FORDON - FÖRBI

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


fordon
Ordklass substantiv
något man åker på eller i

fordra
Ordklass verb
kräva
ha till godo
behöva

fordra in
Frasklass verbfras
uppmana att lämna in

fordran
Ordklass substantiv
fordring, tillgodohavande
begäran, anspråk

fordrande
Ordklass substantiv
krävande, anspråksfull

fordras
Ordklass verb
behövas, krävas

fordring
Ordklass substantiv
fordran

fordringsägare
Ordklass substantiv
någon man är skyldig pengar, borgenär

forechecka
Ordklass verb
i ishockey det att i motståndarnas egen zon försöka hindra dem från att bygga upp ett anfall Bruklighet sport

forehand
Ordklass substantiv
slag med handens insida i slagets riktning, till exempel i tennis Bruklighet sport

forell
Ordklass substantiv
vild bäcköring

foreller
Ordklass substantiv
odlade arter av laxsläktet (öring, bäckröding och regnbåge)

forensisk
Ordklass adjektiv
rättslig, som rör rättegång

forensisk medicin
Frasklass nominalfras
rättsmedicin

forint
Ordklass substantiv
myntenhet i Ungern

forkörning
Ordklass substantiv
transport som utfördes av en forbonde (bonde som med egna dragdjur och vagnar fraktade varor och förnödenheter) Bruklighet historiskt

form
Ordklass substantiv
behållare i vilket något stelnar till en viss form
utseende, gestalt
böjningaform av ett ord

forma
Ordklass verb
ge form åt

formaldehyd
Ordklass substantiv
en gas som används till desinficering och plastframställnong

formalia
Ordklass substantiv
formaliteter

formalin
Ordklass substantiv
vattenlösning av formaldehyd

formalisera
Ordklass verb
uttrycka med hjälp av formler och regler

formalism
Ordklass substantiv
sträng bundenhet vid yttre former

formalist
Ordklass substantiv
person som håller på regler och former

formaliter
Ordklass adverb
formellet, med iattagande av formaliteter

formalitet
Ordklass substantiv
ren formsak, detalj som måste iakttas

formant
Ordklass substantiv
frekvensområde där en vokal är förstärkt (varje vokalljud har sina typiska formanter) Bruklighet språkvetenskap

forma sig till
Frasklass verbfras
utveckla sig till, komma att bli

format
Ordklass substantiv
sotrlek och form

formatera
Ordklass verb
förbereda en hårddisk eller dylikt så att den går att använda Bruklighet databehandling
ge en viss form Bruklighet allmännare och bildligt

formation
Ordklass substantiv
bildning, till exempel av klippor
uppställning av trupper

formbar
Ordklass adjektiv
som lätt kan formas

formbröd
Ordklass substantiv
bröd bakat i form

formbunden
Ordklass adjektiv
alltför bunden till en viss form, formalistisk, konventionell

formel 1
Frasklass nominalfras
en klass inom bilracingen

formel 2
Frasklass nominalfras
en klass inom bilracingen

formell
Ordklass adjektiv
som rör formen eller det yttre
stel, konventionell, officiell

formellt subjekt
Frasklass nominalfras
ordet "det" när det bara används för att fylla det egentliga subjektets plats, till exempel i meningen "Det kom ett brev", där "ett brev" är det egentliga subjektet

formera
Ordklass verb
ge form åt, vässa en penna
inta formering, bilda linje Bruklighet militärväsen

formerare
Ordklass substantiv
pennvässare

formering
Ordklass substantiv
vässning av penna
uppställning eller ordning av trupp, flygplan eller fartyg

formfulländad
Ordklass adjektiv
utsökt vacker
mönstergill

formge
Ordklass verb
ge yttre form åt till exempel industriprodukter

formgiva
Ordklass verb
ge yttre form åt till exempel industriprodukter

formgivare
Ordklass substantiv
person som utformar industriella nyttoprodukter, desginer

formgivning
Ordklass substantiv
det att formge, design

formidabel
Ordklass adjektiv
mycket stor
fruktansvärd

formlig
Ordklass adjektiv
regelrätt
riktig, verklig

formligen
Ordklass adverb
rent av, bokstavligen

formlära
Ordklass substantiv
läran om hur ord böjs Bruklighet språkvetenskap

formord
Ordklass substantiv
ord av ordklasserna konjunktioner, prepositioner och pronomen Bruklighet språkvetenskap

formsak
Ordklass substantiv
formalitet

formsvacka
Ordklass substantiv
tillfälligt nedsatt form Bruklighet sportjargong

formula 1
Frasklass nominalfras
en klass inom bilracingen

formula 2
Frasklass nominalfras
en klass inom bilracingen

formulera
Ordklass verb
avfatta, utforma

formulering
Ordklass substantiv
uttryck som fått en viss form

formulär
Ordklass substantiv
förebild för ett viss sätt att skriva eller tala, till exempel i en fullmakt eller vid en vigsel
blankett

forn
Ordklass adjektiv
som fanns för länge sedan
förutvarande, före detta

fornborg
Ordklass substantiv
befästning från fornhistorisk tid

fornlämning
Ordklass substantiv
fast fornminne

fornminne
Ordklass substantiv
det som finns kvar av byggnader, redskap och andra ting från förhistorisk tid

forntid
Ordklass substantiv
tid långt tillbaka

forntida
Ordklass adjektiv
som tillhör forntiden (en tid långt tillbaka)

forntiden
Ordklass substantiv
tiden före medeltiden

fornyrdislag
Ordklass substantiv
ett versmått i den fornisländska poesin

fors
Ordklass substantiv
häftig vattenström i älv och dylikt
ström, kaskad Bruklighet bildligt

forsa
Ordklass verb
strömma, skvala, brusa

forska
Ordklass verb
studera vetenskapligt

forska efter
Frasklass verbfras
försöka ta reda på

forskare
Ordklass substantiv
person som studerar metodiskt
vetenskapsman

forskning
Ordklass substantiv
vetenskaplig verksamhet
det att metodiskt leta efter något, efterforskning

forsla
Ordklass verb
frakta, transportera

forsränning
Ordklass substantiv
kanottävling i starkt strömmande vatten

forstmästare
Ordklass substantiv
äldre titel för person med lägre examen från Skogshögskolan
i Finland titel för jägmästare

forsythia
Ordklass substantiv
en buske med gula blommor på bar kvist

forsärla
Ordklass substantiv
en art av ärlor, som förekommer sparsamt i Sydsverige

fort
Ordklass substantiv
liten fästning
fort
Ordklass adjektiv
hastigt, snabbt

fortbestånd
Ordklass substantiv
varaktighet

fortbilda sig
Frasklass verbfras
fortsätta sina studier, vidareutbilda sig

forte
Ordklass substantiv
starkt, kraftigt Bruklighet musik

fortepiano
Ordklass substantiv
äldre benämning på piano

fortfara
Ordklass verb
fortsätta

fortfarande
Ordklass adverb
alltjämt, ännu

fortfärdig
Ordklass adjektiv
rask, flink

fortgå
Ordklass verb
pågå, fortsätta

fortgående
Ordklass adjektiv
pågående

fortifikation
Ordklass substantiv
befästning, befästningskonst

fortissimo
Ordklass substantiv
mycket kraftigt Bruklighet musik

fortiter in re, suaviter in modo
kraftigt i sak, milt i sätt (motto tillskrivet jesuitgeneralen Acquaviva)

fortkörare
Ordklass substantiv
person som kör för fort
person som grips för fortkörning

fortkörning
Ordklass substantiv
det att köra för fort, speciellt med bil

fortleva
Ordklass verb
leva kvar, bestå

fortlöpande
Ordklass adjektiv
pågående
oavbruten, kontinuerlig

fortplanta
Ordklass verb
försöka
överföra, sprida

fortplanta sig
Frasklass verbfras
föda eller bilda nya individer av sin egen arvsmassa
sprida sig (om till exempel ljud)

fortplantning
Ordklass substantiv
förökning
utbredning, spridning

fortskaffa
Ordklass verb
föra vidare, transportera

fortskaffningsmedel
Ordklass substantiv
transportmedel, till exempel bil, buss eller cykel

fortskrida
Ordklass verb
gå vidare, gå framåt
fortsätta

fortsätta
Ordklass verb
gå vidare med något påbörjat

fortsättning
Ordklass substantiv
det att fortsätta
något som fortsätts

fortsättningsvis
Ordklass adverb
i fortsättningen

fortuna
Ordklass substantiv
spel med en metallkula som skall stötas in i bås

fortvara
Ordklass verb
fortsätta att finnas till

fortvaro
Ordklass substantiv
det att något fortfarande finns eller fortlever

forum
Ordklass substantiv
plats där något avgörs eller diskuteras
domstol

forward
Ordklass substantiv
anfallsspelare (egentligen "framåt")

fosfat
Ordklass substantiv
salt av fosforsyra

fosfor
Ordklass substantiv
självlysande grundämne

fosforescens
Ordklass substantiv
ljusstrålning från vissa ämnen

fosforescent
Ordklass adjektiv
självlysande

fosforescera
Ordklass verb
lysa på grund av fosforescens (ljusstrålning från vissa ämnen)

fosgen
Ordklass substantiv
en giftig gas, karbonylklorid; tidigare använd som stridsgas

fossil
Ordklass substantiv
rester eller spår av växter eller djur från tidiga geologiska perioder, som bevarats i avlagringar
fossil
Ordklass adjektiv
bevarad som fossil

fossilera
Ordklass verb
förvandla till fossil (rester eller spår av växter eller djur från tidiga geologiska perioder, som bevarats i avlagringar)

fostbrödralag
Ordklass substantiv
i fornnorisk tid oupplösligt vänskapsförbund mellan män

foster
Ordklass substantiv
avkomma i moderlivet
skapelse, produkt Bruklighet bildligt

fosterbarn
Ordklass substantiv
barn under 16 år som inte bor hos sina föräldrar utan vårdas och fostras av fosterföräldrar i deras hem

fosterdiagnostik
Ordklass substantiv
undersökning för att fastställa om risker föreligger för vissa missbildningar och sjukdomar hos ett foster; en metod är att ta prov på fostervattnet, så kallat fostervattensprov

fosterfördrivning
Ordklass substantiv
illegal abort

fosterhinna
Ordklass substantiv
var och en av de hinnor som omger fostret i livmodern

fosterland
Ordklass substantiv
hemland, fädernesland

fosterljud
Ordklass substantiv
hjärtljud hos ett foster, som är hörbart genom moderns bukvägg

fosterländsk
Ordklass adjektiv
som rör fosterlandet
patriotisk

fosterrörelse
Ordklass substantiv
rörelse från ett foster i en livmoder (brukar kännas efter vecka 18-20 av en graviditet)

fostervatten
Ordklass substantiv
den vätska som omsluter ett foster i en livmoder

fostra
Ordklass verb
uppfostra, vårda

fostran
Ordklass substantiv
uppfostran, vård

fot
Ordklass substantiv
nedersta delen av ett ben
diverse överförda betydelser, till exempel glasfot, lampfot och ett bergs fot
versfot
gammalt svenskt längdmått (29,69 cm)
engelskt längdmått (30,48 cm)

fota
Ordklass verb
grunda eller stödja något på något
avskeda, sparka Bruklighet vardagligt
fotografera Bruklighet vardagligt

fotarbete
Ordklass substantiv
benens arbete vid förflyttning i till exempel boxning eller tennis

fotbjudning
Ordklass substantiv
fosterläge där fostrets ena fot eller båda fötter kommer först under förlossningen

fotboja
Ordklass substantiv
boja runt foten som hindrar eller försvårar för en fånge att röra sig

fotboll
Ordklass substantiv
bollsport, vanligen mellan två elvamannalag

fotbollshuligan
Ordklass substantiv
ligist som ställer till bråk före, under och efter fotbollsmatcher

fotfolk
Ordklass substantiv
infanteri
meniga medarbetare i till exempel ett politiskt parti (de som bär upp en rörelse utan att synas) Bruklighet bildligt

fot för fot
ett steg i sänder

fotgängare
Ordklass substantiv
person som går till fots

fotknöl
Ordklass substantiv
ankel

fotled
Ordklass substantiv
led som förenar foten med underbenet

fotnot
Ordklass substantiv
upplysande anmärkning nederst på en boksida under texten

foto
Ordklass substantiv
fotografi

fotocell
Ordklass substantiv
apparat som ger en elektrisk impuls när den träffas av ljus

fotofinish
Ordklass substantiv
målfoto

fotogen
Ordklass substantiv
renad petroleum

fotogenisk
Ordklass adjektiv
som blir bra på fotografi, kameravänlig

fotogenkök
Ordklass substantiv
kokapparat som eldas med fotogen (renad petroleum)

fotograf
Ordklass substantiv
person som fotograferar yrkesmässigt
upphovsman till ett fotografi

fotografera
Ordklass substantiv
avbilda föremål med hjälp av ljus och ljuskänsligt material

fotografering
Ordklass substantiv
det att fotografera (avbilda föremål med hjälp av ljus och ljuskänsligt material)

fotografi
Ordklass substantiv
foto, bild
fotografering, fotografisk konst

fotogrammetri
Ordklass substantiv
en metod att bestämma läge och storlek i till exempel flygbilder, använd särskilt för framställning av kartor

fotogravyr
Ordklass substantiv
äldre benämning på djuptryck

fotokemi
Ordklass substantiv
läran om kemiska reaktionerns beroende av ljuset

fotokopia
Ordklass substantiv
fotografisk kopia

fotolys
Ordklass substantiv
kemisk reaktion som sätts igång av ljusstrålning

fotometri
Ordklass substantiv
mätning av ljusstyrka och andra ljusstorheter

fotomodell
Ordklass substantiv
person (mannekäng) som poserar för en fotograf

fotomontage
Ordklass substantiv
sammanställning av olika fotografier eller delar av fotografier till en bild

foton
Ordklass substantiv
minimalt energikvantum (våg eller partikel) vid elektromagnetisk strålning

fotosfär
Ordklass substantiv
en stjärnas, speciellt solens, lysande yta

fotostat
Ordklass substantiv
en kopieringsmetod
fotostatkopia

fotosyntes
Ordklass substantiv
den process där de gröna växterna under inverkan av ljuset omvandlar koldioxid och vatten till kolhydrater och fri syrgas

fotosättning
Ordklass substantiv
den numera allerådande sättningsmetoden, som innebär att tryckmaterialet framställs på fotografisk väg (istället för i bly)

fototropism
Ordklass substantiv
förmåga hos vissa växter att vända sig mot ljuset

fotriktig
Ordklass adjektiv
gjord efter fotens naturliga form (om skor)

fotsack
Ordklass substantiv
täcke för fötterna i släde och dylikt

fotsid
Ordklass adjektiv
som räcker till fötterna

fotsoldat
Ordklass substantiv
soldat som huvudsakligen strider till fots, infanterist

fotsula
Ordklass substantiv
under ytan av en fot

fotsvamp
Ordklass substantiv
svampinfektion i huden på fötterna, vanligen mellan tårna

fotvalv
Ordklass substantiv
den upphöjda delen avfotsulan, hålfoten

fotvård
Ordklass substantiv
medicinskt grundad behandling av fötter

fotvårdare
Ordklass substantiv
person med speciell utbildning för att ge fotvård

fotvårdsterapeut
Ordklass substantiv
person med speciell utbildning för att ge fotvård

fouetté
Ordklass substantiv
en serie piruetter på ett ben där dansaren vid varje varv ger sig själv fart genom att sparka till med det andra benet Bruklighet balett

foul
Ordklass substantiv
regelbrott i idrott

foulard
Ordklass substantiv
mjuk, mattglänsande sidenvävnad i kypert, ofta med tryckta mönster, som används till bland annat klänningar och slipsar

fourieranalys
Ordklass substantiv
en metod att utveckla givna funktioner i en viss sorts oändliga serier (fourierserier); används bland annat vid matematisk analys av periodiska förlopp, till exempel ljudvågor Bruklighet matematik

foxhound
Ordklass substantiv
rävhund, engelsk stövare

foxterrier
Ordklass substantiv
en hundras

foxtrot
Ordklass substantiv
en ursprungigen amerikansk dans till jazzbetonad musik

frack
Ordklass substantiv
en högtidsdräkt

fradga
Ordklass substantiv
skum, dregel
fradga
Ordklass verb
skumma, löddra

fragil
Ordklass adjektiv
som lätt går sönder, bräcklig, skör

fragilitet
Ordklass substantiv
bräcklighet, skörhet

fragment
Ordklass substantiv
brottstycke
ofullbordat stycke

fragmentarisk
Ordklass adjektiv
ofullständig, avbruten

fragmentera
Ordklass verb
sönderdela i fragment

fragmentering
Ordklass substantiv
sönderdelning
sönderfall

frakt
Ordklass substantiv
transport av gods
gods, skeppslast
avgift för frakt

frakta
Ordklass verb
transportera

fraktal
Ordklass substantiv
storhet med frakta egenskaper
fraktal
Ordklass adjektiv
med egenskapen att beståndsdelarna är likformiga med helheten, t.ex. så att en uppförstorad detalj av en figur ser ut precis som heal figuren

fraktfart
Ordklass substantiv
sjöfart för varutransport

fraktfritt
Ordklass adverb
innebär att en säljare betalar fraktkostnader men ansvarar inte för transporten

fraktgods
Ordklass substantiv
gods som transporteras med vanliga godsförsändelser per järnväg

fraktion
Ordklass substantiv
grupp av likatänkande, del av politiskt parti
delmängd Bruklighet kemi

fraktionera
Ordklass verb
dela upp, upplösa i beståndsdelar

fraktsedel
Ordklass substantiv
följesedel med bland annat förskrifter om betalning vid transport av gods

fraktur
Ordklass substantiv
benbrott
en tryckstil med brutna linjer

fralla
Ordklass substantiv
franskbröd Bruklighet vardagligt

fram
Ordklass adverb
om riktning mot den talande
framåt
till ett visst mål

frambringa
Ordklass verb
skapa
ge ifrån sig ljud eller dylikt

framdeles
Ordklass adverb
längre fram i tiden, hädanefter

fram emot
närmare, en bit in på

framemot
Ordklass preposition
närmare, en bit in på

framfall
Ordklass substantiv
det att organ eller organdelar tränger ut ur sitt normala läge Bruklighet medicin

framfaren
Ordklass adjektiv
förgången

framfart
Ordklass substantiv
våldsamt sätt att färdas eller bära sig åt
härjningar

framfusig
Ordklass adjektiv
som oblygt tränger sig fram, gåpåaraktig

framför
Ordklass adverb
på framsidan av
före, i spetsen

framföra
Ordklass verb
uttala
visa fram
uppföra, spela

framför allt
viktigast, i första hand

framförande
Ordklass substantiv
det att framföra något
sätt att framföra något

framförhållning
Ordklass substantiv
det att rikta ett skjutvapen mot en punkt framför ett mål som rör sig
det att ligga före med planering, beredskap inför kommande utveckling Bruklighet bildligt

framgaffel
Ordklass substantiv
anordning vid vilken framhjulet på en cykel är fäst

framgent
Ordklass adverb
i fortsättningen, hädanefter

framgå
Ordklass verb
visa sig, bli uppenbar

framgång
Ordklass substantiv
gott resultat

framgångsrik
Ordklass adjektiv
lyckosam, resultatrik

framgångsteologi
Ordklass substantiv
religiös riktning som hävdar att stark tro leder till framgång i livet

framhålla
Ordklass verb
understryka, poängtera

framhärda
Ordklass verb
envist stå fast vid något, insistera

framhäva
Ordklass verb
framhålla, markera

framifrån
Ordklass adverb
från framsidan

framkalla
Ordklass verb
säga till någon att komma fram
uppväcka, bli orsak till
få fram en synlig bild (negativ) från exponerad film

framkasta
Ordklass verb
plötsligt komma med eller föra på tal

framkomlig
Ordklass adjektiv
farbar, körbar, gångbar

framkomma
Ordklass verb
föramföra eller framlägga ett förslag eller dylikt

framkomst
Ordklass substantiv
det att komma fram
ankomst

framleva sina dagar
Frasklass verbfras
leva sitt liv

framliden
Ordklass adjektiv
avliden, död

framlägga
Ordklass verb
särskilt: presentera ståndpunkt, undersökning e.d. för granskning och diskussion

framlänges
Ordklass adverb
framåt
i färdriktningen

frammana
Ordklass verb
framkala, väcka till iv

frammarsch
Ordklass substantiv
framryckning
framgångar Bruklighet bildligt

framme
Ordklass adverb
framtill, i förgrunden
vid målet
framtagen, inte undanlagd

framom
Ordklass adverb
framför, före

frampå
Ordklass adverb
framtill
ett stycke in på, till exempel "frampå natten"

framryckning
Ordklass substantiv
det att rycka fram

framskjuten
Ordklass adjektiv
placerad långt fram eller längst fram Bruklighet speciellt militärt
framstående, viktig Bruklighet bildligt

framskriden
Ordklass adjektiv
sen (om tid)
hög (om ålder)
som hunnit långt fram

framsteg
Ordklass substantiv
god utveckling

framstegsman
Ordklass substantiv
reformvänlig, progressiv person Bruklighet politik

framstupa
Ordklass adverb
pladask på magen eller med huvudet före, till exempel "falla framstupa"

framstupa sidoläge
Frasklass nominalfras
det kroppsläge som medvetslösa bör placeras i

framstå
Ordklass verb
framträda, visa sig
tyckas vara

framstående
Ordklass adjektiv
betydande (om person)
ypperlig (om prestation)

framställa
Ordklass verb
återge, ge uttryck åt
skildra, beskriva
uttala eller väcka förslag
producera, tillverka

framställan
Ordklass substantiv
förslag, anhållan

framställning
Ordklass substantiv
skildring, återgivning
uttryckssätt
framställan
tillverkning

framstöt
Ordklass substantiv
anfall
energisk ansats

framsynt
Ordklass adjektiv
förutseende

framsäte
Ordklass substantiv
det främre sätet i en bil eller dylikt

framtand
Ordklass substantiv
en av de främsta tänderna i varje käkhalva

framtid
Ordklass substantiv
tid som kommer

framtida
Ordklass adjektiv
kommande

framtidskvinna
Ordklass substantiv
kvinna som har framtiden för sig (som man tror har möjlighet att lyckas inom sin verksamhet)

framtidsman
Ordklass substantiv
man som har framtiden för sig (som man tror har möjlighet att lyckas inom sin verksamhet)

framtidsplats
Ordklass substantiv
anställning med goda framtidsmöjligheter

framtill
Ordklass adverb
på framsidan, i främre delen

framtona
Ordklass verb
så småningom framträda med större skärpa (till exempel om film)
så småningom visa sig vara

framtoning
Ordklass substantiv
sätt att framträda
företeelse, uppenbarelse

framträda
Ordklass verb
uppträda inför offentligheten (speciellt i egentlig betydelse och i tidningsspråk)
visa sig

framträdande
Ordklass substantiv
uppträdande
framträdande
Ordklass adjektiv
synlig, markant
viktig

framåtanda
Ordklass substantiv
ambition, energi

framåtskridande
Ordklass substantiv
framsteg, utveckling Bruklighet vanligen bildligt

framåtsträvande
Ordklass adjektiv
som försöker komma framåt, ambitiös Bruklighet bildligt

framöver
Ordklass adverb
från nu räknat, till exempel "en tid framöver"

franc
Ordklass substantiv
myntenhet i Schweiz
myntenhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg Bruklighet förr

franchising
Ordklass substantiv
det att en egenföretagare arrenderar en rörelse av ett stort flretag och samverkar med detta ifråga om marknadsföring

franciskan
Ordklass substantiv
munk som tillhör franciskanorden

franciskaner
Ordklass substantiv
munk som tillhör franciskanorden

francium
Ordklass substantiv
radioaktiv grundämne bland alkalimetallerna, som är ytterst sällsynt i naturen

frangulabark
Ordklass substantiv
barken av brakved, som används som laxermedel

frank
Ordklass adjektiv
frimodig, orädd

franker
Ordklass substantiv
germanska folkstammar som på 400-talet lade under sig större delen av det nuvarande Frankrike

frankera
Ordklass verb
förse med frimärke

franko
Ordklass substantiv
det att avsändaren betalar eller frakt och ansvarar för transporten

frankofil
Ordklass substantiv
franskvän
frankofil
Ordklass adjektiv
franskvänlig

frankotecken
Ordklass substantiv
något som visar att man betalat porto, till exempel frimärke eller svarskupong

franktirör
Ordklass substantiv
väpnad motståndsman, partisan

frans
Ordklass substantiv
hängande trådar som prydnad
trasigt parti med lösa trådar

fransad
Ordklass adjektiv
försedd med fransar (hängande trådar)

fransa sig
Frasklass verbfras
bilda fransar (hängande trådar)

fransig
Ordklass adjektiv
sliten så att en kant har fransar (hängande trådar)

fransk
Ordklass adjektiv
från Frankrike

franska
Ordklass substantiv
språket i bland annat Frankrike
vattenbakat matbröd på vete

franska nerver
Frasklass nominalfras
svaga nerver i en kritisk situation Bruklighet skämtsamt

franskklassicism
Ordklass substantiv
litteraturriktning från Frankrike med höjdpunkt under slutet av 1600-talet men med inflytande i hela Europa under ytterligare 100 år

fransk lilja
Frasklass nominalfras
heraldisk figur i form av en stiliserad svärdslilja, som ingick i de franska kungarnas vapen
emblem i den franska kungaätten Bourbons vapen; symbol för den franska kungamakten

fransk omelett
Frasklass nominalfras
omelett gjord på endast ägg och vatten och utan fyllning

franskt bröd
Frasklass nominalfras
vattenbakat matbröd på vete

franskt fönster
Frasklass nominalfras
dubbelfönster som går ner till golvet och inte har någon mittpost

fransman
Ordklass substantiv
man från Frankrike

fransos
Ordklass substantiv
fransman Bruklighet vardagligt

fransysk
Ordklass adjektiv
fransk Bruklighet ålderdomligt

fransyska
Ordklass substantiv
kvinna från Frankrike
styckningsdel av nötkreatur (mellanlår och rostbiff)

fransysk visit
Frasklass nominalfras
kort besök

fransäs
Ordklass substantiv
en gammal dans med flera turer

frappant
Ordklass adjektiv
som man lägger märke till, frapperande

frappera
Ordklass verb
överraska, göra starkt intryck på

frapperande
Ordklass adjektiv
påfallande, slående

fras
Ordklass substantiv
uttryck, ordvändning
ett kortare sammanhängande avsnitt av melodi eller tal
frasande eller prassel som av siden eller tunt papper

frasa
Ordklass verb
åstadkomma fras, prassla

fraseologi
Ordklass substantiv
läran om de fasta fraser (ordkombinationer) som ingår i ett språk

fraser
Ordklass substantiv
tomma ord

frasera
Ordklass verb
indela i fraser (kortare sammanhängande avsnitt av melodi eller tal)

frasig
Ordklass adjektiv
spröd eller knaprig, till exempel om våffla eller pannkaka
om till exempel tyg som frasar (prasslar som siden eller tunt papper)

frasmakare
Ordklass substantiv
person som säger vackra ord utan innehåll

frasvåffla
Ordklass substantiv
välgräddad, frasig våffla

frater
Ordklass substantiv
tilltalstitel för munk (egentligen "broder")

fraternisera
Ordklass verb
förbrödra sig
umgås förtroligt med fienden

freak
Ordklass substantiv
fanatiker, fantast

fred
Ordklass substantiv
det att det inte är krig
det att sluta fred
ro, stillhet

freda
Ordklass verb
skydda, fridlysa
trygga, lugna

fredag
Ordklass substantiv
veckans femte dag

freda sig
Frasklass verbfras
försvara sig

fredlig
Ordklass adjektiv
fridfull
fridsam

fredlös
Ordklass adjektiv
ställd utanför lagens skydd, fågelfri Bruklighet förr

fredsduva
Ordklass substantiv
symbolisk framställning av freden som en duva med olivkvist i näbben
någon som förespråkar fred (om person)

fredskalla
Ordklass substantiv
en rumsväxt av samma familj men inte samma släkte som kalla

fredspipa
Ordklass substantiv
pipa som röktes vid indianernas fredsunderhandlingar

fredsplikt
Ordklass substantiv
skydlighet att inte tillgripa strejk eller andra stridsåtgärder under gällande kollektivavtal

fredspris
Ordklass substantiv
ett av nobelprisen

fredsrörelse
Ordklass substantiv
rörelse som i första hand syftar till att hejda kärnvapenkapprustningen, ytterst till att avskaffa krig

freesia
Ordklass substantiv
en vanlig prydnadsblomma (snittblomma)

freestyle
Ordklass substantiv
kassettbandspelare med hörlurar i fickformat
grenar med showkaraktär i vissa sporter
i utförsåkning på skidor i puckelpist hop med voolter och skruvar och balett

fregatt
Ordklass substantiv
örlogsfartyg för ubåtsjakt och eskorttjänst

fregattfågel
Ordklass substantiv
fågel av en familj pelikanfåglar i tropiska hav

frejd
Ordklass substantiv
rykte, gott anseende Bruklighet ålderdomligt

frejdad
Ordklass adjektiv
berömd

frejdig
Ordklass adjektiv
käck, djärv

frekvens
Ordklass substantiv
det att något förekommer i större eller mindre antal
antal perioder per sekund i ett svängningsförlopp Bruklighet fysik

frekvensmodulering
Ordklass substantiv
Förkortning FM
teknik vid radioöverföring som innebär att man bringar frekvensen hos en våg (bärvågen) att variera

frekvensordlista
Ordklass substantiv
förteckning som listar orden i ett språk efter hur vanliga de är

frekvent
Ordklass adjektiv
ofta förekommande, vanlig

frekventera
Ordklass verb
ofta eller regelbundet besöka

frenesi
Ordklass substantiv
stor iver eller handlingskraft

frenetisk
Ordklass adjektiv
intensiv, häftig

frenolog
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt frenologi (en äldre, ovetenskaplig lära enligt vilken man kan utläsa en människas karaktärsdrag med ledning av hans eller hennes skallform)

frenologi
Ordklass substantiv
en äldre, ovetenskaplig lära enligt vilken man kan utläsa en människas karaktärsdrag med ledning av hans eller hennes skallform

freon
Ordklass substantiv
en gas (klorfluorkolväte) som används som köldmedel i kyl- och frysanläggningar och förr som som drivgas i sprayflaskor (från början ett varumärke)

fresk
Ordklass substantiv
väggmålning med vattenfärg på fuktig kalkputs

freskomålning
Ordklass substantiv
fresk (väggmålning med vattenfärg på fuktig kalkputs)

fresta
Ordklass verb
locka, försöka förleda
försöka, pröva
anstränga, pressa

frestad
Ordklass verb
böjd, benägen

frestande
Ordklass adjektiv
lockande

frestare
Ordklass substantiv
person som lockar eller förleder

frestelse
Ordklass substantiv
något som lockar och drar (eventuellt till synd)

frett
Ordklass substantiv
en tamform av iller

freudian
Ordklass substantiv
anhängare av Sigmund Freuds psykoanalytiska lära

freudianism
Ordklass substantiv
Sigmund Freuds psykoanalytiska lära

freudiansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Sigmund Freuds psykoanalytiska lära
som beror på något i det undermedvetna Bruklighet vardagligt

fri
Ordklass adjektiv
utan tvång, plikt, avgift eller band
inte längre fängslad
självständig

fria
Ordklass verb
frikänna
erbjuda äktenskap
försöka vinna, till exempel "fria till publiken"

fri aktie
Frasklass nominalfras
aktie som får innehas av en utländsk medborgare

friare
Ordklass substantiv
man som friar
tillbedjare

fri bevisning
Frasklass nominalfras
innebär att denna värdering (en domstols värdering av styrkan i de bevis som framlagts vid en rättegång) inte är bunden till speciella regler

fribonde
Ordklass substantiv
bonde som inte kan hindras eller slås av en fientlig bonde och som kan omvnadlas till vilken annan pjäs som helst när den nått den bortre änden av brädet Bruklighet schack

fribord
Ordklass substantiv
ett fartygsskrovs höjd över vattenytan

fribordsmärke
Ordklass substantiv
ett märke på en fartygssida som visar hur djupt fartyget får nedlastas under olika förhållanden

friboren
Ordklass adjektiv
född fri

fribrev
Ordklass substantiv
försäkring som utbetalas med lägre belopp sedan försäkringstagaren i förtid slutat betala premie
politiskt löfte att inte missgynna en viss grupp

fribrottning
Ordklass substantiv
professionell showbrottning, speciellt i USA

fribytare
Ordklass substantiv
pirat eller sjörövare med officiellt tillstånd Bruklighet historiskt

frid
Ordklass substantiv
lugn, stillhet, ro, harmoni

fridans
Ordklass substantiv
konstnärlig dans som står fri från de klassiska reglerna

fridfull
Ordklass adjektiv
lugn, stilla, ostörd

fridlysa
Ordklass verb
lagligen skydda, freda

fridlysning
Ordklass substantiv
officiellt skydd av naturföremål och kulturföremål

fridsam
Ordklass adjektiv
trevlig, stillsam

fridstörare
Ordklass substantiv
person som stör den allmänna ordningen, speciellt på offentliga möten och dylikt

frieri
Ordklass substantiv
äktenskapsanbud
inviter

friexemplar
Ordklass substantiv
gratisexmeplar av till exempel en bok

frifräsare
Ordklass substantiv
person som energiskt och kraftfullt avviker från till exempel gängse åsikter och uppträdande inom sin krets Bruklighet vardagligt

frige
Ordklass verb
släppa lös, sätta på fri fot
upphäva förbud mot

frigga
Ordklass substantiv
friggebod Bruklighet vardagligt

friggebod
Ordklass substantiv
mindre än 10 kvadratmeter stort uthus, som får uppföras utan bygglov (efter statsrådet Birgit Friggebo, som var ansvarig för reformen som gjorde sådana byggen möjliga)

frigid
Ordklass adjektiv
som lider av frigiditet (oförmåga att uppnå orgasm hos kvinnan)

frigiditet
Ordklass substantiv
oförmåga att uppnå orgasm hos kvinnan

frigiva
Ordklass verb
släppa lös, sätta på fri fot
upphäva förbud mot

frigiven
Ordklass adjektiv
fri, på fri fot

frigjord
Ordklass adjektiv
fri från fördomar, emanciperad
lösgjord

frigolit
Ordklass substantiv
cellplast använd för bland annat stötdämpning och isolering (ursprungligen varumärket Frigolit)

frigång
Ordklass substantiv
det att vara intagen och bo i fängelse men arbeta eller studera utanför fängelset

frigöra
Ordklass verb
befria, lösgöra
avge, avgå eller utvinna (om bland annat syre och energi) Bruklighet fysik

frigörelse
Ordklass substantiv
befrielse, emancipation

frihamn
Ordklass substantiv
hamnområde där varor för förvaras tullfritt

frihandel
Ordklass substantiv
handel utan tullar eller andra hinder

frihandelsområde
Ordklass substantiv
ett område som utgörs av två eller flera länder som avskaffat sina inbördes tullar

friherre
Ordklass substantiv
titel för man ur högadeln med rang närmast under greve (notera dock att en friherre tilltalas baron)

friherrinna
Ordklass substantiv
en friherres hustru eller en dam av friherrlig börd

friherrskap
Ordklass substantiv
det att ha rangen friherre
förläning åt en friherre Bruklighet historiskt

frihet
Ordklass substantiv
det att vara fri

frihetsstraff
Ordklass substantiv
straff som innebär att man förlorar sin personliga frihet, till exempel fängelsestraff

frihjul
Ordklass substantiv
anordning som frikopplar ett hjul från den drivande axeln

friholt
Ordklass substantiv
timmerstock som skydd (fender) på sidan av ett fartyg

frihult
Ordklass substantiv
timmerstock som skydd (fender) på sidan av ett fartyg

friidrott
Ordklass substantiv
indrottsgrenarna löpning, hopp, kast, gång och mångkamp

frikadell
Ordklass substantiv
en liten kokt bulle av till exempel kalvfärs, som serveras i en soppa

frikalla
Ordklass verb
befria från militärtjänst

frikassé
Ordklass substantiv
maträtt av finskuret kött i sötsur sås

frikast
Ordklass substantiv
i vissa bollspel rätt att fritt spela en boll när motståndaren brutit mot vissa regler Bruklighet sport

frikativ
Ordklass adjektiv
som bildas med en kraftig förträngning (om språkljud)

frikativa
Ordklass substantiv
språkljud som bildas med en kraftig förträngning, till exempel f och s

frikommuner
Ordklass substantiv
ett litet antal kommuner där vissa statliga bestämmelser och regleringar inte tillämpades på försök 1984-1991

frikoppla
Ordklass verb
koppla ur till exempel en bilmotor så att den inte längre driver hjulen
frigöra eller befria, till exempel från det vanliga arbetet för att göra ett specialuppdrag Bruklighet bildligt

frikort
Ordklass substantiv
ett kort som ger innehavaren rätt till kostnadsfria förmåner, till exempel fri entré till ett museum eller fria resor med tåg eller flyg

frikostig
Ordklass adjektiv
generös, givmild

friktion
Ordklass substantiv
motstånd vid gnidning
slitning, konflikt vid samarbete Bruklighet bildligt

friktionsfri
Ordklass adjektiv
utan slitningar eller konflikter Bruklighet vanligen bildligt

frikyrka
Ordklass substantiv
kristen kyrka utanför statskyrkan

frikyrklig
Ordklass adjektiv
som till hör en frikyrka (en kristen kyrka utanför statskyrkan)
som avser frikyrkorna

frikänna
Ordklass verb
förklara oskyldig, frita från ansvar

fri kärlek
Frasklass nominalfras
tillfredsställande av sexuela behov utan hänsyn till normer och konventioner

friland
Ordklass substantiv
land ute i en trädgård, kalljord

frilans
Ordklass substantiv
journalist eller fotograf som arbetar utan fast anställning

frilansa
Ordklass verb
arbeta som frilans (journalist eller fotograf utan fast anställning)

frilista
Ordklass substantiv
upphäva import eller exporthinder för vissa varor

frilistning
Ordklass substantiv
avveckning av import- eller exporthinder (utam tullar) för vissa varor Bruklighet ekonomi

frilla
Ordklass substantiv
älskarinna Bruklighet ålderdomligt
frisyr Bruklighet vardagligt

friluftsbad
Ordklass substantiv
bad under bar himmel

frimodig
Ordklass adjektiv
öppen och orädd, rättfram

fri mot borgen
fri i avvaktan på rättegång mot en penningsumma som säkerhet (i anglosaxisk rätt om anhållen eller häktad)

frimurare
Ordklass substantiv
medlem av frimurareorden (ett sällskap med vissa hemliga ceremonier)

frimurareorden
Ordklass substantiv
ett sällskap med vissa hemliga ceremonier

frimureri
Ordklass substantiv
frimurarverksamhet
hemligt samförstånd Bruklighet bildligt

frimärka
Ordklass verb
frankera, sätta frimärke på

frimärke
Ordklass substantiv
tryckt pappersbit som klistras på en postförsändelse som porto

fringis
Ordklass substantiv
gratis förmån, till exempel löneförmån eller en liten förrätt på en restaurang (av engelska fringe benefit) Bruklighet vardagligt

frireligiös
Ordklass adjektiv
frikyrklig

fris
Ordklass substantiv
bandliknande väggfält eller list, ofta med figurer

frisbee
Ordklass substantiv
en plastskiva som kastas mellan två eller flera personer

frisedel
Ordklass substantiv
intyg om befrielse, till exempel från värnplikt

friser
Ordklass substantiv
germanskt folk vid Nordsjökusten

frisera
Ordklass verb
sköta håret på någon
förbättra eller snygga till, till exempel siffror eller ett manuskript Bruklighet bildligt

frisering
Ordklass substantiv
det att frisera
frisersalong

frisersalong
Ordklass substantiv
lokal där frisör eller frisörska arbetar

frisésallat
Ordklass substantiv
huvudsallat med starkt krusiga blad

frisim
Ordklass substantiv
fritt simsätt, vanligen crawl

frisinnad
Ordklass adjektiv
politiskt liberal

frisinne
Ordklass substantiv
frisinnat tänkesätt, liberalism

frisisk
Ordklass adjektiv
som härstammar från friserna (ett germanskt folk vid Nordsjökusten)

frisiska
Ordklass substantiv
ett västgermanskt språk

frisk
Ordklass adjektiv
vid hälsa
fräsch, väl bibehållen, hälsosam
blåsig, kylig

friska i
Frasklass verbfras
tillta i styrka

friska upp
Frasklass verbfras
göra livligare, liva upp
ta fram på nytt, till exempel glömda kunskaper

friskintyg
Ordklass substantiv
läkarintyg om gott hälsotillstånd

friskna
Ordklass verb
bli frisk (vid hälsa)

friskola
Ordklass substantiv
privat skola, vanligen med inriktning som avviker från den allmänna skolans

friskriva sig
Frasklass verbfras
i egenskap av ena parten i ett avtal ta in en klasul varigenom man avsäger sig ett ansvar som man normalt skulle ha, till exempel för fel på varor man säljer

friskrivning
Ordklass substantiv
det att friskriva sig (i egenskap av ena parten i ett avtal ta in en klasul varigenom man avsäger sig ett ansvar som man normalt skulle ha)

frisksportare
Ordklass substantiv
person som ivrigt ägnar sig åt friluftsliv och idrott, gärna i förening med vegetarisk mathållning

friskulptur
Ordklass substantiv
fristående skulptur utformad från alla sidor (i motsats till en relief, som bara är utformad från framsidan)

friskus
Ordklass substantiv
käck och glad person Bruklighet vardagligt

friskvård
Ordklass substantiv
åtgärder i syfte att bevara god hälsa och förebygga sjukdom genom till exempel motion och sund kost

friskytt
Ordklass substantiv
i folktron gestalt som är i förbund med den onde och av honom fått sju frikulor (med sex av dem kan han träffa vem han vill; vem den sjunde träffar bestämmer den onde)

frislag
Ordklass substantiv
i vissa bollspel rätt att fritt spela bollen när motsåndaren brutit mot vissa regler Bruklighet sport

frispark
Ordklass substantiv
i vissa bollspel rätt att fritt spela bollen när motsåndaren brutit mot vissa regler Bruklighet sport

frispråkig
Ordklass adjektiv
som säger sin mening rent ut, öppenhjärtig, rättfram

frissa
Ordklass substantiv
hårfrisörska Bruklighet vardagligt

frist
Ordklass substantiv
uppskov, anstånd

fristad
Ordklass substantiv
asyl, tillflyktsort

fristil
Ordklass substantiv
en typ av brottning där grepp över hela kroppen är tillåtna

fristilsbrottning
Ordklass substantiv
en typ av brottning där grepp över hela kroppen är tillåtna

fristående
Ordklass adjektiv
isolerad, ensamstående
enstaka

fristående gymnastik
Frasklass nominalfras
gymnastik utan redskap

friställa
Ordklass verb
permittera
avskeda

frisyr
Ordklass substantiv
kamning, hårläggning

frisör
Ordklass substantiv
person som har hårvård som yrke

frisörska
Ordklass substantiv
kvinna som har hårvård som yrke

frita
Ordklass verb
befria Bruklighet egentligt och bildligt

fritaga
Ordklass verb
befria Bruklighet egentligt och bildligt

fritagning
Ordklass substantiv
det att befria en anhållen eller fängslad

fritera
Ordklass verb
koka livsmedel i het olja eller hett flott

fritid
Ordklass substantiv
tid man är ledig från arbete

fritids
Ordklass substantiv
fritidshem (en form av barnstuga, där yngre skolbarn kan vistas några timmar efter skolan) Bruklighet vardagligt

fritidsby
Ordklass substantiv
stugby

fritidsgård
Ordklass substantiv
lokal där ungdomar kam samlas och syssla med olika saker

fritidshem
Ordklass substantiv
en form av barnstuga, där yngre skolbarn kan vistas några timmar efter skolan

fritidshus
Ordklass substantiv
ett hus på landet, till exempel en sportstuga eller ett torp, där man vistas på sin semster, på helger och dylikt

fritis
Ordklass substantiv
fritidshem (en form av barnstuga, där yngre skolbarn kan vistas några timmar efter skolan) Bruklighet vardagligt

frittata
Ordklass substantiv
omelett vanligen gjord med ost och någon annan fyllning, till exempel lök eller spenat

frityr
Ordklass substantiv
olja, flott och dylikt som används vid kokning av livsmedel

fritänkare
Ordklass substantiv
gudsförnekare, ateist

fritös
Ordklass substantiv
gryta för fritering

frivakt
Ordklass substantiv
den del av ett fartygs besättning som inte har vakttjänst
tid mellan två vaktpass

frivarv
Ordklass substantiv
i brännboll det att springa runt hela banan på en gång efter att ha slagit bollen

fri vers
Frasklass nominalfras
metriskt obunden vers, vanligen också utan rim, som helt dominerat lyriken sedan mitten av 1900-talet

frivillig
Ordklass substantiv
person som ansluter sig till något av fri vilja
frivillig
Ordklass adjektiv
som görs av fri vilja

frivol
Ordklass adjektiv
lättsinnig
lättfärdig, oanständig

frivolitet
Ordklass substantiv
lättsinnighet
lättfärdighet, oanständighet

frivoliteter
Ordklass substantiv
ett slags fin spets

frivolt
Ordklass substantiv
kullerbytta i luften, utan stöd av händerna

frivård
Ordklass substantiv
kriminalvård utanför anstalt

friåkning
Ordklass substantiv
konståkning där inte alla momnet är föreskrivna

frodas
Ordklass verb
blomstra, trivas, breda ut sig, ha framgång

frodig
Ordklass adjektiv
välmående, fet
mustig, rikt flödande

from
Ordklass adjektiv
mild, änglalik
gudfruktig

fromage
Ordklass substantiv
en porös, krämig efterrätt

fromhet
Ordklass substantiv
det att vara from (mild eller gudfruktig)

fromleri
Ordklass substantiv
hyckleri, skenhelighet

fromma förhoppningar
Frasklass nominalfras
önsketänkande

frond
Ordklass substantiv
opposition eller oppositionsgrupp inom ett parti

fronden
Ordklass substantiv
en upprorsrörelse i Frankrike vid mitten av 1600-talet Bruklighet historiskt

frondera
Ordklass verb
visa öppet missnöje, opponera sig

frondör
Ordklass substantiv
oppositionsman

front
Ordklass substantiv
framsida
främsta stridslinje
krigsskådeplats
gränsyta mellan två luftmassor, till exempel kallfront eller varmfront

frontal
Ordklass adjektiv
som avser fronten (framsidan)

frontalkollission
Ordklass substantiv
kollission front mot front (kylare mot kylkare)
även bildligt

frontalkrock
Ordklass substantiv
krock front mot front (kylare mot kylkare)
även bildligt

frontespis
Ordklass substantiv
parti som skjuter upp ovanför taklisten på en byggnadsfasad
titelplansch i bok

frontmatad
Ordklass adjektiv
med luckan placerad framtill (om till exempel tvättmaskin)

fronton
Ordklass substantiv
prydnadsgavel över en fasad eller som krön på ett fönster eller en dörr

frontstat
Ordklass substantiv
stat i södra Afrika med svart majoritetsstyre som gränsar till Sydafrika

frosch
Ordklass substantiv
trästycke försett med en skruv för reglering av taglets spänning vid nedre delen av en stråke

frossa
Ordklass substantiv
skakningar som av köld i hela kroppen, oftast med hastigt stigande feber
frosseri, t.ex. räkfrossa Bruklighet något vardagligt
många av något, t.ex. målfrossa (många mål i en fotbollsmatch)
frossa
Ordklass verb
äta för mycket
hänge sig med vällust, vältra sig

frossare
Ordklass substantiv
storätare

frossbrytning
Ordklass substantiv
skakningar som av köld i hela kroppen, oftast med hastigt stigande feber

frosseri
Ordklass substantiv
frossande, överflöd
överdriven njutning

frost
Ordklass substantiv
lufttemperatur under 0 grader Celsius

frosta av
Frasklass verbfras
befria till exempel ett frysskåp eller en frysbox från isbildning

frostbiten
Ordklass adjektiv

frostig
Ordklass adjektiv
frostkall
kylig, utan värme Bruklighet bildligt

frostknöl
Ordklass substantiv
blåaktig hudförändring som uppkommit vid en lindrigare köldskada

frostskyddsvätska
Ordklass substantiv
vätska som indrar vatten i till exempel en bils kylsystem från att frysa vid låg temperatur

frottage
Ordklass substantiv
konstnärlig teknik där man genom att gnugga på ett tunt papper överför ett mönster i ett föremål som papperet ligger på

frotté
Ordklass substantiv
poröst bomullstyg med öglor, som bland annat används till badhanddukar

frottera
Ordklass verb
gnugga, gnida

frottera sig med
Frasklass verbfras
umgås med

fru
Ordklass substantiv
gift kvinna, hustru
matmor

fruga
Ordklass substantiv
fru Bruklighet vardagligt

frugal
Ordklass adjektiv
enkel eller sparsam (om måltid)

frukost
Ordklass substantiv
morgonmål

frukostera
Ordklass verb
äta frukost

frukostflingor
Ordklass substantiv
till exempel corn flakes eller müsli

frukt
Ordklass substantiv
det organ hos blomväxterna som innehåller frön (fröhus, nötter, bär med flera)
i dagligt tal om stor, ätlig frukt, till exempel äpple eller päron

frukta
Ordklass verb
vara rädd för, befara
lyda, vörda och tillbe

fruktan
Ordklass substantiv
rädsla
oro, farhåga
gudsfruktan (det att lyda, vörda och tillbe)

fruktansvärd
Ordklass adjektiv
förfärlig, hemsk

fruktbar
Ordklass adjektiv
som ger rik skörd
produktiv, resultatrik

fruktbarhetsgud
Ordklass substantiv
gud som ger rikt växtlighet och gör kvinnorna fruktsamma

fruktificera
Ordklass verb
sätta frukt

fruktifikation
Ordklass substantiv
fruktsättning

fruktig
Ordklass adjektiv
som smakar frukt
som i något annat avseende påminner om frukt

fruktkropp
Ordklass substantiv
den del av en svamp som bildar sporer Bruklighet botanik

fruktkött
Ordklass substantiv
den köttiga delen av en frukt

fruktlös
Ordklass adjektiv
utan nytta eller framgång

fruktos
Ordklass substantiv
en enkel sockerart i naturliga fruktsafter och honung

fruktsallad
Ordklass substantiv
efterrätt av olika frukter skurna i små tärningar

fruktsam
Ordklass adjektiv
fortplantningsduglig, fertil

fruktsocker
Ordklass substantiv
en enkel sockerart i naturliga fruktsafter och honung

fruktämne
Ordklass substantiv
pistillens nedersta del som omsluter fröämnet Bruklighet botanik

frunch
Ordklass substantiv
försvenskad form av brunch (ursprungligen förmiddagsmåltid, numera vanligen större söndagslunch på restaurang)

fruntimmer
Ordklass substantiv
kvinna Bruklighet vardagligt
kvinnfolk

fruntimmersveckan
Ordklass substantiv
18-24 juli, då det är kvinnliga namnsdagar alla dagar utom den första

frusa
Ordklass verb
forsa fram

frusen
Ordklass adjektiv
helt eller delvis stelnad till is
som lätt fryser

frusta
Ordklass verb
fnysa, flåsa

frustration
Ordklass substantiv
djup besvikelse

frustrera
Ordklass verb
göra besviken

fryger
Ordklass substantiv
medlem av ett forntida indoeuropeiskt folk i det inre av mindre Asien, tidigare bosatt på Balkanhalvön

frygier
Ordklass substantiv
medlem av ett forntida indoeuropeiskt folk i det inre av mindre Asien, tidigare bosatt på Balkanhalvön

frygisk mössa
Frasklass nominalfras
toppmössa med framåthängadne spets, som bars som frihetssymbol under franska revolutionen

fryle
Ordklass substantiv
växt a ett släkte inom tågfamiljen

fryna
Ordklass verb
rynka på näsan

fryntlig
Ordklass adjektiv
gladlynt, gemytlig

frys
Ordklass substantiv
frysanläggning för matvaror i hemmet

frysa
Ordklass verb
förvandlas till is, få isbeläggning
vara eller känna sig kall
konservera livsmedel genom temperatursänkning till minst 18 grader Celcius

frysa ut
Frasklass verbfras
utestänga ur gemenskapen genom kyligt uppträdande Bruklighet bildligt

fryspunkt
Ordklass substantiv
den temperatur vid vilken en vätska övergår i fast form

frystorka
Ordklass verb
konservera livsmedel genom att först frysa ned och sedan torka, till exempel i vakuum

fråga
Ordklass substantiv
begäran att få veta något eller få en upplysning
i riksdagen begäran om information från en enskild riksdagsledamot till ett statsråd i ett visst ärende
ärende, problem
fråga
Ordklass verb
ställa en fråga

fråga chans på någon
Frasklass verbfras
ge någon en indirekt kärleksförklaring Bruklighet barnspråk

fråga efter
Frasklass verbfras
bekymra sig om

fråga sig
Frasklass verbfras
undra

fråga ut
Frasklass verbfras
förhöra

frågesats
Ordklass substantiv
sats som innehåller en fråga, antingen en direkt fråga, till exempel Kommer sommaren?, eller en indirekt fråga, till exempel Jag undrar om sommaren kommer?

frågespalt
Ordklass substantiv
spalt i en tidning, där allmänheten kan ställa frågor till en specialist

frågesport
Ordklass substantiv
tävling med kunskapsfrågor

frågeställning
Ordklass substantiv
sätt att fromulera problem

frågetecken
Ordklass substantiv
skiljetecknet ?

frågvis
Ordklass adjektiv
som ständigt frågar

från
Ordklass adverb
om utgångspunkt för rörelse eller tid
om avstånd
om något som tas bort
om ursprung

från anno dazumal
Frasklass prepositionsfras
mycket gammal, urmodig

från ax till limpa
Frasklass prepositionsfras
en hel process från grundidé till färdig produkt

från barnsben
Frasklass prepositionsfras
alltifrån barndomen

frånfälle
Ordklass substantiv
död

frångå
Ordklass verb
ändra, svika

från hjässan till fotabjället
Frasklass prepositionsfras
från topp till tå Bruklighet ålderdomligt

frånhända
Ordklass verb
ta ifrån, beröva

från höger och vänster
Frasklass prepositionsfras
från alla håll

från och till
Frasklass prepositionsfras
då och då

frånse
Ordklass verb
bortse från

frånsida
Ordklass substantiv
baksida
avigsida

frånskild
Ordklass adjektiv
inte längre gift på grund av skilsmässa

frånstötande
Ordklass adjektiv
motbjudande, vidrig

frånsäga sig
Frasklass verbfras
avsäga sig

frånträda
Ordklass verb
lämna en befattning eller ett arrende

frånträde
Ordklass substantiv
avgång

från vaggan till graven
Frasklass prepositionsfras
hela livet

frånvarande
Ordklass adjektiv
inte närvarande
någon annanstans i tankarna, tankspridd

frånvaro
Ordklass substantiv
avsaknad

fräck
Ordklass adjektiv
oförskämd
skamlös
framfusig

fräckhet
Ordklass substantiv
det att vara fräck (oförskämd, skamlös eller framfusig)
fräck handling eller fräckt yttrande

fräckis
Ordklass substantiv
fräck historia eller person, fräckt försök Bruklighet vardagligt

fräken
Ordklass substantiv
ört av ett släkte ormbunksväxter

fräknar
Ordklass substantiv
bruna pigmentfläckar på huden

fräkne
Ordklass substantiv
brun pigmentfläck på huden

fräknig
Ordklass adjektiv
med mycket fräknar (bruna pigmentfläckar på huden)

frälsa
Ordklass verb
rädda
göra troende Bruklighet religion

frälsare
Ordklass substantiv
räddare

Frälsaren
Ordklass substantiv
Jesus

frälsarkrans
Ordklass substantiv
ringformad livboj

frälse
Ordklass substantiv
den grupp av medborgare som var befriad från skatt mot att de gjorde krigstjänst till häst Bruklighet historiskt
adel
frälse
Ordklass adjektiv
befriad från skatt
adlig

frälsebonde
Ordklass substantiv
bonde som brukade frälsejord (jord som tillhörde frälset, alltså den grupp av medborgare som var befriad från skatt mot att de gjorde krigstjänst till häst) Bruklighet historiskt

frälsejord
Ordklass substantiv
jord som tillhörde frälset (den grupp av medborgare som var befriad från skatt mot att de gjorde krigstjänst till häst) Bruklighet historiskt

frälsning
Ordklass substantiv
det att bli troende (enligt kristen tro)

Frälsningsarmén
Ordklass substantiv
en internationell kristen organisation

frälsningssoldat
Ordklass substantiv
medlem av Frälsningsarmén (en internationell kristen organisation)

främja
Ordklass verb
hjälpa fram, gynna, understödja

främling
Ordklass substantiv
person som kommer från en annan ort
även bildligt

främlingsfientlig
Ordklass adjektiv
som känner rädsla för och motvilja mot främlingar

främlingskap
Ordklass substantiv
känsla av att vara främling och stå utanför

främlingspass
Ordklass substantiv
resehandling som kan utfärdas till en person som inte har pass från sitt hemland

främmande
Ordklass substantiv
gäster
främmande
Ordklass adjektiv
utländsk
som inte hör hemma här
obekant

främre
Ordklass adjektiv
som befinner sig framtill, längre fram

främre vokaler
Frasklass nominalfras
i svenskan e, i, y, ä, ö Bruklighet språkvetenskap

främst
Ordklass adverb
längst fram, först
bäst
särskilt, framför allt

frän
Ordklass adjektiv
skarp, besk, stickande

frände
Ordklass substantiv
släkting
någon som är likasinnad

frändskap
Ordklass substantiv
släktskap
likhet

fränhet
Ordklass substantiv
det att vara frän (skarp, besk eller stickande)

fränka
Ordklass substantiv
kvinnlig släkting Bruklighet ålderdomligt

fräs
Ordklass substantiv
roterande verktyg med flera skär eller tänder
fräsande, brus
fart Bruklighet vardagligt

fräsa
Ordklass verb
spraka, brusa
väsa
hastigt steka
snyta ut
skära eller slipa av med fräs (roterande verktyg med flera skär eller tänder)

fräsare
Ordklass substantiv
arbetare som sköter en fräsmaskin

fräsch
Ordklass adjektiv
frisk, blomstrande
ny
ungdomlig

fräscha upp
Frasklass verbfras
friska upp

fräschör
Ordklass substantiv
frishet, glans

fräsig
Ordklass adjektiv
klatschig, tuff Bruklighet vardagligt

fräta
Ordklass substantiv
frätskada
fräta
Ordklass verb
angripa, upplösa och förstöra
tära
äta sig in i

frö
Ordklass substantiv
förökningsorgan hos fröväxter
början, upphov Bruklighet bildligt
slyngel, busfrö Bruklighet vardagligt

fröa
Ordklass verb
bilda frö eller frön
släppa ifrån sig frön

fröa av sig
Frasklass verbfras
sprida frön

fröhus
Ordklass substantiv
torr frukt med många frön, kapsel

fröjd
Ordklass substantiv
glädje

fröjda
Ordklass verb
glädja Bruklighet något ålderdomligt

fröjda sig
Frasklass verbfras
glädja sig

fröken
Ordklass substantiv
titel för ogift kvinna
tilltalsord för till exempel kvinnlig lärare eller servitris

frömjöl
Ordklass substantiv
ståndarmjöl, pollen

frövita
Ordklass substantiv
näringsrik vävnad i frö

F-skatt
Ordklass substantiv
preliminär skatt inklusive egenavgifter som bland annat egna företagare själva betalar in

F-skattsedel
Ordklass substantiv
skattsedel för F-skatt (preliminär skatt inklusive egenavgifter som bland annat egna företagare själva betalar in)

ftalat
Ordklass substantiv
slat eller ester av ftalsyra, som används som mjukgörare i plaster

fuchsia
Ordklass substantiv
en prydnadsväxt med hängande blommor

fudge
Ordklass substantiv
en sorts mjuk kola

fuffens
Ordklass substantiv
knep, rackartyg

fuga
Ordklass substantiv
musikstycke med ett tema som återkommer i olika stämmor

fugit irreparabile tempus
den oersättliga tiden flyr (Vergilius)

fugu
Ordklass substantiv
japansk maträtt, anrättad av livsfarligt giftiga blåsfiskar

fukt
Ordklass substantiv
väta, fuktighet

fukta
Ordklass verb
göra fuktig, väta

fuktig
Ordklass adjektiv
våt
daggig, dimmig
tårad (om blick)

fuktskada
Ordklass substantiv
skada på byggnad som orsakats av fukt, till exempel mögel eller ruttet trä

ful
Ordklass adjektiv
med frånstötande utseende
motbjudande, elak, skamlig, snuskig

fulfilment
Ordklass substantiv
fullgörande eller uppfyllande av ett åtagande (speciellt i företag)

fulhet
Ordklass substantiv
det att vara ful (ha frånstötande utseende eller vara elak eller skamlig)

fuling
Ordklass substantiv
ful varelse Bruklighet vardagligt
stygging

full
Ordklass adjektiv
som inte rymmer mer
hel, fullständig
berusad

fullblod
Ordklass substantiv
häst av de ädlaste raserna av varmblodiga hästar

fullbokad
Ordklass adjektiv
med alla platser beställda

fullborda
Ordklass verb
avsluta, genomföra
förverkliga

fullbordan
Ordklass substantiv
avslutning
uppfyllelse

fullfjädrad
Ordklass adjektiv
oerhört skicklig, durkdriven

fullfölja
Ordklass verb
fortsätta till slut

fullgod
Ordklass adjektiv
fullt acceptabel eller täckande, utmärkt

fullgången
Ordklass adjektiv
fullt utvecklad

fullgöra
Ordklass verb
uppfylla, verkställa, utföra

full hand
Frasklass nominalfras
uppsättning spelkort med tre kort i en valör och två kort i en annan (i poker)

fullkomlig
Ordklass adjektiv
felfri, fulländad
fullständig, total
verklig

fullkomna
Ordklass verb
fullborda
fullända

fullkomning
Ordklass substantiv
fulländning

fullkornsbröd
Ordklass substantiv
bröd gjort på mjöl som malts av hela sädeskorn med skal och groddar kvar

fullmakt
Ordklass substantiv
dokument som visar rättighet att göra något i någon annans ställe eller att inneha ett ämbete

fullmakt in blanko
Frasklass nominalfras
fullmakt som inte är fullständigt ifylld och som därför ger handlingsfrihet

fullmatad
Ordklass adjektiv
med fullt utbildade korn eller frön (om säd och baljväxter)

fullmåne
Ordklass substantiv
den fas då månen vänder hela sin av solen belysta hälft mot jorden

fullmäktig
Ordklass substantiv
ledamot av vissa styrelser eller beslutande organ

fullriggare
Ordklass substantiv
segelfartyg med minst tre master och råsegel på alla

fullsatt
Ordklass adjektiv
med alla platser upptagna

full som en alika
kraftigt berusad Bruklighet vardagligt

full som en kaja
redlöst berusad

fullständig
Ordklass adjektiv
hel, komplett

fullständiga
Ordklass verb
komplettera

fullständigt
alldeles

fulltalig
Ordklass adjektiv
som har det bestämda (fulla) antalet
mycket talrik

fullt hus
utsålt

fullt och fast
alldeles, fullkomligt

fulltonig
Ordklass adjektiv
full av ton och klang
mycket uttrycksfull

fullträff
Ordklass substantiv
träff i målet av en hel projektil (inte bara pslitter) Bruklighet militärväsen
träff mitt i en måltavla
träffande eller dräpande replik Bruklighet bildligt
succé

fullvuxen
Ordklass adjektiv
fullväxt
inte längre barn

fully fashioned
som formstickats före montering (om trikåplagg)

fullända
Ordklass verb
fullborda
göra så bra som det överhuvud taget kan göras

fulländad
Ordklass adjektiv
mästerlig, perfekt

fullödig
Ordklass adjektiv
gedigen, äkta

fulsnygg
Ordklass adjektiv
på en gång ful och tilldragande

fumla
Ordklass verb
bära sig tafatt eller osäkert åt

fumlig
Ordklass adjektiv
tafatt, klumpig

fundament
Ordklass substantiv
grund, underlag
det man bygger på, grundval Bruklighet bildligt
det led som står främst i en sats, före det finita verbet Bruklighet språkvetenskap

fundamental
Ordklass adjektiv
grundläggande

fundamentalism
Ordklass substantiv
åsikten att Bibeln eller Koranen skall tolkas och efterlevas bokstavligt
allmännare: det att ha en rigid och dogmatisk inställning i någon fråga

fundamentalist
Ordklass substantiv
kristen eller muslim som anser att Bibeln respektive Koranen skall tolkas och efterlevas bokstavligt
allmännare: person med rigid och dogmatisk inställning i någon fråga

fundera
Ordklass verb
tänka, grubbla

fundering
Ordklass substantiv
idé, tanke

fundersam
Ordklass adjektiv
tankfull
betänksam

fungera
Ordklass verb
tjänstgöra, arbeta
kunna användas till sitt ändamål (om apparat och dylikt)

fungicid
Ordklass substantiv
svampdödande medel

funikulär
Ordklass substantiv
bergbana

funk
Ordklass substantiv
en sorts discoliknande popmusik

funka
Ordklass verb
fungera Bruklighet vardagligt

funkia
Ordklass substantiv
växt av ett släkte trädgårdsväxter av liljefamiljen

funkis
Ordklass substantiv
kortform för funtionalism (stilriktning som hävdar att ändamålet skall bestämma formen)

funktion
Ordklass substantiv
sätt att fungera
arbetsuppgift eller grupp av arbetsuppgifter
roll
matematiskt begrepp
följd, resultat Bruklighet bildligt

funktionalism
Ordklass substantiv
stilriktning som hävdar att funktionen (ändamålet) skall bestämma formen

funktionalist
Ordklass substantiv
anhängare av funktionalismen (en stilriktning som hävdar att ändamålet skall bestämma formen)

funktionell
Ordklass adjektiv
som avser funktionen
ändamålsenlig, praktisk

funktionera
Ordklass verb
tjänstgöra, fungera

funktionshinder
Ordklass substantiv
fysiskt handikapp

funktionär
Ordklass substantiv
tjänsteman
facklig ombudsman
person som sköter vissa uppdrag vid till exempel en tävling

funt
Ordklass substantiv
dopfunt

funtad
Ordklass adjektiv
beskaffad, skapad

fur
Ordklass substantiv
fura eller furu Bruklighet ålderdomligt eller litterärt

furage
Ordklass substantiv
hästfoder

furagera
Ordklass verb
skaffa foder

furan
Ordklass substantiv
en aromatisk förening Bruklighet kemi

furie
Ordklass substantiv
rasande person
hämndgudinna i den romerska mytologin

furioso
Ordklass substantiv
vilt, häftigt utfört musikstycke Bruklighet musik
furioso
Ordklass adverb
vilt, häftigt Bruklighet musik

furir
Ordklass substantiv
en grad för värnpliktigt gruppbefäl Bruklighet militärväsen
en underbefälsgrad även för yrkesmilitärer Bruklighet förr

furiös
Ordklass adjektiv
rasande snabb

furnera
Ordklass verb
förse med, lveverera

furnissör
Ordklass substantiv
leverantör

furor
Ordklass substantiv
stormande framgång

furste
Ordklass substantiv
regent
medlem av en regents familj
hög adelstitel i vissa länder Bruklighet i synnerhet förr

furstendöme
Ordklass substantiv
land vars regent bär titeln furste

furstinna
Ordklass substantiv
kvinnlig motsvarighet till furste

furstlig
Ordklass adjektiv
som avser furste eller furstehus
ståtlig, lysande, storslagen Bruklighet bildligt

furu
Ordklass substantiv
virke eller ved av tall

furunkel
Ordklass substantiv
avgrändad inflammation i huden, liten böld

fusion
Ordklass substantiv
sammansmältning
sammanslagning av företag
lätta atomkärnors sammanslagning till tyngre, varvid energi frigörs

fusionera
Ordklass verb
gå eller smälta samman

fusk
Ordklass substantiv
slarv
dåligt gjort arbete
oärlighet
bedrägeri

fuska
Ordklass verb
göra fusk

fuskpäls
Ordklass substantiv
kappa av tyg som skall likna päls

fuskverk
Ordklass substantiv
slarvigt utfört arbete, hastverk

fustanella
Ordklass substantiv
ett kjolliknande mansplagg i den grekiska och albanska folkdräkten

futhark
Ordklass substantiv
runalfabet (efter de första tecknen i runalfabetet)

futil
Ordklass adjektiv
obetydligt, futtig

futilitet
Ordklass substantiv
obetydlighet, bagatell

futt
Ordklass substantiv
värem- och matskjul vid bygge
ett slags matservering
eld Bruklighet vardagligt

futta på
Frasklass verbfras
tända på Bruklighet vardagligt

futtig
Ordklass adjektiv
obetydligt
småaktig

futtighet
Ordklass substantiv
det att vara futtig (obetydligt eller småaktig)
något futtigt

futural
Ordklass adjektiv
som gäller framtiden
som avser futurum

futurism
Ordklass substantiv
två konstnärliga och litterära riktningar från 1910-talet, den ena italiensk, den andra rysk, båda starkt stridbara och mot den etablerade konsten och litteraturen, den ryska mer radikalt politiskt orienterad, den italienska med en utpräglad tro på den moderna teknikens välsignelser

futurist
Ordklass substantiv
anhängare av futurismen

futurolog
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt futurologi (forskning om vad som skall hända i framtiden och hur den framtida utvecklingen kan styras)

futurologi
Ordklass substantiv
forskning om vad som skall hända i framtiden och hur den framtida utvecklingen kan styras

futurum
Ordklass substantiv
verbform (tempus) för framtid

fux
Ordklass substantiv
häst med rödlätt färg

fy
Ordklass interjektion
utropsord för avsky eller ogillande

führer
Ordklass substantiv
Hitlers titel som parti- och statschef i det nazistiska Tyskland (egentligen ledare)

fylgia
Ordklass substantiv
i nordisk mytologi kvinnligt väsen i djurgestalt som hörde ihop med en människa
numera: skyddsgudinna, skyddsande Bruklighet något ålderdomligt

fylgja
Ordklass substantiv
i nordisk mytologi kvinnligt väsen i djurgestalt som hörde ihop med en människa
numera: skyddsgudinna, skyddsande Bruklighet något ålderdomligt

fylka
Ordklass verb
ordnda till strid Bruklighet ålderdomligt

fylkas
Ordklass verb
samla sig

fylka sig
Frasklass verbfras
samla sig

fylke
Ordklass substantiv
län i Norge

fylking
Ordklass substantiv
stridsuppställning i fornnordisk tid

fylla
Ordklass substantiv
rus Bruklighet vardagligt
fylla
Ordklass verb
göra full
uppfylla

fylla jämnt
Frasklass verbfras
fylla ett jämnt tiotal år (eller möjligen 25 eller 75) Bruklighet vardagligt

fylla måttet
Frasklass verbfras
motsvara uppställda anspråk

fylla år
Frasklass verbfras
ha födelsedag

fyllbult
Ordklass substantiv
berusad person Bruklighet vardagligt

fylleri
Ordklass substantiv
onykterhet, spritmissbruk

fyllerist
Ordklass substantiv
berusad person, suput

fyllig
Ordklass adjektiv
rund, korpulent
kraftig, mustig
detaljrik, ordrik
klangfull

fyllis
Ordklass substantiv
berusad person Bruklighet vardagligt
alkoholist

fyllnad
Ordklass substantiv
utfyllning

fyllnadsinbetalning
Ordklass substantiv
inbetalning i efterhand av preliminär skatt

fyllnadsval
Ordklass substantiv
val till en plats som blivit ledig i brittiska parlamentet

fyllna till
Frasklass verbfras
bli berusad Bruklighet vardagligt

fyllning
Ordklass substantiv
det man fyller något med

fyllo
Ordklass substantiv
fyllerist, alkoholist Bruklighet vardagligt

fylogenes
Ordklass substantiv
en arts eller artgrupps utvecklingshistoria Bruklighet biologi

fylogeni
Ordklass substantiv
en arts eller artgrupps utvecklingshistoria Bruklighet biologi

fynd
Ordklass substantiv
det att man finner något
upptäckt
det man finner
lyckligt upptäckt
utmärkt tillgång

fynda
Ordklass verb
göra fynd vid köp Bruklighet vardagligt

fyndgruva
Ordklass substantiv
ställe där man gör fina fynd

fyndig
Ordklass adjektiv
påhittig, finurlig
välfunnen träffande

fyndighet
Ordklass substantiv
påhittighet, finurlighet
förekomst

fyndpris
Ordklass substantiv
starkt nedsatt pris på en vara

fyr
Ordklass substantiv
karl, figur, prick Bruklighet vardagligt
eld, eldgivning
fyrtorn eller annan anordning som ger ljussignaler som man kan styra efter

fyra
Ordklass substantiv
siffran 4
någon eller något som är nummer 4 eller har värdet 4
fyra
Ordklass verb
tända, elda

fyraprocentsspärr
Ordklass substantiv
en regel att endast partier som vid ett riksdagsval fått minst fyra procent av rösterna i hela landet blir representerade i riksdagen

fyrbåk
Ordklass substantiv
fyrtorn Bruklighet ålderdomligt

fyrfaldig
Ordklass adjektiv
som utförs fyra gånger

fyrfota
Ordklass adjektiv
som har fyra fötter
på alla fyra

fyrfotadjur
Ordklass substantiv
däggdjur med fyra fötter

fyrhändig
Ordklass adjektiv
avsedd av spelas av två personer (om komposition för piano)

fyrk
Ordklass substantiv
ett silver- eller kopparmynt under 1400-talet till 1600-talet
norm för taxering och rösträtt på landsbygden 1862-1909

fyrkant
Ordklass substantiv
kvadrat, fyrhörning

fyrkantig
Ordklass adjektiv
med fyra hörn eller sidor, kvadratisk
onyanserad Bruklighet bildligt

fyrklöver
Ordklass substantiv
klöver med fyra blad istället för tre
fyra personer eller saker som hör ihop Bruklighet bildligt

fyrling
Ordklass substantiv
ett av fyra barn som föda vid samma födsel

fyrmänning
Ordklass substantiv
brylling

fyrmästare
Ordklass substantiv
chef för fyrplats eller fyrskepp

fyr och flamma
oerhört entusiastisk, eld och lågor

fyrskaft
Ordklass substantiv
ett slagsvävnad med fyra varptrådar

fyrskepp
Ordklass substantiv
fartyg med fyrljus förankrat vid grund eller dylikt

fyrspann
Ordklass substantiv
vagn förspänd med två par hästar

fyrsprång
Ordklass substantiv
full galopp

fyrstadskretsen
Ordklass substantiv
valkrets vid riksdagsval som omfattar Malmö, Helsingborg, Landskrona och Lund

fyrtiotalism
Ordklass substantiv
svensk litterär riktning på 1940-talet, kännetecknad av pessimism, ångest och politisk radikalism

fyrtiotalist
Ordklass substantiv
anhängare av fytriotalismen (svensk litterär riktning på 1940-talet, kännetecknad av pessimism, ångest och politisk radikalism)
författare med genombrott på 1940-talet
person född på 1940-talet

fyrtorn
Ordklass substantiv
torn med anordning som ger ljussignaler som fartyg kan styra efter

fyrverkeri
Ordklass substantiv
avbränning av raketer med mera som bildar lysande figurer i luften

fyrväppling
Ordklass substantiv
klöver med fyra blad istället för tre

fysik
Ordklass substantiv
vetenskapen om naturkrafter och energi i dess olika former
kroppsbeskffenhet, kroppskonstitution

fysikalisk
Ordklass adjektiv
som hör till fysiken (vetenskapen om naturkrafter och energi i dess olika former)

fysikalisk terapi
Frasklass nominalfras
behandling med fysikaliska medel, till exempel bad, värme och sjukgymnastik

fysiker
Ordklass substantiv
person som vetenskapligt ägnar sig åt fysik (vetenskapen om naturkrafter och energi i dess olika former)

fysiljera
Ordklass verb
arkebusera, skjuta en dödsdömd

fysiografi
Ordklass substantiv
naturbeskrivning Bruklighet förr

fysiokrat
Ordklass substantiv
anhängare av fysiokratin (ekonomisk lära enligt vilket allt välstånd grundar sig på jordbruket) Bruklighet historiskt

fysiokrati
Ordklass substantiv
ekonomisk lära enligt vilket allt välstånd grundar sig på jordbruket

fysiokratism
Ordklass substantiv
fysiokrati (ekonomisk lära enligt vilket allt välstånd grundar sig på jordbruket)

fysiolog
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt fysiologi (vetenskapen om organismernas normala liv och funktioner)

fysiologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om organismernas normala liv och funktioner

fysiologisk
Ordklass adjektiv
som avser fysiologi (vetenskapen om organismernas normala liv och funktioner)
naturenlig
normal, frisk Bruklighet medicin

fysionomi
Ordklass substantiv
ansiktsuttryck, uppsyn

fysioterapi
Ordklass substantiv
fysikalisk terapi (behandling med fysikaliska medel, till exempel bad, värme och sjukgymnastik)

fysisk
Ordklass adjektiv
som tillhör fysiken (vetenskapen om naturkrafter och energi i dess olika former)
kroppslig
som rör det yttre
absolut

fysisk antropologi
Frasklass nominalfras
läran om människan som art i biologisk mening

fysisk kärlek
Frasklass nominalfras
sexuell kärlek

fysisk person
Frasklass nominalfras
enskild människa

fytotron
Ordklass substantiv
anläggning för växtodling


Ordklass verb
erhålla
tillåtas
tillåta sig
vara tvungen
förmå någon till något

Ordklass adjektiv
ett litet antal av något, ett fåtal

få accept på något
Frasklass verbfras
få något accepterat Bruklighet byråkratjargong

få allmän anslutning
Frasklass verbfras
bli allmänt accepterat

få avsked på grått papper
Frasklass verbfras
få omedelbart avsked

få avsättning för
Frasklass verbfras
lyckas sälja

få bakläxa
Frasklass verbfras
få samma läxa en gång till, få order att göra om ett arbete

få bakvikt
Frasklass verbfras
i utförsåkning det att få tyngden på bakre delen av skidan och därmed riskera att tappa balansen Bruklighet sport

få blodad tand
Frasklass verbfras
få smak för något, få lust att göra något om igen

få brons
Frasklass verbfras
komma på tredje plats i en större idrottstävling

få bukt med
Frasklass verbfras
bli herre över, klara av

få det hett om öronen
Frasklass verbfras
komma i ett svårt, utsatt läge

få distans till
Frasklass verbfras
kunna se mer objektivt på

få dåndimpen
Frasklass verbfras
svimma, tuppa av

få en klick på sig
Frasklass verbfras
få dåligt rykte

få en knäpp
Frasklass verbfras
få ett ryck av galenskap Bruklighet vardagligt

få en lidnersk knäpp
Frasklass verbfras
drabbas av plötslig klarsyn och t.ex. finna lösningen på ett svårt problem

få en ända med förskräckelse
Frasklass verbfras
sluta med en katastrof (urpsrungligen bibliskt)

få ett ord med i laget
Frasklass verbfras
få vara med och bestämma

få examen
Frasklass verbfras
bli officiellt godkänd i prövning vid slutet av en utbildning

få fatt i
Frasklass verbfras
få tag i

få fatt på
Frasklass verbfras
få tag på

få fikon
Frasklass verbfras
bli lurad Bruklighet vardagligt

få fnatt
Frasklass verbfras
bli galen

få foten
Frasklass verbfras
bli avskedad Bruklighet vardagligt

få fotfäste
Frasklass verbfras
få fast stöd för foten
vinna insteg, etablera sig Bruklighet bildligt

fåfäng
Ordklass adjektiv
alltför mån om sitt yttre eller sitt anseende, självbelåten
resultatlös

fåfänga
Ordklass substantiv
det att vara fåfäng (alltför mån om sitt yttre eller sitt anseende)
lusthus, paviljong

fåfänglig
Ordklass adjektiv
tom, förgänglig

fåfänglighet
Ordklass substantiv
tomhet, förgänglighet

fågel
Ordklass substantiv
individ av en klass ryggradsdjur med fjädrar och vingar, de flest med flygförmåga

fågelbär
Ordklass substantiv
sött bär av ett vilt körsbärsträd

fågelfri
Ordklass adjektiv
fredlös

fågelperspektiv
Ordklass substantiv
sett uppifrån (från luften)

fågelskrämma
Ordklass substantiv
arrangemang för att skrämma bort fåglar

fågelstation
Ordklass substantiv
institution för fågelforskning

fågelvägen
Ordklass substantiv
kortaste vägen mellan två punkter

fåglalåt
Ordklass substantiv
fågelkvitter

få hembud
Frasklass verbfras
avlida Bruklighet religion

få hundhuvudet
Frasklass verbfras
bli beskylld och kritiserad

få igen på gungorna vad man förlorar på karusellerna
Frasklass verbfras
få igen på en sak (affär) det man förlorat på en annan

få in en fot
Frasklass verbfras
få fotfäste

få in foten
Frasklass verbfras
få fotfäste

få kalla fötter
Frasklass verbfras
bli rädd och vilja dra sig ut något

få kläm på något
Frasklass verbfras
börja förstå sig på något

få korgen
Frasklass verbfras
få avslag på ett frieri (om man)

fåkunnig
Ordklass adjektiv
som inte kan mycket

få kött på benen
Frasklass verbfras
bli tjockare
komma att bli mer utförlig eller detaljerad

fåle
Ordklass substantiv
häst Bruklighet ålderdomligt

fåll
Ordklass substantiv
vikt och tillsydd tygkant

fålla
Ordklass substantiv
inhägnat område nära stall
avgränsad del av betesmark
fålla
Ordklass verb
sy fåll (vikt och tillsydd tygkant) på

fållbänk
Ordklass substantiv
bänk eller skåp som kan fällas ut till en säng

få luft under vingarna
Frasklass verbfras
få möjligheter att utvecklas och hävda sig

få lång näsa
Frasklass verbfras
bli synbart snopen (vanligen efter att ha blivit lurad)

fåmansföretag
Ordklass substantiv
aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag där aktierna eller andelarna innehas av en eller några få fysiska personer

få myror i huvudet
Frasklass verbfras
bli mycket förbryllad

fåmäld
Ordklass adjektiv
tystlåten, fåordig

fåmält
Ordklass adjektiv
tystlåten, fåordig

fån
Ordklass substantiv
fåne

fåna sig
Frasklass verbfras
bete sig fånigt, dumma sig Bruklighet vardagligt

fåne
Ordklass substantiv
dumbom
dåre

fåneri
Ordklass substantiv
dumhet, dårskap

fång
Ordklass substantiv
en full famn

fånga
Ordklass verb
ta fast och hålla kvar
ta djur i fällor

fånga in
Frasklass verbfras
hinna upp och ta fast förrymd person, djur eller dylikt

fånge
Ordklass substantiv
person som sitter i fängelse
krigsfånge

fången
Ordklass adjektiv
tillfångatagen
bunden i till exempel konventioner Bruklighet bildligt

fångenskap
Ordklass substantiv
det att vara fången (tillfångatagen)

fångeshandling
Ordklass substantiv
skriftlig handling som visar hur man förvärvat äganderätten till något, till exempel köpebrev eller gåvobrev Bruklighet juridik

fånglina
Ordklass substantiv
förtöjningslina på båt

fångläger
Ordklass substantiv
läger för krigsfångar

fångrem
Ordklass substantiv
rem fäst vid bindningen på skidor och spänd runt vristen på skidåkaren för att hindra skidan att ge sig iväg om bindningen går upp

fångst
Ordklass substantiv
det man fångat in

fångvård
Ordklass substantiv
kallas numera kriminalvård

fånig
Ordklass adjektiv
löjlig, larvig, dum

fånighet
Ordklass substantiv
det att vara fånig (löjlig, larvig eller dum)
fånigt beteende eller yttrande

fåntratt
Ordklass substantiv
dumbom Bruklighet vardagligt

få något att bita i
Frasklass verbfras
få något att fundera på, få en svår uppgift

få något på köpet
Frasklass verbfras
få något gratis utöver det överenskomna

fåordig
Ordklass adjektiv
som inte säger så mycket, tystlåten
som sägs i få ord

få på halsen
Frasklass verbfras
tvingas ta hand om och ägna sig åt

få på huden
Frasklass verbfras
utsättas för omild behandling, till exempel stryk eller kritik

få på moppe
Frasklass verbfras
få stryk eller en åthutning

få på söta knölen
Frasklass verbfras
få stryk

får
Ordklass substantiv
ett släkte slidhornsdjur, speciellt tamfår som ger ull

fåra
Ordklass substantiv
urgröpning, ränna
hudveck i ansiktet
fåra
Ordklass verb
göra fåror (urgröpningar eller rännor)

fårad
Ordklass adjektiv
full av fåror, rynkig

fåraherde
Ordklass substantiv
herde som vaktar får
församlingspräst Bruklighet bildligt

fårahjord
Ordklass substantiv
församling i förhållande till församlingens präst Bruklighet bildligt

fåraktig
Ordklass adjektiv
dum, enfaldig

fårfiol
Ordklass substantiv
saltat och torkat fårlår

fårskalle
Ordklass substantiv
dumbom Bruklighet vardagligt

fårticka
Ordklass substantiv
en ätligt svamp

få sig något till livs
Frasklass verbfras
få något att förtära (även bildligt)

få sina fiskar varma
Frasklass verbfras
få ovett

få sin bane
Frasklass verbfras

få sin beskärda del
Frasklass verbfras
få det som med rätta tillkommer en

få sin vilja fram
Frasklass verbfras
som som man vill

få smaka sin egen medicin
Frasklass verbfras
själv få samma dåliga behandling som man ger andra

fåt
Ordklass substantiv
misstag, fel

fåtal
Ordklass substantiv
litet antal

fåtölj
Ordklass substantiv
bekväm stoppad stol med armstöd, länstol

få vatten på sin kvarn
Frasklass verbfras
få stöd för sin mening

få veta att man lever
bli hårt ansatt

fåvitsk
Ordklass adjektiv
oförståndig, tanklös Bruklighet ålderdomligt

fåvitsko
Ordklass substantiv
oförstånd Bruklighet ålderdomligt


Ordklass substantiv
kreatur, husdjur
usling, kräk

fäaktig
Ordklass adjektiv
oförskämd, tölpaktig

fäbless
Ordklass substantiv
böjelse, svaghet

fäbod
Ordklass substantiv
byggnader för boskap och skötare på sommarbetesmark

fäbodvall
Ordklass substantiv
byggnader för boskap och skötare på sommarbetesmark

fäderne
Ordklass substantiv
släktskap på fars sida

fädernesland
Ordklass substantiv
fosterland

fägna
Ordklass verb
glädja Bruklighet ålderdomligt

fägnad
Ordklass substantiv
glädje

fägring
Ordklass substantiv
skönhet, prakt

fähund
Ordklass substantiv
fä, usling, kräk Bruklighet vardagligt

fähus
Ordklass substantiv
ladugård

fäkta
Ordklass verb
strida, tävla med värja, florett eller sabel
gestikulera, slå omkring sig med armarna

fäktare
Ordklass substantiv
en som fäktar (tävlar med värja, florett eller sabel)

fäktning
Ordklass substantiv
fäktsport
mindre strid

fälad
Ordklass substantiv
byallmänning avsedd för bete Bruklighet provinsiellt

fälb
Ordklass substantiv
sammetsliknande tyg till hattar

fälg
Ordklass substantiv
hjulring (på till exempel cykel eller bil) på vilken gummiringen sätts fast

fälgkors
Ordklass substantiv
verktyg som består av ett metallkors med fyra sexkantshylsor av olika storlekar och används till att lossa eller dra åt muttrar på bilhjul

fäll
Ordklass substantiv
päls, täcke av djurskinn

fälla
Ordklass substantiv
fångstredskap
fallgrop, snara Bruklighet bildligt
fälla
Ordklass verb
bringa att falla
yttra, avkunna
döma, överbevisa

fällbar
Ordklass adjektiv
som kan fällas ned

fällkniv
Ordklass substantiv
fickkniv med infällbara blad

fällning
Ordklass substantiv
det att fälla (bringa att falla)
det att ojust slå omkull en motspelare Bruklighet sport
svårlösligt ämne som avskiljs ur en vätska Bruklighet teknik

fällstol
Ordklass substantiv
hopfällbar stol

fält
Ordklass substantiv
större slättmark, åker och äng
öppet område
krig, strid
del av en yta
samtliga tävlande Bruklighet sport
område Bruklighet bildligt
där man bedriver praktisk observation
var och en av de minnesenheter som är grupperade tillsammans och bildar en post i en fil eller i ett personregister, till exempel personnummer, namn och adress Bruklighet databehandling

fältarbetare
Ordklass substantiv
person sysselsatt med fältarbete (arbete med att samla in konkret material till en undersökning)
socialarbetare som arbetar ute bland sina klienter och inte på ett kontor

fältarbete
Ordklass substantiv
arbete med att samla in konkret material till en undersökning
tekniska arbeten i fält Bruklighet militärväsen

fältbiolog
Ordklass substantiv
person som studerar djur och växter i deras naturliga miljö

fältflaska
Ordklass substantiv
flaska av plast som hör till en soldats personliga fältutrustning Bruklighet militärväsen

fältflygare
Ordklass substantiv
flygförare vid flygvapnet

fältfot
Ordklass substantiv
full krigsberedskap

fältförband
Ordklass substantiv
förband som tillhör de stridskrafter som utför de egentliga operationerna

fälthare
Ordklass substantiv
stor rödbrun hare som behåller sin färg året om

fältherre
Ordklass substantiv
härförare

fälthöns
Ordklass substantiv
en familj hönsfåglar i öppna landskap, dit bland annat rapphöna, fasan och vaktel hör

fältmarskalk
Ordklass substantiv
officer med den högsta arméofficersgraden i många länder

fältmätning
Ordklass substantiv
detaljerad uppmätning av ett landområde, vanligen för kartframställning

fältpiplärka
Ordklass substantiv
ett slags piplärka

fältpost
Ordklass substantiv
militär postverksamhet i krig eller under en större manöver, varvid varje förband tilldelas ett visst fältpostnummer, som skrivs i adressen istället för förbandsnamnet

fältrop
Ordklass substantiv
lösen
stridsrop

fältskär
Ordklass substantiv
person med enklare kirurgisk utbildning Bruklighet förr

fältslag
Ordklass substantiv
större militär sammandrabbning

fältsparvar
Ordklass substantiv
en familj tättingar dit bland annat gulsparv, lappsparv och orotolansparv hör

fältspat
Ordklass substantiv
en grupp mineral (silikat av aluminium; den viktigaste gruppen av bergartsbildande mineral)

fälttåg
Ordklass substantiv
krigståg

fälttävlan
Ordklass substantiv
militär mångkamp
gren i ridsport med tävlingsmomenten dressyr, uthållighetstävlan och banhoppning

fältväbel
Ordklass substantiv
fanjunkare Bruklighet förr
underofficersgrad i Finland och Tyskland

fänad
Ordklass substantiv
boskap Bruklighet ålderdomligt

fängelse
Ordklass substantiv
dom som innebär frihetsberövande
anstalt där sådant straff avtjänas

fängelsekund
Ordklass substantiv
återfallsförbrytare

fängelsestraff
Ordklass substantiv
dom som innebär frihetsberövande

fängsel
Ordklass substantiv
fjättrar, bojor Bruklighet ålderdomligt, litterärt
fängelse Bruklighet ålderdomligt, litterärt

fängsla
Ordklass verb
sätta i fängelse
häkta
binda
fånga intresset, fascinera

fänkål
Ordklass substantiv
en meterhög dilliknande kryddört (används som brödkrydda; roten äts som grönsak)

fänrik
Ordklass substantiv
officer med den lägsta graden för yrkesofficerare

färd
Ordklass substantiv
resa

färdas
Ordklass verb
resa, åka

färdbevis
Ordklass substantiv
biljett

färdig
Ordklass adjektiv
avslutad, fullbordad, beredd, redo, klar med sitt arbete
nära
utan lyte Bruklighet ålderdomligt

färdiga
Ordklass adjektiv
starterns kommando omedebart före startskottet Bruklighet sport

färdighet
Ordklass substantiv
skicklighet, förmåga

färdighetsämne
Ordklass substantiv
skolämne som svenska, främmande språk och matematik, där fokus ligger mer på färdigheter än på faktakunskaper

färdknäpp
Ordklass substantiv
ett glas före en resa, färdsup

färdledare
Ordklass substantiv
ledare för grupper som gör utflykter eller utfärder på till exempel semesterorter eller fjällhotell

färdskrivare
Ordklass substantiv
instrument i fordon som registrerar körtid, hastighet och körsträcka

färdtjänst
Ordklass substantiv
organisation för kommunalt ordnade resor, oftast med taxi, för handikappade och sjuka
rätt till sådana resor

färg
Ordklass substantiv
synintryck av ljusets olika våglängder (rött, grönt, blått etcetera)
material att måla med
prägel Bruklighet bildligt
åsiktsriktning
var och en av serierna i en kortlek (hjärter, spader, ruter och klöver)

färga
Ordklass verb
ge färg åt
påverka, prägla Bruklighet bildligt

färgad
Ordklass adjektiv
icke-vit person Bruklighet mindre vanligt

färgbad
Ordklass substantiv
färglösning som används vid färgning av till exempel garn

färgband
Ordklass substantiv
band med trycksvärta till skrivmaskin

färgblind
Ordklass adjektiv
helt eller delvis oförmögen att urskilja färger

färgeri
Ordklass substantiv
företag där man färgar tyger med mera

färgglad
Ordklass adjektiv
som har klara och ljusa färger

färggrann
Ordklass adjektiv
som har lysande färger

färgkulla
Ordklass substantiv
vild eller odlad korgblommig växt

färglägga
Ordklass verb
måla, sätta färg på
försköna eller överdriva till exempel en skildring

färgsinne
Ordklass substantiv
förmåga att uppfatta och urskilja färger
förmåga att kombinera färger på ett smakfullt sätt

färgskalle
Ordklass substantiv
röntgenundersökning av hjärnans blodkärl med hjälp av kontrastmedel Bruklighet vardagligt

färgstark
Ordklass adjektiv
med stark personlighet, temperamentsfull, (ibland) exotisk Bruklighet vanligen bildligt

färgämne
Ordklass substantiv
naturligt eller syntetiskt ämne som används till att färga föremål

färing
Ordklass substantiv
person från Föröarna

färist
Ordklass substantiv
galler (rist) i marken istället för grind för att hindra boskap att lämna sin inhägnad

färja
Ordklass substantiv
fartyg för regelbunden transport av personer och fordon mellan platser på ömse sidor om ett vatten
färja
Ordklass verb
transportera med färja

färjeläge
Ordklass substantiv
tilläggsplats för färjor

färjkarl
Ordklass substantiv
man som sköter en färja Bruklighet ålderdomligt

färla
Ordklass substantiv
ett straffredskap i skolor Bruklighet förr
numera: strängt kommando

färm
Ordklass adjektiv
snabb, duktig

färmitet
Ordklass substantiv
skicklighet och snabbhet

färna
Ordklass substantiv
en karpfisk

färre
Ordklass adjektiv
ett mindre antal av något

färs
Ordklass substantiv
malet eller hackat kött

färsera
Ordklass verb
fylla eller omge med färs (malet eller hackat kött)
göra till färs

färsk
Ordklass adjektiv
alldeles ny
frisk
inte konserverad

färska
Ordklass verb
förädla tackjärn till smidesjärn

färsking
Ordklass substantiv
nybörjare, nykomling Bruklighet vardagligt

färskost
Ordklass substantiv
ost tillverkad utan löpe

färskpotatis
Ordklass substantiv
potatis som skördas för omedelbar konsumtion
potatis som skördas tidigt på säsongen

färskvara
Ordklass substantiv
ej konserverad eller djupfryst vara

färskvatten
Ordklass substantiv
sötvatten, dricksvatten

färöing
Ordklass substantiv
person från Föröarna

färöiska
Ordklass substantiv
ett nordiskt språk
kvinna från Färöarna

fästa
Ordklass verb
göra fast
hålla fast, häfta

fästa avseende vid
Frasklass verbfras
lägga vikt vid

fästa sig vid
Frasklass verbfras
bli förtjust i
märka, bry sig om

fäste
Ordklass substantiv
fästanordning
fast stöd
handtag på till exempel svärd
befäst plats, mindre fästning

fästfolk
Ordklass substantiv
fästmö och fästman

fästingar
Ordklass substantiv
en grupp blodsugande kvalser

fästman
Ordklass substantiv
förlovad man

fästmanssoffa
Ordklass substantiv
tvåmanssoffa

fästmö
Ordklass substantiv
förlovad kvinna

fästning
Ordklass substantiv
större befäst plats

fäsör
Ordklass substantiv
författare eller konstnär som är skicklig men idélös

föda
Ordklass substantiv
mat, kost, näring
föda
Ordklass verb
sätta nytt liv till världen
ge upphov till, orsaka Bruklighet bildligt
ge föda åt

födelse
Ordklass substantiv
det att födas

födelsedag
Ordklass substantiv
årsdagen av någons födelse

födelsekontroll
Ordklass substantiv
åtgärder för att förhindra graviditet, till exempel genom att använda preventivmedel eller sterilisera sig

födelsemärke
Ordklass substantiv
oftast medfödd fläck på huden bestående av brunaktig pigment- eller kärlförändring

födelsenummer
Ordklass substantiv
de tre siffrorna närmast efter bindestrecket i ett personnummer

födelsetal
Ordklass substantiv
antal levande födda per 1 000 invånare i ett land under ett år

födelseöverskott
Ordklass substantiv
det att det föds fler människor än det dör i ett land under en viss tid, vanligen ett år
storlek på detta överskott uttryckt i procent

födgeni
Ordklass substantiv
förmåga att slå sig fram i livet Bruklighet vardagligt

födkrok
Ordklass substantiv
uppehälle, levebröd Bruklighet vardagligt

födoämne
Ordklass substantiv
föda, livsmedel

födsel
Ordklass substantiv
födelse

födslovånda
Ordklass substantiv
smärta och ångest vid förlossning
oro vid tillkomsten av något Bruklighet bildligt

föga
Ordklass adjektiv
ringa, obetydlig

fögderi
Ordklass substantiv
förvaltningsområde inom skatteväsendet
område som man har ansvar för Bruklighet bildligt

föhn
Ordklass substantiv
varm, torr fallvind, speciellt i Alperna

föhnvind
Ordklass substantiv
varm, torr fallvind, speciellt i Alperna

föl
Ordklass substantiv
unge till bland annat häst, åsna eller sebra

föla
Ordklass verb
föda föl

följa
Ordklass verb
komma efter eller bakom
göra sällskap med
gå längs
rätta sig efter
bli följden

följaktligen
Ordklass adverb
alltså

följande
Ordklass adjektiv
som följer
nästa

följas åt
Frasklass verbfras
göra sällskap, hålla samman

följd
Ordklass substantiv
konsekvens, resultat
tidsföljd, rad, serie

följdriktig
Ordklass adjektiv
konsekvent, logisk

följdsjukdom
Ordklass substantiv
sjukdom som följer av en annan, svit

följe
Ordklass substantiv
sällskap

följesedel
Ordklass substantiv
nota som följer med en varusändning

följeslagare
Ordklass substantiv
sällskap, kamrat

följetong
Ordklass substantiv
berättelse eller roman som publiceras avsnittsvis i en tidning

följsam
Ordklass adjektiv
som smidigt fogar sig efter någon eller något

följsamhetsklausul
Ordklass substantiv
punkt i kollektivavtal som innebär att man har rätt att fordra nya förhandlingar och kräva extra löenlyft om andra löntagargrupper får större löenökningar än den egna gruppen

föna
Ordklass verb
blåsa håret till fryser med varmluft från en elektrisk apparat

fönster
Ordklass substantiv
ljusöppning med glasruta i vägg eller tak
fönsterruta

fönsterbleck
Ordklass substantiv
plåt på ytterväggen närmast under ett fönster

fönsterkarm
Ordklass substantiv
ram av trä eller dylikt runt fönster

fönsterkuvert
Ordklass substantiv
affärskuvert med en genomskinlig ruta för adressen

fönsterplats
Ordklass substantiv
plats invid ett fönster i tåg eller buss eller på båt

fönstershoppa
Ordklass substantiv
strosa omkring och titta i skyltfönster utan att handla något

fönstersmyg
Ordklass substantiv
fönsterfördjupning, fönsternisch

fönstertittarsjuka
Ordklass substantiv
en form av cirkulationsrubbning i benen, där smärtor uppstår under promenad och man får stanna och vila (titta i fönster) gång på gång

för
Ordklass substantiv
främre delen av ett fartyg
för
Ordklass adverb
alltför
för
Ordklass konjunktion
ty, eftersom

föra
Ordklass verb
flytta, transportera
röra
anföra, leda
framföra, manövrera
sköta
ha till salu

föra bok
Frasklass verbfras
ha bokföring

föra i hamn
Frasklass verbfras
uppnå avsett resultat

föra in
Frasklass verbfras
leda eller manövrera in i något
speciellt: importera
speciellt även: låta trycka i tidning eller dylikt
göra bekant med
med annan inriktning: göra känd i och bekant med

förakt
Ordklass substantiv
det att se ner på något såsom mindre värt eller förkastligt

förakta
Ordklass verb
ha förakt för

föraktfull
Ordklass adjektiv
ringaktande, hånfull

föraktlig
Ordklass adjektiv
värd förakt
obetydlig

för all del
Frasklass prepositionsfras
ingenting att tacka för

förallmänliga
Ordklass verb
göra allmän, generalisera

förandligad
Ordklass adjektiv
besjälad

föraning
Ordklass substantiv
förutseelse

förankra
Ordklass verb
fästa något i något annat
förvissa sig om att något får stöd

föranleda
Ordklass verb
ge anledning till
förmå någon att göra något

föranstalta
Ordklass verb
anordna

föranstaltan
Ordklass substantiv
initiativ

föranstaltning
Ordklass substantiv
åtgärd

föra någon bakom ljuset
Frasklass verbfras
lura någon

förarbeta
Ordklass verb
bearbeta förberedande

förarbete
Ordklass substantiv
förberedande arbete, förstudier, utkast

förare
Ordklass substantiv
person som för något, till exempel ett fordon
vägvisare, guide

förarga
Ordklass verb
reta, irritera

förargad
Ordklass adjektiv
irriterad

förargelse
Ordklass substantiv
vrede, irritation

förargelseklippa
Ordklass substantiv
orsak till förargelse, stötesten Bruklighet bildligt

förargelseväckande
Ordklass adjektiv
stötande, anstötlig, onaständig

förargelseväckande beteende
Frasklass nominalfras
ett brott enligt brottsbalken

förarglig
Ordklass adjektiv
som gör en förargad, retfull

förarglighet
Ordklass substantiv
händelse som gör en förargad

föra sig
Frasklass verbfras
röra sig, uppträda

för babords halsar
Frasklass prepositionsfras
med vinden från babord

förband
Ordklass substantiv
omslag som skyddar eller stöder vid till exempel sår eller benbrott
truppenhet

förbandslåda
Ordklass substantiv
låda med förband med mera för första hjälpen vid olycksfall

förbanna
Ordklass verb
nedkalla Guds straff över
svära över

förbannelse
Ordklass substantiv
yttrande eller ed där man förbannar någon eller något
fördömelse
fördärv, plågoris

förbarmande
Ordklass substantiv
medlidande

förbarma sig över
Frasklass verbfras
visa medlidande med

förbaskad
Ordklass adjektiv
förbannad, arg Bruklighet vardagligt

förbehåll
Ordklass substantiv
inskränkning, villkor

förbehålla
Ordklass verb
reservera
ställa som villkor, fordra

förbehållsam
Ordklass adjektiv
tystlåten, reserverad

förbenad
Ordklass adjektiv
förvandlad till ben
förstockad Bruklighet vardagligt
förbannad

förbereda
Ordklass verb
göra ordning i förväg
varsko

förberedande
Ordklass adjektiv
inledande, preliminär
om de lägsta skolklasserna Bruklighet förr

förbi
Ordklass adjektiv
fram till och vid sidan av och bort från
slut, ute
dödstrött


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.