F - FORDOM

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


f
Ordklass substantiv
fjärde tonen i grundskalan (C-dur) Bruklighet musik

fa
Ordklass substantiv
fjärde tonen i en durskala Bruklighet musik

fabel
Ordklass substantiv
moraliserande saga där djur tänker och talar som människor
uppdiktad historia, lögn
huvudhandlingen i en berättelse

fabelaktig
Ordklass adjektiv
sagolik, osannolik

fabeldjur
Ordklass substantiv
sagodjur, vidunder

faber est suae quisque fortunae
envar sin egen lyckas smed

fabla
Ordklass verb
säga vad som faller en in, fantisera

fabliau
Ordklass substantiv
fransk medeltida, ofta grovkornig skämtsaga på vers

fabricera
Ordklass verb
tillverka
hitta på

fabrik
Ordklass substantiv
industrianläggning

fabrikant
Ordklass substantiv
tillverkare

fabrikat
Ordklass substantiv
tillverkning
modell, märke

fabrikation
Ordklass substantiv
industrimässig tillverkning

fabriksförare
Ordklass substantiv
tävlingsförare som kör för en viss bilindustri

fabrikör
Ordklass substantiv
titel för den som driver en mindre industri

fabulera
Ordklass verb
fantisera, hitta på

fabulös
Ordklass adjektiv
otrolig, sagolik

face
Ordklass substantiv
ansikte Bruklighet vardagligt

facett
Ordklass substantiv
rutformig slipad yta på glas och ädelstenare

facettera
Ordklass verb
slipa i fasetter (rutformiga ytor)

facetterad
Ordklass adjektiv
skiftande, mångsidig Bruklighet bildligt

facettöga
Ordklass substantiv
av många småögon sammansatt öga hos inekter

facil
Ordklass adjektiv
måttlig, rimlig
billig

facilitet
Ordklass substantiv
bekvämlighet
vad som kan underlätta en verksamhet

facit
Ordklass substantiv
lista med lösningar, svar på problem
resultat Bruklighet bildligt

fack
Ordklass substantiv
avdelning i till exempel en låda
litet förvaringsutrymme
verksamhetsområde, yrkesgren

fackelblomster
Ordklass substantiv
en högväxt ört med röda blommor i ett långt ax

fackeltåg
Ordklass substantiv
procession där deltagarna bär facklor

facket
Ordklass substantiv
kortform för "fackföreningen"

fackförbund
Ordklass substantiv
organisation sammansatt av fackföreningar inom samma bransch

fackförening
Ordklass substantiv
lokal sammanslutning av anställda i samma bransch i syfte att företräda dessa inför arbetsgivaren

fackhögskola
Ordklass substantiv
högskola med specialiserad utbildning

fackidiot
Ordklass substantiv
person som är expert på sitt område men okunnig på alla andra områden Bruklighet vardagligt

fackla
Ordklass substantiv
brinnande trästicka eller dylikt som lyser upp

facklig
Ordklass adjektiv
som gäller de anställda och därmed angår fackföreningen

facklig centralorganisation
Frasklass nominalfras
Förkortning FCO
samarbetsorgan för fackföreningar ur olika fackförbund inom en och samma ort

facklitteratur
Ordklass substantiv
böcker som gäller ett visst sakområde

fackman
Ordklass substantiv
specialist

fackpress
Ordklass substantiv
tidskrifter med specialbetydelse inom olika områden

fackspråk
Ordklass substantiv
yrkesspråk

fackterm
Ordklass substantiv
ord med väl avgränsad specialbetydelse

fackverk
Ordklass substantiv
byggnadskonstruktion av raka stänger som förbinds till ett system av trianglar eller rektanglar och används i bärande konstruktioner, till exempel takstolar och i broar

factoring
Ordklass substantiv
finansiering som innebär att ett företag överlåter sina kundfordringar på ett factoringbolag, som ger företaget kredit med dessa som säkerhet

fadd
Ordklass adjektiv
smaklös, blaskig
intetsägande

fadder
Ordklass substantiv
dopvittne
allmännare: äldre kamrat, kollega eller dylikt som tar hand om yngre
person som föreslår någon till inval i en förening

fadderbarn
Ordklass substantiv
ung människa som man åtar sig att hjälpa, till exempel ett barn i ett u-land

fader
Ordklass substantiv
manlig förälder, pappa
upphovsman, skapare, grundläggare Bruklighet bildligt
tilltalsord för i synnerhet katolsk präst

fadermördare
Ordklass substantiv
styv, upprättstående herrkrage, som användes under förra hälften av 1800-talet
numera ibland om snibbkrage

fadersgestalt
Ordklass substantiv
person som någon eller en grupp ser upp till som till en far

fadershus
Ordklass substantiv
det ställe där man inledde sin karriär, till exempel en arbetsplats eller en idrottsklubb

faderskap
Ordklass substantiv
det att vara far (manlig förälder)
upphov

faderskapsutredning
Ordklass substantiv
utredning som avser att påvisa eller utesluta faderskapet till ett barn genom studier av bland annat blodgrupper och andra ärftliga faktorer

fading
Ordklass substantiv
variation i ljudstyrkan vid radiomottagning

fado
Ordklass substantiv
portugisisk folksång eller dans

fadäs
Ordklass substantiv
dumhet, dumt yttrande

faeton
Ordklass substantiv
en lätt fyrhjulig vagn med högre framsäte och lägre baksäte

faetong
Ordklass substantiv
en lätt fyrhjulig vagn med högre framsäte och lägre baksäte

fager
Ordklass adjektiv
vacker, behaglig
bedrägligt (om löfte)

fagert tal
Frasklass nominalfras
smicker

fagocyt
Ordklass substantiv
cell som kan oskadliggöra bakterier och andra främmande partiklar

fagott
Ordklass substantiv
ett träblåsinstrument

fagottist
Ordklass substantiv
fagottspelare

fair
Ordklass adjektiv
rättvis

fair play
Frasklass nominalfras
rent spel

fairway
Ordklass substantiv
i golf fältet med kortklippt gräs mellan mellan utslagsplatsen (tee) och greenen Bruklighet sport

fait accompli
fullbordat faktum

fajans
Ordklass substantiv
glaserat lergods

fajtas
Ordklass verb
slåss Bruklighet vardagligt

fakir
Ordklass substantiv
indisk självplågare, trollkonstnär

faksimil
Ordklass substantiv
avbildning i tryck av en handskrift eller av ett tidigare tryck

fakticitet
Ordklass substantiv
det att vara faktisk, överensstämmelse med verkligheten

faktion
Ordklass substantiv
politiskt upprorsparti

faktisk
Ordklass adjektiv
verklig, sann

faktiskt
Ordklass adverb
i själva verket, verkligen

faktor
Ordklass substantiv
medverkande omständighet eller kraft
viktig beståndsdel
tal som multipliceras med ett annat tal
arbetsledare inom grafisk industri
tjänsteman på bokförlag och dylikt som svarar för den tekniska produktionen av böckerna

faktori
Ordklass substantiv
vapenfabrik
ett handelshus filial och dess varulager i utlandet

faktotum
Ordklass substantiv
allt i allo, hjälpreda

faktum
Ordklass substantiv
sakförhållande
verklig händelse, något absolut säkert

faktur
Ordklass substantiv
en målnings ytstruktur på grund av penselföringen
en skulpturs ytstruktur på grund av mejselföringen
den kompositionstekniska utformningen av ett musikstycke

faktura
Ordklass substantiv
räkning på varor

fakturera
Ordklass verb
skriva faktura (räkning) på

fakultativ
Ordklass adjektiv
valfri, frivillig

fakultet
Ordklass substantiv
huvudavdelning av universitet
produkten av alla tal från 1 (1, 2, 3 och så vidare) upp till ett bestämt tal, till exempel fakultet 6 (skrivs 6! och utläses sex fakultet; resultatet blir 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 = 720) Bruklighet matematik

fal
Ordklass adjektiv
som kan mutas Bruklighet ålderdomligt
som kan köpas

falang
Ordklass substantiv
skara eller grupp inom till exempel ett parti
antik stridsgruppering
ben i fingrar och tår

falanger
Ordklass substantiv
ett släkte nattaktiva, vanligen trädlevande pungdjur

falangist
Ordklass substantiv
anhängare av Falangen, det enda tillåtna partiet under Franco-regimen 1939-75

falaska
Ordklass substantiv
vitgrå aska över glöd

falka
Ordklass substantiv
sikta på, eftersträva

falkar
Ordklass substantiv
en familj små rovfåglar med spetsiga vingar

falkblick
Ordklass substantiv
skarp, genomträngande blick

falkenerare
Ordklass substantiv
person som dresserar rovfåglar för falkjakt

falkjakt
Ordklass substantiv
jakt på fågel med hjälp av dresserade rovfåglar

fal kvinna
Frasklass nominalfras
prostituerad

falköga
Ordklass substantiv
skarp, genomträngande blick

fall
Ordklass substantiv
det att falla
lutningsvinkel av till exempel avloppsrör eller tak
vattenfall
i brottning förlust genom att ha båda skuldrorna i mattan Bruklighet sport
tillfälle, händelse
sjukdomsfall
polis- eller domstolsärende
lina som man hissar segel med Bruklighet sjöfart

falla
Ordklass verb
röra sig från en högre till en lägre nivå, störta, sjunka, ramla etcetera
avgå (om en regering) Bruklighet bildligt
vända med vinden Bruklighet sjöfart
omfattas eller beröras av (falla under lagen)

falla bort
Frasklass verbfras
försvinna, bli ogiltig Bruklighet bildligt

falla i farstun
Frasklass verbfras
låta sig imponeras Bruklighet bildligt

falla ifrån
Frasklass verbfras

falla igenom
Frasklass verbfras
inte bli godkänd eller vald

falla i god jord
Frasklass verbfras
mottas med uppskattning eller intresse (om yttrande, handling e.d.) Bruklighet ursprungligen bibliskt

falla in
Frasklass verbfras
tidsmässigt vara förlagd till viss tidpunkt, på viss veckodag eller dylikt
skjuta in yttrande som kortare bidrag till samtal, ibland under en paus i någon annans yttrande
tränga in (speciellt om militär styrka eller dylikt)
speciellt även om ljusstrålar

fallandesjuka
Ordklass substantiv
organisk nervsjukdom med krampanfall

fallandesot
Ordklass substantiv
organisk nervsjukdom med krampanfall

falla någon på läppen
Frasklass verbfras
behaga någon

falla på eget grepp
Frasklass verbfras
genom eget handlande orsaka sitt misslyckande

falla sig
Frasklass verbfras
slumpa sig

falla till föga
Frasklass verbfras
erkänna, ge med sig

falla undan för
Frasklass verbfras
ge efter för

fallbila
Ordklass substantiv
giljotin

fallen
Ordklass adjektiv
böjd, lagd

fallen after
avlad av

fallenhet
Ordklass substantiv
anlag, begåvning

fallera
Ordklass verb
fattas, slå fel

fallfrukt
Ordklass substantiv
frukt som fallit till marken

fallfärdig
Ordklass adjektiv
förfallen, vanskött

fallgrop
Ordklass substantiv
djup grävde grop för att fånga vilda djur
svårighet som den omedvetne eller okunnige lätt hamnar i, fälla Bruklighet bildligt

fallissemang
Ordklass substantiv
konkurs, bankrutt

fallos
Ordklass substantiv
avbildning av manslem som fruktbarhetssymbol

fallout
Ordklass substantiv
radioaktivt nedfall

fallrep
Ordklass substantiv
trappa på en fartygssida

fallskärm
Ordklass substantiv
anordning som gör det möjligt att hoppa från flygplan
kortform för fallskärmsavtal (anställningsavtal som ger en hög chef mycket god ekonomisk kompensation om han eller hon tvingas avgå) Bruklighet bildligt

fallskärmsavtal
Ordklass substantiv
anställningsavtal som ger en hög chef mycket god ekonomisk kompensation om han eller hon tvingas avgå

fallskärmsjägare
Ordklass substantiv
soldat i jägarförband, som fälls i fallskärm bakom fiendens linjer

fallstudie
Ordklass substantiv
vetenskaplig studie av ett enskilt fall, case study

falna
Ordklass verb
blekna
hålla på att slockna

fals
Ordklass substantiv
omböjning av kanter så att de sluter tätt, till exempel på tunnplåt
urholkad ränna, till exempel för skjutfönster

falsa
Ordklass verb
förse med fals
vika pappersark, speciellt tryckark till boksidor

falsarium
Ordklass substantiv
förfalskning

falsett
Ordklass substantiv
röstläge som är högre än det normala röstläget

falsifiera
Ordklass verb
visa att att något är falskt, till exempel ett påstående

falsifierat
Ordklass substantiv
förfalskning

falsk
Ordklass adjektiv
oäkta, osann
svekfull

falskeligen
Ordklass adverb
med orätt

falsk jasmin
Frasklass nominalfras
schersmin

falskmyntare
Ordklass substantiv
myntförförfalskare

falskspel
Ordklass substantiv
kortspel med en regelvidrig uppsättning kort

falsning
Ordklass substantiv
det att falsa
speciellt vikning av tryckark till boksidor

falukorv
Ordklass substantiv
en vanlig korvsort med minst 40 gram kött per 100 gram korv

falungong
Ordklass substantiv
kinesisk motions- och meditationslära

faluröd
Ordklass adjektiv
med färg av eller som av falu rödfärg (färgämne och färg ursprungligen framställda vid Falu koppargruva)

falu rödfärg
Frasklass nominalfras
färgämne och färg ursprungligen framställda vid Falu koppargruva

familj
Ordklass substantiv
föräldrar och barn och eventuellt andra släktingar i samma hushåll
släkt
en större grupp sammanhörande djur eller växter Bruklighet biologi

familjaritet
Ordklass substantiv
det att vara familjär, överdriven förtrolighet

familjebidrag
Ordklass substantiv
behovsprövade bidrag till bland annat inkallade värnpliktiga

familjebolag
Ordklass substantiv
bolag som till största delen ägs av en familj

familjedagvård
Ordklass substantiv
privat hem som tar hand om barn vars föräldrar arbetar eller studerar

familjehem
Ordklass substantiv
benämning på fosterhem i sociallagstiftningen

familjenamn
Ordklass substantiv
efternamn, släktnamn

familjeplanering
Ordklass substantiv
åtgärder för att förhindra graviditet, till exempel genom att använda preventivmedel eller sterilisera sig, framför allt i u-länder

familjerådgivning
Ordklass substantiv
social verksamhet där bland annat psykologer ger råd i samlevnadsproblem

familjerätt
Ordklass substantiv
de rättsregler som rör en familjs förhållande, till exempel äktenskap och arvsrätt

familjeterapi
Ordklass substantiv
behandlingsform vid vissa psykiska störningar, där även patientens familj blir föremål för behandlingen

familjär
Ordklass adjektiv
förtrolig, mycket bekant
ogenerad
ärftlig betingad Bruklighet medicin

famille rose, famille verte
två huvudgrupper av kinesiskt porslin från 1600-talet och 1700-talet, som ofta efterbildats i Europa (egentligen "den rosafärgade familjen, den gröna familjen")

famla
Ordklass verb
treva, känna sig för

famlande
Ordklass adjektiv
trevande, osäker Bruklighet bildligt

famn
Ordklass substantiv
någons öppna armar
längdmått (vanligen 1,78 meter) Bruklighet förr
rymdmått för ved (3-4 kubikmeter) Bruklighet förr

famna
Ordklass verb
omfamna, omsluta

famntag
Ordklass substantiv
omfamning, kram

famös
Ordklass adjektiv
ökänd, beryktad

fan
Ordklass substantiv
djävulen (oftas i svordomar)
även om en människa, till exempel det var en dum fan
hängiven beundrare
del av fågelfjäder

fana
Ordklass substantiv
flaggliknande, militärt eller civilt igenkänningstecken
flagga

fan anamma

fanatiker
Ordklass substantiv
person som blint kämpar för vissa idéer

fanatisk
Ordklass adjektiv
ofördragsam, hänsynslös, brinnande

fanatism
Ordklass substantiv
blind tro

fanborg
Ordklass substantiv
fanor med bärare, uppställda i en krets

fanbärare
Ordklass substantiv
person som bär en fana i täten för till exempel en paraderande trupp eller en procession

fan club
Frasklass nominalfras
förening för beundrare av till exempel en popidol eller en filmstjärna

fandango
Ordklass substantiv
spansk folkdans besläktad med flamenco

fanders
Ordklass substantiv
helvete Bruklighet vardagligt

faner
Ordklass substantiv
tunn träskiva, vanligen som ytskikt på enklare trä

fanera
Ordklass verb
belägga med faner (en tunn träskiva)

fanerogamer
Ordklass substantiv
den ena av växtrikets två huvudgrupper, blomväxter, fröväxter (som fortplantar sig med ståndare och pistiller)

fanfar
Ordklass substantiv
signal från horn eller trumpet

fanflykt
Ordklass substantiv
desertering
svek Bruklighet bildligt

fanjunkare
Ordklass substantiv
grad närmast över sergeant Bruklighet militärväsen

fansin
Ordklass substantiv
tidskrift (tryckt eller på Internet) med inriktning på något smalt intresseområde (speciellt bland ungdomar)

fanskap
Ordklass substantiv
något djävulskt eller ytterst otrevligt
även om person

fanstyg
Ordklass substantiv
något djävulskt eller ytterst otrevligt
även om person

fantasi
Ordklass substantiv
förmåga att föreställa sig nya ting, uppfinna eller dikta
påhitt, lögn
dröm
musikstycke i fri stil

fantasifoster
Ordklass substantiv
inbillning utan grund i verkligheten

fantasipris
Ordklass substantiv
orimligt högt pris

fantasmagori
Ordklass substantiv
bländverk, gyckelspel

fantast
Ordklass substantiv
person som drivs av sin fantasi
hängiven anhängare

fantastisk
Ordklass adjektiv
sällsam, overklig
mycket stor, bra eller dylikt, enorm

fantastiskt
oerhört, kolossalt Bruklighet vardagligt, förstärkande

fantasy
Ordklass substantiv
en sorts modern sagolitteratur med fantastiska händelser, gestalter och platser

fantisera
Ordklass verb
drömma
improvisera på instrument

fantisera ihop
Frasklass verbfras
dikta ihop

fantom
Ordklass substantiv
inbillning
övernaturlig varelse

fantombild
Ordklass substantiv
bild eller syn som uppfattas som övernaturlig, spökbild
konsturerad bild av en efterlyst person, gjord med ledning av utsagor från vittnen

fantomsmärta
Ordklass substantiv
smärta som tycks komma från en amputerad kroppsdel

fanzin
Ordklass substantiv
tidskrift (tryckt eller på Internet) med inriktning på något smalt intresseområde (speciellt bland ungdomar)

fanzine
Ordklass substantiv
tidskrift (tryckt eller på Internet) med inriktning på något smalt intresseområde (speciellt bland ungdomar)

far
Ordklass substantiv
manlig förälder, pappa
underjordisk trafikled

fara
Ordklass substantiv
något hotande eller farligt
risk
fara
Ordklass verb
resa, förflytta sig
röra sig hastigt

farad
Ordklass substantiv
Förkortning F
måtenhet för kapacitans (1 farad = 1 coulomb per volt

fara efter
Frasklass verbfras
leta i minnet efter

fara fram som ett jehu
Frasklass verbfras
fara fram i rasande fart Bruklighet ursprungligen bibliskt

fara illa
Frasklass verbfras
slita ont

fara med lögn
Frasklass verbfras
ljuga

farao
Ordklass substantiv
titel för fornegyptisk härskare

faraoråtta
Ordklass substantiv
ett illerliknande rovdjur av familjen viverrider, som bland annat finns i södra Portugal och Spanien

fara ut mot
Frasklass verbfras
häftigt angripa med skällsord eller dylikt

fara väl
Frasklass verbfras
må väl

farbar
Ordklass adjektiv
framkomlig, körbar

farbroder
Ordklass substantiv
pappas bror
fasters man
ibland tilltalsord till äldre manliga släktingar och bekanta
vuxen man i allmänhet Bruklighet barnspråk

farbroderlig
Ordklass adjektiv
välvillig, beskyddande

farbror
Ordklass substantiv
pappas bror
fasters man
ibland tilltalsord till äldre manliga släktingar och bekanta
vuxen man i allmänhet Bruklighet barnspråk

fardag
Ordklass substantiv
avflyttningsdag för säljare av fast egendom Bruklighet juridik

faren
Ordklass substantiv
en karpfisk av samma släkte som braxen

farfader
Ordklass substantiv
pappas pappa

farfar
Ordklass substantiv
pappas pappa

fargalt
Ordklass substantiv
avelsduglig svinhane

farhåga
Ordklass substantiv
fruktan, oro
tvivel

farin
Ordklass substantiv
gulbrunt råsocker

farisé
Ordklass substantiv
medlem av en religiös judisk sammanslutning på Nya testamentets tid, som krävde noggrann lydnad av Mose lag och de äldsten lagar

fariseisk
Ordklass adjektiv
som anser sig vara moraliskt förträfflig
skenhelig

farkost
Ordklass substantiv
båt, fartyg
även till exempel luftfarkost, rymdfarkost

farled
Ordklass substantiv
segelled

farlig
Ordklass adjektiv
som utgör en fara

farlighet
Ordklass substantiv
det att vara farlig (utgöra en fara)
något farligt

farm
Ordklass substantiv
lantgård
anläggning för uppfödning av djur, till exempel minkar

farma
Ordklass verb
föda upp pälsdjur

farmaceut
Ordklass substantiv
person som avlagt apotekarexamen, farmacie kandisatexemen eller receptarieexamen

farmaceutisk
Ordklass adjektiv
som avser läkemedel eller apoteksverksamhet

farmacevt
Ordklass substantiv
person som avlagt apotekarexamen, farmacie kandisatexemen eller receptarieexamen

farmacevtisk
Ordklass adjektiv
som avser läkemedel eller apoteksverksamhet

farmaci
Ordklass substantiv
läran om vad läkemedel innehåller och hur de framställs

farmacie
Ordklass adjektiv
om den som avlagt examen i eller studerar farmakologi (i titlar som farmacie doktor och farmacie kandidat)

farmaka
Ordklass substantiv
läkemedel

farmakolog
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt farmakologi (läran om hur läkemedel påverkar kroppen och dess funktioner)

farmakologi
Ordklass substantiv
läran om hur läkemedel påverkar kroppen och dess funktioner

farmakopé
Ordklass substantiv
förteckning över ett lands läkemedel med föreskrifter om beredning med mera

farmare
Ordklass substantiv
farmägare, jordbrukare

farmarlag
Ordklass substantiv
ishockeylag i en lägre division som samarbetar med eller ägs av ett lag i den högsta divisionen och mellan vilka fritt utbyte av spelare äger rum Bruklighet vardagligt

farmning
Ordklass substantiv
det att farma (föda upp pälsdjur)

farmoder
Ordklass substantiv
pappas mamma

farmor
Ordklass substantiv
pappas mamma

far och bada
dra åt skogen
dra på trissor

farozon
Ordklass substantiv
farligt område

fars
Ordklass substantiv
lustspel, teaterstycke eller händelseförlopp med många komiska situationer

farsa
Ordklass substantiv
far, pappa Bruklighet vardagligt

farsi
Ordklass substantiv
benämning på språket persiska

farsot
Ordklass substantiv
smittsam sjukdom, epidemi

farstu
Ordklass substantiv
litet rum innanför en ytterdörr
trappavsats i ett flerfamiljshus

farsör
Ordklass substantiv
farsskådespelare
farsförfattare

fart
Ordklass substantiv
hög hastighet

fartblind
Ordklass adjektiv
som vant sig så vid hög fart att han eller hon inte längre märker att farten är hög

fartdåre
Ordklass substantiv
person som älskar att köra fort Bruklighet vardagligt

fartkamera
Ordklass substantiv
kamera för automatisk fartkontroll av bilar

fartsyndare
Ordklass substantiv
person som kör fortare än tillåtet Bruklighet vardagligt

fartvind
Ordklass substantiv
relativ vindhastighet som är resultanten av den verkliga vinden och den egan hastigheten (viktig för bland annat cykelåkare och utförsåkare på skidor)

fartyg
Ordklass substantiv
större båt, skepp

fart över grund
fart i förhållande till botten

farvatten
Ordklass substantiv
vattenväg, farled

farväl
Ordklass substantiv
avsked
farväl
Ordklass interjektion
en slags avskedshälsning

faryngal
Ordklass adjektiv
som rör farynx (svalget)
faryngalt ljud

farynx
Ordklass substantiv
svalget Bruklighet fackterm

fas
Ordklass substantiv
avsnitt av händelseförlopp
term inom elektronik
sned kant

fasa
Ordklass substantiv
skräck, fruktan
fasa
Ordklass verb
hyvla av en kant snett

fasad
Ordklass substantiv
framsida eller yttersida, till exempel på hus
det som syns utåt, yta Bruklighet bildligt

fasadtegel
Ordklass substantiv
tegel som används när man inte döljer en fasad av tegel under lager av puts

fasa för
Frasklass verbfras
vara mycket rädd för

fasa in
Frasklass verbfras
successivt införa något i en verksamhet

fasan
Ordklass substantiv
en fälthönsfågel med lång stjärt, inplanterad som jaktvilt i Sverige

fasanfåglar
Ordklass substantiv
en familj hönsfåglar i öppna landskap, dit bland annat rapphöna, fasan och vaktel hör

fasansfull
Ordklass adjektiv
fruktansvärd

fasa ut
Frasklass verbfras
successivt upphöra med något i en verksamhet

fasaväckande
Ordklass adjektiv
fruktansvärd

fasces
Ordklass substantiv
spöknippen (fornromersk symbol för myndighets bestraffningsrätt)

fascikel
Ordklass substantiv
pappersbunt, häfte, samling

fascination
Ordklass substantiv
det att fascinera (uppväcka intensivt intresse), tjusning

fascinera
Ordklass verb
uppväcka intensivt intresse, fängsla, tjusa

fascism
Ordklass substantiv
antidemokratisk politisk rörelse, ursprungligen i Italien

fascist
Ordklass substantiv
anhängare av fascismen (en antidemokratisk politisk rörelse)

fasett
Ordklass substantiv
rutformig slipad yta på glas och ädelstenare

fasettera
Ordklass verb
slipa i fasetter (rutformiga ytor)

fasetterad
Ordklass adjektiv
skiftande, mångsidig Bruklighet bildligt

fasettöga
Ordklass substantiv
av många småögon sammansatt öga hos inekter

fasförskjutning
Ordklass substantiv
förskjutning i tiden mellan två eller flera periodiska förlopp, till exempel mellan spänning och strömstyrka i en växelström, om de inte passerar sina maximum samtidigt Bruklighet i synnerhet fysik

fashion
Ordklass substantiv
mode
fason, snitt

fashionabel
Ordklass adjektiv
elegant, luxuös, enligt senaste modet

faskikel
Ordklass substantiv
pappersbunt, häfte, samling

faskin
Ordklass substantiv
en matta eller ett knippe av hopbuntade trädgrenar, ris och dylikt

faskinkniv
Ordklass substantiv
en lång och bred huggkniv

faslig
Ordklass adjektiv
väldig
förskräcklig

fason
Ordklass substantiv
form, snitt
sätt

fasoner
Ordklass substantiv
dåligt uppförande, ovanor

fasonera
Ordklass verb
forma, ge form åt

fast
Ordklass adjektiv
inte mjuk Bruklighet egentligt och bildligt
inte flytande eller gasformig
som inte kan rubbas Bruklighet egentligt och bildligt
fast
Ordklass konjunktion
fastän, även om
men Bruklighet vardagligt

fasta
Ordklass substantiv
avhållsamhet från mat under en viss tid
fasta
Ordklass verb
avhålla sig från mat

fastan
Ordklass substantiv
den tid som föregår påsken (från fastlagssöndagen till påskdagen, förr från askonsdagen till påskdagen)

fast egendom
Frasklass nominalfras
mark med tillhörande byggnader

faster
Ordklass substantiv
fars syster
farbrors hustru

fastetiden
Ordklass substantiv
den tid som föregår påsken (från fastlagssöndagen till påskdagen, förr från askonsdagen till påskdagen)

fastfood
Ordklass substantiv
mat som tillagas snabbt, till exempel på en hamburgerbar

fasthet
Ordklass substantiv
orörlighet
stadga
kraft, beslutsamhet

fastighet
Ordklass substantiv
enhet av fast egendom
hus, gård

fastighetsbok
Ordklass substantiv
register över fastigheter med anteckningar om lagfarter, inteckningar etcetera, som förs av en inskrivningsdomare

fastighetsdomstol
Ordklass substantiv
specialdomstol imbyggd i vissa tingsrätter för att handlägga mål som rör fastigheter

fastighetsförvaltare
Ordklass substantiv
en fastighetsägares representant inför hyresgästerna (förr kallad vicevärd)

fastighetsmäklare
Ordklass substantiv
person som har till yrke att förmedla köp och försäljning av fastigheter

fastighetsregister
Ordklass substantiv
av statlig eller kommunal myndighet fört register över alla fastigheter (jordregister på landsbygden och stadsregister i en stad)

fastighetsskötare
Ordklass substantiv
person som ansvarar för ordning, städning, enklarare reparationer och dylikt i en bostadsfastighet

fast klyft
sammanhängande bergart (i motsats till lösa block eller lager)

fastlagen
Ordklass substantiv
egentligen dagarna före askonsdagen (fastlagssöndag, fastlagsmåndag och fettisdag)
ofta: fastan (från fastlagssöndagen till påskdagen)

fastlagsris
Ordklass substantiv
björkris med färggranna fjädrar som prydnad vid påsktid

fastlagssöndagen
Ordklass substantiv
söndagen sju veckor före påsk

fastland
Ordklass substantiv
större landområde i förhållande till ö
större ö i förhållande till mindre ö

fastlandsklimat
Ordklass substantiv
en klimattyp med kalla vintrar och varma somrar

fastmer
Ordklass adverb
snarare, hellre

fastmera
Ordklass adverb
snarare, hellre

fastna
Ordklass verb
bli fast

fastna för
Frasklass verbfras
bestämma sig för, fästa sig vid

fastnagla
Ordklass verb
spika fast Bruklighet bildligt

fastna på kroken
Frasklass verbfras
låta lura sig

fastslå
Ordklass verb
bevisa, klart konstatera Bruklighet bildligt

fastställa
Ordklass verb
bestämma
konstatera, påvisa

fastän
Ordklass konjunktion
anger ett mosatsförhållande (visserligen ... men, även om, ehuru)

fat
Ordklass substantiv
flat öppen skål med låga kanter
tunna
äldre svenskt rymdmått (cirka 157 liter)
internationell måttenhet för olja (cirka 159 liter)

fatabur
Ordklass substantiv
förrådskammare Bruklighet ålderdomligt

fatal
Ordklass adjektiv
dödlig
olycksbringande
förarglig

fatalier
Ordklass substantiv
i lag fastställd tid inom vilken något måste utföras för att vara giltigt Bruklighet juridik

fatalietid
Ordklass substantiv
i lag fastställd tid inom vilken något måste utföras för att vara giltigt Bruklighet juridik

fatalism
Ordklass substantiv
tro på ett förutbestämt och oundvikligt öde

fatalist
Ordklass substantiv
anhängare av fatalism (tro på ett förutbestämt och oundvikligt öde)

fatalitet
Ordklass substantiv
förarglig händelse, malör

fata morgana
hägring, synvilla

fatbur
Ordklass substantiv
förrådskammare Bruklighet ålderdomligt

fatta
Ordklass verb
ta tag i
infatta
förstå

fattad
Ordklass adjektiv
med känslorna under kontroll, sansad Bruklighet bildligt

fatta eld
Frasklass verbfras
börja brinna

fatta humör
Frasklass verbfras
bli arg

fattas
Ordklass verb
saknas

fattbar
Ordklass adjektiv
som man kan förstå, begriplig

fattig
Ordklass adjektiv
nästan utan pengar
torftig, karg, ofruktbar (om till exempel jordmån eller kultur) Bruklighet bildligt

fattiga riddare
Frasklass nominalfras
maträtt av vetebröd, som doppas i pannkakssmet och steks

fattigdom
Ordklass substantiv
det att vara fattig (nästan utan pengar)

fattighjon
Ordklass substantiv
person intagen på fattighus (ställe där fattiga fick nödtorftig uppehälle) Bruklighet ålderdomligt

fattighus
Ordklass substantiv
ställe där fattiga fick nödtorftig uppehälle Bruklighet förr

fattiglapp
Ordklass substantiv
fattig stackare Bruklighet vardagligt

fattig som en kyrkråtta
mycket fattig

fattigvård
Ordklass substantiv
äldre form av socialhjälp

fattlig
Ordklass adjektiv
begriplig, fattbar

fattning
Ordklass substantiv
sinnesnärvaro, balans, sans
grepp
infattning

fattningsförmåga
Ordklass substantiv
förstånd

fatwa
Ordklass substantiv
inom islam auktoritative utlåtande av en religiös lärd angående en rättsfråga
dödsdom Bruklighet allmännare och bildligt

fatöl
Ordklass substantiv
öl som tappas direkt från fat

faun
Ordklass substantiv
skogsväsen i antik mytologi

fauna
Ordklass substantiv
djurvärld inom ett område eller beskrivning av denna djurvärld

faustisk
Ordklass adjektiv
som strävar efter att öka sina kunskaper och vidga sina erfarenheter utan hänsyn till konsekvenserna (liksom Faust i Goetes verks med samma namn)

fauvism
Ordklass substantiv
fransk expressionistisk konstriktning från början av 1900-talet med våldsam förgbehandling, frihet i penselföringen och deformering av motivens former

fauvist
Ordklass substantiv
anhängare av fauvismnen (fransk expressionistisk konstriktning från början av 1900-talet)

favorisera
Ordklass verb
gynna

favorit
Ordklass substantiv
gunstling
den som antas ha störst chans att vinna en tävling

favoritism
Ordklass substantiv
kritisk benämning på system där en makthavare kan belöna sina egna favoriter, till exempel befordra dem till högre och bättre betalda tjänster

favör
Ordklass substantiv
förmån
ynnestbevis

faxa
Ordklass verb
sända med telefax

fe
Ordklass substantiv
kvinnligt sagoväsen
beskyddarinna Bruklighet bildligt

feature
Ordklass substantiv
radio- eller tv-reportage med blandade framställningsformer (även inslag av dramatiserade scener)
stor reportageartikel i en tidning

featureartikel
Ordklass substantiv
stor reportageartikel i en tidning

featureprogram
Ordklass substantiv
radio- eller tv-reportage med blandade framställningsformer (även inslag av dramatiserade scener)

feber
Ordklass substantiv
förhöjning av kroppstemperaturen
febersjukdom, till exempel nässelfeber
upphetsad stämning Bruklighet bildligt

febertermometer
Ordklass substantiv
en termometer enbart avsedd att mäta kroppstemperatur (via ändtarm, munhåla, armhåla, eller hörselgång)

feberträd
Ordklass substantiv
en art av eukalyptus

febrig
Ordklass adjektiv
som har feber (förhöjd av kroppstemperatur)
upphetsad

febril
Ordklass adjektiv
hektisk, jäktad
med hög feber Bruklighet medicin

februari
Ordklass substantiv
årets andra månad

federal
Ordklass adjektiv
som rör ett statsförbund

federalism
Ordklass substantiv
statsförbundssystem

federalist
Ordklass substantiv
anhängare av en stark centralmakt (till exempel i USA)
anhängare av större självständighet för delstater (i till exempel Schweiz)

federation
Ordklass substantiv
förbund av stater eller föreningar

federerad
Ordklass adjektiv
sammansluten i en federation (ett förbund av stater eller föreningar

feedback
Ordklass substantiv
återkoppling av en effekt eller reaktion till den eller det som har utlöst effekten

feelgood-film
Ordklass substantiv
film som får publiken att trivas och bli på gott humör (egentigen "må bra-film")

feeling
Ordklass substantiv
känsla, inlevelse Bruklighet vardagligt

feeri
Ordklass substantiv
sagospel Bruklighet ålderdomligt
om något förtrollande eller drömlikt Bruklighet bildligt

feg
Ordklass adjektiv
rädd av sig

fega
Ordklass verb
vara feg, uppträda fegt Bruklighet vardagligt

fegis
Ordklass substantiv
feg person, kruka Bruklighet vardagligt

feja
Ordklass verb
putsa, städa
skava av hud från nyutvuxna horn (om hjortdjur) Bruklighet biologi

fejd
Ordklass substantiv
strid

fejka
Ordklass verb
förfalska Bruklighet vardagligt
hitta på
låtsas

fekal
Ordklass adjektiv
som avser avföring

fekalier
Ordklass substantiv
avföring, exkrementer

fekundation
Ordklass substantiv
befruktning

fel
Ordklass substantiv
oriktighet, misstag
defekt, lyte
skuld
fel
Ordklass adjektiv
felaktig, t.ex. fel gata

fela
Ordklass substantiv
fiol Bruklighet ålderdomligt eller vardagligt
fela
Ordklass verb
göra fel
fattas

felaktig
Ordklass adjektiv
oriktig
inte felfri

felande länk
Frasklass nominalfras
mellanled som fattas
okänd djurat som skulle ha bildat övergång mellan apa och människa

felas
Ordklass verb
fattas, saknas

felfinnare
Ordklass substantiv
person som lätt och gärna hittar fel i det som andra gjort

felgrepp
Ordklass substantiv
misstag

fellah
Ordklass substantiv
arabisk småbonde (speciellt egyptisk sådan)

fellatio
Ordklass substantiv
stimulering av penis med munnen

fellow
Ordklass substantiv
lärare som är medlem av ett college i Oxford eller Cambridge
medlem av vetenskapligt samfund eller dylikt i Storbritannien eller USA

felparkeringsavgift
Ordklass substantiv
avgift för felparkering

felslut
Ordklass substantiv
logiskt oriktig slutledning

felsteg
Ordklass substantiv
snedsprång, erotisk synd Bruklighet ofta bildligt

feluck
Ordklass substantiv
mindre segelfartyg med latinsegel i Medelhavet

femdagarsvecka
Ordklass substantiv
vecka med fem arbetsdagar

femetta
Ordklass substantiv
fullträff Bruklighet egentligen militärt, numera mest bildligt

femfemma
Ordklass substantiv
person som förklarats straffri på grund av sinnessjukdom (efter den gamla strafflagens 5 kapitel 5 paragraf) Bruklighet mest förr, vardagligt
i allmänhet: idiot, galning

feminin
Ordklass substantiv
ord eller varelse av kvinnligt kön
feminin
Ordklass adjektiv
kvinnlig

femininum
Ordklass substantiv
ord eller varelse av kvinnligt kön

feminiserad
Ordklass adjektiv
förkvinnligad

feminism
Ordklass substantiv
rörelse som hävdar kvinnokönets likställdhet eller ibland särart

feminist
Ordklass substantiv
anhängare av feminism (rörelse som hävdar kvinnokönets likställdhet eller ibland särart)

femkamp
Ordklass substantiv
tävling som omfattar fem grenar

femkampare
Ordklass substantiv
person som tävlar i femkamp (tävling som omfattar fem grenar)

femkrona
Ordklass substantiv
ett mynt

femling
Ordklass substantiv
ett av fem barn som fötts i samma födsel

femma
Ordklass substantiv
siffran 5
någon eller något som är nummer fem, har värdet fem eller dylikt
femkronorssedel Bruklighet förr
i ishockey de fem utespelare som befinner sig på planen samtidigt Bruklighet sport

femme fatale
kvinna med fördärvsbringande inflytande över män

femte hjulet
Frasklass nominalfras
överflödig och snarast i vägen, till besvär eller dylikt

femte kolonn
Frasklass nominalfras
grupp personer inom det egna lägret som i hemlighet stöde fiendesidan och är beredda att ingripa till dess förmån

femtekolonn
Ordklass substantiv
en grupp av medborgare som vid ett krig hjälper fienden (efter ett uttalande under spanska inbördeskriget om de fyra militära kolonner som stod beredda att inta Madrid och den femte kolonnen som redan var verksam inne i staden)

femtekolonnare
Ordklass substantiv
förrädare

femte kolonnen
Frasklass nominalfras
en grupp av medborgare som vid ett krig hjälper fienden (efter ett uttalande under spanska inbördeskriget om de fyra militära kolonner som stod beredda att inta Madrid och den femte kolonnen som redan var verksam inne i staden)

femtekolonnen
Ordklass substantiv
en grupp av medborgare som vid ett krig hjälper fienden (efter ett uttalande under spanska inbördeskriget om de fyra militära kolonner som stod beredda att inta Madrid och den femte kolonnen som redan var verksam inne i staden)

femtioelva
Ordklass räkneord
alltför många

femtiofem-plus
åldersgruppen av personer över 55 år, speciellt med tanke på denna grupps utsatta ställning på arbetsmarknaden

femtiolapp
Ordklass substantiv
femtiokronorssedel Bruklighet vardagligt

femtioöring
Ordklass substantiv
ett mynt Bruklighet förr

femöring
Ordklass substantiv
ett mynt
en rumsväxt
en maträtt av oxfilé och stekt ägg

fena
Ordklass substantiv
rörelseorgan hos vattenelvande djur, speciellt fiskar

fender
Ordklass substantiv
kudde eller dylikt som skydd för ett fartygs sida

fendert
Ordklass substantiv
kudde eller dylikt som skydd för ett fartygs sida

fengäddor
Ordklass substantiv
en ordning gäddliknande primitiva sötvattenfiskar i Afrika

fenicier
Ordklass substantiv
invånare i det forntida Fenicien

fenmetralin
Ordklass substantiv
centralstimulerande medel (narkotikum)

fennek
Ordklass substantiv
en rävart i Nordafrika och Arabien

fennicism
Ordklass substantiv
språkdrag i finladssvenskan som beror på inflytande från finskan

fennoman
Ordklass substantiv
anhängare av fennomanin (förr stridbar rörelse i Finland för att främja det finska språket och kulturen på svenskans bekostnad), finskhetsivrare

fennomani
Ordklass substantiv
stridbar rörelse i Finland för att främja det finska språket och kulturen på svenskans bekostnad Bruklighet historiskt

Fennoskandia
Ordklass substantiv
urbergsområdet som omfattar större delen av Skandinaviska halvön, Finland, Kolahalvön, Karelen och norra delen av Östersjön Bruklighet geologi

fenol
Ordklass substantiv
organiskt ämne, förr använt som bakteridödande medel, numera för framställning av vissa plaster

fenomen
Ordklass substantiv
något som visar sig, företeelse
något fenomenalt eller enastående, i synnerhet om personer

fenomenal
Ordklass adjektiv
förbluffande, enastående

fenomenalism
Ordklass substantiv
läran att all kunskap om tingen kan återföras på utsagor om sinnesintryck Bruklighet filosofi

fenomenologi
Ordklass substantiv
läran om fenomenen eller företeelserna, det vill säga världen som den framstår i våra sinnesintryck (filosofisk fackterm med olika betydelser hos Hegel och Husserl)

fenomenologisk analys
Frasklass nominalfras
analys av företeelser sådana de framträder för den som gör analysen Bruklighet vetenskapsteori

fenoplast
Ordklass substantiv
plast av en grupp duroplaster med teknisk användning

fenotyp
Ordklass substantiv
summan av en organisms yttre egenskaper (betingas av en samverkan mellan miljön och arvsanlagen)

fenoxisyror
Ordklass substantiv
bekämpningsmedel mot bland annat ogräs och busksly, baserade på klorfenoler

fenvalar
Ordklass substantiv
en familj bardvalar, bland annat blåval

feodal
Ordklass adjektiv
som har att göra med feodalism

feodalism
Ordklass substantiv
medeltida samhällsorganisation med kungen som överste länsherre, som förlänade jord till läntagare, vasaller, vilka bland annat uppbar skatt från bönderna
mer allmänt: storgodsägarvälde

ferie
Ordklass substantiv
skollov mellan terminer

ferm
Ordklass adjektiv
snabb, duktig

fermat
Ordklass substantiv
vilopunkt i musikstycke

ferment
Ordklass substantiv
enzym
jäsämne, pådrivande kraft Bruklighet bildligt

fermentation
Ordklass substantiv
det att fermentera (jäsa eller få att jäsa)

fermentera
Ordklass verb
jäsa
få att jäsa

fermion
Ordklass substantiv
elementarpartikel med haltaligt spinn, bland annat elektron, proton och neutron Bruklighet fysik

fermitet
Ordklass substantiv
skicklighet och snabbhet

fermium
Ordklass substantiv
konstgjort grundämne bland aktiniderna

fernissa
Ordklass substantiv
färglöst lack som ger en hård och glansig yta
fernissa
Ordklass verb
bestryka med fernissa

feromon
Ordklass substantiv
doftämne som utsöndras av en individ för att framkalla ett specifikt beteende hos andra individer av samma art (kan till exempel vara en parningssignal) Bruklighet biologi

ferrit
Ordklass substantiv
kemiskt rent järn
blandning av järnoxid och koppar eller nickel, som bland annat används i datorer

fertil
Ordklass adjektiv
fruktsam

fertilisation
Ordklass substantiv
befruktning

fertilitet
Ordklass substantiv
fruktsamhet

fesljummen
Ordklass adjektiv
varken varm eller kall Bruklighet vardagligt
avslagen, som inte förmår egnagera (om debatt) Bruklighet bildligt

fest
Ordklass substantiv
glad tillställning, kalas, party
kyrklig högtid, helg

festa
Ordklass verb
hålla fest
kalasa eller frossa
gå ut och slå sig lös på krogen eller dylikt

festfixare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt arrangerar invigningsfester och dylikt med deltagande av kända personer

festina lente
skynda långsamt (sägs ha varit ett av kejsar Augustus ofta använt uttryck)

festival
Ordklass substantiv
regelbundet återkommande festspel eller arrangemang

festivitas
Ordklass substantiv
feststämning, glans

festivitet
Ordklass substantiv
festlighet, fest

festlig
Ordklass adjektiv
som är typisk för en fest
högtidlig, praktfull
uppsluppen
komisk, lustig, rolig

festlighet
Ordklass substantiv
fest

feston
Ordklass substantiv
slinga av blommor, löv eller frukt

festong
Ordklass substantiv
slinga av blommor, löv eller frukt

festprisse
Ordklass substantiv
person som älskar mat, dyck och glada fester Bruklighet vardagligt

feströkare
Ordklass substantiv
person som bara röker vid festliga tillfällen

festskrift
Ordklass substantiv
hyllningsskrift, jubileumsskrift

festspel
Ordklass substantiv
arrangemang med en serie teater- eller operaföreställningar, konserter och dylikt

festtåg
Ordklass substantiv
procession

festvåning
Ordklass substantiv
en lokal som restauranger och dylikt hyr ut för fester

fet
Ordklass adjektiv
tjock
med hög fetthalt
oljig, flottig
näringsrik, bördig
mycket kraftig (om trycktyper)
hög, inbringande (om inkomster och dylikt) Bruklighet bildligt
mycket bra, häftig Bruklighet vardagligt, förstärkande

feta
Ordklass substantiv
vit grekisk fårost

fetal
Ordklass adjektiv
som avser foster

fetaliebröder
Ordklass substantiv
vitaliebröder Bruklighet historiskt

fetaost
Ordklass substantiv
vit grekisk fårost

fetblad
Ordklass substantiv
några växter av släktet Sedum

fetera
Ordklass verb
fira, hylla

fetisch
Ordklass substantiv
föremål som antas ha magisk kraft och därför dyrkas

fetischism
Ordklass substantiv
dyrkan av fetischer (föremål som antas ha magisk kraft)
sexuell upphetsning genom föremål, främst en annan persons klädesplagg

fetischist
Ordklass substantiv
dyrkare av fetischer (föremål som antas ha magisk kraft)
person med läggning åt fetischismen (som blir sexuellt upphetsad genom föremål)

fetknoppar
Ordklass substantiv
några växter med köttiga blad av släktet Sedum
fet person Bruklighet vardagligt

fetlagd
Ordklass adjektiv
fyllig, korpulent

fetma
Ordklass substantiv
övervikt

fett
Ordklass substantiv
en grupp kemiska ämnen, till exempel olja, smör och talg

fettgreve
Ordklass substantiv
en produkt av smält svinister, som används i vissa charkuterier och i djurfoder

fetthalt
Ordklass substantiv
mängden fett i något

fettisdag
Ordklass substantiv
dagen före askonsdag i fastan (numera ofta benämning på alla tisdagar i fastan)

fettisdagsbulle
Ordklass substantiv
semla

fettsugning
Ordklass substantiv
plastikkirurgiskt ingrepp där fett sugs ur kroppen

fettsyra
Ordklass substantiv
ämne av en stor grupp organiska syror, som efter molekylernas utseende indelas i mättade fettsyror, omättade fettsyror och fleromättade fettsyror
ämne av en stor grupp organiska syror, som efter molekylernas utseende indelas i mättade fettsyror, omättade fettsyror och fleromättade fettsyror

fettuccine
Ordklass substantiv
en typ av bandmakaroner

fettvävnad
Ordklass substantiv
en form av bindväv som innehåller speciella fettceller med förmåga att ta upp och lagra fett
en form av bindväv som innehåller speciella fettceller med förmåga att ta upp och lagra fett

fetvadd
Ordklass substantiv
bomull som inte befriats från fett
bomull som inte befriats från fett

fez
Ordklass substantiv
rund mössa utan skärm, som används i vissa muslimska länder

fia
Ordklass substantiv
ett enkelt tärningsspel för fyra deltagare

fiaker
Ordklass substantiv
hästdroska

fial
Ordklass substantiv
miniatyrtorn som dekorativt element i gotsik arkitektur

fiasko
Ordklass substantiv
fullständigt misslyckande

fiat
må det ske

fiat justitia pereat mundus
Frasklass sats
må rättvisan ha sin gång även om världen skulle gå under (tillskrivet kejsar Ferdinand I)

fiat lux
Frasklass sats
varde ljus (1 Mos. 1:3)

fibblor
Ordklass substantiv
ett hundratal örter av familjen korgblommiga

fiber
Ordklass substantiv
växttråd, muskeltråd eller nervtråd

fiberfill
Ordklass substantiv
syntetisk vadd, som bland annat används till stopning av soffor

fiberoptik
Ordklass substantiv
ljus som leds genom mycket tunna glasfibrer i knippen (används bland annat för telekommunikation med mycket hög kapacitet)

fiberpäls
Ordklass substantiv
pälsliknande tyg av syntetfiber, som används till bland annat vinterunderkläder

fibrig
Ordklass adjektiv
trådig

fibrin
Ordklass substantiv
äggviteämne i levrat blod

fibrinogen
Ordklass substantiv
ett blodäggviteämne som utgör ett led i koagulation

fibromyalgi
Ordklass substantiv
kroniskt tillstånd med muskelvärk, trötthet och sömnsvårigheter

fibrös
Ordklass adjektiv
fintrådig Bruklighet medicin
av bindväv

fibula
Ordklass substantiv
spänne från bronsåldern eller järnåldern, som påminner om en säkerhetsnål

ficka
Ordklass substantiv
påsytt eller isytt fack i kläder

fickformat
Ordklass substantiv
litet format

ficklampa
Ordklass substantiv
batterilampa att bära i handen

ficklexikon
Ordklass substantiv
språklexikon i fickformat

fickparkera
Ordklass verb
parkera på ett mycket litet utrymme, till exempel på en parkeringsplats

fickpengar
Ordklass substantiv
barns veckopengar eller månadspengar
småpengar

ficktjuv
Ordklass substantiv
fingerfärdig tjuv som stjäl ur fickor, handväskor och dylikt

fickur
Ordklass substantiv
ett litet ur som bärs i till exempel en västficka

fiction
Ordklass substantiv
skönlitteratur
fantasi, saga

fideikommiss
Ordklass substantiv
system under avveckling, som innebär att en släktegendom som inte får delas eller säljas

fideikommissarie
Ordklass substantiv
innehavare av fideikommiss (en släktegendom som inte får delas eller säljas)

fi donc
usch, fy

fiende
Ordklass substantiv
motståndare i krig, ovän

fiendskap
Ordklass substantiv
det att vara fiender (motståndare i krig eller ovänner)

fientlig
Ordklass adjektiv
avog, illvillig

fientlighet
Ordklass substantiv
fiendskap
fientlig handling, krigshandling

fiesta
Ordklass substantiv
fest, högtid

fiffa upp
Frasklass verbfras
snygga upp, krydda Bruklighet vardagligt

fiffel
Ordklass substantiv
smussel, intriger Bruklighet vardagligt

fiffig
Ordklass adjektiv
påhittig, listig Bruklighet vardagligt

fiffighet
Ordklass substantiv
det att vara fiffig (påhittig eller listig)
fiffigt påhitt

fiffla
Ordklass verb
smussla, manipulera Bruklighet vardagligt

fifty-fifty
Ordklass adverb
hälften var

fight
Ordklass substantiv
strid, kamp

fighter
Ordklass substantiv
idrottsman med segervilja, kämpe

fighting spirit
Frasklass nominalfras
stridsanda
vilja att lyckas

figur
Ordklass substantiv
gestalt, kroppsform
bild av människa
illustration med diagram eller dylikt Förkortning fig.
kort tonföljd, motiv Bruklighet musik
stilfigur

figurant
Ordklass substantiv
balettdansare som inte dansar solo

figurantska
Ordklass substantiv
kvinnlig figurant (balettdansare som inte dansar solo)

figuration
Ordklass substantiv
utsmyckning av melodi Bruklighet musik

figurativ
Ordklass adjektiv
avbildande eller föreställande, till exempel figurativ konst

figurera
Ordklass verb
förekomma som person, till exempel i pressen

figurin
Ordklass substantiv
liten, dekorativ människorfigur eller djurfigur, speciellt inom keramiken

figurlig
Ordklass adjektiv
bildlig eller överförd (om betydelse)

figursåg
Ordklass substantiv
såg med tunt och smalt blad som man kan såga ut figurer med

figuråkning
Ordklass substantiv
konståkning där alla moment är föreskrivna (till skillnad från friåkning)

fijian
Ordklass substantiv
person från ögruppen Fiji i Stilla havet

fik
Ordklass substantiv
kafé Bruklighet vardagligt

fika
Ordklass substantiv
kaffe Bruklighet vardagligt
fika
Ordklass verb
dricka kaffe

fika efter
Frasklass verbfras
eftersträva, vara ute efter

fiken
Ordklass adjektiv
lysten, otålig efter

fikon
Ordklass substantiv
ett träd från medelhavsområdet
frukt att detta träd

fikonspråk
Ordklass substantiv
onödigt krångligt specialistspråk

fiktion
Ordklass substantiv
något påhittat, inbillning

fiktiv
Ordklass adjektiv
påhittad, inbillad

fikus
Ordklass substantiv
homosexuell man Bruklighet vardagligt

fikusar
Ordklass substantiv
ett tropiskt släkte träd, buskar och slingerväxter (många arter odlas som prydnadsväxter)

fil
Ordklass substantiv
del av körbana, körfält
rad, följd
verktyg för ytbearbetning av t.ex. metall eller trä
verktyg för att putsa eller jämna naglar
samling av logiskt samhörande poster som behandlas som en enhet, t.ex. ett personregister med adress och telefonnummer Bruklighet databehandling
filmjölk
fil.
Ordklass adjektiv
förkortning för filosofie i examenstitlar, t.ex. fil. kand. (filosofie kandidat) eller fil. mag. (filosofie magister)

fila
Ordklass verb
bearbeta med fil (verktyg för ytbearbetning av till exempel metall eller trä)
putsa, jämna

filament
Ordklass substantiv
fin tråd i växt- eller djurvävnad

filantrop
Ordklass substantiv
människovän
välgörare

filantropi
Ordklass substantiv
välgörenhet

fila på
Frasklass verbfras
bearbeta, förbättra

filateli
Ordklass substantiv
frimärkssamlande

filatelist
Ordklass substantiv
frimärkssamlare, frimärkskännare

filé
Ordklass substantiv
utskuret benfritt stycke kött (av möraste delen) eller fisk

filea
Ordklass verb
skära i filéer

filet mignons
Frasklass nominalfras
maträtt av små oxfiléskivor från yttersta biten på filén

filharmoniker
Ordklass substantiv
medlem av filharmonisk orkester (symfoniorkester)

filharmonisk orkester
Frasklass nominalfras
symfoniorkester

filhellen
Ordklass substantiv
greklandsvän, speciellt utlänning som Greklands befrielsekrig mot Turkiet på 1820-talet

filial
Ordklass substantiv
underavdelning av till exempel företag eller affär på annan plats

filibuster
Ordklass substantiv
i amerikansk politik maratontalande i syfte att förhindra votering

filibustra
Ordklass verb
maratonprata

filigran
Ordklass substantiv
guldsmedsarbete av guldtråd eller silvertråd

filipin
Ordklass substantiv
nöt som har två kärnor
vadhållninglek med sådan nöt

filipper
Ordklass substantiv
person från den antika staden Filippi i Makedonien

Filipperbrevet
Ordklass substantiv
ett av den bibliske Paulus brev

filippik
Ordklass substantiv
skarpt personligt angrepp i tal eller skrift

filippinare
Ordklass substantiv
person från Filippinerna

filippinska
Ordklass substantiv
kvinna från Filippinerna

filisté
Ordklass substantiv
medlem av en folkstam i det forntida Palestina, som var fiender till israeliterna

filister
Ordklass substantiv
bracka, kälkborgare

filiströs
Ordklass adjektiv
typisk för filister, kälkborgerlig

filler
Ordklass substantiv
fyllnadsmaterial i olika tekniska användningar, till exempel vid vägbyggen och inom färgindustrin

fillumenist
Ordklass substantiv
samlare av tändsticksasksetiketter

film
Ordklass substantiv
den remsa där bilden fastnar vid fotografering med en systemkamera
inspelade rörliga bilder som visas på bio eller tv
tunna hinna Bruklighet teknik

filma
Ordklass verb
filmatisera
vara med i en film
låtsas vara skadad eller förfördelad Bruklighet vardagligt, sport

filmare
Ordklass substantiv
person som gör film, filmregissör

filmatisera
Ordklass verb
göra film av till exempel en roman

filmatisk
Ordklass adjektiv
filmmässig, anpassad för filmens krav

filmen
Ordklass substantiv
filmbranschen

filmisk
Ordklass adjektiv
filmmässig, anpassad för filmens krav

filmjölk
Ordklass substantiv
mjölk som behandlats med mjölksyrabakterier och därigenom fått syrlig smak och tjockare konsistens

filmografi
Ordklass substantiv
systematisk förteckning över filmer av till exempel en viss regissör eller med en viss skådespelare

filmotek
Ordklass substantiv
filmarkiv, samling av filmer

filmstjärna
Ordklass substantiv
berömd filmartist

filofax
Ordklass substantiv
en systemkalender (egentligen ett varumärke)

filolog
Ordklass substantiv
språkforskare som tolkar texter

filologi
Ordklass substantiv
språkvetenskaplig tolkning av texter

filosof
Ordklass substantiv
tänkare
vetenskapsman som ägnar sig åt filosofi (vetenskapsgren som behandlar de grundläggande frågorna för forskningen och för tillvaron)

filosofera
Ordklass verb
fundera på livsproblemen

filosofi
Ordklass substantiv
vetenskapsgren som behandlar de grundläggande frågorna för forskningen och för tillvaron
allmännare: synsätt, grundidéer

filosofie
Ordklass adjektiv
del av titel för person som som avlagt humanistisk, samhällsvetenskaplig eller matematisk-naturvetenskaplig universitetsexamen, till exempel filosofie doktor (fil. dr) eller filosofie kandidat (fil. kand.)

filosofisk
Ordklass adjektiv
som rör filosofi
som filosoferar

filt
Ordklass substantiv
ett slags tyg av ull eller hår
sängtäcke av filt

filta
Ordklass verb
tillverka filt av ull eller andra djurhår

filta sig
Frasklass verbfras
tova ihop sig och bli som filt

filter
Ordklass substantiv
poröst material, till exempel papper, som släpper igenom vätska eller gas men behåller vissa beståndsdelar
anordning som sorterar bort vissa delar av till exempel ljusvågor, ljudvågor eller radiovågor

filtrat
Ordklass substantiv
det som har passerat ett filter

filtrera
Ordklass verb
sila genom filter

filur
Ordklass substantiv
skojare

fimbulvinter
Ordklass substantiv
mycket sträng vinter

fimp
Ordklass substantiv
cigarrettstump Bruklighet vardagligt

fimpa
Ordklass verb
släcka en cigarrett Bruklighet vardagligt
förkasta Bruklighet bildligt

fin
Ordklass adjektiv
tunn
ömtålig
elegant
förnäm

final
Ordklass substantiv
slut
avslutningsstycke
sluttävling

finansbolag
Ordklass substantiv
aktiebolag som finansierar ett företags verksamhet, bland annat genom att lämna krediter, överta fordringar och hyra ut maskiner (är ofta dotterföretag till en bank)

finanser
Ordklass substantiv
ekonomi eller affärsställning

finansiell
Ordklass adjektiv
som rör finanser (ekonomi eller affärsställning)

finansiera
Ordklass verb
skaffa pengar till, bekosta

finansinstitut
Ordklass substantiv
bank eller annan inrättning med uppgift att lämna krediter

finansiär
Ordklass substantiv
person som stöder något ekonomiskt

finansplan
Ordklass substantiv
bilaga till budgetpropositionen, som redogör för den ekonomiska politiken

finanspolitik
Ordklass substantiv
regeringens åtgärder för att påverka samhällets ekonomi genom förändringar i statsbudgeten

finansrätt
Ordklass substantiv
läran om de rättsregler som rör stats och kommuns inkomster och utgifter (särskilt beskattningen)

finansvalp
Ordklass substantiv
ung man verksam i finanskretsar, speciellt som penningmäklare eller optionsmäklare Bruklighet nedsättande eller skämtsamt

fin-de-siècle
Ordklass substantiv
en riktning inom litteraturen vid sekelskiftet 1900 med dragning åt mystik, överkänslighet och dekadens (egentligen "sekelslut")

findoppa
Ordklass substantiv
småkakor (på kafferep) Bruklighet vardagligt

finemang
Ordklass adjektiv
fint, utmärkt Bruklighet vardagligt

fines herbes
Frasklass nominalfras
finhackade kryddor, kryddgrönt

finess
Ordklass substantiv
elegans, fin uppfattning

fingera
Ordklass verb
låtsas, hitta på

fingerad
Ordklass adjektiv
låtsad, antagen

fingeravtryck
Ordklass substantiv
avtryck av fingertopparnas linjer

fingerblomma
Ordklass substantiv
fingertoppens inre mjuka del

fingerborg
Ordklass substantiv
skydd för fingertoppen av metall eller dylikt när man syr

fingerborgsblomma
Ordklass substantiv
hög trädgårdsört med fingerborgslika blommor

fingerdjur
Ordklass substantiv
en halvapa på Madagaskar med enormt långa fingrar och tår

fingerfärdig
Ordklass adjektiv
skicklig med fingrarna

fingerfärg
Ordklass substantiv
färg som stryks på direkt med fingrarna (används oftast av barn)

fingerkrok
Ordklass substantiv
dragkamp med krökta fingrar

fingerspitzengefühl
Ordklass substantiv
fingertoppskänsla (intuitiv känsla för hur man skall handla eller reagera i en viss situation eller för det väsentliga i ett visst sammanhang)

fingersvamp
Ordklass substantiv
en lysande gul, rikt förgrenad svamp

fingersättning
Ordklass substantiv
anvisning om hur man skall använda fingrarna när man spelar ett vistt musikstycke

fingertopp
Ordklass substantiv
fingrets yttersta del

fingertoppskänsla
Ordklass substantiv
intuitiv känsla för hur man skall handla eller reagera i en viss situation eller för det väsentliga i ett visst sammanhang Bruklighet bildligt

fingervante
Ordklass substantiv
vante med separat utrymme för varje finger

fingervisning
Ordklass substantiv
tydlig antydan, vink

fingra
Ordklass verb
röra, peta på

finhet
Ordklass substantiv
det att vara fin
finhetsgrad (speciellt om guldhatl, silverhalt, kornstorlek och dylikt)

finhyllt
Ordklass adjektiv
med fin hy

fin i kanten
något struntförnäm eller kräsen

finish
Ordklass substantiv
slutspurt
sista avputsning

finit
Ordklass adjektiv
bestämd
som kan vara predikat i en sats (om verbform)

finito
Ordklass adjektiv
slut

finka
Ordklass substantiv
täckt godsvagn
polisarrest Bruklighet vardagligt
finka
Ordklass verb
bura in, sätta i arrest Bruklighet vardagligt

finkam
Ordklass substantiv
kam med fina, tättsittande tänder

finkamma
Ordklass verb
kamma med finkam (kam med fina, tättsittande tänder)
genomsöka noga Bruklighet bildligt

finkar
Ordklass substantiv
en familj tättingar

finkel
Ordklass substantiv
inte helt renat brännvin

finkelolja
Ordklass substantiv
biprodukt vid alkoholjäsning

finkänslig
Ordklass adjektiv
taktfull, hänsynsfull

finlandisering
Ordklass substantiv
försiktighet och anpasslighet i umgänget med en mäktig granstat (efter Finlands förhållande till Sovjetunionen efter andra världskriget)

finlandism
Ordklass substantiv
uttryck i finlandssvenskan som inte finns i rikssvenskan

finlandssvensk
Ordklass substantiv
person från Finland som har svenska som första språk
finlandssvensk
Ordklass adjektiv
som rör den svenskspråkiga befolkningen i Finland

finlandssvenska
Ordklass substantiv
det svenska språket i Finland
finlandssvensk kvinna

finlemmad
Ordklass adjektiv
späd, gracil

finländare
Ordklass substantiv
person från Finland

finländska
Ordklass substantiv
kvinna från Finland

finmaskig
Ordklass adjektiv
med små maskor (om till exempel nät)

finmekaniker
Ordklass substantiv
person som arbetar med tillverkning och reparation av tekniska och vetenskapliga instrument

finna
Ordklass verb
hitta
komma underfund med
anse

finna behag i
Frasklass verbfras
tycka om

finna för gott
Frasklass verbfras
anse det bäst

finnas
Ordklass verb
vara existera

finna sig
Frasklass verbfras
återvinna fattningen
inse att man är, till exempel finna sig besegrad

finna sig i
Frasklass verbfras
vara tvungen att acceptera, vara nöjd med

finne
Ordklass substantiv
finsktalande person från Finland
kvissla i huden, som beror på inflammation i talgkörtel

finnig
Ordklass adjektiv
full med finnar (kvisslor i huden)

finnjolle
Ordklass substantiv
segeljolle för en person

finnkamp
Ordklass substantiv
landskamp mot Finland, speciellt den årliga landskampen i friidrott Bruklighet vardagligt

finnmark
Ordklass substantiv
en trakt i bland annat Värmland och Dalarna där finnar en gång slog sig ned

finns det hjärterum så finns det stjärterum
är man goda vänner så räcker platsen till (även om det är trångt)

finrum
Ordklass substantiv
sällskapsrum i en bostad som inte används till vardags

finsk
Ordklass adjektiv
som rör finnar eller finska språket
finländsk

finska
Ordklass substantiv
språket i Finland
kvinna från Finland

finska pinnar
Frasklass nominalfras
en sorts småkakor i form av avlånga pinnar

finsk-ugriska språk
Frasklass nominalfras
språkfamilj som bland annat omfattar finska, ungerska, samiska och estniska

finslipa
Ordklass verb
göra färdig i alla detaljer, lägga sista handen vid Bruklighet vanligen bildligt

finsmakare
Ordklass substantiv
person som anser att endast det bästa är gott nog

finsnickare
Ordklass substantiv
snickare som utför inredningssnickerier
person som utför något på ett elegant sätt Bruklighet bildligt

finstilt
Ordklass adjektiv
med fin tryckstil

finstämd
Ordklass adjektiv
lågmäld och nyanserad (om litterära och konstnärliga verk)

fint
Ordklass substantiv
låtsad rörelse, låtsad stöt eller dylikt
skenmanöver

finta
Ordklass verb
göra en fint (en låtsad rörelse eller skenmanöver)

fintlig
Ordklass adjektiv
knepig, finurlig

fintvätt
Ordklass substantiv
tvätt av kläder och dylikt som inte tål tvätt i vatten som är mer än 40° varmt

finurlig
Ordklass adjektiv
knepig, listig

fiol
Ordklass substantiv
ett stråkinstrument, violin

fioritur
Ordklass substantiv
utsmyckning av en melodi Bruklighet musik

fira
Ordklass verb
gradvis släppa efter på rep eller dylikt
hylla
festa Bruklighet vardagligt
ta sig ledigt

fira triumfer
Frasklass verbfras
ha framgång

firma
Ordklass substantiv
företag
företagets namn

firmament
Ordklass substantiv
himlafäste, himlavalv

firmatecknare
Ordklass substantiv
person som har rätt att skriva under avtal för ett visst företag

firn
Ordklass substantiv
ett slags grovkornig snö

firning
Ordklass substantiv
det att fira

fis
Ordklass substantiv
det som hörs när man fiser Bruklighet vardagligt

fisa
Ordklass verb
släppa väder Bruklighet vardagligt

fischy
Ordklass substantiv
damhalsduk eller isättning av tunt tyg

fisförnäm
Ordklass adjektiv
struntförnäm Bruklighet vardagligt

fisk
Ordklass substantiv
vanligen: benfisk

fiska
Ordklass verb
fånga fisk

fiska efter
Frasklass verbfras
eftersträva, söka få tag i Bruklighet bildligt

fiskafänge
Ordklass substantiv
fiskfångst Bruklighet ålderdomligt

fiska i grumligt vatten
Frasklass verbfras
skaffa sig fördelar på ett fult och ohederligt sätt

fiskal
Ordklass substantiv
allmän åklagare Bruklighet förr
fiskal
Ordklass adjektiv
som rör statens inkomster

fiskalisk
Ordklass adjektiv
som rör statens inkomster

fiskar
Ordklass substantiv
klasserna rundmunnar, broskfiskar och benfiskar

fiskare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt fångar fisk

fiskbensmönster
Ordklass substantiv
tygmönster med diagonalränder i sicksack

fiskbullar
Ordklass substantiv
maträtt av fiskfärs formad till små bullar

fiske
Ordklass substantiv
det att fånga fisk

fiskegräns
Ordklass substantiv
gräns för område avsett för ett lands egna fiskare utanför landets kust

fiskeläge
Ordklass substantiv
samhälle vid kusten där yrkesfiskare bor

fiskeri
Ordklass substantiv
företag som bedriver storfiske

fiskezon
Ordklass substantiv
ett lands fiskevatten fram till fiskegränsen

fiskfärs
Ordklass substantiv
maträtt av malet fiskkött med mjöl, smör, ägg och mjölk eller grädde

fiskgjuse
Ordklass substantiv
en rovfågel som lever vid kuster, sjöar och floder

fiskleverolja
Ordklass substantiv
olja som är rik på A-vitamin och D-vitamin och som förr ofta gavs som vitamintillskott

fiskmjöl
Ordklass substantiv
mjöl av torkad fisk eller fiskavfall, som används som djurfoder

fiskmås
Ordklass substantiv
en vit, vanlig måsfågel med gul näbb

fisktrappa
Ordklass substantiv
passage för fiskar förbi en dammbyggnad eller något annat vandringshinder

fisktärna
Ordklass substantiv
en tärnfågel

fiskus
Ordklass substantiv
statskassa

fiss
Ordklass substantiv
den med en halvton höjda tonen f

fission
Ordklass substantiv
klyvning av atomkärnor varvid energi frigörs

fissur
Ordklass substantiv
ett sår i form av en smal spricka
benspricka
lindrigare benbrott

fistel
Ordklass substantiv
inte naturlig kanal i kroppen, som är medfödd, sjukligt förvärvad eller konstgjord

fit for fight
redo för strid, i god form

fitness
Ordklass substantiv
fysisk styrka och uthållighet, god kondition

fitta
Ordklass substantiv
det kvinnliga könsorganet Bruklighet starkt vardagligt

fix
Ordklass adjektiv
bestämd, fast
klar, till exempel fix och färdig

fixa
Ordklass verb
klara, ordna Bruklighet vardagligt
skaffa
laga
göra upp på förhand, till exempel resultatet av en match

fixare
Ordklass substantiv
person som på ett smart sätt ordnar allt Bruklighet vardagligt

fixativ
Ordklass substantiv
fästande medel

fixera
Ordklass verb
bestämma, fastställa
fästa i rätt läge
låsa fast
ge stadga
spänna ögonen i
göra ljusbeständig (vid framkallning av film)

fixering
Ordklass substantiv
det att fixera
det att inte kunna frigöra sig från tanken på till exempel en person eller en situation Bruklighet psykologi

fixeringsbild
Ordklass substantiv
bild med en dold figur

fix idé
Frasklass nominalfras
mani, tvångstanke

fixpunkt
Ordklass substantiv
punkt med noga bestämt läge, som tjänar som utgångspunkt vid till exempel mätning och kartläggning

fixstjärna
Ordklass substantiv
egentlig stjärna (till skillnad från planet)
person som är särskilt framstående på ett område Bruklighet bildligt

fixtur
Ordklass substantiv
verktyg för fastspänning av ett arbetsstycke i till exempel en svarv eller en fräs

fjant
Ordklass substantiv
löjlig och inställsam person

fjanta
Ordklass substantiv
göra sig till, fjäska, prata dumheter

fjantig
Ordklass adjektiv
löjlig, inställsam

fjantighet
Ordklass substantiv
fjantig (löjlig eller inställsam) handling eller yttrande

fjolla
Ordklass substantiv
dum och enfaldig flicka eller kvinna

fjollig
Ordklass adjektiv
dum, vimsig, tokig

fjollighet
Ordklass substantiv
det att vara fjollig (dum, vimsig eller tokig)
fjollig handling, fjolligt yttrande

fjord
Ordklass substantiv
lång, smal havsvik med höga och branta stränder

fjordhäst
Ordklass substantiv
kallblodig, kraftig, black ponny med ljusbrun rand (ål) längs ryggraden

fjording
Ordklass substantiv
kallblodig, kraftig, black ponny med ljusbrun rand (ål) längs ryggraden

fjortis
Ordklass substantiv
flicka i fjortonårsåldern med de egenskaper som anses vara typiska för en sådan Bruklighet vardagligt

fjun
Ordklass substantiv
kort, tunt och mjukt hår

fjunig
Ordklass adjektiv
klädd med fjun (kort, tunt och mjukt hår)

fjuttig
Ordklass adjektiv
futtig, småaktig, petig Bruklighet vardagligt

fjäder
Ordklass substantiv
anordning av elastiskt material, som bland annat kan ge tillbaka tryck och dämpa stötar

fjäderboll
Ordklass substantiv
en liten trattformad boll med fjädrar eller plastnät, som används i badminton

fjäderfä
Ordklass substantiv
sammanfattande benämning på höns, kalkoner, ankor och gäss

fjädermoln
Ordklass substantiv
en typ av lätta moln, cirrusmoln

fjäderpensel
Ordklass substantiv
hårtofs på frö eller frukt

fjädervikt
Ordklass substantiv
en viktklass i boxning, brottning och tyngdlyftning

fjädra
Ordklass verb
ge efter för stötar mjukt och elastiskt

fjädra sig
Frasklass verbfras
göra sig till för någon, stoltsera

fjäll
Ordklass substantiv
berg som når över trädgränsen
tunna bildningar i huden hos djur, till exempel fiskar
avstötta delar av hudens hornlager hos människan
litet brunt, pappersartat bihang hos växter

fjälla
Ordklass substantiv
flicka, flickvän Bruklighet vardagligt, något ålderdomligt
fjälla
Ordklass verb
skrapa bort fjäll från fisk
avstöta fjäll från huden, t.ex. efter solbränna

fjällbrud
Ordklass substantiv
en art inom familjen stenbräcksväxter

fjällbräcka
Ordklass substantiv
en art inom familjen stenbräcksväxter

fjällig
Ordklass adjektiv
täck av fjäll

fjälljägare
Ordklass substantiv
soldat i jägarförband som opererar i fjällterräng

fjällnära
Ordklass adjektiv
i närheten av kalfjället (till exempel om skog)

fjällräv
Ordklass substantiv
ett hunddjur som liknar rävar men tillhör ett annat släkte, lever i fjällen och får vit päls om vintern

fjällsippa
Ordklass substantiv
fjällväxande dvärgbuske av rosfamiljen med ranunkelliknande blommor

fjällskivling
Ordklass substantiv
en läcker svamp med lång, smal fot och fjällig hatt

fjälster
Ordklass substantiv
en rengjord djurtarm som används som korvskinn

fjär
Ordklass adjektiv
avvisande, högmodig

fjärd
Ordklass substantiv
öppen del av kusthav eller större insjö

fjärde advent
Frasklass nominalfras
fjärde söndagen i advent

fjärde åldern
Frasklass nominalfras
75 års ålder eller mer

fjärding
Ordklass substantiv
gammalt rymdmått
en fjärdedel av ett härad, ett skeppslag eller en socken Bruklighet historiskt

fjärdingsman
Ordklass substantiv
polisman på landsbygden Bruklighet förr

fjärdingsväg
Ordklass substantiv
en fjärdedels gammal svenska mil (det vill säga 2 672 meter)

fjärilar
Ordklass substantiv
ordningen fjärilar bland insekterna

fjärilsim
Ordklass substantiv
ett simsätt där armtagen liknar vingslag

fjärilskotlett
Ordklass substantiv
en dubbel fläskkotlett utan ben, som är styckad så att den hänger ihop vid bensidan

fjärka
Ordklass substantiv
fjärrkontroll Bruklighet vardagligt

fjärma
Ordklass verb
avlägsna, öka avståndet till

fjärmande
Ordklass substantiv
det att fjärma (avlägsna eller öka avståndet till)

fjärmare
Ordklass adverb
längre bort

fjärran
Ordklass substantiv
en plats långt borta
fjärran
Ordklass adjektiv
avlägset, långt borta

Fjärran Östern
Frasklass nominalfras
ungefär Sydostasien, Kina och Japan

fjärrkontroll
Ordklass substantiv
apparat för bland annat tv och video, som hålls i handen och som man kan ställa in bland annat kanal, ljudnivå och inspelningstid med

fjärrkyla
Ordklass substantiv
system för temperatursänkning inomhus med nedkylt vatten från en central anläggning som inte ligger i huset

fjärrsamtal
Ordklass substantiv
telefonsamtal utanför det egna riktnummerområdet

fjärrskådare
Ordklass substantiv
person som kan se långt in i framtiden

fjärrstyra
Ordklass verb
manövrera ett obemannat fordon, flygplan eller dylikt med radioteknik

fjärrstyrd
Ordklass adjektiv
som är beroende av eller tar order från (om till exempel ett land eller ett företag) Bruklighet bildligt

fjärrvärme
Ordklass substantiv
uppvärmning av hus från en central anläggning som inte ligger i huset

fjärsingar
Ordklass substantiv
en familj inom ordningen aborrfiskar, som lever på havsbotten och har giftiga fentaggar

fjärsman
Ordklass substantiv
fjärdingsman Bruklighet vardagligt, provinsiellt

fjärt
Ordklass substantiv
det som hörs när man fjärtar (släpper väder) Bruklighet vardagligt

fjärta
Ordklass verb
släppa väder Bruklighet vardagligt

fjäsa
Ordklass verb
inställsamhet

fjäsk
Ordklass substantiv
göra sig till, ställa sig in

fjäskig
Ordklass adjektiv
inställsam, krypande

fjät
Ordklass substantiv
steg, fotspår Bruklighet ålderdomligt, poetiskt

fjättra
Ordklass verb
slå i bojor, kedja, fängsla

fjöl
Ordklass substantiv
sittbräde på dass

fjös
Ordklass substantiv
ladugård Bruklighet provinsiellt

flabb
Ordklass substantiv
fånskratt Bruklighet vardagligt

flabba
Ordklass verb
skratta fånigt

flack
Ordklass adjektiv
platt
banal, ytlig

flacka
Ordklass verb
planlöst fara eller flytta hit och dit

flackande
Ordklass adjektiv
irrande
osäker

flad
Ordklass substantiv
grund havsvik

fladder
Ordklass substantiv
hastig rörelse fram och tillbaka

fladdermusfåtölj
Ordklass substantiv
en enkel fåtölj med tyg spänt över en bred stålrörsram

fladdermöss
Ordklass substantiv
ordningen fladdermöss bland däggdjuren med 10-12 arter i Sverige

fladdra
Ordklass verb
göra små hastiga rörelser (om till exempel luslåga)
röra vingar med snabba slag (om till exempel en fjäril)

fladdrig
Ordklass adjektiv
hållningslös

flaga
Ordklass substantiv
flisa, skärva, fjäll
flinga
flaga
Ordklass verb
lossna, riva eller skära i flagor

flagellant
Ordklass substantiv
gisslare eller självplågare, speciellt sådana som drog fram i stora tåg under medeltiden

flagellater
Ordklass substantiv
en mångformig grupp urdjur; vissa står på gränsen mellan djur och växter

flageolett
Ordklass substantiv
ett slags tonbildning för mycket höga toner på violin
en sådan ton (med flöjtliknande klang)

flagg
Ordklass substantiv
flagga Bruklighet sjöfart

flagga
Ordklass substantiv
duk med ett visst mönster, som används som tecken eller symbol för t.ex. ett land eller en förening
flagga
Ordklass verb
hissa flaggan
fira eller visa sorg med flaggning
semaforera

flagga ut
Frasklass verbfras
låta fartyg segla under bekvämlighetsflagg

flaggman
Ordklass substantiv
amiral, viceamiral eller konteramiral

flaggskepp
Ordklass substantiv
chefsfartyg i en flottstyrka

flaggspel
Ordklass substantiv
flaggstång i aktern på ett fartyg

flagig
Ordklass adjektiv
med flagor

flagna av
Frasklass verbfras
lossna i flagor

flagrant
Ordklass adjektiv
helt uppenbar

flair
Ordklass substantiv
väderkorn, näsa

flajer
Ordklass substantiv
tryckt inbjudan till en fest eller klubbvisit där man själv måste betala för sig

flak
Ordklass substantiv
stort jämnt stycke av till exempel is
lastgolv på en lastbil eller vagn
öppen kartong med 24 burkar (om öl)

flake
Ordklass substantiv
piptobak som pressats och skurtis i små skivor (egentligen flinga)

flakmoped
Ordklass substantiv
trehjulig moped med lastflak framtill

flakong
Ordklass substantiv
liten parfymflaska

flambera
Ordklass verb
bränna av maträtt med till exempel konjak så att alkoholen försvinner men aromen stannar kvar

flamboyantstil
Ordklass substantiv
"flammande stil", del av den sengotiska arkitekturen (framför allt om kyrkfönstrens masverk, vars mönster påminner om flammor)

flame
Ordklass substantiv
meddelande, speciellt i diskussionsgrupp, som innehåller skarp kritik eller rena oförskämdheter

flameldfast
Ordklass adjektiv
som tål öppen låga eller att ställas direkt på en spisplatta (om kokkärl av keramik)

flamenco
Ordklass substantiv
spansk sång- och dansstil av zigenarursprung

flamfast
Ordklass adjektiv
som tål öppen låga eller att ställas direkt på en spisplatta (om kokkärl av keramik)

flamingo
Ordklass substantiv
en krukväxt

flamingor
Ordklass substantiv
en familj vadande storkfåglar med mycket långa ben, lång hals och grov nedåtböjd näbb

flamländare
Ordklass substantiv
person från Flandern (huvudsakligen i Belgien)

flamländska
Ordklass substantiv
en variant av nederländska
kvinna från Flandern

flamma
Ordklass substantiv
stark eldslåga
någons kärlek (en person) Bruklighet vardagligt
flamma
Ordklass verb
brinna, låga
glänsa

flammig
Ordklass adjektiv
ojämn i färgen, strimmig

flampunkt
Ordklass substantiv
den lägsta temperatur vid vilken en brännbar vätska kan antändas

flams
Ordklass substantiv
stojigt och uppsluppet prat Bruklighet vardagligt

flamsa
Ordklass substantiv
kvinna som flamsar
flamsa
Ordklass verb
stoja, fnissa och prata

flamsk
Ordklass adjektiv
flamländsk, från Flandern

flamskvävnad
Ordklass substantiv
ett slags väv i gobelängteknik

flan
Ordklass substantiv
pajdegsbotten som fylls med stuvning eller frukt

flandrisk
Ordklass adjektiv
från Flandern

flanell
Ordklass substantiv
ett mjukt tyg

flanellograf
Ordklass substantiv
en tygklädd tavla där specialpreparerade bokstäver, bilder och dylikt lätt fäster

flanera
Ordklass verb
promenera omkring

flank
Ordklass substantiv
sida av militära styrkor
sida av bukt

flankera
Ordklass verb
omge på sidorna, kanta

flanör
Ordklass substantiv
person som vandrar omkring och förstrött och skeptiskt betraktar sina medmänniskor

flare
Ordklass substantiv
strålningseruption på solytan

flarn
Ordklass substantiv
något lätt och bräckligt, till exempel havreflarn

flash-back
Ordklass substantiv
tillbakablickande filmscen

flashig
Ordklass adjektiv
iögonfallande flott eller tjusig Bruklighet vardagligt

flaska
Ordklass substantiv
kärl, vanligen av glas eller plast, med trång öppning (hals)

flaskbarn
Ordklass substantiv
spädbarn som föds upp med modersmjölksersättning i nappflaska

flaskhals
Ordklass substantiv
trång passage, propp Bruklighet verkligt eller bildligt

flaskpost
Ordklass substantiv
meddelande som läggs i en flaska som kastas i havet (i hopp om att den ska nå en annan strand och bli läst av någon)

flat
Ordklass adjektiv
plan, slät
snopen, häpen

flata
Ordklass substantiv
lesbisk kvinna Bruklighet vardagligt, nedsättande

flatbottnad
Ordklass adjektiv
utan köl (om båt)

flatbröd
Ordklass substantiv
tunnbröd

flatfisk
Ordklass substantiv
plattfisk

flatlus
Ordklass substantiv
lus som frodas i håriga partier av människan, särskilt kring könsorganen

flatskratt
Ordklass substantiv
fräckt och retsamt skratt Bruklighet vardagligt

flattera
Ordklass verb
smickra

flau
Ordklass adjektiv
matt, trög, utan efterfrågan Bruklighet börsterm

flax
Ordklass substantiv
tur Bruklighet vardagligt

flaxa
Ordklass verb
flyga med häftiga vingslag

flaxig
Ordklass adjektiv
ombytlig och slarvig Bruklighet vardagligt

fleece
Ordklass substantiv
ett material som liknar fårskinn och värmer som ett sådant

flegma
Ordklass substantiv
tröghet, liknöjdhet

flegmatiker
Ordklass substantiv
trög, liknöjd person

flekterande språk
Frasklass nominalfras
ett språk där ordrötter och ändelser smälter samman i högre eller lägre grad, till exempel latin

flektion
Ordklass substantiv
ordböjning Bruklighet språkvetenskap
böjning, krökning Bruklighet medicin

flema
Ordklass verb
dra upp överläppen så att nosen rynkas som reaktion på honlig könsdoft (om vissa handjur) Bruklighet zoologi

fler
Ordklass adjektiv
ett större antal än något annat

flera
Ordklass adjektiv
ett större antal än något annat
åskilliga, många

flerfaldig
Ordklass adjektiv
som blivit något mer än en gång (till exempel om mästare)

flerfilig
Ordklass verb
med flera körbanor (om väg)

fleromättade fettsyror
Frasklass nominalfras
en typ av organiska kemiska föreningar, som ansetts ge mindre risk för åderförkalkning än andra fetttsyror

flerstädes
Ordklass adverb
på flera ställen

flerstämmig
Ordklass adjektiv
med flera stämmor, polyfon

flerstämmighet
Ordklass substantiv
polyfoni Bruklighet musik

flertal
Ordklass substantiv
de flesta, majoritet

flertydig
Ordklass adjektiv
som har två eller flera klart skilda betydelser

flertydighet
Ordklass substantiv
det att vara flertydig, polysemi

flest
Ordklass adjektiv
i största antal, det största antalet

flesta
Ordklass adjektiv
i största antal, det största antalet

fleur de lis
emblem i den franska kungaätten Bourbons vapen; symbol för den franska kungamakten

fleurist
Ordklass substantiv
person som tillverkar konstgjorda blommor

flexa
Ordklass verb
ha eller tillämpa flextid

flexibel
Ordklass adjektiv
rörlig
anpassbar
böjlig

flexibilitet
Ordklass substantiv
rörlighet

flexion
Ordklass substantiv
ordböjning Bruklighet språkvetenskap
böjning, krökning Bruklighet medicin

flexskiva
Ordklass substantiv
liten böjig plastskiva som användes för lagring av data och program, speciellt i mikrodatorer (numera i princip ersatt av bland annat cd-skivan) Bruklighet databehandling

flextid
Ordklass substantiv
system där den anställde själv i viss grad bestämmer hur hans eller hennes arbetstid skall förläggas

flicka
Ordklass substantiv
kvinnligt barn
dotter
flickvän, käresta

flicka in
Frasklass verbfras
skjuta in yttrande eller text, ofta som avbrott i sammahanget

flickjägare
Ordklass substantiv
man som ivrigt uppvaktar kvinnor, kvinnotjusare, donjuan

flicknamn
Ordklass substantiv
kvinnligt förnamn
en kvinnas släktnamn före äktenskap

flickskola
Ordklass substantiv
numera avskaffad skolform för flickor med sju årskurser ovanpå folkskolans fjärde klass

flik
Ordklass substantiv
snibb, hörn, udd

flika in
Frasklass verbfras
skjuta in yttrande eller text, ofta som avbrott i sammahanget

flikbladig
Ordklass adjektiv
med djupt tandade blad Bruklighet botanik

flikig
Ordklass adjektiv
delad i flikar (snibbar, hörn eller uddar)

flimmer
Ordklass substantiv
dallring, orolig rörelse
dallrande skimmer

flimmerhår
Ordklass substantiv
hårlikt, rörligt protoplasmautskott från en cellyta

flimra
Ordklass verb
dallra, skimra med hastiga ljusväxlingar

flimrig
Ordklass adjektiv
som flimrar (dallrar), flimrande

flin
Ordklass substantiv
försmädligt leende Bruklighet vardagligt

flina
Ordklass verb
småskratta försmädligt, hånle Bruklighet vardagligt

flinga
Ordklass substantiv
liten skärva eller flaga

flingor
Ordklass substantiv
vanligen: livsmedel framställt av sädeskorn, ofta majs, som äts med till exempel mjölk eller filmjölk

flink
Ordklass adjektiv
snabb, händig

flint
Ordklass substantiv
hårlös hjässa, flintskalle Bruklighet vardagligt

flinta
Ordklass substantiv
en hård stenart, som användes till vapen och husgeråd under stenåldern

flintastek
Ordklass substantiv
mycket stor, marinerad skiva skinka med ben, avsedd att grillas på utegrill

flintis
Ordklass adjektiv
flintskallig (utan hår på huvudet) Bruklighet vardagligt

flintporslin
Ordklass substantiv
ett sorts poröst porslin med inbland flinta eller kvarts

flintskalle
Ordklass substantiv
hårlös hjässa

flintskallig
Ordklass adjektiv
utan hår på huvudet

flippa ut
Frasklass verbfras
förlora självkontrollen, bli galen

flipperspel
Ordklass substantiv
förströelsespel på caféer, restauranger och dylikt med kulor som studsar mot olika hinder som markerar poäng på elektrisk väg

flirt
Ordklass substantiv
inledning till erotiskt spel, kurtis

flirta
Ordklass verb
bedriva en flirt (inledning till erotiskt spel)

flis
Ordklass substantiv
ett material som liknar fårskinn och värmer som ett sådant
stenskärvor
träsplitter
pengar Bruklighet slang

flisa
Ordklass substantiv
skärva, sticka

flisa sig
Frasklass verbfras
klyva sig, gå i flisor

flit
Ordklass substantiv
arbetssamhet, aktivitet

flitig
Ordklass adjektiv
arbetssam
ofta upprepad, tät (till exempel flitiga besök hos någon)

flitiga lisa
Frasklass nominalfras
en prydnadsväxt (rumsväxt)

fln-litteratur
Ordklass substantiv
anglosaxisk underhållningslitteratur med inriktning på flärd, lidelse och njutning, tantsnusklitteratur Bruklighet skämtsamt

floatglas
Ordklass substantiv
flytglas, planglas som tillverkas genom att glasmassan får flyta fram på en bädd av flytande tenn

flock
Ordklass substantiv
hop, skara
blomställning med blommorna på förgrenade skaft, till exempel hos krondill och hundloka
textilavfall

flockas
Ordklass verb
samlas, flocka sig

flocka sig
Frasklass verbfras
bilda flockar, samla sig i flockar
bilda klumpar (om mjölk som surnat och dylikt)

flockblomstriga växter
Frasklass nominalfras
en växtfamilj där blommorna växer i flock (på förgrenade skaft)

flockig
Ordklass adjektiv
luddig, hårig
med klumpar (om mjölk och dylikt)

flod
Ordklass substantiv
större rinnande vattendrag
stigande tidvatten, högvatten
ström, flöde Bruklighet bildligt

floddelfiner
Ordklass substantiv
en familj delfinliknande tandvalar i floder i Indien, Kina och Brasilien

flodhästar
Ordklass substantiv
en familj afrikanska partåiga hovdjur med två arter (flodhäst och dvärgflodhäst)

flodiller
Ordklass substantiv
ett östeuropeiskt mårddjur (mycket likt mink)

flogiston
Ordklass substantiv
enligt äldre kemisk teori ett ämne som avgår vid förbränning, eldämne

flokor
Ordklass substantiv
några flockblomstirga växter, bland annat björnfloka

flop
Ordklass substantiv
misslyckande, fiasko
stil i höjdhopp, där hopparen passerar ribban med ryggen före

flopp
Ordklass substantiv
misslyckande, fiasko
stil i höjdhopp, där hopparen passerar ribban med ryggen före

floppa
Ordklass verb
misslyckas, göra fiasko
hoppa i flopstil (stil i höjdhopp, där hopparen passerar ribban med ryggen före)

floppy disk
Frasklass nominalfras
liten böjig plastskiva som användes för lagring av data och program, speciellt i mikrodatorer (numera i princip ersatt av bland annat cd-skivan) Bruklighet databehandling

flopstil
Ordklass substantiv
stil i höjdhopp, där hopparen passerar ribban med ryggen före

flor
Ordklass substantiv
slöja av tunt, genomskinligt tyg
blomstring

flora
Ordklass substantiv
beskrivning av ett områdes växtvärld

floreat
må han (hon, den, det) blomstra (i välgångsönskningar)

florentinsk
Ordklass adjektiv
från Florens i Italien

florera
Ordklass verb
blomstra, ha stor utbredning

florett
Ordklass substantiv
ett lätt fäktvapen

floribundaros
Ordklass substantiv
odlad ros med stora blommor i klasar

florilegium
Ordklass substantiv
utvald samling, antologi Bruklighet ofta ironiskt

florin
Ordklass substantiv
nederländsk myntenhet Bruklighet förr

florist
Ordklass substantiv
västkännare
växtälskare
specialist på blomsterbindning

floristik
Ordklass substantiv
den del av växtgeografin som behandlar blomväxternas utbredning

florshuva
Ordklass substantiv
lätt berusning

florsocker
Ordklass substantiv
extra fint socker, pudersocker

floskel
Ordklass substantiv
grant men tomt ord, fras, klyscha

floskulös
Ordklass adjektiv
rik på floskler (granna men tommma ord), svulstig

flossa
Ordklass substantiv
ett slags luddig mattvävnad eller ryavävnad

flossad
Ordklass adjektiv
ruggig, noppig eller luddig på ena sidan

flotation
Ordklass substantiv
flytprocess
anrikningsprocess där mineral skils från varandra genom sin förmåga att hålla sig flytande på en vätskeyta

flott
Ordklass substantiv
smält fett
flott
Ordklass adjektiv
elegant, stilig
frikostig
flytande (t.ex. fartyget blev flott från grundet)

flotta
Ordklass substantiv
samlat fartygsbestånd
en grupp fartyg som uppträder samtidigt till sjöss
flotta
Ordklass verb
forsla i vatten

flottan
Ordklass substantiv
den sjöburna delen av marinen

flotta ner
Frasklass verbfras
fläcka med flott

flottare
Ordklass substantiv
flottningsarbetare

flottbesök
Ordklass substantiv
besök av utländska krigsfartyg

flotte
Ordklass substantiv
farkost av stockar
uppblåsbar räddningsfarkost

flottig
Ordklass adjektiv
oljig, fet

flottilj
Ordklass substantiv
fredsenhet inom flygvapnet, närmast motsvarande regemente
flygplansförband om 2-4 divisioner (18-48 flygplan)
taktiskt förband av lätta fartyg

flottist
Ordklass substantiv
matros

flottning
Ordklass substantiv
det att flotta timmer (forsla timmer i vatten)

flottyr
Ordklass substantiv
olja, flott och dylikt som används vid kokning av livsmedel

flottyrkoka
Ordklass verb
fritera

flottör
Ordklass substantiv
flytande kropp som reglerar eller anger vätskestånd
ponton

flow
Ordklass substantiv
flyt, det man känner när allt man gör lyckas

flower power
Frasklass nominalfras
ungdomsrörelse på 1960-talet, som riktade sig mot det etablerade samhället och den etablerade politiken och känneteckandes av pacifism och användande av droger (egentligen blomstermakt)

flox
Ordklass substantiv
ett släkte trädgårdsväxter

fluctuat nec mergitur
hon (skeppet) kränger men går inte i kvav (staden Paris valspråk)

fluffa
Ordklass verb
puffa upp

fluffig
Ordklass adjektiv
luftig
burrig

fluga
Ordklass substantiv
art av en underordning insekter, husfluga
konstgjort bete för fiske av fjädrar eller dylikt
halsduksrosett
dille, mani Bruklighet vardagligt

flugblomster
Ordklass substantiv
en vildväxande orkidé med blommor som liknar flugor

flugfiske
Ordklass substantiv
sportfiske med fluga (konstgjort bete av fjädrar eller dylikt)

flugor
Ordklass substantiv
en orderordning insekter

flugsmälla
Ordklass substantiv
ett redskap att döda flugor med

flugsnappare
Ordklass substantiv
en familj tättingar

flugsvampar
Ordklass substantiv
ett släkte vanligen giftiga skivlingar

flugvikt
Ordklass substantiv
mycket lätt viktklass i boxning, brottning och tyngdlyftning

fluiditet
Ordklass substantiv
lättrörlighet hos en vätska

fluidum
Ordklass substantiv
vätska, flytande ämne

flukt
Ordklass substantiv
snabb titt Bruklighet vardagligt

flukta
Ordklass verb
titta Bruklighet vardagligt, slangbetonat

fluktare
Ordklass substantiv
voyeur

fluktuation
Ordklass substantiv
växling

fluktuera
Ordklass verb
växla, skifta, stiga och falla

flum
Ordklass substantiv
flummighet (intellektuell oreda eller suddighet) Bruklighet vardagligt

flumma
Ordklass verb
vara flummig (intellektuellt oredig eller suddig) Bruklighet vardagligt

flummig
Ordklass adjektiv
narkotikaberusad Bruklighet vardagligt
intellektuellt oredig
suddig

flummighet
Ordklass substantiv
intellektuell oreda
suddighet

flunsa
Ordklass substantiv
influensa Bruklighet vardagligt

fluor
Ordklass substantiv
ett gasformigt, mycket giftigt grundämne bland halogenerna

fluorbehandling
Ordklass substantiv
behandling, till exempel sköljning, av tandytorna med fluorhaltig lösning för att förebygga tandröta

fluorera
Ordklass verb
öka fluorhalten i vatten

fluorescens
Ordklass substantiv
vissa ämnens förmåga att sända ut ljus när de blir belysta

fluorid
Ordklass substantiv
salt av fluorvätesyra

fluoridera
Ordklass verb
öka fluorhalten i vatten

fluroit
Ordklass substantiv
ett mineral av kalcium och fluor, som bland annat används som flussmedel

flush
Ordklass substantiv
i poker en hand med alla kort i samma färg
blodvallning Bruklighet medicin

flushdäckad
Ordklass adjektiv
heldäckad utan andra överbyggnader än däckshus (om fartyg)

fluss
Ordklass substantiv
tillsats som sänker ett ämnes smältpunkt

flussmedel
Ordklass substantiv
tillsats som sänker ett ämnes smältpunkt

flusspat
Ordklass substantiv
ett mineral av kalcium och fluor, som bland annat används som flussmedel

flussämne
Ordklass substantiv
tillsats som sänker ett ämnes smältpunkt

fluster
Ordklass substantiv
bräde på bikupa där bina lyfter och landar

fluvial
Ordklass adjektiv
som avser, finns i eller orsakas av rinnande vatten

flux
Ordklass substantiv
magnetiskt eller elektriskt flöde

fly
Ordklass verb
spets på ankararm
sumpmark, gungfly
en insekt
fly
Ordklass verb
lämna en plats på grund av fara
fortgå
undvika
fly
Ordklass adverb
alldeles, ytterst, t.ex. "fly förbannad"

flyg
Ordklass substantiv
flygtrafik, flygvapen
flygplan

flyga
Ordklass verb
ta sig fram i luften
transportera med flygplan
ila, rusa Bruklighet bildligt

flyga i kaluven på varandra
Frasklass verbfras
börja slåss eller gräla häftigt

flyga i luften
Frasklass verbfras
explodera

flygande besiktning
Frasklass nominalfras
kontroll av motorfordon vid en landsväg

flygande holländaren
Frasklass nominalfras
sjöfarare på spökskepp som till straff för hädelse dömts att segla till tidens ände

flygande hund
Frasklass nominalfras
typ av stor fladdermus i subtropiska områden

flygande hundar
Frasklass nominalfras
en familj ofta stora fladdermöss i tropiska och subtropiska områden i Afrika, Ostasien, Australien och Stilla havet

flygande mara
Frasklass nominalfras
ett kastgrepp i stående brottning, varvid man tar tag i motståndarens ena arm, skjuten in sin höft och rygg under honom eller henne och drar honom eller henne över sin axel ner mot mattan

flygande start
Frasklass nominalfras
startmetod där de tävlande inte startar från stillastående utan är i rörelse när tidtagningen börjar Bruklighet sport
om verksamhet som är i full gång redan från starten Bruklighet bildligt

flygande tefat
Frasklass nominalfras
benämning på föremål som påstås ha observerats i luften och förmodats vara en farkost från en annan planet

flygare
Ordklass substantiv
en fågel som kan flyga
flygplansförare, pilot
flygmilitär

flygblad
Ordklass substantiv
propagandaskrift eller reklamskrift

flygbuss
Ordklass substantiv
buss till en flygplats

flygbåt
Ordklass substantiv
sjöflygplan med flygkroppen utformad som ett båtskrov
bärplansbåt Bruklighet vardagligt

flygdrake
Ordklass substantiv
en glidflygande ödla i Sydostasien

flygekorrar
Ordklass substantiv
en underfamilj gnagare som glidflyger med hjälp av två hudveck som spänns ut

flygel
Ordklass substantiv
sidoparti på till exempel en bil
en typ av piano

flygfiskar
Ordklass substantiv
en ordning havsfiskar med mycket stora bröstfenor som gör att de kan glidflyga

flygflottilj
Ordklass substantiv
fredsenhet inom flygvapnet, närmast motsvarande regemente
flygplansförband om 2-4 divisioner (18-48 flygplan)

flygfoto
Ordklass substantiv
en bild av markytan som tagits från ett flygplan

flygfä
Ordklass substantiv
insekt med vingar

flygfält
Ordklass substantiv
område för flygplans start och landning

flygfärdig
Ordklass adjektiv
redo att lämna boet (om fågelunge)

flygg
Ordklass adjektiv
flygfärdig

flyghavre
Ordklass substantiv
en gräsart, som är ett svårt ogräs på åkrar

flyghundar
Ordklass substantiv
en familj ofta stora fladdermöss i tropiska och subtropiska områden i Afrika, Ostasien, Australien och Stilla havet

flyghöns
Ordklass substantiv
en ordning duvliknande fåglar i bland annat Medelhavsområdet

flygmyra
Ordklass substantiv
myra med vingar

flygning
Ordklass substantiv
det att flyga med bland annat flygpan eller helikopter

flygplan
Ordklass substantiv
luftfarkost med fasta vingar

flygplats
Ordklass substantiv
flygfält med stationsbyggnader och dylikt

flygpost
Ordklass substantiv
portbefordran med flyg

flygsand
Ordklass substantiv
fin sand som lätt följer med vinden

flygsot
Ordklass substantiv
en svampsjukdom på vete, korn och havre

flygstol
Ordklass substantiv
resevillkor på charterresa som innebär att man endast har en plats på flyget men inget hotellrum etcetera

flygvapen
Ordklass substantiv
luftstridskrafter

flygvapnet
Ordklass substantiv
en av försvarsgrenarna

flygvärdinna
Ordklass substantiv
en kvinna som betjänar passagerarna ombord på ett flygplan, stewardess

flyhänt
Ordklass adjektiv
snabb, som raskt klara av sina uppgifter

flying dutchman
Frasklass nominalfras
en tvåmans kappseglingsjolle (egentligen "flygande holländare")

flykta
Ordklass verb
fly, försvinna Bruklighet ålderdomligt

flyktig
Ordklass adjektiv
tillfällig, ytlig, snabb
som lätt avdunstar eller försvinner

flyktighet
Ordklass substantiv
det att vara fyktig
speciellt egenskapen hos vätskor eller fasta kroppar att övergå i gasform vid rumstemperatur

flyktigt minne
Frasklass nominalfras
minne vars innehåll försvinner när strömmen slås av Bruklighet databehandling

flykting
Ordklass substantiv
person som flytt från sitt land

flyt
Ordklass substantiv
fart och kläm

flyta
Ordklass verb
hålla sig upp på en vätska
rinna
vara i vätskeform

flyta in
Frasklass verbfras
planenligt nå viss mottagare

flytande
Ordklass adjektiv
obestämd
ledig, lättlöpande

flytdocka
Ordklass substantiv
flytande anordning för att torrsätta fartyg

flytetyg
Ordklass substantiv
varje flytande farkost, till exempel flotte, kanot eller fartyg

flytning
Ordklass substantiv
avsöndring av var eller slem Bruklighet medicin

flytt
Ordklass substantiv
flyttning Bruklighet vardagligt

flytta
Ordklass verb
placera sig på annan plats, i annan bostad eller dylikt

flytta in
Frasklass verbfras
komma till ny plats eller ny bostad för att bosätta sig

flyttbar
Ordklass adjektiv
som kan flyttas, transportabel

flyttblock
Ordklass substantiv
stenblock som flyttats av inlandsisen

flyttfågel
Ordklass substantiv
fågel som under en del av året flyttar till ett annat område än häckningsområdet, till exempel från Sverige till Nordafrika under vintern

flyttgröt
Ordklass substantiv
gröt eller annan mat som man tar med till någon som just bytt bostad

flyttkarl
Ordklass substantiv
person som sköter om transport vid byte av bostad

flyttlass
Ordklass substantiv
en vagnslast eller dylikt med bohag som flyttas til en ny bostad

flytväst
Ordklass substantiv
ett livräddningsredskap

flå
Ordklass verb
dra av huden eller skinnet på (speciellt slaktdjur)
skala av

flåbuse
Ordklass substantiv
brutal person, hänsynslös gåpåare

flås
Ordklass substantiv
flåsande
andhämtning, kondition Bruklighet vardagligt, sport

flåsa
Ordklass verb
andas häftigt och hörbart

flåsig
Ordklass adjektiv
som flåsar
överdrivet hurtig eller känslosam

fläck
Ordklass substantiv
smutsfälck
skamfläck
liten plats

fläcka
Ordklass verb
smutsa
smutskasta

fläckfeber
Ordklass substantiv
fläcktyfus (en svårartad epidemisk sjukdom, orsakat av rickettsier)

fläckfri
Ordklass adjektiv
utan moraliska brister Bruklighet bildligt

fläckig
Ordklass adjektiv
smutsig
spräcklig

fläcktyfus
Ordklass substantiv
en svårartad epidemisk sjukdom, orsakat av rickettsier

fläder
Ordklass substantiv
ett träd eller en buske av familjen kaprifolväxter med väldoftande blommor

flädermus
Ordklass substantiv
fladdermus

fläderte
Ordklass substantiv
te på torkade fläderblommor

fläka
Ordklass verb
klyva på längden
spärra ut

fläkt
Ordklass substantiv
luftdrag, vindstöt
lätt förnimmelse, skymt Bruklighet bildligt
apparat för att få rörelse i luft eller annan gas

fläkta
Ordklass verb
blåsa sakta, röra sig för vinddrag

fläkta sig
Frasklass verbfras
vifta med till exempel en solfjäder

fläktrem
Ordklass substantiv
rem som driver en fläkt, speciellt kylfläkten i en bilmotor

flämt
Ordklass substantiv
flämtning

flämta
Ordklass verb
andas häftigt och tätt
brinna ostadigt

flämtning
Ordklass substantiv
häftigt andetag

fläng
Ordklass substantiv
spring, jäkt

flänga
Ordklass verb
rusa omkring, jäkta
riva av, flå

fläns
Ordklass substantiv
utstående kant på till exempel ett rör eller en maskindel

flänsa
Ordklass verb
förse med fläns (utstående kant)
skära späcket av en val eller en säl

flänsning
Ordklass substantiv
det att flänsa (förse med utstående kant eller skära späcket av en val eller en säl)

flärd
Ordklass substantiv
yttre glans
fåfänga

flärdfri
Ordklass adjektiv
enkel och naturlig, okonstlad

flärdfull
Ordklass adjektiv
fåfäng, ytlig

flärdlitteratur
Ordklass substantiv
underhållningslitteratur med inriktning på lyxliv, kärleksaffärer och maktkamp

flärdlös
Ordklass adjektiv
flärdfri

fläsk
Ordklass substantiv
griskött
fett på kroppen

fläskhare
Ordklass substantiv
benfritt griskött uttaget ut karrén

fläskig
Ordklass adjektiv
fet, övergödd Bruklighet vardagligt

fläskkarré
Ordklass substantiv
griskött med revben

fläskkorv
Ordklass substantiv
en korv av bland annat potatis, griskött och nötkött (äts kokt)

fläskkotlett
Ordklass substantiv
griskotlett

fläsklägg
Ordklass substantiv
griskött från bakre delen av låret

fläskläpp
Ordklass substantiv
uppsvullen läpp efter till exempel ett slag Bruklighet vardagligt

fläskpannkaka
Ordklass substantiv
pannaka med fläsktärningar i smeten

fläta
Ordklass substantiv
något som snotts ihop till en fläta, t.ex. hår, garn eller deg
fläta
Ordklass verb
sno ihop t.ex. hår, garn eller deg till en fläta

fläta in
Frasklass verbfras
binda eller sno i en fläta eller på annat sätt
ofta överfört: omärkligt infoga

flöda
Ordklass verb
strömma, svämma
finnas i överflöd

flöde
Ordklass substantiv
ström, flod

flödesschema
Ordklass substantiv
schema som används bland annat i produktionssammanhang där till exempel operationer och kontroller beskrivs

flöjel
Ordklass substantiv
vindvisare på tak
vimpel på mast

flöjt
Ordklass substantiv
ett blåsinstrument

flöjta
Ordklass verb
låta som en flöjt (ett blåsinstrument)
ta till brösttoner

flöjtist
Ordklass substantiv
flöjtblåsare

flört
Ordklass substantiv
inledning till erotiskt spel, kurtis

flörta
Ordklass verb
bedriva en flört (inledning till erotiskt spel)

flöte
Ordklass substantiv
föremål av kork eller dylikt som håller revar eller nät flytande

flöts
Ordklass substantiv
lager i berggrunden eller jorden som innehåller nyttiga delar (stenkol och malm)

FM
Ordklass substantiv
förkortning för "frekvensmodulering" (teknik vid radioöverföring som innebär att man bringar frekvensen hos en våg, bärvågen, att variera)

fnas
Ordklass substantiv
något som skrapats bort
fjäll
mjäll

fnasa
Ordklass verb
ta bort bladrester från eller rensa bär och dylikt

fnask
Ordklass substantiv
prostituerad kvinna Bruklighet vardagligt

fnaska
Ordklass verb
prostituera sig, gå på gatan Bruklighet vardagligt

fnatt
Ordklass substantiv
vurm, fix idé Bruklighet vardagligt

fnatta
Ordklass verb
skynda, rusa Bruklighet vardagligt

fniss
Ordklass substantiv
småskratt, fnitter

fnissa
Ordklass verb
småskratta, fnittra

fnissig
Ordklass adjektiv
som lätt fnissar

fnissning
Ordklass substantiv
fniss

fnitter
Ordklass substantiv
fniss

fnittra
Ordklass verb
fnissa

fnittrig
Ordklass adjektiv
som lätt fnittrar

fnoskig
Ordklass adjektiv
tokig, rubbad Bruklighet vardagligt

fnysa
Ordklass verb
andast ut häftigt genom näsborrarna

fnysa åt
Frasklass verbfras
rynka på näsan åt, se ned på

fnöske
Ordklass substantiv
lättantändlig porös massa från fnösktickan (en svamp på lövträd)

fnöskticka
Ordklass substantiv
en svamp på lövträd

foajé
Ordklass substantiv
samlingsrum på teater eller dylikt där publiken uppehåller sig mellan akterna

fob
Ordklass adverb
leveransvillkor som innebär att säljaren svarar för godset tills det lastats ombord på ett fartyg; därefter övertar köparen ansvaret (egentligen förkortning för "free on board")

fobi
Ordklass substantiv
ångestfull tvångsföreställning

fock
Ordklass substantiv
ett segel för om masten Bruklighet sjöfart

focka
Ordklass verb
avskeda Bruklighet vardagligt

focus
Ordklass substantiv
brännpunkt

foder
Ordklass substantiv
föda åt djur, kreatursfoder
innertyg i kläder
träbeklädnad runt dörröppning eller fönsteröppning

foderblad
Ordklass substantiv
ett av de yttre, vanligen gröna bladen under kronbladen i en blomma

foderbord
Ordklass substantiv
upphöjd plats i en ladugård där kreaturen får sitt foder

fodermarsk
Ordklass substantiv
förman vid stuteri eller större stall

fodervärd
Ordklass substantiv
person som mot ersättning tar hand om någons häst eller hund

fodra
Ordklass verb
utfordra eller mata djur
sätta foder i kläder
klä med bräder

fodral
Ordklass substantiv
skyddshölje, etui, överdrag

fog
Ordklass substantiv
skäl, grund
ställe där två olika delar fogats samman

foga
Ordklass verb
förena, passa eller sätta ihop
bifoga, lägga till
styra
hända, råka bli

foga ihop
Frasklass verbfras
sätta samman till en enhet (med avseende på detaljer i föremål eller abstrakta företeelser)

foga in
Frasklass verbfras
inpassa som del av

foga sig
Frasklass verbfras
rätta sig efter, finna sig i

fogde
Ordklass substantiv
kunglig ämbetsman som bland annat drev in skatter Bruklighet förr
arbetsledare på gård

fogeord
Ordklass substantiv
underordnande konjunktion Bruklighet språkvetenskap

foglig
Ordklass adjektiv
medgörlig

fogsvans
Ordklass substantiv
en kort bredbladig handsåg

fokaldistans
Ordklass substantiv
brännvidd (avståndet mellan brännpunkt och lins eller konkav spegel)

fokus
Ordklass substantiv
brännpunkt

fokusera
Ordklass verb
bryta ljusstrålar eller dylikt mot en viss punkt
ställa in till exempel ett mirkoskop till skärpa
ställa i centrum Bruklighet bildligt

folder
Ordklass substantiv
hopvikt men inte häftad trycksak

foliant
Ordklass substantiv
bok i folioformat
stor bok

folie
Ordklass substantiv
metall eller plast som valsats ut till en tjocklek under 0,05 millimeter

folie à deux
tvågalenskap, det att en person så indentifierar sig med någon som är psykiskt sjuk att han får samma symptom som den sjuke

folio
Ordklass substantiv
helarksformat, äldre bok- och pappersformat, 22,536 cm

folk
Ordklass substantiv
människor som hör ihop språkligt, kulturellt eller politiskt, nation, stam, etnisk grupp
underlydande, tjänstefolk Bruklighet något ålderdomligt
människor i allmänhet
bildade, hyfsade människor

folkbokföring
Ordklass substantiv
registrering av invånare i ett land

folkbåt
Ordklass substantiv
en äldre, klinkbyggd, populär segelbåtstyp

folkdans
Ordklass substantiv
dans som är karakteristisk för ett land eller en plats

folkdemokrati
Ordklass substantiv
benämning på det kommunistiska styrelseskicket i östblocksländerna under det kalla kriget

folkdräkt
Ordklass substantiv
dräkt som är karakteristisk för ett visst område eller folk

folket
Ordklass substantiv
medborgarna, speciellt de lägre samhällsklasserna

folkets hus
Frasklass nominalfras
byggnad med bland annat samlingslokaler för arbetarrörelsens organisationer

folketymologi
Ordklass substantiv
förvanskning av ett främmande ord genom anslutning till ett svenskt ord med liknande betydelse eller liknande form, till exempel "skärkötteri" i stället för "charkuteri"

folkfest
Ordklass substantiv
almän fest på till exempel gator och torg där vem som helst får vara med

folkhem
Ordklass substantiv
ett gott samhälle (ursprungligen ett socialdemokratiskt slagord)

folkhemmet
Ordklass substantiv
det goda samhället (ursprungligen ett socialdemokratiskt slagord)

folkhögskola
Ordklass substantiv
en gren av vuxenutbilningen, vanligen i form av skolor där eleverna också bor

folkkommissarie
Ordklass substantiv
1917-1946 titel för regeringsmedlem i Sovjetunionen

folkkonjak
Ordklass substantiv
eau-de-vie Bruklighet vardagligt

folkkär
Ordklass adjektiv
populär, omtyckt av folk

folklek
Ordklass substantiv
lek som av gammalt lekts av bondebefolkningen

folklig
Ordklass adjektiv
som hör hemma bland folket, speciellt bondbefolkningen
som vädjar till eller slår an på folkets breda lager

folklivsforskning
Ordklass substantiv
studiet av folks och folkgruppers materiella och andliga kultur förr och nu (ofta detsamma som etnologi)

folklor
Ordklass substantiv
studiet av folkliga traditioner (seder och bruk, tro och diktning)

folklore
Ordklass substantiv
studiet av folkliga traditioner (seder och bruk, tro och diktning)

folklorist
Ordklass substantiv
forskare som studer folklore (folkliga traditioner)

folkloristik
Ordklass substantiv
vetenskapen om folklore (folkliga traditioner)

folkmedicin
Ordklass substantiv
folklig läkekonst som inte bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet

folkmord
Ordklass substantiv
utrotning av hela folk- och rasgrupper

folkmusik
Ordklass substantiv
vokalmusik eller instrumentalmusik utan kända upphovsmän som bevarats genom muntlig tradition

folkmål
Ordklass substantiv
dialekt, lokal variant av talspråk

folkomröstning
Ordklass substantiv
allmän omröstning i en viss fråga, vanligen som val mellan två alternativ ("ja" eller "nej")

folkpark
Ordklass substantiv
nöjesanläggning med bland annat dansbana

folkpartist
Ordklass substantiv
medlem eller anhängare av det svenska partiet folkpartiet liberalerna

folkpension
Ordklass substantiv
socialförsäkring som omfattar ålderspension, förtidspension och familjepension

folkpensionär
Ordklass substantiv
person över 65 år som har folkpension

folkrepresentation
Ordklass substantiv
ett lands högsta valda församling (i Sverige riksdagen)

folkrepublik
Ordklass substantiv
benämning på en kommunistisk stat, till exempel Folkrepubliken Kina

folkräkning
Ordklass substantiv
regelbundet återkommande räkning av befolkningen i ett land för att fastställa folkmängden och få fram annan befolkningsstatistik, till exempel om ålder, kön, civilstånd och yrke

folkrätt
Ordklass substantiv
regler för de rättsliga förhållandena mellan stater

folkrörelse
Ordklass substantiv
demokratiskt organiserad ideell eller politisk rörelse med bred anslutning, till exempel nykterhetsrörelsen eller konsumentkooperationen

folksaga
Ordklass substantiv
muntlig berättelse som nedärvts från generation till generation (många sådana sagor nedteckandes och gav ut under 1800-talet, bland annat av bröderna Grimm)

folksjukdom
Ordklass substantiv
åkomma som förr eller senare drabbar många människor, till exempel ryggbesvär

folkskola
Ordklass substantiv
den grundläggande skolan i Sverige före grundskolans införande

folkskygg
Ordklass adjektiv
rädd för att umgås med människor

folkslag
Ordklass substantiv
större folkgrupp med gemensamma språkliga och kulturella drag

folkstorm
Ordklass substantiv
ström av häftiga protester

folktandvård
Ordklass substantiv
tandvård i landstingets regi

folktribun
Ordklass substantiv
medlem av en grupp av tio ämbetsmän i antikens Rom, valda av plebejerna för att företräda deras intressen inför senaten och ämbetsmännen, bland annat genom veto Bruklighet historiskt
person som vältaligt företräder de lägre samhällsklasserna Bruklighet bildligt

folkungar
Ordklass substantiv
ursprungligen stormannaparti på 1200-talet som besegrades av Birger Jarl och Magnus Ladulås Bruklighet historiskt
vanligen svensk kungaätt under 1200-talet och 1300-talet som utgick från Birger Jarl (til ätten hörde bland annat Magnus Ladulås, Birger Magnusson och Magnus Eriksson)

folkuppbåd
Ordklass substantiv
civilbefolkning som samlat griper till vapen mot en annalkande fiende (tillåtet enligt folkrätten) Bruklighet juridik

folkvandring
Ordklass substantiv
större omflyttning av folkgrupper genom fredlig kolonisation eller krigståg Bruklighet historiskt

folkvandringstiden
Ordklass substantiv
i europeisk historia cirka 370-600; kännetecknades av stora folkomflyttningar

folkvett
Ordklass substantiv
förstånd att uppföra sig som folk i allmänhet Bruklighet vardagligt

folkvisa
Ordklass substantiv
visa utan känd författare som bevarats genom muntlig tradition

folköl
Ordklass substantiv
benämning på öl av klass II (med högst 3,4 volymprocent alkohol)

follikel
Ordklass substantiv
liten säck (bland annat om hårsäckar och småkörtlar i huden)

folsyra
Ordklass substantiv
ett B-vitamin som bland annat förekommer i lever och jäst

fon
Ordklass substantiv
måttenhet för subjektivt uppfattad ljudstyrka
ljudförekomst, realisation av ett fonem

fonation
Ordklass substantiv
röstbildning, ljudbildningen i talorganen

fond
Ordklass substantiv
bakgrund i en målning eller på en teaterscen
del av en teatersalong (längst bort från men mitt för scenen)
koncentrerad buljong som fås genomkokning av köttben, fågelskrov eller fiskben)

fondemission
Ordklass substantiv
ökning av aktiekapitalet genom överföring av fondmedel eller reserverade vinstmedel

fondera
Ordklass verb
avsätta till fond

fondkommissionär
Ordklass substantiv
person, bolag eller bank som yrkesmässigt handlar med värdepapper i kommission

fondmäklare
Ordklass substantiv
person, bolag eller bank som yrkesmässigt handlar med värdepapper i kommission

fondue
Ordklass substantiv
maträtt där var och en doppar till exempel köttbitar i het olja eller brödbitar i smält ost i en särskild fonduegryta

fondy
Ordklass substantiv
maträtt där var och en doppar till exempel köttbitar i het olja eller brödbitar i smält ost i en särskild fonduegryta

fonem
Ordklass substantiv
särskiljande ljudtyp Bruklighet språkvetenskap

fonematik
Ordklass substantiv
som avser fonem

fonetik
Ordklass substantiv
vetenskapen om talet
ljudlära

fonetiker
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt fonetik (vetenskapen om talet)

foniater
Ordklass substantiv
foniatrilärare

foniatri
Ordklass substantiv
läran om röst- och talrubbningar och deras medicinska behandling

foniatrik
Ordklass substantiv
läran om röst- och talrubbningar och deras medicinska behandling

foniatriker
Ordklass substantiv
foniatrilärare

fonograf
Ordklass substantiv
en föregångare till grammofonen

fonogram
Ordklass substantiv
skiv- eller bandinspelning

fonologi
Ordklass substantiv
läran om språkljudens funktion (en gren av fonetiken och den allmänna språkvetenskapen)

fonotax
Ordklass substantiv
läran om hr språkljud kan kombineras med varandra i ett språk

fonotek
Ordklass substantiv
grammofon- och bandarkiv

font
Ordklass substantiv
ett sätteris uppsättning av bokstäver och andra tecken i en tryckstil

fontanell
Ordklass substantiv
mjukt ställe på ett spädbarns hjässa, där skallens ben ännu inte vuxit ihop

fontang
Ordklass substantiv
högt uppbyggd huvudprydnad för damer av bland annat band, spetsar och veckat tyg, som var modern i slutet av 1600-talet

fontän
Ordklass substantiv
springbrunn

fora
Ordklass substantiv
lass eller lastvagn, till exempel timmerfora

foraminifer
Ordklass substantiv
en ordning huvudsakligen havslevande urdjur, de flesta med skal av kitin eller kalk

forbonde
Ordklass substantiv
bonde som med egna dragdjur och vagnar utförde forkörning (fraktade varor och förnödenheter åt till exempel handlare eller bruk) Bruklighet förr

force majeure
oförutsedd händelse som kan befria från fullgörandet av avtal (egentligen "högre makt")

forcera
Ordklass verb
öka, driva på, driva upp, påskynda
öpna med våld
tyda chiffer

forcerad
Ordklass adjektiv
ansträngd, tillgjord (om persons uppträdande)

fordom
Ordklass adjektiv
förr i världen, för länge sedan


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.