A - ANTAGLIG

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


a
Ordklass substantiv
sjätte tonen i grundskalan (C-dur) Bruklighet musik
A
Ordklass substantiv
a
Ordklass preposition
från (i uttryck som a dato och a priori)

à
Ordklass preposition
till
till ett pris av

A-aktie
Ordklass substantiv
aktie med högre röstvärde vid bolagsstämma än B-aktie

abakus
Ordklass substantiv
en fyrkantig platta som utgör den översta delen av ett antikt kapitäl
ett gammalt räkneredskap i form av ett bräde med kulor i parallella rännor

abalienation
Ordklass substantiv
avhändande eller överlåtelse, speciellt av fast egendom

abandon
Ordklass substantiv
glad otvungenhet, uppsluppenhet

A-barn
Ordklass substantiv
friskt och välutvecklat (späd)barn Bruklighet något skämtsamt, numera mindre vanligt

abasi
Ordklass substantiv
oförmåga att gå Bruklighet medicin

abbé
Ordklass substantiv
fransk katolsk präst

abbedissa
Ordklass substantiv
föreståndarinna för nunnekloster

abborre
Ordklass substantiv
en vanlig söt- och brackvattenfisk
en populär sportfisk

abborrfiskar
Ordklass substantiv
en ordning benfiskar dit bland annat havsabborrar, familjen abborrfiskar, ciklider, solabborrar och smörbultar hör

abborrpinne
Ordklass substantiv
liten abborre Bruklighet vardagligt

abbot
Ordklass substantiv
föreståndare för ett munkkloster

abbreviation
Ordklass substantiv
förkortning

abbreviatur
Ordklass substantiv
förkortningstecken, bland annat i handskrift och notskrift

abbreviera
Ordklass verb
förkorta

abbreviering
Ordklass substantiv
förkortning

abc
Ordklass substantiv
alfabet
de första grunderna till något

abc-bok
Ordklass substantiv
första läseboken

ABC-stridsmedel
Ordklass substantiv
kärnvapen (atomvapen), biologiska vapen och kemiska vapen

ABC-vapen
Ordklass substantiv
kärnvapen (atomvapen), biologiska vapen och kemiska vapen

abderit
Ordklass substantiv
enfaldig eller dum person (efter den antika staden Abdera i Trakien)

abderitisk
Ordklass adjektiv
enfaldig eller dum (efter den antika staden Abdera i Trakien)

abdikation
Ordklass substantiv
tronavsägelse

abdikera
Ordklass verb
avgå (om kung eller dylikt)

abdomen
Ordklass substantiv
buk, bukhåla
bakkropp hos leddjur

abducera
Ordklass verb
avlägsna från en kropps eller kroppsdels mittlinje Bruklighet medicin

abduktion
Ordklass substantiv
rörelse bort från en kropps eller kroppsdels mittlinje Bruklighet medicin

aber
Ordklass substantiv
hinder, streck i räkningen

aberration
Ordklass substantiv
avvikelse från det normala eller det förväntade Bruklighet vetenskap

abessinier
Ordklass substantiv
etiopier Bruklighet förr
kattras ursprungligen från Abessinien

abiotisk
Ordklass adjektiv
som inte avser levande organismer Bruklighet ekologi

abiturient
Ordklass substantiv
elev som ska avlägga avgångsexamen Bruklighet förr

ablation
Ordklass substantiv
nedsmältning av värmeskölden på noskonen i en rymdfarkost Bruklighet rymdteknik
smältning på ytan av en glaciär

ablativ
Ordklass substantiv
ett kasus i vissa språk

ablution
Ordklass substantiv
rituell sköljning av nattvardskalken i den romersk-katolska kyrkan

abnorm
Ordklass adjektiv
som avviker från det normala eller naturliga
missbildad

abnormitet
Ordklass substantiv
avvikelse från det normala
missbildning

abolition
Ordklass substantiv
beslut av regeringen att ett visst brott inte skall utredas vidare och att åtal inte skall väckas Bruklighet juridik

abolitionism
Ordklass substantiv
rörelse för att avskaffa något
i synnerhet om den amerikanska rörelsen för att avskaffa negerslaveriet

abolitionist
Ordklass substantiv
person som arbetar för av avskaffa något
i synnerhet motståndare till negerslaveriet

abominabel
Ordklass adjektiv
avskyvärd

abonnemang
Ordklass substantiv
beställning för viss tid

abonnent
Ordklass substantiv
person som abonnerar (beställer för viss tid)

abonnera
Ordklass verb
beställa för viss tid, prenumerera

aborigin
Ordklass substantiv
urinnevånare
i synnerhet medlem av Australiens urbefolkning

aboriginsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med urinnevånare, i synnerhet urinnevånarna i Australien

abort
Ordklass substantiv
avbrytande av graviditet
missfall

abortera
Ordklass verb
få missfall
framkalla missfall

abortör
Ordklass substantiv
person som framkallar av missfall, speciellt illegalt, fosterfördrivare

abradera
Ordklass verb
nöta bort, bryta ned Bruklighet geologi

abrakadabra
Ordklass substantiv
innehållslösa ord, nonsens
ursprungligen en trollformel

abrasion
Ordklass substantiv
nedbrytning av kuster och stränder genom inverkan av vågor, tidvatten och kustströmmar Bruklighet geologi

abrégé
Ordklass substantiv
förkortning, sammandrag

abrogation
Ordklass substantiv
avskaffande eller upphävande av en lag

abrovink
Ordklass substantiv
fiffig åtgärd
konstig sak

abrupt
Ordklass adjektiv
plötsligt eller tvärt avbruten

abscess
Ordklass substantiv
begränsad varsamling, böld

absens
Ordklass substantiv
kortvarig medvetslöshet
tillfällig distraktion

absent
Ordklass adjektiv
andligen frånvarande
kroppsligen frånvarande

absentera sig
Frasklass verbfras
avlägsna sig

absent friends
Frasklass nominalfras
frånvarande vänner

absid
Ordklass substantiv
halvrund utbyggnad, vanligen på kyrka
utrymme mellan ytter- och innetält i campingtält

absint
Ordklass substantiv
spritdryck gjord på bland annat malört

abskissa
Ordklass substantiv
koordinaten x för en punkt i ett koordinatsystem

absolut
Ordklass adjektiv
oinskränkt, fullständig, fullkomlig
inte uppblandad, ren
helt och hållet
utan tvekan, bestämt

absoluta nollpunkten
Frasklass nominalfras
den lägsta tänkbara temperaturen
utgångspunkt för kelvinskalan

absolution
Ordklass substantiv
syndernas förlåtelse

absolutism
Ordklass substantiv
helnykterhet
styrelseform där all makt är samlad hos en person eller myndighet, envälde

absolutist
Ordklass substantiv
helnykterist

absolutistisk
Ordklass adjektiv
som avser absolutism (envälde eller helnykterhet)

absolut majoritet
Frasklass nominalfras
mer än hälften av rösterna

absolut monarki
Frasklass nominalfras
oinskränkt kungamakt

absolvera
Ordklass verb
avsluta, fullborda
avlägga examen

absorbent
Ordklass substantiv
material som absorberar (suger upp eller upptar)
speciellt material för ljudisolering av väggar och tak

absorbera
Ordklass verb
suga upp, uppta (ämnen, strålning)
fullständigt uppsluka eller sysselsätta

absorption
Ordklass substantiv
uppsugning, upptagning

abstinens
Ordklass substantiv
avhållsamhet

abstinensbesvär
Ordklass substantiv
besvär som kan uppstå då man plötligt slutar använda till exempel alkohol, nakotika eller tobak

abstract
Ordklass substantiv
kort sammanfattning (av ett vetenskapligt arbete)

abstrahera
Ordklass verb
bortse från det oväsentliga

abstrakt
Ordklass adjektiv
inte påtaglig, utpräglat teoretisk och därigenom svårgripbar

abstraktion
Ordklass substantiv
tankeprocess vid vilken man tar fram det väsentliga och gemensamma och frigör sig från konkreta detaljer
ren tankeskapelse

abstrakt konst
Frasklass nominalfras
icke föreställande konst, nonfigurativ konst

abstrakt substantiv
Frasklass nominalfras
substantiv som inte betecknar ämne eller föremål, till exempel glädje och sorg

abstrus
Ordklass adjektiv
dunkel, svårfattlig

absurd
Ordklass adjektiv
som strider mot sunt förnuft, orimlig

absurdism
Ordklass substantiv
riktning inom teatern som uttrycker tillvarons orimlighet, bland annat med hjälp av en orimlig intrig

absurditet
Ordklass substantiv
orimlighet

abundans
Ordklass substantiv
överflöd

abundant
Ordklass adjektiv
riklig, överflödande

abyssal
Ordklass adjektiv
som rör havsdjupen

a capella
flerstämmig sång utan ackompanjemang av instrument

accelerando
Ordklass substantiv
så småningom snabbare Bruklighet musik

acceleration
Ordklass substantiv
hastighetsökning per tidsenhet

accelerator
Ordklass substantiv
tillsatsämne som påskyndar en process i den kemiska industrin
kärnfysikalisk anläggning som ger laddade partiklar ökad hastighet

accelerera
Ordklass verb
öka hastigheten

accent
Ordklass substantiv
betoning, tonvikt, tryck
betoningsförlopp, till exempel över ett ord
accenttecken (´ `)
brytning när man talar

accentuera
Ordklass verb
uttala med viss betoning
betona, framhålla

accepisse
Ordklass substantiv
mottagningsbevis

accept
Ordklass substantiv
det att utan villkor anta ett anbud
det att ta på sig ansvaret för att betala till exempel en växel
accepterad växel

acceptabel
Ordklass adjektiv
som man kan godta

acceptans
Ordklass substantiv
godkännande

acceptant
Ordklass substantiv
den som godkänner en växel till betalning

acceptera
Ordklass verb
godta, erkänna
godkänna växel till betalning

access
Ordklass substantiv
tillträde, åtkomst

accession
Ordklass substantiv
ökning, nyförvärv

accessionskatalog
Ordklass substantiv
förteckning över nyförvärv på till exempel ett bibliotek

accessit
Ordklass substantiv
mindre akademisk utmärkelse eller belöning

accessoarer
Ordklass substantiv
tillbehör

accessorisk
Ordklass adjektiv
beroende, avhängig Bruklighet fackspråk

accesstid
Ordklass substantiv
den tid som en dator behöver för att finna en viss uppgift, till exempel på ett magnetband Bruklighet databehandling

accidens
Ordklass substantiv
tillfällig eller oväsentlig egenskap

accidenser
Ordklass substantiv
tillfällestryck, till exempel blanketter och visitkort (endast plural)

accidenstryck
Ordklass substantiv
tillfällestryck, till exempel blanketter och visitkort

accidentell
Ordklass adjektiv
tillfällig
oväsentlig

accis
Ordklass substantiv
särskild skatt på vissa varor

accompagnato
Ordklass substantiv
recitativ beledsagat av orkester Bruklighet musik

acedia
Ordklass substantiv
andlig lättja

acetat
Ordklass substantiv
salt eller ester av ättikssyra

acetatsilke
Ordklass substantiv
ett slags konstsilke

aceton
Ordklass substantiv
en flyktig vätska, som bland annat används som lösningsmedel

acetyl
Ordklass substantiv
en atomgrupp (radikal) i ättikssyra

acetylen
Ordklass substantiv
ett gasformigt kolväte

acetylsalicylsyra
Ordklass substantiv
ett medel med bland annat smärtstillande och febernedsättande egenskaper, som ingår i de flesta vanliga värktabletter

aciditet
Ordklass substantiv
surhetsgrad (pH) i en lösning

acidofilus
Ordklass substantiv
en bakterie som finns framför allt i mjölk och i tarmkanalen

ackja
Ordklass substantiv
samernas släde

acklamation
Ordklass substantiv
högljutt bifall

acklimatisera
Ordklass verb
vänja, anpassa
egentligen vänja eller anpassa till klimatet

acklimatisera sig
Frasklass verbfras
vänja sig eller anpassa sig till nya förhållanden

acklimatisering
Ordklass substantiv
tillvänjning, anpassning

ackolad
Ordklass substantiv
omfamning
klammer som förbinder flera notsystem Bruklighet musik

ackomodation
Ordklass substantiv
anpassning
speciellt ett ögas förmåga att ställa in sig för att se på olika avstånd

ackomodera
Ordklass verb
anpassa

ackompanjatris
Ordklass substantiv
kvinna som ger ackompanjemang (musikalisk bakgrund till melodistämman i ett musikstycke), till exempel på piano

ackompanjatör
Ordklass substantiv
man som ger ackompanjemang (musikalisk bakgrund till melodistämman i ett musikstycke), till exempel på piano

ackompanjemang
Ordklass substantiv
den musikaliska bakgrunden till melodistämman i ett musikstycke

ackompanjera
Ordklass verb
ge ackompanjemang (musikalisk bakgrund till melodistämman i ett musikstycke)

ackord
Ordklass substantiv
samklang av flera toner
avlöning som bygger på hur mycket arbete som har utförts
överenskommelse mellan en skuldsatt person eller firma och fordringsägarna, vanligen med nedsättning av det belopp som skall betalas

ackordera
Ordklass verb
underhandla, köpslå

ackreditera
Ordklass verb
ge arbetstillstånd åt en diplomat eller en journalist i ett land, vid en organisation, vid ett evenemang eller dylikt

ackrediterad
Ordklass substantiv
som ackrediterats (fått arbetstillstånd i ett land, vid en organisation, vid ett evenemang e.d.)
ackrediterad
Ordklass adjektiv

ackreditering
Ordklass substantiv
arbetstillstånd åt en diplomat eller en journalist i ett land, vid en organisation, vid ett evenemang eller dylikt

ackumulation
Ordklass substantiv
anhopning, avlagring

ackumulator
Ordklass substantiv
anordning för uppsamling av energi, speciellt elektrisk energi

ackumulera
Ordklass verb
samla, hopa

ackurat
Ordklass adjektiv
alldeles, precis
noggrann

ackuratess
Ordklass substantiv
noggrannhet

ackusativ
Ordklass substantiv
ett kasus i vissa språk

ackuschörska
Ordklass substantiv
barnmorska

ackvirera
Ordklass verb
anskaffa eller förvärva, till exempel kunder

ackvisition
Ordklass substantiv
anskaffande
gott förvärv

ackvisitör
Ordklass substantiv
person som anskaffar, till exempel annonsörer till en tidning

acne
Ordklass substantiv
kvissla i huden, som beror på inflammation i talgkörtel

a conto
(delbetalning) i förskott

acta
Ordklass substantiv
handlingar, dokument

action
Ordklass substantiv
film med spännande, ofta våldsbetonad handling

AD
Ordklass substantiv
Arbetsdomstolen Grammatik förkortning
art director Grammatik förkortning

adagietto
Ordklass substantiv
adagioartat musikstycke Bruklighet musik
adagietto
Ordklass adjektiv
mindre långsamt än adagio Bruklighet musik

adagio
Ordklass substantiv
musikstycke i långsamt tempo Bruklighet musik
adagio
Ordklass adverb
långsamt tempo Bruklighet musik

adamantin
Ordklass substantiv
tandemalj

Adam och Eva
en orkidé med två färgvarianter (röd och gul)

adamsäpple
Ordklass substantiv
den knöl på halsen som hos en man bildas av struphuvudet

adaptation
Ordklass substantiv
anpassning

adapter
Ordklass substantiv
tillsats som gör att en apparat eller dylikt kan anpassas till tillbehör som den inte varit avsedd för från början

adaptera
Ordklass verb
anpassa

adaption
Ordklass substantiv
anpassning

ad arma
till vapen

a dato
från denna dag

ADB
Ordklass substantiv
automatisk databehandling Grammatik förkortning

addend
Ordklass substantiv
tal som adderas (räknas ihop med andra tal)

addenda
Ordklass substantiv
tillägg

addera
Ordklass verb
lägga ihop, räkna ihop

additament
Ordklass substantiv
tillägg, bihang

addition
Ordklass substantiv
ett av de fyra räknesätten
tal av typen 3 + 7

additiv
Ordklass substantiv
som kan adderas eller erhållas genom addition (sammanräkning)
tillsatsämne till till exempel drivmedel eller smörjmedel

adducera
Ordklass verb
föra intill kroppens eller en kroppsdels mittlinje Bruklighet medicin

adekvat
Ordklass adjektiv
fullt motsvarande, riktig

adel
Ordklass substantiv
samhällsgrupp som har eller tidigare har haft hög social ställning och vissa privilegier, i allmänhet på grund av sin börd
ädelhet, ädelt sinne

adelskalender
Ordklass substantiv
regelbundet utkommande förteckning över medlemmarna av adeln i ett visst land

adelskap
Ordklass substantiv
medlemskap i adeln (samhällsgrupp med hög social ställning och vissa privilegier)

adelsman
Ordklass substantiv
man som tillhör adeln (samhällsgrupp med hög social ställning och vissa privilegier)

adelsmärke
Ordklass substantiv
tecken på adel eller ädelhet

adenit
Ordklass substantiv
inflammation i körtel

adenoid
Ordklass substantiv
utväxt i slemhinnorna i det övre svalgrummet Bruklighet medicin
adenoid
Ordklass adjektiv
som avser utväxt i slemhinnorna i det övre svalgrummet Bruklighet medicin

adenovirus
Ordklass substantiv
virus som ger luftvägsinfektion, förkylningsvirus

adeps
Ordklass substantiv
fett

adeps lanae
ullfett

adept
Ordklass substantiv
invigd lärjunge

aderton
Ordklass räkneord
talet 18

ad extremum
till slut

adhd
Ordklass substantiv
beteckning för hyperaktivitetssyndrom

adhesion
Ordklass substantiv
kraft som gör att två kroppar häftar vid varandra

adhesiv
Ordklass adjektiv
vidhäftande

ad hoc
för detta särskilda ändamål

adiafora
Ordklass substantiv
likgiltiga ting, oväsentligheter

adiantum
Ordklass substantiv
blomsteraffärernas grönt att sätta i buketter

adiantumar
Ordklass substantiv
ett släkte ormbunksväxter

ad interim
tills vidare

adjektiv
Ordklass substantiv
egenskapsord, till exempel stor, liten, svensk

adjoint
Ordklass substantiv
medhjälpare, biträde

adjungera
Ordklass verb
tillfälligt tillkalla eller förordna

adjunkt
Ordklass substantiv
lärare i teoretiska ämnen vid gymnasieskola eller för grundskoleelever i årskurs 6-9
präst i lägre ställning

adjunktion
Ordklass substantiv
det att adjungera (tillfälligt tillkalla eller förordna)

adjunktur
Ordklass substantiv
befattning som adjunkt

adjutant
Ordklass substantiv
officer som biträder militär chef eller kunglig person

adjö
Ordklass substantiv
avsked, avskedshälning

adla
Ordklass verb
tilldela någon adelskap
ge högre värde

ad libitum
efter behag
frihet att avvika från notbilden eller improvisera Bruklighet musik

adlig
Ordklass adjektiv
som tillhör adeln (samhällsgrupp med hög social ställning och vissa privilegier)

ad majorem Dei gloriam
"till större ära för Gud" (jesuiternas valspråk)

administration
Ordklass substantiv
förvaltning, skötsel, planering och ledning
styre, förvaltningsapparat eller förvaltningspersonal

administrativ
Ordklass adjektiv
som rör administration (planering och ledning)

administrativt frihetsberövande
Frasklass nominalfras
frihetsberövande genom myndighetsbeslut, inte dom i domstol, till exempel tvångsomhändertagande av barn

administrator
Ordklass substantiv
den som förvaltar någons egendom, utredningsman vid konkurs

administratör
Ordklass substantiv
person som sysslar med administration (planering och ledning)

administrera
Ordklass verb
förvalta, ta hand om och utföra planer, leda (verksamhet, företag)

admirabel
Ordklass adjektiv
beundransvärd

admiratör
Ordklass substantiv
beundrare

admittans
Ordklass substantiv
elektrisk ledningsförmåga Bruklighet fysik
det inverterade värdet av impedansen

ad modum
på samma sätt som, enligt någons metod

admonition
Ordklass substantiv
förmaning, varning, skrapa

ad nauseam
till illamåendets gräns, till övermått så att det blir äckligt

ad notam
till anteckning

adobe
Ordklass substantiv
soltorkad lersten

adolescens
Ordklass substantiv
ungdomsålder

adonis
Ordklass substantiv
bildskön eller tvålfager man (efter Adonis, en skön yngling i den grekiska mytologin)

adonisar
Ordklass substantiv
ett släkte ranunkelväxter

adonti
Ordklass substantiv
tandlöshet

adoptant
Ordklass substantiv
person som adopterar någon

adoptera
Ordklass verb
uppta som eget barn med tillstånd av domstol
göra till sin egen Bruklighet bildligt

adoption
Ordklass substantiv
det att adoptera (uppta som eget barn med tillstånd av domstol)

adoptivbarn
Ordklass substantiv
barn som adopterats (upptagits av någon som eget barn med tillstånd av domstol)

adoptivförälder
Ordklass substantiv
förälder till adoptivbarn (barn som upptagits av någon som eget barn med tillstånd av domstol)

adorabel
Ordklass adjektiv
dyrkansvärd

adoratör
Ordklass substantiv
beundrare, tillbedjare

adorera
Ordklass verb
tillbe

ad rem
till saken

adrenalin
Ordklass substantiv
hormon från binjuremärgen som frigörs bland annat vid stress

adress
Ordklass substantiv
uppgift om plats där man bor
utanskrift på till exempel brev med sådan uppgift
gemensam skrivelse med till exempel tack eller lyckönskan
det tal som anger en viss cell i en dators minne Bruklighet databehandling

adressat
Ordklass substantiv
mottagare av till exempel brev

adressera
Ordklass verb
förse med adress (uppgift om plats där någon bor)
rikta, ställa
tala inför en församling eller ett forum
gripa sig an med, ta itu med ett problem eller dylikt

adsorbera
Ordklass verb
uppta eller koncentrera på sin yta

adsorption
Ordklass substantiv
det att något adsorberas (upptas eller koncentreras på sin yta)

adstringerande
Ordklass adjektiv
sammandragande (om till exempel hudvårdsmedel)

aducera
Ordklass verb
göra smidbar genom en speciell färskningsmetod (om gjutjärn)

a due
för två Bruklighet musik

adult
Ordklass adjektiv
vuxen, könsmogen

ad usum Delphini
till kronprinsens bruk
om böcker och dylikt som rensats från anstötliga partier för att skydda ungdomen Bruklighet bildligt

ad utrumque paratus
beredd till bådadera, det vill säga beredd till svärdet (krigets värv) och boken (andlig bildning)

advantage
Ordklass substantiv
i tennis fördel Bruklighet sport

advektion
Ordklass substantiv
luftens horisontella förflyttning Bruklighet meteorologi

advent
Ordklass substantiv
de fyra veckorna före jul

adventist
Ordklass substantiv
medlem av sekt som tror på Kristi snara återkomst

adventiv
Ordklass adjektiv
inte ursprunglig i ett område eller ett land utan avsiktligt införd och förvildad (om växt)

adventskalender
Ordklass substantiv
bild med numrerade luckor (oftast 24) som öppnas en i per dag första till tjugofjärde december (julafton)

adverb
Ordklass substantiv
ord som vanligen fungerar som adverbial, till exempel här, bra, inte

adverbial
Ordklass substantiv
satsdel som bland annat kan ange plats, tid, sätt, grad och orsak

advers
Ordklass substantiv
framsida på mynt, medalj eller dylikt

adversativ
Ordklass adjektiv
som uttrycker motsats

adversativ konjunktion
Frasklass nominalfras
till exempel men Bruklighet språkvetenskap

advocatus diaboli
djävulens advokat
egentligen den som inför en helgonförklaring har till uppgift att tala mot det föreslagna helgonet
en som mot bättre vetande argumenterar för en orätt sak Bruklighet bildligt

advocera
Ordklass verb
spetsfundigt, utan sakskäl hävda

advokat
Ordklass substantiv
jurist som yrkesmässigt biträder andra i rättsliga ärenden
titel för ledamot i Sveriges advokatsamfund

advokatfiskal
Ordklass substantiv
titel för vissa juridiska tjänstemän vid Kammarkollegiet, som för statens talan i bland annat arvs- och vattenmål

advokatorisk
Ordklass adjektiv
spetsfundig, klurig

advokatyr
Ordklass substantiv
spetsfundig bevisföring

aerob
Ordklass adjektiv
som kräver tillgång till fritt syre Bruklighet biologi

aerobics
Ordklass substantiv
syrekrävande motion, det vill säga konditionsträning i motsats till styrketräning

aerodrom
Ordklass substantiv
flygplats

aerodynamik
Ordklass substantiv
läran om gasers rörelser, särskilt luftens rörelser

aerodynamisk
Ordklass adjektiv
som avser aerodynamik (läran om gasers rörelser)
som avser att minska luftmotståndet
strömlinjeformad

aerofon
Ordklass substantiv
instrument där tonen alstras av luft, bland annat blåsinstrument, dragspel och orgel Bruklighet musik

aerogram
Ordklass substantiv
lätt flygbrev

aeronaut
Ordklass substantiv
flygare

aeronautik
Ordklass substantiv
flygkonst

aeronautisk
Ordklass adjektiv
som avser flygning

aeroplan
Ordklass substantiv
flygplan

aerosol
Ordklass substantiv
system av finfördelade partiklar av vätska eller fast ämne i luft eller annan gas

aerosolförpackning
Ordklass substantiv
sprejförpackning

aerostat
Ordklass substantiv
luftfarkost som bygger på principen lättare än luft, till exempel en luftballong eller ett luftskepp

aerostatik
Ordklass substantiv
läran om gasers jämvikt

aerostatisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med aerostatik (läran om gasers jämvikt)

afasi
Ordklass substantiv
oförmåga att tala eller att förstå tal och skrift på grund av en skada eller en sjukdom i hjärnan

afasisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med afasi (oförmåga att tala eller att förstå tal och skrift)
som lider av afasi

afatiker
Ordklass substantiv
person som lider av afasi (oförmåga att tala eller att förstå tal och skrift)

afatisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med afasi (oförmåga att tala eller att förstå tal och skrift)
som lider av afasi

affekt
Ordklass substantiv
sinnesrörelse, upphetsning, häftig känsla

affektation
Ordklass substantiv
tillgjordhet

affekterad
Ordklass adjektiv
tillgjord, konstlad

affektion
Ordklass substantiv
tillgivenhet
förkärlek, svaghet för något
sjuklig förändring, störning Bruklighet medicin

affektionsvärde
Ordklass substantiv
känslovärde, personligt värde till skillnad från ekonomiskt värde

affektiv
Ordklass adjektiv
känsloladdad

affektiv störning
Frasklass nominalfras
psykisk störning som yttrar sig i ändrad grundstämning (depression eller mani)

afferent
Ordklass adjektiv
som leder inåt från perifera till centrala kroppsorgan (om nerver, blodkärl med mera)

affetuoso
Ordklass adjektiv
med känsla Bruklighet musik

afficiera
Ordklass verb
påverka, angripa, sjukligt förändra

affidavit
Ordklass substantiv
av myndighet bestyrkt edlig förklaring Bruklighet juridik

affinitet
Ordklass substantiv
släktskap, närhet
olika ämnens benägenhet att reagera med varandra Bruklighet kemi

affirmation
Ordklass substantiv
bekräftelse

affirmativ
Ordklass adjektiv
bekräftande, jakande

affirmera
Ordklass verb
bekräfta

affisch
Ordklass substantiv
plakat, anslag

affischera
Ordklass verb
sätta upp plakat eller anslag
öppet visa Bruklighet bildligt

affix
Ordklass substantiv
stavelse som läggs till en ordstam Bruklighet språkvetenskap

affrikata
Ordklass substantiv
kombination av klusil och frikata, till exempel det första och sista ljudet i engelska church Bruklighet språkvetenskap

affär
Ordklass substantiv
butik, firma
handelsuppgörelse, handelstransaktion
angelägenhet, mellanhavande, händelse

affärer
Ordklass substantiv
handelsverksamhet
ekonomisk ställning

affärsbank
Ordklass substantiv
kreditinstitut med allsidigt utbud av ekonomiska tjänster

affärsbiträde
Ordklass substantiv
expedit

affärsman
Ordklass substantiv
person som driver handel

affärsmässig
Ordklass adjektiv
bruklig i affärssammanhang, ekonomisk
saklig, nykter

affärsverk
Ordklass substantiv
statligt eller kommunalt organ som bedriver affärsrörelse, till exempel SJ och Luftfartsverket

affärsängel
Ordklass substantiv
riskkapitalist som dessutom bidrar med sin erfarenhet, sitt kunnande och sina kontakter

afghan
Ordklass substantiv
person från Afghanistan
en vinthund

afghanhund
Ordklass substantiv
en vinthund

aflatoxin
Ordklass substantiv
ett cancerframkallande mögelgift, som via mögelskadat kreatursfoder kan spridas i mycket små mängder till mjölk

aforism
Ordklass substantiv
något tänkvärt, uttryckt i koncentrerad, litterär form, tänkespråk

aforistiker
Ordklass substantiv
författare av aforismer (tänkvärda texter, uttryckta i koncentrerad, litterär form)

aforistisk
Ordklass adjektiv
kärnfull, kortfattad

afrikaan
Ordklass substantiv
vit invånare i Sydafrika, som talar afrikaans (språk utvecklat ur nederländska)

afrikaans
Ordklass substantiv
språk utvecklat ur nederländska, som talas i Sydafrika, kapholländska

afrikan
Ordklass substantiv
person från Afrika
neger

afrikand
Ordklass substantiv
äldre benämning på afrikaan (vit invånare i Sydafrika som talar afrikans)

afrikanisera
Ordklass verb
göra afrikansk, frigöra område i Afrika från utländskt (västerländskt) inflytande

afrikanist
Ordklass substantiv
afrikaforskare, afrikakännare

afrikansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Afrika (en kontinent belägen söder om Europa)

afroamerikan
Ordklass substantiv
svart amerikan

afroasiatisk
Ordklass adjektiv
från Afrika eller Asien

afroasiatiska språk
Frasklass nominalfras
en språkstam som omfattar semitiska språk samt bland annat fornegyptiska, berberspråk och tchadspråk

afrodisiakum
Ordklass substantiv
medel som anses stegra sexualdriften

afroditisk
Ordklass adjektiv
som avser eller påminner om den antika grekiska gudinnan Afrodite

afrofrisyr
Ordklass substantiv
en burrig, smålockig frisyr

afte
Ordklass substantiv
små sår i munslemhinnan, blåsor i munnen Bruklighet medicin

afterbeat
Ordklass substantiv
efterslag
betoning på andra och fjärde taktslaget i jazz och popmusik

after shave
rakvatten

after-ski
Ordklass substantiv
efter skidåkningen (om klädsel med mera)

afton
Ordklass substantiv
kväll

aftonbön
Ordklass substantiv
bön läst på kvällen innan man lägger sig
kortare eftermiddagsgudstjänst

aftondräkt
Ordklass substantiv
vanligen smoking för män och likvärdig klädsel för kvinnor

aftonrodnad
Ordklass substantiv
rödfärgning av himlen vid solnedgången

aftonstjärna
Ordklass substantiv
en liljeväxt

aftonstjärnan
Ordklass substantiv
planeten Venus när den syns på kvällshimlen i väster

aftonsång
Ordklass substantiv
eftermiddagsgudstjänst

aftonvard
Ordklass substantiv
kvällsmåltid Bruklighet ålderdomligt

aftös
Ordklass adjektiv
som har att göra med afte (små sår i munslemhinnan)

aftös stomatit
små sår i munslemhinnan, blåsor i munnen Bruklighet medicin

ag
Ordklass substantiv
ett halvgräs

aga
Ordklass substantiv
kroppslig bestraffning, stryk
aga
Ordklass verb
ge (ett barn) stryk

agam
Ordklass adjektiv
som fortplantar sig utan befruktning

agamer
Ordklass substantiv
en familj ödlor i Afrika, Asien och Australien

agape
Ordklass substantiv
Guds kärlek till människorna
den kristna osjälviska kärleken i till nästan (i motsats till eros, den sinnliga kärleken)
kärleksmåltid i den fornkristna kyrkan

agar
Ordklass substantiv
kolhydrat av sydostasiatiska havsalger, som används i näringslösningar för bakterioldling och som stelningsmedel vid matlagning

agar-agar
Ordklass substantiv
kolhydrat av sydostasiatiska havsalger
används i näringslösningar för bakterioldling och som stelningsmedel vid matlagning

agat
Ordklass substantiv
bokig prydnadssten, varietet av kalcedon

agave
Ordklass substantiv
ett tropiskt växtsläkte

agenda
Ordklass substantiv
minneslista, dagordning, PM
de frågor som är aktuella i politik och samhällsdebatt Bruklighet bildligt

agens
Ordklass substantiv
verksam faktor, verksamt ämne
ämne som framkallar en reaktion Bruklighet kemi

agent
Ordklass substantiv
affärsombud, representant
person som har hemligt uppdrag i främmande land
satsdel som i passiv sats betecknar den handlande, till exempel författaren i satsen boken skrevs av författaren

agent provocateur
polisspion eller dylikt som lockar någon att begå en straffbar handling

agentur
Ordklass substantiv
verksamhet som ombud eller representant för firma

agera
Ordklass verb
spela rollen av, låtsas vara
handla, göra något

agerande
Ordklass substantiv
vad man företar sig

agg
Ordklass substantiv
ovilja, fiendskap

agglomerat
Ordklass substantiv
hopgyttring

agglomeration
Ordklass substantiv
tätbebyggelse, tätort

agglutination
Ordklass substantiv
hopklumpning av till exempel bakterier eller blodkroppar Bruklighet medicin

agglutinera
Ordklass verb
klumpa ihop sig

agglutinerande språk
Frasklass nominalfras
språk som bildar ordformer genom att foga böjningsändelser och andra ordbildningselement efter varandra direkt till roten av ord

aggravera
Ordklass verb
förvärra

aggregat
Ordklass substantiv
anhopning, sammangyttring
grupp av samarbetande maskiner

aggregation
Ordklass substantiv
hopklumpning

aggregationstillstånd
Ordklass substantiv
vart och ett av materiens tre tillstånd (fast tillstånd, flytande tillstånd eller gastillstånd)

aggression
Ordklass substantiv
angrepp, fientlig handling
fientlig (aggressiv) känsla

aggressionspolitik
Ordklass substantiv
angreppspolitik

aggressiv
Ordklass adjektiv
som har lust att gå till anfall, påstridig

aggressivitet
Ordklass substantiv
det att vara aggressiv (ha lust att gå till anfall)

agility
Ordklass substantiv
egentligen vighet
hinderlöpning för hundar på en speciell bana

agio
Ordklass substantiv
det belopp som en kurs överstiger det nominella värdet med, kursvinst på valutor och värdepapper

agitation
Ordklass substantiv
(politisk) propaganda
orostillstånd med häftiga kroppsrörelser

agitato
Ordklass adjektiv
upprört, stormigt Bruklighet musik

agitator
Ordklass substantiv
person som agiterar (gör propaganda)

agitera
Ordklass verb
göra propaganda

agiterad
Ordklass adjektiv
upphetsad, orolig

agn
Ordklass substantiv
blomfjäll och fruktskal av säd, som avskiljs vid tröskning
bete vid fiske

agna
Ordklass verb
förse med bete vid fiske

agnat
Ordklass substantiv
släkting på manssidan

agnatisk succession
Frasklass nominalfras
arvsrätt endast på manslinjen

agnatisk tronföljd
Frasklass nominalfras
arvsrätt till tronen endast för män

agnosticism
Ordklass substantiv
läran att kunskap om Gud eller all kunskap är omöjlig

agnostiker
Ordklass substantiv
person som hyllar agnosticismen (läran att kunskap om Gud är omöjlig) och alltså varken är troende eller ateist

agnus Dei
Frasklass nominalfras
egentligen Guds lamm
sista satsen i den katolska mässan

agogik
Ordklass substantiv
läran om tempo och temposkiftningar när ett musikstycke spelas Bruklighet musik

agoni
Ordklass substantiv
dödskamp

agora
Ordklass substantiv
torget i städer i antikens Grekland, centrum för handeln och det politiska livet

agorafobi
Ordklass substantiv
torgskräck

agraff
Ordklass substantiv
prydnadsspänne
sårklämma

agrar
Ordklass substantiv
jordbrukare, jordbruksrepresentant
medlem eller anhängare av agrarförbundet (politiskt parti i Finland, numera centerpartiet) Bruklighet förr
som gäller jordbruket

agrarförbundet
Ordklass substantiv
politiskt parti i Finland, numera centerpartiet

agreabel
Ordklass adjektiv
angenäm, behaglig

agremang
Ordklass substantiv
en regerings godkännande av ett diplomatiskt sändebud

agremanger
Ordklass substantiv
fördelar, behag

agrikultur
Ordklass substantiv
jordbruk, åkerbruk

agrikulturell
Ordklass adjektiv
som har att göra med jordbruk

agronom
Ordklass substantiv
vetenskapligt utbildad jordbrukare
person med agronomexamen

agronomi
Ordklass substantiv
lantbruksvetenskap

agronomie
Ordklass adjektiv
i titlar som till exempel agronomie doktor om person som avlagt examen vid Lantbruksuniversitetet

agronomisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med lantbruk

agrypni
Ordklass substantiv
sömnlöshet

aha-upplevelse
Ordklass substantiv
det att man plötsligt förstår ett problem eller ett sammanhang som tidigare verkat obegripligt

AI
Ordklass substantiv
artificiell intelligens Grammatik förkortning

aids
Ordklass substantiv
acquired immunodeficiency syndrome Grammatik förkortning

aikido
Ordklass substantiv
en japansk kampsport

ainu
Ordklass substantiv
medlem av en folkgrupp i norra Japan
ainuernas språk

aioli
Ordklass substantiv
provensalsk vitlöksmajonäs

air
Ordklass substantiv
min, uppsyn
fläkt, doft
visa eller melodisk sats Bruklighet musik

airbag
Ordklass substantiv
krockkudde

air conditioning
Frasklass nominalfras
luftkonditionering

airedaleterrier
Ordklass substantiv
en storväxt, strävhårig hundras

air mail
Frasklass nominalfras
flygpost (på kuvert och dylikt)

aiss
Ordklass substantiv
tonen a höjd med ett halvt tonsteg

aj
Ordklass interjektion
utropsord vid bland annat smärta, beklagande och varning

ajourföra
Ordklass verb
göra till exempel en förteckning aktuell, uppdatera

ajournera
Ordklass verb
skjuta upp till exempel ett påbörjat sammanträde

ajöss
Ordklass interjektion
adjö Bruklighet vardagligt

akacia
Ordklass substantiv
kvistar av akaciaarter kallas i blomsterhandeln mimosa

akacior
Ordklass substantiv
ett släkte träd eller buskar av familjen ärtväxter, som främst växer i tropiska länder

akademi
Ordklass substantiv
samfund med till exempel vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt syfte

akademiker
Ordklass substantiv
lärare eller studerande vid universitet eller högskola
person med examen från universitet eller högskola

akademisk
Ordklass adjektiv
som avser universitet, högskola eller akademi
stel, konservativ (om konst och dylikt)

akademisk fråga
Frasklass nominalfras
problem utan praktisk betydelse

akademisk kvart
Frasklass nominalfras
den kvart som får förflyta efter utsatt tid innan en föreläsning börjar

akademiskt bildad
som har studerat vid högskola

akademist
Ordklass substantiv
medlem av en akademi (samfund med till exempel vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt syfte)
anhängare av en akademisk konstnärlig smak

akantus
Ordklass substantiv
björnkloört (en art i familjen akantusväxter), odlad som prydnadsväxt
bladornament på bland annat korintiska kapitäl

akantusar
Ordklass substantiv
familjen akantusväxter

A-kassa
Ordklass substantiv
arbetslöshetskassa" Grammatik förkortning

akatalektisk
Ordklass adjektiv
med alla versfötter fullständiga Bruklighet verslära

akilleshäl
Ordklass substantiv
sårbar (efter den grekiske sagohjälten Akilles, vars ena häl var hans enda sårbara punkt Bruklighet bildligt

akillessena
Ordklass substantiv
hälsena

akkadiska
Ordklass substantiv
ett utdött semitiskt språk (assyriska och babyloniska)

akleja
Ordklass substantiv
en prydnadsväxt

akolut
Ordklass substantiv
lägre hjälppräst eller lekman med enklare liturgiska uppgifter inom bland annat den ortodoxa och den katolska kyrkan

akolyt
Ordklass substantiv
lägre hjälppräst eller lekman med enklare liturgiska uppgifter inom bland annat den ortodoxa och den katolska kyrkan

akonitin
Ordklass substantiv
ett gift hos växtsläktet Aconitum (stormhatt)

akribi
Ordklass substantiv
vetenskaplig noggrannhet

akrobat
Ordklass substantiv
artist som gör svåra gymnastiska konststycken

akrobatik
Ordklass substantiv
akrobatkonster

akrolit
Ordklass substantiv
antik grekisk staty av mestadels trä men med huvud, händer och fötter av sten, vanligen marmor

akromatisk
Ordklass adjektiv
färglös
utan färgspridning (om lins eller dylikt)

akromegali
Ordklass substantiv
sjukdom med onormal tillväxt av främst händer, fötter, öron näsa och haka

akronym
Ordklass substantiv
initialförkortning, till exempel KF (Kooperativa Förbundet)

akropol
Ordklass substantiv
borgklippan i antika grekiska städer

akrostikon
Ordklass substantiv
dikt där versradernas begynnelsebokstäver bildar ett ord, namndikt

akryl
Ordklass substantiv
benämning på vissa syntetiska material

akrylamid
Ordklass substantiv
giftig kemisk förening, som bland annat används som råvara till tätningsmedel

akt
Ordklass substantiv
handling
högtidlig förrättning eller ceremoni
samling av dokument i ett visst ärende
huvudavdelning i ett skådespel
naken modell
teckning eller målning efter naken modell

akta
Ordklass verb
vara rädd om
värdera, uppskatta

akta dig
se upp (som varning för fara)
uttryck för obestämt hot

akta dig för kitt
Frasklass verbfras
akta dig (särskilt för något obehagligt som det är svårt att bli fri ifrån, t.ex. äktenskap eller tvivelaktiga affärer)

akta sig för
Frasklass verbfras
vara försiktig med, försöka undvika

akter
Ordklass substantiv
bakre delen av ett fartyg

akterlig
Ordklass adjektiv
som är belägen i eller kommer från aktern (bakre delen av ett fartyg)

akterseglad
Ordklass adjektiv
som blev kvar i hamn när båten avgick

akterskepp
Ordklass substantiv
den del av ett fartyg som är akter om dess bredaste del

aktersnurra
Ordklass substantiv
utombordsmotor Bruklighet vardagligt
båt med utombordsmotor

akterspegel
Ordklass substantiv
platt parti längst akter ut på ett fartyg

akterst
Ordklass adjektiv
längst akter ut

akter ut
i aktern (bakre delen av ett fartyg)

akterut
Ordklass adverb
i aktern (bakre delen av ett fartyg)

akter över
i akterns riktning

akteröver
Ordklass adverb
i akterns riktning

aktie
Ordklass substantiv
andel i bolag
aktiebrev
anseende, ställning Bruklighet bildligt

aktiebok
Ordklass substantiv
förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag

aktiebolag
Ordklass substantiv
bolag bildat genom att minst tre personer satsat ett aktiekapital, fördelat i andelar (aktier), som kan köpas och säljas

aktiebrev
Ordklass substantiv
delägarbevis i aktiebolag

aktiefond
Ordklass substantiv
samling av aktier i vilken man kan köpa delägarskap

aktiekapital
Ordklass substantiv
summan av det nominella värdet av ett aktiebolags samtliga aktier

aktiemajoritet
Ordklass substantiv
mer än hälften av aktierna i ett aktiebolag
innehav av mer än hälften av aktierna i ett aktiebolag

aktieportfölj
Ordklass substantiv
ett företags eller en persons samlade aktieinnehav

aktiepost
Ordklass substantiv
ett antal aktier

aktiesparklubb
Ordklass substantiv
sammanslutning med syfta att köpa och förvalta aktier för medel som medlemmarna sparat

aktieutdelning
Ordklass substantiv
den del av ett bolags vinst som delas ut till aktieägarna

aktinid
Ordklass substantiv
vart och ett av de radioaktiva grundämnena med atomnummer från 89 till 103, bland annat aktinium, torium, uran, plutonium och lawrencium

aktinium
Ordklass substantiv
ett radioaktivt metalliskt grundämne

aktion
Ordklass substantiv
handling, ingripande

aktionsart
Ordklass substantiv
det sätt varpå den av ett verb beteckande handlingen försiggår (till exempel har sova och somna olika aktionsart) Bruklighet språkvetenskap

aktionsradie
Ordklass substantiv
räckvidd
den sträcka som till exempel ett flygplan kan trafikera utan bränslepåfyllning

aktionär
Ordklass substantiv
aktieägare Bruklighet juridik

aktiv
Ordklass adjektiv
verksam, driftig

aktiva
Ordklass substantiv
tillgångar i en balansräkning Bruklighet bokföring

aktivera
Ordklass verb
göra verksam

aktiv form
Frasklass nominalfras
verbform som används när subjektet i en sats är den som gör något, till exempel äter i satsen Gustav äter Bruklighet språkvetenskap

aktivism
Ordklass substantiv
krav på politisk handling, till exempel krav på deltagande i krig

aktivist
Ordklass substantiv
person som kräver politisk handling, deltar i demonstrationer och dylikt

aktivitet
Ordklass substantiv
verksamhet
handlingskraft

aktivitetsgaranti
Ordklass substantiv
statligt garanterad sysselsättning med viss ersättning för långvarigt arbetslösa

aktivt kol
Frasklass nominalfras
högporöst kol med stor förmåga till adsorption, använt bland annat i skyddsmasker för rening av gaser

aktivum
Ordklass substantiv
verb i aktiv form, till exempel äter i satsen Gustav äter

aktning
Ordklass substantiv
respekt, vördnad, uppskattning

aktningsvärd
Ordklass adjektiv
värd uppskattning
betydande, ansenlig

aktra
Ordklass adjektiv
längre eller längst mot en båts akter

aktre
Ordklass adjektiv
längre eller längst mot en båts akter

aktris
Ordklass substantiv
skådespelerska

aktsam
Ordklass adjektiv
försiktig

aktstycke
Ordklass substantiv
dokument

aktualisera
Ordklass verb
göra aktuell (intressant och viktig just nu)
framkalla eller återkalla i medvetandet

aktualitet
Ordklass substantiv
det att vara intressant och viktig just nu
något aktuellt eller nytt

aktuarie
Ordklass substantiv
tjänsteman med matematisk-statistiska uppgifter i främst ämbetsverk eller försäkringsbolag

aktuell
Ordklass adjektiv
intressant och viktig just nu eller just då
nuvarande, närvarande

aktör
Ordklass substantiv
skådespelare
person som agerar på ett visst område, till exempel på finansmarknaden

akupunktur
Ordklass substantiv
kinesisk metod för smärtlindring och sjukdomsbehandling genom instickande av nålar

akustik
Ordklass substantiv
läran om ljudet
ljudförhållanden i en lokal eller dylikt

akustisk
Ordklass adjektiv
som rör ljud eller ljudförhållanden

akustisk gitarr
Frasklass nominalfras
gitarr utan elektisk förstärkning

akut
Ordklass substantiv
kortform för akutmottagning (läkarmottagning för patienter som måste behandlas omedelbart) Bruklighet vardagligt
akut
Ordklass adjektiv
skarp, plötslig, överhängande
hastigt påkommen (om sjukdom)

akutfall
Ordklass substantiv
sjukdomsfall eller patient som måste behandlas omedelbart

akutmottagning
Ordklass substantiv
läkarmottagning, oftast på sjukhus, för akutfall (patienter som måste behandlas omedelbart)

akvamarin
Ordklass substantiv
en blå eller svagt grön ädelsten (en variant av beryll)

akvanaut
Ordklass substantiv
djuphavsdykare

akvarell
Ordklass substantiv
målning med icke täckande vattenfärg

akvarellist
Ordklass substantiv
konstnär som målar akvareller (målningar med icke täckande vattenfärg)

akvarium
Ordklass substantiv
vattenbehållare för fiskar och vattenväxter

akvatint
Ordklass substantiv
etsningsmetod vars uttrycksmedel inte är linjer utan tonade ytor

akvatisk
Ordklass adjektiv
som avser vatten

akvavit
Ordklass substantiv
kryddat brännvin
egentligen livets vatten

akvedukt
Ordklass substantiv
i antiken vattenledning
bro på vilken en kanal förs fram, kanalbro

à la
enligt, på någons sätt, t.ex. biff à la Lindström

alabaster
Ordklass substantiv
marmorliknande, genomskinligt gips

à la bonne heure
nåväl, gärna för mig

à la carte
som tillagas på beställning på restaturang (i motsats till t.ex. dagens rätt)

aladåb
Ordklass substantiv
en kall maträtt med kött- eller fiskbitar i gelé

A-laget
Ordklass substantiv
de socialt utslagna (som grupp) Bruklighet ironiskt

alagreck
Ordklass substantiv
meanderornament

alali
Ordklass substantiv
oförmåga att tala på grund av fel i talorganen

à la minute
som tillagas efter beställningen Bruklighet restaurangterm

à la mode
på modet

alar
Ordklass substantiv
ett släkte lövträd med kottliknande honblommor

alarm
Ordklass substantiv
varnings- eller utryckningssignal
apparat som kan ge varnings- eller utryckningssignal
uppståndelse

alarmera
Ordklass verb
slå larm, varna
oroa

alarmism
Ordklass substantiv
benägenhet att överdriva faror och varna för dem i onödan

alarmist
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt att överdriva faror och varna för dem i onödan

alba
Ordklass substantiv
vit mässkjorta
en biskops tunika
morgonsång
en provensalsk trubadursång

alban
Ordklass substantiv
person från Albanien

albanska
Ordklass substantiv
ett indoeuropeiskt språk
kvinna från Albanien

albatross
Ordklass substantiv
en stor havsfågel av en familj stormfåglar

albedo
Ordklass substantiv
förhållandet mellan den ljusmängd som faller in mot en kropp och den ljusmängd som kroppen reflekterar

albigenser
Ordklass substantiv
medlem eller anhängare av en sydfransk kyrkokritisk rörelse på 1100- och 1200-talen (av kyrkan betraktad som kättare)

albinism
Ordklass substantiv
medfödd brist på pigment, vilket medför skär hud, vitt hår och röda ögon

albino
Ordklass substantiv
person eller djur med albinism (medfödd brist på pigment, vilket medför skär hud, vitt hår och röda ögon)

Albion
Ordklass substantiv
poetisk benämning på Storbrtiannien

alborada
Ordklass substantiv
morgonsång
en spansk folksång

album
Ordklass substantiv
bok eller pärm som man samlar till exempel kort eller frimärken i

albumin
Ordklass substantiv
ett sorts äggviteämne i blodet

albuminuri
Ordklass substantiv
förekomst av äggvita i urinen, vilket bland annat är ett symptom på njursjukdom

alcalde
Ordklass substantiv
spansk borgmästare

al cantara
ett mockaliknande tyg, som bland annat används till kavajer och damdräkter (egentligen varumärke)

aldehyd
Ordklass substantiv
kemisk förening som innehåller gruppen -CHO (en atom av vartdera kol, väte och syre), som ingår i många eteriska oljor och används bland annat i parfymindustrin

al dente
till tanden
inte helt mjukkokt utan med visst tuggmotstånd (om spagetti och dylikt)

aldrig
Ordklass adverb
inte någon gång

aldrig i livet
under inga omständigheter Bruklighet vardagligt

ale
Ordklass substantiv
alvirke Bruklighet provinsiellt
engelsk typ av ljust, överjäst öl

alea jacta est
Frasklass sats
tärningen är kastad

aleatorik
Ordklass substantiv
musik som vid framförandet ger musikerna frihet att välja och improvisera inom den ram som tonsättaren fastställt

aleatorisk musik
Frasklass nominalfras
musik som vid framförandet ger musikerna frihet att välja och improvisera inom den ram som tonsättaren fastställt

alemanner
Ordklass substantiv
germanskt folk under folkvandringstiden

alert
Ordklass adjektiv
pigg, vaken, påpasslig

alexanderhugg
Ordklass substantiv
enkel och drastisk lösning på ett problem (efter berättelsen om hur Alexander den store löste den gordiska knuten med ett svärdshugg) Bruklighet bildligt

alexandrin
Ordklass substantiv
sextaktig, parvis rimmad jambisk vers utan strofindelning Bruklighet verslära

alexandrinsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med den grekiska kulturen i forntidens Alexandria i Egypten

alexi
Ordklass substantiv
oförmåga att förstå skrivet språk till följd av en hjärnskada

alf
Ordklass substantiv
ett naturväsen i den fornnordiska mytologin

alfabet
Ordklass substantiv
förråd av tecken (bokstäver) i en alfabetisk skrift, uppräknade i en bestämd ordning (i det nuvarande svenska alfabetets fall: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, å, ä, ö)

alfabetisera
Ordklass verb
ordna alfabetiskt
lära någon att läsa och skriva

alfabetisk ordning
Frasklass nominalfras
ordning efter alfabetet

alfabetisk skrift
Frasklass nominalfras
skriftsystem där i princip varje tecken står för ett språkljud

alfalfa
Ordklass substantiv
blålusern, i synnerhet dennas groddar

alfanumerisk
Ordklass adjektiv
som använder både bokstäver och siffror (om teckensystem och dylikt)

alfapartikel
Ordklass substantiv
positivt laddad atomkärna av helium

alfaslang
Ordklass substantiv
snabel-a

alfastrålning
Ordklass substantiv
radioaktiv strålning bestående av alfapartiklar

al fine
till det ställe i noterna som markerats med ordet fine (slut) Bruklighet musik

alfågel
Ordklass substantiv
andfåglar av underfamiljen dykänder

alförrädare
Ordklass substantiv
andfåglar av underfamiljen dykänder

alg
Ordklass substantiv
en av växtrikets huvudgrupper, som huvudsakligen utgörs av vattenlevande kryptogamer (allt från enkla, encelliga organismer till stora växter med grenar och rötter, till exempel tång), som är viktiga som producenter av organiska ämnen

algebra
Ordklass substantiv
räkning med allmänna symboler, bland annat bokstäver

algerier
Ordklass substantiv
persom från Algeriet

algeriska
Ordklass substantiv
kvinna från Algeriet

algesi
Ordklass substantiv
smärta
förmåga att känna smärta

algonkin
Ordklass substantiv
medlem av en grupp nordamerikanska indianfolk som talar algonkinspråk

algoritm
Ordklass substantiv
metod eller schema för lösning av matematiskt eller logiskt problem

alhidad
Ordklass substantiv
den del av ett vinkelmätningsinstrument, till exempel en sextant, som bär avläsningsanordningen

alias
Ordklass adjektiv
med annat namn, även kallad

alibi
Ordklass substantiv
egentligen bevis för att man vid tiden för ett brott befunnit sig på annan plats än brottsplatsen
förevändning Bruklighet bildligt

alienation
Ordklass substantiv
känsla av främlingskap eller av att man är utanför

alienerad
Ordklass adjektiv
som känner sig utanför

alifatiska föreningar
Frasklass nominalfras
organiska kemiska föreningar som har kolatomerna i öppna kedjor

alika
Ordklass substantiv
kaja Bruklighet provinsiellt

alkaisk vers
Frasklass nominalfras
en strofform i antik grekisk och romersk poesi

alkali
Ordklass substantiv
benämning på en alkalimetalls karbonat eller hydroxid

alkalimetall
Ordklass substantiv
vart och ett av grundämnena litium, natrium, rubidium, cesium och francium

alkalisk
Ordklass adjektiv
lutaktig, frätande

alkalisk reaktion
Frasklass nominalfras
reaktion med större pH-värde än 7

alkaloid
Ordklass substantiv
en sorts vanligen giftigt ämne av basisk natur från framför allt växtriket, till exempel nikotin och morfin

alkanna
Ordklass substantiv
en sydeuropeisk ört av familjen strävbladiga
rött färgämne ur denna ört

alkekung
Ordklass substantiv
en arktisk alkfågel

alkemi
Ordklass substantiv
gamla tiders försök att göra guld av andra ämnen

alkemist
Ordklass substantiv
guldmakare

alkfåglar
Ordklass substantiv
familj inom ordningen vadarfåglar, dit bland annat tordmule, grisslor, alkekung och lunnefågel hör

alkohol
Ordklass substantiv
organiskt ämne tillhörande gruppen alkoholer
vanligen ett av dessa ämnen, etylalkohol eller etanol, som ingår i spritdrycker med mera

alkoholfri
Ordklass substantiv
utan alkohol (om dryck)
enligt svensk lagstiftning om dryck som innehåller mindre än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol

alkoholhaltig
Ordklass adjektiv
som innehåller alkohol (om dryck)

alkoholhaltig dryck
Frasklass nominalfras
enligt svensk lag dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol

alkoholiserad
Ordklass adjektiv
beroende av alkohol

alkoholism
Ordklass substantiv
sjukligt alkoholbegär

alkoholist
Ordklass substantiv
person som lider av sjukligt alkoholbegär

alkoholstyrka
Ordklass substantiv
andelen alkohol i en alkoholhaltig dryck

alkolås
Ordklass substantiv
anordning i en bil som gör att bilen inte startar om föraren är onykter

alkoläsk
Ordklass substantiv
alkoholhaltig läskedryck

alkor
Ordklass substantiv
familj inom ordningen vadarfåglar, dit bland annat tordmule, grisslor, alkekung och lunnefågel hör

alkotest
Ordklass substantiv
metod att genom utandningsluften avslöja alkoholhalt i blodet hos till exempel bilförare

alkov
Ordklass substantiv
avgränsad eller inbyggd del av ett rum (för säng eller dylikt)

all
Ordklass pronomen
varje, varje slags
hela
slut Bruklighet ålderdomligt

alla breve
taktart med halvnoten som rytmisk enhet, vanligen 2/2-takt Bruklighet musik

alla gånger
säkert Bruklighet vardagligt

Allah
Ordklass substantiv
Guds namn i islam

alla helgons dag
Frasklass nominalfras
helgdag firad till minne av alla helgon (i Sverige som gravsmyckningsdag lördagen före första söndagen i november)

alla kategorier
utan inskränkningar, t.ex. "mästare alla kategorier"

allaktivitetshus
Ordklass substantiv
hus öppet för fritidsverksamhet av många skilda slag

alla marcia
i marschtakt Bruklighet musik

alla och envar
var och en, alla

allaredan
Ordklass adverb
redan

alla turca
i turkisk stil Bruklighet musik

alla zingara
i zigenarstil Bruklighet musik

allbekant
Ordklass adjektiv
allmänt känd

alldaglig
Ordklass adjektiv
som inträffar dagligen
banal eller intetsägande, till exempel om utseende

alldeles
Ordklass adverb
helt, absolut, precis
mycket

alldenstund
Ordklass konjunktion
emedan, eftersom

alldo
Ordklass substantiv
jordegendom eller annan egendom som besitts med full äganderätt och full arvsrätt Bruklighet historiskt

allé
Ordklass substantiv
väg med planterade träd utmed sidorna

allegat
Ordklass substantiv
bestyrkande bilaga, verifikation

allegori
Ordklass substantiv
längre berättelse eller bildframställning, där de olika detaljerna även betecknar något abstrakt, till exempel den personifierade Döden framställd som skelett med lie och timglas

allegretto
Ordklass substantiv
musikstycke med rätt livligt tempo Bruklighet musik
allegretto
Ordklass adverb
rätt livligt tempo Bruklighet musik

allegro
Ordklass substantiv
musikstycke med livligt tempo Bruklighet musik
allegro
Ordklass adverb
livligt tempo Bruklighet musik

allehanda
Ordklass adjektiv
olika slags
lite av varje

allemande
Ordklass substantiv
en dansform i måttligt tempo, vanlig i 1500- och 1600-talens instrumentalmusik Bruklighet musik

allemansrätt
Ordklass substantiv
rätt för alla att bland annat vandra fritt och plocka bär på annans mark och färdas på annans vattenområde

allena
Ordklass adjektiv
ensam, ensamt

allenarådande
Ordklass adjektiv
helt dominerande, utan konkurrens

allenast
Ordklass adverb
endast

allergen
Ordklass substantiv
ämne som kan framkalla överkänslighetsreaktioner hos vissa personer, t.ex. pollen och vissa födoämnen
allergen
Ordklass adjektiv
allergiframkallande

allergi
Ordklass substantiv
överkänslighet hos kroppen för vissa ämnen

allergier
Ordklass substantiv
person med allergi (överkänslighet för vissa ämnen)

allergisk
Ordklass adjektiv
överkänslig

allergolog
Ordklass substantiv
läkare som är specialist på allergiska sjukdomar

allergologi
Ordklass substantiv
läran om allergier

allernådigst
Ordklass adjektiv
i sin stora nåd Bruklighet ålderdomligt eller ironiskt

allerödmjukast
Ordklass adverb
i största ödmjukhet Bruklighet ålderdomligt eller ironiskt

allesamman
Ordklass pronomen
alla utan undantag

allesammans
Ordklass pronomen
alla utan undantag

allestädes
Ordklass adverb
överallt

allfader
Ordklass substantiv
benämning på Oden i nordisk mytologi

allfarväg
Ordklass substantiv
väg som alla färdas på

allgod
Ordklass adjektiv
fullkomligt god (om Gud)

allhelgonadagen
Ordklass substantiv
den 1 november

allians
Ordklass substantiv
förbund

alliansfri
Ordklass adjektiv
som står utanför alla (militära) förbund

alliansring
Ordklass substantiv
förlovning- eller vigselring med stenar runtom

allierad
Ordklass adjektiv
som har slutit förbund med någon

alliera sig
Frasklass verbfras
sluta förbund, slå sig samman

alligator
Ordklass substantiv
djur av ett släkte krokodildjur; en art finns i Kina och en i sydöstra USA

allihop
Ordklass pronomen
allesamman, alla

allihopa
Ordklass pronomen
allesamman, alla

allitteration
Ordklass substantiv
begynnelserim mellan ord som börjar med samma ljud, till exempel hus och hem, eller med olika vokaler, till exempel arla i urtid

allitterera
Ordklass verb
innehålla allitteration (begynnelserim)

allkonstverk
Ordklass substantiv
verk i vilket de flesta konstarter är förenade
speciellt om Wagners operor

allmakt
Ordklass substantiv
absolut eller oändlig makt

allmoge
Ordklass substantiv
lantbruksbefolkning (om äldre tider)

allmogedräkt
Ordklass substantiv
folkdräkt

allmosa
Ordklass substantiv
nådegåva till nödlidande

allmän
Ordklass adjektiv
vanlig, gemensam, generell
offentlig
obestämd

allmän arbetsgivaravgift
Frasklass nominalfras
en sorts skatt, en avgift som arbetsgivare betalar till staten i relation till utbetalade löner
andra liknande avgifter som tas ut av arbetsgivare, till exempel enligt lagen om allmän försäkring

allmän bedövning
Frasklass nominalfras
narkos

allmänbegrepp
Ordklass substantiv
begrepp som sammanfattar likartade ting till en idé eller en mental föreställning Bruklighet språkvetenskap, filosofi

allmän beredning
Frasklass nominalfras
beredning av ett regeringsärende där samtliga statsråd medverkar

allmänbildning
Ordklass substantiv
kunskaper som anses önskvärda för alla, till exempel om samhälle och litteratur, all round-kunskaper

allmän domstol
Frasklass nominalfras
tingsrätt och högsta domstolen

allmänfarliga brott
Frasklass nominalfras
bland annat mordbrand, sabotage, flygplanskapning, allmän vårdslöshet och allmän ödeläggelse

allmänfarliga sjukdomar
Frasklass nominalfras
vissa smittsamma sjukdomar, till exempel polio och tuberkulos

allmän försäkring
Frasklass nominalfras
sjukförsäkring, folkpension och tilläggspension

allmängiltig
Ordklass substantiv
som gäller alla, allt och alltid

allmängods
Ordklass substantiv
sådant som många människor kan, banala tankar Bruklighet vanligen bildligt

allmän handling
Frasklass nominalfras
varje handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en offentlig myndighet och som var och en i regel har rätt att ta del av

allmänheten
Ordklass substantiv
vanliga människor, folket, publiken

allmänläkare
Ordklass substantiv
läkare som är specialist i allmänmedicin (behandling av enkla och vanliga, inte speciellt utvalda medicinska problem)

allmänmedicin
Ordklass substantiv
specialitet som fattar behandling av enkla och vanliga, inte speciellt utvalda medicinska problem

allmänmänsklig
Ordklass adjektiv
som gäller alla människor

allmännelig
Ordklass adjektiv
allmän Bruklighet ålderdomligt

allmänning
Ordklass substantiv
mark som är allmän egendom för till exempel invånarna i en by

allmännyttan
Ordklass substantiv
de allmännyttiga bostadsföretagen (det vill säga de som ägs och styrs av kommunener) Bruklighet något vardagligt

allmännyttig
Ordklass adjektiv
nyttig för alla eller för samhället
ägd och styrd av kommunen (om bostadsföretag)

allmänpolitisk debatt
Frasklass nominalfras
riksdagsdebatt som hålls två gånger under ett riksmöte och där frågor inom alla områden av politiken kan tas upp

allmänpraktiker
Ordklass substantiv
läkare som är verksam inom allmänmedicin och som har egen praktik

allmänpraktiserande läkare
Frasklass nominalfras
läkare som är verksam inom allmänmedicin och som har egen praktik

allmänprevention
Ordklass substantiv
ett straffs funktion att avskräcka andra än den straffade

allmänradio
Ordklass substantiv
svensk benämning på public servie-radio

allmän rättslära
Frasklass nominalfras
en gren av juridiken
läran om allmänna rättsbegrepp och rättsprinciper

allmäntillstånd
Ordklass substantiv
en persons hälsotillstånd sett i sin helhet

allmäntjänstgöring
Ordklass substantiv
Förkortning AT
den tjänstgöring som krävs efter läkar- eller tandläkarexamen för att man skall få utöva läkar- respektive tandläkaryrket

allmän-tv
Ordklass substantiv
svensk benämning på public servie-tv

allmänt åtal
Frasklass nominalfras
åtal som väcks av åklagare

allofon
Ordklass substantiv
variant av ett fonem Bruklighet språkvetenskap

allograf
Ordklass substantiv
variant av ett grafem Bruklighet språkvetenskap

allokera
Ordklass verb
fördela till exempel råvaror till olika länder eller samhällsresurser till olika ändamål

allokution
Ordklass substantiv
högtidligt tal till större församling
speciellt påvens tal till kardinalskollegiet

allomfattande
Ordklass adjektiv
som omfattar allt inom ett visst område

allomorf
Ordklass substantiv
variant av ett morfem Bruklighet språkvetenskap

allonge
Ordklass substantiv
papper som fästs vid en växel med fullskriven baksida för att möjliggöra vidare överlåtelse

allongeperuk
Ordklass substantiv
peruk med långa nedhängande lockar, som var modern bland herrar på 1600-talet och 1700-talet

all right
bra, det är bra
låt gå för det

all round
allsidigt utbildad, framstående på olika områden

allrum
Ordklass substantiv
benämning på vardagsrum med tanke på att det är det rum där de flesta av en familjs aktiviteter äger rum

alls
Ordklass adverb
överhuvudtaget

allsidig
Ordklass adjektiv
som berör alla eller många sidor eller områden

allsköns
Ordklass adjektiv
alla slags, i synnerhet om något man ogillar

allsmäktig
Ordklass adjektiv
som har all makt

allström
Ordklass substantiv
både likström och växelström

allsvensk
Ordklass adjektiv
omfattande hela Sverige
som spelar i allsvenska serien (om lag eller spelare i vissa idrotter, till exempel fotboll)

allsvenskan
Ordklass substantiv
allsvenska serien i till exempel forboll Bruklighet vardagligt, sportjargong

allsvåldig
Ordklass adjektiv
allsmäktig Bruklighet ålderdomligt

allsång
Ordklass substantiv
unison sång av alla som är tillsammans

allt
Ordklass substantiv
helhet, det hela
allt
Ordklass adverb

allt annat än
minst av allt, inte alls

allt bättre
bättre och bättre

allt efter som
efter hand, så småningom

allt eftersom
efter hand, så småningom
i takt med att
i den ordning som

allteftersom
Ordklass adverb
efter hand, så småningom

allt fort
alltjämt, fortfarande Bruklighet ålderdomligt

alltfort
Ordklass adverb
alltjämt, fortfarande Bruklighet ålderdomligt

allt för
för mycket

alltför
Ordklass adverb
för mycket

allt i allo
person som uträttar allt åt någon annan annan

alltiallo
Ordklass substantiv
person som uträttar allt åt någon annan annan

alltid
Ordklass adverb
jämt, ständigt

allt igenom
fullständigt, helt och hållet

alltigenom
Ordklass adverb
fullständigt, helt och hållet

alltihop
Ordklass pronomen
alltsammans

alltihopa
Ordklass pronomen
alltsammans

all-time-high
Ordklass substantiv
alla tiders högsta
den högsta noteringen någonsin på börsen för en aktie, ett aktieindex, en valuta eller dylikt, kursrekord

allting
Ordklass pronomen
allt

alltinget
Ordklass substantiv
den isländska riksdagen

alltjämt
Ordklass adverb
fortfarande

allt mellan himmel och jord
en stor mängd olika saker

allt mer
ständigt mer, mer och mer

alltmer
Ordklass adverb
ständigt mer, mer och mer

allt mera
ständigt mer, mer och mer

alltmera
Ordklass adverb
ständigt mer, mer och mer

alltnog
Ordklass adverb
nog av, må det vara hur som helst med den saken

alltsamman
Ordklass pronomen
allt utan undantag

alltsammans
Ordklass pronomen
allt utan undantag

allt som allt
sammanlagt

allt som oftast
mycket ofta

alltsomoftast
Ordklass adverb
mycket ofta

alltså
Ordklass adverb
och därför, följaktligen

allt vad tygen håller
med största möjliga kraftinsats

alludera
Ordklass verb
anspela eller hänsyfta på något

allusion
Ordklass substantiv
anspelning

alluvial
Ordklass adjektiv
om material som spolats ned från höjder och avlagrats i sänkor
ibland detsamma som postglacial

allvarlig
Ordklass adjektiv
inte skämtsam, lekfull eller lättsinnig
uppriktig
eftertrycklig, sträng
farlig, kritisk

allvarligen
Ordklass adverb
allvarligt

allvarsam
Ordklass adjektiv
allvarlig

allvarsord
Ordklass substantiv
allvarliga ord, förmaning, varning

allvetare
Ordklass substantiv
person som vet mycket om många ting

allvis
Ordklass adjektiv
oändligt vis, till exempel om Gud

allyr
Ordklass substantiv
sätt att gå

allätare
Ordklass substantiv
djur som hämtar föda från både växt- och djurriket

alm
Ordklass substantiv
den vanliga svenska arten av släktet almar

almanack
Ordklass substantiv
lista över årets dagar, helger med mera, kalender

almanacka
Ordklass substantiv
lista över årets dagar, helger med mera, kalender

almar
Ordklass substantiv
ett släkte lövträd

aln
Ordklass substantiv
gammalt längdmått (cirka 60 cm)

aloe
Ordklass substantiv
ört eller träd av ett släkte liljeväxter

aloi
Ordklass substantiv
lödighet, ett mynts i lag fastställda finhet

alopeci
Ordklass substantiv
håravfall

alp
Ordklass substantiv
högt berg, mest i Alperna

alpacka
Ordklass substantiv
ett lamadjur
ull från detta lamadjur
ett nickelrikt nysilver

alpin
Ordklass adjektiv
tillhörande Alperna eller annat fjällområde

alpinist
Ordklass substantiv
bergsbestigare

alpin kombination
Frasklass nominalfras
tävlingsform där resultatet av två eller ibland tre olika alpina grenar läggs ihop

alpros
Ordklass substantiv
en dvärgbuske av rhododenronsläktet i Mellan- och Sydeuropas bergstrakter

alruna
Ordklass substantiv
en ört vars rötter förr användes för magiska syften

al secco
målning på torr kalkputs

alsikeklöver
Ordklass substantiv
en foderväxt

alster
Ordklass substantiv
skapelse, verk, produkt

alstra
Ordklass verb
skapa, producera
framkalla

alstring
Ordklass substantiv
skapande, produktion

alströmeria
Ordklass substantiv
en prydnadsväxt, vanlig som snittblomma

alt
Ordklass substantiv
låg kvinno- eller pojkröst
motsvarande körstämma

altaiska språk
Frasklass nominalfras
en språkstam som omfattar turkiska, mongoliska och tungusiska språk

altan
Ordklass substantiv
öppen utbyggnad på ett hus, uppburen av pelare eller murar

altare
Ordklass substantiv
bord eller annan upphöjd plats för olika religiösa handlingar

altarskåp
Ordklass substantiv
bildsmyckat skåp, uppställt på bakre delen av ett kristet altare

altaruppsats
Ordklass substantiv
arkitektoniskt uppbyggd altarprydnad med målningar, figurreliefer och dylikt

alteration
Ordklass substantiv
upprördhet, förvirring
en harmonisk spänning som uppkommer genom kromatisk förändring av en meelodi- eller ackordton Bruklighet musik

alter ego
någons andra jag
speciellt romangestalt som har tydliga drag av sin författare

altererad
Ordklass adjektiv
upprörd, skakad, förvirrad

alternativ
Ordklass substantiv
en av två eller flera möjligheter, annan utväg
alternativ
Ordklass adjektiv

alternatvinklar
Ordklass substantiv
diagonalt motstående vinklar som uppkommer när en rät linje skär två andra linjer Bruklighet geometri

alternera
Ordklass verb
omväxla, turas om

altfiol
Ordklass substantiv
ett musikinstrument

altitud
Ordklass substantiv
höjd
särskilt en himlakropps höjd över horisonten

altocumulus
Ordklass substantiv
böljemoln

altostratus
Ordklass substantiv
skiktmoln

altruism
Ordklass substantiv
oegennytta, kärlek till nästan

altruist
Ordklass substantiv
osjälvisk person

alu
Ordklass substantiv
arbetslivsutveckling Grammatik förkortning

aluminium
Ordklass substantiv
ett metalliskt grundämne

aluminiumfolie
Ordklass substantiv
folie av aluminium (ett metalliskt grundämne), vanlig i hushållet

alumn
Ordklass substantiv
lärjunge, skyddsling

alun
Ordklass substantiv
kalium-aluminiumsulfat

alunit
Ordklass substantiv
ett mineral, närmare bestämt vattenhaltig alun i kristallform

alunrot
Ordklass substantiv
en trädgårdsväxt

alunskiffer
Ordklass substantiv
lerskiffer som bland annat innehåller olja

alunsten
Ordklass substantiv
ett mineral, närmare bestämt vattenhaltig alun i kristallform

alv
Ordklass substantiv
jordlager närmast under matjorden
ett naturväsen i den fornnordiska mytologin

alvar
Ordklass substantiv
trädlös kalkstensslätt, särskilt på Öland

alveol
Ordklass substantiv
liten hålighet i kroppen, till exempel i käken för tandrötterna eller i lungan

alveolar
Ordklass substantiv
alveolart ljud, t.ex. engelskt t och d
alveolar
Ordklass adjektiv
som bildas mot tandvallen (om språkljud)

alzheimer
Ordklass substantiv
en sjukdom med förändringar i hjärnan som leder till demens Bruklighet vardagligt

Alzheimers sjukdom
Frasklass nominalfras
en sjukdom med förändringar i hjärnan som leder till demens

AM
Ordklass substantiv
amplitudmodulering Grammatik förkortning

amalgam
Ordklass substantiv
legering med kvicksilver, som bland annat används till tandfyllningar

amalgamera
Ordklass verb
försätta med kvicksilver
sammansmälta Bruklighet bildligt

amanuens
Ordklass substantiv
lägre tjänsteman vid ämbetsverk, museum, universitet eller dylikt

amarant
Ordklass substantiv
ett rött färgämne som används i livsmedel

amaranten
Ordklass substantiv
Stora amaranterorden (en sällskapsorden) Bruklighet vardagligt

amaranter
Ordklass substantiv
ett släkte i fågelfamiljen astrilder i Afrika
en familj färggranna örter från varmare länder (vissa arter odlas som prydnasväxter hos oss)

amaryllis
Ordklass substantiv
en storblommig prydnasväxt

amason
Ordklass substantiv
medlem av ett grekiskt sagofolk, som bestod av krigiska kvinnor
stridbar kvinna Bruklighet bildligt
fågel av ett släkte papegojor

amatör
Ordklass substantiv
person som för nöjes skull (det vill säga inte yrkesmässigt) utövar till exempel konst eller idrott

amatörism
Ordklass substantiv
det att vara amatör (utöva något, till exempel konst eller idrott, för nöjes skull)
amatöridortt

amatörmässig
Ordklass adjektiv
mindre skicklig, valhänt

amatörteater
Ordklass substantiv
teater med icke-professionella skådespelare, ofta i organiserade former inom folkrörelser, bildningsförbund och dylikt

ambassad
Ordklass substantiv
diplomatisk beskickning av högsta klassen

ambassadris
Ordklass substantiv
kvinnlig ambassadör
hustru till ambassadör

ambassadråd
Ordklass substantiv
diplomat närmast under ambassadör

ambassadsekreterare
Ordklass substantiv
lägre diplomatisk tänsteman vid ambassad

ambassadör
Ordklass substantiv
sändebud av högsta rang
chef för en ambassad

ambiguitet
Ordklass substantiv
tvetydighet

ambiofoni
Ordklass substantiv
simulerad fyrkanalsstereo, en typ av stereo som är avsedd att återskapa ljudförhållandena i upptagningslokalen

ambition
Ordklass substantiv
framåtanda, ärelystnad (i god mening)
strävan

ambitiös
Ordklass adjektiv
som gör sitt bästa, energisk

ambivalens
Ordklass substantiv
det att man samtidigt har motsatta känslor, drifter eller dylikt, kluvenhet

ambivalent
Ordklass adjektiv
blandad, stridig, vacklande

amblyopi
Ordklass substantiv
nedsatt syn

ambon
Ordklass substantiv
talarstol i fonkristna kyrkor

ambra
Ordklass substantiv
ett välluktande ämne

ambrosia
Ordklass substantiv
gudarnas föda i den grekiska gudasagan

ambulans
Ordklass substantiv
bil, flygplan eller båt för sjuktransport

ambulatorisk
Ordklass adjektiv
ambulerande

ambulera
Ordklass verb
flytta eller resa eller vandra omkring

ambulerande
Ordklass adjektiv
kringflackande, flyttande

amen
Ordklass substantiv
slutord i bön med betydelsen ske det så

amenorré
Ordklass substantiv
utebliven menstruation Bruklighet medicin

americium
Ordklass substantiv
ett grundämne bland aktiniderna, framställt på konstgjord väg

amerikan
Ordklass substantiv
person från Nord- eller Sydamerika
person från USA

amerikanare
Ordklass substantiv
amerikan
stor bil från USA Bruklighet vardagligt

amerikanisera
Ordklass verb
göra amerikansk, ge amerikansk prägel

amerikanism
Ordklass substantiv
språkegenhet som är typisk för amerikansk engelska, amerikansk franska, amerikansk spanska eller amerikansk portugisiska

amerikanist
Ordklass substantiv
forskare i de amerikanska inhemska folkens kultur

amerikansk
Ordklass adjektiv
som gäller Nordamerika och Sydamerika
som gäller USA

amerikanska
Ordklass substantiv
den engelska som talas i USA och Canada
amerikansk kvinna

amerikansk buffel
Frasklass nominalfras
bison

amerikansk fotboll
Frasklass nominalfras
bollspel utvecklat ur fotboll och rugby, som är en av USA:s nationalsporter

ametist
Ordklass substantiv
en varietet av kvarts
en violett ädelsten

amfetamin
Ordklass substantiv
ett centralstimulerande medel (narkotikum)

amfibie
Ordklass substantiv
groddjur

amfibisk
Ordklass adjektiv
som kan fungera både på land och i vatten

amfibol
Ordklass substantiv
mineral av en grupp vattenhaltiga silikater

amfiteater
Ordklass substantiv
byggnad eller rum med trappstegslikt ordnade åskådarplatser, som ringformigt omger en scen

amfora
Ordklass substantiv
antik kruka

amhara
Ordklass substantiv
den härskande gruppen i Etiopien

amhariska
Ordklass substantiv
ett semitiskt språk
Etiopiens nationalspråk

ami
Ordklass substantiv
lång, kroppsvärmande sjal, använd på 1800-talet

amid
Ordklass substantiv
organisk kemisk förening som bildas ur organiska syror (närmare bestämt ersätts en hydroxyl av en aminogrupp)

amie
Ordklass substantiv
väninna, älskarinna

amin
Ordklass substantiv
organisk kemisk förening som kan härledas ur ammoniak

aminogrupp
Ordklass substantiv
en kväveatom och två väteatomer

aminosyra
Ordklass substantiv
organisk syra som innehåller en aminogrupp (en kväveatom och två väteatomer)
grundbeståndsdel i äggviteämnen

amiral
Ordklass substantiv
högsta befälsgraden i örlogsflottan
officer med högsta befälsgraden i örlogsflottan
tilltalstitel för viceamiral och konteramiral
en dagfjäril

amiralitet
Ordklass substantiv
ledning för sjökrigsmakten i ett land

amma
Ordklass substantiv
kvinna som ger bröstmjölk åt annat barn än sitt eget
amma
Ordklass verb
ge bröstmjölk åt

ammoniak
Ordklass substantiv
starkt luktande kväveförening i gas- eller vätskeform med vidsträckt indutriell användning

ammonit
Ordklass substantiv
medlem av ett semitiskt folk i biblisk tid, som bodde nordost om Döda havet och ofta låg i strid med israelitera

ammoniter
Ordklass substantiv
en utdöd grupp bläckfiskar med dekorativa, spiralformade skal (vanliga fossil)

ammonium
Ordklass substantiv
en atomgrupp ur vilken ammoniak kan bildas
ingår i flera salter, till exempel salmiak

ammunition
Ordklass substantiv
allt som behövs för skjutning med eldvapen, till exempel patroner, granater och torpeder

amnesi
Ordklass substantiv
minnesförlust

amnesti
Ordklass substantiv
allmän benådning, särskilt av politiska fångar

amning
Ordklass substantiv
det att amma (ge bröstmjölk åt)

amnion
Ordklass substantiv
det innersta av fosterhinnorna Bruklighet medicin

amontillado
Ordklass substantiv
en typ av torr sherry

amoralisk
Ordklass adjektiv
som saknar moral

amorbåge
Ordklass substantiv
överläppens övre kontur (enligt sagan formad efter kärleksguden Amors båge)

amorf
Ordklass adjektiv
formlös
om fasta ämnen som inte består av kristaller Bruklighet kemi

amorin
Ordklass substantiv
kärleksgud i barngestalt

amoroso
Ordklass adjektiv
kärleksfullt, ömt Bruklighet musik

amortera
Ordklass verb
betala av på en skuld

amortering
Ordklass substantiv
avbetalning på skuld

amor vincit omnia
Frasklass sats
kärleken övervinner allt (Vergilius)

amour
Ordklass substantiv
kärlek, kärleksäventyr

ampel
Ordklass substantiv
hänglampa
hängskål för krukväxter
ampel
Ordklass adjektiv

ampellilja
Ordklass substantiv
en rumsväxt med nedåthängande stjälkar och blad

amper
Ordklass adjektiv
bitter, besk
skarp, barsk

ampere
Ordklass substantiv
Förkortning A
enhet för elektrisk strömstyrka

amperemeter
Ordklass substantiv
instrument som mäter eletrisk strömstyrka

ampla lovord
Frasklass nominalfras
rikligt beröm

amplifiera
Ordklass verb
utvidga, framställa utförligare

amplitud
Ordklass substantiv
avståndet mellan nolläge och ytterläge hos en svängande kropp eller dylikt
svängningsvidd för vågrörelser
ljudstyrka
variationsområde för till exempel temperatur

amplitudmodulering
Ordklass substantiv
Förkortning AM
teknik vid radioöverföring, som innebär att man bringar amplituden hos en våg (bärvågen) att variera

ampull
Ordklass substantiv
liten glasbehållare för viss dos av läkemeldelslösning som skall ges som injektion

amputation
Ordklass substantiv
det att amputera (avlägsna en kroppsdel eller en del av en kroppsdel genom operation)

amputera
Ordklass verb
avlägsna en kroppsdel eller en del av en kroppsdel genom operation

amsaga
Ordklass substantiv
vidskeplig berättelse (egentligen en saga som en amma berättar)
löst prat

amt
Ordklass substantiv
danskt län

amulett
Ordklass substantiv
magiskt föremål, buret som skydd mot olyckor och dylikt

amusant
Ordklass adjektiv
roande

amusera
Ordklass verb
roa, underhålla

amylas
Ordklass substantiv
ett enzym som medverkar vid nedbrytningen av glykogen, dextrin och stärkelse till glukos

amöba
Ordklass substantiv
djur av en ordning encelliga djur

amöbadysenteri
Ordklass substantiv
dysenteri som framkallas av vissa amöbaarter

an
Ordklass adverb
an
Ordklass preposition
krediteras Bruklighet bokföring

ana
Ordklass verb
känna på sig, tro, gissa, misstänka

ana argan list
Frasklass verbfras
ana att något obehagligt är i görningen

anabaptist
Ordklass substantiv
anhängare av en religiös rörelse under reformationstiden, som förkastade barndop och statskyrka

anabol
Ordklass substantiv
som avser anabolism (uppbyggande av nya beståndsdelar i en cell)

anabola steroider
Frasklass nominalfras
syntetiska hormoner med förmåga att snabbt bygga upp kroppsvävnad (förbjudet i idrottssammanhang)

anabolism
Ordklass substantiv
den kemiska process i en cell som leder till att nya beståndsdelar byggs upp av näringsämnen

anaerob
Ordklass adjektiv
som inte kräver tillgång till fritt syre Bruklighet biologi

anafor
Ordklass substantiv
retoriskt grepp som består i att ett ord eller en ordgrupp i början av en sats upprepas i början på nästa sats, till exempel "Jag kom, jag såg, jag segrade" Bruklighet retorik

anaforisk
Ordklass adjektiv
som syftar på något tidigare nämnt, till exempel "Jag såg en bil. Den var blå." Bruklighet språkvetenskap

anaglyf
Ordklass substantiv
konstverk i låg relief
en typ av stereobild, där två fotografier trycks ovanpå varandra i varsin komplementfärg, vanligen rött och grönt, och sedan betraktas genom olikfärgade glasögon varigenom djupverkan uppstår

anagram
Ordklass substantiv
ord med omkastade bokstäver, till exempel Roma för Amor

anakolut
Ordklass substantiv
brist på grammatiskt sammanhang eller, med andra ord, en påbörjad satskonstruktion fulföljs på ett oväntat sätt

anakonda
Ordklass substantiv
en sydamerikansk jätteorm

anakoret
Ordklass substantiv
eremit, from ensling

anakreontisk
Ordklass adjektiv
som sjunger vinets och kärlekens lov (om poesi; efter den antike grekiske diktaren Anakreon)

anakronism
Ordklass substantiv
detalj som inte hör hemma i den tid som skildras
något otidsenligt

anal
Ordklass adjektiv
som avser ändtarmsöppningen (anus)

analfabet
Ordklass substantiv
person som inte har lärt sig läsa och skriva

analfabetism
Ordklass substantiv
det att inte kunna läsa och skriva

analgetikum
Ordklass substantiv
smärtstillande medel

analog
Ordklass adjektiv
motsvarande, likartad, jämförlig
direkt avbildande, till exempel analog urtavla (om återgivning)

analogi
Ordklass substantiv
motsvarighet, likhet, parallell, parallellism

analogisk
Ordklass adjektiv
som känneteckas av analogi (likhet)

analys
Ordklass substantiv
sönderdelning, kemisk sönderdelning, bestämning av beståndsdelar
djupgående undersökning av förhållandet mellan olika delar i en företeelse

analysera
Ordklass verb
sönderdela, undersöka genom analys (bestämning av beståndsdelar)
bena upp problem

analytiker
Ordklass substantiv
person med analys som yrke, till exempel finansanalytiker och psykoanalytiker
person med analytiskt intellekt

analytisk
Ordklass adjektiv
som innebär analys

analytiska språk
Frasklass nominalfras
som som uttrycker grammatiska förhållanden mer med hjälp av ordföljd och partiklar än med böjningsmönster, till exempel franska

analöppning
Ordklass substantiv
ändtarmsöpning, anus

anamma
Ordklass verb
ta emot, tillägna sig

anamnes
Ordklass substantiv
en sjukdoms historia

ananas
Ordklass substantiv
en tropisk frukt

anapest
Ordklass substantiv
en typ av trestavig verstakt med betoning på tredje stavelsen, som i anapest Bruklighet verslära

anarki
Ordklass substantiv
upplösning av samhällsordningen, laglöshet, total oreda

anarkism
Ordklass substantiv
politisk riktning som strävar till största möjliga frihet från samhälleligt tvång

anarkist
Ordklass substantiv
anhängare av anarkismen (politisk riktning som strävar till största möjliga frihet från samhälleligt tvång)

anarkosyndikalism
Ordklass substantiv
socialistisk åsiktsriktning som förenar anarkismenspolitiska mål och metoder med syndikalismens fackliga strävanden

anastigmat
Ordklass substantiv
ursprungligen benämning på fotografiskt objektiv korrigerat för astigmatism
numera varje skarptecknande fotografiskt objektiv

anatema
Ordklass substantiv
bannlysning, fördömande

anatom
Ordklass adjektiv
läkare som är specialist i anatomi (vetenskapen om levande organismers byggnad)

anatomi
Ordklass substantiv
vetenskapen om levande organismers byggnad

ana ugglor i mossen
Frasklass verbfras
ana att något misstänkt är i görningen

anbefalla
Ordklass verb
påbjuda
rekommendera
överlämna Bruklighet ålderdomligt

anbelanga
Ordklass verb
angå, beträffa

anblick
Ordklass substantiv
åsyn, skymt
syn, vy

anbringa
Ordklass verb
placera, fästa

anbud
Ordklass substantiv
erbjudande, förslag, offert, bud

anciennitet
Ordklass substantiv
företräde på grund av fler tjänsteår

ancien régime
Frasklass nominalfras
egentligen benämning på tiden och samhällsskicket före den franska revolutionen 1789
friare om tiden före andra stora samhällsomvälvningar

and
Ordklass substantiv
vanligen synonymt med gräsand

anda
Ordklass substantiv
andedräkt
stämning, tänkesätt, moral
egentlig innebörd
ingivelse

andakt
Ordklass substantiv
det att rikta sina tankar mot Gud
stilla begrundan och vördnad inför något
liten sammankomst för bön och religiös betraktelse

andante
Ordklass substantiv
musikstycke i ganska långsamt tempo Bruklighet musik
andante
Ordklass adjektiv
ganska långsamt tempo Bruklighet musik

andantino
Ordklass substantiv
musikstycke som är något rörligare än andante (ganska långsamt tempo)
andantino
Ordklass adjektiv
något rörligare än andante (ganska långsamt tempo) Bruklighet musik

andas in
Frasklass verbfras
dra in luft i lungorna

ande
Ordklass substantiv
själ
övernaturligt väsen
stor personlighet

andedräkt
Ordklass substantiv
luft som man andas ut

andefattig
Ordklass adjektiv
själlös, utan idéer eller innehåll

andel
Ordklass substantiv
del, lott, delägarskap, medverkan, procent

andelsförening
Ordklass substantiv
kooperativ förening, främst inom lantbruket, som skall tillvarata medlemmarnas intressen vid bland annat försäljning och inköp

andelslägenhet
Ordklass substantiv
lägenhet i bostadsfastighet vars innehavare är delägare i själva fastigheten (med en andel som motsvarar lägenhetens storlek)

andemening
Ordklass substantiv
egentlig avsikt eller innebörd

andeskådare
Ordklass substantiv
person som tror sig se andar

andetag
Ordklass substantiv
andedrag, inandning

andfådd
Ordklass adjektiv
flåsande

andfåglar
Ordklass substantiv
en ordning vattenlevande fåglar, närmare bestämt svanar, gäss, simänder, gravänder, dykänder, skrakar och skarvänder

andhämtning
Ordklass substantiv
andning
sätt att andas

andinsk
Ordklass adjektiv
som avser bergskedjan Anderna i Sydamerika

andlig
Ordklass adjektiv
som gäller anden (själen)
religiös, kyrklig

andligen
Ordklass adverb
andligt eller psykiskt sett

andlig sång
Frasklass nominalfras
religiös sång, vanligen av enklare och folkligare slag än en psalm

andlös spänning
Frasklass nominalfras
då man knappt drar andan

andlös tystnad
Frasklass nominalfras
då man knappt drar andan

andmat
Ordklass substantiv
växt av en familj vattenväxter

andning
Ordklass substantiv
det att andas
sätt att andas

andningsorgan
Ordklass substantiv
lungor och luftvägar

andnöd
Ordklass substantiv
svårighet att andas

andorran
Ordklass substantiv
person från Andorra

andra
Ordklass verb
anföra, framlägga
andra
Ordklass räkneord
ordningstal

andra advent
Frasklass nominalfras
andra söndagen i advent

andra bullar
annan och strängare ordning

andraga
Ordklass verb
anföra, framlägga

andragande
Ordklass substantiv
anförande, inlägg

andrahandsvärde
Ordklass substantiv
en varas värde då den säljs för andra gången (det vill säga i begagnat skick)

andrake
Ordklass substantiv
hanne av anka eller vildand

andra klassens
sämre, enklare, medelmåttig

andra modersmål
Frasklass nominalfras
mycket väl behärskat andraspråk

andraplansfigur
Ordklass substantiv
roll eller person av mindre betydelse

andraspråk
Ordklass substantiv
språk som man lär sig utöver sitt modersmål

andreaskors
Ordklass substantiv
snedställt kors, X-kors (efter aposteln Andreas)

androgen
Ordklass substantiv
ett manligt könshormon

androgyn
Ordklass substantiv
dubbelkönad individ, hermafrodit
androgyn
Ordklass adjektiv
dubbelkönad

androgyni
Ordklass substantiv
det att vara androgyn (dubbelkönad)

andrologi
Ordklass substantiv
läran om de manliga könskörtlarna och deras sjukdomar

andrum
Ordklass substantiv
lite mera tid, uppskov

andryg
Ordklass adjektiv
högfärdig över sina anor

andtruten
Ordklass adjektiv
andfådd

andtäppa
Ordklass substantiv
tillfällig andnöd

andäktig
Ordklass adjektiv
andaktsfull, vördnadsfullt lyssnande

anekdot
Ordklass substantiv
kort skämtsam eller betecknande historia om en känd person eller dylikt

anemi
Ordklass substantiv
tillstånd med för låg halt av hemoglobin i blodet, blodbrist

anemisk
Ordklass adjektiv
som lider av blodbrist
blodfattig, blek Bruklighet bildligt

anemometer
Ordklass substantiv
vindmätare, instrument som mäter vindhastighet

anemon
Ordklass substantiv
prydnadsväxt av ett släkte ranunkelväxter

anemoner
Ordklass substantiv
ett släkte ranunkelväxter, bland annat sippor

aneroid
Ordklass substantiv
barometer som mäter lufttryck genom att detta påverkar en nästan lufttom, elastisk metalldosa
den vanligaste barometertypen i hem, på båtar och dylikt

aneroidbarometer
Ordklass substantiv
barometer som mäter lufttryck genom att detta påverkar en nästan lufttom, elastisk metalldosa
den vanligaste barometertypen i hem, på båtar och dylikt

anestesi
Ordklass substantiv
känsellöshet
bedövning

anestesiolog
Ordklass substantiv
narkosläkare

anestesiologi
Ordklass substantiv
läran om narkos och andra bedövningsmetoder

anestetikum
Ordklass substantiv
bedövningsmedel

aneurysm
Ordklass substantiv
utbuktning på en artär, pulsåderbråck Bruklighet medicin

anfader
Ordklass substantiv
förfader, stamfader

anfall
Ordklass substantiv
det att rycka fram mot fienden, angrepp, attack Bruklighet i synnerhet militärt
i bollsporter attack mot det andra lagets mål Bruklighet sport
häftigt utbrott, häftigt sjukdomsutbrott

anfalla
Ordklass verb
rycka fram mot med vapen, angripa, attackera

anfallare
Ordklass substantiv
spelare i kedjan i till exempel fotboll

anfang
Ordklass substantiv
större, ofta utsirad bokstav som inleder ett kapitel eller dylikt

anflygning
Ordklass substantiv
när ett flygplan flyger in mot målet

anfons
Ordklass substantiv
sutenör, hallick Bruklighet ålderdomligt

anfordran
Ordklass substantiv
uppmaning

anfrätt
Ordklass adjektiv
skadad genom frätning
försämrad, moraliskt försämrad

anfäkta
Ordklass verb
ansätta, plåga, angripa

anfäktelse
Ordklass substantiv
frestelse, själsstrid

anföra
Ordklass verb
leda
framålla, yttra
citera

anförande
Ordklass substantiv
tal, yttrande

anförare
Ordklass substantiv
ledare

anföring
Ordklass substantiv
återgivande av något sagt eller skrivet

anföringstecken
Ordklass substantiv
citationstecken (" eller ')

anförtro
Ordklass verb
överlämna i någons vård, ge i uppdrag
i förtroende meddela

anförvant
Ordklass substantiv
släkting, anhörig

ange
Ordklass verb
markera, utmärka
lämna uppgift om
tyda på
anmäla

angel
Ordklass substantiv
en sorts stor metkrok

angelkrok
Ordklass substantiv
en sorts stor metkrok

angelsaxare
Ordklass substantiv
medlem av det folk som bildades när Britannien under 400- och 500-talen erövrades av germanstammarna angler och saxare

angelägen
Ordklass adjektiv
viktig, betydelsefull
mån om, ivrig

angelägenhet
Ordklass substantiv
ärende, sak
vikt och betydelse

angenäm
Ordklass adjektiv
revlig, behaglig

angina
Ordklass substantiv
halsfluss

angina pectoris
sjukdom i hjärtats kranskärl, kärlkramp

angiografi
Ordklass substantiv
röntgenundersökning med kontrastmedel av blodkärl

angiom
Ordklass substantiv
kärltumör

angiosperm
Ordklass substantiv
gömfröig växt

angiva
Ordklass verb
markera, utmärka
lämna uppgift om
tyda på
anmäla

angivare
Ordklass substantiv
person som anger en annan för brott eller dylikt, tjallare

angivelse
Ordklass substantiv
uppgift, till exempel datumangivelse
det att sätta fast någon för brott

angivelsebrott
Ordklass substantiv
brott som åklagare får åtala bara efter anmälan (angivelse) av målsägare Bruklighet juridik

angiveri
Ordklass substantiv
angivelse (det att sätta fast någon för brott) bedriven i större omfattning

angla
Ordklass verb
fiska med angel

anglicism
Ordklass substantiv
för engelskan typiskt ord eller uttryckssätt (när det uppträder i ett annat språk)

anglikansk
Ordklass adjektiv
tillhörande den engelska statskyrkan (den anglikanska kyrkan)

angling
Ordklass substantiv
det att angla

anglisera
Ordklass verb
göra engelsk, ge engelsk prägel

anglist
Ordklass substantiv
forskare i det engelska språket och den engelska kulturen

anglofil
Ordklass substantiv
engelskvänlig person
anglofil
Ordklass adjektiv
engelskvänlig

angloman
Ordklass substantiv
överdriven beundrare av allt engelskt

anglomani
Ordklass substantiv
det att vara angloman (överdriven beundrare av allt engelskt)

anglosaxare
Ordklass substantiv
medlem av det folk som bildades när Britannien under 400- och 500-talen erövrades av germanstammarna angler och saxare

anglosaxisk
Ordklass adjektiv
som avser anglosaxarna (det folk som bildades när Britannien under 400- och 500-talen erövrades av germanstammarna angler och saxare)
engelskspråkig
brittisk och nordamerikansk

angläs
Ordklass substantiv
en dans på 1700- och 1800-talet

angolan
Ordklass substantiv
person från Angola i sydvästra Afrika

angoragarn
Ordklass substantiv
mjukt, luddigt och långhårigt garn av ull från angoraget, mohair

angoraget
Ordklass substantiv
en getras från Tibet

angorakanin
Ordklass substantiv
en kaninras med långt silkeslent hår, som uppföds för ullproduktion

angorakatt
Ordklass substantiv
ett slags långhårig katt, perserkatt

angostura
Ordklass substantiv
bittert smakämne för bland annat brännvin

angrepp
Ordklass substantiv
anfall
åverkan av till exempel rost

angreppspunkt
Ordklass substantiv
punkt där man angripet något eller någon Bruklighet egentligt och bildligt

angripa
Ordklass verb
anfalla
kritisera
drabba, skada
ta itu med (till exempel ett problem)

angripare
Ordklass substantiv
en som anfaller med vapenmakt

angränsande
Ordklass adjektiv
som ligger bredvid eller intill

angå
Ordklass verb
avse, gälla, beträffa, röra

angående
Ordklass preposition
ifråga om, beträffande

angöra
Ordklass verb
egentligen närma sig land från sjön Bruklighet sjöfart
gå in i en hamn Bruklighet sjöfart
lägga till vid en brygga Bruklighet sjöfart

angöringsfyr
Ordklass substantiv
ljusstark fyr långt ut i kustbandet

anhalt
Ordklass substantiv
hållplats, liten station

anhang
Ordklass substantiv
följe, sällskap, dåligt sällskap

anhopa
Ordklass verb
samla, samla på ett ställe

anhålla
Ordklass verb
be, be om något, begära
efter beslut av åklagare beröva en person friheten tills frågan om häktning är avgjord

anhållande
Ordklass substantiv
det som sker när polisen efter beslut av åklagare berövar en person friheten tills frågan om häktning är avgjord

anhängare
Ordklass substantiv
den som stöder till exempel en idé, ett förslag eller ett parti

anhängiggöra
Ordklass verb
föra ett mål inför domstol

anhörig
Ordklass substantiv
släkting

anilin
Ordklass substantiv
ett ämne som är råvara för bland annat färgämnen

anilinpenna
Ordklass substantiv
numera ovanlig penna vars stift består av ett anilinliknande ämne

anima
Ordklass substantiv
själ, ande

animal
Ordklass adjektiv
som har att göra med djur
djurisk, sinnlig

animalier
Ordklass substantiv
födoämnen från djurriket

animalisk
Ordklass adjektiv
från djurriket

animal magnetism
Frasklass nominalfras
hypnotism genom beröring Bruklighet historiskt

animation
Ordklass substantiv
det att göra animerad film (tecknad film, dockfilm och dylikt)

animatör
Ordklass substantiv
person som gör tecknad film

anime
Ordklass substantiv
japansk tecknad film, som skiljer sig från västlig tecknad film till både form och innehåll och främst vänder sig till en vuxen publik

animera
Ordklass verb
uppmuntra, egga

animerad
Ordklass adjektiv
glad, livlig

animerad film
Frasklass nominalfras
tecknad film, dockfilm och dylikt

animism
Ordklass substantiv
tro på att både människan och tingen har själar

animositet
Ordklass substantiv
omvilja, fiendskap

aning
Ordklass substantiv
förskänsla, gissning, misstanke
begrepp, hum, idé
smula, gnutta

aningslös
Ordklass adjektiv
ovetande, omisstänksam, omedveten

anis
Ordklass substantiv
en växt i familjen flockblomstriga växter
krydda av denna växt, använd i bland annat bröd

anisett
Ordklass substantiv
en vit anislikör

anjon
Ordklass substantiv
negtiv jon Bruklighet fysik

anka
Ordklass substantiv
en tam form av gräsand

ankar
Ordklass substantiv
annan form för ankare (redskap som sänks ner till botten och håller ett fartyg på plats), speciellt i vissa uttryck

ankare
Ordklass substantiv
redskap som sänks ner till botten och håller ett fartyg på plats
anordning av järn eller stål, som håller ihop byggnadsdelar
en del av en elektrisk maskin eller en magnetisk krets
fast stöd, stadig och pålitlig person Bruklighet bildligt
en mindre tunna
äldre rymdmått för våta varor (39,25 liter)

ankargrund
Ordklass substantiv
plats där man kan ankra

ankarspel
Ordklass substantiv
mekanisk anordning med vilken ett ankare fälls eller lyfts

ankarstock
Ordklass substantiv
tvärstycke på ett ankares övre del
ett mörkt matbröd

ankbonde
Ordklass substantiv
ankhanne

ankdamm
Ordklass substantiv
miljö där ingenting händer eller där små händelser uppförstoras orimligt mycket Bruklighet bildligt

ankel
Ordklass substantiv
fotknöl
vrist

ankellång
Ordklass adjektiv
som räcker till vristen (om kjol och dylikt)

anklaga
Ordklass verb
beskylla, klandra
åtala

anklagelse
Ordklass substantiv
beskyllning

anklang
Ordklass substantiv
bifall, gynnsamt mottagande

anknyta
Ordklass verb
förbinda, foga

anknyta till
Frasklass verbfras
utgå från (i tal eller skrift)

anknyter
Ordklass verb
det man ankyter (förbinder) till
förbindelser, samband
telefonapparat ansluten till en annan apparat eller till en telefonväxel

ankomma
Ordklass verb
anlända, komma fram
vara avhängig av

ankomma på någon
Frasklass verbfras
vara någons uppgift

ankommen
Ordklass adjektiv
som har kommit
något skämd (om frukt och dylikt)

ankomst
Ordklass substantiv
det att komma fram

ankra
Ordklass verb
kasta ankar

anlag
Ordklass substantiv
första början
arvsanlag
fallenhet, begåvning

anledning
Ordklass substantiv
orsak, skäl, motiv

anlete
Ordklass substantiv
ansikte Bruklighet skriftspråk

anletsdrag
Ordklass substantiv
ansiktsdrag, utseende

anlita
Ordklass verb
vända sig till
använda

anlitad
Ordklass adjektiv
eftersökt, upptagen

anlopp
Ordklass substantiv
anfall, stormning
ansats vid till exempel ett hopp

anlupen
Ordklass adjektiv
belagd, oxiderad
skämd

anlägga
Ordklass verb
bygga, inrätta
anbringa
sätta igång till exempel en eld
iföra sig, lägga sig till med (till exempel helskägg eller mustasch)

anläggningskostnad
Ordklass substantiv
kostand för anskaffning av anläggningar i form av byggnader, maskiner etcetera

anläggningstillgång
Ordklass substantiv
tillgång avsedd för stadigvarande bruk, till exempel byggnader och maskiner Bruklighet bokföring

anlända
Ordklass verb
komma fram

anlöpa
Ordklass verb
gå in i en hamn
ändra färg genom oxidation

anmana
Ordklass verb
uppmana, bestämt tillråda

anmaning
Ordklass substantiv
uppmaning

anmoda
Ordklass verb
be, uppmana

anmäla
Ordklass verb
meddela, rapportera
recensera

anmälan
Ordklass substantiv
rapport
angivelse
recension

anmälare
Ordklass substantiv
person som rapporterar
recensent

anmälning
Ordklass substantiv
rapport
angivelse

anmärka
Ordklass verb
kritisera, klandra
påpeka

anmärkning
Ordklass substantiv
kommentar, påpekande
klander, tillrättavisning
anteckning om dåligt uppförande eller dylikt

anmärkningsvärd
Ordklass adjektiv
påfallande, intressant, egendomlig

ann
Ordklass pronomen
annan Bruklighet vardagligt

annaler
Ordklass substantiv
årsböcker, förteckning i tidsföljd över inträffade händelser
historia

annalist
Ordklass substantiv
författare av annaler (årsböcker)

annalkande
Ordklass adjektiv
som närmar sig
antågande

annan
Ordklass pronomen
inte den här
den senare av två
övrig, övriga

annandag jul
Frasklass nominalfras
dagen efter juldagen

annandag pingst
Frasklass nominalfras
dagen efter pingstdagen

annandag påsk
Frasklass nominalfras
dagen efter påskdagen

annars
Ordklass adverb
i annat fall
för övrigt

annat ljud i skällan
ändrad attityd

annektera
Ordklass verb
ta i besittning, ofta med våld

annektion
Ordklass substantiv
det att annektera (ta i besittning)

annex
Ordklass substantiv
kompletterande bihang, sidobyggnad
annexförsamling (dotterförsamling inom ett pastorat)

annexförsamling
Ordklass substantiv
dotterförsamling inom ett pastorat

annexion
Ordklass substantiv
det att annektera (ta i besittning)

annihilera
Ordklass verb
förinta

anno
Ordklass substantiv
år, till exempel anno 2013 (det år då detta skrevs)

anno domine
Förkortning A.D.
i Herrens år, efter Kristus

annons
Ordklass substantiv
meddelande eller reklamerbjudande i tidning, på internet eller dylikt

annonsera
Ordklass verb
meddela, söka eller erbjuda genom annons (meddelande eller reklamerbjudande)

annonsör
Ordklass substantiv
den som annonserar (erbjuder genom meddelande eller reklamerbjudande

annorledes
Ordklass adverb
på annat sätt

annorlunda
Ordklass adjektiv
på annat sätt, olika

annorstädes
Ordklass adverb
på andra platser

annotation
Ordklass substantiv
anteckning

annotera
Ordklass verb
göra anteckningar

annoterad bibliografi
Frasklass nominalfras
bokförteckning (inom visst område) med kommentar till böckerna

annuell
Ordklass substantiv
årlig
ettårig

annuitet
Ordklass substantiv
belopp som en låntagare terminsvis betalar som ränta och amortering

annuitetslån
Ordklass substantiv
lån där samma summa betalas år från år (räntan sjunker och amorteringarna ökar i takt därmed)

annullera
Ordklass verb
upphäva, förklara ogiltig (till exempel kontrakt)

anod
Ordklass substantiv
positiv eletrod

anodisera
Ordklass verb
belägga metall med en skyddande beläggning genom elektrolys

anolja
Ordklass verb
gnida in metall med olja

anomali
Ordklass substantiv
avvikelse från det normala, oregelbundenhet
abnormitet

anonym
Ordklass adjektiv
utan namn, utan författarnamn
okänd, som vill vara okänd

anonymitet
Ordklass substantiv
det att vara anonym (okänd)

anonymitetsskydd
Ordklass substantiv
lagstadgad rätt att slippa skylta med sitt namn när man lämnat en uppgift till en tidning, en social myndighet eller dylikt

anor
Ordklass substantiv
förfäder
traditioner

anorak
Ordklass substantiv
vindskyddsjacka med fast huva

anordna
Ordklass verb
ordna, organisera

anordning
Ordklass substantiv
arrangemang, inrättning, apparat (som hjälpmedel för att utföra något)

anorektiker
Ordklass substantiv
person som lider av anorexi (aptitlöshet)

anorektisk
Ordklass adjektiv
som avser anorexi
som lider av anorexi (aptitlöshet)

anorexi
Ordklass substantiv
aptitlöshet

anorexia nervosa
sjuklig drift att svälta

anorganisk
Ordklass adjektiv
oorganisk

anormal
Ordklass adjektiv
onormal

anosmi
Ordklass substantiv
det att sakna luktsinne

anpart
Ordklass substantiv
andel, lott

anpassa
Ordklass verb
lämpa, avpassa

anpassa sig
Frasklass verbfras
inrätta sig, foga sig

anpassbar
Ordklass adjektiv
möjlig att anpassa

anpasslig
Ordklass adjektiv
anpassbar
följsam, ryggradslös

anpassling
Ordklass substantiv
anpasslig person, medlöpare

anpassning
Ordklass substantiv
det att anpassa sig
speciellt ärftlig egenskap som gör en individ speciellt lämpad för sina levnadsförhållanden Bruklighet biologi

anrik
Ordklass adjektiv
rik på anor eller förnäma traditioner

anrika
Ordklass verb
koncentrera, öka halten av (ett ämne)

anrikas
Ordklass verb
samlas, koncentreras

anrikat uran
Frasklass nominalfras
uran med ökad halt av den klyvbara isotopen 235

anrop
Ordklass substantiv
tillrop, lystringsord, signal, påringning

anropa
Ordklass verb
vända sig till, få att lystra

anropa någon om hjälp
Frasklass verbfras
bönfalla

anrätta
Ordklass verb
laga, laga till, tillreda

anrättning
Ordklass substantiv
traktering
maträtt

ans
Ordklass substantiv
vård, puts

ansa
Ordklass verb
sköta, putsa, rensa

ansamla sig
Frasklass verbfras
hopa sig

ansamling
Ordklass substantiv
anhopning

ansats
Ordklass substantiv
anlopp, sats (vid ett hopp)
kort och snabb framryckning
första början, antydning
försök
ansättande av ton eller språkljud
sätt att angripa ett problem enligt en viss vetenskaplig teori
utskjutande parti på en maskindel eller dylikt

anse
Ordklass verb
tycka, mena, tro
betrakta någon som något

ansedd
Ordklass adjektiv
aktad, respektabel

anseende
Ordklass substantiv
aktning, rykte
hänsyn

ansenlig
Ordklass adjektiv
betydande, stor, ganska stor
ståtlig

ansikte
Ordklass substantiv
framsidan av en människas huvud

ansiktsbjudning
Ordklass substantiv
förlossning där fostret kommer ut med ansiktet först istället för med bakhuvudet först, som är det vanliga

ansiktsdrag
Ordklass substantiv
karaktäristisk linje eller detalj i utseendet

ansiktslyftning
Ordklass substantiv
plastikkirurgiskt ingrepp på huden i ansiktet med avsikt att släta ut rynkor
försköning, uppsnyggning, förnyelse Bruklighet ofta bildligt

ansiktsmask
Ordklass substantiv
skönhetsmedel som läggs över hela ansiktet, får verka en viss tid och sedan avlägsnas

ansjovis
Ordklass substantiv
konserverad skarpsill

anskaffa
Ordklass verb
skaffa, skaffa fram, skaffa sig

anskri
Ordklass substantiv
häftigt skrik, utrop

anskrämlig
Ordklass adjektiv
ohygglig, ohyggligt ful

anslag
Ordklass substantiv
slag eller sätt att slå, till exempel på tangenter
inledning, upptakt
offentligt meddelande som sätts upp på anslagstavla eller dylikt, plakat
intrig, försåt
penningbelopp som beviljas för ett ändamål
lätt sockerkaka som stomme till tårtor och bakelser

anslagsäskande
Ordklass substantiv
begäran om anslag (penningbelopp) för visst ändamål

ansluta
Ordklass verb
stå eller sätta i förbindelse med
ligga tätt intill
anknyta

ansluta sig till
Frasklass verbfras
förena sig med, gå in i (ett parti eller dylikt)

anslå
Ordklass verb
sätta upp, spika upp (affischer och dylikt)
träffa
tilldela pengar för något visst ändamål

anslående
Ordklass substantiv
tilltalande, behaglig

ansning
Ordklass substantiv
det att ansa

anspann
Ordklass substantiv
de dragdjur som är spända för en vagn

anspela
Ordklass verb
hänsyfta, alludera

anspråk
Ordklass substantiv
krav, pretentioner

anspråksfull
Ordklass adjektiv
som kräver mycket, pretentiös

anspråkslös
Ordklass adjektiv
som kräver litet, blygsam, obetydlig

anspänning
Ordklass substantiv
ansträngning, spänning, stress

anstalt
Ordklass substantiv
inrättning, institution

anstalter
Ordklass substantiv
åtgärder, förberedelser

anstifta
Ordklass verb
sätta igång, vara upphov till

anstiftan
Ordklass substantiv
det att anstifta (sätta igång eller vara upphov till), till exempel ett brott

anstiftare
Ordklass substantiv
den som förleder någon till brott, sammansvärjning eller dylikt

anstormning
Ordklass substantiv
det att folk rusar fram som en stormvind

anstrykning
Ordklass substantiv
påstrykning (vid målning)
nyans

anstränga
Ordklass verb
utnyttja hårt
trötta

ansträngande
Ordklass adjektiv
tröttsam, jobbig

anstränga sig
Frasklass verbfras
arbeta hårt

ansträngning
Ordklass substantiv
hårt arbete, ivrigt bemödande
besvär, svårighet

anstucken
Ordklass adjektiv
smittad, påverkad av till exempel revolutionära tänkesätt

anstå
Ordklass verb
uppskjutas, vänta
passa för, vara någon värdig

anstånd
Ordklass substantiv
uppskov, frist

anställa
Ordklass verb
låta börja arbeta hos sig mot avtalad lön
engagera
sätta igång med, ställa till med, arrangera (förhör etcetera)

anställning
Ordklass substantiv
plats, tjänst, befattning

anställningsbarhet
Ordklass substantiv
förmågan att skaffa och sedan behålla ett jobb

anständig
Ordklass adjektiv
passande, som följer moraliska konventioner
som går an, någorlunda acceptabel

anständigtvis
Ordklass adverb
med hänsyn till vad som anses passande
rimligtvis

anstöt
Ordklass substantiv
förargelse

anstötlig
Ordklass adjektiv
förargelseväckande

ansvar
Ordklass substantiv
skyldighet att stå till eller att ta till exempel de rättsliga eller ekonomiska följderna av något
straff (påföljd)

ansvara för
Frasklass verbfras
ha ansvar för, garantera, svara för

ansvarig
Ordklass substantiv
som ansvarar för

ansvarighet
Ordklass substantiv
ansvar, rättsligt ansvar

ansvarighetsförsäkring
Ordklass substantiv
försäkring som kan ge skydd då man görs ansvarig för skada och krävs på skadestånde, drulleförsäkring

ansvarig utgivare
Frasklass nominalfras
person som har tillstånd att ge ut tidning och som ansvarar för innehållet

ansvarsförbindelse
Ordklass substantiv
åtagande att fullgöra vissa ekonomiska förpliktelser i ett företag, till exempel borgensförbindelse och pensionsåtagande

ansvarsförsäkring
Ordklass substantiv
försäkring som kan ge skydd då man görs ansvarig för skada och krävs på skadestånde, drulleförsäkring

ansvarslös
Ordklass adjektiv
som inte tar sitt ansvar

ansvälld
Ordklass adjektiv
uppsvälld, svullen

ansätta
Ordklass verb
häftigt tränga sig på, attackera, plåga
anbringa, applicera
börja

ansöka
Ordklass verb
begära, skriftligen anhålla

ansökan
Ordklass substantiv
skriftlig begäran

ansökning
Ordklass substantiv
ansökan (skriftlig begäran)

ansökningshandlingar
Ordklass substantiv
dokument som innehåller eller följer med en ansökan (skriftlig begäran)

anta
Ordklass verb
godta förslag eller erbjudande, acceptera
godkänna till utbildning
övergå till
tro, förmoda

antabus
Ordklass substantiv
medel mot alkoholbegär, avvänjningsmedel vid alkoholism (egentligen varumärke)

antaga
Ordklass verb
godta förslag eller erbjudande, acceptera
godkänna till utbildning
övergå till
tro, förmoda

antagande
Ordklass substantiv
det att bli antagen
förmodan, hypotes

antagbar
Ordklass adjektiv
möjlig att anta, godtagbar

antaglig
Ordklass adjektiv
trolig
antagbar


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.