränkt Bruklighet bildligt

enkelt bolag
Frasklass nominalfras
enkel form av bolag för verksamhet som inte är bokföringspliktig

enklav
Ordklass substantiv
del av till exempel en stats område som på alla sidor omges av en annan stat

enklitisk
Ordklass adjektiv
om ord som mer eller mindre likt en ändelse anlsuter sig till föregående ord Bruklighet språkvetenskap

en knapp i västen
Frasklass nominalfras
en sup

en knäpp på näsan
Frasklass nominalfras
en åthutning

enkom
Ordklass adverb
enbart
särskilt

enkrona
Ordklass substantiv
mynt värt en krona

enkät
Ordklass substantiv
rundfråga
opinionsundersökning

enlevera
Ordklass verb
föra bort eller röva bort en kvinna

enligt
Ordklass preposition
i överensstämmelse med, efter
på grund av

enligt någons förmenande
enligt någons åsikt

en lycklig tilldragelse
Frasklass nominalfras
ett barns födelse

en lång blick
Frasklass nominalfras
en uttrycksfull blick av viss varaktighet, ofta uttryckande förebråelse, engagemang eller dylikt

en man i ledet
Frasklass nominalfras
en menig soldat

enmans
Ordklass adjektiv
som utförs av, består av eller gäller en person

enmansvalkrets
Ordklass substantiv
valkrets där bara en person väljs

en masse
i stor massa

en nål i en höstack
Frasklass nominalfras
något som är praktiskt taget omöjligt att hitta (som en nål i en höstack)

enolog
Ordklass substantiv
vinkännare

enologi
Ordklass substantiv
läran om vin

enorm
Ordklass adjektiv
oerhörd, väldig

en oskriven lag
Frasklass nominalfras
en självklar, hävdvunnen norm

en passant
i förbigående, i förbifarten
slag i schack där en bonde enligt en viss regel får slå en motståndarbonde åt sidan istället för snett framåt

en personne
personligen

enplanshus
Ordklass substantiv
villa eller dylikt med endast ett våningsplan

enquête
Ordklass substantiv

enris
Ordklass substantiv
ris av en (ett slags buske)

enrisrökt
Ordklass adjektiv
rökt med enris (om till exempel skinka)

enrollera
Ordklass verb
inskriva i krigstjänst eller medlemsförteckning

en route
på väg

enrummare
Ordklass substantiv
bostad med endast ett boningsrum (men ofta med kök och badrum)

ens
Ordklass substantiv
i samma linje (om t.ex. fyrar) Bruklighet sjöfart
jämn och i takt (om rodd)
ens
Ordklass adverb
alls, över huvudtaget

ensam
Ordklass adjektiv
utan sällskap, vänner, familj etcetera
den ende eller den enda

ensamstående
Ordklass adjektiv
som lever utan make eller sambo men eventuellt med barn

ensamvarg
Ordklass substantiv
person som helst arbetar eller lever ensam Bruklighet bildligt

ensartad
Ordklass adjektiv
likartad

ense
Ordklass adjektiv
sams, överens

ensemble
Ordklass substantiv
teatersällskap
liten orkester
kappa med klänning eller dräkt i samma eller harmoniernade tyg

ensidig
Ordklass adjektiv
som bara rör ena sidan eller en parten
begränsad till en typ av egenskaper, ett perspektiv och så vidare
ibland: partisk, tendentiös

ensilage
Ordklass substantiv
pressfoder, djurfoder som konserverats genom pressning och jäsning

ensilera
Ordklass verb
bereda ensilage (djurfoder som konserverats genom pressning och jäsning)

enskifte
Ordklass substantiv
skifte enligt vilket varje jordbrukare skulle ha en enda sammanhängande jordlott Bruklighet historiskt

enskild
Ordklass adjektiv
privat, personlig

enskild egendom
Frasklass nominalfras
egendom som endast den ena maken äger genom till exempel äktenskapsförord

enskild ställning
Frasklass nominalfras
givakt

enskilt åtal
Frasklass nominalfras
åtal som väcks av målsägare och inte åklagare

enslig
Ordklass adjektiv
ensam
ödslig

ensling
Ordklass substantiv
enstöring, eremit

en spik i någons likkista
Frasklass nominalfras
något som småningom kommer att vålla någons död eller fördärv

enstaka
Ordklass adjektiv
enskild, fristående
en och annan, några få

enstavig
Ordklass adjektiv
med bara en stavelse
fåordig Bruklighet bildligt

enstavighetsaccent
Ordklass substantiv
akut accent

enstämmig
Ordklass adjektiv
för en stämma, unison
enhällig

enständig
Ordklass adjektiv
enträgen

enstörig
Ordklass adjektiv
som lever och vill leva ensam

en suite
i följd

en syn för gudar
Frasklass nominalfras
verkligen värd att beskåda

entablement
Ordklass substantiv

ental
Ordklass substantiv
talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9
singular

entasis
Ordklass substantiv

enteleki
Ordklass substantiv

entent
Ordklass substantiv
samförstånd eller förbund mellan stater utan egentlig allians

entente
Ordklass substantiv
samförstånd eller förbund mellan stater utan egentlig allians

entente cordiale
entent grundad på ömsesidig sympati (egentligen hjärtligt samförstånd; ursprungligen om en fransk-brittisk överenskommelse 1904)

ententen
Ordklass substantiv

entertainer
Ordklass substantiv
estradartist eller underhållare med sång, dans, prat eller dylikt

entfremdung
Ordklass substantiv

entita
Ordklass substantiv
en liten mesfågel

entitet
Ordklass substantiv
ting, förmål
någontings väsen

entlediga
Ordklass verb
avskeda, bevilja avsked

entoderm
Ordklass substantiv

entomolog
Ordklass substantiv
insektsforskare

entomologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om insekterna

entonig
Ordklass adjektiv
monoton, enformig

entourage
Ordklass substantiv

en-tout-cas
Ordklass substantiv

entré
Ordklass substantiv
inträde
ingång
inträdesavgift
mindre rätt severad före huvudrätten

entrechat
Ordklass substantiv

entrecote
Ordklass substantiv
näst filén det möraste nötköttet, mellanrev

entre nous
oss emellan i förtroende

entrepenad
Ordklass substantiv
åtagande att utföra arbete för en bestämd betalning

entrepenör
Ordklass substantiv
person eller företag som åtagit sig en entrepenad (åtagande att utföra arbete för en bestämd betalning)
ibland: byggmästare
initiativrik och uppfinningsrik egen företagare

entrérätt
Ordklass substantiv
mindre rätt severad före huvudrätten

entresol
Ordklass substantiv
låg mellanvåning, halvvåning

entresoll
Ordklass substantiv
låg mellanvåning, halvvåning

entropi
Ordklass substantiv
tendensen hos ett system att uppsöka sin mest sannolika (det vill säga maximalt oordnade) fördelning Bruklighet fysik, sociologi, informationsteori

enträgen
Ordklass adjektiv
envis, outtröttlig, efterhängsen

entusiasm
Ordklass substantiv
iver, hänförelse

entusiasmera
Ordklass verb
göra livligt intresserad, hänföra

entusiast
Ordklass substantiv
hänförd beundrare, eldsjäl

entusiastisk
Ordklass adjektiv
fylld av entusiasm (iver eller hänförelse)

entydig
Ordklass adjektiv
som bara kan tolkas på ett sätt

entypsbåt
Ordklass substantiv
segelbåt i en klass där alla båtar byggts efter exakt samma mått

en tyst minut
Frasklass nominalfras
en minuts kollektiv tystnad för att hedra en nyss avliden person

enumeration
Ordklass substantiv

enures
Ordklass substantiv

enuretiker
Ordklass substantiv

envar
Ordklass pronomen
var och en, vem som helst, alla

enveten
Ordklass adjektiv
envis

envig
Ordklass substantiv
strid mellan två, duell

environg
Ordklass substantiv
omgivning

envis
Ordklass adjektiv
egensinnig, omedgörlig
trilsk
ihållande

envisas
Ordklass verb
inte vilja ge med sig, trilskas

en vit fläck på kartan
Frasklass nominalfras
en okänd plats

en vogue
i ropet, modern

envoi
Ordklass substantiv

envoyé
Ordklass substantiv
diplomatiskt sändebud
chef för en legation
ibland: titel för diplomat av högre rang som tjänstgör utanför utrikestjänsten

envåldshärskare
Ordklass substantiv
härskare med oinskränkt makt

envälde
Ordklass substantiv
styrelsesätt där regenten ensam har makten

enväldig
Ordklass adjektiv
som ensam bestämmer

enzym
Ordklass substantiv
ämne som påverkar kemiska reaktioner i en organism, till exempel vid matsmältning, utan att själv förändras (används även i vissa tvättmedel)

enzymatisk
Ordklass adjektiv
som avser eller påverkas av enzymer

en åt gången
en vid varje tillfälle

enäggstvilling
Ordklass substantiv
var och en i ett par tvillingar som utvecklats ur en enda äggcell och som därför överensstämmer i alla sina arvsanlag

enär
Ordklass konjunktion
emedan, eftersom Bruklighet kanslispråk

enögd
Ordklass adjektiv
som bara har ett öga
partisk Bruklighet bildligt

enögdhet
Ordklass substantiv
partiskhet

eocen
Ordklass substantiv
den näst äldsta epoken under tertiärtiden Bruklighet geologi

eo ipso
i kraft av det sagda, i och med detta

eokambrium
Ordklass substantiv

eoler
Ordklass substantiv
medlem av en folkstam i det antika Grekland

eolier
Ordklass substantiv

eolisk
Ordklass adjektiv
som avser eolerna (en folkstam i det antika Grekland)
bildad genom vindens verksamhet

eoliska
Ordklass substantiv

eolsharpa
Ordklass substantiv
en sorts cittra vars strängar ljuder vid vinddrag

eon
Ordklass substantiv
oerhört lång tidsrymd
den största tidsenheten Bruklighet geologi

e oriente lux
ljuset (det vill säga kulturen) kommer från österlandet

eotropiska regionen
Frasklass nominalfras
en djurgeografisk region som omfattar Mellanamerika och Sydamerika

ep
Ordklass substantiv

epakt
Ordklass substantiv

epatera
Ordklass verb
förfära eller chockera genom utmanande uppträdande eller dylikt

épater les bourgeois
chockera borgerskapet

epatraktor
Ordklass substantiv
personbil ombyggd till arbetsfordon med maxhastighet på 30 kilometer i timmen (numera mest använd av ungdomar från 16 år, som kan ha körtkort för traktor men inte personbil)

epentes
Ordklass substantiv

epicentrum
Ordklass substantiv
den punkt på jordytan som ligger lodrätt över en jordbävningshärd

epidemi
Ordklass substantiv
i allmänhet: stark spridning av en smittsam sjukdom, till exempel influensa
som vetenskaplig term: en tillfällig anhopning av en företeelse vilken som helst inom en avgränsad grupp i ett avgränsat område

epidemiolog
Ordklass substantiv
expert på epidemiologi (vetenskapen om sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp)

epidemiologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp

epidemisk
Ordklass adjektiv
som uppträder i epidemier

epiduralblockad
Ordklass substantiv

epifania
Ordklass substantiv

epifys
Ordklass substantiv
tallkottkörtel
den förtjockade änden på kroppens långa rörben

epifyt
Ordklass substantiv
en växt som lever på en annan växt utan att ta näring från den andra växten

epigon
Ordklass substantiv
person som efterbildar någon annan, osjälvständig efterföljare

epigoneri
Ordklass substantiv
osjälvständigt efterbildande

epigrafik
Ordklass substantiv
vetenskapen om inskrifter, särskilt från antiken

epigram
Ordklass substantiv
kort, tillspetsad dikt, gärna med en poäng

epigrammatisk
Ordklass adjektiv
kort och slående

epik
Ordklass substantiv
berättande diktning

epiker
Ordklass substantiv
person som skriver epik (berättande dikt)

epikuré
Ordklass substantiv
anhängare av den grekiske filosofen Epikuras och hans lära
förfinad livsnjutare

epikureisk
Ordklass adjektiv
som avser epikuréer och epikurism

epikurism
Ordklass substantiv
Greken Epikurus filosofi som syftar till själens ro
vällevnad och njutningslystnad

epilation
Ordklass substantiv

epilepsi
Ordklass substantiv
en organisk nervsjukdom med krampanfall

epileptiker
Ordklass substantiv
person som lider av epilepsi (en organisk nervsjukdom med krampanfall)

epilera
Ordklass verb
ta bort missprydande hårväxt

epilog
Ordklass substantiv
fristående slutord till till exempel en dikt, en roman eller ett tal
avslutning i allmänhet, efterspel

episk
Ordklass adjektiv
berättande

episkop
Ordklass substantiv
projektionsapparat för ogenomskinliga bilder

episkopal
Ordklass adjektiv
biskoplig

episkopalkyrkan
Ordklass substantiv

episkopat
Ordklass substantiv
biskopsämbete, biskopsdöme eller biskopstid

episod
Ordklass substantiv
ganska obetydlig händelse
inskjuten bihandling
något övergående

epistel
Ordklass substantiv
längre brev
skämtsamt för brev i allmänhet
text ur Nya eller Gamla testamentet som läses vid högmässan

epistemologi
Ordklass substantiv

epistemologisk
Ordklass adjektiv
som avser kunskapsteori
som grundar sig på kunskap

epistolär
Ordklass adjektiv
i brevform

epistyl
Ordklass substantiv

epitaf
Ordklass substantiv
minnestavla i en kyrka över en avliden, gravskrift

epitafium
Ordklass substantiv
minnestavla i en kyrka över en avliden, gravskrift

epitel
Ordklass substantiv
det ytliga cellskikt som täcker hud och slemhinnor

epitet
Ordklass substantiv
attribut av typen "kung" i frasen "kung Carl XIV Gustav" Bruklighet språkvetenskap
karakteriserande beteckning som följder med eller ingår i namnet, till exempel "Svarta" i "Svarta Rudolf" eller "Hesa" i "Hesa Fredrik"

epizooti
Ordklass substantiv
epidemi hos djur

e pluribus unum
av flera blev ett (valspråk i USA:s riksvapen)

epo
Ordklass substantiv

epod
Ordklass substantiv

epok
Ordklass substantiv
skede, tidsålder
underavdelning av en period Bruklighet geologi
vändpunkt, inledning till ett nytt, viktigt skede
utgångspunkt för en viss tideräkning, till exempel Kristi födelse för den nuvarande tideräkningen

epokgörande
Ordklass adjektiv
banbrytande, uppseendeväckande

eponym
Ordklass substantiv

epopé
Ordklass substantiv
hjältedikt

epos
Ordklass substantiv
längre berättande dikt

e-post
Ordklass substantiv
system där man skickar meddelanden med mera mellan datorer via Internet eller ett intranät

epoxiplast
Ordklass substantiv
en typ av duroplast med stark vidhäftning till glas och metall, som bland annat används i basmaterial för lacker och lim

e pur si muove
och dock rör hon sig (sägs ha yttrats av Galilei sedan han tvingats avsävrja sig läran att jorden rör sig kring solen)

epålett
Ordklass substantiv
axelprydnad på uniform

eq
Ordklass substantiv

er
Ordklass pronomen
som tillhör er
objektsform av ni

era
Ordklass substantiv
tidevarv
tidsavsnitt som består av flera perioder Bruklighet geologi

eran
Ordklass pronomen
eder Bruklighet vardagligt

erbarmlig
Ordklass adjektiv
riktigt dålig, usel

erbium
Ordklass substantiv

erbjuda
Ordklass verb
förklara sig villig att ge någon en förmån
ha att ge
medföra

erbjudan
Ordklass substantiv
erbjudande

erbjudande
Ordklass substantiv
anbud, förslag

erbjuda sig
Frasklass verbfras
förklara sig villig
uppenbara sig

erektil
Ordklass adjektiv
med förmåga till erektion (det att penis eller klitoris genom ökad blodfyllnad sväller och hårdnar)

erektion
Ordklass substantiv
det att penis eller klitoris genom ökad blodfyllnad sväller och hårdnar

eremit
Ordklass substantiv
person som drar sig undan världen

eremitage
Ordklass substantiv
litet hus i 1700-talets trädgårdsanläggningar
lustslott, jaktslott

eremitisk
Ordklass adjektiv
typisk för en eremit (person som drar sig undan världen)

eremitkräfta
Ordklass substantiv
djur av en familj kräftdjur med bakkroppen gömd i ett snäckskal

erfara
Ordklass verb
få veta
uppleva, förnimma

erfaren
Ordklass adjektiv
kunnig, skicklig
försigkommen

erfarenhet
Ordklass substantiv
upplevelse
kunskap eller kunnighet som bygger på upplevelse och iakttagelse
praktiskt vetande och klokhet

erforderlig
Ordklass adjektiv
som fordras, nödvändig

erfordra
Ordklass verb
fordra, kräva

ergo
Ordklass adverb
alltså, följaktligen

ergometer
Ordklass substantiv
apparat för mätning av muskelarbete

ergonom
Ordklass substantiv
specialist på ergonomi (studiet av människans förmåga att utföra olika arbeten och hur bland annat maskiner skall anpassan till människan)

ergonomi
Ordklass substantiv
arbetsvetenskap, studiet av människans förmåga att utföra olika arbeten och hur bland annat maskiner skall anpassan till människan

erhålla
Ordklass verb
få, utvinna

erigera
Ordklass verb
göra styv, ge erektion (det att penis eller klitoris genom ökad blodfyllnad sväller och hårdnar)

eriksgata
Ordklass substantiv
under medeltiden en resa som en nyvald svensk kung gjorde genom riket
även om liknande kungaresor i nutiden

erinnye
Ordklass substantiv
hämndgudinna i grekisk mytologi

erinra
Ordklass verb
påminna
anmärka, invända

erinran
Ordklass substantiv
påminnelse
anmärkning, tillrättavisning
minne

erinra sig
Frasklass verbfras
minnas, komma ihåg

erinring
Ordklass substantiv
erinran

eritrean
Ordklass substantiv
person från Eritrea

erkänd
Ordklass adjektiv
som erkänts
som har slagit igenom, allmänt uppskattad

erkänna
Ordklass verb
medge, tillstå
bekräfta
acceptera, officiellt godta
uppskatta

erkännande
Ordklass substantiv
medgivande, bekännelse
officiellt godtagande av en till exempel en ny stat eller en ny regim
bekrädtelse av att man mottagit något
uppskattning

erkännsam
Ordklass adjektiv
tacksam

erkänsla
Ordklass substantiv
tacksamhet
esättning

erlebte Rede
ett mellanting mellan direkt och indirekt anföring, vanlig i skönlitteratur (egentligen "inlevande framställning")

erlägga
Ordklass verb
betala, till exempel en avgift eller böter

ernå
Ordklass verb
uppnå, vinna

erodera
Ordklass verb
nöta bort genom erosion (den nedbrytning av jordytans formationer som sker genom vatten, vindar eller is)

erogen zon
Frasklass nominalfras
kroppsparti som vid beröring ger sexuell njutning

erosion
Ordklass substantiv
den nedbrytning av jordytans formationer som sker genom vatten, vindar eller is

erot
Ordklass substantiv

eroticism
Ordklass substantiv

erotik
Ordklass substantiv
kroppslig, sinnlig kärlek

erotika
Ordklass substantiv

erotiker
Ordklass substantiv
person med starkt intresse för erotik (kroppslig, sinnlig kärlek)
författare som skriver erotisk litteratur

erotisk
Ordklass adjektiv
sinnlig, sexuell

erotoman
Ordklass substantiv
person som lider av erotomani (sjukligt stark stegring av könsdriften eller intresset för det sexuella)

erotomani
Ordklass substantiv
sjukligt stark stegring av könsdriften eller intresset för det sexuella

errare humanum est
det är mänskligt att fela

errata
Ordklass substantiv
fellista i slutet eller början av en tryckt skrift

erratiskt block
Frasklass nominalfras
flyttblock

erratum
Ordklass substantiv

ers eminens
titel för bland annat kardinal

ersätta
Ordklass verb
gottgöra, återbetala
sätta eller vara istället för
efterträda, fylla någons plats

ersättning
Ordklass substantiv
gottgörelse, betalning
något som sätts istället för något annat

ertappa
Ordklass verb
överraska eller komma på någon med något

erudition
Ordklass substantiv

eruption
Ordklass substantiv
utbrott, till exempel av en vulkan

eruptiv
Ordklass adjektiv
vulkanisk
hetig, hetlevrad

erytrocyt
Ordklass substantiv

erytropoetin
Ordklass substantiv

erövra
Ordklass verb
inta, lägga under sig
vinna

erövrare
Ordklass substantiv
person som erövrar (intar eller lägger under sig)

erövring
Ordklass substantiv
det att erövra (inta eller lägga under sig)
erövrat område
landvinning, framsteg

escalope
Ordklass substantiv

escargot
Ordklass substantiv

escarol
Ordklass substantiv

escudo
Ordklass substantiv
myntenhet i Portugal Bruklighet förr

eskader
Ordklass substantiv
medelstort fartygsförband
stort flygförband om 4-5 flottiljer

eskalation
Ordklass substantiv
stegvis ökning av insatserna, upptrappning

eskalera
Ordklass verb
öka eller trappa upp militära insatser

eskalering
Ordklass substantiv
stegvis ökning av insatserna, upptrappning

eskamotera
Ordklass verb
smussla undan, trolla bort

eskamotör
Ordklass substantiv

eskapad
Ordklass substantiv
äventyr, snedsprång

eskapism
Ordklass substantiv
verklighetsflykt, i synnerhet inom litteratur och konst

eskapist
Ordklass substantiv
person som flyr verkligheten
författare som skriver eskapistisk litteratur

eskarol
Ordklass substantiv

eskarp
Ordklass substantiv

eskatologi
Ordklass substantiv
läran om de yttersta tingen

eskimå
Ordklass substantiv
äldre benämning på inuit

eskimåiska
Ordklass substantiv

eskort
Ordklass substantiv
följe, skyddsvakt
bevakning

eskortera
Ordklass verb
skölja som skyddsvakt eller bevakning

eskulap
Ordklass substantiv
läkare (efter Aesculapius, det latinska namnet på Asklepios, läkekonstens gud i grekisk mytologi) Bruklighet skämtsamt

eskulaporm
Ordklass substantiv

eskulapsnok
Ordklass substantiv

esofagus
Ordklass substantiv

esomoftast
Ordklass adverb
rätt ofta Bruklighet något ålderdomligt

esoterisk
Ordklass adjektiv
avsedd endast för invigda, svårbegriplig

espadrill
Ordklass substantiv
sandal med repsula

esperantist
Ordklass substantiv
person som arbetar för eller talar esperanto (ett konstgjort internationellt hjälpspråk)

esperanto
Ordklass substantiv
ett konstgjort internationellt hjälpspråk

esplanad
Ordklass substantiv
bred gata med planterade träd, aveny

espresso
Ordklass substantiv
ett slags mycket starkt bryggt kaffe

espri
Ordklass substantiv
kvickhet, slagfärdighet
hatt- eller hårprydnad av lätta, luftiga fjädrar

esprit d'escalier
benägenhet att komma på goda argument och kvicka repliker först när det är för sent (egentligen "kvickhet i trappan")

esq
Ordklass substantiv

ess
Ordklass substantiv
den med en halvton sänkta tonen e
ett spelkort
i tennis ett serveess Bruklighet sport
idrottsstjärna, mästare Bruklighet bildligt

essay
Ordklass substantiv
konstnärligt utformad uppsats eller artikel

essayist
Ordklass substantiv
essäist

esse, non videri
att vara, ej blott synas vara (familjen Wallenbergs valspråk)

essens
Ordklass substantiv
en koncentrerad lösning till till exempel smaksättning eller parfym

essentiell
Ordklass adjektiv
väsentlig
livsnödvändig

essä
Ordklass substantiv
konstnärligt utformad uppsats eller artikel

essäist
Ordklass substantiv
författare av essäer (konstnärligt utformade uppsatser eller artiklar)

essäistik
Ordklass substantiv
essäkonst, essäförfattarskap

essäistisk
Ordklass adjektiv
som avser essäer (konstnärligt utformade uppsatser eller artiklar) eller essäistik, essäartad

est
Ordklass substantiv
person som talar estniska
estländare

estampe
Ordklass substantiv

estancia
Ordklass substantiv

ester
Ordklass substantiv

estet
Ordklass substantiv
person som starkt betonar de estetiska värdena

esteticism
Ordklass substantiv
överdriven betoning av det estetiska i konsten på bekostnad av andra värden

estetik
Ordklass substantiv
vetenskapen om det sköna och om konsten, bland annat om upplevelse och värdering av konst samt om konstens och diktens funktion

estetiker
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt estetik (vetenskapen om det sköna och om konsten)

estetisera
Ordklass verb
anlägga ensidigt estetiska synpunkter

estetisk
Ordklass adjektiv
som rör konst och skönhet
behaglig, anslående

estimera
Ordklass verb
värdera, uppskatta

estländare
Ordklass substantiv
person från Estland

estländska
Ordklass substantiv
kvinna från Estland

estnisk
Ordklass adjektiv
som avser esterna eller Estland

estniska
Ordklass substantiv
esternas språk
estnisk kvinna

estrad
Ordklass substantiv
upphöjd plattform

estradartist
Ordklass substantiv
underhållare, person som från en estrad eller scen roar med till exempel sång eller dans

estraddebatt
Ordklass substantiv
diskussion mellan i förväg utvalda personer inför publik, som också kan delta med frågor och inlägg

estuarium
Ordklass substantiv

et
Ordklass konjunktion
Förkortning &
och

eta
Ordklass substantiv

etablera
Ordklass verb
inrätta eller öppna till exempel en affär
börja, ställa till med

etablerad
Ordklass adjektiv
inrättad, grundad
erkänd, med tryggad ställning

etablera sig
Frasklass verbfras
slå sig ner

etablissemang
Ordklass substantiv
anläggning, företag

etablissemanget
Ordklass substantiv

etage
Ordklass substantiv
våningsplan

etagevåning
Ordklass substantiv
lägenhet i två våningsplan

etagär
Ordklass substantiv
hyllbord i flera våningar för prydnadssaker, atenienn

etan
Ordklass substantiv

etanol
Ordklass substantiv
den alkohol som ingår i bland annat vin och spritdrycker (kallas vanligen alkohol)

etapp
Ordklass substantiv
delsträcka, ett avsnitt av vägen till målet Bruklighet ofta bildligt
underhållsdepå i de bakre linjerna Bruklighet militärväsen

etapplopp
Ordklass substantiv
cykleltävling på landsväg med en etapp om dagen under ett varierande antal dagar (från 3 till över 20)

etappvis
Ordklass adverb
i etapper, stegvis

etat
Ordklass substantiv

etatism
Ordklass substantiv

etc.
Ordklass adverb
förkortning för "etcetera" (och så vidare)

et cetera
och så vidare

etcetera
Ordklass adverb
och så vidare

et consortes
och hans gelikar

eten
Ordklass substantiv
ett gasformigt kolväte, som bland annat används vid framställning av plast

etenplast
Ordklass substantiv
en termoplast, som bland annat används till förpackning

eter
Ordklass substantiv
rymd
världsrymden Bruklighet fysik
färglös, flyktig vätska, som förr var ett vanligt narkosmedel

eterisk
Ordklass adjektiv
flyktig Bruklighet kemi
skir, tunn

etermedier
Ordklass substantiv

eternell
Ordklass substantiv
blomma som bevarar färg och form även sedan den torkat

etik
Ordklass substantiv
läran om seder och moral
moralregler, i synnerhet inom en yrkeskår

etiker
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt etik (läran om seder och moral)

etikett
Ordklass substantiv
märke eller lapp med påskrift om innehåll eller dylikt
regler för umgånge mellan människor

etikettera
Ordklass verb
förse med etikett (märke eller lapp med påskrift om innehåll eller dylikt)

etiolering
Ordklass substantiv

etiologi
Ordklass substantiv
läran om orsaker till till exempel brott eller sjukdomar

etiop
Ordklass substantiv
person från Etiopien

etiopiska
Ordklass substantiv
kvinna från Etiopien
ett språk (amhariska)

etiopiska regionen
Frasklass nominalfras
en djurgeografisk region som omfattar Afrika utom den nordostligaste delen samt södra delen av Arabiska halvön

etisk
Ordklass adjektiv
som rör etik (läran om seder och moral)
sedlig, moralisk

etnicitet
Ordklass substantiv
det att identifiera sig med och känna att man tillhör en viss etnisk grupp

etnisk
Ordklass adjektiv
utmärkande för ett folk eler en ras

etnisk rensning
Frasklass nominalfras
det att en viss folkgrupp med våld driver ut andra etniska grupper från ett område för att ensam besitta området

etnocentrisk
Ordklass adjektiv
som präglas av etnocentrism (benägenhet att bedöma en främmande kultur med sin egen kultur som måttstock)

etnocentrism
Ordklass substantiv
benägenhet att bedöma en främmande kultur med sin egen kultur som måttstock

etnograf
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt etnografi (folklivsforskning, speciellt utomeuropeisk)

etnografi
Ordklass substantiv
folklivsforskning (speciellt utomeuropeisk)
kulturantropologi

etnolog
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt etnologi (folklivsforskning, speciellt nordisk och jämförande)

etnologi
Ordklass substantiv
folklivsforskning (speciellt nordisk och jämförande)

etolog
Ordklass substantiv
forskare i etologi (läran om djurens beteende)

etologi
Ordklass substantiv
läran om djurens beteende

etos
Ordklass substantiv

etrusk
Ordklass substantiv
medlem av ett forntidsfolk i norra Italien

etruskiska
Ordklass substantiv
etruskernas språk

etsa
Ordklass verb
med syror fräta in fördjupningar i till exempel metall eller glas
behandla en yta eller härda, till exempel slemhinnor Bruklighet medicin

etsare
Ordklass substantiv
person som etsar (med syror fräter in fördjupningar i till exempel metall eller glas)

etsa sig in
Frasklass verbfras
bita sig in eller bränna sig fast i minnet Bruklighet bildligt

etsning
Ordklass substantiv
handlingen att etsa
ett grafiskt förfaringssätt, närmare bestämt metoden att framställa bilder genom att etsa (med syror fräta in fördjupningar i) en plåt och fylla spåren i den etsade plåten med tryckfärg så att avtryck kan göras
avtryck av etsplåt, grafiskt konstverk

etta
Ordklass substantiv
siffran ett
enrumslägenhet
den bästa eller den första

ett antal
några, många

ett dussintal
ungefär 12 stycken

etter
Ordklass substantiv
ormgift eller drakgift, galla

etter värre
ännu värre, värre och värre Bruklighet vardagligt

ett flertal
åtskilliga, många

ett gott bord
god mat

ett hår av hin
mycket elak (vanligen om kvinna)

ett kok stryk
Frasklass nominalfras
om omgång stryk

ett land som flyter av mjölk och honung
Frasklass nominalfras
ett bördigt, väldignat land Bruklighet ursprungligen bibliskt

ett lik i garderoben
Frasklass nominalfras
en obehaglig företeelse som man inte vill tala om

ett och annat
lite av varje, lite smått och gott

ettrig
Ordklass adjektiv
ilsken, hetsig

ett slag i luften
Frasklass nominalfras
en meningslös handling, som inte kan leda till något resultat

et tu, Brute
även du, min Brutus (sägs ha varit den döende Julius Ceasars sista ord, då han upptäckte sin anhängare Brutus bland de sammansvurna; kan användas bildligt när man blir sviken av någon man litar på)

ett upp och ett i minnet
ett till nästa kolumn (vid addition)
även överfört om personer av vilka den ene är för lång och den andre för kort

ettöring
Ordklass substantiv
ett äldre mynt

etui
Ordklass substantiv
fodral, ask

etyd
Ordklass substantiv
övningsstycke Bruklighet musik
även namn på tekniskt krävande konsertstycke

etyl
Ordklass substantiv
en kolvätegrupp Bruklighet kemi

etylalkohol
Ordklass substantiv
den alkohol som ingår i bland annat vin och spritdrycker (kallas vanligen alkohol)

etylen
Ordklass substantiv
ett gasformigt kolväte, som bland annat används vid framställning av plast

etyliker
Ordklass substantiv

etylism
Ordklass substantiv

etymolog
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt etymologi (vetenskapen om ordens härledning)

etymologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om ordens härledning
ett enskilt ords ursprung och historia

etymologisera
Ordklass verb
undersöka och ange ords härledning och ursprung

etymologisk ordbok
Frasklass nominalfras
en ordbok som anger ordens ursprung

eudemonism
Ordklass substantiv
etisk ståndpunkt som ser det högsta goda i lyckan Bruklighet filosofi

eufemism
Ordklass substantiv
förskönande eller förmildrande omskrivning, till exempel "gå bort" istället för "dö"

eufemistisk
Ordklass adjektiv
förskönande, omskrivande

eufoni
Ordklass substantiv
välljud

eufori
Ordklass substantiv
stark lyckokänsla

euforisk
Ordklass adjektiv
upprymd, fylld av eufori (stark lyckokänsla)

eugenik
Ordklass substantiv
läran om möjligheterna att styra människors ärftliga beskaffenhet

eukalyptus
Ordklass substantiv
ett släkte buskar eller träd med läderartade blad i Australien

eukalyptusolja
Ordklass substantiv
ett slemlösande medel

eukaristi
Ordklass substantiv

euklidisk
Ordklass adjektiv
som av Euklides och hans tvådimensionella geometri

eumenid
Ordklass substantiv
benämning på erinnye i egenskap av den sedliga ordningens väktare (egentligen "den välsinnade")

eunuck
Ordklass substantiv
kastrerad man, speciellt haremsväktare i Orienten

eurasisk
Ordklass adjektiv
gemensam för Europa och Asien (Eurasien)

euro
Ordklass substantiv
valutaenhet inom den europeiska monetära unionen (EMU), som används i de flesta EU-länder

eurobond
Ordklass substantiv

eurodollar
Ordklass substantiv
europeiska bankers tillgodohavanden i dollar

eurofil
Ordklass substantiv

eurokommunism
Ordklass substantiv

eurokrat
Ordklass substantiv
byråkrat in europeiska unionen (EU), i synnerhet i EU-högkvarteret i Bryssel

Europaparlamentet
Ordklass substantiv
folkrepresentation med rådgivande och kontrollerande funktion, som väljs direkt av medborgarna i EU:s medlemsländer

europaväg
Ordklass substantiv
riksväg i förbindelse med det europeiska fjärrtrafiknätet, i Sverige till exempel E4

europé
Ordklass substantiv
person från Europa

europid ras
Frasklass nominalfras
antropologisk fackterm för den vita rasen Bruklighet förr

europium
Ordklass substantiv
grundämne bland de sällsynta jordartsmetallerna

eurovaluta
Ordklass substantiv
valutatillgodohavande i bank utanför valutans ursprungsland

eurovision
Ordklass substantiv
samarbete ifråga om överföring av tv-program mellan i huvudsak västeuropeiska stater

eurytmi
Ordklass substantiv
antroposofisk rörelsekonst som genom rytmiska rörelser bland annat symboliserar uttryck och stämningar

eustachiska röret
Frasklass nominalfras
örontrumpeten

eutanasi
Ordklass substantiv
dödshjälp

eutrof
Ordklass adjektiv
näringsrik (speciellt om sjöar och andra vattendrag)

evad
Ordklass konjunktion
vad som helst som Bruklighet ålderdomligt
vare sig Bruklighet ålderdomligt

evakuera
Ordklass verb
tömma eller utrymma ett större område
förflytta befolkning

evaluera
Ordklass verb
bedöma resultatet av, utvärdera till exempel ett projekt

evalvera
Ordklass verb
omräkna till en annan sort, till exempel en måttsort eller en myntsort

evangelisation
Ordklass substantiv
spridande av evangelium, särskilt genom inre mission

evangelisk
Ordklass adjektiv
som ankyter till evangelierna
protestantisk, luthersk

evangelist
Ordklass substantiv
en av de fyra evangelieförfattarna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes)
en som förkunna evngelium, predikant

evangelium
Ordklass substantiv
frälsningsbudskapet, Guds ord
berättelse om Jesus liv i Nya testamentet
predikotext ur någon av de fyra evangelierna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes)
frälsningslära i allmänhet

evaporation
Ordklass substantiv
avdunstning, förångning

evaporera
Ordklass verb
indunsta

evaporerad mjölk
Frasklass nominalfras
kondenserad mjölk

evar
Ordklass adverb
var som helst som Bruklighet ålderdomligt

evart
Ordklass adverb
vart som helst som Bruklighet ålderdomligt

evasion
Ordklass substantiv
åtgärd som vidtas i syfte att kringgå lagen Bruklighet juridik

evenemang
Ordklass substantiv
stor händelse som drar publik

evenk
Ordklass substantiv
tungus

event
Ordklass substantiv
evenemang som arrangeras i reklamsyfte

eventualiter
Ordklass adverb
eventuellt, möjligen

eventualitet
Ordklass substantiv
något som kanske händer
risk

eventuell
Ordklass adjektiv
möjlig, som kan komma att inträffa

eventuellt
Ordklass adverb
kanske, möjligen

evergreen
Ordklass substantiv
en schlager som förblir populär (egentligen "ständigt grön")

evertebrat
Ordklass substantiv
ryggradslöst djur

evidens
Ordklass substantiv
visshet, klarhet

evident
Ordklass adjektiv
tydligt, uppenbar, obestridlig

evig
Ordklass adjektiv
som varar all tid, oändlig
oavbruten, ständig Bruklighet vardagligt

evighet
Ordklass substantiv
mycket lång tid

evighetsblomma
Ordklass substantiv
blomma som bevarar färg och form även sedan den torkat

evinnerlig
Ordklass adjektiv
evig
ständigt återkommande och tröttsam Bruklighet vardagligt

evinnerligen
Ordklass adverb
i evighet Bruklighet högtidligt

evoe
Ordklass interjektion
jubelrop (vid den antika kulten av Dionysos)

evolution
Ordklass substantiv
utveckling
livsformers förändring genom tiden

evolutionism
Ordklass substantiv
utvecklingslära

evolutionist
Ordklass substantiv
anhängare av utvecklingsläran

evolutionistisk
Ordklass adjektiv
som avser eller tar sin utgångspunkt i evolutionen (livsformernas förändring genom tiden)

evolutionär
Ordklass adjektiv
evolutionistisk (som avser eller tar sin utgångspunkt i evolutionen, livsformernas förändring genom tiden)

evärdligen
Ordklass adverb
för alltid

ex
Ordklass substantiv
exemplar av till exempel bok eller tidning Bruklighet vardagligt, fackjargong

exakt
Ordklass adjektiv
mycket noggrann, helt korrekt, precis
exakt
Ordklass adverb
precis, på pricken (speciellt vid måttangivelser)

exakthet
Ordklass substantiv
noggrannhet, precision

exaltation
Ordklass substantiv
hänryckning, upphetsning

exalterad
Ordklass adjektiv
hänförd, upphetsad

examen
Ordklass substantiv
slutprov, slutförhör

examinand
Ordklass substantiv
person som undergår examen (slutprov eller slutförhör)

examination
Ordklass substantiv
det att examinera (pröva slutprov eller slutförhör)

examinator
Ordklass substantiv
den som examinerar (prövar i slutprov eller slutförhör)

examinera
Ordklass verb
pröva i examen (slutprov eller slutförhör)
undersöka och artbestämma en växt med hjälp av flora Bruklighet botanik

ex ante
i förväg
planerad

exantem
Ordklass substantiv
hudutslag

exark
Ordklass substantiv
östromersk ståthållare i Italien eller Afrika Bruklighet historiskt
en hög prästtitel i den grekisk-ortodoxa kyrkan (mellan patriark och monopolit) Bruklighet förr

exarkat
Ordklass substantiv
område som styrs av en exark

Exarkatet
Ordklass substantiv
den del av Italien och under 600-talet och 700-talet styrdes av exarker (östromerska ståthållare) Bruklighet historiskt

ex auditorio
från auditoriet, i synnerhet om någon bland åhörarna vid en doktorsdisputation som uppträder som extra opponent

ex cathedra
om påven då han yttrar sig å ämbetets vägar i trosfrågor eller lärofrågor (egentligen "från lärostolen")

excellens
Ordklass substantiv
hög hov- och ämbetstitel (i Sverige i modern tid buren av statsministern, utrikesministern och riksmarskalken)
framstående position, utmärkthet, mästerskap på visst område

excellent
Ordklass adjektiv
utmärkt, glänsande

excellera
Ordklass verb
utmärka sig, glänsa

excenter
Ordklass substantiv
maskindel som vrider sig kring en axel som inte går genom dess medelpunkt

excentricitet
Ordklass substantiv
egenskapen av vara excentrisk (originell eller egen)
läge utanför medelpunkten

excentriker
Ordklass substantiv
excentrisk person

excentrisk
Ordklass adjektiv
originell, egen
belägen utanför medelpunkten

exceptionell
Ordklass adjektiv
ytterst ovanlig, enastående

excerpera
Ordklass verb
göra utdrag ur en skrift

excerpist
Ordklass substantiv
person som excerperar (gör utdrag ur en skrift)

excerpt
Ordklass substantiv
utdarg
kort sammandrag

excess
Ordklass substantiv
överdrift
utsvävning

excitation
Ordklass substantiv
exciterat tillstånd

excitera
Ordklass verb
egga, reta, stimulera
höja energinivån hos något Bruklighet fysik

exeges
Ordklass substantiv
uttolkning, utläggning

exeget
Ordklass substantiv
bibeltolkare

exegetik
Ordklass substantiv
läran om bibeltolkning

exekution
Ordklass substantiv
verkställande av dom
indrivning av till exempel skuld
utmätning genom exekutiv myndighet
avrättning

exekutiv
Ordklass adjektiv
verkställande

exekutiv auktion
Frasklass nominalfras
offentlig försäljning av utmätt egendom

exekutor
Ordklass substantiv
person eller myndighet som verkställer till exempel dom eller testamente

exekutör
Ordklass substantiv
den som framför ett musikstycke, instrumentalist Bruklighet musik

exekvera
Ordklass verb
utföra till exempel musik, verkställa till exempel bestraffning

exempel
Ordklass substantiv
prov, typiskt fall
föredöme

exempellös
Ordklass adjektiv
som saknar motstycke

exempelvis
Ordklass adverb
till exempel

exemplar
Ordklass substantiv
var och en av flera saker eller individer av samma slag

exemplarisk
Ordklass adjektiv
föredömlig, mönstergill
avskräckande

exemplifiera
Ordklass verb
belysa med exempel, ge exmpel eller prov på

exercera
Ordklass verb
göra sin värnplikt Bruklighet ålderdomligt
öva i vapnens bruk
grundligt öva, till exempel grammatik

exercera beväring
Frasklass verbfras
göra värnplikt

exercis
Ordklass substantiv
värnplikt
vapenövning
drill eller hårdträning under kommando

exercitiemästare
Ordklass substantiv
äldre titel för universitetslärare i vissa ämnen som inte är examensämnen (gymnastik, idrott och dylikt samt musik)

exergi
Ordklass substantiv
den del av energin som nyttuggörs för praktiskt bruk i form av till exempel värme, elektricitet och arbete

exeunt
de går ut (i scenanvisningar)

exhalation
Ordklass substantiv
utandning

exhibitionism
Ordklass substantiv
drift att visa könsorganen för andra
allmännare: behov att blotta sig, lämna ut sig eller visa upp sig över huvudtaget

exhibitionist
Ordklass substantiv
person som lider av exhibitionism, blottare

exhortation
Ordklass substantiv
förmaning

exhortativ
Ordklass adjektiv
förmanande

exigibel
Ordklass adjektiv
som akn utkrävas eller indrivas (om fordran)

exil
Ordklass substantiv
landsflykt

exilregering
Ordklass substantiv
ett ockuperat lands regering

existens
Ordklass substantiv
det att finnas till
tillvaro
uppehälle
individ, figur

existensberättigande
Ordklass substantiv
rätt att finnas till

existensminimum
Ordklass substantiv
det minsta i pengar räknat som en människa anses behöva för sitt uppehälle

existentialism
Ordklass substantiv
filosofisk och litterär riktning som är inriktad på den mänskliga existensens problem och bland annat betonar individens ansvar att själv välja hur hans eller hennes liv skall formas

existentialist
Ordklass substantiv
anhängare av existensialismen (filosofisk och litterär riktning som är inriktad på den mänskliga existensens problem)

existentialistisk
Ordklass adjektiv
som avser existensialismen (filosofisk och litterär riktning som är inriktad på den mänskliga existensens problem)

existentiell
Ordklass adjektiv
som rör människans existens
som utgår från den enskilda människans situation

existera
Ordklass verb
finnas till, leva
få sitt uppehälle, livnära sig

exit
han eller hon går ut (i scenanvisningar)
om någon som försvinner ur rampljuset (gör sorti) Bruklighet bildligt

exit poll
Frasklass nominalfras
vallokalprognos

exklamation
Ordklass substantiv
utrop

exkludera
Ordklass verb
utesluta

exklusiv
Ordklass adjektiv
inte tillgänglig för många andra
bara för finsmakare
kräsen

exklusive
Ordklass preposition
Förkortning exkl.
utom, inte medräknat

exklusivitet
Ordklass substantiv
egenskapen att vara exklusiv

exkommunicera
Ordklass verb
bannlysa, utesluta

exkommunikation
Ordklass substantiv
bannlysning

exkrementer
Ordklass substantiv
tarmuttömningar, avföring

exkret
Ordklass substantiv
avfallsprodukt som kroppen utsöndrar, till exempel svett eller urin

exkulpera sig
Frasklass verbfras
frita sig från ansvar genom att visa att man inte varit vårdslös Bruklighet juridik

exkurs
Ordklass substantiv
utvikning från ämnet
specialundersökning som ingår i en vetenskaplig skrift

exkursion
Ordklass substantiv
studieutflykt

exkvisit
Ordklass adjektiv
utsökt

ex lege
enligt lag

exlibris
Ordklass substantiv
bokägarmärke

exocentrisk
Ordklass adjektiv
om syntaktisk konstruktion där leden är ömsesidigt beroende (det vill säga inte är av typen huvudord + bestämning), till exempel subjekt + predikat Bruklighet språkvetenskap

exodus
Ordklass substantiv
uttåg
Exodus
Ordklass substantiv
namn på Andra Mosebok

ex officio
å ämbetets vägnar

exogam
Ordklass adjektiv
som avser exogami

exogami
Ordklass substantiv
gifte endast utanför den egna gruppen (stammen, den etniska eller religiösa gruppen etcetera)

exogen
Ordklass adjektiv
uppkommen av yttre orsaker

exorbitant
Ordklass adjektiv
orimlig, omåttlig

exorcisera
Ordklass verb
driva ut onda andar

exorcism
Ordklass substantiv
utdrivning av onda andar

exorcist
Ordklass substantiv
djävulsbesvärjare

exosfär
Ordklass substantiv
den yttersta delen av jordatmosfären

exotisk
Ordklass adjektiv
från fjärran (tropiska) länder, främmande, sällsam

exotism
Ordklass substantiv
förkärlek för det exotiska (det från fjärran länder)

expander
Ordklass substantiv
redskap för muskelträning, muskelsträckare
något som utvidgar sig när det används i sin rätta funktion

expandera
Ordklass verb
utvidga sig, breda ut sig

expansion
Ordklass substantiv
utvidgning

expansionism
Ordklass substantiv
strävan hos en stat att utvidga sig

expansionskärl
Ordklass substantiv
behållare som avleder överskottsvatten i ett varmvattensystem

expansiv
Ordklass adjektiv
som utvidgar sig eller vill breda ut sig

expatriera
Ordklass verb
beröva någon medborgarskap
landsförvisa

expatriering
Ordklass substantiv
landsförvisning

expediera
Ordklass verb
skicka, utsända
verkställa eller utföra, till exempel en order eller en skrivelse
klara av
skaffa ur världen eller göra slut på en fiende

expediera varor
Frasklass verbfras
betjäna

expedit
Ordklass substantiv
affärsbiträde
expedit
Ordklass adjektiv
rask, färm

expedition
Ordklass substantiv
verkställande
lokal där man blir mottagen och betänad
forskningsresa, krigståg

expeditionschef
Ordklass substantiv
titel för vissa högre ämbetsmän, bland annat i departementen

expeditionsministär
Ordklass substantiv
en tillfällig regeringsbildning som i huvudsak sköter de löpande ärendena

expeditris
Ordklass substantiv
kvinnlig expeditör

expeditör
Ordklass substantiv
en tjänsteman som expedierar

expenser
Ordklass substantiv
små utgifter, utlägg

experiment
Ordklass substantiv
vetenskapligt eller konstnärligt försök eller prov

experimentator
Ordklass substantiv
person som gör experiment (vetenskapliga eller konstnärliga försök eller prov)

experimentell
Ordklass adjektiv
som grundar sig på experiment (vetenskapliga eller konstnärliga försök eller prov)

experimentera
Ordklass verb
göra experiment (vetenskapliga eller konstnärliga försök eller prov)

experimentteater
Ordklass substantiv
teater där konstnärliga experiment (försök eller prov) är viktigare än att tillfredsställa publiksmaken

expert
Ordklass substantiv
fackman, specialist

expertis
Ordklass substantiv
sakkunskap

explanativ
Ordklass adjektiv
förklarande

explanativ konjunktion
Frasklass nominalfras
till exempel "ty" eller "för"

explanatorisk
Ordklass adjektiv
förklarande, som rör förklaringar Bruklighet fackspråk

explication de texte
textförklaring, noggrann analys av innehålls och form av en litterär text i pedagogiskt eller vetenskapligt syfte

explicera
Ordklass verb
förklara, tyda

explicit
Ordklass adjektiv
uttrycklig, tydlig

explikation
Ordklass substantiv
förklaring, tolkning

exploatera
Ordklass verb
bearbeta, ta i industriellt bruk
hänsysnslöst utnyttja
bebygga

exploatering
Ordklass substantiv
utnyttjande

exploatör
Ordklass substantiv
person som hänsynslös utnyttjar

explodera
Ordklass verb
plötsligt förbrinna eller sprängas sönder med en knall
få ett utbrott av till exempel skratt eller ilska

exploration
Ordklass substantiv
undersökning av en hålighet, till exempel bukhålan Bruklighet medicin

explorera
Ordklass verb
göra en exploration (medicinsk undersökning av en hålighet)

explosion
Ordklass substantiv
häftig sprängning
våldsamt utbrott

explosiv
Ordklass adjektiv
lättantändlig
häftig och uppbrusande

expo
Ordklass substantiv
utställning

exponera
Ordklass verb
ställa ut, visa fram
utsätta en film eller en plåt för ljus, utsätta någon för smitta eller strålning och dylikt

exponering
Ordklass substantiv
det att exponera eller exponderas

exponeringsmätare
Ordklass substantiv
apparat som används vid fotografering för att bestämma exponeringstid (den tid som filmen eller plåten utsätts för ljus)

exponeringstid
Ordklass substantiv
den tid en film eller plåt utsätts för ljus

export
Ordklass substantiv
försäljning till utlandet, utförsel

exportera
Ordklass verb
utföra ur landet

exportsprit
Ordklass substantiv
Förkortning X.P.
96-procentig alkohol

exportöl
Ordklass substantiv
starköl

exportör
Ordklass substantiv
person eller firma som exporterar

exposé
Ordklass substantiv
översikt, redogörelse

exposition
Ordklass substantiv
utställning, expo Bruklighet ålderdomligt
inledande parti i drama eller roman, i vilken situtationen skildras och personerna presenteras
det att exponeras försmitta och dylikt

ex post
i efterhand
konstaterad

express
Ordklass substantiv
kortform för expressbyrå (transportfirma)
kortform för expresståg (snabbtåg)
express
Ordklass adverb
på snabbaste sätt

expressionism
Ordklass substantiv
riktning inom främst litteratur, teater och konst, som strävar efter intensivt känslouttryck på bekostnad av återgivningen av verkligheten

expressionist
Ordklass substantiv
anhängare av expressionismen (riktning inom främst litteratur, teater och konst, som strävar efter intensivt känslouttryck på bekostnad av återgivningen av verkligheten)

expressis verbis
i uttryckliga ordalag, uttryckligen

expressiv
Ordklass adjektiv
uttrycksfull

expropriation
Ordklass substantiv
tvångsinlösen, tvångsköp

expropriera
Ordklass verb
tvångsinlösa mark

exspektans
Ordklass substantiv
väntan eller avvaktan på att en tjänst skulle bli ledig Bruklighet förr

exspektant
Ordklass substantiv
person som innehade en tjänst i exspektans (det vill säga med fullmakt att tillträda tjänsten när den blev ledig) Bruklighet förr

exspiration
Ordklass substantiv
utandning

exspiratorisk accent
Frasklass nominalfras
den vanliga typen av ordbetoning i västerländska språk Bruklighet språkvetenskap

exstirpation
Ordklass substantiv
det att exstirpera (utrota)
det att operera bort något helt och hållet, till exempel ett angripet organ Bruklighet medicin

exstirpera
Ordklass verb
utrota
avlägsna, skära bort

extas
Ordklass substantiv
hänryckning, stark hänförelse

extatisk
Ordklass adjektiv
i extas, hänryckt

ex tempore
oförberett

extempore
Ordklass adverb
oförberett

extemporera
Ordklass verb
hålla tal eller översätta utan förberedelse

extension
Ordklass substantiv
uttänjning, sträckning
begreppsomfång

extensiv
Ordklass adjektiv
omfattande, vitt utbredd
riktad utåt

extensivläsning
Ordklass substantiv
bred läsning utan pluggande av detaljer (i skolan)

extensivt jordbruk
Frasklass nominalfras
jordbruk som drivs med liten insats av kapital och arbetskraft och som ger relativt liten skörd i förhållande till arealen

exteriör
Ordklass substantiv
utsida, det yttre
utomhusbild

exteriört
Ordklass adverb
till exteriören, till det yttre

extern
Ordklass adjektiv
yttre, utvärtes, utåtriktad (till exempel information)

externat
Ordklass substantiv
skola där eleverna (externa elever) bor utanför skolan

exterritorialrätt
Ordklass substantiv
diplomaters immunitet i främmande land

exterritorialvatten
Ordklass substantiv
vatten över vilket inget land har politisk eller juridisk överhöghet

extra
Ordklass adjektiv
utöver det vanliga
ytterligare
inte fast anställd, tillfällig

extradera
Ordklass verb
utlämna en brottsling

extradition
Ordklass substantiv
utlämning

extra dry
mycket torr (om sprithaltiga drycker)

extrahera
Ordklass verb
dra ut
koka ut

extrajudiciell
Ordklass adjektiv
som ligger utanför den vanliga rättegångsordningen Bruklighet juridik

extraknäck
Ordklass substantiv
extrajobb, extrainkomst Bruklighet vardagligt

extraknäcka
Ordklass verb
ha extraknäck Bruklighet vardagligt

extra kontant
omedelbart vid mottagandet av varan eller inom tio dagar (om betalning) Bruklighet handel

extrakt
Ordklass substantiv
utdrag ur bok eller dylikt
lösning, avkok
läkemedelsform (lösning där den verksamma beståndsdelen extraherats ur växt- eller djurdelar)

extraktion
Ordklass substantiv
utdragning, till exempel av en tand
härkomst, börd
utvinning av beståndsdelar ur en råvara

extramural
Ordklass adjektiv
som bedrivs utanför universitetsorten (om universitetsutbildning)

extra ordinarie
Förkortning e.o.
fast anställd statstjänsteman i den numera vanligaste anställningsformen

extraordinarie
Ordklass substantiv
Förkortning e.o.
fast anställd statstjänsteman i den numera vanligaste anställningsformen

extraordinär
Ordklass adjektiv
ovanlig, alldeles särskild

extrapolation
Ordklass substantiv
det att extrapolera (ungefärligt beräkna hur en utveckling fortsätter utanför det område där värdena är kända)
det som extrapolerats

extrapolera
Ordklass verb
ungefärligt beräkna hur en utveckling, till exempel en kurva, fortsätter utanför det område där värdena är kända

extrapolering
Ordklass substantiv
extrapolation (det att ungefärligt beräkna hur en utveckling fortsätter utanför det område där värdena är kända)

extrapris
Ordklass substantiv
tillfälligt nedsatt pris, lockpris
tröstpris

extravagans
Ordklass substantiv
överdrift, överdåd
slöseri

extravagant
Ordklass adjektiv
överdriven, överdådig
alltför påkostad

extravak
Ordklass substantiv
sjukhuspersonal som tillfälligt används för tillsyn av särskilt vårdkrävande patienter

extra val
Frasklass nominalfras
regeringsformens benämning på nyval

extrem
Ordklass substantiv
ytterlighet
extrem
Ordklass adjektiv
ytterlig, överdriven

extremism
Ordklass substantiv
extrem uppfattning, speciellt i politiska frågor

extremist
Ordklass substantiv
person som går till ytterligheter eller tillhör ett ytterlighetsparti

extremitet
Ordklass substantiv
lem (arm eller ben)

extrovert
Ordklass adjektiv
utåtriktad eller utåtvänd (om person)

exuberant
Ordklass adjektiv
ymnig, överflödande

ex works
leveransvillkor som innebär att köparen hämtar godset på den plats det det färdigställts (egentligen "från fabrik")

eyeliner
Ordklass substantiv
pensel eller penna med ögontusch


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.