L - LOJ

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


l
Ordklass substantiv
den tolfte bokstaven i det svenska alfabetet
liter Grammatik förkortning
L
Ordklass räkneord
siffran 50 i det romerska systemet

labb
Ordklass substantiv
laboratorium Bruklighet vardagligt Grammatik kortform

labbe
Ordklass substantiv
typ av aggressiv måsfågel med övervägande mörk teckning

laber
Ordklass adjektiv
svag (om vind)

labial
Ordklass substantiv
språkljud som bildas med den ena av eller båda läpparna
labial
Ordklass adjektiv
som hör till läpparna
speciellt om språkljud: som bildas med den ena av eller båda läpparna

labialisera
Ordklass verb
ändra ljudvärde hos språkljud genom rungdning av läpparna

labialpipa
Ordklass substantiv
orgelpipa som nedtill är försedd med en läppliknande uppskärning

labialstämma
Ordklass substantiv
orgelstämma som består av labialpipor

labil
Ordklass adjektiv
vars läge eller tillstånd förändras vid minsta påverkan Bruklighet speciellt fysik, kemi m.m.
speciellt även psykologi: som lätt växlar sinnestillstånd

labilitet
Ordklass substantiv
labilt tillstånd

labiodental
Ordklass substantiv
labiodentalt språkljud
labiodental
Ordklass adjektiv
som bildas med underläppen mot övre tandradens nedre kant (om språkljud)

labiologi
Ordklass substantiv
läran om läpprörelser vid tal och sång
konsten att förstå tal genom iakttagande av den talandes läpprörelser

laborant
Ordklass substantiv
person som arbetar på laboratorium

laboration
Ordklass substantiv
naturvetenskapligt försök eller experiment eller serie av sådana (ofta om upprepning av känt experiment i undervisningssyfte)

laborativ
Ordklass adjektiv
som innefattar laborationer

laborator
Ordklass substantiv
titel för högre akademisk lärare i naturvetenskap

laboratorieassistent
Ordklass substantiv
person som arbetar som assistent på laboratorium

laboratorierock
Ordklass substantiv
vit arbetsrock som används på laboratorium

laboratorium
Ordklass substantiv
lokal med särskild utrustning för naturvetenskapliga experiment och analyser
även utvidgat

laboratris
Ordklass substantiv
kvinnlig laborant

laborera
Ordklass verb
utföra laboration
utvidgat: göra prov, experimentera

labrador
Ordklass substantiv
en kraftig hund med små, hängande öron och tät päls i svart eller gulbrunt, som bl.a. används till att spåra upp narkotika
ett gråvitt fälrspatmineral

labyrint
Ordklass substantiv
invecklat system av gångar där man lätt går vilse
speciellt: innerörats system av blåsor och kanaler
bildligt och överfört: något som är svårt att orientera sig i

labyrintisk
Ordklass adjektiv
invecklad på samma sätt som en labyrint
överfört: svår att förstå eller överblicka

lack
Ordklass substantiv
klar lösning av bindemedel, använd för ytbehandling av trä, metall e.d. (för ytglans och ökning av motståndskraften)
sådan lösning med pigmentering
en vanligen röd blandning av harts och andra ämnen som blir formbar vid uppvärmning och används för försegling o.d.
lackerad yta

lacka
Ordklass verb
bestryka med lack eller lackfärg
försegla med lack
rinna (om svett)
sakta närma sig (i fråga om tidsförhållanden) Bruklighet i opersonliga konstruktioner

lackera
Ordklass verb
ytbehandla med lack eller lackfärg

lackering
Ordklass substantiv
det att lackera
lackerad yta

lackfärg
Ordklass substantiv
målningsfärg som beretts genom att tillsätta färgpigment till lack

lackmus
Ordklass substantiv
en blandning av rödvioletta frgämnen, som färgas röd av syror och blå av baser och används som indikator inom kemin

lacknafta
Ordklass substantiv
ett lösnings- och spädningsmedel för lacker och färger

lacksko
Ordklass substantiv
sko med lackerat ovanläder

lacksköldlus
Ordklass substantiv
en sköldlus som avsöndrar ett lackartat sekret som utgör råmaterial till shellack

lackviol
Ordklass substantiv
en väldoftande buskväxt med gulröda blommor i toppställda klasar, som odlas som prydnadsväxt

lad
Ordklass substantiv
slagbom i vävstol

lada
Ordklass substantiv
lantbruksbyggnad för förvaring av hö och säd

ladda
Ordklass substantiv
typ av enkel fotbeklädnad, t.ex. en toffelliknande sko av filt, mest använd inomhus Bruklighet provinsiellt
ladda
Ordklass verb
tillföra elektrisk energi eller elektricitet till
även överfört, särskilt i uttryck som anger arten av de känslor eller den inställning ett ord väcker
förse med ammunition eller sprängladdning (med avseende på eldvapen respektive mina e.d.)
utvidgat: förse med nödvändigt förbrukningsmaterail för funktionsduglighet
fylla på förråden i Grammatik vanligen med partikeln upp
i perfekt particip även överfört: fylld
samla psykisk styrka inför tävling e.d. Grammatik vanligen med partikel

laddad
Ordklass adjektiv
särskild: fylld av potentiell dramatik

ladda om batterierna
Frasklass verbfras
att efter en intensiv arbetsperiod, tävling e.d. fysiskt och psykiskt förbereda sig för en ny Bruklighet bildligt

ladda ur
Frasklass verbfras
snabbt förbruka elektrisk energi

laddning
Ordklass substantiv
särskilt: lagrad elektricitet
överfört: den art av känslor eller den inställning ett ord väcker
mängd krut eller sprängämne i eldvapen respektive mina e.d.
utvidgat: stor mängd Bruklighet vardagligt

laddram
Ordklass substantiv
anordning som håller samman ett knippe gevärspatroner

laddstock
Ordklass substantiv
stång för införande av laddningen i pipan på mynningsladdare Bruklighet historiskt

ladugård
Ordklass substantiv
byggnad för nötkreatur

ladusvala
Ordklass substantiv
en blåsvart och vit svala som har rödbrun panna och strupe samt långa stjärtspröt och som gärna bygger sitt öppna bo i ladugårdar, uthus o.d.

lady
Ordklass substantiv
titel för förnäm dam

læstadian
Ordklass substantiv
anhängare av lästadianismen

læstadianism
Ordklass substantiv
en strängt moralisk kristen väckelserörelse med inslag av offentlig bikt och extas, särskilt stark i Övre Norrland

lafs
Ordklass substantiv
slapphet Bruklighet vardagligt
larv

lafsa
Ordklass verb
gå på ett slappt eller vårdslöst sätt Bruklighet vardagligt
vara slapp

lafsig
Ordklass adjektiv
slapp Bruklighet vardagligt
larvig

lag
Ordklass substantiv
samhällelig norm för handlande, som medborgarna är skyldiga att lyda om de inte vill riskera att drabbas av olika negativa påföljder Bruklighet noggrannare definition i juridiska sammanhang
sammanfattningen av alla rättsregler i ett land
även om andra normsystem, t.ex. religiöst grundade
även friare
sats som anger en allmängiltig regelbundenhet i något skeende (inom naturvetenskap, ekonomi, psykologi etc.)
även mer vardagligt eller skämtsamt
organiserad grupp personer som samverkar för en bestämd uppgift (speciellt i tävlingssammanhang)
speciellt även: alla personer på en arbetsplats e.d.
grupp av personer i sällskaplig samvaro
skikt som ingår som funktionell del i något
ungefärlig tidunkt Grammatik i några uttryck
riktigt skick Grammatik i några uttryck
för stor eller för liten utsträckning i det avseende som framgår av sammanhanget Grammatik i förbindelse med en superlativ
kryddad lösning av socker eller ättika för konservering
avkok, spad

laga
Ordklass verb
göra i ordning mat för förtäring, vanligen genom uppvärmning m.m.
återställa i funktionsdugligt skick
eliminera fel Grammatik med konstruktionsväxling
ombesörja
reflexivt, vanligen med riktningsbetydelse: bege sig
laga
Ordklass adjektiv
som överensstämmer med lagen Grammatik i några uttryck

laga efter läglighet
Frasklass verbfras
rätta sig efter omständigheterna

laga fång
Frasklass nominalfras
lagligt sätt att förvärva egendom Bruklighet juridik

laga förfall
Frasklass nominalfras
enligt lag tillräcklig motivering för att inte fullgöra viss skyldighet

laga försvar
Frasklass nominalfras
lagligt skydd mot att behandlas som lösdrivare genom innehav av fast anställning Bruklighet juridik, historiskt

laganda
Ordklass substantiv
stämning inom samverkande grupp, t.ex. vilja till uppoffring för den gemensamma saken

laga skifte
Frasklass nominalfras
den 1827 påbjudna omfördelningen av jord i några få lotter per jordägare (vanligen med sprängd byorganisation som följd) Bruklighet historiskt

lagberedning
Ordklass substantiv
kommitté inom justitiedepartementet med uppgift att utarbeta lagförslag Bruklighet historiskt Grammatik vanligen bestämd form singular

lagbok
Ordklass substantiv
bok med samling av ett lands samtliga lagar

lagbunden
Ordklass adjektiv
som regleras av lagar
som följer ett regelbundet, förutsägbart mönster

lagd
Ordklass adjektiv
särskilt: som har viss fallenhet eller egenskap

lagenlig
Ordklass adjektiv
som är i enlighet med viss lag

lagen om anställningsskydd
Frasklass nominalfras
lag som begränsar en arbetsgivares rätt att avskeda en anställd

lager
Ordklass substantiv
lokal för längre förvaring av varor som inte behöver vara direkt åtkomliga
ofta särskilt, med tanke på det förvarade: förråd, upplag
även överfört
utbredd massa med relativt ringa tjocklek
överfört: grupp människor på samma sociala nivå
maskindel som bär upp en roterande axel
typ av buske eller träd, hemmahörnade i Medelhavsområdet och på Kanarieöarna, med blanka, läderartade, väldoftande blad, vilka används som krydda och (i kransform) som utmärkelsetecken
lagerkrans
ett ljust, beskt, underjäst öl, som är något mörkare och mindre beskt än pilsner
även om en flaska därav

lagerblad
Ordklass substantiv
torkat blad från lagerträdet, använt som krydda

lagerbok
Ordklass substantiv
handelsbok där inköpta och försålda varor förtecknas

lagerbox
Ordklass substantiv
låda i vilken lagringsanordningarna till roterande axel sätts fast, speciellt på järnvägsfordon

lagerbärsblad
Ordklass substantiv
lagerblad

lagerföljd
Ordklass substantiv
ordningsföljd mellan bergarter eller jordarter som är lagrade på varandra

lagerföra
Ordklass verb
hålla vara e.d. i lager

lagergång
Ordklass substantiv
horisontell bergmassa som trängt in mellan skikten i lagrade bergarter Bruklighet geologi
del av axel som omsluts av lager

lagerkrans
Ordklass substantiv
krans av lagerblad, som används som utmärkelsetecken

lagerkransa
Ordklass verb
tilldela lagerkrans som utmärkelsetecken

lagerkrona
Ordklass substantiv
konformad del av hjullager, särskilt i cykelnav

lagerkröna
Ordklass verb
lagerkransa

lagerkörs
Ordklass substantiv
en häggliknande buske med läderartade, övervintrande blad som liknar lagerns, som är hemmahörande i bl.a. Balkanländerna och ofta odlas som prydnadsväxt

lagerreserv
Ordklass substantiv
obeskattad reserv som skapas genom nedskrivning av varulager

lagerserie
Ordklass substantiv
serie av flera jordlager eller bergartslager, lagrade på varandra

lagfara
Ordklass verb
ge laga kraft åt

lagfaren
Ordklass adjektiv
juridiskt utbildad
speciellt: behörig att utöva domarämbete

lagfart
Ordklass substantiv
dokumentation av persons fastighetsköp, utfärdad av domstol

lagfången
Ordklass adjektiv
förvärvad på lagligt sätt Bruklighet ålderdomligt

lagfästa
Ordklass verb
fastställa i lag

lagföra
Ordklass verb
stämma person inför domstol
beivra brott inför domstol

lagg
Ordklass substantiv
panna för gärddning av pannkakor e.d.
en omgång pannkakor e.d.
rak, något kupig trästav, som ingår som beståndsdel i laggkärl o.d.
ibland även om skida Bruklighet vardagligt Grammatik särskilt i plural
fuktigt kärrområde runt mosse, bevuxet med starr och vitmossa

lagga
Ordklass verb
tillverka laggkärl genom att foga samman laggar

laggband
Ordklass substantiv
band som håller samman laggarna i laggkärl

laggdike
Ordklass substantiv
öppet dike som bildar gräns mot ouppodlad mark
dike som vid skogsdikning läggs utmed kantzon av sumpmark

laggkärl
Ordklass substantiv
tunnliknande behållare av laggar, ofta sammanhållna av band

lagisk
Ordklass adjektiv
som strängt hävdar lagens krav (särskilt beträffande den gudomliga lagen)

lagkapp
Ordklass substantiv
stafettävling i simning Grammatik kortform för lagkappsimning

lagkapten
Ordklass substantiv
medlem av tävlande lag, som har sammanhållande och ledande uppgifter

lagkarl
Ordklass substantiv
jurisit Bruklighet vardagligt

lagklok
Ordklass adjektiv
som väl känner till lagen (speciellt i bibliska sammanhang)

lagledare
Ordklass substantiv
person som är ledare för ett tävlande lag men själv inte deltar aktivt i tävlingen

laglig
Ordklass adjektiv
som uppfyller lagens krav (om handling etc.)

lagligen
Ordklass adverb
på lagligt sätt

laglott
Ordklass substantiv
den hälft av en bröstarvinges arvslott som inte kan testamenteras bort

laglydig
Ordklass adjektiv
som rättar sig efter lagen

laglös
Ordklass adjektiv
som helt sätter sig över eller strider mot lagen (om person, handling e.d.)
vars invånare inte har tillräckligt skydd av lagen

lagman
Ordklass substantiv
titel för chefsdomare vid tingsrätt
ursprungligen: främste domare i ett svenskt landskap med uppgift att föredrag och tolka lagen på tinget

lagn
Ordklass substantiv
knippe varpöglor
grupp fisknät

lagom
Ordklass adjektiv
som har lämplig utsträckning
även substantiverat
lagom
Ordklass adverb
i lämplig utsträckning (varken för mycket eller för litet)
speciellt: i lämplig tid
även i mildare tillsägelser att låta bli något

lagra
Ordklass verb
samla i förråd
speciellt med avseende på vissa matvaror, i syfte att ge dem kraftigare smak
lägga i skikt på skikt Grammatik mest reflexivt och passivt
förse med lager (med avseende på hjulaxlar e.d.) Grammatik mest perfekt particip

lagring
Ordklass substantiv
särskilt: förvaring i förråd
det att vara lagrad (om ost)

lagringsförlust
Ordklass substantiv
viktminskning som en vara undergår vid lagring

lagrum
Ordklass substantiv
visst ställe i lagtext som åberopas vid dom e.d.

lagråd
Ordklass substantiv
grupp avdomare från de högsta domstolarna som avger utlåtanden över viktigare lagförslag (förekommande i svensk rätt)

lagsaga
Ordklass substantiv
ämbetsområde för lagman Bruklighet historiskt

lagskipning
Ordklass substantiv
dömande verksamhet, stödd på lagen

lagspel
Ordklass substantiv
spel mellan medlemmar i ett lag, som kräver god samverkan, laganda, moral etc. (ofta i motsats till individuellt spel)
även om spelet som idrottsgren
även överfört

lagspråk
Ordklass substantiv
särpräglad språklig stil som används i lagtexter

lagstadgad
Ordklass adjektiv
föreskriven i lag

lagstifta
Ordklass verb
fastställa lagar om folkrepresentation, statsmakt e.d.
speciellt i teorier om maktdelning Grammatik i presens particip

lagstiftning
Ordklass substantiv
det att lagstifta
de lagar som gäller på ett visst område, i ett visst land eller vid en viss tid

lagstridig
Ordklass adjektiv
som strider mot lagen

lagsöka
Ordklass verb
försöka indriva fordran från någon genom förenklat domstolsförfarande

lagtempo
Ordklass substantiv
hastighetstävling på cyklel mellan fyramannalag (för herrar) eller tremannalag (för damer), där alla i loppet startar samtidigt (kortform för lagtempolopp)

lagtima
Ordklass adjektiv
som äger rum på fastställd, ordinare tid Bruklighet numera ej i officiella sammanhang

lagt kort ligger
Frasklass verbfras
ett uplacerat spelkort får inte ersättas med ett annat
vad som är gjort kan inte göras ogjort

lagun
Ordklass substantiv
grund strandsjö som nästan helt avskils från havet av smal landtunga
vattensamling som omsluts av korallrev

lagutskott
Ordklass substantiv
riksdagsutskott som handlägger lagfrågor

lagvigd
Ordklass adjektiv
lagligen gift med viss person
ofta substantiverat Bruklighet skämtsamt

lagvrängare
Ordklass substantiv
person som på ett otillbörligt sätt tolkar lagen till sin fördel utan att direkt bryta mot den
ibland som nedsättande benämning på advokat

lagvunnen
Ordklass adjektiv
förvärvad genom domstolsutslag

lagård
Ordklass substantiv
byggnad för nötkreatur

laissez-faire
Ordklass substantiv
ekonomiskt system med ett minimum av statlig styrning
annat system med ringa styrning uppifrån

lajban
Ordklass adjektiv
som ger tillfällig förnöjelse eller upphov till munterhet Bruklighet vardagligt
även substantiverat

lajbans
Ordklass adjektiv
som ger tillfällig förnöjelse eller upphov till munterhet Bruklighet vardagligt
även substantiverat

laka
Ordklass verb
skilja ut beståndsdelar ur fast ämne med hjälp av lösningsmedel, speciellt genom enkel blötläggning Grammatik ofta med partikel
även med avseende på det avskilda ämnet

lakan
Ordklass substantiv
större, rektangulärt, ofta vitt stycke tyg som används i bädd mellan kroppen och madrassen respektive täcket
liknande stycke av andra material
ibland i jämförelser för att understryka blekhet e.d.
tusenkronorssedel Bruklighet vardagligt

lakanspåse
Ordklass substantiv
över- och underlakan som är hopsytt i fotändan och vanligen på sidorna

lakansspets
Ordklass substantiv
spets som pryder övre del av överlakan

lake
Ordklass substantiv
koksaltlösning för lakning eller konservering av livsmedel
en gulbrun torskfisk med långsträckt kropp, brett huvud och stor mun (den enda nordiska torskfisk som lever i sötvatten)

lakej
Ordklass substantiv
livréklädd betjänt Bruklighet mest historiskt
person som är inställsam mot makthavare Bruklighet nedsättande

lakonisk
Ordklass adjektiv
kortfattad och träffande (om yttrande o.d.)
även om person

lakonism
Ordklass substantiv
kort och träffande yttrande eller uttryckssätt

lakrits
Ordklass substantiv
en svart sötsak som innehåller torkad saft av lakritsroten
krydda eller smaksättande medel (i mediciner) av samma växt

lakritsrot
Ordklass substantiv
en hög ärtväxt, hemmahörande i Medelhavsområdet och Ryssland, vars tjocka rötter används för lakritsberedning
även om roten

laktation
Ordklass substantiv
avsöndring av mjölk (särskilt i samband med amning eller digivning)

laktos
Ordklass substantiv
mjölksocker

laktovegetarian
Ordklass substantiv
person som endast livnär sig på vegetabiliska produkter samt produkter från levande djur

lakun
Ordklass substantiv
överhoppat avsnitt i framställning e.d.
allmännare: tomrum, hålighet

lala
Ordklass interjektion
uttryck i textlös sång e.d.

lalla
Ordklass verb
tala oredigt och utan sammanhang, ofta p.g.a. berusning eller senilitet
sjunga utan ord

lam
Ordklass adjektiv
som saknar rörelseförmåga (helt eller endast i någon kroppsdel)
överfört: kraftlös

lama
Ordklass substantiv
ett mindre, puckellöst, sydamerikanskt kameldjur med ullig päls, som är tamt och bl.a. används som lastdjur i Anderna
även om närbesläktade arter och former Grammatik i sammansättningar
ett mjukt tyg av kardad fårull (ursprungligen av lamaull) Bruklighet numera mindre brukligt
munk inom lamaismen
speciellt i titeln för lamaismens högste ledare Dalai lama Grammatik med akut accent

lamaism
Ordklass substantiv
en form av buddism med invecklat ritualsystem (dominerande i Tibet)

lambrekäng
Ordklass substantiv
kappad med flikig bård över fönster, på säng- eller tronhimmel e.d.

lamé
Ordklass substantiv
tyg med invävda metalleffekttrådar, t.ex. av guld eller silver (eller imitationer)

lamell
Ordklass substantiv
tunn platta eller skiva, ofta som en av många likadana konstruktionsdetaljer

lamellhus
Ordklass substantiv
fristående byggnadslänga i flera våningar (numera den normala hyreshustypen i Sverige)

lamellkoppling
Ordklass substantiv
friktionskoppling som arbetar med system av stållameller för mjuk inkoppling, t.ex. i kraftöverföringen i bilar

lamellträ
Ordklass substantiv
trämaterial av hoplimmade trästavar mellan två fanerskivor

lamentation
Ordklass substantiv
intensiv klagan Bruklighet något högtidligt

lamentera
Ordklass verb
klaga högljutt Bruklighet något högtidligt

laminat
Ordklass substantiv
material av sammanfogade tunna skikt av samma eller olika slag

laminera
Ordklass verb
utföra i form av laminat (för bättre isolering, bättre hållbarhet e.d.)
täcka med laminat

laminär
Ordklass adjektiv
som sker i skikt (om strömning) Bruklighet fysik

lamm
Ordklass substantiv
ungdjur av får
maträtt av lammkött
i liknelser för att uttrycka beskedligt sinnelag
i uttryck som utgör en sorta namn på Kristus

lamma
Ordklass verb
föda lamm

lammkött
Ordklass substantiv
kött av lamm
ung kvinna som föremål för sexuell åtrå Bruklighet starkt vardagligt, kan verka stötande

lammsadel
Ordklass substantiv
styckningsdel av lammets ryggparti
maträtt därav

lampa
Ordklass substantiv
apparat för alstring av ljus genom förbränning eller (vanligen) med elektricitet (ofta om den aktiva ljuskällan jämte armatur)
i sammansättningar även om vissa anordningar för upphettning

lampett
Ordklass substantiv
mindre lampa eller ljushållare som fästs vid vägg eller spegel

lampfot
Ordklass substantiv
nedersta del av bords- eller golvlampa, som lampan vilar på

lamphållare
Ordklass substantiv
infattning där en glödlampa skruvas fast

lampskärm
Ordklass substantiv
skärm som omsluter glödlampa för behagligare sken

lampsvart
Ordklass substantiv
ett svart pigment som framställs genom ofullständig förbränning av tjära

lamslå
Ordklass verb
plötsligt sätta ur funktion
speciellt med avseende på person: paralysera Grammatik ofta perfekt particip

lan
Ordklass substantiv
platt tråd eller remsa av metall

lana
Ordklass substantiv
ett fiskredskap för ålfångst
lanka Bruklighet vardagligt

l'ancien régime
Frasklass nominalfras
egentligen benämning på tiden och samhällsskicket före den franska revolutionen 1789
friare om tiden före andra stora samhällsomvälvningar

land
Ordklass substantiv
område som utgör en självständig politisk enhet
delstat i federation
begränsat stycke jord för odling i mindre skala
fast mark
område utanför tätorter, vanligen antingen orört eller dominerat av jordbruk Grammatik vanligen bestämd form singular
ibland med speciellt syftning på sommarstuga e.d.

landa
Ordklass verb
gå ner på marken (om flygplan, fågel etc.)
låta flygplan ta mark (om person)
gå in till land och lägga till (om fartyg e.d.)
lägga till med fartyg e.d. (om person)
föra i land

landamären
Ordklass substantiv
riksgränser Bruklighet ålderdomligt
trakter

landbo
Ordklass substantiv
person som nyttjar någon annans jordegendom Bruklighet ålderdomligt

landborg
Ordklass substantiv
markant sluttning vid eller nära kust i form av en klint eller strandvall

landbris
Ordklass substantiv
bris som blåser från land ut mot vattnet

landbrygga
Ordklass substantiv
smal landförbindelse mellan områden som i övrigt är skilda av hav (av betydelse bl.a. för djurvandringar)

landdriven
Ordklass adjektiv
som drivit i land

landfäste
Ordklass substantiv
murverk eller delar av bro på vilka brons ändar vilar

landgång
Ordklass substantiv
lös brygga som tjänar som passage mellan fartyg och tilläggsplats
det att gå iland från fartyg
sotr, avlångs smörgås med flers olika pålägg

landhockey
Ordklass substantiv
ett lagspel med boll och klubbor på gränsplan, som påminner om bandy

landhöjning
Ordklass substantiv
höjning av landytan i förhållande till havsnivån

landis
Ordklass substantiv
större istäcke bildat på land

landkrabba
Ordklass substantiv
person som saknar sjövana Bruklighet nedsättande

landkänning
Ordklass substantiv
närhet till land (så att det kan siktas) Grammatik i vissa uttryck
lätt grundstötning

landledes
Ordklass adverb
till lands

landmärke
Ordklass substantiv
föremål på land som kan vägleda sjöfarande

landning
Ordklass substantiv
det att landa

landningsbana
Ordklass substantiv
bana för landning med flygplan

landningsförbud
Ordklass substantiv
förbud för flygplan eller båtar att landa

landningshjul
Ordklass substantiv
hjul på flygplan som fälls ut vid landning

landningsmärke
Ordklass substantiv
T-format märke som läggs ut på flygfält för angivande av vindriktningen

landningsställ
Ordklass substantiv
anordning med hjul eller skidor eller liknande på flygplan för möjliggörande av start och landning

landnot
Ordklass substantiv
landvad

landremsa
Ordklass substantiv
smalt stycke land

landrygg
Ordklass substantiv
lång höjdsträckning, vanligen bildad av glaciala avlagringar

landsantikvarie
Ordklass substantiv
titel för chef för den lokala kluturminnesvården i ett län

landsarkiv
Ordklass substantiv
större arkiv för uppsamling och förvaring av lokala arkivhandlingar (med vanligen ungefär ett par län som upptagningsområde)

landsarkivarie
Ordklass substantiv
titel för chef för landsarkiv

landsbygd
Ordklass substantiv
större område med ringa tätortsbebyggelse
ofta om hela den del av ett land som ligger utanför de större tätorterna

landsdel
Ordklass substantiv
större, naturlig del av ett land

landsfader
Ordklass substantiv
nationell ledare med stor popularitet, ofta med folklig framtoning e.d.

landsfiskal
Ordklass substantiv
statlig tjänsteman med uppgift att sköta polis- och åklagarväsendet inom något distrikt på landsbygden Bruklighet historiskt

landsflykt
Ordklass substantiv
flykt från hemlandet
påtvingad vistelse utanför hemlandet

landsflyktig
Ordklass adjektiv
som tvingas leva utanför hemlandet

landsfogde
Ordklass substantiv
statligt tjänsteman med uppgift att fungera som polischef och statsåklagare i ett län Bruklighet historiskt

landsförrädare
Ordklass substantiv
person som gjort sig skyldig till landsförräderi

landsförräderi
Ordklass substantiv
olovligt samarbete med främmande makt, t.ex. genom överlämnande av militära hemligheter

landsförvisa
Ordklass verb
tvinga att lämna landet p.g.a. föregivet brott e.d.

landshövding
Ordklass substantiv
titel för person som är regeringens främste ställföreträdare i ett län och chef för länsstyrelsen

landshövdingehus
Ordklass substantiv
trevånings hyreshus, där nedre våningens yttervägg är av sten och de båda övre våningarna av trä (ursprungligen främst i arbetarkvarter i Göteborg)

landskamp
Ordklass substantiv
tävling mellan landslag (vanligen två, ibland något fler)

landskansli
Ordklass substantiv
avdelning inom länsstyrelse

landskap
Ordklass substantiv
historiskt landsdel, ofta med vissa kulturella särdrag bevarade
landsbygdsområde med karakteristisk natur
även utvidgat
tavla som avbildar natur
även bildligt

landskapsarkitekt
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt planerar och formar mark och vegetation vid byggnation i stads- och nautrmiljöer

landskapsblomma
Ordklass substantiv
växt som är symbol för ett landskap (vanligen om blomma)

landskapsdjur
Ordklass substantiv
djur som är symbol för ett landskap

landskapslag
Ordklass substantiv
lag gällande för ett landskap (vid den tid då landskapen var mer eller mindre självständiga enheter) Bruklighet historiskt

landskapssten
Ordklass substantiv
sten som är symbol för ett landskap

landskapsvapen
Ordklass substantiv
heraldiskt vapen för ett landskap

landsknekt
Ordklass substantiv
legosoldat till fots (särskilt i Tyskland under 1400-talet, 1500-talet och 1600-talet)

landslag
Ordklass substantiv
idrottslag som representerar ett land (vanligen det bästa lag ett land kan ställa upp)
samling rättsregler som gäller för ett helt land Bruklighet historiskt

landsman
Ordklass substantiv
person från samma land eller landsdel som viss annan person
person av viss nationalitet

landsmål
Ordklass substantiv
dialekt
nynorska Bruklighet ålderdomligt

landsmålsalfabet
Ordklass substantiv
ett noggrant fonetiskt alfabet för återgivning av dialektuttal (särskilt om det svenska)

landsnummer
Ordklass substantiv
riktnummer för telefonering till annat land

landsomfattande
Ordklass adjektiv
som omfattar ett helt land

landsorganisation
Förkortning LO
centralorganisation för den svenska fackföreningsrörelsen Grammatik vanligen bestämd form singular
motsvarande centralorganisation i andra länder

landsort
Ordklass substantiv
den del av ett land som ligger utanför huvudstaden Bruklighet ibland något nedsättande
ibland med uteslutande även av ytterligare några av de största städerna

landsplåga
Ordklass substantiv
företeelse som plågar ett helt land eller en landsdel
även mer skämtsamt

landsrätt
Ordklass substantiv
rättsregler gällande för landsbygden Bruklighet historiskt

landssekretariat
Ordklass substantiv
styrelsen för Landsorganisationen

landssorg
Ordklass substantiv
påbjuden allmän sorg i ett land, t.ex. över framstående persons död eller de som dött i en större olycka eller terrorattack

landstiga
Ordklass verb
gå iland från fartyg
särskilt om militär styrka

landstigning
Ordklass substantiv
det att landstiga (särskilt i militära sammanhang)

landsting
Ordklass substantiv
beslutande församling i sjukvårdsfrågor, vanligen i ett län

landstingsdirektör
Ordklass substantiv
titel för chefstjänsteman vid ett landstings centrala kansli

landstingsförbund
Ordklass substantiv
sammanslutning av landsting med uppgift att tillvarata dessas gemensamma intressen

landstingskommun
Ordklass substantiv
område som utgör en administrativ enhet i sjukvårdsfrågor m.m. (vanligen sammanfallande med län) Bruklighet numera ej officiell beteckning

landstingsman
Ordklass substantiv
vald ledamot av landsting

landstingsråd
Ordklass substantiv
politiskt vald person som förestår ett visst verksamhetsområde inom ett lnadsting

landstingsskatt
Ordklass substantiv
inkomstskatt som utgår till landstinget och utgör en del av kommunalskatten

landstorm
Ordklass substantiv
värnpliktsuppbåd omfattande de äldsta värnpliktsklasserna i tidigare svensk försvarsorganisation

landstrykare
Ordklass substantiv
person som saknar fast arbete och bostad och slumpmässigt färdas från plats till plats Bruklighet nedsättande, ålderdomligt

landställ
Ordklass substantiv
landningsställ Bruklighet i fackspråk

landställe
Ordklass substantiv
större fritidshus på landsbygden

landsväg
Ordklass substantiv
större allmän väg på landsbygden (vanligen dock inte om motorväg o.d.)

landsvägsbuss
Ordklass substantiv
buss som trafikerar landsbygdssträckor mellan tätorter (särskilt sådana som inte täcks av järnvägsnätet)

landsvägsriddare
Ordklass substantiv
luffare Bruklighet skämtsamt

landsända
Ordklass substantiv
avlägsen landsdel

landsätta
Ordklass verb
placera på fasta marken från sjön eller luften (med avseende på människor, ofta soldater, eller föremål)

landsättning
Ordklass substantiv
det att landsätta någon eller något

landtunga
Ordklass substantiv
smal halvö
näs som förbinder två landområden

landvad
Ordklass substantiv
fiskredskap av nottyp, som sätts ut i en båge från land och dras in mot stranden

landvind
Ordklass substantiv
vind som blåser från land ut mot vattnet

landvinning
Ordklass substantiv
erövrat landområde
särskilt överfört: framsteg

landvägen
Ordklass substantiv
vägen över fast land (i samband med förflyttning)

landå
Ordklass substantiv
fyrhjulig vagn med nedfällbara suffletter över två passagerarsäten Bruklighet mest historiskt

laner
Ordklass substantiv
den tandfria delen mellan fram- och kindtänderna i hästens mun, där bettet skall vila när hästen betslas

langa
Ordklass verb
räcka från hand till hand
förflytta med svägnande armrörelse, hiva Grammatik ofta med partikel
bedriva olaglig handel med sprit, narkotika e.d.

langare
Ordklass substantiv
person som bedriver olaglig handel med sprit, narkotika e.d.

langarn
Ordklass substantiv
brodergarn av linne

langen går
Frasklass sats
nu langar vi Bruklighet vardagligt

langett
Ordklass substantiv
kantsöm med broderade uddar

langettera
Ordklass verb
förse med langettsöm Grammatik vanligen perfekt particip

langettstygn
Ordklass substantiv
stygn som ingår i en serie parallella stygn som nedtill griper in i varandra

langobard
Ordklass substantiv
medlem av en germansk folkstam som under folkvandringstiden slog sig ned i Italien

langust
Ordklass substantiv
ett hummerliknande kräftdjur som saknar klor och lever på klippbottnar i Medelhavet och längs Västeuropas kuster

lank
Ordklass substantiv
tunn eller aromlös dryck

lanka
Ordklass substantiv
spelkort av låg valör

lankes
Ordklass substantiv
srilankes

lankesisk
Ordklass adjektiv
srilankesisk

lankesiska
Ordklass substantiv
srilankesiska

lankig
Ordklass adjektiv
tunn och smaklös (vanligen om kaffe)

lanolin
Ordklass substantiv
ett hudmedel av bl.a. vattenhaltigt, renat ullfett

lans
Ordklass substantiv
ett spetsigt stötvapen med långt skaft Bruklighet mest historiskt

lansera
Ordklass verb
införa något nytt i ett visst sammanhang
speciellt: föra ut på marknaden med hjälp av reklamkampanj e.d.

lansett
Ordklass substantiv
kirurgisk kniv med tunt blad och två eggar

lansettfisk
Ordklass substantiv
typ av fiskliknande, primitivt ryggsträngsdjur vars kropp är sammansmält med huvudet, som lever i havet, vanligen nedgrävt i sanden på grunt vatten

lansiär
Ordklass substantiv
lansbeväpnad ryttare vid kavalleri Bruklighet historiskt

lantan
Ordklass substantiv
ett metalliskt grundämne, som bl.a. används i optiskt glas

lantarbetare
Ordklass substantiv
arbetare anställd inom jordbruket

lantbrevbärare
Ordklass substantiv
brevbärare som tjänstgör på landsbygden och har vissa utvidgade befogenheter (en sorts vandrande postkontor)

lantbruk
Ordklass substantiv
yrkesmässig växtodling och husdjursskötsel för produktion av föda
jordegendom

lantbrukare
Ordklass substantiv
person som ykresmässigt ägnar sig åt lantbruk

lantbruksdirektör
Ordklass substantiv
titel för chefstjänsteman vid lantbruksenheten vid en länsstyrelse

lantbruksnämnd
Ordklass substantiv
statligt organ i ett län med uppgift att verka för jordbrukets rationalisering

lantbruksstyrelse
Ordklass substantiv
centralt ämbetsverk med uppgift att leda och kontrollera statliga åtgärder på jordbruksområdet (numera ersatt av jordbruksverket)

lantdag
Ordklass substantiv
folkrepresentation i tysk delstat

lantegendom
Ordklass substantiv
större gård på landsbygden

lanterna
Ordklass substantiv
ljus som förs av fartyg eller flygplan vid färd i mörker och som anger dess kurs och typ

lanternin
Ordklass substantiv
lyktformig överbyggnad på tak eller torn (ofta för utsmyckning men även för belysning eller dagsljusintag)
rum i toppen på fyr, där ljusapparaten finns

lantgreve
Ordklass substantiv
titel för furste i det forna tysk-romerska riket

lantgård
Ordklass substantiv
mindre jordegendom

lanthandel
Ordklass substantiv
handelsbod på landsbygden
handel som bedrivs på landsbygden Bruklighet mest historiskt

lanthushållning
Ordklass substantiv
jordbruk och därmed förbundna verksamhetsgrenar

lantis
Ordklass substantiv
något bortkommen och tafatt person från landsbygden Bruklighet nedsättande

lantjunkare
Ordklass substantiv
adelsman bosatt på landsbygden (särskilt om jordbruksidkande adelsman) Bruklighet historiskt

lantlig
Ordklass adjektiv
som har att göra med landsbygden
vanligen med bibetydelse av enkelhet, idyll e.d.

lantlolla
Ordklass substantiv
något bortkommen och tafatt kvinna från landsbygden Bruklighet nedsättande

lantluft
Ordklass substantiv
ren och frisk luft på landsbygden

lantman
Ordklass substantiv
lantbrukare Bruklighet något högtidligt

lantmannapartiet
Ordklass substantiv
ett äldre svenskt riksdagsparti före och kring 1900, som främst företrädde mer konservativa bönder

lantmarskalk
Ordklass substantiv
adelns ordförande i ståndsriksdagen Bruklighet historiskt Grammatik vanligen bestämd form singular

lantmästare
Ordklass substantiv
titel för utbildad arbetsledare på lantbruk

lantmätare
Ordklass substantiv
titel för person som yrkesmässigt ägnar sig åt lantmäteri och avlagt examen på lantmäterilinje vid teknisk höskola

lantmäteri
Ordklass substantiv
mätning och kartläggning av jordområden, t.ex. vid avstyckning, ägobyte m.m.
även om kontor e.d. för detta

lantras
Ordklass substantiv
husdjursras inom vilken parning sker naturligt och som anpassats till ett visst område

lantsbrukskonsulent
Ordklass substantiv
titel för tjänsteman vid lantbruksnämnd

lantsmör
Ordklass substantiv
hemkränat smör

lantställe
Ordklass substantiv
större fritidshus på landsbygden

lantvin
Ordklass substantiv
enklare, mindre hållbart vin

lantvärn
Ordklass substantiv
försvar baserat på registrering av hela den amnliga befolkningen, särskilt under 1800-talet (i motsats till yrkesarmé) Bruklighet historiskt
äldre årsklasser värnpliktiga (i vissa länder)

laotier
Ordklass substantiv
mansperson från Laos
i plural ofta om personer från Laos oavsett kön

laotisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Laos

laotiska
Ordklass substantiv
kvinna från Laos

lapa
Ordklass verb
slicka i sig dryck med snabba tungrörelser
överfört: låta skina på sig

lapidarisk
Ordklass adjektiv
kortfattad men träffande (om uttryck o.d.)

lapidarstil
Ordklass substantiv
stil med endast stora bokstäver, som används i inskrifter på sten
kortfattat men träffande uttryckssätt

lapis
Ordklass substantiv
silvernitrat (särskilt förr använt inom medicinen som etsande medel och som ögondropp på nyfödda)

lapisera
Ordklass verb
behandla med lapis

lapis lazuli
Frasklass nominalfras
en vackert blå stenart, som används som prydnadssten

lapp
Ordklass substantiv
litet, ofta fyrkantigt stycke tyg, speciellt för lagning
litet stycke jord Grammatik mest i sammansättningar
litet stycke papper (särskilt för anteckning e.d.)
sedel Grammatik i sammansättningar
same

lappa
Ordklass verb
laga med lappar
utvidgat och överfört: avhjälpa brist hos, laga Grammatik ofta med partikel
förse bil med meddelande om parkeringsbot Bruklighet vardagligt
förstärka tryckform så att trycket blir likformigt Bruklighet teknik
slå hastigt Grammatik vanligen med partikel

lappa ihop
Frasklass verbfras
nödtorftigt avhjälpa brist hos något som skadats, fallit sönder e.d.
speciellt: förse med bandage e.d.

lapphund
Ordklass substantiv
en spetshud med yvig, vanligen svart päls, som används för att vakta renhjordar

lappkast
Ordklass substantiv
helomvändning på stället på skidor
allmännare och överfört: plötslig åsiktsförändring

lapplisa
Ordklass substantiv
kvinnlig parkeringsvakt Bruklighet vardagligt

lappländsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Lappland

lapplänning
Ordklass substantiv
mansperson från Lappland
i plural ofta om personer från Lappland oavsett kön

lappmes
Ordklass substantiv
en norrländsk mesfågel med brun hjässa

lapp på luckan
Frasklass nominalfras
utsålt till föreställningen Bruklighet vardagligt

lappri
Ordklass substantiv
obetydlig företeelse

lappsjuka
Ordklass substantiv
nedstämdhet orsakad av vistelse i öde trakt (speciellt vid vistelse i Norrland för personer söderifrån)

lappskrivning
Ordklass substantiv
mindre, oförbredd skolskrivning på dagens läxa e.d.

lappsparv
Ordklass substantiv
en brunspräcklig och vit fältsparv med rödbrun nacke, som lever i bl.a. Lappland

lapptäcke
Ordklass substantiv
täcke som är hopsytt av olikfärgade lappar
även bildligt, särskilt om osammanhängande framställning

lappuggla
Ordklass substantiv
en mycket stor uggla som har stort huvud och lång stjärt och främst häckar i Norrbottens och Västerbottens kustland

lappverk
Ordklass substantiv
arbete utfört utan konsevkent plan

lapsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med samerna

lapska
Ordklass substantiv
samernas språk Grammatik knappast plural
samisk kvinna

lapskojs
Ordklass substantiv
en enklare maträtt bestående av köttärningar, sammankokta med potatis m.m.

lapsus
Ordklass substantiv
fel som beror på rent förbiseende

larer
Ordklass substantiv
de avlidnas goda andar, som i romersk mytologi ansågs skydda gård och familj

largetto
Ordklass substantiv
musikstycke som skall spelas i tämligen långsamt tempo
largetto
Ordklass adverb
tämligen långsamt (i fråga om utförande av musikstycke)

largo
Ordklass substantiv
musikstycke som skall spelas i mycket långsamt tempo
largo
Ordklass adverb
i mycket långsamt tempo (något långsammare än adagio; i fråga om utförande av musikstycke)

larm
Ordklass substantiv
högt, störande ljud, ofta från flera ljudkällor Grammatik knappast plural
missnöjesyttring e.d.
ljusdignal som anger fara
utvidgat: påvisande av att något inte är i sin ordning
anordning som ger signal vid fara

larma
Ordklass verb
föra oväsen
ge signal om fara till räddningspersonal e.d. (om person)
sätta på larmet i
förse med larmanordning

larmberedskap
Ordklass substantiv
högsta stridsberedskap

larmförläggning
Ordklass substantiv
förläggning av trupp med hög marsch- eller stridsberedskap

larmrapport
Ordklass substantiv
rapport som påvisar allvarliga missförhållanden

l'art pour l'art
ståndpunkten att konsten bör vara ett självändamål och att man alltså inte kan kräva att den skall vara nyttig

larv
Ordklass substantiv
maskliknande unge av djur som undergår fullständig förvandling vid övergång till vuxenstadiet (om unge av bl.a. groddjur och insekter)
meningslöst prat eller handlande Bruklighet vardagligt
larvig mansperson
även skämtsamt om liten pojke

larva
Ordklass substantiv
larvig kvinna
även skämtsamt om liten flicka
larva
Ordklass verb
uppträda på ett fånigt sätt Bruklighet vardagligt Grammatik ofta reflexivt
speciellt: prata dumheter
planlöst gå omkring Grammatik ofta med partikel

larver
Ordklass substantiv
larvig mansperson
även skämtsamt om liten pojke

larvfötter
Ordklass substantiv
slutet drivband med breda länkar för terränggående fordon (traktorer, stridsvagnar o.d.)

larvig
Ordklass adjektiv
som uppträder på ett omoget och smått irriterande sätt
även om handling o.d.

larvtraktor
Ordklass substantiv
traktor med larvfötter

laryngal
Ordklass substantiv
laryngalt språkljud
laryngal
Ordklass adjektiv
som bildas i struphuvudet (om språkljud)

laryngit
Ordklass substantiv
inflammation i struphuvudet

laryngolog
Ordklass substantiv
läkare som är specialist på halsen och dess sjukdomar

laryngologi
Ordklass substantiv
läran om svalgets sjukdomar

laryngoskop
Ordklass substantiv
spegel för undersökning av det inre av struphuvudet m.m.

lasad
Ordklass adjektiv
som åtnjuter anställningsskydd och inte kan bli direkt avskedad (om person som haft anställning under längre tid)

lasagne
Ordklass substantiv
gratäng av tunna degplattor varvade med köttfärssås och ostsås
även om vegetabiliska varianter

lasarett
Ordklass substantiv
större allmän sjukvårdsinrättning för alla slags sjukdomar

lasaron
Ordklass substantiv
italiensk tiggare Bruklighet något litterärt
i plural ofta speciellt (särskilt förr) om den fattigaste befolkningen i Neapel

lasciv
Ordklass adjektiv
lättfärdig och oanständig Bruklighet något litterärt

laser
Ordklass substantiv
apparat som asltrar och sänder ut mycket intensiv, enfärgad ljusstrålning och bl.a. används för avståndsmätning eller för borrning och svetsning på svåråtkomliga ställen, vid framställning av hologram eller vid telekommunikation

lasera
Ordklass verb
måla med genomskinlig färg så att det underliggande materialets färg lyser igenom
även om den genomskinliga färgen

laserfärg
Ordklass substantiv
genomskinlig färg för lasering

laserkanon
Ordklass substantiv
större aggregat för alstring av laserstrålning

laserkniv
Ordklass substantiv
ett kirurgiskt instrument som verkar genom en laserstråle och bl.a. används i neuro- och ögonkirurgi

laserskiva
Ordklass substantiv
kompaktskiva

laserskrivare
Ordklass substantiv
en skrivare utan anslag som med hjälp av en laserstråle formar tecken på en fotokänslig skiva, varefter utskriften överförs till papper en sida i taget

laserstyrd
Ordklass adjektiv
som styrs med hjälp av laserstrålning (om målsökande robot e.d.)

lask
Ordklass substantiv
skarv på längden av trävirke
urtagning i trästycke, där ett annat trästycke kan inpassas

laska
Ordklass verb
foga samman plankor e.d. med lask
syy ihop skinnbitar med bitarna lagda kant i kant (speciellt vid handsktillverkning o.d.)

laskning
Ordklass substantiv
det att laska

lasra
Ordklass verb
ge lasereffekt
lysa med laser

lass
Ordklass substantiv
mängd som forslas på en gång på enklare vagn e.d.
även som en sorts informell måttsangivelse
ibland även för att uttrycka stor mängd av något

lassa
Ordklass verb
placera lass av något på vagn e.d.
även utvidgat
även med omkastad betydelse Grammatik med partikel

lasso
Ordklass substantiv
långt rep med lös snara i ena ändan, som kastas mot djur som skall fångas in

last
Ordklass substantiv
mängd gods som transporteras på en gång
även med måttsbetydelse
ibland även: belastning
osund, klandervärd vana

lasta
Ordklass verb
placera last på visst transportmedel
med konstruktionsväxling: placera som last på transportmedel
utvidgat: placera
även med omkastad betydelse Grammatik med partikel
förses med last (om transportmedel, särskilt fartyg)
kunna bära viss mängd last
ge skulden för något

lastageplats
Ordklass substantiv
hamnplats för lastning och lossning och tillfällig förvaring av gods

lastbar
Ordklass adjektiv
som för ett osunt, klandervärt leverne
även om handling o.d.

lastbil
Ordklass substantiv
större bil för varutransport (mest med lastflak)

lastbrygga
Ordklass substantiv
brygga ihöjd med lastbil, järnvägsvagn e.d. för att lasta in och av varor

lastdjur
Ordklass substantiv
djur som kan bära tyngre laster

lastdryg
Ordklass adjektiv
som kan ta stor mängd last (mest om fartyg)

lastelig
Ordklass adjektiv
kränkande Bruklighet ålderdomligt

lastflak
Ordklass substantiv
kantförsett golv bakom förarhytten i lastbil, där lasten placeras

lastfull
Ordklass adjektiv
lastbar Bruklighet mindre brukligt

lastgammal
Ordklass adjektiv
mycket gammal och skröplig Bruklighet ofta skämtsamt Grammatik i negerande sammanhang

lasting
Ordklass substantiv
ett tätt, fintrådigt tyg med blank och slät yta, som bl.a. används till damskor och möbler

lastkran
Ordklass substantiv
hög kran för lastning och lossning av fartyg

lastlinje
Ordklass substantiv
linje på fartygsskrov som markerar hur stor del av fartyget som alltid måste vara över vattenytan (och alltså anger hur tungt fartyget får lastas)

lastlucka
Ordklass substantiv
lucka till lastrum (särskilt på fartyg)

lastning
Ordklass substantiv
det att lasta
det att lastas

lastpall
Ordklass substantiv
underlag på vilket transporterat gods staplas

lastport
Ordklass substantiv
stor lastlucka i skrovet på fartyg

lastprofil
Ordklass substantiv
största mått som järnvägsvagnar med last får ha (med hänsyn till måtten på tunnlar, broar etc.)

lastrum
Ordklass substantiv
större utrymme för last (särskilt på fartyg)

lastvattenlinje
Ordklass substantiv
vattenlinje på vilken fartyg beräknas ligga i lastat skick

lasur
Ordklass substantiv
ett djupblått mineral, som används som prydnadssten (kortform för lasurit och för lasursten)
målning med färg som låter det underliggande materialet lysa igenom Bruklighet ofta använt som fackterm
även om färgen

lasyr
Ordklass substantiv
målning med färg som låter det underliggande materialet lysa igenom
även om färgen

lat
Ordklass adjektiv
obenägen att utföra arbete
även om handling, tid o.d.

lata sig
Frasklass verbfras
vara overksam och trivas med det

latens
Ordklass substantiv
det att vara latent
ibland även: latenstid

latenstid
Ordklass substantiv
tid som förflyter mellan ögonblicket för en retning och ögonblicket för retningens fysiologiska effekt

latent
Ordklass adjektiv
som exsiterar men för tillfället inte kan observeras
tid då något inte kan observeras

later
Ordklass substantiv
struntviktigt sätt att uppföra sig

lateral
Ordklass substantiv
lateralt språkljud
lateral
Ordklass adjektiv
belägen vid sidan eller sidorna
speciellt om språkljud: som bildas genom att tungan bildar hinder i mitten av munhålan och luftströmmen passerar vid sidan av tungan

latex
Ordklass substantiv
mjölksaft från vissa växter (speciellt från gummiträd)
liknande syntetisk produkt

lathund
Ordklass substantiv
lat person Bruklighet vardagligt
hjälpmedel som underlättar visst tankearbete (särskilt om lista, handbok e.d. med fakta som är svåra att hålla i minnet)

latifundium
Ordklass substantiv
fornromerskt storgods, vanligen med slavar som arbetskraft Bruklighet historiskt

latin
Ordklass substantiv
det officiella språket i romarriket, senare länge använt som lärt språk i Europa och ännu som den katolska kyrkans officiella språk

latinamerikansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Latinamerika (d.v.s. Sydamerika, Mellanamerika och Mexiko)

latinare
Ordklass substantiv
person tillhörnade ett folkslag i det forna Latium
elev på latinlinjen Bruklighet historiskt

latinisera
Ordklass verb
ge latinsk språkform eller prägel

latinism
Ordklass substantiv
latinpåverkat språkdrag i annat språk än latin

latinist
Ordklass substantiv
person som vetenskapligt studerar latin

latinlinje
Ordklass substantiv
gymnasielinje med latin som huvudämne (senare ersatt av "humanistisk linje") Bruklighet historiskt

latinläroverk
Ordklass substantiv
läroverk med latinlinjen som dominerande eller enda gymnasielinje Bruklighet historiskt

latinsegel
Ordklass substantiv
trekantigt segel, fäst vid lång rå

latinsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med latin eller med fornromerska förhållanden i allmänhet
speciellt om det alfabet som användes av romarna (d.v.s. det alfabet som det svenska alfabetet är baserat på)

latitud
Ordklass substantiv
mått på en orts avstånd från ekvatorn längs en ord-sydlig linje (egentligen om vinkeln mellan lodlinjen på en ort och ekvatorsplanet)
motsvarande om en himlakropps avstånd från ekliptikan
utrymme för handlingsfrihet (speciellt om domstolarnas spelrum)

latmansgöra
Ordklass substantiv
arbete för en lat person Grammatik ofta i negerande uttryck

latmask
Ordklass substantiv
lat person Bruklighet något vardagligt

latrin
Ordklass substantiv
enklare avträde (ofta endast en grop e.d.)
mänsklig avföring

latta
Ordklass substantiv
tunn ribba av trä e.d. (särskilt använd på segelbåtar för att hålla ett segels aktre lik plant

lattja
Ordklass verb
ägna sig åt lek eller ha roligt Bruklighet vardagligt
ibland i fråga om lekfull förflyttning hit och dit Grammatik med partikel
i fråga om beteende, yttrande e.d. utan allvar, ansvar, respekt o.d.: respektlöst skämta, skoja

lattjo
Ordklass adjektiv
som ger tillfällig förnöjelse eller lockar till munterhet
även substantiverat

laudatur
Ordklass substantiv
högsta betygsgrad (numera endast någon gång vid akademiska studier) Bruklighet mest historiskt

laura
vimsig kvinna Bruklighet vardagligt

lav
Ordklass substantiv
typ av kryptogam bålväxt som utgör en dubbelorganism av svamp och alg och ofta växer på träd, klippor o.d.

lava
Ordklass substantiv
massa av glödande, smälta bergarter som väller ut från vulkaner
även om sådan massa sedan den stelnat

lavasjö
Ordklass substantiv
vulkankrater fylld med ständigt flytande lava

lave
Ordklass substantiv
enklare, hylliknande bänk, t.ex. i bastu
torkhylla
överbyggnad till gruvschakt
bädd eller grund, jordfylld låda för växtodling
tillblandningslåda för murbruk

lavemang
Ordklass substantiv
tarmsköljning genom insprutning av vätska i ändtarmen
även om vätskan

lavendel
Ordklass substantiv
typ av låg, väldoftande, ofta odlad halvbuske med blå eller violetta blommor, som bl.a. används inom parfymindustrin

lavendelblå
Ordklass adjektiv
som har milt blågrå färg

lavera
Ordklass verb
måla linjeteckning i valörer av en enda färgton i tusch, sepia, akvarell m.m.

lavering
Ordklass substantiv
målning i valörer av en enda färgton med tusch, bläck, sepia e.d.

lavett
Ordklass substantiv
underlag för eldröret på artilleripjäs

lavin
Ordklass substantiv
ras av stora snömassor utför sluttning
bildligt: stor mängd av något som utbreder sig okontrollerat

lavinartad
Ordklass adjektiv
som sker snabbt och okontrollerat

lavinhund
Ordklass substantiv
hund som tränats att söka upp människor som begravts under lavins snömassor

lavoar
Ordklass substantiv
större och finare tvättställ (ursprungligen om bord för löst handfat, vattenkanna o.d.)

lavregion
Ordklass substantiv
fjällområde där lavar utgör den dominerande växtligheten

lavskrika
Ordklass substantiv
en lite, gråbrun och roströd kråkfågel med varierande, ofta skränande läten, som förekommer i barrskogar norrut i Sverige (helst i skog med lavbehängda granar)

lavyr
Ordklass substantiv
lavering

lax
Ordklass substantiv
en större, vandrande fisk med långsträckt, spolformig kropp och läckert, rosa kött, som främst förekommer i Nordatlanten
även om maträtt därav
ofta även om liknande fiskar Grammatik i sammansättningar

laxa
Ordklass verb
foga samman trästycken med laxstjärtar

laxativ
Ordklass substantiv
avföringsmedel

laxera
Ordklass verb
åstadkomma tarmuttömning med hjälp av avföringsmedel

laxermedel
Ordklass substantiv
laxerande medel

laxfisk
Ordklass substantiv
typ av spolformig benfisk med en liten fettfena baktill på ryggen (om t.ex. lax, laxöring, regnbågsforell, röding eller sik)

laxfärg
Ordklass substantiv
en ljust rödgul färgnyans, som liknar färgen hos laxens kött

laxfärgad
Ordklass adjektiv
ljust rödgul (som laxens kött)

laxgård
Ordklass substantiv
fast fiskebyggnad för laxfångst

laxkar
Ordklass substantiv
fångstrum i laxkista

laxkista
Ordklass substantiv
en fast fångstanordning för lax, som placeras i strömmande vatten

laxknut
Ordklass substantiv
fog som laxats (d.v.s. åstadkommits genom att plankor o.d. fogats samman med laxstjärtliknande skarvdelar

laxränna
Ordklass substantiv
konstruerad uppgågnsväg för laxar vid vattenfall, kraftverksdammar o.d.

laxstjärt
Ordklass substantiv
särskilt: skarvdel på trästycke, vars profil påminner om laxens stjärt

laxtrappa
Ordklass substantiv
trappliknande, konstruerad fiskväg för lax, laxöring e.d. som vandrar uppåt i vattenfall, kraftverksdamm e.d.

laxöring
Ordklass substantiv
en laxfisk som lever i klart och kallt vatten på norra halvklotet
även om maträtt därav

layout
Ordklass substantiv
skiss till komposition av text och bilder till trycksida

lazzaron
Ordklass substantiv
italiensk tiggare Bruklighet något litterärt
i plural ofta speciellt (särskilt förr) om den fattigaste befolkningen i Neapel

le
Ordklass verb
låta mungiporna dra sig utåt och uppåt såsom tyst tecken på munterhet eller vänlighet, vanligen ledsagat av vissa andra ansiktsrörelser kring näsan och ögonen
även som tecken på negativ attityd
även överfört om positiva företeelser som upplevs som personfierade

lealös
Ordklass adjektiv
slapp i lederna Bruklighet något vardagligt
överfört: som har svag karaktär

leasa
Ordklass verb
hyra (ofta med avseende på maskiner e.d., ibland för kort tidsperiod)
hyra ut

leasing
Ordklass substantiv
det att leasa

lebeman
Ordklass substantiv
mansperson som lever flott och ofta något lättsinnigt

lecakula
Ordklass substantiv
porös, bränd lerkula, som används vid odling istället för jord eller som fuktighetsbevarande material i blomlådor o.d.

lecitin
Ordklass substantiv
ett livsviktigt fettämne som ingår i cellmembraner

led
Ordklass substantiv
sträcka som används för samfärdsel, särskilt till sjöss men även till lands eller i luften (till lands både om anlagd väg och om naturlig samfärdselsträcka)
abstraktare: riktning, håll
överfört: sätt Bruklighet vardagligt
rörlig förbindelse mellan skelettdelar
även om skelettstycke mellan två sådana förbindelser
utvidgat: rörlig förbindelse mellan två delar
rad av personer, uppställda bredvid eller bakom varandra (mest i militära sammanhang men även allmännare
bildligt i uttryck för samhällsställning, prestationsförmåga, kvalitet e.d.
även utvidgat om liknande rad av föremål
naturlig del av tankekedja, förlopp e.d. (vanligen tänkt som lineär del)
speciellt: endera av de båda delarna på ömse sidor om likhetstecknet i en ekvation Bruklighet matematik
generation Grammatik mest i sammansättningar
huvuddel av sammansatt ord Grammatik mest i sammansättningar
anordning med löstagbara störar som spärrar öppning i gärdsgård
även om öppningen
led
Ordklass adjektiv
fylld av olust och motvilja mot något som man haft för mycket av
ytterst motbjudande till sätt och utseende Bruklighet vardagligt Grammatik vanligen uttalat utan "d"
speciellt: elak

leda
Ordklass substantiv
känsla av uttråkning eller motvilja inför något som man haft för mycket av
leda
Ordklass verb
få att röra sig i viss riktning (konkret eller abstrakt)
om väg o.d.: föra i viss riktning
ha förmåga att vidarebefordra värme eller elektricitet (om ämne)
ha bestämmande inflytande över organisation, verksamhet e.d.
för tillfället vara främst i pågående tävling e.d.
härröra från Grammatik i vissa uttryck
böja sig i en led

ledad
Ordklass adjektiv
försedd med leder

leda i bevis
Frasklass verbfras
bevisa

leda in
Frasklass verbfras
styra i viss ny riktning (vanligen bildligt)

ledamot
Ordklass substantiv
medlem av sluten grupp (ofta med beslutande funktion eller med hög status e.d.)

ledande artikel
Frasklass nominalfras
tidningsledare

ledande fråga
Frasklass nominalfras
fråga formulerad så att svaret antyds i frågan Bruklighet speciellt i juridiska sammanhang

ledarbegåvning
Ordklass substantiv
fallenhet för att leda
person med denna fallenhet

ledare
Ordklass substantiv
person i högsta bestämmande ställning inom verksamhet, organisation e.d.
speciellt: person i regeringsställning
ämne som akn transportera elektricitet eller värme
rör för transport av vätska e.d. Grammatik i sammansättningar
argumneterande tidningsartikel som uttrycker tidningens åsikt i någon politisk fråga (vanligen med fast placering på någon av de första sidorna i tidningen)

ledarhund
Ordklass substantiv
särskilt: hund som specialtränats för att leda blinda (om t.ex. schäfer eller retriever)

ledarkult
Ordklass substantiv
hängiven dyrkan av ledare

ledarskap
Ordklass substantiv
det att ha bestämmande ställning

ledarskifte
Ordklass substantiv
byte av ledare

ledarstick
Ordklass substantiv
kortare och mer informell tidningsledare, vanligen placerad under huvudledaren

ledas
Ordklass verb
känna leda

leda till
Frasklass verbfras
ge till resultat

ledband
Ordklass substantiv
fast bindvävsförstärkning vid led
band för fasthållning och transport i viss riktning, vanligen av djur
även bildligt för att uttrycka beroende

ledbrosk
Ordklass substantiv
tunt överdrag av brosk på ledyta

ledbruten
Ordklass adjektiv
stel och öm i lederna

ledbuss
Ordklass substantiv
tvådelad buss med rörlig förbindelse mellan delarna

ledd
Ordklass substantiv
riktning Bruklighet något vardagligt
överfört: sätt

leddjur
Ordklass substantiv
typ av ryggradslöst djur med ett yttre, kitinhaltigt skelett och en tydlig segmenterad kropp, ofta uppdelad i huvud, mellankropp och bakkropp

leddocka
Ordklass substantiv
docka med leder Bruklighet mest historiskt
vanligen överfört: undergiven tjänare

ledfyr
Ordklass substantiv
fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp
överfört: rättesnöre

ledgångsreumatism
Ordklass substantiv
reumatism med smärta och svullnad i lederna

ledhuvud
Ordklass substantiv
konvext parti ytterst på skelettdel, ingående i led

ledig
Ordklass adjektiv
fri att tas i bruk
fri från arbete (om person eller tid)
naturlig och otvungen i uppträdandet oberoende av omgivningen (om varelse eller verksamhet)
speciellt: mer informellt militärt uppställningssätt Bruklighet mest som kommandoord
i adverbiell användning även: lätt, med god marginal

ledigförklara
Ordklass verb
förklara tjänst ledig

ledighet
Ordklass substantiv
frihet från arbete
naturlighet i uppträdandet Grammatik knappast plural

ledighetskommitté
Ordklass substantiv
samling personer som driver omkring sysslolösa Bruklighet skämtsamt

ledkapsel
Ordklass substantiv
bindvävskapsel som omger en led

ledkort
Ordklass substantiv
kort som med hjälp av en liten udd som sticker upp ovanför övriga kort markerar gräns mellan olika avdelningar i ett kortregister

ledmotiv
Ordklass substantiv
återkommande tema i konstnärlig framställning, som används t.ex. för att karakterisera en person, en händelse e.d. (särskilt i musikaliska och litterära verk)
speciellt: musikaliskt tema i sceniskt verk
friare: grundläggande syfte

ledning
Ordklass substantiv
det att fungera som underlättande anvisning (särskilt vid problemlösning, beslutsfattande o.d.)
tråd- eller rörformig anordning för fortlöpande transport av elektricitet, värme eller något strömmande ämne
ställning som ger möjlighet att bestämma
grupp av personer i bestämmande ställning
främsta position i pågående tävling

ledningsförmåga
Ordklass substantiv
förmåga att leda elektricitet eler värme

ledningsmål
Ordklass substantiv
inspelat mål som ger ledning i bollspelsmatch e.d.

ledningsstolpe
Ordklass substantiv
stolpe som bär upp elektriska ledningar

ledningsvävnad
Ordklass substantiv
vävnad för ämnestransport i växt

ledord
Ordklass substantiv
ord eller uttryck som fungerar som ledtråd till rätt lösning i korsord eller annan ordgåta

leds
Ordklass verb
känna leda

ledsaga
Ordklass verb
åtfölja för att visa vägen eller på annat sätt vara till hjälp
speciellt: leda och hjälpa en synskadad person
överfört: ackompanjera Bruklighet något högtidligt

ledsagare
Ordklass substantiv
person som ledsagar
speciellt: person som leder och hjälper en synskadad person
överfört: äkta make e.d. Grammatik mest i sammansättningar

ledsam
Ordklass adjektiv
som orsakar nedstämdhet
försvagat: långtråkig

ledsegel
Ordklass substantiv
segel med vilket råsegel breddas vid lätt vind

ledsen
Ordklass adjektiv
som känner sig nedstämd (vanligen p.g.a. någon motgång e.d.)
ofta försvagat i artighetsfraser
besviken och förargad på någon Grammatik med prepositionen på
led, uttråkad Grammatik med prepositionen vid

ledskål
Ordklass substantiv
konkavt parti ytterst på skelettdel, där ett ledhuvud passar in

ledsna
Ordklass verb
bli trött och uttråkad av någon eller något som man haft för mycket av

ledsnad
Ordklass substantiv
tillståndet att vara ledsen

ledstjärna
Ordklass substantiv
grundläggande rättesnöre för handlande

ledstång
Ordklass substantiv
räcke uppsatt som stöd vid passage av trappa, bro e.d.

ledsyn
Ordklass substantiv
synförmåga som endast räcker till viss orientering i omvärlden men inte till t.ex. läsning

ledtråd
Ordklass substantiv
företeelse eller omständighet som ger vägledning vid problemlösning (speciellt vid kriminalgåtor o.d.)

ledung
Ordklass substantiv
organisation för krigstjänst och beskattning i det forntida Norden
härnadståg till sjöss
även om den bemannade flottan

ledvätska
Ordklass substantiv
slemmig vätska som avsöndras från ledkapsel och minskar friktionen mellan angränsande ledytor

ledyta
Ordklass substantiv
yttersta parti av skelettdel, som ingår i led

leende
Ordklass substantiv
det att le
särskilt: ansiktsuttryck som upkommer då man ler

leg
Ordklass substantiv
kortform för "legitimationskort" Bruklighet vardagligt

lega
Ordklass substantiv
däggdjurs senaste liggplats Bruklighet särskilt jakt
avtal om nyttjande mot ersättning av arbetskraft eller sak

legal
Ordklass adjektiv
som uppfyller lagens krav (särskilt om handling o.d.)
som har att göra med lagen

legalisera
Ordklass verb
göra eller förklara legal
speciellt: ge fullvärdig familjerättslig status

legaliter
Ordklass adverb
enligt lag

legalitet
Ordklass substantiv
överensstämmelse med lagen

legat
Ordklass substantiv
påvligt sändebud
gåva eller särskild förmån som tilldelas någon genom testamente

legatarie
Ordklass substantiv
person som erhållit legat

legation
Ordklass substantiv
diplomatisk representation av lägre rang
även om lokal för denna

legato
Ordklass substantiv
del av musikstycke som skall framföras utan uppehål mellan tonerna
legato
Ordklass adverb
utan uppehåll mellan tonerna

legend
Ordklass substantiv
uppbygglig berättelse om främst övernaturliga händelser i framstående religiös personlighets liv
utvidgat: berättelse med övernaturliga inslag
ytterligare utvidgat: uppdiktad historia, ohållbar föreställning
framstående person som är föremål för mytbildning
inskription på mynt, medalj e.d.
förklarande text till karta

legendar
Ordklass substantiv
legendarisk person Bruklighet särskilt i sportjargong

legendarisk
Ordklass adjektiv
som det berättas fantastiska historier om (om person, händelse e.d.)
som har att göra med helgonlegender

legendarium
Ordklass substantiv
samling helgonlegender

legendomspunnen
Ordklass substantiv
som det berättas fantastiska historier om

legera
Ordklass verb
framställa legering av

legering
Ordklass substantiv
metallblandning som bildar ett enhetligt material (eventuellt med tillsats av något icke-metalliskt ämne)

legio
Ordklass adjektiv
i mycket stort antal Bruklighet något högtidligt Grammatik endast predikativt

legion
Ordklass substantiv
fornromersk häravdelning om 4 000 till 6 000 man
milität förband som rekryterats på frivillig väg och som ofta samverkar med reguljär armé av annan nationalitet

legionär
Ordklass substantiv
soldat i legion

legislativ
Ordklass adjektiv
som rör lagstiftningsmakten i ett land e.d.

legislatur
Ordklass substantiv
lagstiftande församling eller mnydighet (mest i fråga om utländska förhållanden; bl.a. om nordamerikanska delstatsparlamentet)
lagstiftning

legitim
Ordklass adjektiv
som erkänns såsom berättigad av lagen
speciellt: född inom äktenskapet (om barn) Bruklighet ålderdomligt
allmännare: rättmätig, berättigad

legitimation
Ordklass substantiv
dokument som bevisar att man är den person man uppger sig vara
det att bevisa sin identitet
behörighet att utöva viss verksamhet av ansvarsfullt slag

legitimera
Ordklass verb
erkänna som laglig
speciellt: ge utomäktenskapligt barn samma rättsliga ställning som inomäktenskapliga barn Bruklighet ålderdomligt
allmännare: förklara behörig att utöva viss verksamhet Grammatik mest i perfekt particip
överfört till det moraliska planet: utgöra godtagbar motivering för

legitimera sig
Frasklass verbfras
bevisa sin identitet (vanligen med ID-kort e.d.)

legitimist
Ordklass substantiv
anhängare av legitimitetsprincipen

legitimitet
Ordklass substantiv
lagligt berättigande
speciellt för viss ätt, pretendent e.d.: laglig rätt till regentskap
allmännare: moraliskt berättigande

legitimitetsprincipen
Ordklass substantiv
principen att endast arvsberättigade furstehus har rätt till kungamakten i ett land (aktuell särskilt efter franska revolutionen och napoleonkrigen) Bruklighet historiskt

legoavtal
Ordklass substantiv
lega

legoklots
Ordklass substantiv
leksak i form av plastklots med små tappar som passas in i hål i en annan klots (vanligen efter ett visst system så att modeller av figurer, föremål, byggnader, miljöer etc. kan byggas upp)

legoknekt
Ordklass substantiv
legosoldat (särskilt vid beskrivning av äldre förhållanden) Bruklighet nedsättande

legosoldat
Ordklass substantiv
soldat som tagit värvning i armé utanför hemlandet och vanligen är beredd att kämpa för vilket syfte som helst Bruklighet nedsättande

legotillverkning
Ordklass substantiv
tillverkning hos mindre företag av delar till större företags varor

legotrupp
Ordklass substantiv
trupp av legosoldater

leguan
Ordklass substantiv
typ av ödla med lång svans och ofta taggig ryggkam, som mest förekommer i tropiska länder

legymer
Ordklass substantiv
kokta grönsaker och rotfrukter

legymsallad
Ordklass substantiv
sallad av grönsaker och majonäs

legär
Ordklass adjektiv
lättvindig Bruklighet något högtidligt

leidenflaska
Ordklass substantiv
enklare kondensator, som består av en glasflaska som invändigt och utvändigt är täckt med stanniol (den äldsta typen, konstruerad på 1700-talet)

leidnerflaska
Ordklass enklare kondensator, som består av en glasflaska som invändigt och utvändigt är täckt med stanniol (den äldsta typen, konstruerad på 1700-talet)
substantiv

le i mjugg
Frasklass verbfras
le i smyg

leja
Ordklass verb
tillfälligt hyra som arbetskraft
ofta i nedsättande uttryck
hyra (transportmedel e.d.) Bruklighet något ålderdomligt

lejd
Ordklass substantiv
garanti för personlig säkerhet vid färd genom fientligt område Grammatik i ett uttryck
hammarband

lejdare
Ordklass substantiv
repstege som hängs över fartygssida, t.ex. för ombordgång från mindre båt
brant trappa i fartyg
repstege som används som redskap inom motionsgymnastik

lejdbåt
Ordklass substantiv
fartyg som går i lejdtrafik

lejdebrev
Ordklass substantiv
skriftlig försäkran om fri lejd

lejdra
rengöra pälsskinn genom att låta dem rotera tillsammans med sågspån

lejdtrafik
Ordklass substantiv
handelstrafik som krigförande länder förbundit sig att inte störa (särskilt om Sveriges handel under andra världskriget)

lejon
Ordklass substantiv
ett stort, kraftigt byggt, afrikanskt kattdjur med gulaktig päls och lång svans som slutar i en tofs
ofta i bildlig användning för att uttrycka styrka och makt
överfört: person som lyckas göra sig gällande i yrkesliv, umgänge e.d.
även om vissa djur som i något avseende liknar lejon samt i namn på vissa stjärnbilder Grammatik i sammansättningar

lejonfot
Ordklass substantiv
särskilt: kraftigare fot på möbel, som till formen liknar ett lejons fot

lejongap
Ordklass substantiv
en prydnadsväxt med vacker färgade, tvåläppiga, sporreförsedda blommor i klasar

lejongapsväxt
Ordklass substantiv
typ av växt med oregelbundna, ofta tvåläppiga blommor i klase eller knippe som gärna besöks av insekter (om t.ex. lejongap, fingerborgsblomma, kungsljus och toffelblomma)

lejongrop
Ordklass substantiv
grop för förvaring av fångna lejon Bruklighet historiskt

lejoninna
Ordklass substantiv
lejonhona

lejonkula
Ordklass substantiv
plats för förvaring av fångna lejon Bruklighet historiskt
mest överfört: farligt ställe

lejonparten
Ordklass substantiv
den största eller bästa delen

lek
Ordklass substantiv
aktiv verksamhet som bedrivs endast i nöjessyfte och ofta kollektivt (speciellt om mindre barns normala spontana sysselsättningar)
speciellt: regelbestämd verksamhet
friare: avspänd eller nonchalant bedriven konstnärlig verksamhet
även om vissa naturföreteelser Bruklighet litterärt
verksamhet av tävlingskaraktär Grammatik i vissa uttryck
särskilt beteende hos vissa djur i samband med parning och fortplantning (särskilt hos fiskar, groddjur och fåglar)
tid eller plats för djurs parning
full uppsättning spelkort
lek
Ordklass adjektiv
som är lekman Bruklighet ålderdomligt Grammatik i ett fåtal uttryck

leka
Ordklass verb
ägna sig åt lek med
speciellt: låtsas vara någon annan
utvidgat: arbeta eller behandla på ett avspänt eller vårdslöst sätt Grammatik ofta med partikel eller preposition
även överfört om nautrföreteelser o.d.
para sig och fortplanta sig (om vissa djur, särskilt fåglar, groddjur och fiskar)
ibland med partikel
röra sig fritt, särskilt beträffande vridrörelser (om del av apparat e.d.)

lekamen
Ordklass substantiv
människans kropp Bruklighet ålderdomligt eller skämtsamt
speciellt i motsats till ande, själ o.d. i religiösa sammanhang

lekamlig
Ordklass adjektiv
som avser människokroppen och dess funktioner
särskilt i religiösa sammanhang

lekamligen
Ordklass adverb
i kroppsligt avseende

lekande lätt
på ett snabbt och enkelt sätt

leka någon i hågen
Frasklass verbfras
locka någon

lekare
Ordklass substantiv
kringvandrande gycklare och och musikant under medeltiden
anordning mellan två delar, som gör att de kan vrida sig fritt i förhållande till varandra utan att sno sig, bända sig e.d. (om vridbar ringbult, kulledsformad länk e.d.) Bruklighet i fackspråk

leka rommen av sig
Frasklass verbfras
rasa ut, leva om Bruklighet vardagligt

lekatt
Ordklass substantiv
hermelin

lekboll
Ordklass substantiv
person eller företeelse som saknar egen kraft och vilja

lekbroder
Ordklass substantiv
ej prästvigd munk med huvudsakligen praktiska uppgifter

lekdamm
Ordklass substantiv
anlagd damm för fiskar att fortplanta sig i

lekdräkt
Ordklass substantiv
särskilt: speciellt utseende som fågel- eller fiskhanne får under lektiden för att locka till sig partner (om färgteckning eller form eller både färgteckning och form)

lekfisk
Ordklass substantiv
fisk som leker

lekfull
Ordklass adjektiv
som gärna leker och skämtar
även om handling o.d.

lekfärdig
Ordklass adjektiv
tillräckligt utvecklad för att leka (särskilt om fisk)

lekkamrat
Ordklass substantiv
kamrat som ett barn leker med

lekledare
Ordklass substantiv
särskilt utbildad person som leder lekar

leklynne
Ordklass substantiv
det att vara road av lekar

leklysten
Ordklass adjektiv
som gärna vill leka

lekman
Ordklass substantiv
person som har vissa allmänna kunskaper men inte är fackutbildad på visst område
speciellt: ej prästvigd församlingsmedlem (ofta om person som ändå fullgör viss kyrklig funktion

lekmannaförstånd
Ordklass substantiv
naturligt förstånd, opåverkat av specialstudier på visst område

lekotek
Ordklass substantiv
institution för pedaggoisk rådgivning för handikappade barns vårdnad, förenad med utlåning av lämplig lekmateriel

lekpark
Ordklass substantiv
större lekplats med mer påkostad utrustning och ofta med personal

lekplats
Ordklass substantiv
avgränsat område med utrustning för lek
område som används för lek utan att vara avsett för det
visst område där djurhannar leker (ofta identiskt år från år)

leksak
Ordklass substantiv
föremål som är avsett att användas av barn vid lek
föremål som används för lek utan att vara avsett för detta
överfört: person som behandlas vårdslöst eller nedlåtande

lekskola
Ordklass substantiv
typ av förskola, vanligen med verksamhet tre timmar per dag, för sexåringar och yngre som inte är på daghem (kallas numera officiellt förskoleklass)
även om lokal för denna

lekstuga
Ordklass substantiv
litet hus, ofta i trädgård, som utgör lekplats
allmännare: plats för verksamhet utan allvarligt syfte

lekt
Ordklass adjektiv
som är lekman Bruklighet ålderdomligt

lektid
Ordklass substantiv
särskilt: tid för parning och fortplantning för fiskar, fåglar m.m.

lektion
Ordklass substantiv
tidsperiod av bestämd omfattning under vilken undervisning ges (ofta cirka 40 minuter lång men kan vara både längre och kortare)
även utan tanke på pedagogiska avsikter, tidsbegränsning o.d.
speciellt: uppsträckning e.d.

lektor
Ordklass substantiv
titel för person med högre lärartjänst vid gymnasium eller högskola (vanligen med dokors- eller licentiatexamen)
speciellt: utländsk språklärare som undervisar i sitt modersmål

lektorat
Ordklass substantiv
befattning som lektor

lektris
Ordklass substantiv
kvinnlig lektör

lektyr
Ordklass substantiv
text avsedd eller använd för avkopplnade läsning
utvidgat: något att läsa

lektör
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt läser och bedömer litterära manuskript för bokförlags räkning

lekverk
Ordklass substantiv
något som är mycket lätt att utföra

lem
Ordklass substantiv
utskjutande, parvis förekommande, rörlig kroppsdel (hos människan om armar och ben)
ibland även om andra kroppsdelar, särskilt tungan och penis

lemlästa
Ordklass verb
tillfoga mycket svåra kroppsskador

lemma
Ordklass substantiv
hjälpsats som ingår i beviset för större matematisk sats
ordform som representerar samtliga böjningsformer av ett ord Bruklighet språkvetenskap

lemmalytt
Ordklass adjektiv
lemlästad Bruklighet ålderdomligt

lemonad
Ordklass substantiv
läskande dryck (vanligen med fruktsmak)
även om viss mängd därav

lemur
Ordklass substantiv
särskilt: typ av liten halvapa med mjuk, ullig päls och yvig svans, som förekommer särskilt på Madagaskar

len
Ordklass adjektiv
mjuk och slät och därför angenäm att beröra
även om företeelser som uppfattas av andra sinnen

lena
Ordklass verb
kännas mjuk och angenäm
speciellt: lindra
göra len

leninism
Ordklass substantiv
en marxistisk kommunistisk lära, utarbetad av Lenin, som hävdar att revolutionen måste genomföras under ledning av en liten, medveten del av arbetarklassen

lenis
Ordklass adjektiv
svagt uttalad (om normalt tonande konsonant, t.ex. b och d)

lento
Ordklass adverb
i mycket långsamt tempo (något långsammare än adagio; i fråga om utförande av musikstycke)

leopard
Ordklass substantiv
ett stort, smidigt kattdjur med relativt korta ben och svartfläckig, värdefull päls, vars bottenfärg kan variera från mörkbrunt till blekgult

lepra
Ordklass substantiv
en kronisk infektionssjukdom som leder till svåra hudförändringar och kroppsliga deformeringar

leprös
Ordklass adjektiv
som avser lepra
som lider av lepra

leptit
Ordklass substantiv
en kvarts-fältspatbergart, som uppkommit genom omkristallisation av hälleflinta

lepton
Ordklass substantiv
typ av elementarpartikel som har mycket liten massa eller ingen alls (t.ex. elektron, positron och neutrino) Bruklighet sammanfattande beteckning

leptosom
Ordklass adjektiv
som har smal och gänglig kroppsbyggnad (vilket enligt en äldre psykologisk teori tyder på inåtvändhet)

lera
Ordklass substantiv
en plastisk jordart som i fuktigt tillstånd är klibbig och formbar
speciellt som (eventuellt bearbetad) råvara i kemisk industri, konsthantverk e.d.
lera
Ordklass verb
smutsa ner med lera Grammatik med partikel, ofta reflexivt

lerbotten
Ordklass substantiv
sjöbotten som består av lera
underlag av lera

lerduva
Ordklass substantiv
liten, tallriksliknande skiva som slungas upp i luften av en kastmaskin för att utgöra rörligt mål i lerduveskytte (ursprungligen av bränd lera)

lerduveskytte
Ordklass substantiv
en sportskyttegren där de tävlande skjuter på lerduvor med hagelgevär

lerfötter
Ordklass substantiv
särskilt: svagt eller sårbart underlag för någon vanligen abstrakt företeelse Grammatik i vissa uttryck

lergods
Ordklass substantiv
poröst gods av bränd lera, t.ex. tegel eller kakel

lergök
Ordklass substantiv
ett enklare flöjtinstrument av lera, vanligen format som en fågel

lerhaltig
Ordklass adjektiv
som innehåller lera

lerig
Ordklass adjektiv
täckt av lera
lerhaltig

lerjord
Ordklass substantiv
jord med avsevärd halt av lera

lerkruka
Ordklass substantiv
kruka av lera, t.ex. för planering av prydnadsväxt

lerskiffer
Ordklass substantiv
en tunnskivig bergart av hårdnad lera

lervälling
Ordklass substantiv
slam av lera och vatten

lesbisk
Ordklass adjektiv
homosexuell (om kvinna)
även om handling o.d.

lesion
Ordklass substantiv
yttre eller inre kroppsskada

lesothier
Ordklass substantiv
mansperson från Lesotho
i plural ofta om personer från Lesotho oavsett kön

lesothisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Lesotho

lesothiska
Ordklass substantiv
kvinna från Lesotho

lessen
Ordklass adjektiv
som känner sig nedstämd (vanligen p.g.a. någon motgång e.d.)
ofta försvagat i artighetsfraser
besviken och förargad på någon Grammatik med prepositionen på
led, uttråkad Grammatik med prepositionen vid

lessna
Ordklass verb
bli trött och uttråkad av någon eller något som man haft för mycket av

lessnad
Ordklass substantiv
tillståndet att vara ledsen

leta
Ordklass verb
anstränga sig för att finna något (konkret eller abstrakt)
finna efter att ha sökt Grammatik med partikel
även reflexivt (med partikel e.d.)

letal
Ordklass adjektiv
som medför döden

leta med ljus och lykta
Frasklass verbfras
söka med alla tillgängliga medel

letargi
Ordklass substantiv
sjukligt, sömnliknande slöhetstillstånd
utvidgat: håglöshet

letargisk
Ordklass adjektiv
sjukligt slö
utvidgat: håglös

lett
Ordklass substantiv
mansperson från Lettland
i plural ofta om personer från Lettland oavsett kön

lettisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Lettland

lettiska
Ordklass substantiv
ett baltiskt språk som främst talas i Lettland Grammatik knappast plural
lettisk kvinna

lettra
Ordklass verb
trycka in mönster i metallföremål, t.ex. på randen av mynt

leukemi
Ordklass substantiv
en cancersjukdom som kännetecknas av abnormt ökad nybildning av vita blodkroppar

leukocyt
Ordklass substantiv
vit blodkropp

lev
Ordklass substantiv
avlångt bröd Bruklighet ålderdomligt eller provinsiellt

leva
Ordklass verb
vara vid liv
ofta med tonvikt på livsinnehållet
speciellt: njuta av livet
speciellt även: ha sin tillvaro förlagd till viss plats
göra intryck av att vara fylld av liv och kraft (om platser m.m.)
speciellt om konstnärligt verk e.d.: ha förmåga att fängsla
vara i spel (om boll e.d. i tävlingssammanhang)
alltjämt vara spännande (om tävling e.d.)
livnära sig på visst sätt
överfört, speciellt: stimuleras av
speciellt även: ha som förutsättning
ha som nära ungängespartner
särskilt: ha som sexuell partner
med avseende på abstrakta företeelser: ständigt sysselsätta sig med
speciellt med avseende på negativa företeelser: uthärda
vara livlig och föra oväsen Bruklighet vardagligt
även överfört om naturföreteelse
speciellt om segel: fladdra utan att fyllas av vinden

leva bus
Frasklass verbfras
busa

leva för dagen
Frasklass verbfras
leva utan tanke på framtiden

leva för någon
Frasklass verbfras
helt ägna sitt liv åt någon

leva för något
Frasklass verbfras
helt ägna sitt liv åt något

leva i celibat
Frasklass verbfras
leva ogift för alltid, särskilt om katolska präster
leva utan sexualumgänge Bruklighet bildligt

leva i högönsklig välmåga
Frasklass verbfras
ha det så bra som man någonsin kan begära

leva livet
Frasklass verbfras
utnyttja livets glädjeämnen, roa sig

leva livets glada dagar
Frasklass verbfras
leva ett bekymmerslöst och trevligt liv

leva loppan
Frasklass verbfras
föra ett utsvävande liv
festa, svira Bruklighet vardagligt
väsnas och bråka

leva med
Frasklass verbfras
med stor inlevelse se och höra

levande
Ordklass adjektiv
som är vid liv
även bildligt för att uttrycka viss egenskap hos person
om språk: som utgör modersmål för nutida människor
substantiverat: människa som är vid liv
som ger intryck av liv
speciellt: som brinner med låga

levandegöra
Ordklass verb
återge på ett åskådligt sätt

levande kraft
Frasklass nominalfras
rörelseenergi

levande ljus
Frasklass nominalfras
ljus som brinner med låga

levande musik
Frasklass nominalfras
musik från närvarande orkester (i motsats till grammofonmusik)

levande vikt
Frasklass nominalfras
vikt av levande djur
vikt av ryttarens person

levang
Ordklass substantiv
styv rengöringsborste med långt skaft

levantin
Ordklass substantiv
person från någon av handelsstäderna i Levanten (d.v.s. kustområdet vid östra Medelhavet) Bruklighet föråldrat

leva om
Frasklass verbfras
särskilt: föra ett utåtsvävande liv

leva på luft
Frasklass verbfras
livnära sig på nästan ingenting

leva på stor fot
Frasklass verbfras
ha stora utgifter för sin livsföring

leva rullan
Frasklass verbfras
festa, svira Bruklighet vardagligt

leva sig in
Frasklass verbfras
med stor inlevelse föreställa sig

leva upp
få nya krafter eller nytt liv
göra slut på tillgångar e.d.
motsvara
verbfras

leva ur hand i mun
Frasklass verbfras
leva av vad man har för dagen
leva så att man klarar sig för tillfället men utan långsiktig planering

leva ut
Frasklass verbfras
ge fritt utlopp för känslor, aggressioner e.d.

leve
Ordklass substantiv
uppmaning till hurrarop
ursprungligen som verbform

levebröd
Ordklass substantiv
nödvändiga förutsättningar för livets uppehälle (vanligen om pengar e.d.)
yrke (som inkomstkälla)

lever
Ordklass substantiv
ett stort organ i bukhålan, som utsöndrar galla och befriar kroppen från gifter
maträtt e.d. av djurlever
stelnad blodmassa Grammatik nästan endast i sammansättningar

leverans
Ordklass substantiv
avtalsenligt avlämnande av varor
konkret: avlämnad varumängd

leveransavtal
Ordklass substantiv
köpeavtal som avser viss mängd av ett visst varuslag (i motsats till avtal om köp av individuellt bestämd vara)

leveransklar
Ordklass adjektiv
färdig att levereras (om vara e.d.)

leveranstid
Ordklass substantiv
tid inom vilken en vara skall levereras (vid större köp)

leverantör
Ordklass substantiv
person eller företag som regelbundet tillhandahåller viss vara till viss kund e.d.
person eller firma som svarar för transport och avlämning av viss varumängd

leverbrun
Ordklass adjektiv
rödbrun (som lever)

levercirros
Ordklass substantiv
sjukdomstillstånd kännetecknat av förminskad lever, som bl.a. orsakas av hög alkoholkonsumtion

leverera
Ordklass verb
fullgöra leverans av viss varumängd (regelbundet eller tillfälligt)
även med avseende på abstrakta företeelser

leverera batalj
Frasklass verbfras
inlåta sig i strid

leverera strid
Frasklass verbfras
inlåta sig i strid

leverfläck
Ordklass substantiv
mörkbrun pigmentfläck på huden

levermossa
Ordklass substantiv
typ av mossa med bladaktigt utbredd bål eller med plattat skott (med stam och blad)

leverne
Ordklass substantiv
sätt att tillbringa och använda livet

leverop
Ordklass substantiv
hurrarop

leverpastej
Ordklass substantiv
pastej framställd av lever m.m. (vanligen använd som smörgåspålägg)

leverskrumpning
Ordklass substantiv
sjuklig skrumpning av levern

levertran
Ordklass substantiv
vitaminrik olja som framställs ur torsklever och förr användes som läkemedel och som vitamintillskott för barn Bruklighet mest historiskt

levit
Ordklass substantiv
lägre präst i Jerusalems tempel i det gamla Palestina Bruklighet historiskt

levitation
Ordklass substantiv
det att en person eller ett föremål under inflytande av ett medium synbarligen bringas att sväva i luften vid ockulta seanser o.d.

levnad
Ordklass substantiv
tid under vilken någon lever
med betoning av livsinnehållet: livsföring

levnadsafton
Ordklass substantiv
ålderdom Bruklighet högtidligt

levnadsbana
Ordklass substantiv
huvudsakligt område för yrkesverksamhet under större delen av det aktiva livet för viss person

levnadsbeskrivning
Ordklass substantiv
skildring av någons levnad

levnadsglad
Ordklass adjektiv
som utnyttjar och njuter av livets glädjeämnen
även om handling o.d.
ibland även (som en sorts omskrivning): sinnlig (om person)

levnadskonst
Ordklass substantiv
konsten att få ut så mycket som möjligt av livet

levnadskonstnär
Ordklass substantiv
person som väl utnyttjar livets möjligheter och glädjeämnen (ofta i kontrast till person som ensidigt går in för karriär o.d.)

levnadskostnad
Ordklass substantiv
nödvändiga omkostnader för livsuppehållet

levnadslopp
Ordklass substantiv
förlopp av någons levnad Bruklighet något högtidligt

levnadsnivå
Ordklass substantiv
levnadsstandard
ibland även om möjligheter till konsumtion av kultur o.d.

levnadsstandard
Ordklass substantiv
mått på ekonomiska möjligheter att tillgodogöra sig viktigare varor och tjänster (ibland för person, vanligen för större grupp)

levnadstecknare
Ordklass substantiv
person som skrivt någons levnadsteckning

levnadsteckning
Ordklass substantiv
kortare beskrivning av någons levnad

levnadstrött
Ordklass substantiv
som inte längre önskar leva
även om handling o.d.

levnadsvisdom
Ordklass substantiv
regler om hur man lämpligen utformar sitt liv

levnadsöde
Ordklass substantiv
historia som en människas levnad formar sig till

levras
Ordklass verb
levra sig (om blod)

levra sig
Frasklass verbfras
stelna (om blod)

lex
Ordklass substantiv
lag (i namn på vissa lagar)

lexem
Ordklass substantiv
betydelsemoment hos flertydigt ord
ibland även: ord

lexikal
Ordklass adjektiv
lexikalisk

lexikalisk
Ordklass adjektiv
som avser ordförrådet
som har att göra med lexikon

lexikograf
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt författar ordböcker

lexikografi
Ordklass substantiv
vetenskapen om ordböcker
verksamhet som ordboksförfattare

lexikolog
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ägnar sig åt lexikologi

lexikologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om ordförrådets uppbyggnad och struktur
ibland även inkluderande ordboksvetenskap

lexikon
Ordklass substantiv
förteckning över ett språks viktigaste ord jämte ordförklaringar på samma språk eller genom översättning till annat språk
uppslagsbok
det ordförråd som ingår i en språkbrukares allmänna språkförmåga

lian
Ordklass substantiv
vedartatd klätterväxt, som förekommer särskilt i tropiska områden

lias
Ordklass substantiv
den äldsta delen av juratiden
en blåaktig kalkstensart som bildades under denna tid

libanes
Ordklass substantiv
mansperson från Libanon
i plural ofta om personer från Libanon oavsett kön

libanesisk
Ordklass adjektiv
som avser Libanon

libanesiska
Ordklass substantiv
kvinna från Libanon

libation
Ordklass substantiv
dryckesoffer Bruklighet religion
dryckeslag Bruklighet skämtsamt eller litterärt

libbsticka
Ordklass substantiv
en hög, starkt luktande, flockblommig ört med gröngula blommor, odlad som krydd- och medicinalväxt

libell
Ordklass substantiv
smädesskrift (ofta spridd som flygblad e.d.)
inlaga till underrätt i vilken en part anför besvär mot underrättens dom

liberal
Ordklass substantiv
anhängare av liberalismen
liberal
Ordklass adjektiv
som är företrädare för liberalismen
som är anhängare av fritt och självständigt tänkande och står fri i förhållande till regler och bestämmelser
även om handling o.d.
frikostig

liberalisera
Ordklass verb
göra bestämmelser o.d. friare

liberalism
Ordklass substantiv
politisk åskådning som slår vakt om både den enskildes och den privata företagsamhetens frihet men ändå accepterar statliga ingrepp för att säkra medborgarnas välfärd
även om motsvarande politiska krafter
utvidgat: frisinne, fördomsfrihet (i allmänhet eller på visst område)

liberian
Ordklass substantiv
mansperson från Liberia
i plural ofta om personer från Liberia oavset kön

liberiansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Liberia

liberianska
Ordklass substantiv
kvinna från Liberia

liberier
Ordklass substantiv
liberian

liberisk
Ordklass adjektiv
liberiansk

liberiska
Ordklass substantiv
liberianska

libero
Ordklass substantiv
försvarsspelare i fotbollslag, som får operera fritt över hela planen (ibland utanför det taktiska grundmönstret)

libertin
Ordklass substantiv
person som ohämmat ägnar sig åt njutningar (särskilt erotiska o.d.)

libertinism
Ordklass substantiv
åskådning som hävdar rätten till njutningsfullt levnadssätt (särskilt på det erotiska området)

libidinös
Ordklass adjektiv
som har att göra med libido

libido
Ordklass substantiv
psykisk energi som hnger saman med könsdriften (enligt Freuds teori)
numera vanligen allmännare: könsdrift

libration
Ordklass substantiv
månens svängning kring ett medelläge i förhållande till jorden

librettist
Ordklass substantiv
librettoförfattare

libretto
Ordklass substantiv
text till opera eller operett

libsticka
Ordklass substantiv
en hög, starkt luktande, flockblommig ört med gröngula blommor, odlad som krydd- och medicinalväxt

libyer
Ordklass substantiv
mansperson från Libyen
i plural ofta om personer från Libyen oavsett kön

libysk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Libyen

libyska
Ordklass substantiv
kvinna från Libyen

licens
Ordklass substantiv
särskilt tillstånd till viss verksamhet som normalt inte utan vidare är tillåten (utfärdat av myndighet e.d.)
speciellt: avgift för rätt att ha och använda radio- eller TV-mottagare
dokument som styrker sådant tillstånd

licensbelägga
införa licenstvång på

licensera
Ordklass verb
bevilja licens åt eller för

licensiera
Ordklass verb
bevilja licens åt eller för

licensskolkare
Ordklass substantiv
person som inte i laga ordning betalar licensavgift (särskilt för rätten att inneha och använda radio- eller TV-mottagare)

licentia poetica
språklig frihet som medges vid poesiskapande eller annat litterärt skapande

licentiat
Ordklass substantiv
titel för person som tagit en högre akademisk examen som utgör ett steg på vägen till doktorsexamen (en tid mer eller mindre avskaffad men nu återinförd)

licentiera
Ordklass verb
bedriva studier för licentiatexamen

lid
Ordklass substantiv
sluttande stycke mark eller väg Bruklighet något högtidligt eller provinsiellt

lida
Ordklass verb
vara tvungen att utstå smärta eller smärtsamma omständigheter
ibland med tonvikt på orsaken
med innehållsobjekt: vara tvungen att uppleva
vara tvungen att bära de negativa följderna av Grammatik ofta presens particip
om icke-levande företeelser: förlora i kvalitet genom
i negerande och frågande uttryck: stå ut med
framskrida (om tid)

lidande
Ordklass substantiv
det att utstå smärta (fysisk eller psykisk)
lidande
Ordklass adjektiv
särskilt: som ger ett intryck av att någon känner smärta

lidandeshistoria
Ordklass substantiv
berättelse om någons lidanden (särskilt om Jesu sista lidanden)
ibland skämtsamt om mer triviala vedermödor

lidelse
Ordklass substantiv
stark och dominerande känsla av bestående art
speciellt: stark åtrå

lidelsefri
Ordklass adjektiv
lugn och saklig (om person, handling e.d.)
ibland med negativ bibetydelse: känslokall

lidelsefull
Ordklass adjektiv
fylld av starka känslor för någon eller något
även om handling o.d.

lider
Ordklass substantiv
enklare uthusbyggnad för redskap o.d.

liderlig
Ordklass adjektiv
som ohämmat hänger sig åt erotiska utsvävningar
även om handling o.d.

lidnersk knäpp
Frasklass nominalfras
plötslig insikt

lie
Ordklass substantiv
ett långskaftat skärredskap med långt, lätt böjt blad, som används för att slå av gräs, säd o.d.
ofta symboliskt i uttryck för döden

liebhaber
Ordklass substantiv
person som tycker mycket om och är kännare av något Bruklighet något litterärt

liechtensteinare
Ordklass substantiv
mansperson från Liechtenstein
i plural ofta om personer från Liechtenstein oavsett kön

liechtensteinsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Liechtenstein

liechtensteinska
Ordklass substantiv
kvinna från Liechtenstein

lieknagg
Ordklass substantiv
handtag på lieskaft

liemannen
Ordklass substantiv
figur med lie, som symboliserar döden Bruklighet högtidligt

liera sig
Frasklass verbfras
inleda förbindelse eller samarbete

lift
Ordklass substantiv
enklare hissanordning (vanligen för mer vägrät än lodrät transport; speciellt om linbana e.d.)
vanligen obestämd form singular: gratisskjuts med främmande bil
skjuts i bekant persons bil

lifta
Ordklass verb
försöka få gratisskjuts med bil, vanligen genom att stå vid vägkanten och göra tecken

liftare
Ordklass substantiv
person som liftar

liga
Ordklass substantiv
samhällsfarlig grupp av personer
även om vissa politiska sammanslutningar Bruklighet historiskt
serietävling mellan fotbollslag (särskilt om elittävlingarna i vissa länder)
annan tävling, gärna i anslutning till sådan lagtäving
även utvidgat om listning av länder, orter etc. som är ledande inom ett område e.d. Bruklighet vardagligt Grammatik i sammansättningar

ligament
Ordklass substantiv
stramt bindvävsband som håller samman skelettdelarna i en led, särskilt till förstärkning vid leder

ligatur
Ordklass substantiv
sammansmältning av flera bokstäver till ett tecken
trycktyp med flera sammangjutna bokstäver
sammandragning av flera noter till en notgrupp i notskrift
tillknytning av blodkärl med tråd vid operation

ligera
Ordklass verb
knyta om avskuret blodkärl

ligg
Ordklass substantiv
nedåtvänd sida av byggnadssten
stadigt läge för stock e.d.
samlag Bruklighet starkt vardagligt

ligga
Ordklass verb
vila med den största ytan mot underlaget (om varelse eller föremål)
speciellt: sova, övernatta
speciellt även: ha samlag med någon Grammatik med preposition
ofta med försvagad betydelse av vila och horisontalitet
vara belägen i visst område e.d.
även om naturföreteelser o.d.
även i fråga om tidsförhållanden
överfört i fråga om abstrakta förhållanden: finnas, vara
uppehålla sig på viss plats (ofta med antytt syfte)
speciellt i samband med universitetsstudier
för tillfället ha viss placering (vanligen i tävling)
om abstrakta företeelser, speciellt om ärende e.d.: vara under behandling hos myndighet e.d.
för tillfället inte utnyttjas eller behandlas
speciellt i fråga om lantbruksförhållanden
ofta med partikel
även i uttryck för förstörelse o.d.
avvakta med att behandla något ärende e.d.
även allmännare
vara i verksamhet med

ligga av sig
Frasklass verbfras
förlora i skicklighet genom overksamhet
förlora i kvalitet genom förvaring

ligga bakom
Frasklass verbfras
särskilt: vara yttersta upphov till (om person eller förhållande)

ligga bakom något
Frasklass verbfras
vara orsak eller drivkraft till något

ligga dubbel av skratt
Frasklass verbfras
skratta ohejdat

ligga efter
Frasklass verbfras
vara försenad
ständigt ansätta

ligga för
Frasklass verbfras
passa någons talang e.d.
vara utmärkande för någons karaktär

ligga för ankar
Frasklass verbfras
vara liggande (av bakrus e.d.) Bruklighet bildligt

ligga för döden
Frasklass verbfras
hålla på att dö

ligga för fäfot
Frasklass verbfras
vara obrukad (om jord)

ligga i
Frasklass verbfras
särskilt: arbeta energiskt

ligga i blodet
Frasklass verbfras
utgöra grundläggande karaktärsdrag

ligga i elden
Frasklass verbfras
vara i intensiv verksamhet

ligga i framkant
Frasklass verbfras
vara långt framme i utvecklingen, vara avancerad i t.ex. tekniskt hänseende Bruklighet bildligt

ligga i linje med
Frasklass verbfras
överensstämma med

ligga illa till
Frasklass verbfras
vara i knipa

ligga i luften
Frasklass verbfras
kunna anas, kännas eller väntas

ligga i luven på
Frasklass verbfras
strida eller tvista med

ligga i lä
Frasklass verbfras
vara underlägsen

ligga i lägervall
Frasklass verbfras
ligga i förfall

ligga i mask
Frasklass verbfras
ligga i vägen (om klot eller dylikt)

ligga i sakens natur
Frasklass verbfras
vara självklart

ligga i selen
Frasklass verbfras
vara i intensiv verksamhet

ligga i sin linda
Frasklass verbfras
inte ha hunnit långt i utvecklingen

ligga i tiden
Frasklass verbfras
vara typiskt för samtiden

ligga i öppen dag
Frasklass verbfras
vara uppenbar

ligga lågt
Frasklass verbfras
tills vidare vara passiv eller försiktig och inte ta några risker

ligga lågt i kurs
Frasklass verbfras
ligga långt från vindens riktning (vid segling eller dylikt)

ligga mellan lakan
Frasklass verbfras
ligga sjuk

ligga någon i fatet
Frasklass verbfras
vara till hinder eller skada för någon

ligga någon varmt om hjärtat
Frasklass verbfras
vara angeläget för någon

ligga nära till hands
Frasklass verbfras
vara närliggande

ligga på
Frasklass verbfras
särskilt: fortlöpande verka med stor kraft mot något (om naturföreteelse, särskilt vind)

ligga på bettet
Frasklass verbfras
söka ett öfr kraftigt stöd mot betslet

ligga på bäcken
Frasklass verbfras
tömma urinblåsa och tarm i ett bäcken i en säng

ligga på dödsbädden
Frasklass verbfras
ligga för döden

ligga på latsidan
Frasklass verbfras
lata sig

ligga på svaj
Frasklass verbfras
ligga för ankar med svängrum åt alla håll (om fartyg)

liggare
Ordklass substantiv
bok för löpande anteckningar för kontor o.d.
vågrät bjälke i byggnadskonstruktion, som binder samman två lodräta bjälkar
stort kärl för lagring av vin

ligga som en rem efter marken
Frasklass verbfras
rusa framåt

ligga som grund för
Frasklass verbfras
utgöra tankemässig grundval för

ligga till
Frasklass verbfras
ha visst läge
speciellt: ha viss placering i tävling e.d.
överfört: befinna sig i viss situation
sluta tätt till

ligga till last
Frasklass verbfras
vara en börda

ligga till sig
Frasklass verbfras
förbättras genom att ligga oanvänd eller obehandlad (om konkret eller abstrakt företeelse

ligga ute
Frasklass verbfras
särskilt: ha lånat ut (mest med avseende på pengar)

ligga över
Frasklass verbfras
särskilt: stanna kvar över natten
ansätta med krav o.d.
passera i lovart om udde, boj e.d.

liggdags
Ordklass adverb
tidpunkt för att gå till sängs och somna (mest för barn)

liggegods
Ordklass substantiv
försänt gods som skall ligga till avhämtning (särskilt om järnvägsförsändelse)

liggetid
Ordklass substantiv
tid under vilken försändelse finns tillgänglig för avhämtning på postanstalt e.d.
tid under vilken befälhavaren på ett fartyg är skyldig att invänta lastning eller lossning av gods

ligghöna
Ordklass substantiv
ruvande höna

liggriktig
Ordklass adjektiv
lämplig att ligga på (särskilt med tanke på ryggen)

liggsjuk
Ordklass adjektiv
som bara vill ligga på ägg (om fågel, särskilt höna)

liggsår
Ordklass substantiv
sår uppkommet genom långvarigt sängliggande

liggsäd
Ordklass substantiv
säd som lagt sig mot marken, t.ex. som följd av långvarigt regn

liggvagn
Ordklass substantiv
särskilt: järnvägsvagn med enklare bäddplatser
vagn för spädbarn att ligga i

liggvirke
Ordklass substantiv
vågrät byggnadskonstruktion av trävirke

ligist
Ordklass substantiv
medlem av samhällsfarlig ungdomsgrupp, som vandaliserar o.d. snarare än ägnar sig åt organiserad brottslighet

lignin
Ordklass substantiv
ett ämne som förekommer i växternas cellväggar, särskilt i förvedade celler

ligurer
Ordklass substantiv
ett forntida folk som var bosatt o Ligurien (d.v.s. den nordvästligaste delen av Italien)

ligurisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Ligurien

liguster
Ordklass substantiv
en rikt grenig buske med små, vita, trattlika blommor, som ofta används som häckväxt

ligusterfjäril
Ordklass substantiv
ligustersvärmare

ligustersvärmare
Ordklass substantiv
en svärmarfjäril som har gråbruna framvingar och rosenröda bakvingar med två svarta band och vars larver lever på bl.a. liguster- och syrenbuskar

lik
Ordklass substantiv
död kropp (vanligen av nyss avliden människa)
ibland i liknelser
ej avsett utelämnande av tecken vid sättning
med tross eller lina förstärkt kant på segel
även om trossen eller linan
urdrucken butelj Bruklighet vardagligt
lik
Ordklass adjektiv
som i vissa viktiga avseenden har nästan samma egenskaper som (vid jämförelse som avser flera objekt eller samma objekt vid olika tillfällen)
särskilt beträffande utseende om inget annat anges
i fråga om handling: som är vad man kan vänta sig (med hänsyn till någons karaktär; ofta klandrande)
i neutrumform även med användning som preposition eller konjunktion

lika
Ordklass verb
förse segel med lik
tycka om Bruklighet något ålderdomligt eller provinsiellt
lika
Ordklass adjektiv
som är av samma slag
speciellt: jämställd
speciellt även: som har samma storlek
speciellt i matematiska sammanhang
speciellt även vid angivande av jämn ställning i tävling e.d.
lika
Ordklass adverb
i samma omfattning i det avseende som framgår av sammanhanget
på samma sätt

likaberättigad
Ordklass adjektiv
som har samma rättigheter som

likaberättigande
Ordklass substantiv
det att vara likaberättigad

likadan
Ordklass adjektiv
som i vissa avseenden har samma egenskaper (vid jämförelse som avser två objekt eller samma objejt vid olika tidpunkter)

likafullt
Ordklass adverb
trots det som nyss anfördes
i lika hög grad Bruklighet mindre brukligt

likaledes
Ordklass adverb
på liknande sätt som den eller det nyss omnämnda

likalydande
Ordklass adjektiv
ordagrant lika

likalön
Ordklass substantiv
samma lön för samma arbete för kvinnor och män

likare
Ordklass substantiv
normalmått som andra mått jämförs med och justeras efter
överfört: erkänd förebild eller auktoritet Grammatik i sammansättningar

likartad
Ordklass adjektiv
som har liknande egenskaper

likasinnad
Ordklass adjektiv
som har liknande inställning och åsikter
ofta substantiverat

likasom
Ordklass adverb
såsom det verkar
ofta som rent utfyllnadsord Bruklighet vardagligt
likasom
Ordklass konjunktion
i likhet med
på samma sätt som Bruklighet något högtidligt

lika svårt som att få kamelen genom nålsögat
totalt ogenomförbart eller otänkbart Bruklighet ursprungligen bibliskt

likaså
Ordklass adverb
på motsvarande sätt som den eller det nyss nämnda
i samma omfattning Bruklighet vardagligt

likasåväl
Ordklass adverb
likaväl

lika väl
lika gärna
i samma grad
lika bra

likaväl
Ordklass adverb
lika gärna
i samma grad
lika bra

likbegängelse
Ordklass substantiv
förrättning vid vilken en avliden person läggs till slutlig vila i jorden, vanligen enligt viss ritual Bruklighet ålderdomligt

likbent
Ordklass adjektiv
som har två lika långa sidor (om triangel)

likbesiktning
Ordklass substantiv
undersökning av död människokropp för utrönande av dödsorsaken

likbjudarmin
Ordklass substantiv
högtidlig och dyster uppsyn (som om vederbörjande bjöd in till begravning)

likblek
Ordklass adjektiv
mycket blek i ansiktet

likblånad
Ordklass substantiv
mörkfärgning av huden efter dödens inträde

like
Ordklass substantiv
person med lika god förmåga som viss annan person (allmänt eller på visst område) Grammatik i vissa uttryck
person med lika god samhällsställning som vissa annan person
i fråga om icke-levande företeelser: kvalitativ motsvarighet
medmänniska Bruklighet högtidligt

likfläck
Ordklass substantiv
en blåröd fläck som uppkommer på huden efter dödens inträde

likformig
Ordklass adjektiv
som har ungefär samma form som (om föremål)
speciellt matematik, med noggrannare definition
om abstraktare företeelser: som har ungefär samma utformning som
konstant till riktning och storlek (om förflyttning e.d.) Bruklighet fysik

likfärd
Ordklass substantiv
högtidlig färd med lik till graven

likförgiftning
Ordklass substantiv
förgiftning orsakad av bakterier från död människokropp

likgiltig
Ordklass ajdkeitv
helt ointresserad (om person, handling e.d.)
som inte förmår väcka något intresse (speciellt om val e.d. mellan olika alternativ)

likhet
Ordklass substantiv
det att i visst avseende ha liknande egenskaper
om skyddande förklädnad hos djur: mimicry
i matematiska sammanhang: ekvation Bruklighet mindre brukligt

likhetstecken
Ordklass substantiv
matematiskt tecken som markerar att två uttryck har samma värde
även bildligt, särskilt i uttryck för identitet

likkista
Ordklass substantiv
kista där lik läggs inför begravningen

likljudande
Ordklass adjektiv
som uttalas likadant som (om språkljud, ord e.d.)

likmätigt
Ordklass adverb
i överensstämmelse med Grammatik i vissa uttryck

likna
Ordklass verb
vara lik
om handling e.d.: vara typisk för någon
jämföra med något som djupare sett påstås vara likt företeelsen i fråga (i förklarande syfte)

liknande
Ordklass adjektiv
som är lik någon eller något
ofta i självständig användning

liknelse
Ordklass substantiv
jämförelse i förklarande syfte (ofta i form av en liten berättelse e.d.)

liknämnig
Ordklass adjektiv
som har samma nämnare (om två bråk)

liknöjd
Ordklass adjektiv
helt ointresserad (om person, handling e.d.)

likrikta
Ordklass verb
omvandla växelström till likström
ge ideologiskt enhetlig inriktning åt samhällsliv e.d.

likriktare
Ordklass substantiv
apparat som omvandlar växelström till likström

liksidig
Ordklass adjektiv
vars samtliga sidor är lika långa (om ploygon, särskilt triangel)
likadan på båda sidorna

likskändare
Ordklass substantiv
person som otillbörligt utnyttjar en död människokropp, t.ex. sexuellt

liksom
Ordklass adverb
såsom det verkar
ofta som rent utfyllnadsord Bruklighet vardagligt
liksom
Ordklass konjunktion
i likhet med
på samma sätt som Bruklighet något högtidligt

likspänning
Ordklass substantiv
elektrisk spänning med konstant riktning

likstelhet
Ordklass substantiv
stelhet i muskulaturen som uppkommer just efter dödens inträde

likström
Ordklass substantiv
elektrisk ström med konstant riktning

likställa
Ordklass verb
bedöma som likvärdig med
speciellt: tillerkänna samma rättigheter som

likställig
Ordklass adjektiv
som helt överensstämmer med
speciellt: likvärdig, jämbördig

likställighet
Ordklass substantiv
överensstämmelse
speciellt: likvärdighet, jämbördighet

likstämmig
Ordklass adjektiv
som överensstämmer i fråga om inställning. åsikter o.d.

likstämmighet
Ordklass substantiv
överensstämmelse i inställning o.d.

liksvamp
Ordklass substantiv
en svamp med lång, vit fot och veckad mössa av olivgrön, slemmig spormassa, som stinker ungefär som ruttnande kött och lockar asätande insekter

liksvepning
Ordklass substantiv
klädning av lik för begravning
ofta om kläderna

likt och olikt
lite av varje

liktor
Ordklass substantiv
typ av fornromersk statstjänare med uppgift att åtfölja viss ämbetsman för att skydda honom och bereda vägen för honom

liktorn
Ordklass substantiv
lokal, ömmande förtjockning av överhuden, särskilt på tårna

liktydig
Ordklass adjektiv
som har samma betydelse som
utvidgat: som i praktiken är detsamma som

likvaka
Ordklass substantiv
vaka vid nyss avliden person kropp, vanligen mellan dödsfallet och begravningen

likvid
Ordklass substantiv
betalning för större varuleverans eller tjänst
likvid
Ordklass adjektiv
omedelbart tillgänglig för utbetalning (om pengar o.d.)

likvida
Ordklass substantiv
sammanfattningen av r-ljud och l-ljud, som båda i viss mån liknar vokalerna

likvidation
Ordklass substantiv
avveckling av affärsrörelse utan konkursförfarande
betalning av skuld (i större ekonomiskt sammanhang)
undanröjande
speciellt: avlivning

likvidator
Ordklass substantiv
person med uppgift att verkställa likvidation av aktiebolag

likvidera
Ordklass verb
avveckla som ekonomisk enhet
betala skuld
göra slut på
speciellt: låta avliva

likviditet
Ordklass substantiv
förmåga att snabbt skaffa fram medel för betalning av skulder hos företag e.d.

likvisst
Ordklass adverb
likväl Bruklighet högtidligt

likväl
Ordklass adverb
trots det som nyss anförts

likvärd
Ordklass adjektiv
likvärdig

likvärdig
Ordklass adjektiv
värd lika mycket som
utvidgat: som innebär detsamma som

likör
Ordklass substantiv
typ av söt, stark spritdryck med smak av frukt eller aromatiska växtdelar
även om ett glas av en sådan dryck
överfört om favoritföreteelse e.d. Bruklighet vardagligt

likörglas
Ordklass substantiv
litet glas för likör, vanligen på fot

lila
Ordklass substantiv
färg som utgör ett mellanting mellan blått och rött (vanligen närmare blått)
lila
Ordklass adjektiv
som har en färg som ligger mellan blått och rött (vanligen närmare blått)

lilja
Ordklass substantiv
typ av ofta hög lökväxt med smala blad och tillbakaböjda kaljblad på de färgrika blommorna (i Sverige endast odlad)
speciellt om en art med långa, vita blommor (särskilt i liknelser för att uttrycka fräschör, oskuld o.d.)
även om många andra vilda och odlade växter med lök eller jordstam Grammatik vanligen i sammansättningar

liljehy
Ordklass substantiv
hy som är vit och len som en vit lilja Bruklighet litterärt

liljekonvalj
Ordklass substantiv
en låg ört med lutande klase av väldoftande, vita, klocklika blommor (en klassisk symbol för skönhet och väldoft)

liljekonvalje
Ordklass substantiv
en låg ört med lutande klase av väldoftande, vita, klocklika blommor (en klassisk symbol för skönhet och väldoft)

liljevit
Ordklass adjektiv
vit som en lilja (särskilt om kvinnas hy e.d.)

liljeväxt
Ordklass substantiv
typ av växt med lök eller jordstam, som ofta på våren har stora, vackra blommor med sex kalkblad (om t.ex. lilja, tulpan, hyacint och sparris)

lilla julafton
Frasklass nominalfras
dagen före julafton (med tanke på att dess kväll ofta ägnas åt julklappsbestyr o.d.)
överfört: något som ger upphov till feststämning

lillan
Ordklass substantiv
benämning på yngsta flickan i familjen
allmännare: benämning på liten flicka eller vuxen kvinna med vanligen ringa kroppslängd

lilla silvermedelajen
Frasklass nominalfras
silvermedealj för uppnådd tredejplats i fotbollsallsvenskan

lilla silvret
Frasklass nominalfras
silvermedealj för uppnådd tredejplats i fotbollsallsvenskan

lillasyster
Ordklass substantiv
yngre syster till viss person

lillaxel
Ordklass substantiv
den mindre av de båda axlarna i en ellips

lillebror
Ordklass substantiv
yngre bror till viss person

lillefar
Ordklass substantiv
benämning på ryske tsaren eller annan rysk makthavare Bruklighet historiskt

lillen
Ordklass substantiv
benämning på yngsta pojken i familjen
allmännare: benämning på liten pojke eller vuxen man med vanligen ringa kroppslängd
det minsta klotet i boule, som kastas ut först och som det sedan gäller att komma så nära som möjligt med de övriga, större kloten

lilleputt
Ordklass substantiv
mycket småväxt person
i sammansättningar även: miniatyr-

lillfinger
Ordklass substantiv
handens smalaste och, jämte tummen, kortaste finger
bildligt i uttryck för minimalt tillmötesgående

lillgammal
Ordklass adjektiv
som verkar alltför förståndig för sin ålder (om barn)
även om handling o.d.

lillhjärnan
Ordklass substantiv
den mindre av hjärnans båda delar (viktig bl.a. för den finare samordningen av musklernas aktivitet)

lillrysk
Ordklass adjektiv
som avser Lillryssland (d.v.s. det östslaviska Ukraina) Bruklighet ålderdomligt

lillsemester
Ordklass substantiv
kortare semester (ofta omfattande endast ett veckoslut och eventuellt ytterligare någon dag)

lillslam
Ordklass substantiv
det att spela hem alla stick utom ett i kortspel (särskilt bridge o.d.)

lillstuga
Ordklass substantiv
mindre boningshus vid sidan av huvudbyggnad i fastighet

lilltå
Ordklass substantiv
fotens minsta tå

lillvärdinna
Ordklass substantiv
ung flicka som hjälper huvudvärdinnan vid mottagning e.d.

lim
Ordklass substantiv
klibbigt material som stelnar i luften och används för sammanfogning av trä, papper glas o.d. (särskilt för starkare eller beständigare sammanfogning)

limbisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med den del av storhjärnan som påverkar känslo- och driftlivet

lime
Ordklass substantiv
en liten, grönaktig, sur citrusfrukt som skördas omgoen och används till juice

limerick
Ordklass substantiv
typ av femradig skämtvers med överraskande rim, där sista ordet i första raden vanligen är ett ortnamn

limes
Ordklass substantiv
matematiskt gränsvärde

limfärg
Ordklass substantiv
målningsfärg där bindemedlet består av limämnen, som används för målning av ohyvlat trä och puts

limgördel
Ordklass substantiv
limbestruken pappersremsa som anbringas på trädstammar för att förhindra att skadeinsekter kryper upp i träden

limit
Ordklass substantiv
övre eller undre tillåten gräns, speciellt i ekonomiska sammanhang (bl.a. om högsta eller lägsta kurs vid handel med värdepapper)

limitation
Ordklass substantiv
begränsning

limitativ
Ordklass adjektiv
som innebär en begränsning

limiterad
Ordklass adjektiv
begränsad (speciellt i ekonomiska sammanhang)

limkokeri
Ordklass substantiv
fabrik för limtillverkning Bruklighet mest historiskt

limma
Ordklass verb
foga samman eller fäst med lim Grammatik ofta med partikel
bestryka eller dränka in med lim

limnigraf
Ordklass substantiv
ett instrument för mätning av vattenstånd i sjöar och vattendrag

limning
Ordklass substantiv
ställe där något är hoplimmat

limnisk
Ordklass adjektiv
som avser eller hänför sig till sötvatten

limnologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om sötvatten, särskilt dess växt- och djurliv

limnologisk
Ordklass adjektiv
som avser limnologi

limo
Ordklass substantiv
kortform för "limousine" Bruklighet vardagligt

limonit
Ordklass substantiv
järnockra, som bl.a. ingår i sjö- och myrmalmer

limousine
Ordklass substantiv
typ av stor personbil, ofta med mellanruta mellan förar- och passagerarutrymme

limpa
Ordklass substantiv
större, avlångt, rundat stycke matbröd
utvidgat: annat avlångt stycke eller föremål

limpinne
Ordklass substantiv
pinne för omröring vid limkokning eller för bestrykning med lim
limbestruken pinne för fångst av småfåglar Bruklighet mest historiskt

limring
Ordklass substantiv
limgördel

limämne
Ordklass substantiv
ämne som man kan framställa lim av
ämne som kan användas för limning

lin
Ordklass substantiv
en blåblommig växt varav olja och textilfibrer utvinns
även om spånadsmaterialet
även om närbesläktade arter Grammatik vanligen i sammansättningar

lina
Ordklass substantiv
långt, relativt smäckert stycke vajer eller tågvirke
speciellt om sådan som spänts upp för balansgång

linbana
Ordklass substantiv
transportanordning med vagnar eller korgar som löper ovanför marken, upphängda i en bärlina

linblånor
Ordklass substantiv
sämre, kortare tågor av lin

linbråkning
Ordklass substantiv
knäckning och avlägsnande av de vedartade beståndsdelarna i lin Bruklighet mest historiskt

lind
Ordklass substantiv
ett högväxande lövträd med hjärtlika blad och gröngula, väldoftande blommor
även om veden
även om närbesläktade arter

linda
Ordklass substantiv
bred, vit tygremsa av en typ som spädbarn förr lindades med
åker som lagts igen till gräsvall Bruklighet mest provinsiellt
linda
Ordklass verb
anbringa i flera varv runt något (speciellt med avseende på tygstycke e.d., ofta för att motverka skada)
med konstruktionsväxling: låta omslutas i flera varv av någon förpackning, något tygstycke e.d.
speciellt även: omge järnstång med isolerad metalltråd, t.ex. för elektrisk induktion
även med omkastad betydelse Grammatik med partikel
överfört: dölja Grammatik med partikel

linda in
Frasklass verbfras
vira in
mest överfört: dölja verkligt innehåll

linda kring sitt finger
Frasklass verbfras
helt bestämma över

lindansare
Ordklass substantiv
artist som är specialiserad på balansgång på lina

lindare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt utför elektriska lindningsarbeten
en grågrön karpfisk med mycket små fjäll

lindblomste
Ordklass substantiv
en teliknande dryck som utvinns ur lindblommor

linddrag
Ordklass substantiv
bins insamling av nektar från lindar

lindebarn
Ordklass substantiv
spädbarn Bruklighet något ålderdomligt

lindena
Ordklass substantiv
ett försvarsgrepp i brottning mot motståndarens livtag, varvid dennes båda armar hakas fast, varpå kast utförs ratk bakåt

lindning
Ordklass substantiv
särskilt: lindad metalltråd, speciellt för elektrisk induktion

lindorm
Ordklass substantiv
ett sagoväsen i from av en jättelik orm

lindra
Ordklass verb
göra obehaglig företeelse mindre smärtsam

lindrig
Ordklass adjektiv
som vållar relativt ringa obehag (om måttligt negativ företeelse)
i adverbiell användning: i vissa uttryck för återhållsamhet i ordval
i adverbiell användning: föga Bruklighet skämtsamt

lindring
Ordklass substantiv
dämpning av boehag
speciellt: mildring av rättslig påföljd

lindringsvård
Ordklass substantiv
vård av döende på klinik eller sjukhem

linearritning
Ordklass substantiv
teckning med hjälp av passare och linjal (särskilt vid utbildning i konstruktionsritning)

lineär
Ordklass adjektiv
som har formen av en rät linje
om mateamtisk funktion o.d.: vars grafiska bild har formen av en linje

linfrö
Ordklass substantiv
frö av lin (används som fodermedel och för produktion av linolja)

linfärgad
Ordklass adjektiv
lingul

lingeri
Ordklass substantiv
finare linnevaror (särskilt om damunderkläder)

lingon
Ordklass substantiv
ett litet, rött bär med frisk, syrlig smak, som mognar om hösten och särskilt används till sylt
lingonsylt
lingonbuske och lingonris

lingonbuske
Ordklass substantiv
en dvärgbuske som bär lingon

lingonpäron
Ordklass substantiv
en viss mängd päron ikokta i saft eller sylt av lingon

lingonris
Ordklass substantiv
lingonbuske
även om växtens ovanjordiska delar eller det därav bildade växttäcket

lingua franca
Ordklass nomnialfras
blandspråk som är fattbart för alla språkbrukare i ett område där flera språk förekommer

lingul
Ordklass adjektiv
ljusgul som rötat lin

lingvist
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt arbetar med lingvistik

lingvistik
Ordklass substantiv
vetenskapen om de naturliga språkens struktur och funktion, som bl.a. ger teoretiska grundvalar för forskning i enskilda språk
utvidgat: språkforskning i allmänhet, ofta i sammansättningar som nager en speciell inriktning

lingvistisk
Ordklass adjektiv
som avser lingvistik

linhårig
Ordklass adjektiv
som har lingult hår (särskilt om barn)

liniment
Ordklass substantiv
flytande läkemedel med smärtlindrande verkan, som gnids in i huden

linjal
Ordklass substantiv
instrument med minst en helt rak kant för uppdragning av räta linjer och ofta för mätning

linje
Ordklass substantiv
geometrisk figur med utsträckning i endast dimensionen längd (både om uppritad och endast tänkt linje Bruklighet noggrannare definition i matematiska sammanhang
speciellt: ekvatorn
speciellt även: streckliknande fåra i huden
ibland även om böjd eller krokig endimensionell figur Grammatik i sammansättningar
formering av grup med enheterna bredvid varandra (särskilt av militär styrka men även allmännare)
även utvidgat
kontur
studieväg med viss kursammansättning inom gymnasie- och högskoleutbildning Bruklighet något ålderdomligt i fackmässiga sammanhang, ersatt med "program"
utvidgat: alternativ för politiskt handlande
sträcka som regelbundet trafikeras av allmänna samfärdsmedel
även om samfärdsmedlet, trafikföretaget e.d.
telefonförbindelse
konkret: telefonledningar, järnvägsspår e.d.
släktgren
ett gammalt längdmått, som motsvarar en tiondels tum (0,25 mm) Bruklighet ålderdomligt

linjearbete
Ordklass substantiv
särskilt: anläggning eller tillsyn av kraft- eller telefonledningar

linjeblockering
Ordklass substantiv
särskilt: säkerhetssystem på järnväg som anger vilka spår som trafikeras

linjedomare
Ordklass substantiv
funktionär i bollspel med uppgift att avgöra på vilken sida av banans gränslinjer som bollen slagit ner (särskilt i tennis)

linjefart
Ordklass substantiv
sjöfart: linjetrafik

linjeflyg
Ordklass substantiv
luftfart i linjetrafik

linjeföring
Ordklass substantiv
sätt för teckning av konturer i konstverk e.d.

linjelopp
Ordklass substantiv
cykeltävling med gemensam start

linjeman
Ordklass substantiv
biträdande domare som har till huvudsaklig uppgift att avgöra om bollen passerat spelplanens gränslinjer eller inte men som även kan hjälpa domaren att avgöra om andra regelbrott förekommit etc. (i vissa bollspel, särskilt fotboll)

linjenämnd
Ordklass substantiv
nämnd som inseende över vissa utbildningslinjer vid högskola Bruklighet mest historiskt

linjera
Ordklass verb
rita räta linjer på något med hjälp av linjal e.d. Grammatik ofta perfekt particip eller med partikel
bildligt (med partikel): antyda i stora drag
vara i linje med något

linjeren
Ordklass adjektiv
som har rena linjer eller konturer
överfört: klar i strukturen

linjeskepp
Ordklass substantiv
ett stort, tremastat, seglande krigsfartyg med kanoner på flera däck (det starkaste fartyget under segelflottornas tid) Bruklighet historiskt

linjespektrum
Ordklass substantiv
färgspektrum med mörka linjer eller lysande färger mot mörk bakgrund, som visar att det ljusstrålande ämnet har atomstruktur

linjespel
Ordklass substantiv
konstnärligt sampel mellan linjer (särskilt i konstverk o.d. men även t.ex. i naturen)

linjetrafik
Ordklass substantiv
allmän samfärdsel som betjänar vissa bestämda sträckor på bestämda tider

linjeväljare
Ordklass substantiv
typ av enklare telefonväxel

linjär
Ordklass adjektiv
som har formen av en rät linje
om mateamtisk funktion o.d.: vars grafiska bild har formen av en linje

linka
Ordklass verb
halta lätt
i sportjargong ibland i konstruktion med objekt

linlugg
Ordklass substantiv
lingult hår, kammat i lugg
person, vanligen barn, med lingult hår

linne
Ordklass substantiv
garn eller tyg av lin Grammatik knappast plural
kollektivt: hemförråd av textilvaror utom kläder (om dukar, lakan, handdukar o.d., även av annat material än lin)
finare, vanligen ärmlöst underplagg Grammatik mest i sammansättningar

linnea
Ordklass substantiv
en gracil växt med två små lutande, milt mandeldoftande, ljusrosa blommor på skaft i stjälktoppen

linnedamast
Ordklass substantiv
fin linnevävnad, särskilt till dukar

linneskåp
Ordklass substantiv
skåp för förvaring av hushållslinne (d.v.s. dukar, lakan, handdukar o.d.)

linning
Ordklass substantiv
fastsydd kantremsa längs öppning på klädesplagg (för hopfästande, förstärkning e.d.)
även om öppningen

linolensyra
Ordklass substantiv
en fettsyra som ingår i linolja

linoleum
Ordklass substantiv
ett material av bl.a. oxuderad linolja, kork- eller trämjöl och färgämnen för beläggning av golv

linoleumsnitt
Ordklass substantiv
grafisk metod där bilden skär ut i linoleum
bild framställd på detta sätt

linolja
Ordklass substantiv
en torkande olja som utvinns ur linfrö och används som bindemedel i målarfärger

linolsyra
Ordklass substantiv
en fettsyra som förekommer i bland annat majsolja och linolja

linong
Ordklass substantiv
ett tunt, glest tyg, vanligen av bomull (ursprungligen av linne) Bruklighet mindre brukligt

lins
Ordklass substantiv
genomskinligt, ljusbrytande föremål, vanligen av glas, som begränsas av två buktiga ytor eller en buktig och en plan yta
speciellt: ögats ljusbrytande del, belägen innanför pupillen
linsformig bergartsinlagring
en baljväxt som ger ärtstora frön, formade som optiska linser
särskilt om fröna

linsfel
Ordklass substantiv
avbildningsfel hos lins

linskiva
Ordklass substantiv
hjul med spår för lina som används för kraftöverföring

linslus
Ordklass substantiv
person som gärna vill synas offentligt på bild Bruklighet vardagligt

linssystem
Ordklass substantiv
uppsättning samverkande linser (i optiska instrument e.d.)

lintott
Ordklass substantiv
linhårig person (mest om barn)

lipa
Ordklass verb
gråta (ofta ljudligt och av relativt obetydlig anledning) Bruklighet vardagligt

lipas
Ordklass substantiv
typ av enzym som sönderdelar fetter til akolholer och fettsyror Grammatik ofta plural

lipid
Ordklass substantiv
typ av organiskt ämne som är olösligt i vaten men lösligt i organsiska lösningsmedel

lipig
Ordklass adjektiv
som gråter vid minsta anledning Bruklighet vardagligt

lipom
Ordklass substantiv
godartad fettvävssvulst

lipsill
Ordklass substantiv
person som ofta gråter Bruklighet vardagligt

lir
Ordklass substantiv
bollspelande (särskilt med tanke på kvaliteten på spelet) Bruklighet vardagligt
musikutövande Bruklighet vardagligt

lira
Ordklass substantiv
ett stränginstrument med tangentmekanism Bruklighet historiskt
ett stråkinstrument
typ av stormfågel med smal näbb
lira
Ordklass verb
spela (särskilt boll eller musik) Bruklighet vardagligt

lire
Ordklass substantiv
italiensk myntenhet (sedan 2002 ersatt av euro)

lirka
Ordklass verb
försiktigt och tåligt vrida och bända något med enkla medel (ofta i syfte att lösgöra e.d.) Grammatik ofta med partikel eller preposition
överfört, speciellt: försiktigt leda över något
speciellt även: försiktigt försöka påverka någon

lisa
Ordklass substantiv
lindring av smärta eller bekymmer Bruklighet något högtidligt eller skämtsamt
lisa
Ordklass verb
lindra smärta eller bekymmer Bruklighet något högtidligt

lisen
lodrätt, svagt framspringande band på väggyta Bruklighet arkitektur

lisma
Ordklass verb
uppträda inställsamt på ett alltför tydligt sätt Grammatik ofta presens particip

lismare
Ordklass substantiv
överdrivet inställsam person

lispund
Ordklass substantiv
en medeltung viktenhet i det gamla svenska måttsystemet (cirka 8,5 kilogram)

lissera
Ordklass verb
glätta papper

list
Ordklass substantiv
förmåga att finna oväntade utvägar, som vid konkurrens e.d. kan lura medtävalde (både med positiv och negativ värdeladdning)
oväntad utväg
långsmalt, ribbliknande trästycke som fästs på föremål för att dölja fog, för isolering, som prydnad m.m.
utvidgat: bård, band
smal jordbänk för odling av vissa växter

lista
Ordklass substantiv
papper med ordnad förteckning över personer eller andra företeelser i någon grupp
speciellt: förteckning över valbara kandidater
speciellt även: cirkulerande papper som man kan anteckna sig på om man vill delta i viss aktivitet, opinionsyttring e.d.
lista
Ordklass verb
upprätta förteckning över
skriva ut (med hjälp av radskrivare e.d.) Bruklighet datateknik
omärkligt förflytta sig, ofta på ett listigt sätt Grammatik vanligen reflexivt och med partikel

lista sig till
Frasklass verbfras
genom list skaffa sig
lista ut

lista ut
Frasklass verbfras
genom tankearbete komma fram till något (ofta till lösningen på ett problem e.d.)

listig
Ordklass adjektiv
som har förmåga att finna oväntade utvägar som vid konkurrens e.d. kan lura medtävlare (både med positiv och negativ värdeladdning)
även om handling e.d.

listprofil
Ordklass substantiv
kontur av list i genomskärning
särskilt som typbeteckning i trävaruhandeln e.d.

listverk
Ordklass substantiv
uppsättning framspringande, vanligen horisontellt, prydande band på fasad, möbel e.d.

lisös
Ordklass substantiv
tunn bäddjacka

lita
Ordklass verb
ha fullt förtroende för någon eller något Grammatik med preposition
försvagat: vara säker på

litania
Ordklass substantiv
en längre kyrkobön som framförs genom växelsång mellan prästen och församlingen
ofta överfört: lång uppräkning av klagomål framförda på ett kverulantiskt sätt

litauer
Ordklass substantiv
mansperson från Litauen
i plural ofta om personer från Litauen oavsett kön

litauisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Lirauen

litauiska
Ordklass substantiv
ett baltiskt språk som främst talas i Litauen Grammatik knappast plural
litauisk kvinna

litchi
Ordklass substantiv
en valnötsstor, exotisk frukt som har brunt, knottrigt skal och vitt fruktkött och som äts naturell

lit de parade
Frasklass nominalfras
likbädd där framstående avliden person ligger för offentlig hyllning före begravningen

lite
Ordklass adverb
i ringa mängd eller omfattning
ofta försvagat: i viss begränsad mängd eller omfattning Grammatik aldrig betonat
lite
Ordklass pronomen
som har ringa mängd eller omfattning i den angivna dimensionen
ofta försvagat: som har viss begränsad mängd eller omfattning Grammatik aldrig betonat
även substantiverat

lite av varje
något av flera olika företeelser, allt möjligt

lite grann
något

lite här och var
på en del ställen

liten
Ordklass adjektiv
som har ringa utsträckning i rummet (absolut eller i förhållande till andra föremål av samma slag)
ävem med försvagad storleksbetydelse, särskilt i smeksamma användningar (speciellt om barn, med betoning av åldern snarare än sotrleken) Grammatik vanligen obetonat
även substantiverat om barn
som har ringa omfattning i viss, icke-rumslig dimension (absolut eller relativt sett)
ofta med försvagad storleksbetydelse Grammatik vanligen obetonat
överfört: obetydlig Bruklighet nedsättande

litenhet
Ordklass substantiv
det att vara liten

liten tuva stjälper ofta stort lass
Frasklass sats
en till synes obetydlig företeelse har ofta stora negativa verkningar

liter
Ordklass substantiv
ett grundläggande rymdmått, som motsvarar volymen av en kub med sidan 1 decimeter
större butelj med sprit om cirka en liter

litervikt
Ordklass substantiv
vikt per liter

litervis
Ordklass adverb
i literförpackningar
även med bibetydelse av myckenhet

litet
Ordklass adverb
i ringa mängd eller omfattning
ofta försvagat: i viss begränsad mängd eller omfattning Grammatik aldrig betonat
litet
Ordklass pronomen
som har ringa mängd eller omfattning i den angivna dimensionen
ofta försvagat: som har viss begränsad mängd eller omfattning Grammatik aldrig betonat
även substantiverat

lite till mans
så gott som var och en

lite var
så gott som var och en

lite varstans
på en hel del ställen

litium
Ordklass substantiv
en mycket lätt metall som används i legeringar och (i kemiska föreningar) inom psykiatrin

litograf
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt arbetar med litografi

litografera
Ordklass verb
framställa genom litografi
framställa tryckplåt till

litografi
Ordklass substantiv
en konstnärlig grafisk metod att framställa bilder genom avtryck från en stenplatta eller metallplåt som fuktats med vatten så att bara dess feta teckande partier tar upp och överför den feta tryckfärgen
bild som framställts på detta sätt
även om konstarten

litoral
Ordklass adjektiv
som hör samman med kust eller strand

litosfär
Ordklass substantiv
den yttre, fasta jordskorpan

litotes
Ordklass substantiv
stilistisk figur varigenom något framställs på ett skenbart förringande sätt

litsa
Ordklass substantiv
ringformigt band av tåg, järn eller trä varmed segel fästs vid ringhult eller stag Bruklighet något ålderdomligt
litsa
Ordklass verb
fästa segel vid rundhult eller stag genom surrning med klena linor eller band

littera
Ordklass substantiv
bokstav (särskilt som beteckning för visst område, för rubrik i tabeller e.d.

litterat
Ordklass adjektiv
bokligt bildad
som kan läsa

litteratur
Ordklass substantiv
sammanfattningen av alla skrivna eller tryckta arbeten över huvud taget eller inom något område (eller för viss kurse e.d.)
ofta speciellt om skönlitteratur

litteraturanmälan
Ordklass substantiv
anmälan och diskussion i tidning av nyutkommen, vanligen skönlitterär bok

litteraturanvisning
Ordklass substantiv
anvisning av litteratur som behandlar ett visst ämne

litteraturförteckning
Ordklass substantiv
förteckning över viss litteratur som används eller citeras i visst verk

litteraturhistoria
Ordklass substantiv
vetenskapen om den diktade litterturens utvecklingshistoria Bruklighet numera ej fackmässig beteckning, ersatt av "litteraturvetenskap"
även om lärobok i detta

litteraturhänvisning
Ordklass substantiv
hänvisning till annan litteratur, särskilt i vetenskaplig framställning

litteraturingenjör
Ordklass substantiv
tjänsteman med uppgift att bevaka teknisk fackpress och göra litteratursökningar inom företag e.d.

litteraturkritik
Ordklass substantiv
anmälan och diskussion av nyutkommen skönlitteratur i tidningar, tidskrifter e.d.
sammanfattningen av de personer som bedriver verksamheten

litteratursociologi
Ordklass substantiv
vetenskapsgren som studerar skönlitteraturen från sociologiska ytgångspunkter med bl.a. läsarundersökningar

litteraturspråk
Ordklass substantiv
särskilt: språk på vilket det skrivs litteratur

litteratursökning
Ordklass substantiv
sökning med tillgängliga hjälpmedel (numera vanligen dator) efter litteratur som behandlar ett visst ämne

litteraturvetenskap
Ordklass substantiv
vetenskapen om den diktade litteraturen, bl.a. dess uttrycksmedel och utvecklingshistoria

litteratör
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt sysslar med litterärt arbete Bruklighet ofta något nedsättande

litterär
Ordklass adjektiv
som har att göra med skönlitteratur

liturg
Ordklass substantiv
präst som förrättar gudstjänst
ibland även: präst som förrättar altartjänst (då flera präster medverkar i gudstjänsten)

liturgi
Ordklass substantiv
fastställd gudstjänstordning (särskilt med tanke på de mer ceremoniella delarna)
i ortodoxa sammanhang även: huvudgudstjänst

liturgisk
Ordklass adjektiv
som avser liturgi
särskilt med tanke på ceremoniel, musikinslag o.d.

liv
Ordklass substantiv
tillstånd som bl.a. kännetecknas av förmåga att tänka och förnimma (på ett abstrakt plan) men också förmåga att uppta näringsämnen, röra sig och fortplanta sig (på ett konkret plan)
även med tonvikt på levnadssättet
utvidgat i tiden: levnadslopp (särsilt om den aktiva delen av livet)
ibland om livet som personligt verkande kraft
även överfört i fråga om abstrakta företeelser
aktiv verksamhet som utgör viktig del av någons eller någots liv (ofta om kollektiv verksamhet)
utvidgat: märkbara yttringar av verksamhet
speciellt: oväsen, bråk
kraft och livlighet (hos person eller företeelse)
levande varelse Bruklighet vanligen smeksamt eller poetiskt
ibland med stark tonvikt på levande tillstånd
människokroppens mellersta del
moderliv Bruklighet ålderdomligt
även om hela kroppen
överfört i uttryck för ingående behandling e.d.
del av klädesplagg som räcker från halsen ner till midjan
slät, vertikal del av mur eller annan byggnadsdel (om delar utan utsprång e.d.)
mellanstycket (mellan flänsarna) på stålbalk

liva
Ordklass verb
göra någon piggare Grammatik ofta med partikel
även med avseende på företeelse, verksamhet e.d.
tvinga yngre, nytillkomna kamrater att utföra vissa förnedrande handlingar (särskilt i skolsammanhang) Bruklighet mest historiskt

livad
Ordklass adjektiv
rolig och uppiggande
om person: glad och livlig

livaktig
Ordklass adjektiv
full av kraft och energi (om person, verksamhet e.d.)

livboj
Ordklass substantiv
ring- eller hästskoformat livräddningsredskap för drunknande

livbåt
Ordklass substantiv
mindre båt som medförs på större fartyg för att användas i nödsituation

livbälte
Ordklass substantiv
ett livräddningsredskap som, knutet runt kroppen, kan hålla en person flytande i vatten
annat säkerhetsbälte som spänns runt livet

livdjur
Ordklass substantiv
djur som behålls för avel eller produktion (i motsats till slaktdjur)

livdrabant
Ordklass substantiv
medlem av furstlig persons livvakt Bruklighet mest historiskt

livdömd
Ordklass adjektiv
dödsdömd Bruklighet mindre brukligt

live
Ordklass adjektiv
som sker eller sänds direkt inför publik (om skivinspelning, TV-program e.d.)

livegen
Ordklass adjektiv
lagligt skyldig att hela livet bo och arbeta på ett bestämt ställe (särskilt om bönder eller arrendatorer underställda godsägare e.d.) Bruklighet historiskt
försvagat: känna sig fångad av omständigheterna och inte kunna bryta sig loss

livegenskap
Ordklass substantiv
samhällsystem som bygger på att större delen av lantbefolkningen är livegen
det att vara livegen
försvagat: det att känna sig fångad av omständigheterna och inte kunna bryta sig loss

live-show
Ordklass substantiv
show med samlag inför publik (på porrklubb e.d.)

livet leker
Frasklass sats
allting lyckas

livets efterrätt
Frasklass nominalfras
barnbarn Bruklighet skämtsamt

livfull
Ordklass adjektiv
full av kraft och energi (om person, handling e.d.)

livförsäkra
Ordklass verb
teckna livförsäkring på någon

livförsäkring
Ordklass substantiv
försäkring som skyddar de närmaste anhöriga ekonomiskt i händelse av den försäkrades död

livgarde
Ordklass substantiv
elittrupp som formellt har till huvuduppgift att skydda kunglig person

livgivande
Ordklass adjektiv
som stimulerar livet

livhanken
Ordklass substantiv
livet Grammatik i vissa uttryck

liv i luckan
liv och rörelse, hög stämning

livklädnad
Ordklass substantiv
långt, skjortliknande plagg Bruklighet särskilt bibliskt

livlig
Ordklass adjektiv
som kännetecknas av rörlighet och iver (om person, handling e.d.)
allmännare: fylld av liv och rörelse
om intryck e.d.: klar och tydlig

livlina
Ordklass substantiv
lina som kastas till person i sjönöd
lina avsedd att fästas vid person som befinner sig på farlig plats (med risk för högt fall e.d.)
bildligt om livsviktig försörjningsförbindelse e.d.

livlös
Ordklass adjektiv
som inte ger ifrån sig några tecken på liv (om person)
utvidgat: som saknar liv och rörelse
som kännetecknas av brist på inlevelse (om person eller handling)

livmedikus
Ordklass substantiv
titel för läkare anställd hos furstlig person

livmoder
Ordklass substantiv
organ hos kvinna eller däggdjurshona där befrukatade ägg utvecklas till foster

livmoderframfall
Ordklass substantiv
utträngande av livmodern utanför blygden

livmoderhals
Ordklass substantiv
den nedersta och smalaste delen av livmodern närmast myyningen i slidan

livmoderinlägg
Ordklass substantiv
typ av preventivmedel som förs in i livmodern (vanligen ett plastinlägg med en tillsats av koppar eller hormon)

livmodermun
Ordklass substantiv
livmoderns mynning i slidan

livnära
Ordklass verb
skaffa medel för livsuppehälle (d.v.s. föda, pengar e.d.)

liv- och husorgan
Frasklass nominalfras
tidning som utgör någons oumbärliga lektyr Bruklighet skämtsamt

livré
Ordklass substantiv
uniform för person med betjäningsuppgifter

livregemente
Ordklass substantiv
elitregemente som formellt har till huvuduppgift att skydda kunglig person Bruklighet historiskt utom i vissa namn

livrem
Ordklass substantiv
rem att spänna om midjan, vanligen för att hålla uppe byxor, kjol e.d.

livrustkammare
lokal för samling av kungiga personers rustningar, kläder, vapen m.m. Grammatik mest bestämd form singular

livrädd
Ordklass adjektiv
mycket rädd
speciellt (någon gång): rädd att mista livet

livräddare
Ordklass substantiv
person som räddat liv
person med uppgift att vid behov rädda liv

livräddning
Ordklass substantiv
räddning av person som befinner sig i livsfara (särskilt om räddning av drunknande)

livräddningsbåt
Ordklass substantiv
båt som sätts ut vid sjönöd (men i motsats till livbåt är stationerad i land)

livränta
Ordklass substantiv
underhåll som regelbundet betalas ut till viss person, vanligen på livstid

livrätt
Ordklass substantiv
viss persons älsklingsrätt

livs
Ordklass substantiv
livsmedel Grammatik kortform (särskilt i affärsnamn)

livsandar
Ordklass substantiv
energi och livslust Grammatik i vissa uttryck

livsarvinge
Ordklass substantiv
arvinge i rätt nedstigande led

livsavgörande
Ordklass adjektiv
avgörande för någons fortsatta liv

livsbejakande
som vill utnyttja alla livets positiva möjlihgeter (om person)
även om handling o.d.

livsbejakare
Ordklass substantiv
livsbejakande person

livsbejakelse
Ordklass substantiv
det att vara livsbejakande

livsbetingelse
Ordklass substantiv
villkor under vilken någon eller något existerar Grammatik mest plural
förutsättning för existens av liv

livsduglig
Ordklass adjektiv
tillräckligt frisk och stark för att leva och utvecklas
även överfört

livselixir
Ordklass substantiv
något som ger livskraft och livslust

livsfara
Ordklass substantiv
risk för förlust av livet

livsfarlig
Ordklass adjektiv
som innebär livsfara
försvagat: som innebär risk för obehaglig utveckling
speciellt sport

livsform
Ordklass substantiv
form av organiskt liv
även i fråga om samhällsliv o.d.

livsfråga
Ordklass substantiv
fråga som är av stor betydelse för någons liv
försvagat: viktig fråga

livsföring
Ordklass substantiv
sätt att inrätta sitt liv i fråga om vanor, utgifter etc.

livsförnekelse
Ordklass substantiv
starkt negativ inställning till livet, särskilt till dess glädjeämnen

livsförnödenheter
Ordklass substantiv
varor som behövs för att uppehålla livet

livsglädje
Ordklass substantiv
glädje över att leva

livsgärning
Ordklass substantiv
arbete av bestående värde, som någon ägnat sig åt en stor del av sitt liv

livshotande
Ordklass adjektiv
som innebär livsfara (vanligen om skada eller sjukdom)

livshållning
Ordklass substantiv
inställning till livet

livskamrat
Ordklass substantiv
person som är ständig umgängespartner till någon i vardagslivet (mest om make eller maka e.d.)

livskraft
Ordklass substantiv
kraft att leva och verka
även överfört

livskraftig
Ordklass adjektiv
som har kraft att verka och utvecklas (om person eller företeelse)

livskvalitet
Ordklass substantiv
mått på livsvärden som inte mäts med pengar, t.ex. god miljö, gemenskap och tillgång till kultur

livskänsla
Ordklass substantiv
förnimmelse av att leva och inställning till livet

livsleda
Ordklass substantiv
det att vara trött på livet

livsledsagare
Ordklass substantiv
äkta man Bruklighet högtidligt eller skämtsamt

livs levande
alldeles verklig och påtaglig (ofta i uttryck för förvåning)

livslevande
Ordklass adjektiv
alldeles verklig och påtaglig (ofta i uttryck för förvåning)

livslinje
Ordklass substantiv
en fåra i handens insida, som av somliga anses ge upplysningar om personens livslängd

livsluft
Ordklass substantiv
omgivning som någon behöver för att trivas och verka

livslåga
Ordklass substantiv
borttynande liv Bruklighet högtidligt Grammatik i vissa uttryck

livslång
Ordklass adjektiv
som varar hela livet

livslängd
Ordklass substantiv
tid som någons liv varar
utvidgat: tid under vilken något fungerar

livslögn
Ordklass substantiv
felaktig föreställning som någon bygger sitt liv på

livslön
Ordklass substantiv
den sammanlagda lön en arbetstagare erhåller under din tid som anställd

livsmedel
Ordklass substantiv
vara som regelbundet måst tillföras kroppen för att livsfunktionerna skall upprätthållas Grammatik mest plural

livsmod
Ordklass substantiv
inre styrka att fortsätta leva och verka

livsnerv
Ordklass substantiv
företeelse som är av avgörande betydelse för funktionen av något

livsprocess
Ordklass substantiv
process i organism som är förutsättning för dess liv, t.ex. andning

livsrum
Ordklass substantiv
område utöver det erkända som ett land kräver (med hänsyn till sin stora befolkning, av historiska skäl e.d.)
även utvidgat Bruklighet skämtsamt

livsstil
Ordklass substantiv
yttre sätt att leva sitt liv

livssyn
Ordklass substantiv
uppfattning om livet

livstecken
Ordklass substantiv
tecken på levande tillstånd
även försvagat om hälsning e.d.

livstid
Ordklass substantiv
tid under vilken någon lever
hela återstoden av någons liv Bruklighet i juridiska sammanhang
även om fängelsestraff av denna längd
tid under vilken något fungerar

livstro
Ordklass substantiv
tro på livet och dess möjligheter

livsträd
Ordklass substantiv
typ av ständigt grönt barrträd med mjuk, yvig barrväxt och långsträckta kottar (särskilt om den vanliga odlade arten)
bild av träd som symbol för livskraften
förr även om träd som platnerades vid barns födelse
den trädformiga teckningen av den vita substansen på ett längdsnitt genom mitten av lillhjärnan

livstycke
Ordklass substantiv
ett underplagg som bärs på överkroppen och utgör fäste för strumpeband eller benkläder Bruklighet mest historiskt

livsuppehållande
Ordklass adjektiv
som bevarar endast de mest grundläggande livsfunktionerna (vanligen hos hopplöst sjuk person)

livsuppehälle
Ordklass substantiv
nödvändiga medel för att uppehålla livsfunktionerna (om direkta och indirekta medel)

livsuppgift
Ordklass substantiv
viktigaste uppgift i någons liv

livsvarig
Ordklass adjektiv
som varar livet igenom Bruklighet litterärt

livsverk
Ordklass substantiv
arbete av bestående värde som tagit en stor del av någons liv i anspråk

livsviktig
Ordklass adjektiv
viktig för livets uppehållande
försvagat: mycket viktig

livsvilja
Ordklass substantiv
vilja att leva och bemästra livets svårigheter

livsyttring
Ordklass substantiv
tecken på att någon är vid liv (t.ex. svar på retning)
särskilt utvidgat: uttryck för mänskligt liv och skapande

livsåskådning
Ordklass substantiv
genomtänkt uppfattning om livets innebörd (inklusive etiska frågor, samlevnadsfrågor m.m.)

livtag
Ordklass substantiv
grepp om livet på motståndare i brottning e.d.

livvakt
Ordklass substantiv
vaktstyrka med uppgift att skydda någons liv

lix
Ordklass substantiv
läsbarhetsindex

ljud
Ordklass substantiv
fysikaliskt fenomen som ger upphov till hörselförnimmelser genom att sätta öronens trumhinnor i rörelse (både om fenomenet i sig och om enstaka förekomst av det)
speciellt om ljud med språklig funktion: vokal eller konsonant
ibland med speciell tanke på innehållet
friare: livstecken

ljuda
Ordklass verb
ge ifrån sig kraftigare ljud
uttala ord ljud för ljud (vid läsövning e.d.)

ljudande
Ordklass adjektiv
som ljuder kraftigt

ljudband
Ordklass substantiv
magnetband för in- och uppspelning av tal, musik o.d.

ljudbang
Ordklass substantiv
knall som uppstår när ett flygplan överskrider ljudhastigheten

ljudbildband
Ordklass substantiv
bildband med inspelad textuppläsning (särskilt för skolbruk)

ljudboj
Ordklass substantiv
flytande sjömärke som avger ljudsignaler

ljudbrev
Ordklass substantiv
kasettband med inspelat meddelande, som skickas med posten i kuvert e.d.

ljuddämpande
Ordklass adjektiv
som dämpar oönskade ljud

ljuddämpare
Ordklass substantiv
anordning för dämpning av buller (särskilt på avgasröret till förbränningsmotor)
speciellt även på handeldvapen

ljudenlig
Ordklass adjektiv
som överensstämmer med uttalet

ljudfilm
Ordklass substantiv
spelfilm med samtidig återgivning av bild och ljud
även om motsvarande konstart

ljudförbindelse
Ordklass substantiv
särskilt: kombination av angränsande språkljud, särskilt med tanke på ljudens fonetiska inverkan på varandra

ljudhål
Ordklass substantiv
utskärning i resonanslåda (på vissa stärnginstrument)

ljudhärmande
Ordklass adjektiv
som härmar ett icke-språkligt ljud (om ord)

ljudisolera
Ordklass verb
avskärma från störande ljud med speciellt material
med avseende på ljudkälla: hindra från att sprida störande ljud

ljudkuliss
Ordklass substantiv
pålagt bakgrundsljud som skall ge närvarokänsla (särskilt i radiopjäs e.d.)
ljud som är avsett att isolera någon eller något från omvärlden

ljudkälla
Ordklass substantiv
föremål varifrån visst ljud utgår

ljudlag
Ordklass substantiv
språkvetenskaplig regel som anger betingelserna för vissa ljudförändringar under ett språks historiska utveckling

ljudlig
Ordklass adjektiv
som ljuder starkt

ljudlära
Ordklass substantiv
läran om språkljuden

ljudlös
Ordklass adjektiv
som inte ger minsta ljud ifrån sig
som inte störs av ljud

ljudnivå
Ordklass substantiv
mått på ljudstyrka

ljudradio
Ordklass substantiv
rundradio (i sammanhang då motsatsen till television skall framhävas)

ljudskridning
Ordklass substantiv
småningsom försiggående ljudförändring som vanligen drabbar flera besläktade ljud, särskilt konsonanter Bruklighet språkvetenskap

ljudskrift
Ordklass substantiv
skrift vars tecken återger enskilda språkljud
fonetisk skrift

ljudspringa
Ordklass substantiv
springa i struphuvudet mellan stämbanden

ljudstyrka
Ordklass substantiv
en ljudvågs akustiska eller upplevda styrka

ljudsymbolik
Ordklass substantiv
användning av enstaka språkljud som symboler för andra företeelser än språkliga

ljudsystem
Ordklass substantiv
total uppsättning vokaler och konsonanter i ett språk

ljudtekniker
Ordklass substantiv
person som ansvarar för den tekniska ljudkvaliteten vid inspelning, radioutsändning e.d.

ljudvall
Ordklass substantiv
extra kraftigt luftmotstånd som påverkar ett föremål som uppnår och överskrider ljudet hastighet Grammatik vanligen bestämd form singular
ljudets hastighet Grammatik i bestämd form singular

ljudvåg
Ordklass substantiv
våg varigenom ljudet fortplantas Bruklighet fysik

ljug
Ordklass substantiv
lögn Bruklighet vardagligt Grammatik i vissa uttryck

ljuga
Ordklass verb
medvetet framföra osanning, vanligen för att vinna någon fördel
ibland försvagat: medvetet vilseleda
även reflexivt
om annat än person: ge en felaktig uppfattning

ljugarbänk
Ordklass substantiv
bänk där gammalt folk sitter och berättar historier (särskilt i fiskeläge e.d.)

ljum
Ordklass adjektiv
måttligt varm, vanligen på ett behagligt sätt (utom då maträtter e.d. avses)
överfört: föga intresserad eller engagerad (om person, verksamhet e.d.)

ljumma
Ordklass verb
svagt värma upp Grammatik ofta med partikel
vara ljum

ljummen
Ordklass adjektiv
ljum Bruklighet vardagligt

ljumske
Ordklass substantiv
gränspartiet mellan buken och låret på människokroppen

ljung
Ordklass substantiv
en låt, risartad växt med barrlika blad och små, ljusröda blomklockor i smal, klaselik ställning, som ofta förekommer i stora, täta bestånd Grammatik vanligen kollektivt

ljunga
Ordklass verb
ge ifrån sig kortvarigt, starkt ljussken Bruklighet högtidligt
dundra Bruklighet ålderdomligt
överfört: uttrycka stark vrede eller inlevelse

ljungeld
Ordklass substantiv
blixt Bruklighet högtidligt
överfört om uttryck för vrede e.d.

ljungpipare
Ordklass substantiv
en vadarfågel som häckar på mossar och hedar och vars ovansida är spräcklig medan undersidan sommartid är svart och vintertid vit

ljungväxt
Ordklass substantiv
typ av buskväxt som vanligen har vintergröna och ofta mycket små blad anpassade till torka

ljus
Ordklass substantiv
fysikaliskt fenomen som ger upphov till och är en nödvändig förutsättning för synförnimmelser (både om fenomenet i sig och om enstaka förekomst av det)
speciellt: belysning
låga, sken
ofta bildligt i uttryck för kännedom, förståelse o.d.
även som symbol för livets goda krafter, hopp, glädje o.d.
föremål som utgör ljuskälla (särskilt om vekförsedd stång e.d. av brännbart ämne, som brinner med stämningsskapande låga
en äldre enhet för ljusstyrka
person med överlägsen intellektuell förmåga (ofta om den bäste i viss grupp)
ljus
Ordklass adjektiv
som har stor tillförsel av ljus och därför ger goda förutsättningar för synsinnet (om rum e.d. samt om tid)
som utstrålar eller reflekterar mycket ljus
ljushårig
om har högt tonläge och vanligen vissa övertoner som ger angenäm klang
som inger hopp eller glädje
även om tid då man är glad e.d.
snillrik

ljusalf
Ordklass substantiv
vänligt sinnad ande eller fe i fornnordisk mytologi

ljusalv
Ordklass substantiv
vänligt sinnad ande eller fe i fornnordisk mytologi

ljusbehandling
Ordklass substantiv
behandling med speciell form av ljus, t.ex. ultraviolett ljus, i medicinskt syfte Bruklighet mest historiskt

ljusbeständig
Ordklass adjektiv
som inte förändras nämnvärt vid utsättande för ljus

ljusbild
Ordklass substantiv
genomskinlig fotografisk bild som visas med projektor

ljusblind
Ordklass adjektiv
bländad av starkt ljus

ljusblå
Ordklass adjektiv
som har ljust blå färg
överfört, speciellt: oskuldsfullt godtrogen eller förhoppningsfull
speciellt även (symboliskt): måttfullt konservativ

ljusbrunn
Ordklass substantiv
schaktliknande öppning för insläpp av ljus ovanifrån, särskilt till utrymme under markytan

ljusbrytning
Ordklass substantiv
riktningsändring hos ljusstråle som faller snett in mot gränsytan mellan två ämnen (särskilt i linser o.d.)

ljusbåge
Ordklass substantiv
synlig elektrisk urladdning i gas mellan två elektroder e.d.

ljusbärare
Ordklass substantiv
större ljusstake i kyrka, där besökare kan tända levande ljus

ljusdunkel
Ordklass substantiv
dunkel som genomskimras av ljus (särskilt i konstsammanhang)

ljuset kommer från öster
Frasklass sats
kulturen kommer från österlandet

ljusfilter
Ordklass substantiv
anordning för dämpning av vissa våglängder av inströmmande ljus för framhävande av vissa färger (speciellt vid fotografering)

ljusflöde
Ordklass substantiv
synlig del av strålningsflöde

ljusgestalt
Ordklass substantiv
person med utomordentliga andliga egenskaper (särskilt medmänsklighet o.d.)
konkret: gestalt av ljus

ljusglimt
Ordklass substantiv
särskilt: enstaka hoppfullt tecken

ljusgård
Ordklass substantiv
gårdsliknande utrymme med ljusinsläpp ovanifrån, vanligen inne i större byggnadskomplex
ringformigt ljusfenomen kring solen eller månen
spridning av ljuset kring kraftigt lysande partier mot mörk bakgrund på fotografisk bild

ljushastighet
Ordklass substantiv
ljusvågornas hastighet (den teoretiskt högsta möjliga hastigheten, cirka 300 000 kilometer per sekund)

ljushuggning
Ordklass substantiv
stark gallring av skog så att kvarvarande växtlighet får tillräckligt med ljus

ljushuvud
Ordklass substantiv
person med ovanligt klart förstånd
ofta ironiskt

ljushyad
Ordklass adjektiv
som har ljus hudfärg

ljushyllt
Ordklass adjektiv
som har ljus hy

ljushållare
Ordklass substantiv
anordning för att hålla fast levande ljus

ljuskopiering
Ordklass substantiv
direkt kopiering utan kamera med användande av särskilt ljus och särskilda kemikalier Bruklighet mest historiskt

ljuskrona
Ordklass substantiv
större, vackert utarbetad taklampa

ljuskägla
Ordklass substantiv
kägelformat ljusknippe

ljuskälla
Ordklass substantiv
föremål varifrån ljus strålar ut

ljuskänslig
Ordklass adjektiv
som smabbt förändras under inverkan av ljus (speciellt om fotografisk film)
även allmännare

ljuskänslighet
Ordklass substantiv
grad av känslighet för ljus (speciellt om fotografisk film)
speciellt även om tygs benägenhet att förändras under ljusets inverkan

ljuslagd
Ordklass adjektiv
som har ljus hy och ljust hår

ljuslockig
Ordklass adjektiv
som har ljust, lockigt hår

ljuslätt
Ordklass adjektiv
ljuslagd

ljusna
Ordklass verb
anta en ljusare färg
bli starkare upplyst (särskilt i samband med soluppgång)
övergå till att te sig mera hoppingivande (om situation e.d.)
om person, ansiktsuttryck o.d.: övergå till att verka gladare

ljusning
Ordklass substantiv
ökning av ljustillförsel
speciellt: daggryning Bruklighet något högtidligt
överfört: förbättring av situationen

ljusorgel
Ordklass substantiv
rad av rörliga strålkastare för konstnärliga ljuseffekter, t.ex. på teater
även om skenet från dessa

ljuspenna
Ordklass substantiv
pennliknande föremål med vars hjälp man kan göra ändringar direkt på dataskärm (tack vare en inbyggd fotocell)

ljuspunkt
Ordklass substantiv
punktformig ljuskälla
även utvidgat
överfört: enstaka anledning till hopp eller glädje

ljusramp
Ordklass substantiv
uppställd rad av ljuskällor (vanligen strålkastare e.d.)

ljusreklam
Ordklass substantiv
reklam som utnyttjar ljuseffekter

ljussax
Ordklass substantiv
sax med en liten behållare för avklippning av brinnande ljusveke

ljusskygg
Ordklass adjektiv
som inte tål ljus (om vissa djur eller om sjuk person)
särskilt överfört: skum, misstänkt

ljusskygghet
Ordklass substantiv
det att inte tåla ljus
överfört: det att vara skum eller misstänkt

ljussläckare
Ordklass substantiv
redskap som man släcker brinnande ljus med

ljusstake
Ordklass substantiv
hållare för levande ljus (ofta förgrenad)

ljusstråle
Ordklass substantiv
mycket smalt ljusknippe (teoretiskt endimensionellt)

ljusstyrka
Ordklass substantiv
styrkan av det ljus en ljuskälla utstrålar Bruklighet fysik

ljussvag
Ordklass adjektiv
som samlar ringa ljus (om lins o.d.)

ljussättning
Ordklass substantiv
belysning med lampor för uppnående av ljus och skuggeffekter, t.ex. på teater, vid filminspelning och vid porträttfotografering

ljuster
Ordklass substantiv
ett gaffelformigt fiskredskap som kastas eller stöts mot fisken

ljustra
Ordklass verb
fiska med ljuster

ljustryck
Ordklass substantiv
en avancerad fotografisk metod att framställa bildtryck utan raster och med mycket fint korn (för konstnärlig eller vetenskaplig illustrering) Bruklighet mest historiskt
även om bild som framställts på detta sätt
knappt mätbart tryck som utövas av ljusstrålning

ljustuta
Ordklass substantiv
anordning för signalering med billjus (istället för ljud)

ljusvåg
Ordklass substantiv
elektromagentisk våg varmed ljuset utbreder sig Grammatik vanligen plural

ljusår
Ordklass substantiv
den sträcka ljuset tillryggalägger på ett år (9,46 biljoner kilometer)

ljusäkta
Ordklass adjektiv
som inte förändras vid utsättande för ljus, t.ex. till färgen Bruklighet numera mindre brukligt

ljusälskande
Ordklass adjektiv
som trivs i ljus omgivning (särskilt om växt)

ljuta döden
Frasklass verbfras

ljuv
Ordklass adjektiv
som ger en stark känsla av välbefinnande (kroppsligt, andligt eller både kroppsligt och andligt)
ofta med samtidigt oskuldsfull och lätt erotisk bibetydelse

ljuvlig
Ordklass adjektiv
mycket behaglig för sinnena

lo
Ordklass substantiv
lodjur
LO
Ordklass substantiv
landsorganisationen Grammatik förkortning

loafers
Ordklass substantiv
typ av promenadskor utan snörning

lob
Ordklass substantiv
del av organ som avgränsas genom inskärningar
allmännare: tydligt avgränsat parti av något

lobb
Ordklass substantiv
spel av boll i en hög lyra, avsedd att inte nås av motståndaren (i de flesta bollspel)
även om den spelade bollen

lobba
Ordklass verb
spela en boll i en hög lyra, avsedd att inte nås av motståndaren

lobby
Ordklass substantiv
större hall- eller korridorliknande utrymme (särskilt om hotellfoajé)
grupp som utövar organiserade men informella påtryckningar på beslutsfattare, särskilt på parlamentsledamöter
rum där parlamentsledamot tar emot besökare

lobbyist
Ordklass substantiv
person som ingår i lobby (särskilt i EU-sammanhang)

lobelia
Ordklass substantiv
typ av växt med trattlika, blå blommor i klase eller ax (ofta prydnadsväxt)

lobotomi
Ordklass substantiv
en kirurgisk metod för behandling av vissa psykiska sjukdomar, varvid förbindelserna mellan pannloben och hjärnans under del skärs av

lock
Ordklass substantiv
kortare knippe hår som bildar en cirkel eller en spiral Grammatik ofta plural
tämligen plan anordning för tillslutning av öppningen på ett föremål, vanligen utgörande tillbehör till behållare e.d.
speciellt om vissa maskindelar för tillslutning av öppningar i cylindrar, pannor o.d.
den undre plattan på stränginstrument
bildligt, särskilt i uttryck för undertryckande av information
bräda eller läkt som utgör övertäckning av längsgående skarv mellan bräder Bruklighet byggnadsteknik Grammatik vanligen i obestämd form och i sammansättningar
övertalning genom förespegling av stora fördelar o.d. Grammatik i vissa uttryck
utstötande av lockrop efter villebråd e.d.

locka
Ordklass verb
göra lockig
lägga sig i lockar Grammatik reflexivt
försöka förmå till visst handlande genom att ställa fördelar i utsikt Grammatik ofta med partikel
om icke-levande företeelse: utgöra lockelse
överfört: framkalla
utstöta lockrop (om person eller djur)

lockbete
Ordklass substantiv
något som man lockar med (ofta om bedrägliga förespeglingar e.d.)

lockelse
Ordklass substantiv
förmåga att locka (ofta om abstrakta företeelser)
något som lockar

lockfågel
Ordklass substantiv
fågel som används vid jakt för att locka andra fåglar
även överfört

lockfärg
Ordklass substantiv
särskilt: färg hos blomma som verkar lockande på vissa insekter

lockig
Ordklass adjektiv
som formar sig till lockar (om hår e.d.)
försedd med lockar (om person eller annan företeelse)

lockout
Ordklass substantiv
stridsåtgärd som vidtas av arbetsgivare vid arbetskonflikt och som består i att arbetstagarna utestängs från sin arbetsplats

lockouta
Ordklass verb
genomföra lockout mot

lockpris
Ordklass substantiv
tillfälligt lågt pris på en vara (avsett att locka kunder till affären)

lockrop
Ordklass substantiv
särskilt: läte som djur utstöter för att locka till sig andra djur
utvidgat: läte som boskapsskötare använder för att locka på sina betande djur och styra betesgången
även ytterligare utvidgat

locktång
Ordklass substantiv
tång som efter uppvärmning används för lockning av hår

loco
Ordklass adverb
på viss försäljningsort (i prisnoteringar e.d. för att ange att viss vara finns tillgänglig på den angivna orten för omedelbar leverans)

lod
Ordklass substantiv
metalltyngd som är upphängd i en lina e.d. (som energikälla, för kontroll av lodlinjen eller för undersökning av vattendjup)
metall eller legering som används för lödning
ett mått på silverhalt, uttryckt i sextondelar Bruklighet mindre brukligt
en mindre viktenhet i det gamla svenska måttsystemet (cirka 13 gram)

loda
Ordklass verb
undersöka vattendjup med hjälp av lod
överfört: undersöka, komma underfund med
planlöst ströva omkring och undvika arbete

lodare
Ordklass substantiv
person som planlöst strövar omkring och undviker arbete

lodbar
Ordklass adjektiv
som går attl oda (om vattendrag)

lodbössa
Ordklass substantiv
ett finkalibrigt framladdningsgevär för blykulor Bruklighet historiskt

lodda
Ordklass substantiv
en sill- eller norsliknande laxfisk som förekommer i Norra ishavet men om våren söker sig i stora stim in mot Island och Nordnorge för att leka (viktig för fiskeindustrin)

loden
Ordklass substantiv
ett kraftigt, valkat och ruggat ofta grönt kardgarnstyg (ofta grönt)

lodenrock
Ordklass substantiv
rock av lodentyg

lodis
Ordklass substantiv
lodare Bruklighet vardagligt

lodjur
Ordklass substantiv
ett ljusbrunt kattdjur med höga ben, kort svans och långa hårtofsar på öronen (förr jagat för sitt värdefulla skinns skull, numera fredat)

lodled
Ordklass substantiv
lodrät riktning

lodlina
Ordklass substantiv
lina vid vilken sänklod är fästat
lodrätt hängande lina för gymnastiska övningar inom motionsgymnastiken

lodlinje
Ordklass substantiv
riktning rakt nedåt, som ett lodförsett, fritt hängande snöre intar

lodplan
Ordklass substantiv
vertikalplan

lodrät
Ordklass adjektiv
som har en riktning som sammanfaller med lodlinjens riktning
mer eller mindre horisontell riktning som tänks motsvara lodlinjens riktning

lodskott
Ordklass substantiv
enstaka lodning av vattendjup

lodstreck
Ordklass substantiv
lodrätt streck i text e.d.

loft
Ordklass substantiv
vindsutrymme
övervåning Bruklighet ålderdomligt

loftbod
Ordklass substantiv
timrad tvåvåningsbyggnad med uskjutande svalgång längs övervåningen Bruklighet mest historiskt

loftgång
Ordklass substantiv
utskjutande, öppen gång utmed övre våning i en byggnad, där rummens eller lägenheternas ytterdörrar mynnar

log.
Ordklass substantiv
logaritm Grammatik förkortning

logaritm
Ordklass substantiv
Förkortning log.
tal som anger hur många faktorer av ett visst tal som hopmultiplicerade ger ett visst annat tal till resultat (förr ett vanligt hjälpmedel vid multiplikation och division Bruklighet något exaktare definition i matematiska sammanhang

logaritmisk
Ordklass adjektiv
proportionell mot logaritmen för talet eller variabeln i fråga

logaritmsystem
Ordklass substantiv
sammanfattning av alla logaritmer med samma grundtal

loge
Ordklass substantiv
utrymme i lantbruksbyggnad för förvaring av hö och säd
omklädningsrum för skådespelare i teaterbyggnad e.d.
liten avdelning med åskådarplatser i teatersalong (ofta längs sidovägg)
även allmännare Grammatik i sammansättningar
lokalavdelning av ordenssällskap

logement
Ordklass substantiv
gemensamt sovrum för soldater i militärförläggning e.d.
även allmännare

logera
Ordklass verb
tillfälligt bo på viss plats
låta bo eller övernatta

logg
Ordklass substantiv
ett fartygsinstrument som mäter hastighet och tillryggalagd distans

logga
Ordklass substantiv
logotyp Bruklighet vardagligt Grammatik kortform
logga
Ordklass verb
med logg mäta upp ett fartygs eller en ströms hastighet

logga in
Frasklass verbfras
upprätta samband med dataanläggning

logga ut
Frasklass verbfras
avbryta samband med dataanläggning

loggbok
Ordklass substantiv
dagbok som förs på fartyg över viktigare händelser under resan (särskilt över seglade kurser och distanser)
utvidgat: dagbok över drifttimmar m.m. för större maskiner
ytterligare utvidgat, speciellt: dagbok där skolelever dokumenterar och reflekterar över sitt arbete (under ett projekt eller dylikt eller mer allmänt)

loggert
Ordklass substantiv
ett mindre fiskefartyg med loggertsegel Bruklighet mest historiskt

loggertsegel
Ordklass substantiv
trapetsformat snedsegel som upptill fästs vid snett ställd rå

loggia
Ordklass substantiv
utår öppet, verandaliknande utrymme i byggnad, vanligen uppburet av pelare e.d.

logglas
Ordklass substantiv
tomglas för tidmätning vid loggning med handlogg Bruklighet historiskt

loggskädda
Ordklass substantiv
trekantig träbricka, avpassad för att flyta lodrätt och utgöra fast punkt vid handloggning Bruklighet sjöfart, historiskt

logi
Ordklass substantiv
tillfällig bostad
även om boendet
mer varaktigt boende

logik
Ordklass substantiv
läran om principerna för klart och följdriktigt tänkande
klart och följdriktigt tänkande
händelseutveckling e.d. som tycks följa logiska lagar

logiker
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ägnar sig åt logik (vanligen som forskare)
allmännare: person med god logisk begåvning

logisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med logik
med karakteriserande betydelse: som fyller vissa krav på klart och följdriktigt tänkande
även om person
även om händelseutveckling e.d. som tycks följa logiska lagar

logistik
Ordklass substantiv
gren av logiken som arbetar med matematiska metoder
en vetenskap som studerar problem i samband med materialflöde inom företag eller organisationer (vanligen med huvudsyftet att åsatadkomma metoder för att rätt material skall finnas på rätt plats vid rätt tid)

logo
Ordklass substantiv
logotyp Bruklighet vardagligt Grammatik kortform

logografisk
Ordklass adjektiv
som kännetecknas av att varje tecken motsvarar ett ord (om skriftsystem e.d.)

logogram
Ordklass substantiv
skrivtecken som otsvarar ett ord

logogryf
Ordklass substantiv
typ av ordgåta där det gäller att ange dels ett lösenord, dels ett ord som kan bildas av bokstäverna i lösenordet

logoped
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ägnar sig åt logopedi

logopedi
Ordklass substantiv
läran om språk-, röst- och talrubbningar och deras botande

logotyp
Ordklass substantiv
trycktyp med speciell, vanligen bildmässig utformning av ord eller orddel (vanligen ett firmanamn e.d.)
ofta även om själva bilden eller märket

loj
Ordklass adjektiv
slö och håglös (om person)
även om handling e.d.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.