FÖRBIDA - FÖSA

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


förbida
Ordklass verb
invänta Bruklighet skriftspråk

förbidan
Ordklass substantiv
väntan

förbigå
Ordklass verb
utelämna, strunta i
undgå

förbigången
Ordklass adjektiv
orättvist åsidosatt

förbilliga
Ordklass verb
göra billigare

förbinda
Ordklass verb
lägga om
sammanfoga, förena
förplikta

förbindelse
Ordklass substantiv
kommunikation
samband, kontakt
bekantskap, förhållande
förpliktelse, löfte
tacksamhetsskuld

förbindlig
Ordklass adjektiv
artig, älskvärd

förbise
Ordklass verb
försumma, glömma, blunda för

förbisedd
Ordklass adjektiv
alltför lite observerad

förbiseende
Ordklass substantiv
försummelse, misstag, slarv

förbistring
Ordklass substantiv
språklig förvirring, oreda

förbittra
Ordklass verb
göra livet surt, göra bitter
uppreta

förbittrad
Ordklass adjektiv
uppretad, rasande

förbittring
Ordklass substantiv
ilska, vrede

förbjuda
Ordklass verb
uttrycka att något inte får ske eller göras

förbjuden frukt
Frasklass nominalfras
sådant som inte är tillåtet (usrpungligen från Bibeln) Bruklighet bildligt

förbjudna led
Frasklass nominalfras
släktskap som innebär hinder för äktenskap Bruklighet juridik

förblanda
Ordklass verb
förväxla, blanda ihop

förbli
Ordklass verb
bestå
stanna kvar
stå fast

förblinda
Ordklass verb
göra blind eller oförnuftig

förblindelse
Ordklass substantiv
det att inte kunna se klart Bruklighet bildligt

förbliva
Ordklass verb
bestå
stanna kvar
stå fast

förblommerad
Ordklass adjektiv
inte rent utsagd, i dolda ordalag, förtäckt

förbluffa
Ordklass verb
göra mycket förvånad

förbluffande
Ordklass adjektiv
förvånande, slående

förblöda
Ordklass verb
blöda till döds

förborgad
Ordklass adjektiv
dold, hemlig

förbrinna
Ordklass verb
brinna upp
förtäras Bruklighet bildligt

för brinnande livet
Frasklass prepositionsfras
så fort eller ivrigt som om det gällde livet

förbruka
Ordklass verb
göra av med, konsumera

förbrukning
Ordklass substantiv
åtgång, konsumtion

förbruten
Ordklass adjektiv
förverkad eller konfiskerad, till exempel om smuggelgods

förbrylla
Ordklass verb
göra häpen

förbrytare
Ordklass substantiv
brottsling

förbryta sig
Frasklass verbfras
begå en handling som strider mot lagen

förbrytelse
Ordklass substantiv
brott

förbränna
Ordklass verb
bränna upp

förbränning
Ordklass substantiv
ett ämnes förening med syre under värmeutveckling Bruklighet teknik
ämnnesomsättningsprocess som innebär att näringsämnen bryts ner i cellerna samtidigt som energi frigörs Bruklighet biologi

förbränningsmotor
Ordklass substantiv
maskin, till exempel bilmotor, som omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete genom invändig förbränning

förbrödra sig
Frasklass verbfras
bli vän med någon

förbud
Ordklass substantiv
bestämmelse som säger att något inte är tillåtet

förbund
Ordklass substantiv
sammanslutning
större förening, speciellt en riksorganisation med lokala föreningar
fördrag mellan stater, allians

förbundskansler
Ordklass substantiv
titel för regeringschef i Tyskland och Österrike

förbundskapten
Ordklass substantiv
anställd ledare och tränare för landslaget inom en idrottsgren (speciellt bollsporter) Bruklighet sport

förbundsstat
Ordklass substantiv
stat som är uppdelad i delstater med stor inte självstyrelse

förbyta
Ordklass verb
förväxla, förvandla

förbålt
Ordklass adverb
förbaskat Bruklighet vardagligt

förbättra
Ordklass verb
göra bättre

förbättring
Ordklass substantiv
det att göra bättre
något som gjorts bättre

förbön
Ordklass substantiv
bön om hjälp eller nåd för andra

fördel
Ordklass substantiv
det som är bra hos någon eller något
i tennis vunnen boll efter 40 lika (som ger spelaren chans att vinna gamet med nästa boll) Bruklighet sport

fördela
Ordklass verb
dela upp, sprida

fördelaktig
Ordklass adjektiv
förmånlig, lönande
behaglig, vinnande

fördelning
Ordklass substantiv
uppdelning
spridning
svensk benämning på högre arméförband, som består av 2-3 brigader samt ett växlande antal specialförband

fördelningspolitik
Ordklass substantiv
hur ett samhälles tillgångar fördelas mellan olika grupper

fördelningssystem
Ordklass substantiv
försäkringstekniskt system för pensionsförsäkring, som innebär att staten avsätter skattemedel för att säkerställa försäkringsgivarens åtaganden (det vill säga den arbetande generationen bekostar den äldre generationenes pension)

för den skull
Frasklass prepositionsfras
därför

för det mesta
Frasklass prepositionsfras
i allmänhet

fördetting
Ordklass substantiv
någon eller något som inte har kvar sin tidigare ställning Bruklighet vardagligt
speciellt äldre idrottsman som inte längre presterar så bra

fördevind
Ordklass adverb
med vinden in akterifrån

fördjupa
Ordklass verb
göra djupare, grundligare eller intensivare

fördjupad i
helt upptagen av, försjunken i

fördjupa sig i
Frasklass verbfras
grundligt sätta sig in i

fördjupning
Ordklass substantiv
det att gå djupare
grop, håla

för djävligt
alldeles förfärligt, upprörande

fördold
Ordklass adjektiv
helig, förborgad

fördom
Ordklass substantiv
förutfattad mening som inte är grundad på egen eftertanke, inrotad vanföreställning

fördomsfri
Ordklass adjektiv
fri från fördomar (inrotade vanföreställningar)
fri från samvetsbetänkligheter

fördomsfull
Ordklass adjektiv
påverkad av fördomar (inrotade vanföreställningar)

fördra
Ordklass verb
uthärda, tåla
finna sig i

fördrag
Ordklass substantiv
överenskommelse, avtal

fördraga
Ordklass verb
uthärda, tåla
finna sig i

fördragen
Ordklass adjektiv
som dragits för

fördragsam
Ordklass adjektiv
tolerant, tålig

fördriva
Ordklass verb
jaga bort, köra ut

fördriva tiden
Frasklass verbfras
få tiden att gå utan att göra något meningsfullt

fördröja
Ordklass verb
försena
avsiktligt förlänga tiden mellan en orsak och en verkan

fördröjning
Ordklass substantiv
det att avsiktligt förlänga tiden mellan en orsak och en verkan

fördubbla
Ordklass verb
öka till det dubbla
stegra eller öka sina ansträngningar

fördumma
Ordklass verb
göra dum eller dummare

fördumning
Ordklass substantiv
tilltagande dumhet

fördunkla
Ordklass verb
göra dunkel, mörkare eller mindre klar
överträffa, ställa i skuggan

fördyra
Ordklass verb
göra dyrare

fördystra
Ordklass verb
göra dyster, förmörka

fördäck
Ordklass substantiv
översta däck, för om navigationsbryggan

fördämning
Ordklass substantiv
damm, anläggning för att hejda ett vattenflöde

fördärv
Ordklass substantiv
förstörelse, olycka, undergång
moraliskt förfall

fördärva
Ordklass verb
förstöra

fördärvlig
Ordklass adjektiv
skadlig

fördölja
Ordklass verb
dölja
hålla hemlig

fördöma
Ordklass verb
skarpt ogilla och kritisera någons handlingssätt
döma till evig osalighet Bruklighet religion

fördömelse
Ordklass substantiv
osalighet, evigt straff
elände, nöd

fördömlig
Ordklass adjektiv
förkastlig

före
Ordklass substantiv
väglag
framkomlighet i snö
före
Ordklass adverb
längre fram än
tidigare än

förebild
Ordklass substantiv
något som man gör något annat efter, mönster, exempel
någon eller något som man bör vara eller göra som, föredöme, ideal

förebildlig
Ordklass adjektiv
som tjänar till förebild (mönster eller föredöme), exemplarisk, idealisk

förebrå
Ordklass verb
klandra, tillrättavisa

förebud
Ordklass substantiv
förkänning, varsel

förebygga
Ordklass verb
förekomma, hindra, mota

förebåda
Ordklass verb
tyda på, låta ana, varsal om

förebära
Ordklass verb
skylla på, anföra som skäl

före detta
Förkortning f.d.
förutvarande

föredra
Ordklass verb
framföra, läsa upp, sjunga
redogöra för
hellre vilja, tycka mer om

föredrag
Ordklass substantiv
muntlig framställning, föreläsning
framställningssätt, utförande

föredraga
Ordklass verb
framföra, läsa upp, sjunga
redogöra för
hellre vilja, tycka mer om

föredragande
Ordklass substantiv
person som redogör för ett ärende i vilket beslut skall fattas

föredragning
Ordklass substantiv
framförande
framläggning av ett ärende

föredragsbeteckning
Ordklass substantiv
angivelse, vanligen på italienska, på notblad hur ett musikstycke skall spelas, till exempel vivace (livligt) Bruklighet musik

föredragshållare
Ordklass substantiv
person som talar över (håller föredrag om) ett ämne inför en församling

föredöme
Ordklass substantiv
någon eller något som man bör söka efterlikna, förebild, mönster

föredömlig
Ordklass adjektiv
som utgör ett föredöme (någon eller något som man bör söka efterlikna), mönstergill, exemplarisk

förefalla
Ordklass verb
se ut, synas, tyckas

förefinnas
Ordklass verb
finnas, förekomma

förefintlig
Ordklass adjektiv
som finns, rådande

förege
Ordklass verb
påstå
skylla på
låtsas

föregiva
Ordklass verb
påstå
skylla på
låtsas

föregivande
Ordklass substantiv
falskt hävdande

föregivande av allmän ställning
brottet att förege sig vara en myndighetsperson Bruklighet juridik

föregiven
Ordklass adjektiv
påstådd, låtsad
falsk

föregripa
Ordklass verb
gå händelserna i förväg, förekomma

föregå
Ordklass verb
inträffa tidigare än något annat
försiggå, hända Bruklighet skriftspråk

föregående
Ordklass substantiv
som går före något annat i tiden
förra

föregångare
Ordklass substantiv
företrädare
banbrytare
äldre modell av maskin eller dylikt

föregångskvinna
Ordklass substantiv
banbrytare, pionjär

föregångsman
Ordklass substantiv
banbrytare, pionjär

föreha
Ordklass verb
ha för sig

förehavande
Ordklass substantiv
vad man håller på med, sysselsättning

förehålla
Ordklass verb
framhålla för någon
strängt uppmana någon

förekomma
Ordklass verb
finnas, påträffas
inträffa
förefalla
hinna före
tillmötesgå
förhindra, avvärja

förekommande
Ordklass adjektiv
artig, tillmötesgående

förekomst
Ordklass substantiv
existens, närvaro, tillgång

föreligga
Ordklass verb
finnas

förelägga
Ordklass verb
förete
framlägga
ålägga Bruklighet juridik

föreläggande
Ordklass substantiv
åläggande, befallning av en myndighet

föreläsa
Ordklass verb
undervisa i form av föredrag

föreläsare
Ordklass substantiv
person som föreläser (undervisar i form av föredrag), föredragshållare

föreläsning
Ordklass substantiv
lektion eller annan sammankomst där någon föreläser (undervisar i form av föredrag)
texten som föreläses

förelöpare
Ordklass substantiv
föregångare

föremål
Ordklass substantiv
sak, ting

förena
Ordklass verb
hopfoga, åstadkomma förbindelse mellan, åstadkomma gemenskap
ena, försona

förenad
Ordklass adjektiv
om pronomen som står tillsammans med sitt huvudord, till exempel "min" i frasen "min bok"

för en gångs skull
Frasklass prepositionsfras
undantagsvis

förening
Ordklass substantiv
det att förena (åstadkomma förbindelse mellan)
ett ämne sammansatt av flera olika grundämnen
en grupp av personer som organiserat sig för ett gemensamt ändamål, klubb, sällskap, organisation

föreningsbank
Ordklass substantiv
kreditinstitut med huvudsaklig uppgift att lämna krediter till lantbruk (kallades förr jordbrukskassa)

förenings- och säkerhetsakten
Frasklass nominalfras
ett författningstillägg, genomför av Gustav III 1789, vilket gjorde kungen i det närmaste enväldig Bruklighet historiskt

föreningsregister
Ordklass substantiv
av länsstyrelse fört register över ekonomiska föreningar

föreningsrätt
Ordklass substantiv
medborgerlig rätt att bilda och tillhöra en förening, till exempel en fackförening

förenkla
Ordklass verb
göra lättare

förenlig
Ordklass adjektiv
som låter sig förenas, som överensstämmer med något

förenämnd
förut omnämnd Bruklighet skriftspråk

föresats
Ordklass substantiv
avsikt, fast beslut att göra något

föreskrift
Ordklass substantiv
bestämmelse, instruktion
ordination

föreskriva
Ordklass verb
bestämma
diktera
ordinera

föreslå
Ordklass verb
framhålla som lämplig med avseende på handling, person eller dylikt

förespegla
Ordklass verb
inge falska förhoppningar om

förespegling
Ordklass substantiv
det att förespegla (inge falska förhoppningar om)

förespråka
Ordklass verb
ange viss handlingsmöjlighet såsom önskvärd som lösning på ett problem

förespråkare
Ordklass substantiv
person som förespråkar något (anger en viss handlingsmöjlighet såsom önskvärd)

förespå
Ordklass verb
förutspå

förestava
Ordklass verb
läsa upp för eftersägning en bit i taget
utgöra grundläggande förutsättning för något

förestå
Ordklass verb
med nödvändighet komma att äga rum inom en realtivt snar framtid (ofta om händelse som inte är önskvärd)
fungera som ledare för viss mindre verksamhet

förestående
Ordklass adjektiv
som snart kommer att äga rum (om betydelsefull händelse eller dylikt)

föreståndare
Ordklass substantiv
person som har en ledande funktion inom en relativt liten grupp, enhet eller dylikt
ibland även ifråga om större enheter, till exempel riksföreståndare

föreställa
Ordklass verb
vara avsedd att utgöra bild av
låtsas vara, spela en viss roll
formellt göra någon bekant för någon annan genom att tala om namn och dylikt
för någon påvisa det icke önskvärda i denne någons handlande etcetera Bruklighet ålderdomligt

föreställande
Ordklass adjektiv
som utgör avbildning av något konkret som lätt kan kännas igen Bruklighet konstvetenskap

föreställare
Ordklass substantiv
främre del av artillerifordon
speciellt framvagn till kanon

föreställa sig
Frasklass verbfras
göra sig en själslig bild av någons existerande eller ofta tankemässigt nyskapad företeelse
tro (utan karaktär av bild)

föreställning
Ordklass substantiv
enstaka framförande av sceniskt verk, till exempel teaterpjäs, opera eller film
i medvetandet kvarbliven bild av något man iakttagit eller tänkt
om sådana intryck som omfattas av flera personer
påpekande om det olämpliga i ett visst handlande (riktat till en viss person) Bruklighet ålderdomligt

föreställningsvärld
Ordklass substantiv
ett helt system av idéer och uppfattningar hos en individ eller inom en viss lära eller dylikt

föresväva
Ordklass verb
dunkelt framträda för medvetandet hos någon

föresätta sig
Frasklass verbfras
ha som bestämd avsikt att göra något
vanligen med avseende på något svårt

företa
Ordklass verb
börja utföra någon verksamhet av mer omfattande slag

företag
Ordklass substantiv
större självständig ekonomisk organisation för produktion av varor eller tjänster som vanligen inte är samhällsservice
särskild, ovanligare handling som pågår under längre tid och inte säkert lyckas
allmännare: en handling som kräver ansträngning

företaga
Ordklass verb
börja utföra någon verksamhet av mer omfattande slag

företagaranda
Ordklass substantiv
anda som krävs för att bilda och driva företag

företagare
Ordklass substantiv
person som äger och leder ett mindre eller ett medelstort företag

företagsam
Ordklass adjektiv
som gärna startar egen, självständig verksamhet
tilltagsen

företagsamhet
Ordklass substantiv
särskilt sammanfattningen av alla privata företag i ett land

företagsdemokrati
Ordklass substantiv
system som ger de anställda i ett företag möjlighet till inflytande över företagets verksamhet och planering

företagsekonom
Ordklass substantiv
person som är specialiserad på företagsekonomi och ofta arbetar med motsvarande uppgifter inom något företag

företagsekonomi
Ordklass substantiv
vetenskapen om ekonomiska frågor på företagsnivå

företagsnämnd
Ordklass substantiv
organ för information och samråd mellan arbetsgivare och representanter för de anställda inom ett företag

företal
Ordklass substantiv
kort inledande text till en bok (ofta utformad på ett personligt sätt)

förete
Ordklass verb
formellt visa fram Bruklighet något högtidligt

företeelse
Ordklass substantiv
något som finns i något sammanhang och som kan avgränsas som en egen enhet (särskilt om något abstrakt)

företeelsetyp
Ordklass substantiv
summan av en organisms yttre egenskaper (betingas av en samverkan mellan miljön och arvsanlagen)

företräda
Ordklass verb
fungera som ombud för en person eller grupp
mera tillfälligt vara närvarande som en del av
vara anhängare av (utvidgat med avseende på idé eller dylikt)
vara föregångare till Bruklighet mindre brukligt
gå framför
särskilt: anföra

företrädare
Ordklass substantiv
person som fungerar som ombud för en annan person, ett visst intresse eller dylikt
utvidgat: exempel på
närmast föregående utövare av en viss funktion i förhållande till en angiven person

företräde
Ordklass substantiv
rätt att komma i fråga i första hand
särskilt vid tjänstetillsättning, för en viss förmån etcetera
speciellt i trafiken rätt att köra före trafikant som kommer från en korsande körbana
i fråga om icke-levande företeelser
god grundläggande egenskap
tillstånd till besök hos någon betydelsefull person

företrädesrätt
Ordklass substantiv
rätt att komma ifråga i första hand

företrädesvis
Ordklass adverb
huvudsakligen
helst (som uttryck för något önskat)

förevara
Ordklass verb
inträffa
särskilt vara uppe till behandling vid ett formellt möte

förevarande
Ordklass adjektiv
som nu råder Bruklighet formellt

föreviga
Ordklass verb
bevara åt eftervärlden genom att skildra
särskilt att fotografera Bruklighet vardagligt

förevisa
Ordklass verb
visa fram under förklarande kommentarer
visa upp Bruklighet något föråldrat

förevita
Ordklass verb
anklaga någon för något Bruklighet högtidligt

förevändning
Ordklass substantiv
anfört men i sammanhanget betydelselöst skäl för ett visst handlande

för evärdliga tider
Frasklass prepositionsfras
för alltid, för all framtid

förfader
Ordklass substantiv
man från vilken någon härstammar i rakt nedstigande led

förfall
Ordklass substantiv
fortskridande stark försämring av kvalitet hos byggnad eller dylikt
nedgång (abstrakt om upplösning av struktur eller dylikt)
särskilt ifråga om kultur och andliga förhållanden
sista tidpunkt för betalning, inlösen eller dylikt
särskilt betalning eller inlösen av växel
orsak till uteblivande Bruklighet juridik

förfalla
Ordklass verb
fortskridande starkt försämras mot fullständig förstörelse
särskilt om byggnad eller dylikt i brist på underhåll
om person, moraliskt och kroppsligt
hemfalla eller hänge sig åt visst klandervärt beteende
upphöra att beaktas
speciellt om juridisk företeelse
uppnå slutet på sin löptid (om lån eller dylikt som skall betalas)

förfallen
Ordklass adjektiv
som småningom blivit allt sämre i brist på underhåll, i moraliskt eller kroppsligt avseende etcetera
särskilt om byggnad och dylikt eller om person
som passerat den sista dagen för betalning eller inlösen (om skuld, lån, växel och dylikt) Bruklighet fackspråk

förfallodag
Ordklass substantiv
sista dag för betalning av skuld

förfalska
Ordklass verb
göra efterbildning av något i syfte att utge det för att vara äkta
ge en falsk beskrivning av något

förfalskare
Ordklass substantiv
person som gjort sig skyldig till förfalskning (efterbildning av något i syfte att utge det för att vara äkta), särskilt av sedlar eller konst

förfalskning
Ordklass substantiv
efterbildning som uppges vara identisk med ett original
det att förfalska

förfara
Ordklass verb
gå till väga

förfarande
Ordklass substantiv
sätt att gå till väga ifråga om en viss typ av handling etcetera
det att förfara (gå till väga)

för farao
Frasklass prepositionsfras
ett kraftuttryck

förfaras
Ordklass verb
komma att bli oanvändbar på grund av olämpligt förvaringssätt (särskilt om matvara)
allmännare: gå till spillo

förfaren
Ordklass adjektiv
tekniskt skicklig (vanligen efter lång erfarenhet)

förfaringssätt
Ordklass substantiv
sätt att förfara (gå till väga)

förfasas
Ordklass verb
förfasa sig (uttrycka sin bestörtning)

förfasa sig
Frasklass verbfras
uttrycka sin bestörtning (ofta över något obetydligt)

författa
Ordklass verb
skapa skönlitterär text av mer ambitiös typ

författare
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt författarskap (skönlitterär verksamhet) yrkesmässigt eller på sin fritid
även allmännare

författarskap
Ordklass substantiv
sammanfattningen av skönlitterär verksamhet bedriven av en viss person

författning
Ordklass substantiv
en samling rättsliga bestämmelser som anger hur ett visst land skall styras
om grundläggande bestämmelser för en organisation eller dylikt
rättslig förordning eller lag
själsligt eller kroppsligt tillstånd Bruklighet mindre brukligt

förfela
Ordklass verb
misslyckas med att uppnå ett visst abstrakt mål

förfina
Ordklass verb
göra mer kultiverad
förbättra kvaliteten hos
särskilt göra mer exakt

förfining
Ordklass substantiv
social och kulturell finess

förfjol
Ordklass substantiv
året före fjolåret

förflacka
Ordklass verb
göra ytligare

förflugen
Ordklass adjektiv
frambringad tillfälligt och utan eftertanke och därför vanligen mindre god
om replik, tanke och dylikt

förfluten
Ordklass adjektiv
som gått till ända
om någons hittillsvarande, mindre tilltalande liv
speciellt även, särskilt i språkvetenskapliga sammanhang om gången tid i motsats till närvarande tid och framtid

förflyktigas
Ordklass verb
avgå i gasform
överfört: försvinna

förflyta
Ordklass verb
regelbundet gå vidare och försvinna, vanligen utan att något anmärkningsvärt händer (om tid eller skeende)

förflytta
Ordklass verb
föra till annan plats (konkret eller mer eller mindre abstrakt)

förflyttning
Ordklass substantiv
det att förflytta något (föra något till annan plats)
speciellt omplacering till till ett annat arbete

förfoga
Ordklass verb
ha full möjlighet att utnyttja

förfogande
Ordklass substantiv
full möjlighet att utnyttja något

förfogandelag
Ordklass substantiv
lag som ger myndigheterna rätt att utkräva varor och tjänster av medborgarna vid krigs- eller beredskapstillstånd

förfoga sig
Frasklass verbfras
förflytta sig Bruklighet ålderdomligt

förfriska
Ordklass verb
förbättra det kroppsliga välbefinnandet hos någon, främst med dryck men även med frisk luft och dylikt
förskönande omskrivning: dricka sprit

förfriskning
Ordklass substantiv
läskande dryck, frukt eller dylikt
förskönande omskrivning: spritdryck

förfrusen
Ordklass adjektiv
skadad av köld (särskilt om kroppsdel)

förfrysa
Ordklass verb
skadas av köld, särskilt frost
speciellt frysa ihjäl
skada genom att utsätta för köld

förfrågan
Ordklass substantiv
begäran om upplysning (vanligen av mer formellt slag och sällan av ren vetgirighet)

förfråga sig
Frasklass verbfras
begära upplysning med allmännare, mindre preciserad fråga

förfrågning
Ordklass substantiv
förfrågan (begäran om upplysning)

för fulla klutar
Frasklass prepositionsfras
med alla segel hissade

för fulla muggar
Frasklass prepositionsfras
av alla krafter

för full musik
Frasklass prepositionsfras
av alla krafter

förfuska
Ordklass verb
få något att misslyckas genom slarv eller ointresse eller avsiktligt

förfäa
Ordklass verb
göra (fäaktigt) dum och undergiven

förfäder
Ordklass substantiv
tidigare generationer

förfäkta
Ordklass verb
ivrigt tala för en viss åsikt eller dylikt

förfära
Ordklass verb
osaka stort, skräckblandat obehag hos

förfäran
Ordklass substantiv
starkt, skräckblandat obehag

förfäras
Ordklass verb
känna starkt, skräckblandat obehag

förfärdiga
Ordklass verb
tillverka (vanligen hantverksmässigt)

förfärlig
Ordklass adjektiv
som väcker starkt, skräckblandat obehag
gräslig (utan betydelse av skräck)
allmänt förstärkande

förfölja
Ordklass verb
följa efter någon eller något i syfte att skada, till exempel för att spionera, fånga eller döda
utvidagat och överfört: ständigt utsätta för obehag

förföljelse
Ordklass substantiv
det att förfölja (följa efter någon eller något i syfte att skada) fysiskt eller psykiskt (särskilt på grund av ras eller idéer)

förföljelselopp
Ordklass substantiv
bancykeltävling där två cyklister atartar på var sin långsida och försöker hinna upp varandra (även ifråga om lag med fyra cyklister)

förföljelsemani
Ordklass substantiv
vanemässig sjuklig misstänksamhet

förföra
Ordklass verb
locka till sexuellt umgänge
utvidgat: förleda till olämligt handlande
även allmännare

förfördela
Ordklass verb
behandla orättvist eller kränkande

förförelse
Ordklass substantiv
det att locka till sexuellt umgänge
allmännare: det att locka till olämligt handlande

förförisk
Ordklass adjektiv
sexuellt tilldragande (om person, särskilt kvinna, handling eller dylikt)
allmännare: som lockar genom tilltalande yttre egenskaper

förgapa sig
Frasklass verbfras
bli helt betagen Bruklighet något föråldrat
särskilt bli förälskad i någon, ofta utan att få gensvar

förgasa
Ordklass verb
omvandla till gasform

förgasare
Ordklass substantiv
anordning för tillförsel och blandning av luft och flytande bränsle i förbränningsmotor

förgifta
Ordklass verb
tillföra gift till
överfört: fylla med hat och bitterhet
döda eller skada någon med gift

förgiftning
Ordklass substantiv
det att bli förgiftad (bli tillförd gift)

förgjord
Ordklass adjektiv
behärskad av starka, okontrollerbara krafter (om person, skeende eller dylikt)

för glatta livet
Frasklass prepositionsfras
så fort eller ivrigt som om det gällde livet

förglömma
Ordklass verb
förlora ur minnet

för gott
Frasklass prepositionsfras
för alltid

för gott köp
Frasklass prepositionsfras
till billigt pris

förgrenas
Ordklass verb
dela sig i grenar

förgrena sig
Frasklass verbfras
dela sig i grenar
även utvidgat
överfört: sprida sig längs olika, väl avgrändade linjer

förgrening
Ordklass substantiv
uppdelning i grenar
ofta överfört: spridning längs olika, väl avgränsade vägar

förgripa sig
Frasklass verbfras
göra sig skyldig till övergrepp (vanligen våld, ofta våldtäkt)
olovligen ta Bruklighet ålderdomligt

förgripelse
Ordklass substantiv
handling som utgör övergrepp eller kränkning Bruklighet särskilt juridik

förgriplig
Ordklass adjektiv
som utgör övergrepp eller kränkning

förgroning
Ordklass substantiv
en typ av metod för påskyndande av växters utveckling genom att man låter dem gro före sådd eller utsättning

förgrova
Ordklass verb
göra grövre
särskilt överfört: speciellt göra enklare och mycket mindre genomarbetad
speciellt även: göra mer osaklig eller brutalisera

förgrund
Ordklass substantiv
område rummet som är eller tycks vara närmast en åskådare och därför syns tydligast (särskilt beträffande landskap, scen, tavla eller dylikt)
överfört: central, uppmärksamad position

förgrundsfigur
Ordklass substantiv
person med viktig och utåt synlig position

förgrundsgestalt
Ordklass substantiv
förgrundsfigur (person med viktig och utåt synlig position)

förgrymma
Ordklass verb
göra mycket vred

förgrymmad
Ordklass adjektiv
mycket vred

förgråten
Ordklass adjektiv
som synbart gråtit mycket

förgrämd
Ordklass adjektiv
som helt behärskas av bitterhet på grund av ständiga besvikelser under ett långt liv
även om handling eller dylikt

förgubbas
Ordklass verb
åldras till kropp och själ (om man)
få allt högra procent gamla (om församling eller dylikt)

förgubbning
Ordklass substantiv
stark ökning av genomsnittsåldern i en viss grupp, ofta oberoende av kön

förgudning
Ordklass substantiv
enorm, okritisk uppskattning

förgylla
Ordklass verb
förse med ett tunt guldöverdrag
överfört: försköna eller göra mer behaglig

förgå
Ordklass verb
löpa förbi och komma til sitt lsut (om tid)
gradvis försvinna (om företeelse)

förgången
Ordklass adjektiv
som gått till ända eller försvunnit
speciellt substantiverat om tid

förgård
Ordklass substantiv
öppen plats framför eller i den yttre delen av en större byggnad
ofta bildligt

förgås
Ordklass verb
dö på grund av svåra yttre påfrestningar
även som överdrift

förgå sig
Frasklass verbfras
handla hänsynslöst och svårförlåtligt med ord eller våldshandling, vanligen i hastigt mod

förgängelse
Ordklass substantiv
det att naturenligt upplösas och försvinna (ifråga om materia, särskilt i religiösa sammanhang)

förgänglig
Ordklass adjektiv
underkastad förgängelse (det att naturenligt upplösas och försvinna)

förgäta
Ordklass verb
glömma Bruklighet något ålderdomligt

förgätmigej
Ordklass substantiv
en ört med blå, ögonliknande små blommor i knippen
även om närbesläktade arter

förgäves
Ordklass adverb
utan framgång eller resultat

förgöra
Ordklass verb
fullständigt förstöra
särskilt döda

förhala
Ordklass verb
flytta fartyg en kortare sträcka med hjälp av linor till fasta punkter (varvid linorna vanligen manövreras från fartyget)
försöka fördröja behandlingen eller slutförandet av något

förhall
Ordklass substantiv
större utrymme omedelbart innanför ingången till en offentlig byggnad, till exempel en kyrka

förhand
Ordklass substantiv
kortspelare som står i tur att spela ut det första kortet i en spelomgång, till exempel i bridge
om motsvarande position och om andra eller tredje hand då dessa är mindre fördelaktiga än tredje respektive fjärde hand
tidpunkt före den aktuella

för handen
Frasklass prepositionsfras
aktuellt

förhanden
Ordklass adverb
aktuellt

förhandenvarande
Ordklass adjektiv
som just nu råder

förhandla
Ordklass verb
överlägga i syfte att utarbeta överenskommelse av kompromisstyp (vanligen om någorlunda jämnstarka parter)
speciellt i fackliga sammanhang
försvagat: diskutera idéer eller dylikt

förhandlare
Ordklass substantiv
person med uppgift att för förhandlingar (överlägga i syfte att utarbeta överenskommelse av kompromisstyp)

förhandling
Ordklass substantiv
överläggning i syfte att nå överenskommelse av kompromisstyp

förhandlingsbar
Ordklass adjektiv
som kan göras till föremål för förhandlingar (genom att båda parter är beredda att göra vissa eftergifter)

förhandlingsbord
Ordklass substantiv
bord vid vilket förhandlingar förs (vanligen mer eller mindre bildligt)

förhandlingsrätt
Ordklass substantiv
rätt att kräva förhandlingar (vanligen för arbetstagarorganisation i förhållande till arbetsgivare)
rätt att företräda en viss grupp vid förhandlingar

förhandsbesked
Ordklass substantiv
särskilt: bindande besked från myndighet till en enskild person om ett kommande beslut

förhandsbukt
Ordklass substantiv
del av ankarkätting som placeras på däck för att lätt kunna löpa ut när ankaret fälls

förhandsvisning
Ordklass substantiv
särskilt: visning före den offentliga premiären, till exempel av en film

förhastad
Ordklass adjektiv
som utförs utan nödvändig eftertanke

förhasta sig
Frasklass verbfras
handla utan att ha tagit sig tid för eftertanke

förhatlig
Ordklass adjektiv
som väcker stark ovilja

för hemmabruk
Frasklass prepositionsfras
för användning hemma

förhinder
Ordklass substantiv
omständighet som gör att någon inte kan närvara

förhindra
Ordklass verb
lägga avgörande hinder i vägen för någon eller något (särskilt för viss verksamhet eller utveckling)
ofta: som har förhinder

förhistoria
Ordklass substantiv
det äldsta skedet i männsikosläktets historia, som inte är känt genom skirftliga källor utan huvudsakligen genom efterlämnade föremål och dylikt
sammanfattningen av tidigare händesler som utgör bakgrund till något händelseförlopp

förhistorisk
Ordklass adjektiv
som hänför sig till det skede i människosläktets historia som inte är känt genom skriftliga källor

förhoppning
Ordklass substantiv
känslogrundad tro på att något önskvärt kommer att kunna förverkligas

förhoppningsfull
Ordklass adjektiv
som tror på en gynnsam utveckling
även om handling och dylikt
som ger anledning till förhoppningar Bruklighet vardagligt

förhud
Ordklass substantiv
tillbakadragbart hudveck kirng ollonet på penis

förhuggning
Ordklass substantiv
särskilt: militärt hinder bildat av fällda träd

förhyda
Ordklass verb
bekläda ett fartygs bordläggning under vattenlinjen med plåt av koppar, zink eller dylikt

förhydningspapp
Ordklass substantiv
impregnerad papp som används som isolationsmaterial i träväggar

förhyra
Ordklass verb
hyra Bruklighet något formellt

förhåll
Ordklass substantiv
placering av skytt på plats där villebrådet kan väntas gå fram
även om sådan plats

förhålla
Ordklass verb
få häst att minska tempot med hjälp av tyglarna

förhållande
Ordklass substantiv
samspel mellan de viktiga faktorerna i ett visst sammanhang (beträffande faktorernas inbördes inverkan på varandra etcetera)
särskilt beträffande sociala och ekonomiska faktorer
även om mer konkreta tillstånd
sätt att fungera i ömsesidigt utbyte med någon annan part eller mellan flera olika parter
även om enkelriktad realtion
särskilt om kärleksförbindelse
omfattning hos något i en jämförelse
rimligt proportion

förhållandevis
Ordklass adverb
vid en jämförelse med de normala omständigheterna

förhålla sig
Frasklass verbfras
utgöra den faktiska situationen
välja att bete sig på ett visst sätt gentemot någon eller något
ha viss grad av omfattning i en jämförelse med något
allmännare: ha vissa egenskaper i jämförelse med något annat

förhållning
Ordklass substantiv
särskilt: en typ av melodisk dissonans

förhållningsorder
Ordklass substantiv
tillsägelse om hur man skall bete sig Bruklighet ofta något skämtsamt

förhållningssätt
Ordklass substantiv
uttryck för viss inställning

förhåna
Ordklass verb
mycket tydligt uttrycka sitt förakt för

förhårdning
Ordklass substantiv
hård bildning på eller i en kroppsdel

förhänge
Ordklass substantiv
skynke som hänger framför en öppning

förhärda
Ordklass verb
göra kall och okänslig (vanligen med avseende på en person eller något som representerar en person)

förhärdad
Ordklass adjektiv
vars samvete och känslor förhärdats (gjorts kalla och okänsliga)
yrkesmässigt osentimental Bruklighet skämtsamt

förhärdas
Ordklass verb
bli förhärdad (kall och okänslig)

förhärja
Ordklass verb
obotligt skada område, samhälle eller dylikt (även allmännare)

förhärliga
Ordklass verb
framställa som enbart positiv (med förbigående av de dåliga sidorna)

förhärska
Ordklass verb
vara allmänt rådande

förhärskande
Ordklass adjektiv
allmänt rådande

förhäva sig
Frasklass verbfras
alltför mycket framhäva sin egen skicklighet (och till exempel underskatta slumpens betydelse för viss framgång eller dylikt)

förhävelse
Ordklass substantiv
det att förhäva sig (alltför mycket framhäva sin egen skicklighet)

förhäxa
Ordklass verb
särskilt: helt fascinera

förhöja
Ordklass verb
ge högre värde, större intensitet eller dylikt

förhör
Ordklass substantiv
grundlig utfrågning i syfte att fastställa händelseförlopp i samband med brott eller dylikt
även om viss typ av parlamentarisk utfrågning i USA
grundlig utfrågning för fastställande av kunskapsnivå (i skola eller dylikt)

förhöra
Ordklass verb
fråga ut någon i syfte att fastställa ett vistt händelseförlopp Bruklighet juridik
genom frågor kontrollera eller befästa kunskapsnivån hos någon (i ett visst ämne eller dylikt)

förhöra sig
Frasklass verbfras
indirekt försöka skaffa sig information genom att fråga flera personer

förhörsledare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt leder förhör (hos polisen eller dylikt)

förhörsvittne
Ordklass substantiv
vittne vid förhör under en förundersökning i ett brottsmål

förig
Ordklass adjektiv
som låter sig föras eller ledas (om till exempel hund)
som för sig eller formar sig väl (om till exempel tyg)

förinnerliga
Ordklass verb
göra innerlig eller intim

förinta
Ordklass verb
förstöra något så att det mer eller mindre upphör att finnas till
även med avseende på abstrakta företeelser

förintande
Ordklass adjektiv
som förintar (förstör något så att det mer eller mindre upphör att finnas till)
nedgörande (särskilt om intellektuell kritik eller dylikt)

förintelse
Ordklass substantiv
total förstöring intill upphörande av existens
särskilt om den nazistiska utrotningspolitiken under andra världskriget

förirra sig
Frasklass verbfras
mista orienteringen och hamna på viss okänd eller inte avsedd plats

förivra sig
Frasklass verbfras
bli alltför ivrig och därför handla utan eftertanke

förjaga
Ordklass verb
driva bort med direkt eller indirekt våld

för jämnan
Frasklass prepositionsfras
ständigt

förkalkas
Ordklass verb
undergå förkalkning (inlagring av kalk i kroppsvävnad, vanligen med långsiktigt skadliga följder)

förkalkning
Ordklass substantiv
inlagring av kalk i kroppsvävnad, vanligen med långsiktigt skadliga följder

förkasta
Ordklass verb
förklara sig på intet sätt kunna godta

förkastelse
Ordklass substantiv
fördömelse Bruklighet religion

förkastelsedom
Ordklass substantiv
mycket negativt omdöme

förkastlig
Ordklass adjektiv
som bör fördömas

förkastning
Ordklass substantiv
förskjutning av bergartslager på ömse sidor av en bristning i jordskorpan (vanligen i höjdled)

förklara
Ordklass verb
utreda något så att det kan bli förstått (särskilt i fråga om djupare orsaker och samband)
utvidgat: ange orsaken till något
ange sina skäl
tillkännage som sin ståndpunkt eller dylikt
formellt fastslå att ett visst tillstånd inträder för någon eller något

förklarad
Ordklass adjektiv
som i hög grad är det som anges av sammanhnaget
som tycks präglad av andlighet (vanligen i religiösa sammanhang)

förklara i akt
Frasklass verbfras
döma fredlös Bruklighet ålderdomligt

förklaring
Ordklass substantiv
utredning av bakgrunden eller orsaken till något
även med bibetydelse av ursäkt
mera konkret: utläggning för att öka förståeligheten av något
speciellt om en motparts skriftliga yttrande vid överklagande eller dylikt Bruklighet juridik, administration
formellt tillkännagivande av att något skall gälla

förklaringskraft
Ordklass substantiv
förmåga att förklara något (hos vetenskaplig teori eller dylikt)

förklarlig
Ordklass adjektiv
som lätt låter sig förklaras
som lätt förstås

förklenande
Ordklass adjektiv
nedsättande

förklinga
Ordklass verb
ljuda allt svagare och småningom tystna (om ljud, särskilt ton)
även mer eller mindre bildligt i uttryck för att något inte ska beaktas eller dylikt

förklistra
Ordklass verb
förse med klister (vanligen med avseende på tapet)

förklistring
Ordklass substantiv
svällning och upplösning av stärkelsekorn i hett vatten så att stärkelseklister bildas efter avsvalning

förklyftning
Ordklass substantiv
sprickbildning eller uppdelning i jordskorpans bergarter

förklä
Ordklass substantiv
en typ av skyddande klädesplagg som täcker en del av kroppens framsida samt benen (särskilt för köksarbete)
förklä
Ordklass verb
försöka utge för att vara någon annan med hjälp av vilseledande klädsel och andra tillbehör

förkläda
Ordklass verb
försöka utge för att vara någon annan med hjälp av vilseledande klädsel och andra tillbehör

förkläde
Ordklass substantiv
en typ av skyddande klädesplagg som täcker en del av kroppens framsida samt benen (särskilt för köksarbete)
kvinnlig person som följer med och övervakar en ung kvinna i manligt sällskap (med uppgift att hålla den manliga uppvaktningen inom bestämda gränser) Bruklighet mest historiskt

förklädeskjol
Ordklass substantiv
förklädeslikanande kjol bestående av ett rakt stycke som går om lott och fästs med band eller dylikt

förklädnad
Ordklass substantiv
kläder och andra personliga tillbehör som man bär för att ge intryck av en annan identitet än den egna
täckmantel

förknippa
Ordklass verb
sätta i samband med (vanligen i fråga om typiska snarare än logiskt nödvändiga samband)

förknippning
Ordklass substantiv
förbindelse mellan två föreställningar

förkoksas
Ordklass verb
övergå till koks (om stenkol) Bruklighet teknik

förkola
Ordklass verb
förvandla organiskt ämne till kol

förkolna
Ordklass verb
omvandlas till kol (om organiskt material)

förkomma
Ordklass verb
gå förlorad genom slarv på mer eller mindre okänt sätt

förkommen
Ordklass adjektiv
särskilt: som har förlorat sin inriktning i livet

förkonstlad
Ordklass adjektiv
tillgjord och onaturlig

förkonstling
Ordklass substantiv
ansträngd förfining

förkorta
Ordklass verb
göra kortare i rummet eller tiden
speciellt: nedbringa omfånget av en bok eller dylikt
speciellt även: ersätta ord med deras begynnelsebokstäver eller dylikt
förenkla bråk genom att dividera täljaren och nämnaren med samma tal

förkortning
Ordklass substantiv
minskning av längd i rummet eller tiden
förkortat språkligt uttryck
om en typ av grammatisk konstruktion (satsförkortning)
division av täljare och nämnare i bråk med samma tal

förkovra
Ordklass verb
utveckla kunskaper eller färdigheter till det bättre (vanligen från ett inte alltför dåligt begynnelseläge)
även allmännare

förkovran
Ordklass substantiv
målmedveten förbättring av kunskaper eller färdigheter

förkristen
Ordklass adjektiv
som avser förhållanden före kristendomens grundande eller införande

förkroma
Ordklass verb
överdra med ett tunt kormskikt (till skydd eller för att åstadkomma ytglans, till exempel på bildelar)

förkroppning
Ordklass substantiv
utsprång i bjälklag över kolonn, pilaster eller dylikt på byggnad
även om liknande detalj på möbel eller dylikt

förkroppsliga
Ordklass verb
utgöra synligt uttryck för något abstrakt, ofta som ett slags symbol

förkrossa
Ordklass verb
helt bryta ner psykiskt eller abstrakt

förkrossad
Ordklass adjektiv
djupt nedslagen och ångerfull över eget olämligt beteende

förkrossande
Ordklass adjektiv
som orsakar stor nedslagenhet eller ånger
enorm

förkrosselse
Ordklass substantiv
tillstånd av djup förtvivlan över egent olämpligt handlande Bruklighet högtidligt

förkrympas
Ordklass verb
bli förkrympt (som på ett ontaturligt sätt upphört att växa och utvecklas)

förkrympt
Ordklass adjektiv
som på ett ontaturligt sätt upphört att växa och utvecklas

för kung och fosterland
Frasklass prepositionsfras
av alla krafter

förkunna
Ordklass verb
offentligt tillkännage som sin bestämda mening eller övertygelse (ofta i något högtidlig form)
speciellt med avseende på lära och i syfte att påverka
speciellt även i fråga om yttranden som innebär ett slags handling

förkunnare
Ordklass substantiv
person som framträder för att sprida en lära, ett budskap eller dylikt
ibland med tonvikt på talarstil eller dylikt

förkunnelse
Ordklass substantiv
förkunnad lära eller förkunnat budskap (särskilt av religiöst slag)

förkunskaper
Ordklass substantiv
tidigare inhämtade kunskaper som utgör bas för en kurs, ett djupare studium eller dylikt

förkväva
Ordklass verb
hindra känslor eller skapande krafter att utvecklas

förkyla sig
Frasklass verbfras
drabbas av förkylning (en typ av lindrigare slemhinneinflammation i övre luftvägarna med snuva)

förkyld
Ordklass adjektiv
som lider av förkylning (en typ av lindrigare slemhinneinflammation i övre luftvägarna med snuva)

förkylning
Ordklass substantiv
en typ av lindrigare slemhinneinflammation i övre luftvägarna med snuva

förkämpe
Ordklass substantiv
person som energiskt verkar för något (vanligen en god sak)

förkänning
Ordklass substantiv
förkänsla (vag föreställning om något förestående)

förkänsla
Ordklass substantiv
vag föreställning om något förestående

förkärlek
Ordklass substantiv
särskild svaghet för en viss företeelse

förkättrad
Ordklass adjektiv
hårt kritiserad

förköp
Ordklass substantiv
köp innan den egentliga försäljningen börjat (särskilt av biljetter till evenemang)

förköpa sig
Frasklass verbfras
köpa sig något för alltför mycket pengar

förköpsrätt
Ordklass substantiv
rätt till förtur för en viss köpare vid försäljning

förkörsrätt
Ordklass substantiv
rätt för en trafikant att köra före en annan trafikant som kommer från korsande körbana (föråldrat som trafikterm; ersatt av "företräde")

förladdning
Ordklass substantiv
elastiskt material som läggs mellan krut och laddning i eldvapen (för att täta i eldröret eller för att öka gastrycket) Bruklighet mest historiskt

förlag
Ordklass substantiv
företag som ger ut böcker eller andra texter i tryckt form och fungerar som mellanled mellan författare, tryckei och bokhandel
kapital som lämnas av någon av att driva en affärsrörelse (som lån eller i annan form, särskilt för att täcka löpande utgifter)
varulager
del av destillationsapparat där destillatet samlas upp

förlaga
Ordklass substantiv
original, till exempel text eller skiss, som ligger till grund för manuell kopiering eller avskift
abstraktare: förebild

förlagsavtal
Ordklass substantiv
avtal där en upphovsman på vissa villkor överlåter rätten att mångfaldiga och ge ut hans eller hennes litterära eller konstnärliga verk till en förläggare

förlagsbevis
Ordklass substantiv
skuldförbindelse vid förlagslån (en typ av lån som upptas på kapitalmarknaden av banker och större industriföretag varvid långivaren vid konkurs eller dylikt erhåller rätt till betalning först efter övriga fordringsägare)

förlagslån
Ordklass substantiv
en typ av lån som upptas på kapitalmarknaden av banker och större industriföretag varvid långivaren vid konkurs eller dylikt erhåller rätt till betalning först efter övriga fordringsägare

förlama
Ordklass verb
beröva rörelseförmågan
beröva handlingsförmågan

förled
Ordklass substantiv
första led i sammansatta ord

förleda
Ordklass verb
locka någon till visst felaktigt beteende
ibland: förföra
försvagat: ge felaktig uppfattning

förlegad
Ordklass adjektiv
som sedan länge övergivits av modernare tänkande (om metod, teori eller dylikt)

förlida
Ordklass verb
passera och gå till ända (om tid) Bruklighet något högtidligt

förliden
Ordklass adjektiv
som nyss passerat och gått til ända (om tid) Bruklighet något högtidligt

förlig
Ordklass adjektiv
belägen i fören
som blåser i riktning från aktern mot fören (om vind)

förlika
Ordklass verb
förmå att träffa överenskommelse i godo (särskilt vid regelrätta förhandlingar, tvist och dylikt)

förlikas
Ordklass verb
träffa överenskommelse i godo och undvika hotande stridsåtgärder

förlika sig
Frasklass verbfras
med viss möda acceptera
förlikas (träffa överenskommelse i godo och undvika hotande stridsåtgärder)

förlikna
Ordklass verb
bedöma vara lik någon eller likt något

förlikning
Ordklass substantiv
överenskommelse i godo mellan tvistande parter, särskilt vid avtalsförhandlingar eller rättslig tvist

förlikningskommission
Ordklass substantiv
grupp av medlare med uppgift att lösa större arbetstvist

förlikningsman
Ordklass substantiv
person med uppgift att vid behov medverka till att lösa lokal arbetstvist

förlisa
Ordklass verb
lida skeppsbrott på grund av storm eller dylikt (om fartyg)

förlitan
Ordklass substantiv
trygg förvissning om någons eller någots tillräckliga förmåga, kvalitet eller dylikt

förlitande
Ordklass substantiv
förlitan (trygg förvissning om någons eller någots tillräckliga förmåga, kvalitet eller dylikt)

förlita sig
Frasklass verbfras
känna trygghet i sin förvissning om att en viss person eller dylikt kommer att handa rätt
tro på (med avseende på yttrande eller dylikt)

förljudande
Ordklass substantiv
påstående av rykteskaraktär

förljudas
Ordklass verb
påstås som rykte Bruklighet högtidligt eller skämtsamt

förljugen
Ordklass adjektiv
som ger en falsk bild av verkligheten (genom snett faktaruval, romantisering och dylikt)
om person som för sig själv förskönar sina motiv

förljuva
Ordklass verb
göra behaglig

förlopp
Ordklass substantiv
sätt på vilket något försiggår eller utvecklas i form av en följd av händesler eller dylikt med orsakssamband (om något som har en sammanhängande historia)
det att passera och nå slutpunkt (om tid)

förlora
Ordklass verb
ofrivilligt upphöra att förfoga över
speciellt med avseende på person som avlidit
även allmännare och abstraktare
bli besegrad (i viss strid eller tävling)
ha nackdel av

förlora ansiktet
Frasklass verbfras
förlora sin prestige Bruklighet bildligt

förlorad
Ordklass adjektiv
som saknar hopp om räddning (vanligen undan döden)
försvagat: som inte ger hopp om framgång

förlorade ägg
Frasklass nominalfras
ägg som kokas utan sitt skal

förlora fotfästet
Frasklass verbfras
falla
förlora sin fasta punkt i tillvaron Bruklighet bildligt

förlora i värde
Frasklass verbfras
minska i värde

förlora koncepterna
Frasklass verbfras
komma av sig och förlora fattningen

förlora kvalitet
Frasklass verbfras
förlora ett torn i utbyte mot en löpare eller springare i schack (ett torn är betydligt mer värt än en löpare eller en springare)

förlorare
Ordklass substantiv
person som besegrats
om person som ständigt lider nederlag

förlora sig
Frasklass verbfras
småningom försvinna eller bli otydlig
alltför mycket låta sig absorberas (om person i fråga om intellektuell verksamhet eller dylikt)

förlorssningsarbete
Ordklass substantiv
kroppens ansträngningar att driva ut ett fullgånget foster

förlossa
Ordklass verb
hjälpa någon att föda fram foster
frälsa från synd Bruklighet religion

förlossning
Ordklass substantiv
kroppens utdrivande av foster ur moderlivet (mest i fråga om människor)
frälsning från synd Bruklighet religion

förlova
Ordklass verb
få dotter eller son att förlova sig (komma överens om att senare gifta sig med en man respektive kvinna) Bruklighet mest historiskt

förlovad
Ordklass adjektiv
som ingått förlovning (överenskommelse mellan en man och en kvinna om att senare gifta sig)
som kännetecknas av framgång och glans Bruklighet ofta ironiskt
usprungligen: utlovad och härlig

förlova sig
Frasklass verbfras
ingå förlovning (överenskommelse mellan en man och en kvinna om att senare gifta sig)

förlovning
Ordklass substantiv
överenskommelse mellan en man och en kvinna om att senare gifta sig (vanligen symboliserad genom utbyte av ringar)

förlupen
Ordklass adjektiv
som tagit en oväntad riktning
ursprungligen: förrymd

förlust
Ordklass substantiv
ofrivilligt slut på förfogande över något värdefullt (om förloppet eller resultatet därav)
speciellt: ekonomiskt underskott
det att besegras

förlusta
Ordklass verb
roa

förlusta sig
Frasklass verbfras
roa sig

förlustavdrag
Ordklass substantiv
avdrag för förluster som hänför sig till tidigare besakttningsår

förlustbringande
Ordklass adjektiv
som medför ekonomiska förluster

förlustelse
Ordklass substantiv
arrangemang som skänker nöje och avkoppling

förlustig
Ordklass adjektiv
som mister rätten att inneha något Bruklighet mest juridik

förlyfta sig
Frasklass verbfras
skada sig genom att lyfta för tungt
åta sig en alltför svår uppgift

förlåt
Ordklass substantiv
stort tygstycke avsett att dölja något (ofta i religiösa sammanhang) Bruklighet högtidligt
något som döljer

förlåta
Ordklass verb
upphöra att känna bitterhet mot någon eller kräva gottgörelse för någon liden oförrätt (ofta med tonvikt på att den förfördelade säger "jag förlåter dig" eller något liknande)
även försvagat
även i rena artighetsfraser

förlåtelse
Ordklass substantiv
det att förlåta (upphöra att känna bitterhet mot någon eller kräva gottgörelse för någon liden oförrätt)
överseende med fel

förlåtlig
Ordklass adjektiv
som kan förlåtas

förlägen
Ordklass adjektiv
som tillfälligt blivit blyg och förvirrad av vad någon sagt eller dylikt
även om handling eller dylikt

förlägenhet
Ordklass substantiv
det att vara förlägen (tillfälligt blyg och förvirrad)
brydsam situation

förlägga
Ordklass verb
tilldela någon eller något som utrymme att vistas i
särskilt: tilldela som inkvartering
placera i visst tidssammanhang
placera något så att man inte kan finna det
ge ut bok eller dylikt på sitt förlag
lämna kapital eller lån för drivande av rörelse

förläggare
Ordklass substantiv
person som driver bokförlag
person som lämnar kapital eller lån för drivande av rörelse

förläggning
Ordklass substantiv
plats för inkvartering (särskilt av trupp)
abstraktare: inkvartering

förläna
Ordklass verb
låta få som förmån
ge i förläning Bruklighet historiskt
medföra något positivt

förlänga
Ordklass verb
göra längre i rummet eller tiden
multiplicera täljare och nämnare i bråkuttryck med samma tal (större än 1)

förlängda märgen
Frasklass nominalfras
den del av det centrala nervsystemet som förbinder ryggmärgen med hjärnan

förlängning
Ordklass substantiv
det att göra något längre i rummet eller tiden
om tilläggstid för att nå fram till ett avgörande Bruklighet sport
konkret rumsligt: något som förlänger föremål
överfört i uttryck för konsekvens eller följd
det att multiplicera täljare och nämnare i ett bråkuttryck med samma tal (större än 1)

förlängningssladd
Ordklass substantiv
lös elektrisk sladd som ansluts till fast ledning för att förlänga denna

förläning
Ordklass substantiv
särskilt i samhälle av feodal typ något som tilldelas en person mot att denne gör krigstjänst för givaren (särskilt om område, slott, titel eller dylikt) Bruklighet historiskt

förläsa sig
Frasklass verbfras
läsa för mycket av ett visst slags litteratur på bekostnad av annat

förläst
Ordklass adjektiv
som ägnat sig åt intensiva bokliga studier och därigenom ofta blivit något världsfrånvänd, opraktisk etcetera

förlöjliga
Ordklass verb
göra sig lustig över

förlöpa
Ordklass verb
utveckla sig på ett visst sätt
förflyta (i fråga om ren tid)
överge Bruklighet något ålderdomligt

förlöpare
Ordklass substantiv
främre häst i spann (vanligen fyrspann)
främre häst vid tandemridning

förlöpa sig
Frasklass verbfras
i hastigt mod handla illa mot någon

förlöpning
Ordklass substantiv
impulsig handling som innebär att någon behandlas illa

förlösa
Ordklass verb
hjälpa någon att föda fram ett foster
göra fri från hämningar, låsningar eller dylikt

för lösa boliner
Frasklass prepositionsfras
utan kontroll, vind för våg Bruklighet bildligt

förmak
Ordklass substantiv
en typ av mindre salong i finare hem Bruklighet mest historiskt
rum i hjärtat hos ryggradsdjur och vissa lägre djur genom vars sammandragning blodet drivs in i kamrarna

förman
Ordklass substantiv
person som direkt leder arbete (vanligen på lägre nivå och med eget deltagande i arbetet, särskilt i fabrik eller dylikt)
allmännare: överordnad Bruklighet juridik, administration

förmana
Ordklass verb
allvarligt uppmana någon till moraliskt riktigt beteende
allmännare: uppmana
tillrättavisa

förmaning
Ordklass substantiv
allvarligt uppmaning till moraliskt riktigt handlande
tillrättavisning

förmatch
Ordklass substantiv
match som genomförs som utfyllnad i väntan på huvudmatch

förmedla
Ordklass verb
försöka överföra genom att fungera som förbindande länk (särskilt med avseende på information etcetera men även kontakter)
speciellt: få till stånd affär genom att fungera som mellanhand
uttrycka

förmedlan
Ordklass substantiv
det att förmedla (försöka överföra genom att fungera som förbindande länk)

förmedlande
Ordklass adjektiv
som fungerar som förbindelse mellan skilda företeelser
kompromissinriktad

förmedlare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ordnar kontakter som mellanhand

förmedling
Ordklass substantiv
det att förmedla (försöka överföra genom att fungera som förbindande länk)
konkret institution som ordnar kontakter som mellanhand

förmedveten
Ordklass adjektiv
som tillhör det omedvetna men lätt kan föras till det medvetna Bruklighet psykologi

förmena
Ordklass verb
inte tillåta eller unna att ha
uttrycka som sin åsikt Bruklighet något ålderdomligt

förment
Ordklass adjektiv
som med orätt påstås vara något eller ha något

förmer
Ordklass adjektiv
bättre ansedd (särskilt socialt)

förmera
Ordklass verb
göra större till antalet eller omfånget
förmera
Ordklass adjektiv
bättre ansedd (särskilt socialt)

förmiddag
Ordklass substantiv
Förkortning f.m.
den del av dagen som infaller mellan morgonen och lunchtiden
mer exakt vid angivelse av klocklag: tiden mellan midnatt och klockan 12 påföljande dag

förmildra
Ordklass verb
göra mildare (vanligen abstrakt)

förmildrande
Ordklass adjektiv
som motiverar lindrigare påföljd
även allmännare

förminska
Ordklass verb
göra mindre till omfånget
göra mindre till antalet
även mer abstrakt

förminskning
Ordklass substantiv
det att göra mindre
avbild som återger något i förminskad skala (om resultatet av förminskning)

förmoda
Ordklass verb
hålla för sannolikt med utgångspunkt i vissa fakta

förmodan
Ordklass substantiv
det att förmoda något (hålla något för sannolikt med utgångspunkt i vissa fakta)

förmodande
Ordklass substantiv
det att förmoda något (hålla något för sannolikt med utgångspunkt i vissa fakta)

förmodligen
Ordklass adverb
med rätt hög sannolikhet

förmultna
Ordklass verb
sönderdelas till mull (om rester av växter och djur i markens översta skikt

förmultning
Ordklass substantiv
det att förmultna (sönderdelas till mull)

förmyndaraktig
Ordklass adjektiv
som gärna vill ta sig rätten att bestämma alltför mycket över andra

förmyndare
Ordklass substantiv
person som är utsedd att sköta en omyndig persons angelägenheter (särskilt de ekonomiska)
speciellt om person som styr ett rike för en omyndig regent Bruklighet historiskt
auktoritär person

förmyndarregering
Ordklass substantiv
regering som ansvarar för ett lands styrelse under en blivande regents tid som omyndig Bruklighet delvis historiskt

förmyndarskap
Ordklass substantiv
uppdrag att vara förmyndare (utsedd att sköta en omyndig persons angelägenheter)
förmyndaraktigt beteende

förmynderi
Ordklass substantiv
otillbörligt maktfullkomligt beteende

förmynderskap
Ordklass substantiv
uppdrag att vara förmyndare (utsedd att sköta en omyndig persons angelägenheter)
förmyndaraktigt beteende

förmå
Ordklass verb
vara i stånd att utföra viss prestation eller dylikt
även allmännare
påverka någon att genomföra

förmåga
Ordklass substantiv
möjlighet att utföra något, som enbart beror av inre egenskaper (särskilt hos levande varelser)
även i fråga om ämnen, särskilt med tanke på deras kemiska egenskaper
person med begåvning på vissa områden

förmån
Ordklass substantiv
särskild, mycket fördelaktig, ofta tillfällig rättighet för viss person
även om agnenäm upplevelse eller dylikt (ofta i artighetesfraser)
allmännare: fördel

förmånlig
Ordklass adjektiv
som utgör en förmån (särskild, mycket fördelaktig, ofta tillfällig rättighet för viss person)

förmånserbjudande
Ordklass substantiv
erbjudande om köp till nedsatt pris

förmånsrätt
Ordklass substantiv
viss fordrings företrädesrätt framför andra (till exempel vid konkurs)

förmånstagare
Ordklass substantiv
person till vars förmån en försäkring utfaller

förmäla
Ordklass verb
gifta bort Bruklighet ålderdomligt
meddela information om något (vanligen inte om person) Bruklighet formellt

förmäla sig
Frasklass verbfras
gifta sig Bruklighet något ålderdomligt

förmäld
Ordklass adjektiv
gift (med tonvikt på själva vigseln; särskilt om kungligheter och dylikt)

förmänskliga
Ordklass verb
ge normala mänskliga egenskaper åt (och därmed göra begriplig)
även mer konkret: få att framstå som en människa

förmärka
Ordklass verb
uppfatta (vanligen något abstrakt, till exempel stämningar eller tendenser)

förmäten
Ordklass adjektiv
som framför alltför oblyga krav eller anspråk
även om handling och dylikt

förmögen
Ordklass adjektiv
väl försedd med ekonomiska tillgångar som medger en bekväm tillvaro (vanligen beträffande fast kapital som innehas under längre tid)
som har förmåga till viss handling

förmögenhet
Ordklass substantiv
viss samlad mängd av större ekonomiska tillgångar (särskild om sådan som ägs av en person eller släkt)
som överdrift: en stor summa pengar
andlig förmåga

förmögenhetsbrott
Ordklass substantiv
bortt mot en enskild persons egendom, till exempel stöld, bedrägeri eller skadegörelse

förmögenhetsskatt
Ordklass substantiv
årlig statlig skatt som utgår på större förmögenhet

förmörka
Ordklass verb
göra mörk
speciellt: göra dyster
speciellt även: göra mindre klar själsligt

förmörkelse
Ordklass substantiv
bortskymmande av viss ljuskälla (särskilt av solen eller månen

förna
Ordklass substantiv
översta lagret i jordmån (som håller på att förmultna)
även: fjolårsgräs

förnamn
Ordklass substantiv
en person individuella namn eller dopnamn (ofta ett av flera, varav ett är tilltalsnamn)

förnedra
Ordklass verb
beröva någon elementär mänsklig värdighet

förnedra sig
Frasklass verbfras
beröva sig själv elementär mänsklig värdighet

förnedring
Ordklass substantiv
det att öfrnedra någon (beröva någon elementär mänsklig värdighet)
tillstånd där man berövats elementär mänsklig värdighet

förneka
Ordklass verb
hävda avsaknad av sanning
även försvagat
förklara sig inte vilja kännas vid

förnekare
Ordklass substantiv
person som förnekar något (hävdar att något inte är sant)
särskilt: person som tar fullständigt avstånd från religionen eller Gud

förneka sig
Frasklass verbfras
inte vara sig lik (i nekande uttryck)

förnekelse
Ordklass substantiv
öppet avståndstagande (särskilt från religionen)

förnickla
Ordklass verb
överdra med ett tunt skikt av nickel till skydd eller för ytglans (särskilt med avseende på stål eller stålföremål)

förnimbar
Ordklass adjektiv
möjlig att förnimma (svagt uppfatta med något av sinnena)

förnimma
Ordklass verb
svagt uppfatta med något av sinnena (vanligen på obestämt sätt eller med känsel-, smak- eller luktsinnet)
utvidgat och mera abstrakt: märka, vagt förstå eller dylikt

förnimmelse
Ordklass substantiv
något man vagt uppfattat med sinnena (vanligen på obestämt sätt eller med känsel-, smak- eller luktsinnet)
ett sinnesorgans reaktion på en retning Bruklighet särskilt psykologi
allmännare: känsla

förning
Ordklass substantiv
mat som en gäst har med sig till ett gästabud eller dylikt, till exempel en begravning Bruklighet mest historiskt

förnuft
Ordklass substantiv
människans förmåga till tänkande, gott omdöme och sunt beslutsfattande
ofta om förmåga till enkelt praktiskt tänkande
även personifierat

förnuftig
Ordklass adjektiv
präglad av förnuft (förmåga till tänkande, gott omdöme och sunt beslutsfattande)
speciellt: utrustad med tankeförmåga
även om handling eller dylikt

förnuftsskäl
Ordklass substantiv
argument som vädjar till förnuftet snarare än till känslan

förnuftsstridig
Ordklass adjektiv
som strider mot vad förnuftet säger

förnuftstro
Ordklass substantiv
övertro på förnuftet som tillvarons högsta princip

förnuftsvidrig
Ordklass adjektiv
höggradigt förnuftsstridig (som strider mot vad förnuftet säger)

förnumstig
Ordklass adjektiv
som meddelar självklarheter som om de vore produkter av djup tankeverksamhet
även om handling eller dylikt

förnumstighet
Ordklass substantiv
det att vara förnumstig (meddela självklarheter som om de vore produkter av djup tankeverksamhet)

förnya
Ordklass verb
ge ny fräschhet och livskraft åt något som börjat åldras eller dylikt
ersätta med nytt
utföra något på nytt
på nytt bekräfta

förnyare
Ordklass substantiv
person som tillför nya idéer (och därigenom är nyskapande)

förnybar
Ordklass adjektiv
som kan användas åter och återigen

förnyelse
Ordklass substantiv
tillskott av nya idéer eller företeelser
upprepning

förnyelsebar
Ordklass adjektiv
förnybar (som kan användas åter och återigen)

förnäm
Ordklass adjektiv
som är av hög börd
högdragen (om person som försöker ge sken av hög börd)
som håller utmärkt kvalitet (och gärna är försedd med extra elegans, finesser och dylikt)

förnämitet
Ordklass substantiv
förnämhet (det att vara eller ge sken av att vara av hög börd)
förnäm person

förnämlig
Ordklass adjektiv
som håller mycket hög klass
mycket gynnsam
som har hög samhällsställning Bruklighet mindre brukligt

förnämligast
Ordklass adverb
i synnerhet Bruklighet formellt

förnämligen
Ordklass adverb
huvudsakligen Bruklighet formellt, mindre brukligt

förnämsta
viktigaste

förnärma
Ordklass verb
bemöta någon på ett sätt som inte tar tillräcklig hänsyn til den personliga värdigheten

förnärmad
Ordklass adjektiv
stött (på grund av nonchalant bemötande eller dylikt)

förnärmelse
Ordklass substantiv
förolämpning Bruklighet ålderdomligt

förnödenhet
Ordklass substantiv
vara som är nästan nödvändig för livsuppehället (särskilt om mat och kläder)

förnöja
Ordklass verb
skänka någon nöje

förnöjd
Ordklass adjektiv
belåten (särskilt stadigvarande på grund av att något väsentligt i livet inte saknas)

förnöjelse
Ordklass substantiv
avkopplande glädje
försvagat: tillfredsställelse

förnöjsam
Ordklass adjektiv
förnöjd (belåten)

förnöta
Ordklass verb
låta tiden passera till ingen nytta

förolyckas
Ordklass verb
omkomma genom olyckshändelse
totalt misslyckas

förolämpa
Ordklass verb
angripa den personliga värdigheten hos någon (vanligen genom skymfande ord men även med handling)

förolämpning
Ordklass substantiv
bemötande i ord eller handling som visar brist på respekt för någons värdighet

förord
Ordklass substantiv
kortare, ofta personligt färgat inledande avsnitt som ger bakgrunden till en bok, till exempel beträffande författare eller tillkomst (ibland skrivet av någon annan än författaren)
utlåtande till någons förmån (särskilt vid tillsättning av tjänst)
allmännare: rekommendation
avtal som innebär förbehåll

förorda
Ordklass verb
formellt uttala sitt stöd för visst beslut (särskilt vid tillsättning av tjänst)
allmännare: rekommendera

förordna
Ordklass verb
formellt utse någon att inneha viss tjänst eller visst uppdrag (ibland tillfälligt eller för kortare tid)
utfärda bestämmelse (vanligen i visst ärende eller dylikt)

förordnande
Ordklass substantiv
beslut om innehav av tjänst (särskilt offentlig; ofta tillfälligt, ibland permanent)
även om dokument som styrker detta
administrativ föreskrift

förordning
Ordklass substantiv
typ av underordnad lag som beslutas av regeringen utan riksdagens medverkan

förorena
Ordklass verb
blanda in oönskade, skadliga partiklar i något som anses rent (särskilt naturen)

förorening
Ordklass substantiv
viss mängd av inblandade, oönskade partiklar av främmande ämnen
det att förorena
tillsats Bruklighet teknik

förorsaka
Ordklass verb
ge upphov till

förort
Ordklass substantiv
mindre tätort i närheten av större samhälle (där många av de som arbetar i det större samhället bor)

förorätta
Ordklass verb
bemöta utan tillräcklig respekt för den personliga värdigheten

förpacka
Ordklass verb
lägga skyddande omslag omkring vara (för transport eller dylikt)

förpackning
Ordklass substantiv
särskilt: skyddande hölje som omger vara under distributionen
även som ett slags mått
inramning

förpakta
Ordklass verb
arrendera inomstbringande rättighet Bruklighet ålderdomligt

förpakta bort
Frasklass verbfras
arrendera ut

förpaktare
Ordklass substantiv
person som arrenderar inkomstbringande rättighet Bruklighet ålderdomligt

förpakta ut
Frasklass verbfras
arrendera ut

förpanta
Ordklass verb
pantsätta

förpassa
Ordklass verb
tvångsmässigt förflytta någon till sämre eller mindre uppskattad plats
speciellt utvisa utlänning ur riket på grund av avsaknad av pass eller uppehållstillstånd Bruklighet föråldrat
även bildligt

förpassning
Ordklass substantiv
tvångsmässig förflyttning till sämre eller mindre uppskattad plats
speciellt utvisning utlänning på grund av avsaknad av pass eller uppehållstillstånd Bruklighet föråldrat

förpatrull
Ordklass substantiv
patrull för spaning och skydd framåt inför planerad attack

förpesta
Ordklass verb
fylla luften med illaluktande ämnen
göra olidlig

förpik
Ordklass substantiv
utrymmet längst förut i ett fartyg (mellan förstäven och kollisionsskottet
även om motsvarande utrymme i en mindre båt

förpinad
Ordklass adjektiv
svårt plågad Bruklighet litterärt
även om träd utsatt för ihållande blåst (och därför ofta skadat)

förplikta
Ordklass verb
ålägga som skyldighet
absolut mana till hedrande handlande

förpliktad
Ordklass adjektiv
som har viss skyldighet

förpliktande
Ordklass adjektiv
som förpliktar (ålägger som skyldighet eller manar till hedrande handlande)

förplikta sig
Frasklass verbfras
lova, ingå avtal

förpliktelse
Ordklass substantiv
skyldighet som man ofta frivilligt ålagt sig

förpliktiga
Ordklass verb
förplikta (ålägga som skyldighet eller mana till hedrande handlande)

förpliktigad
Ordklass adjektiv
förpliktad (som har viss skyldighet)

förpläga
Ordklass verb
tillhandahålla mat och dryck för

förplägnad
Ordklass substantiv
erhållen mat och dryck
proviant

förplägning
Ordklass substantiv
det att förpläga
konkret förplägnad (mat och dryck)

förpost
Ordklass substantiv
mindre, mot fienden framskjuten truppstyrka till skydd för bakomliggande truppen

förpostfäktning
Ordklass substantiv
mindre strid som utgör iledning till den egentliga striden
även överfört

förpricka
Ordklass verb
utmärka text med punkter eller streck

förpubertet
Ordklass substantiv
utvecklingsstadium före puberteten, som varar cirka två år

förpuppa
Ordklass verb
få insektslarv att övergå till puppstadium
avbryta för att senare återuppta

förpuppning
Ordklass substantiv
övergång från larvstadium till puppstadium
avbrott för senare återupptagande

förr
Ordklass adverb
under den tid som har föregått en viss tidpunkt (och som vanligen omfattar en rätt stor tidrymd bakåt)
inom någon kortare tidrymd än den angivna eller antydda
hellre
snarare

förra
Ordklass adjektiv
som var i ordningen närmast föregående (i förhållande til den angivna tidpunkten eller företeelsen)
som var eller är den i ordningen första av två (för att ange läge i tid eller förlopp i förhållande till någon tänkt mittpunkt)
ibland utsatt av tydlighetsskäl
som tidigare hade funktionen som framgår av sammanhanget

förregling
Ordklass substantiv
anordning för låsning av spårväxlar som står i samband med fasta signaler (särskilt på järnväg)

förr eller senare
någon gång i framtiden

för resten
Frasklass prepositionsfras
sagt som ett tillägg (som man just i talögonblicket kommit att tänka på)
även försvagat till nästan ett rent utfyllnadsord

förresten
Ordklass adverb
sagt som ett tillägg (som man just i talögonblicket kommit att tänka på)
även försvagat till nästan ett rent utfyllnadsord

förrförra
Ordklass adjektiv
som inföll närmast före den senaste i ordningen

förrgår
Ordklass substantiv
dagen före gårdagen

förringa
Ordklass verb
värdera någon eller något lägre än vad som är rättvist och uttrycka detta

förrinna
Ordklass verb
passera förbi och förgå (särskilt om tid)

förrn
Ordklass konjunktion
förrän Bruklighet vardagligt

förromantik
Ordklass substantiv
en konstnärlig (särskilt litterär) riktning som förebådade den egentliga romantiken (med subjektivism, känslokult och dylikt)

förromantisk
Ordklass adjektiv
som avser förromantiken (en konstnärlig riktning som förebådade den egentliga romantiken)

förrum
Ordklass substantiv
yttre rum som till exempel tjänar som väntrum

förruttna
Ordklass verb
undergå förruttnelse (naturlig process varigenom organiskt ämne sönderfaller och upplöses)

förruttnelse
Ordklass substantiv
naturlig process varigenom organiskt ämne sönderfaller och upplöses (genom angrepp av bakterier med mera, vanligen under utveckling av illaluktande gaser)
tillstånd av förfall och upplösning

förrycka
Ordklass verb
göra kraftigt missvisande

förryckt
Ordklass adjektiv
tokig (särskilt tillfälligt och som överdrift)
även om handling eller dylikt

förrymd
Ordklass adjektiv
som har rymt

förråa
Ordklass verb
göra brutalare

förråd
Ordklass substantiv
en särskilt anskaffad samling varor, avsedd att användas vid behov (särskilt livsmedel och andra förbrukningsartiklar)
om lokal för detta
även överfört

förråda
Ordklass verb
genom svek göra en hemlighet känd för någon
allmännare: oavsiktligt vittna om
svekfullt lämna ut någon eller något till en fiende

förråda sig
Frasklass verbfras
oavsiktligt avslöja sig genom sitt uppträdande

förrädare
Ordklass substantiv
person som sviker det som han eller hon förväntas vara solidarisk mot (särskilt om person som sviker sitt land genom att avslöja hemligheter)

förräderi
Ordklass substantiv
svekfullt utlämnande till fienden (särskilt genom avslöjande av hemligheter)

förrädisk
Ordklass adjektiv
som innebär förräderi (svekfullt utlämnande till fienden)
som är mer komplicerad eller farlig än det verkar

förrän
Ordklass konjunktion
innan
ofta med bibetydelse av försening

förränta
Ordklass verb
få kapital att ge ränta (genom effektiv drift av företag eller förmånlig placering)

förrätt
Ordklass substantiv
lättare rätt som serveras före huvudrätten vid finare middag

förrätta
Ordklass verb
formellt utföra handling med vissa yttre formaliteter
allmännare: göra Bruklighet ibland skämtsamt

förrättare
Ordklass substantiv
person som utför förrättning (göromål som enligt bestämmelserna ingår i arbetsuppgifterna för en viss tjänst)

förrättning
Ordklass substantiv
övergripande administrativ term: göromål som enligt bestämmelserna ingår i arbetsuppgifterna för en viss tjänst (särskilt om uppgift inom ramen för en offentlig tjänst)
allmännare: funktion

försagd
Ordklass adjektiv
som kanppast vågar göra sig påmind på grund av blyghet eller osäkerhet

försaka
Ordklass verb
uppoffra sig genom att avstå från något

försakelse
Ordklass substantiv
det att försaka något (uppoffra sig genom att avstå från något), ofta något av mer eller mindre livsnödvändigt slag

församla
Ordklass verb
bringa samman en större grupp människor för någon gemensam aktivitet

församlas
Ordklass verb
komma samman till större grupp (vanligen för någon gemensam aktivitet)

församling
Ordklass substantiv
en grupp människor som kommit samman i bestämt syfte
även om permanent institution, särskilt av politiskt slag
grundläggande organisatorisk enhet inom ett kyrkligt samfund på basnivå
även om del av medlemmarna inom denna, särskilt om samtliga gudstjänstbesökare vid ett tillfälle

församlingsassistent
Ordklass substantiv
titel för person som är anställd för att bland annat ha hand om barn- och ungdomsarbetet inom en församling

församlingsfrihet
Ordklass substantiv
laglig rätt att komma samman i större grupper för att behandla något godtyckligt ämne (en av de grundläggande medborgerliga rättigheterna)

församlingshem
Ordklass substantiv
lokal för främst mer informella sammankomster inom en församling

förse
Ordklass verb
ge någon vad som behövs i större mängd
mer konkret: sätta fast nödvändigt föremål på
även försvagat
reflexivt ofta med bibetydelse av rofferi

förseelse
Ordklass substantiv
lindrigare brott mot lagen eller allmännare

försegel
Ordklass substantiv
segel som hissas framför den förliggande masten (särskilt om stagsegel)

försegla
Ordklass verb
tillsluta med sigill
noga tillsluta
plombera
även överfört

försegling
Ordklass substantiv
anordning som något är förseglat (tillslutet) med, till exempel plomb eller sigill

försena
Ordklass verb
få något att inträffa senare än väntat eller önskvärt (vanligen med avseende på början av något förlopp eller dylikt)
även med avseende på person

försening
Ordklass substantiv
det att något inträffar eller kommer senare än normalt eller för sent i förhållande till en viss tidpunkt

försiggå
Ordklass verb
äga rum (om förlopp eller dylikt, vanligen med tonvikt på sättet)
ofta med bibetydelse av hemlighetsfullhet

försigkommen
Ordklass adjektiv
väl utvecklad för sin ålder
även med bibetydelse av att vara alltför avancerad

försiktig
Ordklass adjektiv
som på goda grunder undviker att ta risker (om person etcetera, i allmänhet eller på ett visst område)
även om handling eller dylikt
försvagat: varsam

försiktighet
Ordklass substantiv
det att noga undvika risker

försiktighetsmått
Ordklass substantiv
försiktighetsåtgärd (åtgärd som syftar till att avlägsna en onödig risk)

försiktighetsprincip
Ordklass substantiv
särskilt: ekologisk princip som innebär att det är bättre att avstå från en mänsklig verksamhet om den på minsta sätt hotar miljön, till exempel en växt- eller djurart, än att påbörja eller fortsätta den

försiktighetsåtgärd
Ordklass substantiv
åtgärd som syftar till att avlögsna en onödig risk

försiktigtvis
Ordklass substantiv
av försiktighetsskäl

försilvra
Ordklass verb
överdra med ett tunt silverskikt

försinka
Ordklass verb
försena relativt kort tid

försitta
Ordklass verb
försumma att utnyttja

försjunka
Ordklass verb
helt låta sig upptas av
komma att upptas av glömska eller dylikt

försjunken
Ordklass adjektiv
själsligt helt upptagen av något

för sjutton gubbar
Frasklass prepositionsfras
för tusan (en mild svordom)

förskaffa
Ordklass verb
låta komma i åtnjutande av (vanligen med avseende på något abstrakt)

förskansa
Ordklass verb
omge med förskansningar (fältbefästningar)
allmännare: barrikadera sig
även bildligt

förskansning
Ordklass substantiv
fältbefästning Bruklighet militärhistoriskt

förskepp
Ordklass substantiv
främre halvan av ett fartyg (ofta räknat från maskinrummet eller bryggan)

förskiffring
Ordklass substantiv
omvanling av en bergart till skifferstruktur genom inverkan av olikformigt tryck

förskingra
Ordklass verb
utnyttja eller förbruka viss egendom som man förfogar över men som tillhör någon annan (särskilt med avseende på egendom som man satts att ansvara för Bruklighet juridik
allmännare: slösa bort

förskingrare
Ordklass substantiv
person som gjort sig skyldig till förskingring (utnyttjande för egen vinning av någon annans egendom som man satts att ansvara för)
obestämd plats långt från hemorten (och ofta långt från hemlandet)

förskingring
Ordklass substantiv
utnyttjande för egen vinning av någon annans egendom som man satts att ansvara för Bruklighet juridik

förskinn
Ordklass substantiv
arbetsförkläde av skinn

förskjuta
Ordklass verb
stöta ifrån sig
särskilt: vägra att längre kännas vid
rubba ur det ursprungliga läget
även i fråga om tidsförhållanden: betala till någon i förskott Bruklighet något ålderdomligt

förskjutning
Ordklass substantiv
rubbning ur ursprungligt läge (i rum, tid eller abstrakt)

förskola
Ordklass substantiv
institution som tar hand om barn i förskoleåldern och vanligen lär ut vissa enklare kunskaper med mera
särskilt om lekskola
även om byggnad för denna verksamhet

förskolelärare
Ordklass substantiv
titel för högskoleutbildad person som arbetar med barn (särskilt på daghem eller i deltidsgrupp)

förskoleålder
Ordklass substantiv
åldersperiod från barns födelse till skolstarten (i Sverige 0-6 år)
vanligen särskilt om den senare delen av perioden

förskollärare
Ordklass substantiv
titel för högskoleutbildad person som arbetar med barn (särskilt på daghem eller i deltidsgrupp)

förskona
Ordklass verb
låta slippa att utsättas för någon plåga etcetera

förskoning
Ordklass substantiv
skonsamhet

förskott
Ordklass substantiv
belopp som betalas ut i förhand (det vill säga innan en önskad vara erhålls eller en önskad tjänst utförs)
även överfört i uttryck för att något sker för tidigt

förskottera
Ordklass verb
betala ut belopp i förskott (i förhand)

förskriva
Ordklass verb
skriva ut på recept Bruklighet medicin
skriftligen överlåta Bruklighet särskilt juridik, något ålderdomligt

förskriva sig
Frasklass verbfras
särskilt: härröra (vanligen med tidsangivelse) Bruklighet något ålderdomligt

förskrivning
Ordklass substantiv
särskilt: skuldförbindelse

förskräcka
Ordklass verb
väcka plötslig stark rädsla hos någon

förskräckas
Ordklass verb
bli förskräckt (plötsligt uppskrämd)

förskräckelse
Ordklass substantiv
plötslig häftig rädsla vållad av någon yttre faktor

förskräcklig
Ordklass adjektiv
som väcker starkt obehag (särskilt genom motbjudande yttre egenskaper)
även som allmänt förstärkningsord

förskräckt
Ordklass adjektiv
plötsligt uppskrämd
även som överdrift

förskrämd
Ordklass adjektiv
som visar skygghet och rädsla (särskilt om en svag varelse)
även om handling eller dylikt
obetydlig eller dylikt Bruklighet skämtsamt

förskylla
Ordklass verb
vara skuld till Bruklighet ålderdomligt
förtjäna Bruklighet ålderdomligt

förskyllan
Ordklass substantiv
det att vara upphov till något oönskat Bruklighet något ålderdomligt

förskämd
Ordklass adjektiv
något rutten (särskilt om matvara och dylikt) Bruklighet något ålderdomligt
moraliskt fördärvad

förskämning
Ordklass substantiv
förruttnelse (särskilt hos matvaror och dylikt) Bruklighet något ålderdomligt
stark kvalitetsförsämring
särskilt om moraliskt fördärv

förskära
Ordklass verb
bland med viss vin- eller spritsort

förskärare
Ordklass substantiv
större kniv för delning av kött i hanterliga portioner

förskärargaffel
Ordklass substantiv
större gaffel att hålla köttet med vid delning med förskärare

förskärarkniv
Ordklass substantiv
förskärare (större kniv för delning av kött i hanterliga portioner)

försköna
Ordklass verb
göra vackrare och mer tilltalande
allmännare: idealisera

förskönande omskrivning
Frasklass nominalfras
språkligt uttryck som beskriver någon föga tilltalande företeelse på ett alltför positivt sätt

förslag
Ordklass substantiv
angivande av lämpligt handlingssätt eller tänkbar möjlighet (ofta i praktiken liktydigt med rekommendation)
speciellt: avgivande av lämpligt beslut
melodisk utsmyckning som består av en kort ton som anslås före huvudtonen
kortvarigt ljud som artikuleras före annat ljud

förslagen
Ordklass adjektiv
som behärskar okonventionella , inte helt accepterade metoder (vanligen inom något abstrakt område)

förslagsrum
Ordklass substantiv
visst föreslaget nummer i turordningen för sökande till tjänst

förslagsvis
Ordklass adverb
enligt just detta förslag (som vanligen är talarens eget)

förslappa
Ordklass verb
göra slapp eller svag
särskilt överfört i fråga om andliga kvaliteter Bruklighet nedsättande

förslappning
Ordklass substantiv
förlust av spänst eller styrka
särskilt överfört i fråga om andliga kvaliteter Bruklighet nedsättande

förslava
Ordklass verb
göra till slav
allmännare: göra till föremål för förtryck
göra intellektuellt eller känslomässigt beroende

förslita
Ordklass verb
slita ned (särskilt med avseende på kroppsdel)

förslummas
Ordklass verb
förfalla till slum

försluta
Ordklass verb
tillsluta

förslutning
Ordklass substantiv
anordning för tillslutning

förslå
Ordklass verb
utgöra tillräcklig mängd för ett vistt syfte
vara mer än nog

förslöa
Ordklass verb
göra slö

förslösa
Ordklass verb
göra slut på något till ingen nytta

försmak
Ordklass substantiv
sinnesintryck som ger viss antydan om något kommande

försmå
Ordklass verb
inte vilja ta emot erbjudet värde (på grund av ringaktning eller dylikt)

försmädlig
Ordklass adjektiv
överlägset spydig eller hånfull (om person, handling eller dylikt)
som orsakar lättare irritation (om onödig händelse eller dylikt)

försmäkta
Ordklass verb
vara nära att dö av fysisk påfrestning

försnilla
Ordklass verb
förskingra för egen vinning
utan ond avsikt slarva bort

försockring
Ordklass substantiv
kemisk omvandling av cellulosa eller stärkelse till socker

försoffa
Ordklass verb
göra slö och trög och mindre benägen att motionera

försommar
Ordklass substantiv
början av sommaren (fram till midsommar)

försona
Ordklass verb
åter upprätta vänskapliga förbindelser mellan parterna i en överstånden konflikt
återställa gudsgemenskap med

försonande
Ordklass adjektiv
som försonar
även om handling eller dylikt
positiv (om karaktärsdrag eller dylikt)

försonas
Ordklass verb
bli vänner igen efter en period av osämja

försona sig
Frasklass verbfras
sluta känna motvilja mot

försoning
Ordklass substantiv
återställt vänskapligt förhållande efter en konflikt
återställande av gudsgemenskap

försonlig
Ordklass adjektiv
beredd att ge efter för att åter uppnå ett vänskapligt förhållande
även om handling eller dylikt

försorg
Ordklass substantiv
åtgärd (särskilt av myndighet eller dylikt)
omsorg

försova sig
Frasklass verbfras
sova för länge för att komma i tid till något

förspel
Ordklass substantiv
kortare musikstycke eller nummer före huvudföreställningen (med specialbetydelser inom de flesta konstarter som musik, film och teater)
händelsekedja före en huvudhändelse
speciellt: inledning till samlag

förspilla
Ordklass verb
utnyttja på ett mycket dåligt sätt

försprång
Ordklass substantiv
avstånd i till exempel tid, rum, poäng eller antal som man har till godo på närmaste medtävlare
även utvidgat

förspänd
Ordklass adjektiv
som spänts fast framför åkdon (om häst eller annat dragdjur)

förspänd betong
Frasklass nominalfras
en typ av armerad betong där armeringen spänns upp mot betongen

förspänning
Ordklass substantiv
eletrisk hjälpspänning som läggs på viss del av elektronisk apparat (till exempel en elektrod i ett elektronrör)

förspörja
Ordklass verb
komma att få veta

först
Ordklass adverb
före alla andra i tid, rum eller rangordning
innan något annat sker
i början av visst förlopp
inte förrän vid viss sen tidpunkt

första
Ordklass räkneord
som kommer före alla andra i ordningen i tid eller rum (absolut eller i ett visst sammanhang)
främsta (i fråga om rang eller dylikt)

första advent
Frasklass nominalfras
första söndagen i advent

första bästa
första oberoende av kvalitet Bruklighet ofta något nedsättande

förstad
Ordklass substantiv
mindre stad som ligger i anslutning till en viss större stad (och ibland utgör ett bihang till denna i ekonomiskt avseende)

förstadagsbrev
Ordklass substantiv
frankerat kuvert avstämplat av posten samma datum som frimärkets utgivningsdag (för frimärkssamlare)

förstadium
Ordklass substantiv
förberedande eller tidigt stadium

första fiol
Frasklass nominalfras
den ledande violinstämman i till exempel en orkester eller en stråkkvartett

första förband
Frasklass nominalfras
sårförband som består av kompress bomull och gasbinda i steril förpackning

förstag
Ordklass substantiv
främre stag på segelbåt (på vilket förseglet hissas)

förstagradsekvation
Ordklass substantiv
ekvation där den eller de obekanta endast har potensen 1

förstagångsväljare
Ordklass substantiv
person som deltar i ett poitiskt val för första gången (och därför från partiernas synpunkt är mer oberäknelig än andra väljare)

förstahandsuppgift
Ordklass substantiv
uppgift erhållen direkt från källan

första hjälpen
Frasklass nominalfras
enkla men nödvändiga sjukvårdsåtgärder vid olycksfall eller dylikt

förstamajblomma
Ordklass substantiv
en liten konstgjord blomma som säljs till välgörande ändamål inför 1 maj (och är avsedd att fästas på rockuppslag eller dylikt)

förstasida
Ordklass substantiv
den sida som kommer före alla andra i en tidning (och där den journalistiskt viktigaste informationen och de största rubrikerna finns)

förstaslagsförmåga
Ordklass substantiv
förmåga att förinta motståndarens hela offensiva kapacitet i en enda kärnvapenattack

förstatliga
Ordklass verb
överföra produktionsmedel i statlig ägo

förstaupplaga
Ordklass substantiv
den först utgivan upplagan av en tidning, en bok eller dylikt

förstavelse
Ordklass substantiv
ordbildningselement som inte kan fungera som självständigt ord men som kan tillfogas i början av andra ord
obetonad stavelse som står före den stavelse i ett ord som har huvudtrycket

förstbemälda
Ordklass adjektiv
förstnämnda Bruklighet ålderdomligt

förstbemälta
Ordklass adjektiv
förstnämnda Bruklighet ålderdomligt

försteg
Ordklass substantiv
fördelaktig läge i förhållande till ansra parter i en tänkt eller verklig konkurrens

förstelna
Ordklass verb
bli stel (särskilt på grund av skräck)
förlora förmågan till förändring och nyskapande

förstena
Ordklass verb
förvandla till sten
göra helt orörlig och känslokall

förstening
Ordklass substantiv
det att förstenas (särskilt om tillståndet eller egenskapen att vara eller bli hård, stel eller okänslig som sten)
mer konkret, särskilt om förstenad lämning av djur eller växt: petrifikat

förstfödd
Ordklass adjektiv
person som är äldst i viss syskonskara (ibland med tonvikt på särskilda rättigheter)
om en kvinnas första barn (också innan fler barn fötts)

förstföderska
Ordklass substantiv
kvinna som föder barn för första gången

förstfödslorätt
Ordklass substantiv
rätt till vissa förmåner för den äldsta i en syskonskara

förstklassig
Ordklass adjektiv
som har högsta kvalitet

förstling
Ordklass substantiv
företeelse som kommer först i ordningen
speciellt: årets första frukt

förstnämnda
Ordklass adjektiv
som anges först av sin grupp (med hänvisning till en föregående uppräkning eller dylikt)

först och främst
såsom det allra viktigaste

förstocka
Ordklass verb
göra helt okänslig och omöjlig att förändra

förstockad
Ordklass adjektiv
helt omöjlig att påverka till det bättre

förstockelse
Ordklass substantiv
det att vara förstockad (helt omöjlig att påverka till det bättre)

förstoppa
Ordklass verb
orsaka trög avföring hos

förstoppning
Ordklass substantiv
tröghet i avföringen

förstora
Ordklass verb
göra något större än det egentligen är
speciellt: framställa en kopia av ett foto i större skala
ge ökad betydelse

förstoring
Ordklass substantiv
det att förstora (göra något större än det egentligen är)
förmåga hos lins eller dylikt att återge något i större skala
särskilt: förstorat fotografi

förstoringsapparat
Ordklass substantiv
optisk apparat för förstoring av fotografiska negativ

förstoringsglas
Ordklass substantiv
enklare lins som ger en förstorad bild av det betraktade föremålet

försträcka
Ordklass verb
tillhandahålla pengar eller andra värden med skyldighet för mottagaren att återställa andra av samma slag och i samma mängd (dock inte exakt de föremål som erhållits) Bruklighet särskilt juridik
allmännare och mindre formellt: låna

försträckning
Ordklass substantiv
det att försträcka (tillhandahålla pengar eller andra värden med skyldighet för mottagaren att återställa andra av samma slag och i samma mängd)
även konkret om det utlånade

försträva
Ordklass verb
förse med strävor Bruklighet arkitektur, byggnadsteknik

förströ
Ordklass verb
ge avkoppling genom att ordna viss lättare aktivitet eller underhållning

förströdd
Ordklass adjektiv
som endast i ringa grad koncentrerar sig på en viss sysselsättning
även om handing och dylikt

förströelse
Ordklass substantiv
lättare aktivitet som skänker avkoppling

först som sist
ju förr dess hellre, utan att tveka

först till kvarn får först mala
man har fördel av att komma före alla andra

förstubro
Ordklass substantiv
trappavsats utanför hus i anslutning till förstuga

förstucken
Ordklass adjektiv
delvis dold (om innebörd av ett yttrande eller dylikt)

förstudie
Ordklass substantiv
förberedande undersökning
även om resultatet

förstuga
Ordklass substantiv
mindre utrymme omedelbart innanför ytterdörren i småhus och dylikt
ursprungligen om ett yttre rum i allmogebostäder Bruklighet historiskt

förstugubro
Ordklass substantiv
trappavsats utanför hus i anslutning till förstuga

förstugukvist
Ordklass substantiv
täckt utbyggnad i anslutning till förstuga

förstukvist
Ordklass substantiv
täckt utbyggnad i anslutning till förstuga

förstulen
Ordklass adjektiv
som avses ske obemärkt

förstumma
Ordklass verb
göra stum av förvåning eller upprörda känslor

förstå
Ordklass verb
kunna tillgodogöra sig det tankemässiga innehållet i yttrande, text etcetera eller handlingar och dylikt
tolka (vid val mellan olika möjligheter)
på en djupare nivå: inse
ibland speciellt med tonvikt på planeringsförmåga eller dylikt: inse sina möjligheter till ett viss handlande eller dylikt
godta de djupare bevekelsegrunderna hos en person (i fråga om handlingssätt eller läggning, ofta förknippat med sympati)
välja att låta något betyda (särskilt vid definition av termer eller dylikt)

förståelig
Ordklass adjektiv
möjlig att förstå
möjlig att sympatisera med

förståelse
Ordklass substantiv
det att tillgodogöra sig tankemässigt innehåll
förmåga att tillgodogöra sig innebörd
inställning som innebär ett erkännande av att något kan vara berättigat på ett djupare plan (ofta åtföljd av sympati)

förstående
Ordklass adjektiv
som är villig att erkänna det berättigade hos något (och är sympatiskt inställd)
även om handling eller dylikt

förstå hur landet ligger
Frasklass verbfras
förstå sammanhanget

förstånd
Ordklass substantiv
förmåga att tillgodogöra sig innehåll, dra slutsatser och handla med omdöme (hos individ)
gott förhållande

förståndig
Ordklass adjektiv
som har gott förstånd (god förmåga att tillgodogöra sig innehåll, dra slutsatser och handla med omdöme)
även om handling eller dylikt

förståndsfråga
Ordklass substantiv
fråga som prövar förståelsen av en text, ett yttrande eller dylikt Bruklighet pedagogik

förståndsgåvor
Ordklass substantiv
förstånd (uppfattat som en gåva av Gud, naturen eller dylikt)

förståndshandikappad
Ordklass adjektiv
psykiskt utvecklingsstörd

förstång
Ordklass substantiv
över del av den förligaste masten på segelfartyg

förstås
Ordklass adverb
såsom utan vidare inses
även med bibetydelse av reservation

förstå sig på
Frasklass verbfras
vara kunnig i hur någon eller något fungerar (och därmed kunna hantera denna någon eller detta något)

förståsigpåare
Ordklass substantiv
person som är väl insatt i något och gärna låter andra få veta detta Bruklighet ofta ironiskt eller nedsättande

förstå vad klockan är slagen
Frasklass verbfras
förstå vad man har att vänta sig

förställa
Ordklass verb
förändra en persons kännetecken i vilseledande syfte
låtsas vara någon annan

förställning
Ordklass substantiv
uppträdande som medvetet skiljer sig från det naturliga

förstämd
Ordklass adjektiv
särskilt: något dyster (vanligen av mera tillfällig anledning)

förstämma
Ordklass verb
stämma om sträng på stränginstrument för att ändra klangen eller underlätta speltekniken
ofta även: dämpa trumma genom att lägga en duk över skinnet

förstämning
Ordklass substantiv
särskilt: dyster stämning (vanligen mera tillfällig)

förständiga
Ordklass verb
befalla någon att utföra en viss uppgift

förständigande
Ordklass substantiv
befallning (särskilt av myndighet)

förstärka
Ordklass verb
göra starkare
speciellt: utöka

förstärkare
Ordklass substantiv
särskilt: elektronisk apparat för förstärkning av elektriska signaler (särskilt av ljud)
något positivt som beledsagar ett visst beteende och bidrar till att det upprepas Bruklighet psykologi

förstärkning
Ordklass substantiv
särskilt: nyinsatt element som ökar styrkan och effektiviteten (särskilt om hjälptrupper)
konsolidering av ett beteende genom att det belönas Bruklighet psykologi

förstärkningsord
Ordklass substantiv
ord som ger ökat eftertryck åt ett yttrande men sakanr det mest av sin egentliga betydelse

förstäv
Ordklass substantiv
kölens fortsättning uppåt vid fören på ett fartyg (särskilt betraktad som konstruktionsdel eller som profillinje)

förstöra
Ordklass verb
göra helt oduglig eller värdelös
djupt uppröra någon
slösa bort

förstörelse
Ordklass substantiv
det att något blir förstört
även om resultatet

förstöring
Ordklass substantiv
det att förstöra (göra helt oduglig eller värdelös)

försumbar
Ordklass adjektiv
så obetydlig att man kan bortså från det eller det för praktiska syften

försumlig
Ordklass adjektiv
som underlåter att utföra sina förpliktelser

försumlighet
Ordklass substantiv
det att vara försumlig (underlåta att utföra sina förpliktelser)

försumma
Ordklass verb
underlåta att ägna tilräcklig uppmärksamhet åt
speciellt: utebli från en viss aktivitet
speciellt även: glömma bort eller missa

försummelse
Ordklass substantiv
underlåtenhet att fullgöra förpliktelse

försumpas
Ordklass verb
förvandlas till sumpmark
komma i dödläge och förlora i kvalitet

försumpning
Ordklass substantiv
onvandling av fast mark till sumpmark
stagnation eller försämring

försupen
Ordklass adjektiv
förfallen genom alkoholmissbruk

försura
Ordklass verb
åstadkomma försurning i

försurning
Ordklass substantiv
förhöjning av surhetsgrad i mark och vatten på grund av nedfall av svavel- och kväveföreningar med mera

försvaga
Ordklass verb
göra svagare och ofta sämre
speciellt meteorologi

försvagning
Ordklass substantiv
det att försvagas (bli svagare och ofta sämre)
speciellt: minskning av lufttrycket inom ett högtrycksområde

försvar
Ordklass substantiv
natinell organisation med uppgift att avärja militärt anfall (vanligen om den militära delen, särskilt i fråga om svenska förhållanden)
lagdel med uppgift att avvärja anfall av motståndarlaget Bruklighet sport
skydd för någon eller något genom motstånd mot angrepp av konkret eller abstrakt slag
speciellt: strävan att inför rätta vederlägga en anklagelse
även om den anklagade och hans eller hennes medhjälpare i en rättegång
speciellt även: bemötande av kritik mot avhandling eller dylikt vid disputation eller dylikt

försvara
Ordklass verb
skydda någon eller något genom att göra motstånd mot avgrepp av konkret eller abstrakt slag (särskilt mot militära anfall men även allmännare)
speciellt: föra anklagads talan inför rätta
speciellt även: offentligt bemöta kritik mot avhandling eller dylikt
med avseende på position eller dylikt: kunna upprätthålla

försvarare
Ordklass substantiv
person som försvarar någon eller något (vanligen yrkesmässigt eller som vana)
speciellt: försvarsadvokat
speciellt även: spelare med defensiva uppgifter i lagspel

försvarbar
Ordklass adjektiv
som kan försvaras
som kan motiveras

försvarlig
Ordklass adjektiv
som är av aktningsvärd storlek
försvarbar Bruklighet mindre brukligt

försvarsadvokat
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt inför domstol biträder personer åtalade för brott

försvarsattaché
Ordklass substantiv
officer som tjänstgör som diplomat vid beskickning i utlandet (för att ombesörja utbyte av information i militära frågor)

försvarsberedskap
Ordklass substantiv
tillstånd av beredskap mot angrepp inom totalförsvaret (för att detta skall kunna motstå olika typer av angrepp)

försvarsdepartement
Ordklass substantiv
departement som handlägger ärenden rörande rikets försvar

försvarsgren
Ordklass substantiv
endera av de tre naturliga huvudavdelningarna inom ett lands militära försvar (det vill säga armén, marinen och flygvapnet)

försvarshemlighet
Ordklass substantiv
hemlig information som har avgörande betydelse för ett lands försvar

försvarslinje
Ordklass substantiv
ungefärligen linjeformad gruppering av en försvarande styrka (vanligen dendera av flera)
även i lagspel
även överfört

försvarslös
Ordklass adjektiv
som helt saknar möjligheter att försvara sig

försvarsmakt
Ordklass substantiv
den militära delen av totalförsvaret

försvarsminister
Ordklass substantiv
titel för statsråd som är chef för försvarsdeparetmentet

försvarsområde
Ordklass substantiv
större del av militärområde (ofta sammanfallande med län)

försvarsspelare
Ordklass substantiv
spelare med huvudsakligen försvarande uppgifter (i lagspel, till exempel forboll eller bandy)

försvarsstab
Ordklass substantiv
central stab inom försvarsmakten, som närmast under ÖB har hand om krigsförberedelseverksamhet som är gemensam för försvarsgrenarna

försvarstal
Ordklass substantiv
anförande som bemöter allvarlig kritik

försvarsväsen
Ordklass substantiv
sammanfattning av personal, materiel och planering som främjar ett lands försvar

försvenska
Ordklass verb
göra svensk eller svenskare
översätta till svenska

försvinna
Ordklass verb
hastigt upphöra att vara närvarande (ofta genom avsiktlig förflyttning)
upphöra att synas
speciellt i bryska befallningar eller dylikt
med tonvikt på resultatet: komma bort och inte kunna återfinnas
absolut upphöra att finnas

försvinnande
Ordklass substantiv
det att plöstligt upphöra att vara anträffbar (särskilt i efterlysningar o.d.)
försvinnande
Ordklass adjektiv
ytterst liten
särskilt som förstärkningsord

försvåra
Ordklass verb
göra svårare

försvårande
Ordklass adjektiv
särskilt: som motiverar strängare påföljd (till brott och dylikt)

försvära
Ordklass verb
högtidligen lova bort med ed
även försvagat

försvärja
Ordklass verb
högtidligen lova bort med ed
även försvagat

försyn
Ordklass substantiv
en högre makts omsorg om världen och människorna (ofta tänkt mer eller mindre som en personlig gudom eller dylikt)

försynda sig
Frasklass verbfras
handla orätt (enligt någon kristen moralisk norm)

försyndelse
Ordklass substantiv
synd (särskilt om lättare förseelse)

försynt
Ordklass adjektiv
som tonar ned den egan personligheten på ett tilltalande sätt
även om handling eller dylikt

försångare
Ordklass substantiv
person som leder samfälld sång
person som sjunger solo innan de andra deltagarna i sången stämmer in, till exempel i den medeltida folkvisan

försåpning
Ordklass substantiv
förtvålning Bruklighet kemi

försåt
Ordklass substantiv
dold förberedelse för överfall
om position för överraskande anfall: bakhåll

försåtlig
Ordklass adjektiv
som på ett listigt sätt får någon att hamna i ofördelaktig position (till exempel att avslöja sig, luras till något eller blottställa sig för angrepp)

för så vida
Frasklass prepositionsfras
försåvitt (för den händelse att)

försåvida
Ordklass konjunktion
försåvitt (för den händelse att)

för så vitt
Frasklass prepositionsfras
för den händelse att

försåvitt
Ordklass konjunktion
för den händelse att

försäga sig
Frasklass verbfras
ofrivilligt säga något som borde ha hållits hemligt

försägning
Ordklass substantiv
ofrivilligt yttrande om något som borde ha hållits hemligt

försäkra
Ordklass verb
bestämt gå i god för sanningshalten i visst yttrande eller dylikt
bestämt påstå
genom avtal låta skydda något eller någon mot eventuell förlust genom skada eller dylikt
även om företaget etcetera som ger skydd

försäkran
Ordklass substantiv
bestämt uttalande som utlovar visst handlingssätt eller viss attityd

försäkra sig
Frasklass verbfras
skaffa sig säker kunskap om att något förhåller sig på ett visst sätt
skaffa sig säker tillgång till något önskat värde
teckna försäkring för sig själv (till exempel livförsäkring eller olycksfallsförsäkring)

försäkring
Ordklass substantiv
uttalande i vilket något utlovas
skyddande avtal som utlovar ekonomisk ersättning till ena parten vid viss inträffad skada mot regelbundet erläggande av relativt sett mindre avgift (premie)
även om dokumentet
även om lagstadgad ersättning eller annan förmån som staten ger medborgare vid inkomstbortfall eller vårdbehov

försäkringsbedrägeri
Ordklass substantiv
det att skaffa sig ersättning från försäkringsbolag genom bedrägeri

försäkringsbesked
Ordklass substantiv
dokument som anger storleken av innehavarens sjukpenning med mera (utfärdat av försäkringskassan)

försäkringsbolag
Ordklass substantiv
företag som säljer försäkringar och tjänster i samband därmed

försäkringsbrev
Ordklass substantiv
dokument som innehåller avtal om försäkring

försäkringskassa
Ordklass substantiv
samhällelig institution som ansvarar för sociala försäkringar på regional nivå, bland annat sjukförsäkring och ålderspension
även om lokalkontor

försäkringspolis
Ordklass substantiv
försäkringsbrev (dokument som innehåller avtal om försäkring) Bruklighet mindre brukligt

försäkringspremie
Ordklass substantiv
regelbunden avgift för försäkringsskydd

försäkringsvillkor
Ordklass substantiv
villkor för att försäkring skall gälla

försälja
Ordklass verb
bjuda ut till försäljning (vanligen till ett större antal kunder)

försäljare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ägnar sig åt försäljning vid större eller mindre företag

försäljning
Ordklass substantiv
planmässigt säljande av vissa varor (såsom verksamhet för butik eller del av annat företag etcetera)
allmännare om enstaka affär: det att sälja något

försäljningschef
Ordklass substantiv
person som förestår försäljningsavdelningen inom ett företag

försäljningspris
Ordklass substantiv
det pris som kunden skall betala för en vara (beräknat för att täcka säljarens kostnader och ge säljaren vinst)

försämra
Ordklass verb
göra sämre

försämring
Ordklass substantiv
förändring till det sämre

försända
Ordklass verb
låta sända med post, järnväg eller dylikt Bruklighet formellt

försändelse
Ordklass substantiv
paket, brev eller liknande som befordras reguljärt med post, järnväg eller dylikt

försänka
Ordklass verb
sänka ned material i vatten för att göra farled otrafikabel
borra ur och vidga övre delen av ett redan existerande borrhål (för att skruv- eller bultskallar inte skall höja sig över materialets yta
ibland allmännare: borra ur borrhål, till exempel för att jämna till dess yta
ofta även med avseende på skruven etcetera: sänka ned skallen hos
ibland även med avseende på konisk skruv- eller bultskalle för nedsänkt montering
låta sinnet hos någon helt upptas av

försänkare
Ordklass substantiv
borr för försänkning av hål (särskilt för nedsänkt montering av träskruv)

försänkning
Ordklass substantiv
nedsänkt del av något
fördelaktig vänskapsförbindelse

försätta
Ordklass verb
bringa i visst läge, sinnestillstånd eller dylikt
förflytta
förspilla Bruklighet något ålderdomligt
blanda upp

försätta på fri fot
Frasklass verbfras
frige

försättsblad
Ordklass substantiv
papper som förekommer först och sist i en bunden bok (ibland av snarast pappliknande kvalitet)

försättslins
Ordklass substantiv
lins som placeras framför ett kameraobjektiv för att modifiera dess brännvidd

försök
Ordklass substantiv
handling som är avsedd att och bör ha möjlighet att åstadkomma något med större eller mindre risk för misslyckande
allmännare: handling som prövar något
speciellt om ett av ett begränsat antal tillfällen att utföra viss prestation Bruklighet sport
speciellt även: straffbar handling varigenom man påbörjar utförandet av ett senare inte fullbordat brott
begränsad naturvetenskaplig undersökning och mätning av något under väl kontrollerade förutsättningar
första tävlingsomgång för att välja ut de bästa deltagarna för fortsättningen (vid idrottstävling med större antal deltagare)

försöka
Ordklass verb
börja handla på ett sätt som syftar till och bör ha möjlighet till att åstadkomma att något förverkligas med sötrre eller mindre risk för misslyckande
allmännare: pröva

försök inte
kom inte med några dumheter eller lögner, fula knep, bluffar etcetera

försöksballong
Ordklass substantiv
särskilt: åtgärd i syfte att skaffa sig en första uppfattning om en viss situation (särskilt för att studera reaktioner)

försöksdjur
Ordklass substantiv
djur som används för medicinska experiment

försöksgymnasium
Ordklass substantiv
experimentgymnasium

försöksheat
Ordklass substantiv
första tävlingsomgång vid hastighetstävling för att välja ut de bästa deltagarna för fortsättningen (vid större tävling i löpning, simning, rodd med mera)

försökskanin
Ordklass substantiv
varelse som utsätts för experiment (om djur eller människa) Bruklighet ibland skämtsamt

försöksperson
Ordklass substantiv
person som utsätts för testning eller psykologiskt experiment

försöksverksamhet
Ordklass substantiv
experiment med nya former av verksamhet inom organisation och dylikt

försöksvis
Ordklass adverb
på försök

försörja
Ordklass verb
ansvara för det fortlöpande uppehället för någon (särskilt direkt och i fråga om mat, kläder och bostad)
fortlöpande tillföra material, energi eller dylikt

försörjare
Ordklass substantiv
person som ansvarar för någons uppehälle

försörjning
Ordklass substantiv
det att någons grundläggande livsbehov tillfredsställs fortlöpande (framför allt beträffande mat, kläder och bostad)
allmännare: fortlöpande tillförsel av material, energi och dylikt

försörjningsbalans
Ordklass substantiv
sammanställning i nationalräkenskaperna som visar tillgången på varor och tjänster under ett år (eller ett kvartal) samt efterfrågan på dessa varor och tjänster

förta
Ordklass verb
hindra från att komma till uttryck

förtaga
Ordklass verb
hindra från att komma till uttryck

förtaga sig
Frasklass verbfras
överanstränga sig
ibland skämtsamt

förtal
Ordklass substantiv
illasinnat och lögnaktigt tal om någon utan dennes vetskap (vanligen i syfte att direkt skada)

förtala
Ordklass verb
ägan sig åt förtal av någon (illasinnat och lögnaktigt tal om någon utan dennes vetskap), mest i syfte att direkt skada

förtalskampanj
Ordklass substantiv
systematiskt bedrivet förtal i visst syfte

förtappad
Ordklass adjektiv
som fallit djup i synd och riskerar att gå förlorad för Guds rike Bruklighet kristendom

förtappelse
Ordklass substantiv
det att vara förtappad (som fallit djup i synd och riskerar att gå förlorad för Guds rike) Bruklighet kristendom

förta sig
Frasklass verbfras
överanstränga sig
ibland skämtsamt

förtecken
Ordklass substantiv
notskriftstecken som anger höjning, sänkning eller återställning av toner
utmärkande särdrag

förteckna
Ordklass verb
göra förteckning (alfabetiskt ordnad uppställning) över

förteckning
Ordklass substantiv
alfabetiskt ordnad uppställning av personer, föremål etcetera i viss grupp

förtegen
Ordklass adjektiv
som (tillfälligt eller vanemässigt) ogärna yttrar sig i en viss fråga

förtenna
Ordklass verb
överdra med en tunt skikt av tenn

förtid
Ordklass substantiv
alltför tidig tidpunkt

förtida
Ordklass adjektiv
som sker i förtid (i samband med pension)
förr även om arv givet som gåva i arvlåtarens livstid

förtidsbörd
Ordklass substantiv
alltför tidig förlossning

förtidspension
Ordklass substantiv
pension som tas ut innan den normala åldersgränsen för pensionering uppnåtts på grund av nedsatt arbetsförmåga eller dylikt (bytte 2003 namn till "sjukersättning och aktivitetsersättning")

förtidspensionera
Ordklass verb
bevilja förtidspension åt

förtiga
Ordklass verb
underlåta att nämna något som naturligen borde ha nämnts (med avsikt att hemlighålla det)

förtimring
Ordklass substantiv
stomme på träfartyg, som består av köl, stäv, spant med mera
även om stödkonstruktion i trä, använd i gruva för att förhindra ras

förtingliga
Ordklass verb
betrakta som ting, konkreta saker eller dylikt (med avseende på människor, mänskliga relationer eller dylikt)

förtjocka
Ordklass verb
göra tjockare

förtjusa
Ordklass verb
göra förtjust

förtjusande
Ordklass adjektiv
som hänför med sin charm, skönhet eller liknande egenskaper (särskilt om kvinna eller barn)

förtjusning
Ordklass substantiv
glad tillfredsställelse över något (vanligen omedelbart uppkommande och inte nödvändigtvis djup)

förtjust
Ordklass adjektiv
mycket glad och nöjd (vanligen av något speciellt skäl och inte nödvändigtvis på något djupare plan)
lätt förälskad

förtjäna
Ordklass verb
förvärva som lön eller vinst (ofta inte med avseende på bestämd summa)
med avseende på det pengarna används till
vara värd

förtjänst
Ordklass substantiv
förvärvad lön eller vinst genom arbete respektive satsning
någons eller någots förmåga att nå positiva resultat enligt vad som allmänt erkänns
god egenskap hos person, handling eller dylikt
speciellt: meriterande tjänstgöring

förtjänstfull
Ordklass adjektiv
som förtjänar beröm (särskilt om handling eller dylikt)

förtjänsttecken
Ordklass substantiv
utmärkelse åt person som utfört ett förtjänstfullt arbete (särskilt ideellt, inom förening eller dylikt)

förtjänt
Ordklass adjektiv
värd
väl meriterad genom långvarigt arbete

förtona
Ordklass verb
tona allt svagare och småningom tystna (om ljud)
bli svagare eller otydligare (om synintryck)
avteckna sig utan skarp kontur mot en bakgrund

förtoning
Ordklass substantiv
en färgtons gradvisa försvinnande eller övergång i en annan
avbildning av konturen hos kustparti sett på långt håll från sjösidan (till ledning vid navigering)

förtorka
Ordklass verb
torka så att liv upphör
förlora ungdomlig fräschhet
bli livlös Bruklighet allmänt negativt

förtrampa
Ordklass verb
trampa ned
särskilt: brutalt undertrycka

förtret
Ordklass substantiv
tillfälligt, förargligt obehag

förtreta
Ordklass verb
orsaka förtret (tillfälligt, förargligt obehag) för någon

förtretlig
Ordklass adjektiv
som vållar förtret (tillfälligt, förargligt obehag)

förtretlighet
Ordklass substantiv
händelse eller företeelse som vållar förtret (tillfälligt, förargligt obehag)

förtro
Ordklass verb
i förtroende meddela
med förtroende överlämna något till

förtroende
Ordklass substantiv
ävertygelse om att man kan lita på någon eller något
särskilt: övertygelse om någons förtegenhet
mer konkret: förtroligt meddelande
anseende för pålitlighet (i en viss krets eller i allmänhet)

förtroendefråga
Ordklass substantiv
politisk fråga vars utgång avgör om regeringen skall sitta kvar eller avgå (vid parlamentariskt statsskick; mer eller mindre formellt stadgat)

förtroendefull
Ordklass adjektiv
som kännetecknas av full tillit till någon

förtroendeingivande
Ordklass adjektiv
som ger intryck av pålitlighet

förtroendekapital
Ordklass substantiv
erhållet förtorende (betraktat som en värdefull resurs)

förtroendeklyfta
Ordklass substantiv
brist på förtroende (särskilt mellan medborgare och myndigheter)

förtroendeman
Ordklass substantiv
facklig representant
förtroendevald person

förtroenderåd
Ordklass substantiv
representativ grupp i organisation med uppgift att vara debattforum eller dylikt i viktiga frågor då den högsta beslutande församlingen inte är sammankallad
speciellt om sådan grupp inom politiskt parti eller dess riksdagsgrupp

förtroendeuppdrag
Ordklass substantiv
viktigt uppdrag som en betrodd person har fått (ofta direkt eller indirekt demokratiskt förankrat)

förtroendevald
Ordklass adjektiv
som valts att tidsbegränsat företräda väljarna (i riksdag, facklig styrelse etcetera)

förtroendevotum
Ordklass substantiv
beslut av folkrepresentation som innebär stöd för den sittande regeringen

förtrogen
Ordklass adjektiv
som har djupare kunskaper i något
som är mycket väl känd av någon
som en viss person har förtroende för

förtrogenhet
Ordklass substantiv
god kännedom om något

förtrolig
Ordklass adjektiv
vänskapligt öppen och tillitsfull
som lämnas i förtroende

förtrolighet
Ordklass substantiv
vänskapligt, tillitsfullt förhållande
även om uttryck för detta

förtrolla
Ordklass verb
förvandla genom trolldom
fascinera

förtrollande
Ordklass adjektiv
som fascinerar genom sin charm eller dylikt

förtrollning
Ordklass substantiv
tillstånd av övernaturlig påverkan eller förvandling
även om fascination eller dylikt

förtrupp
Ordklass substantiv
truppavdelning som har till uppgift att skydda en framryckande styrka mot anfall framifrån

förtrusta
Ordklass verb
bilda trust av förut fristående företag

förtryck
Ordklass substantiv
hårda åtgärder mot en viss grupp av personer i syfte att hålla dem i ett tillstånd av maktlöshet (både om fysiska påtryckningar och andra påtryckningar)

förtrycka
Ordklass verb
utsätta för förtryck (hårda åtgärder mot en viss grupp av personer i syfte att hålla dem i ett tillstånd av maktlöshet)
även allmännare
trycka vissa kända uppgifter i förväg på blankett eller dylikt (till hjälp för uppgiftslämnaren, som annars själv fått fylla i uppgifterna)

förtryckare
Ordklass substantiv
person som utövar förtryck (hårda åtgärder mot en viss grupp av personer i syfte att hålla dem i ett tillstånd av maktlöshet)

förtryta
Ordklass verb
göra förargad Bruklighet mindre brukligt

förtrytelse
Ordklass substantiv
vrede och upprördhet orsakade av något som upplevs som en oförrätt

förtrytsam
Ordklass adjektiv
som uttrycker förtrytelse (vrede och upprördhet orsakade av något som upplevs som en oförrätt)

förträfflig
Ordklass adjektiv
som har mycket god kvalitet

förtränga
Ordklass verb
särskilt: som en försvarsmekanism tränga bort en obehaglig tanke till det undermedvetna (enligt vissa psykologiska teorier)
glömma Bruklighet ofta försvagat och skämtsamt

förträngning
Ordklass substantiv
psykisk försvarsmekanism som består i att obehagliga minnen trängs bort från medvetandet men finns kvar i form av omedvetna komplex (enligt vissa psykologiska teorier)
det att något blir trängre
även konkret: trångt ställe

förtrösta
Ordklass verb
känna förtröstan inför något (tro att något kommer att ordna sig till det bästa) Bruklighet något högtidligt

förtröstan
Ordklass substantiv
tro på att allt kommer att ordna sig till det bästa

förtröttas
Ordklass verb
försvagas i sin iver

förtulla
Ordklass verb
låta passera genom tillkontroll (för att enare vanligen betala tull för varan eller dylikt i fråga)

förtunna
Ordklass verb
göra tunnare
göra mer utspädd eller glesare
ge svagare innebörd

förtunning
Ordklass substantiv
det att förtunna (göra tunnare)
även konkret, särskilt: vätska för utspädning (bland annat av lacker och oljor)

förtur
Ordklass substantiv
juridiskt läge där någon eller något har rätt att komma i fråga före andra (till exempel till en utbildningsplats eller en tjänst)

för tusan hakar
Frasklass prepositionsfras
för sjutton Bruklighet ett kraftuttryck

förtvina
Ordklass verb
vissna bort
upphöra att utvecklas
även överfört

förtvining
Ordklass substantiv
det att förtvina (vissna bort eller upphöra att utvecklas), särskilt i fråga om kroppsvävnad

förtvivla
Ordklass verb
känna förtvivlan (djup olycka och vanmakt) Bruklighet något högtidligt

förtvivlad
Ordklass adjektiv
som känner förtvivlan (djup olycka och vanmakt)
som orsakar förtivlan
även allmänt förstärkande

förtvivlan
Ordklass substantiv
känsla av djup olycka och vanmakt

förtvåla
Ordklass verb
åstadkomma förtvålning av (spjälkning av en viss typ av organisk förening i syra och alkohol)

förtvålning
Ordklass substantiv
spjälkning av en viss typ av organisk förening (en ester) i syra och alkohol, ibland med tvål som produkt

förtvätt
Ordklass substantiv
förberedande tvätt som löser upp den värsta smutsen

förty
Ordklass adverb
därför Bruklighet ålderdomligt

förtycka
Ordklass verb
misstycka Bruklighet ålderdomligt

förtydliga
Ordklass verb
göra tydligare
särskilt: göra lättare att förstå
även: uttrycka sig tydligare

förtydligande
Ordklass substantiv
klargörande tillägg till tidigare yttrande
även allmännare

förtäckt
Ordklass adjektiv
halvt dold eller outsagd

förtälja
Ordklass verb
berätta Bruklighet något ålderdomligt
i vissa uttryck även om icke-levande företeelse

förtändning
Ordklass substantiv
oönskad självtändning i motorcylinder på grund av för stark värme

förtänka
Ordklass verb
tänka illa om någon på grund av något som framgår av sammanhanget Bruklighet något högtidligt

förtänksam
Ordklass adjektiv
som försiktigtvis vidtar alla nödvändiga åtgärder i förväg
även med bibetydelse av omtänksamhet

förtära
Ordklass verb
inta och tillgodogöra sig fast eller flytande föda
småningom få att sönderdelas och försvinna
särskilt överfört om känsla eller dylikt

förtäring
Ordklass substantiv
intagande av mat och dryck
även konkret: serverad mat och dryck

förtäta
Ordklass verb
pressa samman ämne eller dylikt och göra det tätare
göra intensiv (med avseende på abstrakta företeelser)

förtätning
Ordklass substantiv
ökning av täthet
speciellt: kondensering av gas till vätska
speciellt även: sjuklig förändring som yttrar sig i ökad täthet hos kroppsvävnad
sammansmältning av flera bilder till en enda (särskilt i en dröm) Bruklighet psykologi
det att något gjorts intensivare

förtöja
Ordklass verb
göra fast fartyg i förhållande till landfasta punkter, till exempel en kaj, en påle eller en boj

förtöjning
Ordklass substantiv
särskilt: anordning med vilken ett fartyg förtöjs (särskilt om tross eller dylikt)

förtörna
Ordklass verb
starkt förarga Bruklighet något högtidligt

förunderlig
Ordklass adjektiv
som väcker förvånad beundran

förundersöka
Ordklass verb
genomföra förundersökning (förberedande undersökning) av

förundersökning
Ordklass substantiv
förberedande undersökning (speciellt av polismyndighet eller åklagare i brottsmål)

förundra
Ordklass verb
väcka förvåning och undran hos någon

förundran
Ordklass substantiv
förvåning som ger upphov till tankfullhet

förundransvärd
Ordklass adjektiv
som väcker förundran (förvåning som ger upphov till tankfullhet)

förundras
Ordklass verb
förundra sig (bli förvånad och undrande)

förundra sig
Frasklass verbfras
bli förvånad och undrande

förunna
Ordklass verb
av nåd låta någon åtnjuta Bruklighet något högtidligt

för ut
längre fram på eller i en båt
i förens riktning

förut
Ordklass adverb
före den innevarande tidpunkten
längre fram på eller i en båt
i förens riktning

förutan
Ordklass preposition
i avsaknad av

förutbestämd
Ordklass adjektiv
som kommer att vara på ett visst sätt och inte kan påverkas (på grund av ett gudomligt beslut eller dylikt)

förutfattad
Ordklass adjektiv
fastställd på förhand och utan analys av verkliga förhållanden (om åsikt eller dylikt)

förutom
Ordklass preposition
med undantag av
såsom komplettering till

förutsatt
Ordklass preposition
under förutsättning

förutse
Ordklass verb
på förhand räkna ut inträffandet av viss framtida händelse

förutseende
Ordklass substantiv
förmåga att förutse kommande utveckling
förutseende
Ordklass adjektiv
som förnuftigt bedömer framtida utveckling och vidtar åtgärder i enlighet med denna bedömning

förutskicka
Ordklass verb
på förhand meddela något som man säkert vet Bruklighet formellt

förutspå
Ordklass verb
förutsäga (på förhand räkna ut och göra påståenden om viss framtida utveckling)

förutsäga
Ordklass verb
på förhand räkna ut och göra påståenden om viss framtida utveckling (vanligen på rationell grund)

förutsägbar
Ordklass adjektiv
möjlig att förutsäga (på förhand göra påståenden om)
ibland med tonvikt på frånvaro av stimulerande överraskningmoment eller dylikt

förutsägelse
Ordklass substantiv
påstående om kommande utveckling (som vanligen bygger på rationell grund)

förutsätta
Ordklass verb
ha som sin förutsättning (antagen omständighet som utgör en nödvändig grund)
utgå från något som givet
ibland som en sorts förskönande omskrivning för något som egentligen är ett krav

förutsättning
Ordklass substantiv
antagen omständighet som utgör en nödvändig grund för något (till exempel någon utveckling eller slutledning)
lämplig egenskap

förutsättningslös
Ordklass adjektiv
som sker utan i förväg fastlagda förväntningar, fördomar eller dylikt

förutvarande
Ordklass adjektiv
som tidigare hade funktionen som framgår av sammanhanget

förvalta
Ordklass verb
ha hand om och sköta för någon annans räkning (med avseende på ekonomiskt värde som ger avkastning)

förvaltare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt har hand om och sköter något värde för en annan person
särskilt: person som leder driften av en lantegendom i ägarens ställe
titel för person med högsta underofficeragrad Bruklighet förr

förvaltarskap
Ordklass substantiv
förvaltande verksamhet
speciellt om tillfällig administration av ett land genom FN

förvalta sitt pund
Frasklass verbfras
omsorgsfullt sköta sina tillgångar
ta väl vara på sina personliga förutsättningar Bruklighet bildligt

förvaltning
Ordklass substantiv
det att förvalta (vanligen om allt i en stats offentliga verksamhet som inte är lagstiftning eller rättskipning
om totaliteten av sådan verksamhet lokalt eller nationellt
myndighet med verkställande uppgifter
om totaliteten av ett lands ämbetsverk och myndigheter

förvaltningsberättelse
Ordklass substantiv
redogörelse för verksamheten i ett bolag under ett år

förvaltningsbolag
Ordklass substantiv
bolag som sysslar med att förvalta kapital (normalt bestående av aktier, fastigheter eller dylikt)

förvaltningsutskott
Ordklass substantiv
verkställande del av landsting
rådgivande grupp med viss beslutsrätt inom akademi eller annan institution

förvandla
Ordklass verb
fullständigt förändra i fråga om grundläggande egenskaper som utseende och karaktär (ofta i sagor och dylikt)
speciellt som överdrift
speciellt även: byta ut ett straff eller dylikt mot ett annat Bruklighet juridik

förvandling
Ordklass substantiv
fullständig förändring av grundläggande egenskaper som utseende och karaktär
speciellt om utveckling av insekt eller dylikt
speciellt även: utbyte av straff eller dylikt Bruklighet juridik

förvandlingskonstnär
Ordklass substantiv
person med talang för att förvandla sitt utseende eller sin karaktär (särskilt om artist)

förvandlingsnummer
Ordklass substantiv
prestation som består i stor förändring av utseende eller karaktär

förvanska
Ordklass verb
förändra i negativ riktning (bort från sanningen)
någon gång mer konkret: vanställa

förvanskning
Ordklass substantiv
det att förvanska något
även om förvanskad version eller dylikt av något

förvar
Ordklass substantiv
långvarig placering på säkert ställe (med hänsyn till vad som kan drabba objektet)
även med hänsyn till vad objektet kan förorsaka
speciellt i fråga om person

förvara
Ordklass verb
ha placerad på säkert ställe (med hänsyn till vad som kan drabba objektet; vanligen relativt varaktigt)
även med hänsyn till vad objektet kan förorsaka

förvaring
Ordklass substantiv
det att förvara något
även om plats för detta
även i motsats till vård eller dylikt

förvarna
Ordklass verb
göra uppmärksam på viss möjlighet eller risk i förväg

förvarning
Ordklass substantiv
varnande förhandsmeddelande

förveckling
Ordklass substantiv
invecklad kedja av händelser som kan ha negativa följder (med intriger, konfliter eller dylikt, vanligen på internationell nivå)

förveda
Ordklass verb
omvandla växt eller växtdel till ved

förvedning
Ordklass substantiv
inlagring av vedämne i en västs cellväggar

förvekliga
Ordklass verb
göra vekare (särskilt med avseende på karaktären hos en större grupp)

förverka
Ordklass verb
gå miste om värde eller rättighet genom olämpligt beteende

förverkande
Ordklass substantiv
förlust av något genom olämpligt handlande (särskilt genom brottsligt beteende)

förverkliga
Ordklass verb
göra till verklighet (med avsende på något som endast finns som utkast, tanke, fantasi etcetera)

förverkliga sig själv
Frasklass verbfras
utveckla sin sanna personlighet

förveten
Ordklass adjektiv
oförsynt nyfiken Bruklighet mindre brukligt

för vidare befordran
Frasklass prepositionsfras
att skickas vidare till den slutliga mottagaren (på brev, paket och dylikt)

förvildas
Ordklass verb
övergå från odlat till vilt tillstånd
övergå från ordnat till oordnat tillstånd

förvilla
Ordklass verb
få någon att genom felbedömning begå misstag (om person eller företeelse)
röra ihop
gå vilse (konkret eller abstrakt)

förvillelse
Ordklass substantiv
klandervärd inställning (orsakad av felaktig inforamtion, felbedömning eller dylikt)

förvirra
Ordklass verb
skapa tankemässig oreda hos en person så att personens omdömesförmåga starkt försämras
röra ihop

förvirrad
Ordklass adjektiv
som befinner sig i ett tillstånd av tankemässig oreda som starkt försämrar omdöemsförmågan (om person)
även om handling eller dylikt

förvirring
Ordklass substantiv
tillstånd av stor tankemässig oreda som leder till nedsatt omdömesförmåga hos en person eller en grupp

förvisa
Ordklass verb
tvinga någon att lämna en viss ort eller ett vistt land (vanligen på längre eller obestämd tid)
även allmännare, ibland skämtsamt
hänskjuta till högre domstol eller dylikt Bruklighet juridik

förvisning
Ordklass substantiv
det att tvingas lämna en viss ort eller ett vistt land (vanligen på längre eller obestämd tid)
allmännare: det att tvingas bege sig till en sämre plats
det att ett visst ärende hänskjuts till högre domstol eller dylikt

förvissa
Ordklass verb
göra helt säker på något faktum

förvissna
Ordklass verb
vissna bort (om växt eller grupp av växter)

förvissning
Ordklass substantiv
personligt, djupgående övertygelse
det att vissna bort

förvisso
Ordklass adverb
såsom man väl bör veta

förvittra
Ordklass verb
långsamt falla sönder genom inverkan av luft, vatten, temperaturväxlingar etcetera (särskilt om bergarter)

förvittring
Ordklass substantiv
det att förvittra (långsamt falla sönder genom inverkan av luft, vatten, temperaturväxlingar etcetera)

förvrida
Ordklass verb
vanställa genom alltför stark vridning
särskilt: vanställa ansikte genom grimaser
förvränga

förvrida huvudet på
Frasklass verbfras
göra tokig av förälskelse Bruklighet något vardagligt

förvränga
Ordklass verb
återge något så att formen blir felaktig
ibland avsiktligt
avsiktligt återge något så att innebörden blir felaktig

förvrängning
Ordklass substantiv
felaktig återgivning av form (medvetet eller omedvetet)
framställning som ger felaktig innebörd åt något i syfte att vilseleda

förvunnen
Ordklass adjektiv
förklarad skyldig Bruklighet juridik

förvuxen
Ordklass adjektiv
som vuxit för fort och blivit för stor

förvålla
Ordklass verb
förorsaka något negativt

förvållan
Ordklass substantiv
det att förvålla något Bruklighet mindre brukligt

förvållande
Ordklass substantiv
det att förvålla något (förorsaka något negativt)

förvåna
Ordklass verb
få någon att känslomässigt reagera såsom inför något oväntat
ibland med bibetydelse av besvikelse, irriation och dylikt

förvånad
Ordklass adjektiv
som känslomässigt reagerar såsom inför något oväntat
även om handling eller dylikt
ibland med bibetydelse av besvikelse, irriation eller dylikt

förvånansvärd
Ordklass adjektiv
som naturligen väcker förvåning
ibland med bibetydelse av besvikelse, irritation och dylikt

förvåning
Ordklass substantiv
känslomässig reaktion såsom inför något oväntat
ibland med bibetydelse av besvikelse, irritation och dylikt

förvägen
Ordklass adjektiv
djärv Bruklighet mindre brukligt

förvägra
Ordklass verb
vägra att låta komma i åtnjutande av viss positiv upplevelse, viss rättighet eller dylikt (ofta i polemiska sammanhang)

förväljare
Ordklass substantiv
typ av anordning på maskin för inställning i förväg av arbetssätt, till exempel hastighet

förvälla
Ordklass verb
lägga födoämne i kokande, lätt saltat vatten och låta det koka några minuter (varefter vattnet ibland används)

förvänd
Ordklass adjektiv
helt oriktig

förvända
Ordklass verb
göra oigenkännlig
få uppfattningsförmåga att fungera felaktigt

förvänta
Ordklass verb
betrakta som sannolikaste kommande utveckling
ibland med bibetydelse av förhoppning eller dylikt
som en sorts förskönande omskrivning: kräva viss handling

förväntan
Ordklass substantiv
hopp om viss utveckling (som också bedöms som sannolik)

förväntansfull
Ordklass adjektiv
full av förväntan (hopp om viss utveckling)
även om handling eller dylikt

förväntning
Ordklass substantiv
förväntan (hopp om viss utveckling)

förvärkt
Ordklass adjektiv
förstörd genom reumatisk värk

förvärldsliga
Ordklass verb
göra världslig

förvärmare
Ordklass substantiv
anordning för uppvärmning av matarvattnet till en ångpanneanläggning

förvärra
Ordklass verb
göra värre

förvärv
Ordklass substantiv
det att lyckas skaffa sig något (särskilt med äganderätt)
även om det anskaffade
speciellt om arbetsförtjänst

förvärva
Ordklass verb
lyckas skaffa sig genom köp, arbete eller dylikt (särskilt med avseende på ägodelar men även abstraktare)
speciellt med avseende på något icke önskvärt
speciellt även i motsats till något medfött: gradvis lära in Bruklighet psykologi

förvärvsarbeta
Ordklass verb
vara verksam med yrkesarbete i syfte att tjäna pengar (vanligen i motsats till att arbeta i hemmet)

förvärvsarbete
Ordklass substantiv
det att förvärvsarbeta (vara verksam med yrkesarbete i syfte att tjäna pengar)

förvärvsavdrag
Ordklass substantiv
särskilt skatteavdrag för yrkesarbetande med barn under 16 år Bruklighet historiskt

förvärvskälla
Ordklass substantiv
viss källa för personlig inkomst (för vilken inkomster och avdrag skall räknas ut för sig i taxeringen)

förvärvsliv
Ordklass substantiv
verksamhet som yrkesarbetande (särskilt i motsats till studier eller dylikt)

förväxla
Ordklass verb
felaktig uppfatta som identiska

förväxling
Ordklass substantiv
det att förväxla (felaktig uppfatta som identiska)

förväxt
Ordklass adjektiv
förvuxen

föryngra
Ordklass verb
göra mer ungdomlig
minska genomsnittsåldern hos någon grupp

föryngring
Ordklass substantiv
det att göra mer ungdomlig
nedbringande av genomsnittsålder
speciellt: utgallring av äldre individer i ett växtbestånd
process varvid erosionsverkan åter blir påtaglig

föryngringsyta
Ordklass substantiv
kalhugget skogsområde där ny skog skall växa upp (i fackspråk; av lekmän ofta uppfattat som förskönande omskrivning)

förzinka
Ordklass verb
belägga stål med ett zinkskikt för att skydda mot rost

föråkare
Ordklass substantiv
utförsåkare som kör igenom den lagda banan strax före tävlingsstart

föråldrad
Ordklass adjektiv
som mist sin aktualitet
med tydlig negativ värdering: som inte längre svarar mot tidens krav

förångas
Ordklass verb
bli till ånga

förädla
Ordklass verb
bearbeta för att ge värdefullare egenskaper
speciellt: förvandla råvara till färdigvara
speciellt även: förbättra egenskaperna hos en viss art genom korsning och dylikt
abstrakt: göra moraliskt ädlare

förädling
Ordklass substantiv
det att förädla eller förädlas (bearbeta eller bli bearbetad för att ge eller få värdefullare egenskaper)

föräktenskaplig
Ordklass adjektiv
som äger rum före äktenskapet (nästan enbart om sexuellt samliv)

förälder
Ordklass substantiv
person som är far eller mor till en viss person (i plural om både far och mor till en viss person)
även utvidgat till djurvärlden

föräldrabalk
Ordklass substantiv
lagbalk som gäller barns ställning och rättigheter i förhållande till föräldrarna

föräldradag
Ordklass substantiv
skoldag som reserveras för besök av elevernas föräldrar

föräldrafri
Ordklass adjektiv
som för tillfället är fri från föräldrarnas närvaro eller kontroll

föräldraförsäkring
Ordklass substantiv
allmän försäkring som ger rätt till föräldrapenning

föräldrahem
Ordklass substantiv
hem där en viss person växt upp

föräldrakooperativ
Ordklass substantiv
daghem som startats av en föräldraförening och sköts genom en av denna vald styrelse

föräldraledighet
Ordklass substantiv
rätt till ledighet för förvärvsarbetande förälder i samband med barns födelse och för vård av barn under uppväxttiden (med eller utan föräldrapenning)

föräldralös
Ordklass adjektiv
som inte har några föräldrar

föräldramöte
Ordklass substantiv
sammankomst av föräldrar och lärare där frågor rörande barnens undervisning eller fostran diskuteras

föräldrapenning
Ordklass substantiv
ersättning för tillfälligt hemarbetande förälder vid och efter barns födelse (för att kompensera den bortfallna inkomsten från förvärvsarbete)

föräldraskap
Ordklass substantiv
det att vara förälder

föräldravandring
Ordklass substantiv
det att föräldrar i organiserade grupper beger sig ut på gator och torg för att genom sin blotta närvaro försöka avstyra ungdomars vandalisering, bråk, våld etcetera

förälskad
Ordklass adjektiv
som hastigt grips av kärlek til någon
även som överdrift

förälska sig
Frasklass verbfras
hastigt gripas av kärlek till någon
även utvidgat

förälskelse
Ordklass substantiv
snabbt uppflammad kärlek till någon
även om föremålet för sådan kärlek
även utvidgat, skämtsamt

föränderlig
Ordklass adjektiv
som lätt undergår förändringar

föränderlig stjärna
Frasklass nominalfras
stjärna som periodiskt ändrar ljusstyrka

förändra
Ordklass verb
åstadkomma andra egenskaper hos företeelse (beträffande form, utseende, inre karkatär etcetera)
utvidgat med avsende på fråga eller dylikt: ställa i annat läge

förändring
Ordklass substantiv
det att förändra eller förändras (åstadkomma andra egenskaper hos företeelse eller få andra egenskaper)

förära
Ordklass verb
högtidligt skänka som hedersgåva eller dylikt Bruklighet något formellt

föräta sig
Frasklass verbfras
äta för mycket så att man inte mer vill äta samma sak

föröda
Ordklass verb
förstöra i grunden (vanligen med avseende på den fysiska omgivningen)
särskilt: förslösa

förödande
Ordklass adjektiv
som åstadkommer förödelse (fullständig förstörelse)
även abstraktare
även allmänt förstärkande

förödelse
Ordklass substantiv
fullständig förstörelse på grund av katastrof

förödmjuka
Ordklass verb
få någon att känna sig värdelös eller helt underlägsen genom kränkande behandling

förödmjukelse
Ordklass substantiv
det att förödmjukas (känna sig värdelös eller helt underlägsen genom kränkande behandling)

föröka
Ordklass verb
göra större till antalet
göra större till omfånget
fortplanta sig

förökning
Ordklass substantiv
ökning av antal eller omfång
särskilt: fortplantning

föröva
Ordklass verb
utföra viss brottslig handling

förövare
Ordklass substantiv
person som utfört visst brott

för över
längre fram på eller i båten
i förens riktning

föröver
Ordklass adverb
längre fram på eller i båten
i förens riktning

förövning
Ordklass substantiv
förberedande övning

fösa
Ordklass verb
genom direkt pådrivning få att röra sig åt visst håll, vanligen framför sig (med avseende på kreatur, särskilt i grupp)
även med avseende på människor som behandlas såsom passiva eller viljelösa
även med avseende på rörligt föremål


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.