I - IÖGONFALLANDE

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


i
Ordklass substantiv
den nionde bokstaven i det svenska alfabetet
i
Ordklass adverb
inom omfånget av något som är givet eller underförstått
även med riktningsbetydelse
även mer eller mindre bildligt
med kraftig verkan
med direkt anslutning till något
även överfört
I
Ordklass pronomen
ni (äldre tilltalsord till en eller flera personer)
i
Ordklass preposition
inom omfånget av vissa gränser i rum eller tid eller om rörelse dit
även beträffande material, ämne o.d.
överfört i fråga om mer eller mindre abstrakta områden
under ett tillstånd av
med direkt anslutning till (uttryck för fysiskt kontakt med föremål e.d.)
även överfört, speciellt i tidsuttryck
såsom
I
Ordklass räkneord
talet 1 i det romerska systemet

i akt och mening att
Frasklass prepositionsfras
i avsikt att, för att

iaktta
Ordklass verb
komma att upptäcka något nytt faktum, särskilt med synsinnet
betrakta
bete sig i enlighet med
även med underförstådd föreskrift e.d.
även försvagat

iakttagare
Ordklass substantiv
person som iakttar, särskilt med synsinnet

iakttagelse
Ordklass substantiv
visst resultat av att iaktta med synsinnet, särskilt om något som bör uppmärksammmas
allmännare: resultat av studium

i alla fall
Frasklass prepositionsfras
ändå, åtminstone, trots allt

i alla händelser
Frasklass prepositionsfras
under alla förhållanden

i all enkelhet
Frasklass prepositionsfras
anspråkslöst, utan åthävor

i allmänhet
Frasklass prepositionsfras
vanligen, i regel

i allo
Frasklass prepositionsfras
i alla avseenden

i andanom
Frasklass prepositionsfras
för sin inre syn, i fantasin

i andra hand
Frasklass prepositionsfras
indirekt

i anseende till
Frasklass prepositionsfras
med hänsyn till

i anslutning till
Frasklass prepositionsfras
med anledning av, apropå

i avsaknad av
Frasklass prepositionsfras
i brist på, utan

i avseende på
Frasklass prepositionsfras
ifråga om, beträffande, med hänsyn till

i avsikt att
Frasklass prepositionsfras
för att

i avvaktan på
Frasklass prepositionsfras
medan man väntar på

ib.
Ordklass adverb
förkortning av "ibidem" (på anfört ställe)

i bara mässingen
Frasklass verbfras
alldeles naken Bruklighet vardagligt

i befintligt skick
Frasklass prepositionsfras
sådant något är vid ett givet tillfälle

i behåll
Frasklass prepositionsfras
kvar

i beredskap
Frasklass prepositionsfras
redo, i ordning

iberisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Pyreneiska halvön

ibero-amerikansk
Ordklass adjektiv
latinamerikansk

i betraktande av
Frasklass prepositionsfras
med hänsyn till

ibid.
Ordklass adverb
förkortning av ibidem (på anfört ställe)

ibis
Ordklass substantiv
typ av storkfågel som har smal, bågformigt nedåtböjd näbb och som lever kolonivis i sumpmarker eller vid grunda stränder i varma länder

ibisros
Ordklass substantiv
en hibiskusblomma

ibland
Ordklass adverb
vid vissa tillfällen
utan innebörd av tid: i vissa sammanhang
ibland
Ordklass preposition
bland

i blickpunkten
Frasklass prepositionsfras
i centrum för uppmärksamheten, i fokus

i blindo
Frasklass prepositionsfras
på måfå

i blinken
Frasklass prepositionsfras
på ett ögonblick

i bokstavlig bemärkelse
Frasklass prepositionsfras
i ordets egentliga betydelse, verkligen

i brådrasket
Frasklass prepositionsfras
snart, genast

i bänd
Frasklass prepositionsfras
fast, i kläm

ichneunom
Ordklass substantiv
ett illerliknande rovdjur av familjen viverrider, som bl.a. finns i södra Portugal och Spanien

icing
Ordklass substantiv
otillåtet spel av pucken från egen planhalva över motståndarens förlängda mållinje i ishockey

icke
Ordklass adverb
ej (uttryck för förnekande eller upphävande av innehållet i resten av satsen eller del därav Bruklighet något formellt eller högtidligt
speciellt beträffande innehållet i ett följande adjektiv eller substantiv: med motsatta egenskaper till Bruklighet mest som förled i sammansättningar
i retoriska vändningar ibland försvagat till rent utfyllnadsord

icke-angreppspakt
Ordklass substantiv
avtal mellan stater om att lösa konflikter med fredliga medel

icke desto mindre
trots detta, ändå

icke förty
inte desto mindre Bruklighet något högtidligt

icke-metall
Ordklass substantiv
grundämne som helt saknar metalliska egenskaper

icke-spridningsavtal
Ordklass substantiv
avtal om förbud mot vidare spridning av kärnvapen

icke-våld
Ordklass substantiv
utomparlamentarisk politisk kamp med fredliga medel, särskilt för mänskliga rättigheter

id
Ordklass substantiv
en silvergrön karpfisk, som vid lektid stimvis vandrar upp i rinnande vatten och kan hoppa uppför mindre fall
virke av idegran
träget arbete Bruklighet ålderdomligt

i dag
Frasklass prepositionsfras
under denna dag
utvidgat: nu för tiden

idag
Ordklass adverb
under denna dag
utvidgat: nu för tiden

idas
Ordklass verb
förmå sig till märre ansträngning

ide
Ordklass substantiv
plats för vinterdvala, särskilt för björn (om håla o.d.)
även överfört i uttryck för tillbakadragenhet e.d.

idé
Ordklass substantiv
plötsligt uppkommande tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över visst område eller för viss renonemang etc. (ofta med tonvikt på det nya eller originella)
utvidgat: grundläggande tanke in om viss riktning e.d.
med negativ värdering: alltför personlig uppfattning som styr handlandet
utan innebörd av eget skapande eller tankearbete: allmän föreställning
mest i nekande och frågande uttryck: möjlighet till meningsfullt resultat
bakomliggande begrepp Bruklighet filosofi

ideal
Ordklass substantiv
felfri förebild
även allmännare om något som är så perfekt som det går att tänka sig
genomtänkt moralisk riktlinje för handlande, ofta ingående i något större system
ideal
Ordklass adjektiv
som saknar brister
i naturvetenskapliga sammanhang speciellt: som teoretiskt saknar störande egenskaper

idealisera
Ordklass verb
tillskriva alltför goda egenskaper
medvetet bortse från störande eller komplicerade egenskaper i syfte att nå en tankemässig överblick

idealisk
Ordklass adjektiv
som saknar brister

idealism
Ordklass substantiv
tro på at förverkligandet av ideal bör gå före egen materiell välfärd
ståndpunkten att den sanna verkligheten är av andlig natur Bruklighet filosofi

idealist
Ordklass substantiv
osjälvisk person som t.ex. arbetar oavlönat för ett gott syfte
ibland även med tonvikt på oskuld, naivitet e.d.
anhängare av filosofisk idealism

idealistisk
Ordklass adjektiv
som sätter förverkligandet av ideal före egen vinning
som grundar sig på filosofisk idealism, särskilt i fråga om föreställningar om utvecklingens drivkrafter

idealitet
Ordklass substantiv
strävan att verka ideellt

idéassociation
Ordklass substantiv
det att en föreställning spontant framkallar en annan Bruklighet psykologi

idédrama
Ordklass substantiv
drama i vilken en abstrakt idé diskuteras

ideell
Ordklass adjektiv
som verkar utan vinstintresse för ett gott syfte
som inte kan räknas i pengar Bruklighet juridik

ideflykt
Ordklass substantiv
sjukligt sinnnestillstånd med nyckfulla och snabba växlingar mellan olika förställningar Bruklighet psykologi

idegran
Ordklass substantiv
ett ofta buskformigt träd med platta, mjuka barr och röda, bärliknande fröhöljen istället för kottar
även om närbesläktade, ofta odlade arter

idéhistoria
Ordklass substantiv
vetenskapen om forskningens och tänkandets historia

idel
Ordklass adverb
med uteslutande av allt annat än det som anges av sammanhanget

idelig
Ordklass adjektiv
som inträffar gång på gång med korta mellanrum

ideligen
Ordklass adverb
mycket ofta

identifiera
Ordklass verb
urskilja och tydligt bestämma som viss, väl speicificerad företeelse
särskilt med avseende på person: fastställa indetiteten av
tillskriva samma identitet som

identifiera sig
Frasklass verbfras
käna sig som samma person som
även försvagat om att leva sig in i andra människors situation e.d.

identifikation
Ordklass substantiv
fastställande av gemensam identitet
även om stark inlevelse e.d.

identisk
Ordklass adjektiv
som utgör samma sak eller person som
försvagat: till förväxling lik

identitet
Ordklass substantiv
överensstämmelse i fråga om varje detalj eller egenskap
speciellt om matematiska eller logiska uttryck
ställning som viss, entydigt bestämd person, markerad av namn, personnummer e.d.
medvetande om egen existens och särart
försvagat: självständig tillvaro

identitetsbevis
Ordklass substantiv
särskilt: dokument som intygar att en viss person kremerades ett visst datum vid ett visst krematorium

identitetsbricka
Ordklass substantiv
Förkortning ID-bricka
liten plåtbricka med de viktigaste uppgifterna om bäraren, bl.a. namn, personnummer och blodgrupp

identitetskort
Ordklass substantiv
Förkortning ID-kort
dokument som säkert styrker innehavarens identitet

idé- och lärdomshistoria
Frasklass nominalfras
vetenskap som studerar de vetenskapliga, filosofiska och kulturella idéernas och det lärda livets historia

ideografi
Ordklass substantiv
skriftsystem vars skrivtecken står för begrepp istället för att motsvara språkljud (om vissa äldre skriftspråk och även t.ex. om matematikens symbolspråk)

ideografisk
Ordklass adjektiv
som utgör ideografi

ideogram
Ordklass substantiv
skrivtecken som står för begrepp och inte för språkljud eller stavelse

ideolog
Ordklass substantiv
person som deltar i utformningen av ideologi

ideologi
Ordklass substantiv
sammanhängande system av politiska idéer och värderingar som på ett övergripande sätt styr verksamhet e.d.
även något utvidgat

ideologisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med ideologi
speciellt: som styrs av ideologi

idérik
Ordklass substantiv
som ofta får goda idéer
även om handling o.d.

i deshabillé
halvklädd

idéspruta
Ordklass substantiv
mycket idérik person Bruklighet vardagligt

i detalj
Frasklass prepositionsfras
ingående, utförligt

i det fördolda
Frasklass prepositionsfras
i hemlighet, i tysthet, utan insyn

i det gröna
Frasklass prepositionsfras
i naturen på våren, sommaren eler hösten

i det långa loppet
Frasklass prepositionsfras
över en längre tidsperiod, förr eller senare

i detsamma
Frasklass prepositionsfras
genast

i det stora hela
Frasklass prepositionsfras
i stort sett

idévärld
Ordklass substantiv
helt system av idéer och uppfattningar (hos individ, inom viss lära e.d.)
högre idealvärld av vilken den synliga verkligheten endast är en skuggbild (enligt Platons filosofi)

idiolekt
Ordklass substantiv
en person karakteristiska språkanvändning

idiom
Ordklass substantiv
talat språk i genuint bruk
fast uttryck vars innebörd inte framgår av de ingående ordens betydelser

idiomatisk
Ordklass adjektiv
som kan jämställas med en infödds språkbruk (särskilt i samband med språkinlärning)
som utgör idiom

idiopati
Ordklass substantiv
ensidig känsla för det egna välbefinnandet

idiopatisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med idiopati
om person: som visar idiopatik
som tycks ha uppstått av sig själv (om sjukdom)

idiosynkrasi
Ordklass substantiv
intensiv motvilja eller överkänslighet som inte utan vidare kan förklaras (ofta starkt personligt präglad) Bruklighet psykologi
speciellt medicinskt om en mycket stark fysiskt eller psykisk reaktion mot läkemedel, födoämne e.d.

idiosynkratisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med idiosynkrasi

idiot
Ordklass substantiv
person som ofta beter sig mycket dumt, vanligen i något speciellt avseende Bruklighet vardagligt
usprungligen: psykiskt och intellektuellt svårt handikappad person Bruklighet ålderdomligt
i sammansättningar även: person med mycket ensidigt intresse

idioti
Ordklass substantiv
mycket dumt handlande Bruklighet vardagligt
ursprungligen: svår intellektuell efterblivenhet

idiotisk
Ordklass adjektiv
mycket dum (särskilt om handling e.d.)
även i uttryck för att något helt i onödan misslyckades e.d.

idiotstopp
Ordklass substantiv
olämpligt omedelbart stopp för något utan tanke på eventuella följder Bruklighet vardagligt

idiotsäker
Ordklass adjektiv
absolut säker (om anordning, föreskrift e.d.) Bruklighet vardagligt

idissla
Ordklass verb
tugga ytterligare en gång (med avseende på halvsmält föda som stötts upp från magen; om vissa djur)
överfört: dra ut på behandlingen av visst ämne e.d.

idisslare
Ordklass substantiv
typ av klövdjur som smälter födan genom att idissla (om bl.a. ko, hjort och giraff)

idka
Ordklass verb
regelbundet ägna sig åt viss verksamhet

idkare
Ordklass substantiv
mest i sammansättningar: yrkesmässig utövare

ido
Ordklass substantiv
en förenklad form av esperanto

idog
Ordklass adjektiv
som arbetar träget (ibland med bibetydelse av moralisk förträfflighet e.d.)
även om handling o.d.

idol
Ordklass substantiv
person som är föremål för intensiv beundran, särskilt av ungdomar (speciellt om artister av olika slag)
ursprungligen (och i fackmässiga sammanhang ännu): djur- eller människorfigur med rituell funktion

idolatri
Ordklass substantiv
religiös dyrkan av bilder på gudar, helgon etc.

idrott
Ordklass substantiv
viss uppsättning ansträngande kroppsövningar avsedda att öka kroppens prestationsförmåga med eller utan redskap, oftast med tävlingsinslag
speciellt som namn på motsvarande skolämne
även om totaliteten av organiserade utövare
även om en enskild disciplin e.d.
även något utvidgat

idrotta
Ordklass verb
utöva idrott

idrottsdag
Ordklass substantiv
särskilt: skoldag som helt eller delvis ägnas åt idrott

idrottsförening
Ordklass substantiv
förening för utövande av idrott Bruklighet beteckning som ofta ingår i klubbnamn och då förkortas "IF"

idrottsgren
Ordklass substantiv
speciell inriktning inom en större idrott

idrottsgymnasium
Ordklass substantiv
skola där gymnasiestudier och idrottsträning kombineras

idrottshall
Ordklass substantiv
större anläggning för inomhusidrott

idrottshjärta
Ordklass substantiv
lindrig hjärtförstoring som kan uppkomma i samband med idrottsutövning

idrottsklubb
Ordklass substantiv
idrottsförening Bruklighet beteckning som ofta ingår i klubbnamn och då förkortas "IK"

idrottskvinna
Ordklass substantiv
kvinna som utövar idrott (vanligen på hög nivå)

idrottslig
Ordklass adjektiv
som har att göra med idrott

idrottsman
Ordklass substantiv
mansperson som utövar idrott (vanligen på hög nivå)

idrottsplats
Ordklass substantiv
större anläggning för utomhusidrott, vanligen med fotbollsplan och löparbanor

idrottspluton
Ordklass substantiv
pluton med värnpliktiga som valts ut bland elitidrottsmän och vilkas träning ingår i tjänsten

idrottsrörelse
Ordklass substantiv
sammanfattning av alla idrottande personer och all idrottslig verksmahet sedd som en folkrörelse (vanligen i ett land och ofta med viss tonvikt på breddidrott)

idrottsstjärna
Ordklass substantiv
person som är mycket framstående inom en viss idrott

ids
Ordklass verb
förmå sig till märre ansträngning
förmå sig till smärre ansträngning

idunsäpple
Ordklass substantiv
något som verkar öfryngrande eller stärkande Bruklighet litterärt

idyll
Ordklass substantiv
miljö som tycks präglad av enklehet och frånvaro av motsättningar och problem och som ofta är orörd av industrialisering o.d.
även abstraktare om situation av liknande slag
även om konstnärlig framställning av sådana förhållanden (särskilt om en viss litterär genre)

idylliker
Ordklass substantiv
konstnär som återger idylliska motiv (särskilt om författare)

idyllisk
Ordklass adjektiv
som präglas av enklehet och frånvaro av motsättningar och problem och ofta av lantlighet e.d.

i efterhand
Frasklass prepositionsfras
efteråt

i efterskott
Frasklass prepositionsfras
i efterhand

i egenskap av
Frasklass prepositionsfras
såsom

i elfte timmen
Frasklass prepositionsfras
i sista stund

i en handvändning
Frasklass prepositionsfras
på ett ögonblick

i enlighet med
Frasklass prepositionsfras
i överensstämmelse med
enligt

i enrum
Frasklass prepositionsfras
mellan fyra ögon, förtroligt

i ett drag
Frasklass prepositionsfras
utan att ta från munnen, t.ex. tömma ett glas i ett drag

i ett huj
Frasklass prepositionsfras
på ett ögonblick

i ett kör
Frasklass prepositionsfras
utan avbrott

i evighet
Frasklass prepositionsfras
för alltid

i faggorna
Frasklass prepositionsfras
nära förestående, i görningen

ifall
Ordklass konjunktion
för den händelse att
huruvida Bruklighet vardagligt

i fatt
Frasklass prepositionsfras
till upphinnande av någon eller något
även överfört

ifatt
Ordklass adverb
till upphinnande av någon eller något
även överfört

i fjol
Frasklass prepositionsfras
förra året

ifjol
Ordklass adverb
förra året

i flygande fläng
Frasklass prepositionsfras
hastigt, i all hast, med full fart

i folkmun
Frasklass prepositionsfras
i vardagligt språkbruk

i fortsättningen
Frasklass prepositionsfras
hädanefter

i fred
Frasklass prepositionsfras
i ostört tillstånd

ifred
Ordklass adverb
i ostört tillstånd

i fråga
Frasklass prepositionsfras
under övervägande
ofta med prepositionen om: vad beträffar
syftande på något redan nämnt: som det här gäller

ifråga
Ordklass adverb
under övervägande
ofta med prepositionen om: vad beträffar
syftande på något redan nämnt: som det här gäller

ifrågakomma
Ordklass verb
övervägas och eventuellt komma att ske

i fråga om
Frasklass prepositionsfras
beträffande

ifrågasätta
Ordklass verb
uttrycka tvivel om riktigheten e.d. av något
framföra som en möjlighet

ifrågavarande
Ordklass adjektiv
som det är fråga om i det givna sammanhanget Bruklighet något högtidligt

i frågeform
Frasklass prepositionsfras
i form av en fråga

ifrån
Ordklass adverb
med en riktning som har viss utgångspunkt som är angiven eller underförstådd
även utvidgat i fråga om abstrakta utgångspunkter
ifrån
Ordklass preposition
från

ifyllnad
Ordklass substantiv
särskilt: (mest i sammansättningar): det att skriva in korta svar bland ett fåtal möjliga svar på tomma platser Bruklighet pedagogik

i fängsligt förvar
Frasklass prepositionsfras
i fängelse

iföra sig
Frasklass verbfras
ta på sig kläder
även överfört om att ta på sig visst ansvar e.d.

i förbifarten
Frasklass prepositionsfras
i förbigående, när man ändå passerar förbi

i förbigående
Frasklass prepositionsfras
i förbifarten, som hastigast

i föreliggande fall
Frasklass prepositionsfras
i detta fall

i första hand
Frasklass prepositionsfras
främst, som det viktigaste

i förstone
Frasklass prepositionsfras
till en början

i förväg
Frasklass prepositionsfras
på förhand, tidigare

igel
Ordklass substantiv
typ av blodsugande ringmask försedd med en sugskål i vardera änden av kroppen och därför svår att avlägsna (förekommer vanligen i sötvatten)
även bildligt och i liknelser om person som envist inriktar sina krafter mot en enda sak

igelknopp
Ordklass substantiv
typ av växt som har långa, smala blad och blommor i axlikt ordnade huvuden och som lever i vatten och sumpmarker

igelkott
Ordklass substantiv
ett litet insektsätande däggdjur med taggbeklädd rygg och lång, trynliknande nos
ofta bildligt i uttryck för försiktig försvarstaktik e.d. Bruklighet mest i sammansättningar
även om näsrbesläktade djur Bruklighet vanligen i sammansättningar

igen
Ordklass adverb
ännu en gång
ibland med förbleknad innebörd av upprepning
tillbaka
även i fråga om underförstått mål
även i uttryck för att något görs till kompensation för något annat
med tillsutande eller utfyllande verkan
även utan innebörd av förändring Bruklighet vardagligt
kvar Bruklighet något högtidligt

igengrodd
Ordklass adjektiv
helt tillsluten, vanligen av oönskade material

i gengäld
Frasklass prepositionsfras
såsom ersättning
försvagat: istället

igenkännande
Ordklass substantiv
det att känna igen någon eller något
igenkännande
Ordklass adjektiv
som utgör tecken på hågkomst av någon eller något som vederbörande tidigare kommit i kontakt med

igenkänningstecken
Ordklass substantiv
detalj som underlättar identifiering

igenkännlig
Ordklass adjektiv
möjlig att känna igen

igenmulen
Ordklass adjektiv
helt molntäckt (om himmel)
även om en dag e.d. med motsvarande väderlek

igenmurad
Ordklass adjektiv
permanent tillsluten, ofta av murliknande anordning
även om mer tillfällig, vanligen oönskad tillslutning Bruklighet vardagligt

igenom
Ordklass adverb
genom (särskilt överfört)
speciellt i fråga om tidsförhållanden e.d.
igenom
Ordklass preposition
genom

igensnöad
Ordklass adjektiv
stängd eller oframkomlig på grund av snöhinder

igenvuxen
Ordklass adjektiv
igenväxt

igenväxt
Ordklass adjektiv
helt täckt av växtlighet, ofta p.g.a. vanvård e.d.

i geografin
Frasklass prepositionsfras
i omgivande natur, t.ex. "försvinna ut i geografin" Bruklighet vardagligt

iglo
Ordklass substantiv
större hydda av utskurna snöblock för permanent boende

igloo
Ordklass substantiv
större hydda av utskurna snöblock för permanent boende

ignorans
Ordklass substantiv
mycket stor okunnighet, vanligen beroende på mer eller mindre medvetet ointresse

ignorant
Ordklass substantiv
mycket okunnig person
ignorant
Ordklass adjektiv
mycket okunnig eller obildad

ignorera
Ordklass verb
ge sken av att inte fästa avseende vid
speciellt: ge sken av att inte märka någons närvaro e.d.

i godan ro
Frasklass prepositionsfras
i lugn och ro

i god tid
Frasklass prepositionsfras
med förhållandevis lång tid kvar till aktuell händelse

i gott behåll
Frasklass prepositionsfras
i gott förvar, i säkerhet

i grova drag
Frasklass prepositionsfras
förenklat

i grund och botten
Frasklass prepositionsfras
i själva verket

i gång
Frasklass prepositionsfras
i rörelse eller verksamhet

igång
Ordklass adverb
i rörelse eller verksamhet

igångsätta
Ordklass verb
starta maskin, verksamhet e.d.

igångsättning
Ordklass substantiv
start av maskin, verksamhet e.d.

i går
Frasklass prepositionsfras
under dagen före den innevarande

igår
Ordklass adverb
under dagen före den innevarande

i halvprofil
Frasklass prepositionsfras
sedd snett framifrån

i hastigt mod
Frasklass prepositionsfras
utan föregående planering Bruklighet ofta i juridiska sammanhang

ihjäl
Ordklass adverb
till döds
även som allmänt förstärkningsord för att uttrycka kraftig verkan
även överfört med avseende på icke levande varelser

ihop
Ordklass adverb
till förening (ofta så att en högre enhet uppstår av delarna
speciellt för att uppnå social kontakt
även utan innebörd av förändring
även i fråga om abstrakta företeelser med något gemensamt
till plötslig, våldsam beröring
även utvidgat i fråga om tillfällig, icke-fysisk kontakt
även i uttryck för fientlighet e.d.
till mindre omfånf (ibland med antydan om något fel)
speciellt: till tillslutning

ihågkomma
Ordklass verb
ha någon i åtanke, ofta för att visa uppskattning e.d.

ihålig
Ordklass adjektiv
vars inre inte är utfyllt
överfört om ljud: dov, ekande (som uppkommen genom slag på något ihåligt föremål)
överfört om renomemang, förkunnelse e.d.: som endast skenbart har vägande innnehåll

ihålighet
Ordklass substantiv
inre parti som inte är utfyllt
det att vara ihålig

ihållande
Ordklass adjektiv
som fortgår länge och oavbrutet

ihärdig
Ordklass adjektiv
som envist och uthålligt arbetar vidare (om person)
även om handling e.d.
överfört om naturföreteelser: ihållande

i högsta hugg
Frasklass prepositionsfras
färdigt att omedelbart användas (speciellt i fråga om kniv men även allmännare; t.ex. "med kniven i högsta hugg")

i höjdled
Frasklass prepositionsfras
i riktning vinkelrätt mot och uppåt från markplanet eller annat basplan

i höjd med
Frasklass prepositionsfras
till samma nivå som

i jons
Frasklass prepositionsfras
nyss Bruklighet provinsiellt

i jåns
Frasklass prepositionsfras
nyss Bruklighet provinsiellt

i jösse namn
Frasklass prepositionsfras
ta mig tusan (som milt kraftuttryck)

i kapp
Frasklass prepositionsfras
i fatt

ikapp
Ordklass adverb
i fatt

i kapprock
i förklädnad

ikat
Ordklass substantiv
en metod att vid färgning av garn samtidigt åstadkomma en mönstereffekt genom att före färgningen knyta om vissa partier med bast e.d.
även om den färdiga produkten

i klingande mynt
Frasklass prepositionsfras
kontant

i klump
Frasklass prepositionsfras
i osorterad mängd

ikläda
Ordklass verb
ta på sig kläder (ofta med avseende på någon detlj i klädseln
reflexivt ofta överfört om att tå på sig visst ansvar e.d.

i klädväg
Frasklass prepositionsfras
i fråga om kläder

i knähöjd
Frasklass prepositionsfras
höjd motsvarande knänas höjd hos stående person

ikon
Ordklass substantiv
kultbild i bysantinsk eller österländsk konsttradition, vanligen av Kristus, Maria eller ett helgon
grafisk symbol på bildskärm, som symboliserar dokument, program e.d. och som oftast kan aktiveras genom att man klickar på den med hjälp av en mus

ikonografi
Ordklass substantiv
vetenskapen om tolkningen av innehållet i bildframställningar

ikonoklast
Ordklass substantiv
motståndare till dyrkan av heliga bilder i kyrkan, t.ex. i östromerska riket på 700-talet och 800-talet Bruklighet historiskt

ikonostas
Ordklass substantiv
hög skärm med ikoner mellan koret och församlingsrummet i en ortodox kyrka

ikosaeder
Ordklass substantiv
geometrisk kropp som begränsas av tjugo plan (särskilt om regelbunden sådan, begränsad av tjugo liksidiga trianglar)

i kraft
Frasklass prepositionsfras
med giltig status

ikraft
Ordklass adverb
med giltig status

i kraft av
Frasklass prepositionsfras
med (moraliskt eller rättsligt) stöd av

ikring
Ordklass preposition
omkring Bruklighet vardagligt

iktus
Ordklass substantiv
taktslag som markerar betonad stavelse i rytmisk vers
även om själva betoningen

iktyolog
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt iktyologi

iktyologi
Ordklass substantiv
läran om fiskarna

i kubik
Frasklass prepositionsfras
multiplikation av ett tal med sig självt två gånger
även överfört som förstärkande uttryck

ikull
Ordklass adverb
omkull Bruklighet vardagligt

i kväll
Frasklass prepositionsfras
under innevarande dags kväll

ikväll
Ordklass adverb
under innevarande dags kväll

il
Ordklass substantiv
vindstöt

ila
Ordklass verb
brådskande förflytta sig
även överfört om icke-levande företeelser
ge plöstlig rysning eller smärtförnimmelse

i-land
Ordklass substantiv
industriland

ilandsätta
Ordklass verb
föra militär styrka iland

ilbud
Ordklass substantiv
meddelande som befordras på snabbast möjliga sätt

i lejonets klor
Frasklass prepositionsfras
i fiendens våld

ilex
Ordklass substantiv
järnek

ilgods
Ordklass substantiv
järnvägsgods som transporteras snabbare än vanligt gods

illa
Ordklass adverb
på mycket otillfredsställande sätt (speciellt i fråga om resultat av viss utveckling e.d.)
speciellt även i fråga om kvalitet e.d.
ibland även i adjektivisk användning: beklagligt Bruklighet i opersonlig konstruktion
på ett sätt som bör fördömas (enligt någon moralisk norm)
även med något svagare innebörd av fördömande
i vissa uttryck: på ett negativt sätt som skadar den som utsätts för verksamheten
även med tonvikt på reaktion på någons handling e.d.
fysiskt obehagligt
även om något som inger obehag
i hög grad (vanligen i negativa sammanhang)
neutralt förstärkande: mycket

illa anskriven
inte omtyckt

illa däran
svårt sjuk eller skadad

illaluktande
Ordklass adjektiv
som har obehaglig lukt

illamående
Ordklass substantiv
kroppsligt tillstånd med tendenser till kräkning
illamående
Ordklass adjektiv
som känner tendenser till kräkning
något allmännare: som känner sig sjuk

illande
Ordklass adverb
i ett fåtal uttryck: intensivt

illasinnad
Ordklass adjektiv
som vill göra ont (särskilt mot medmänniskor)
även om handling e.d.

illavarslande
Ordklass adjektiv
som förebådar ogynnsam utveckling

illbatting
Ordklass substantiv
besvärlig och elak person (särskilt om barn) Bruklighet vardagligt

illdåd
Ordklass substantiv
moraliskt fördömlig handling, vanligen med svåra följder

illegal
Ordklass adjektiv
som strider mot lagen (om handling)
även om föremål e.d.

illegitim
Ordklass adjektiv
som inte erkänns av lagen eller av allmänna moralregler
speciellt: född utom äktenskapet Bruklighet ålderdomligt

iller
Ordklass substantiv
ett mårddjur som har värdefull, svartbru päls och gärna håller till vid vattendrag

illfundig
Ordklass adjektiv
illistig

illfänas
Ordklass verb
bråka och väsnas Bruklighet ålderdomligt

illgärning
Ordklass substantiv
illdåd

illistig
Ordklass adjektiv
som utvecklar stor list för att vinna orättmätiga fördelar, ofta genom att lura andra (i spel e.d.; ibland utan negativ värdering)
även om handling e.d.

illitterat
Ordklass adjektiv
som helt saknar boklig bildning
ibland utvidgat: som saknar förståelse för kultur

illmarig
Ordklass adjektiv
som ofta skämtar eller luras på ett knepigt men godartat sätt
även om handling e.d.

illojal
Ordklass adjektiv
som enligt någon underförstådd norm inte uppfyller sina förpliktelser mot grupp, kamrat, överordnad e.d.
även om handling e.d.
speciellt: som bryter mot god affärssed

illröd
Ordklass adjektiv
intensivt röd

illtjut
Ordklass substantiv
högljutt och gällt tjut Bruklighet vardagligt

illtjuta
Ordklass verb
tjuta högljutt och gällt

illudera
Ordklass verb
ge sken av något Bruklighet mindre brukligt

illumination
Ordklass substantiv
festlig upplysning, ofta med flerfärgat ljus
färgläggning (särskilt av medeltida handskrifter o.d.)

illuminera
Ordklass verb
festligt lysa upp
förse handsskrift med färgglada illustrationer

illusion
Ordklass substantiv
själslig föreställning utan egentlig motsvarighet i verkligheten (men vanligen betingad av feltolkning av något existerande fenomen; både med positiv och negativ värdering)
speciellt: felaktig uppfattning
speciellt även: falsk förhoppning

illusionist
Ordklass substantiv
trollkonstnär

illusionsfri
Ordklass adjektiv
särskilt: som genomskådat alla försköningar av verkligheten
även om handlande e.d.

illusionslös
Ordklass adjektiv
illusionsfri

illusionsnummer
Ordklass substantiv
illusionsskapande trick (särskilt om trolleritrick)
även utvidgat om intellektuella trick

illusorisk
Ordklass adjektiv
endast skenbar
förvillande lik något, speciellt verkligheten (om avbldning)

illuster
Ordklass adjektiv
mycket framstående och berömd
ofta ironiskt

illustration
Ordklass substantiv
bild i anslutning till text, vanligen med uppgift att åskådliggöra texten (särskilt om handgjord bild men även om foto)
allmännare: bild
överfört: konkret, belysande exmpel om åskådliggör något abstrakt förhållande

illustrativ
Ordklass adjektiv
som väl åskådliggör något (vanligen något abstrakt förhållande e.d.)
mera konkret: bildmässig

illustratör
Ordklass substantiv
konstnär som gör illustrationer till böcker, tidningar e.d.

illustrera
Ordklass verb
förse med illustrationer
överfört: belysa med konkret exempel e.d.

illvilja
Ordklass substantiv
önskan att vålla skada

illvillig
Ordklass adjektiv
som visar innvilja (om person, handling e.d.)

illvrål
Ordklass substantiv
våldsamt vrål Bruklighet vardagligt

illvråla
Ordklass verb
vråla våldsamt Bruklighet vardagligt

ilmarsch
Ordklass substantiv
mycket snabb militär marsch eller annan förflyttning

ilning
Ordklass substantiv
hastig rysning eller smärtförnimmelse

ilsamtal
Ordklass substantiv
telefonsamtal med företrädesrätt framför vanliga samtal

ilsk
Ordklass adjektiv
ilsken Bruklighet vardagligt

ilska
Ordklass substantiv
uppretad sinnesstämning som söker sig häftiga uttryck, ofta av realtivt tillfällig eller trivial anledning

ilsken
Ordklass adjektiv
som visar ilska (om person, handling e.d.; vanligen som beskrivning av tillfälligt sinnestillstånd)
även i fråga om permanent egenskap, särskilt hos djur
överfört om färger, ljud etc.: påträngande eller häftig

ilskna till
Frasklass verbfras
plötsligt bli ilsken

i långa banor
Frasklass prepositionsfras
i stor mängd

i längden
Frasklass prepositionsfras
förr eller senare

i längdled
Frasklass prepositionsfras
i längdriktningen

i längre sikt
Frasklass prepositionsfras
med tanke på mer eller mindre avlägsen framtid

i lönn
Frasklass prepositionsfras
i hemlighet

i lönndom
Frasklass prepositionsfras
i hemlighet

i lös vikt
Frasklass prepositionsfras
utan förpackning

image
Ordklass substantiv
förenklad föreställning som breda grupper har om känd person eller företeelse

imaginär
Ordklass substantiv
endast inbillad
som vid multiplikation med sig själv ger en negativ produkt (om en viss, abstrakt typ av tal)

imago
Ordklass substantiv
fullt utbildad insekt (i motsats till larv och puppa)

imam
Ordklass substantiv
titel för böneledare för den gemensamma bönen inom islam
även om andligt överhuvud eller stor lärare inom islam, speciellt (inom shia) om ledare som tillhör profeten Muhammaeds släkt

imbecill
Ordklass adjektiv
mycket enfaldig (om person, handling e.d.)
ursprungligen med exaktare innebörd: medelsvårt psykiskt utvecklingsstörd Bruklighet ålderdomligt

i medeltal
Frasklass prepositionsfras
i genomsnitt

i min (ringa) mån
Frasklass prepositionsfras
efter min (ringa) förmåga

i misshug
Frasklass prepositionsfras
av misstag

imitation
Ordklass substantiv
produkt gjord direkt efter förebild och väsentligen helt lik förebilden
speciellt i underhållande, ofta satiriskt syfte

imitativ
Ordklass adjektiv
som utgörs eller utmärks av efterhärmning

imitatör
Ordklass substantiv
särskilt: artist som imiterar kända personer (till utseende, röst o.d.)

imitera
Ordklass verb
göra imitation av
speciellt med avseende på egenhet hos annan person, särskilt i underhållande, ofta satiriskt syfte

i mjugg
Frasklass prepositionsfras
i smyg, för sig själv

imma
Ordklass substantiv
ansamling av små utfällda vattendroppar som bildar ett ogenomskinligt skikt på en yta, speciellt på fönster e.d.
imma
Ordklass verb
uppstå imma
få att bli immig
täckas av imma

immanens
Ordklass substantiv
det att vara immanent i något Bruklighet filosofi

immanent
Ordklass adjektiv
som utgör en oskiljbar, organisk del av något

immaterialrätt
Ordklass substantiv
del av juridiken som omfattar upphovsrätt, patenträtt och varumärkesrätt m.m. (i motsats till fysisk egendom)

immateriell
Ordklass adjektiv
som inte är av fysisk, materiell natur
speciellt: som inte kan påvisas direkt Bruklighet särskilt juridik

immatrikulation
Ordklass substantiv
inskrivning i matrikel, särskilt av nya studenter vid uniersitet Bruklighet något ålderdomligt

immatrikulera
Ordklass verb
utföra immatrikulation av

immatur
Ordklass adjektiv
omogen eller outvecklad
såeciellt om foster: inte livsdugligt

immig
Ordklass adjektiv
täckt av imma

immigrant
Ordklass substantiv
person som flyttat från sitt eget land till ett annat land för att bosätta sig där

immigration
Ordklass substantiv
det att immigrera

immigrera
Ordklass verb
flytta in i annat land än hemlandet för att bosätta sig

immission
Ordklass substantiv
störande inverkan på grannfastighet (genom rök, lukt, buller e.d.) Bruklighet särskilt juridik

immobil
Ordklass adjektiv
som inte lätt kan flyttas
speciellt om armé e.d.: som inte är på krigsfot

immun
Ordklass adjektiv
som har ett verksamt organiskt skydd mot smittoämnen e.d.
överfört: omöjlig att påverka känslomässigt, intellektuellt e.d.

immunförsvar
Ordklass substantiv
system av verksamma faktorer som ger organiskt skydd mot smittämnen e.d.

immunisera
Ordklass verb
göra immun

immunitet
Ordklass substantiv
det att ha ett verksamt organiskt skydd mot smittämnen o.d.
rätt att undantas från rättsliga åtgärder (gällande bl.a. statschef och främmande länders diplomater)

immunolog
Ordklass substantiv
läkare specialiserad på immunologi

immunologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om medicinsk immunitet

impala
Ordklass substantiv
en gracil antilop, som förekommer i Afrika

impasto
Ordklass substantiv
konstnärlig metod att vid målning lägga på färgen i tjocka lager (ofta om själva färglagren)

impedans
Ordklass substantiv
elektriskt motstånd i växelströmskrets

impediment
Ordklass substantiv
jordområde som inte tillmäts något värde (särskilt vid bodelning)

imperativ
Ordklass substantiv
en verbform som främst betecknar uppmaning
moralisk norm för handlande

imperativisk
Ordklass adjektiv
som uttrycker uppmaning eller befalning
speciellt språkvetenskap

imperativt mandat
Frasklass nominalfras
representativt uppdrag som innebär att man är skyldig att handla enligt uppdragsgivarens anvisningar, särskilt i samband med uppdrag som paralmentsledamot

imperator
Ordklass substantiv
härskare av kejsares rang (speciellt som titel för många romerska kejsare)

imperatorisk
Ordklass adjektiv
kejserlig
särskilt överfört: högdraget befallande

imperfekt
Ordklass substantiv
ett tempus som uttrycker att verbhandlingen ägt rum i förfluten tid

imperialformat
Ordklass substantiv
ett stort bokpappersformat

imperialism
Ordklass substantiv
utrikespolitisk inriktning som syftar till behärskning av områden långt utanför de egna gränserna (speciellt om stormaktspolitiken före första världskriget och då alltid om politks dominans)
numera ofta allmänare om ekonomisk behärskning av u-länder, militära övergrepp o.d. Bruklighet särskilt i vänsterpolitisk debatt

imperialist
Ordklass substantiv
person som aktivt verkar för imperialismen

imperialistisk
Ordklass adjektiv
som utmärker imperialismen
som för en politik i imperialismens anda

imperialoktav
Ordklass substantiv
ett stort bokformat

imperialsäng
Ordklass substantiv
bred, utradagbar säng, ursprungligen med sänghimmel Bruklighet mest historiskt

imperium
Ordklass substantiv
geografiskt visträckt stormatksvälde med ett antal underkuvade stater (särskilt om förhållanden före första världskriget)
numera ofta utvidgat, särskilt till affärsvärlden

impertinens
Ordklass substantiv
respektlös uppriktighet eller närgångenhet

impertinent
Ordklass adjektiv
respektlöst uppriktig eller närgången (om person, handling e.d.)

impetigo
Ordklass substantiv
en smittosam hudsjukdom med utslag som efter en tid övergår i varblåsor

implantation
Ordklass substantiv
implantering eller inläkning på visst ställe i kroppen av ofta kroppsfrämmande material, t.ex. överhud, titanskruv (i käken) eller hormonkristaller (under huden) Bruklighet medicin m.m.

implementera
Ordklass verb
göra programsystem körbart på dator
allmännare: införa

implicera
Ordklass verb
nödvändigtvis medföra av logiska skäl
ibland även: inbegripa
blanda in någon, särskilt i brott e.d.

implicit
Ordklass adjektiv
ej direkt utsagd men underförstådd (om påstående, beskrivning e.d.)

implikation
Ordklass substantiv
logiskt nödvändig följd
dold innebörd

implodera
Ordklass verb
springa sönder så att bitarna sugs inåt mot ett centrum

implosion
Ordklass substantiv
sprängning varvid delarna sugs inåt mot ett centrum (istället för att spridas)

imponderabilia
Ordklass substantiv
omständigheter som är betydelsefulla men svåra att dirket påvisa (ursprungligen om viktlösa företeelser, "ämnen", som ljus och elektricitet)

imponderabilier
Ordklass substantiv
omständigheter som är betydelsefulla men svåra att dirket påvisa (ursprungligen om viktlösa företeelser, "ämnen", som ljus och elektricitet)

imponera
Ordklass verb
väcka stor beundran eller respekt genom stark prestation, storstilat yttre e.d.
något utvidgat: göra starkt intryck

imponerande
Ordklass adjektiv
som väcker stor beundran eller respekt
ibland försvagat: som gör starkt intryck

impopularitet
Ordklass substantiv
det att vara impopulär

impopulär
Ordklass adjektiv
som väcker missnöje hos de lfesta inom viss grupp (ofta ett land e.d.)

import
Ordklass substantiv
organiserad införsel av varor från utlandet till det egna landet
även om mängden eller värdet av det införda godset
ibland även beträffande annat än varor
även om det importerade

importera
Ordklass verb
bedriva import av varor e.d.
ibland även med avseende på annat än varor, t.ex. människor eller tjänster

importförbud
Ordklass substantiv
statligt förbud mot import av viss vara, t.ex. i syfte att skydda den inhemska produktionen

importkvot
Ordklass substantiv
största mängd som får importeras av viss vara

importör
Ordklass substantiv
juridisk person som bedriver import

imposant
Ordklass adjektiv
som har imponerande yttre egenskaper (ofta med tonvikt på storlek e.d.)

impost
Ordklass substantiv
murbrädd på vilken en valvbåges understa skikt stöder (speciellt ovanpå pelare)

impotatis
Ordklass substantiv
ångkokt potatis

impotens
Ordklass substantiv
oförmåga hos man att genomföra samlag (särskilt p.g.a. otillräcklig erektion)
utvidgat: kraftlöshet

impotent
Ordklass adjektiv
som inte kan genomföra ett samlag (om man)
utvidgat: kraftlös

impregnera
Ordklass verb
göra vattentät eller motståndskraftig mot nedbrytning genom tillsats av ämnen med bl.a. isolerande egenskaper

impregnering
Ordklass substantiv
det att impregnera
även om det impregnerande medlet

impressario
Ordklass substantiv
person som förmedlar engagemang och turnéer för artister och ofta även ansvarar för arrangemang av uppträdanden o.d.

impression
Ordklass substantiv
ögonblickligt intryck som kommer hastigt på och lika snabbt försvinner
ofta om konstnärlig bearbetning av sådant intryck

impressionism
Ordklass substantiv
en konstriktning som söker fånga det omedelbara verklighetsintrycket (särskilt inom målarkonsten men även i litteraturen, musiken etc.; särskilt om den dominerande franska målarskolan vid 1800-talets slut)

impressionist
Ordklass substantiv
konstnär som arbetar efter impressionismens principer

impressionistisk
Ordklass adjektiv
utmärkande för impressionismen
utvidgat och överfört: som utmärks av bristande planering

imprimatur
Ordklass substantiv
tillstånd att trycka skrift e.d. (t.ex. efter censur) Bruklighet delvis historiskt

improduktiv
Ordklass adjektiv
som inter ger något märkbart resultat (om åtgärder o.d.)
om person: som inte åstadkommer något märkbart eller åtminstone inte det som förväntas av vederbörande

impromptu
Ordklass substantiv
titel på musikstycke som tycks skapat genom improvisation
utvidgat: infall, improvisation

improvisation
Ordklass substantiv
något som utförs utan förberedelser och med tillvägagångssättet framväxande under arbetets gång (speciellt om spontant musikaliskt eller annat konstnärligt skapande
speciellt även med tonvikt på brister i planering och resultat

improvisatorisk
Ordklass adjektiv
gjord utan förberedelser (vanligen av nödtvång)

improvisatör
Ordklass substantiv
person som improviserar (särskilt om musiker eller annan konstnär)

improvisera
Ordklass verb
utföra något utan förberedelser (speciellt med avseende på konstnärligt skapande)
speciellt även med tonvikt på brister i planering och resultat

impuls
Ordklass substantiv
plötsligt uppkommande lust att handla på visst sätt
första påverkan som leder vidare
speciellt: kortvarig elektrisk strömstöt
speciellt även: rörelsemängd (uttryckt som produkten av ett rörligt föremåls hastighet och dess vikt) Bruklighet fysik

impulsiv
Ordklass adjektiv
som ofta hnadlar under påverkan av plötsliga ingivelser (och alltså utan eftertanke)
även om handling o.d.

impulsivitet
Ordklass substantiv
det att vara impulsiv

impulsköp
Ordklass substantiv
oöverlagt inköp

imruta
Ordklass substantiv
glas avsett att sättas in i vindruta på bil för att förhindra imbildning

imrör
Ordklass substantiv
utsugningskanal för luft från kök, tvättstuga e.d.

i mångt och mycket
Frasklass prepositionsfras
i många avseenden

in
Ordklass adverb
till det inre av något
även med ren riktningsbetydelse (till något som egentligen inte har något inre)
med befintlighetsbetydelse, speciellt: inne
speciellt även: inåt
även med försvagad rumsbetydelse och överfört
även speciellt med tidsbetydelse
till färdigt resultat av den verksamhet som anges av verbet (ibland endast för att understryka att handlingen lett till resultat)
som ersättning för något som förlorats i annat sammanhang
in
Ordklass preposition
i latinska fraser: i

in absurdum
intill det orimliga

inackordera
Ordklass verb
skaffa någon permanent kost och logi i någon annans bostad e.d.

inackordering
Ordklass substantiv
permanent kost och logi i någons bostad e.d.
person som bor inackorderad

inadekvat
Ordklass adjektiv
som inte svarar mot situationens krav
något allmännare: oriktig

inadvertens
Ordklass substantiv
mindre fel orsakat av förbiseende Bruklighet formellt

inaktiv
Ordklass adjektiv
inte verksam (särskilt om person)

inaktivitet
Ordklass substantiv
overksamhet

inaktuell
Ordklass adjektiv
som inte längre gäller eller tilldrar sig uppmärksamhet vid det givna tillfället

inalles
Ordklass adverb
sammanlagt

inandas
Ordklass verb
dra in luft i lungorna

inandning
Ordklass substantiv
det att dra in luft i lungorna
även om enskilt (halvt) andetag

inarbeta
Ordklass verb
knåda in
även allmännare
arbeta extra för att ersätta bortfall av förlorad arbetstid
i efterhand få att ingå som del av
speciellt i affärssammanhnag

inauguration
Ordklass substantiv
högtidlig invigning, speciellt till ämbete e.d.

inaugurera
Ordklass verb
högtidligt inviga, speciellt till ämbete

inavel
Ordklass substantiv
fortplantning mellan närbesläktade individer
bildligt, särskilt: inbördes beundran i små slutna grupper

inavlad
Ordklass adjektiv
som uppkommit genom inavel

inbaka
Ordklass verb
arbeta in vid bakning

inbegrepp
Ordklass substantiv
det att något inbegrips Bruklighet mindre brukligt
koncentrerat sammanfattande uttryck för någon företeelse e.d.

inbegripa
Ordklass verb
låta ingå i viss helhet
i perfekt particip ibland som ett slags preposition

inbegripen
Ordklass adjektiv
särskilt: ivrigt syselsatt, ofta med någon intellektuell aktivitet

inberäkna
Ordklass verb
med med vid uträkning

inbespara
Ordklass verb
lyckas undvika att ge ut (visst större belopp e.d.)

inbesparing
Ordklass substantiv
inskärnkning av utgifter
även om det sparade beloppet e.d.

inbetalning
Ordklass substantiv
betalning av avgift genom insättning på konto eller genom annan indirekt överföring
även om det betalda beloppet

inbetalningskort
Ordklass substantiv
mindre, färdigtryckt blankett att användas vid inbetalning via posten (särskilt om postgiroblankett)

inbilla
Ordklass verb
få någon att tro något som saknar grund
ofta relexivt: felaktigt föreställa sig
ibland även neutralt: föreställa sig

inbillning
Ordklass substantiv
felaktig föreställning som saknar underlag i verkligheten

inbillningsfoster
Ordklass substantiv
produkt av inbillning

inbillningssjuk
Ordklass adjektiv
som felaktigt tror sig vara sjuk

inbilsk
Ordklass adjektiv
som felaktigt tror sig ha framgång eller vara framstående, speciellt beträffande popularitet e.d.
även om handling o.d.

inbiten
Ordklass adjektiv
som knappast kan upphöra med viss vana e.d.

inbjuda
Ordklass verb
erbjuda någon att komma som gäst
ibland försvagat (med prepositionen till): föreslå
speciellt: erbjuda möjlighet
överfört: locka, festa

inbjudan
Ordklass substantiv
erbjudande att komma till tillställning e.d.
ofta något utvidgat

inbjudande
Ordklass adjektiv
särskilt: som lockar till avnjutande

inbjudning
Ordklass substantiv
inbjudan

inbjudningskort
Ordklass substantiv
kort med skriftlig inbjudan

inbjudningsskrift
Ordklass substantiv
vetenskaplig skrift i anslutning till akademisk högtidlighet e.d.

inblandad
Ordklass adjektiv
som kommit att ingå i visst sammanhang (ofta något obehagligt e.d.)

inblandning
Ordklass substantiv
särskilt: obehörig medverkan i annans angelägenheter

inblick
Ordklass substantiv
möjlighet till direkt studium (ofta av något som inte utan vidare är tillgängligt)
om resultatet av studiet: uppfattning, kunskap

inbokning
Ordklass substantiv
förhandsbeställning

inbringa
Ordklass verb
ge i ekonomiskt utbyte
utvidgat: förskaffa

inbringande
Ordklass adjektiv
som ger gott ekonomiskt utbyte

inbromsning
Ordklass substantiv
hastig minskning av fart, ofta till stillastående

inbrott
Ordklass substantiv
olovligt inträngande i lokal i syfte att stjäla
i några uttryck: början

inbrottstjuv
Ordklass substantiv
person som begått inbrott

inbrytning
Ordklass substantiv
militärt inträngande
ofta överfört

inbunden
Ordklass adjektiv
försedd med pärmar (om bok)
obenägen att yttra sig, särskilt om sig själv

inbyggare
Ordklass substantiv
invånare, särskilt i nybyggt område

inbyggd
Ordklass adjektiv
infogad i det inre av något
abstrakt: som utgör en nödvändig del eller följd av något

inbyte
Ordklass substantiv
det att ta emot något som delersättning vid köp e.d.

inbäddad
Ordklass adjektiv
särskilt: helt omgiven av något mjukt
även utvidgat

inbördes
Ordklass adjektiv
som sker ömsesidigt mellan medlemmarna inom en grupp

inbördeskrig
Ordklass substantiv
krig mellan olika grupper inom en och sama nation

inbördes testamente
Frasklass nominalfras
gemensamt testamente för två eller flera personer till förmån för de efterlevande (upprättat t.ex. av äkta makar)

incest
Ordklass substantiv
olovligt sexuellt umgänge mellan nära besläktade personer (d.v.s. i Sverige mellan helsyskon, mellan förälder och barn eller mellan förälder och avkomling till ett av förälderns barn)

incestuös
Ordklass adjektiv
som innebär incest

incheckning
Ordklass substantiv
det att visa biljett och lämna bagage före påstigning av flygplan
det att skriva in sig på hotell o.d.

incidens
Ordklass substantiv
frekvens (t.ex. av sjukdomsfall under en viss period)

incident
Ordklass substantiv
oväntad, störande händelse, vanligen inte alltför allvarlig

incitament
Ordklass substantiv
omständighet som stimulerar till viss verksamhet Bruklighet speciellt som psyologisk term

in corpore
med fulltalig representation (såsom kår e.d.)

indata
Ordklass substantiv
data som matas in i en dator för bearbetning

indefinit
Ordklass adjektiv
som inte syftar på någon bestämd person eller sak Bruklighet språkvetenskap

indela
Ordklass verb
upprätta naturliga delar eller undergrupper av någon helhet

indelning
Ordklass substantiv
upprättande av naturliga delar eller undergrupper
även om totaliteten av undergrupperna

indelningsgrund
Ordklass substantiv
princip för indelning

indelningsverk
Ordklass substantiv
militär organisation grundad på uttagning av ett begränsat antal soldater som underhölls av ett antal hushåll (i Sverige från 1600-talet till införandet av allmän värnplikt 1901) Bruklighet historiskt

indelt
Ordklass adjektiv
som har att göra med indelningsverket Bruklighet historiskt

independent
Ordklass substantiv
medlem av oberoende grupp, som vanligen är i opposition till etablerade institutioner o.d. (speciellt om vissa konstnärsgrupper)

index
Ordklass substantiv
kortfattad förteckning över huvudpunkter i större material (särskilt för underlättande av mer avancerad informationssökning)
speciellt förr om romersk-katolska kyrkans lista över förbjudna böcker
ofta i sammansättningar: tal som anger karakteristisk egenskap för visst ämne e.d.
även om nedsänkt siffra e.d. som fogas till bokstav för att skilja den från andra bokstäver av samma slag
ofta i sammansättningar: tal som sätts i relation till ett grundtal för att möjliggöra statistiska jämförelser, särskilt i tiden och vanligen med grundtalet 1 eller 100
avläsningsmärke vid skala

indexaktie
Ordklass substantiv
typ av aktie vars utdelning är knuten till penningvärdet och stiger i takt med inflationen

indexavtal
Ordklass substantiv
ekonomiskt avtal som tar hänsyn till penningvärdets förändring

indexera
Ordklass verb
förse med index eller visst indextal

indexlån
Ordklass substantiv
typ av lån som är knutet till penningvärdet, så att lånesumman räknas upp i takt med inflationen

indexreglera
Ordklass verb
anpassa penningbelopp efter penningvärdets förändring, så att penningbeloppets värde i realiteten bli oförändrat

indian
Ordklass substantiv
mansperson tilhörande Amerikas urbefolkning
i plural ofta om sådana personer oavsett kön
särskilt förr ofta förekommande i romatiserad form i barn- och ungdomslitteratur i Europa

indianhövding
Ordklass substantiv
ledare för indianstam

indiankrasse
Ordklass substantiv
en prydnadsväxt med stora, sköldlika blad och lysande blommor

indianliv
Ordklass substantiv
särskilt: friluftsliv, vanligen över längre period

indianreservat
Ordklass substantiv
område särskilt anvisat för indianer, som själva eller vars förfäder vanligen fördrivits från sina usrpungliga boplatser (särskilt i USA)

indiansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med indianer

indianska
Ordklass substantiv
indiankvinna

indiansommar
Ordklass substantiv
period av varma och klara höstdagar

indianstam
Ordklass substantiv
större sammanhållen grupp indianer med gemensam kultur o.d.

indiantjut
Ordklass substantiv
särskilt: vilt tjut

indicera
Ordklass verb
utgöra tecken på
påvisa förekomst av
i medicinska sammanhang även: motivera

indicium
Ordklass substantiv
omständighet som styrker förmodan eller misstankar utan att utgöra bindande bevis, speciellt i samband med rättegång Bruklighet juridik

indier
Ordklass substantiv
mansperson från Indien
i plural ofta om personer från Indien oavsett kön

indifferens
Ordklass substantiv
det att vara indifferent

indifferent
Ordklass adjektiv
som inte visar något intresse (om person, handling e.d.)
överfört, speciellt om gas: obenägen att ingå i kemiska föreningar Bruklighet något föråldrat
speciellt även ekologi om organism: som är relativt okänslig för variation i en viss miljöfaktor, t.ex. surhetsgraden

indigenatsrätt
Ordklass substantiv
infödd persons rätt till företräde vid tjänstetillsättning på hemorten, särskilt för präster Bruklighet historiskt

indigestion
Ordklass substantiv
lättare rubbnig i matsmätningen

indignation
Ordklass substantiv
vrede orsakad av något som upplevs som en oförrätt eller ett övergrepp

indignationslitteratur
Ordklass substantiv
litteratur som engagerat kritiserar missförhållanden

indignerad
Ordklass adjektiv
som känner indignation
även om handling o.d.

indigneras
Ordklass verb
bli indignerad Bruklighet mindre brukligt

indigo
Ordklass substantiv
ett mörkblått färgämne (ursprungligen erhållet från vissa växter, t.ex. vejde; numera mest syntetiskt)

indikation
Ordklass substantiv
omständighet som tyder på visst förhållande, viss förekomst e.d.
förhållande som utgör skäl för viss medicinsk åtgärd

indikativ
Ordklass substantiv
verbform som uttrycker att verbhandlingen är verklig (den vanliga typen av modus i svenskan)
indikativ
Ordklass adjektiv
som uttrycker att verbhandlingen är verklig

indikator
Ordklass substantiv
ämne som indirekt påvisar förekomst eller tillstånd av något (speciellt om ämne som utvisar surhetsgrad)
även om vissa mätinstrument
utvidgat: omständighet som tyder på något

indikera
Ordklass verb
utgöra tecken på
påvisa förekomst av
i medicinska sammanhang även: motivera

indikering
Ordklass substantiv
särskilt: påvisande av stridsgas eller radiokativt stoff i luften eller på marken Bruklighet militärväsen

indirekt
Ordklass adjektiv
som sker eller förbinds med något via mellanled, ofta extra tankeled e.d.

indirekt anföring
Frasklass nominalfras
i referatform återgivet yttrande, t.ex. med hjälp av en att-sats, som i meningen: "Hon sade att jag var snäll"

indirekt skatt
Frasklass nominalfras
skatt som läggs på varor eller tjänster

indirekt val
Frasklass nominalfras
val där de röstberättigade väljer sina representatner genom ombud

indisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Indien

indiska
Ordklass substantiv
indisk kvinna

indiskret
Ordklass adjektiv
som gör olämpliga avslöjanden eller är alltför närgånget uppriktig
även om handling o.d.

indiskretion
Ordklass substantiv
det att handla indiskret
även om enstaka taktlös handling, avslöjande e.d.

indisponerad
Ordklass adjektiv
som för tillfället är i dålig form (ofta med tanke på viss uppgift)
ibland något förskönande: lätt sjuk
ibland även: som inte har lust till viss aktivitet e.d.

indisponibel
Ordklass adjektiv
inte tillgänglig Bruklighet något formellt

indisposition
Ordklass substantiv
tillfällig nedsättning av prestationsförmåga

indium
Ordklass substantiv
en silverglänsande, sällsynt metall

individ
Ordklass substantiv
enskild varelse (särskilt om person, ofta i motsats till någon grupp)
ibland för att uttrycka negativ värdering
även om enskild typ av växt eller djur
i tekniska sammanhang utvidgat: enskilt exemplar (särskilt av produkt som serietillverkats)

individrelaterad
Ordklass adjektiv
som innebär att uppnådda prestationer jämförs med andras prestationer (särskilt i skolsammanhang)

individualisera
Ordklass verb
utforma med tanke på varje enskild individ (särskilt med avseende på undervisning e.d.)

individualism
Ordklass substantiv
åskådning som betonar den enskildes rätt gentemot gruppens krav, särskilt gentemot samhällets krav

individualist
Ordklass substantiv
person som lever och handlar oberoende av omgivningens krav

individualistisk
Ordklass adjektiv
som uttrycker individualism

individualitet
Ordklass substantiv
personlig särart
ibland överfört

individualprevention
Ordklass substantiv
ett straffs funktion att avhålla den straffade från att begå nya brott (enligt juridisk teori)

individualpsykologi
Ordklass substantiv
gren av psykologin som studerar den enskilda människans själsliv (särskilt om en gren av psykoanalysen)

individuell
Ordklass adjektiv
som gäller enskilda varelser, särskilt människor (ofta tillhörande viss grupp men beraktade en i sänder)
ibland med opersonlig konstruktion och med antydan om stor variation mellan olika individer Bruklighet något vardagligt
utvidgat: enskild

indoeuropé
Ordklass substantiv
person tillhörande något forntida indoeuropeiskt folkslag

indoeuropeisk
Ordklass adjektiv
som tillhör den dominerande språkgruppen i Europa och västra Asien

indoiransk
Ordklass adjektiv
som utgör eller tillhör den familj av indoeuropeiska språk som talas i Indien och Iran m.fl. angränsande länder

indokinesisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Inodkina (d.v.s. det koloniala Vietnamn, Laos och Kambodja) Bruklighet historiskt

indoktrinera
Ordklass verb
utsätta för ensidig och ständig intellektuell påverkan, vanligen i syfte att bibringa vederbörande någon önskvärd åskådning e.d.

indoktrinering
Ordklass substantiv
ensidig och ständig intellektuell påverkan, ofta indirekt

indolens
Ordklass substantiv
lojhet och oföretagsamhet

indolent
Ordklass adjektiv
som visar indolens (om person, handling e.d.)

indolog
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt indologi

indologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om indiskt språk och indisk kultur, ofta i ett historiskt perspektiv

indones
Ordklass substantiv
mansperson från Indonesien
i plural ofta om personer från Indonesien oavsett kön

indonesisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Indonesien

indonesiska
Ordklass substantiv
kvinna från Indonesien

indra
Ordklass verb
upphäva giltighet för
upphöra att ge ekonomiska förutsättningar för

indrag
Ordklass substantiv
inflyttning av vänstermarginal i tryckt text, t.ex. vid början av nytt stycke

indraga
Ordklass verb
upphäva giltighet för
upphöra att ge ekonomiska förutsättningar för

indragning
Ordklass substantiv
det att dra in något

indriva
Ordklass verb
framtvinga betalning av skuld e.d., ofta med juridiska medel

indrivning
Ordklass substantiv
framtvingande av betalning, ofta med juridiska medel

indräktig
Ordklass adjektiv
inbringande Bruklighet ålderdomligt

inducera
Ordklass verb
framkalla elektrisk spänning genom induktion

induktans
Ordklass substantiv
mått på förmåga hos elektrisk spole att motverka ändringar i strömstyrkan tack vare det magnetiska fält som bildas runt spolen

induktion
Ordklass substantiv
tankemetod varigenom man når fram till allmänna principer från enskilda iakttagelser
alstring av elektrisk spänning i en ledning genom ändring av omgivande magnetfält

induktionsapparat
Ordklass substantiv
elektrisk apparat för alstring av höga spänningar

induktiv
Ordklass adjektiv
som bygger på induktion (om renomemang, slutledningar o.d.)

induktor
Ordklass substantiv
elektrisk anordning med en spole som motverkar växelström (används inom kraft- och teletekniken)
i sammansättningar även: induktionsapparat

indunsta
Ordklass verb
åstadkomma indunstning av lösning
genomgå indunstning (om lösning)

indunstning
Ordklass substantiv
ökning av en lösnings oncentration genom avdunstning av lösningsmedlet Bruklighet fysik, kemi

industri
Ordklass substantiv
näringsgren som bygger på tillverkning och förädling i större skala, vanligen med maskiner e.d.
även om enskild anläggning för detta
utvidgat: verksamhet som bedrivs i stor skala

industriaktie
Ordklass substantiv
aktie i industriföretag

industrialisera
Ordklass verb
överföra den ekonomiska tyngdpunkten från jordbruk och hantverk till industri (i något land, område e.d.)

industrialisering
Ordklass substantiv
det att industrialisera eller industrialiseras

industrialism
Ordklass substantiv
process varvid den ekonomiska tyngdpunkten övergår från hantverk och jordbruk till industri inom ett större område (särskilt om denna process i norra och västra Europa samt Nordamerika under 1800-talet)
om resultatet: produktionsordning grundad på industri

industriell
Ordklass adjektiv
som har att göra med industri

industriförbund
Ordklass substantiv
central organisation för främjande av industrigrenarnas gemensamma intressen

industriland
Ordklass substantiv
land med väl utvecklad industri

industriområde
Ordklass substantiv
område med koncentration av industrier, särskilt i tätort (i motsats till bostadsområde)

industriprodukt
Ordklass substantiv
föremål som framställts industriellt

industrirobot
Ordklass substantiv
människoliknande maskin som kan utföra industriellt arbete som förr krävde mänskliga arbetsinsatser

industrisemester
Ordklass substantiv
period under vilken de flesta industriarbetare har semester (i stort sett sammanfallande med juli månad)

industrispionage
Ordklass substantiv
spionage som är riktad mot en industri i syfte att komma över fabrikationshemligheter o.d.

ineffektiv
Ordklass adjektiv
som når alltför dåliga resultat i förhållande till resurser och möjligheter
speciellt i bollspel: som har svårt att göra mål

in emot
Ordklass preposition
i det närmaste (särskilt vid angivande av större antal)

inemot
Ordklass preposition
i det närmaste (särskilt vid angivande av större antal)

inert
Ordklass adjektiv
obenägen att ingå i kemiska föreningar

inexakt
Ordklass adjektiv
inte tillräckligt noggrann

in extenso
oförkortat

infall
Ordklass substantiv
plötslig idé eller tanke som inte utgör resultat av tidigare tankearbete
plötsligt fientligt inträngande i ett land

infalla
Ordklass verb
tidsmässigt vara förlagd till viss tidpunkt, på viss veckodag e.d.
skjuta in yttrande som kortare bidrag till samtal, ibland under en paus i någon annans yttrande
tränga in (speciellt om militär styrka e.d.)
speciellt även om ljusstrålar

infallen
Ordklass adjektiv
starkt avmagrad, särskilt i ansiktet

infallsrik
Ordklass adjektiv
som ofta får värdefulla infall

infallsvinkel
Ordklass substantiv
vinkeln mellan en ljusstråle som faller in mot en yta och en linje som är vikelrät mot ytan (särskilt vid ljusbrytning och reflexion)
sätt att angripa problem eller att presentera fakta e.d.

infam
Ordklass adjektiv
som endast styrs av önskan att skada (om person, handling o.d.)
ibland försvagat: irriterande noggrann

infami
Ordklass substantiv
skändligt beteende eller yttrande
vanära Bruklighet ålderdomligt

infant
Ordklass substantiv
titel för son till kungaparet i det gamla Spanien och Portugal

infanteri
Ordklass substantiv
truppslag som strider till fots (det dominerande truppsalget i de flesta arméer)

infanterist
Ordklass substantiv
soldat som tillhör infanteriet (vanligen om menig eller lägre befäl)

infantil
Ordklass adjektiv
själsligt omogen (om person, handing e.d.)

infantilisera
Ordklass verb
göra infantil eller infantilare

infantilism
Ordklass substantiv
kvarstannande på småbarnsstadiet i psykiskt avseende (beträffande beteende o.d. men inte nödvändigtvis beträffande intellektuella färdigheter)

infantinna
Ordklass substantiv
titel för dotter till kungaparet i det gamla Spanien och Portugal

infarkt
Ordklass substantiv
sjuklig vävnadsförändring orsakad av avbruten blodtillförsel, särskilt genom blodpropp (speciellt om hjärtinfarkt)
någon gång bildligt om störning eller stopp i ett flöde

infart
Ordklass substantiv
sträcka som utgör övergång från större till mer lokala kommunikationsleder eller uppställningsplats e.d. (både till lands och till sjöss)

infartsled
Ordklass substantiv
markerad farled i hamninlopp

infartsparkering
Ordklass substantiv
det att parkera bil vid infarten till en stad för vidare färd till centrum med kollektiva färdmedel
även om platsen för sådan parkering

infartsport
Ordklass substantiv
inkörsport

infartsränna
Ordklass substantiv
trång farled in till hamn (speciellt om isfri farled)

infatta
Ordklass verb
förse med infattning

infattning
Ordklass substantiv
anordning som delvis onsluter något för att hålla fast det vid en större helhet (särskilt kring större, självständiga konstruktionsdetaljer)
speciellt även om prydande omslutning på smycke e.d.

infektera
Ordklass verb
åstadkomma infektion hos
överfört: göra olustig och konfliktfylld

infektion
Ordklass substantiv
inträngande av sjukdomsframkallande och smittsamt ämne i organism, livsmedel etc.
även om verkningarna av detta

infektionshärd
Ordklass substantiv
centrum varifrån infektion utbreder sig i organism, miljö e.d.

infektionssjukdom
Ordklass substantiv
sjukdom uppkommen genom infektion

infektiös
Ordklass adjektiv
smittsam

infernalisk
Ordklass adjektiv
mycket svår att stå ut med
speciellt då bakomliggande ond vilja förutsätts
allmänt försätrkande: oerhörd

inferno
Ordklass substantiv
olidligt plågsam tillvaro
ibland som namn på helvetet

infertil
Ordklass adjektiv
som saknar förmåga till fortplantning

infiltration
Ordklass substantiv
omärkligt eller gradvis inträngande av främmande element, speciellt i organism men även allmännare
ofta överfört om sådant inträngande i organisation e.d. i syfte att vålla skada, spionera e.d.

infiltratör
Ordklass substantiv
person som försöker infiltrera organisation e.d.

infiltrera
Ordklass verb
omärkligt eller gradvis tränga in i något ämne, speciellt organism
ofta med avseende på organisation e.d.: nästla sig in i

infinit
Ordklass adjektiv
som inte ensam kan utgöra predikat i en sats
allmännare: obestämd

infinitiv
Ordklass substantiv
en grundläggande verbform som i svenskan kan föregås av ordet "att" och kombineras med vissa andra verb (hjälpverb) och som är uppslagsform i de flesta ordböcker

infinitivmärke
Ordklass substantiv
ett bindeord som ofta står framför verb i infinitiv

infinna sig
Frasklass verbfras
planenligt anlända för att närvara vid möte e.d. (vanligen enligt överenskommelse, order e.d.)
överfört om sinnestillstånd o.d.: börja bli märkbar

infix
Ordklass substantiv
betydelsebärande orddel av affixtyp som placeras inne i ordstam i vissa språk (dock inte svenska)

inflammation
Ordklass substantiv
kroppslig reaktion mot skadlig inverkan, som yttrar sig som rodnad, värmeökning, ömhet e.d.
i allmänspråket vanligen med tanke på själva retningen e.d.

inflammationshärd
Ordklass substantiv
centrum för inflammation

inflammatorisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med inflammation

inflammera
Ordklass verb
framkalla inflammation i
överfört: framkalla bitterhet hos

inflatera
Ordklass verb
åstadkomma inflation i syfte att bli kvitt en skuld e.d.

inflation
Ordklass substantiv
ekonomisk utveckling som yttrar sig i fortlöpande almän höjning av prisnivån och därmed försämring av penningsvärdet
överfört i fråga om något som förekommer ofta och därför minskar i värde, slagkraft e.d.

inflationistisk
Ordklass adjektiv
som leder till inflation

inflationsdrivande
Ordklass adjektiv
som leder till ökad inflation

inflationsskydd
Ordklass substantiv
skydd mot standardsänkning genom inflation för löntagare m.fl.

inflationsspiral
Ordklass substantiv
prishöjande utveckling som påskyndas genom krav på kompensation som själva verkar ytterligare prishöjande

inflationstakt
Ordklass substantiv
hastighet med vilken inflationen förändras uppåt eller (ibland) nedåt

inflatorisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med inflation

inflicka
Ordklass verb
skjuta in yttrande eller text, ofta som avbrott i sammahanget

inflika
Ordklass verb
skjuta in yttrande eller text, ofta som avbrott i sammahanget

influens
Ordklass substantiv
påverkande faktor, ofta intellektuell e.d. och mer eller mindre indirekt
påverkan från magentiskt eller elektriskt laddat föremål på annat föremål, som vanligen inte är i direkt kontakt med kontakt med det påverkande föremålet

influensa
Ordklass substantiv
en smittsam virussjukdom med hög feber och vanligen muskelvärk eller huvudvärk

influensmaskin
Ordklass substantiv
apparat för alstring av elektricitet genom influens Bruklighet historiskt

influera
Ordklass verb
utöva nadlig påverkan på någon eller något, ofta omedvetet

inflygning
Ordklass substantiv
flygning in över främmande område, särskilt i militärt syfte
flygning in över landningsområde åtföljd av landning
intrimning av flygplan

inflyta
Ordklass verb
planenligt nå viss mottagare

inflytande
Ordklass substantiv
permanent möjlighet att påverka viss utvekcling e.d.
mer tillfälligt: påverkan

inflytelse
Ordklass substantiv
påverkande omständighet

inflytelserik
Ordklass adjektiv
som har stort inflytande

inflytta
Ordklass verb
komma till ny plats eller ny bostad för att bosätta sig

inflyttning
Ordklass substantiv
bosättning på ny plats eller i ny bostad

infläta
Ordklass verb
binda eller sno i en fläta eller på annat sätt
ofta överfört: omärkligt infoga

inflöde
Ordklass substantiv
det att komma in i oavbruten följd och ganska stor mängd i ett område, land etc.
speciellt om ställe för strömmande av vatten

infoga
Ordklass verb
inpassa som del av

infordra
Ordklass verb
uppmana att lämna in

informant
Ordklass substantiv
person som ger upplysningar om egna språkdrag eler om sin inställning till vissa språkdrag till forskare e.d.

informatik
Ordklass substantiv
vetenskapligt område som avser studier av information och dess behandling i kodad form, speciellt (inskränkt) synonymt med "informationsbehandling" och "databehandling" men även allmännare

information
Ordklass substantiv
meddelad mängd fakta, vanligen av mer eller mindre exakt slag
även om plats e.d. där upplysningar lämnas
även om viss faktamängd som för tillfället har meddelats eller skall meddelas Bruklighet särskilt som term inom databehandling och liknande vetenskaper
inre strutkur som reglerar viss process e.d. (särskilt om cellernas molekylstruktur som bestämmer arvsanlagen

informationsbehandling
Ordklass substantiv
vetenskap som omfattar datateknisk lagring och behandling av större informationsmängder m.m.
även om motsvarande praktiska verksamhet

informationssökning
Ordklass substantiv
särskilt: rationell sökning efter speciell upplysning bland en större mängd fakta, ofta i datalagrad faktamängd

informationsteori
Ordklass substantiv
vetenskap som sysslar med mätning av överförd information och jämförelse mellan olika kommunikationssystem m.m.

informativ
Ordklass adjektiv
som ger nyttig information
ibland för att understryka frånvaro av värderingar o.d.

informator
Ordklass substantiv
manlig lärare som anställts i familj för undervisning av familjens barn Bruklighet mest historiskt

informatör
Ordklass substantiv
person som yreksmässigt lämnar information, ofta om komplicerade sammanhang på ett populärt sätt
ibland även i polisiära sammanhang: uppgiftslämnare

informell
Ordklass adjektiv
som kännetecknas av ett minimum av yttre former, som etikett, konventioner etc.
även om person
speciellt även om vetenskapliga resonemang o.d.: lätt begriplig men inte helt stringent

informera
Ordklass verb
lämna information (ofta på mer eller mindre formellt sätt)

infragrill
Ordklass substantiv
grill där värmeöverföringen till matvarorna sker genom infraröd strålning

infraljud
Ordklass substantiv
ljud med så låg frekvens att det inte kan uppfattas med hörseln men ändå kan ge upphov till kroppsreaktioner

infraröd
Ordklass adjektiv
som ligger just utanför spektrums röda del och därför är osynlig för ögat (om viss typ av strålning, värmestrålning)

infrastruktur
Ordklass substantiv
ekonomiskt bassystem som utgör grunden för ett industrilands försörjning, omfattande fasta anläggningar, transportleder, telesystem, utbildningsväsen m.m.

infravärme
Ordklass substantiv
värme som huvudsakligen överförs genom infraröd strålning från elradiator e.d.

infria
Ordklass verb
förverkliga något som ställts i utsikt av vederbörande själv eller av andra

infrusen
Ordklass adjektiv
fastfrusen
ofta överfört, speciellt om belopp e.d.: som inte kan betalas ut

infusion
Ordklass substantiv
införande av större vätskemängd i kroppen, t.ex. genom dropp Bruklighet medicin
lösning som erhålls genom extraktion av växtdelar med hett vatten

infusionsdjur
Ordklass substantiv
typ av urdjur som har flimmerhår och som förekommer i alla miljöer, frilevande, fastsittande eller parasitiskt, och har rikt varierande kroppsform

infånga
Ordklass verb
hinna upp och ta fast förrymd person, djur e.d.

infödd
Ordklass adjektiv
född på platsen eller i området som anges av sammanhanget
även substantiverat och då ofta vid beskrvning av koloniala förhållanden

inföding
Ordklass substantiv
infödd invånare
speciellt i motsats till vita kolonisatörer o.d.

inför
Ordklass preposition
med närvaro framför någon eller något, vanligen person, institution e.d.
även med riktningsbetydelse
med tidsbetydelse: strax före (ofta med antydan om beredskap e.d.)
även abstraktare

införa
Ordklass verb
leda eller manövrera in i något
speciellt: importera
speciellt även: låta trycka i tidning e.d.
göra bekant med
med annan inriktning: göra känd i och bekant med
börja göra allmänt brukad (med avseende på föremål, metod, vana e.d.)

införliva
Ordklass verb
överta och låta ingå som del av någon redan existerande helhet

införsel
Ordklass substantiv
import
indrivning av fordran genom avdrag på lön e.d. Bruklighet juridik

införskaffa
Ordklass verb
förse sig med

införstådd
Ordklass adjektiv
som gått med på någon överenskommelse e.d.

ingalunda
Ordklass adverb
inte alls

inge
Ordklass verb
formellt lämna eller sända in till myndighet e.d.
fylla någon med viss känsla, tanke e.d.

ingefära
Ordklass substantiv
en krydda med skarp smak av jordstammen på en tropisk kulturväxt

ingefärsdricka
Ordklass substantiv
en dryck med tillsats av citroner och ingefära

ingefärsväxt
Ordklass substantiv
typ av tropisk växt med tjocka jordstammar som är rika på aromatiska ämnen, t.ex. gurkmeja, ingefära och kardemumma

ingen
Ordklass pronomen
inte någon enda
ofta i självständig användning, speciellt om person
speciellt även (i neutrum): ingenting
även med förnekande av egenskap snarare än existens

ingen barnlek
inte lätt att utföra

ingendera
Ordklass pronomen
ingen av de båda eller av större antal

ingen duvunge
inte länge ung
inte lätt att tas med

ingen fara på taket
ta det lugnt Bruklighet vardagligt

ingenium
Ordklass substantiv
skapande begåvning Bruklighet något litterärt

ingenjör
Ordklass substantiv
titel för tekniskt utbildad person som yrkesmässigt sysslar med konstruktioner och beräkningsuppgifter m.m.

ingenjörskonst
Ordklass substantiv
teknisk färdighet eller skicklighet i ingenjörsyrket

ingenjörstrupp
Ordklass substantiv
militär avdelning som utför upgifter av teknisk natur

ingenjörsvetenskapsakademi
Ordklass substantiv
Förkortning IVA
samfund med uppgift att främja teknisk vetenskaplig forskning och att överbrygga klyftorna mellan forskning, eknikutveckling och företagande

ingen ko på isen
ingen särskild brådska eller fara

ingen mans land
område mellan stridslinjer, som ingendera sidan behärskar Bruklighet nominalfras

ingenmansland
Ordklass substantiv
område mellan fientliga linjer, som ingen av de stridande sidorna behärskar
även utvidgat

ingenstans
Ordklass adverb
inte på något enda ställe (vanligne med tämligen konkret betydelse)
även med riktningsbetydelse
överfört: inte till något som helst resultat

ingenstädes
Ordklass adverb
ingenstans Bruklighet högtidligt

ingenting
Ordklass pronomen
inte någonting
även med förnekande av egenskaper snarare än existens

ingen vart
Ordklass adverb
inte till någon plats
inte ur fläcken
särskilt överfört: inte till något som helst resultat

ingenvart
Ordklass adverb
inte till någon plats
inte ur fläcken
särskilt överfört: inte till något som helst resultat

ingen vet var haren har sin gång
Frasklass sats
ingen vet vad som kan inträffa

ingeny
Ordklass substantiv
naiv, oskuldsfull flicka, särskilt som roll i teaterstycke

inget att göra åt
omöjligt att ändra

ingift
Ordklass adjektiv
som genom giftermål kommit in i släkt e.d., ofta med antydan om eknomisk vinning

ingifte
Ordklass substantiv
giftermål mellan medlemmar av samma släkt
giftermål varigenom någon kommer in i en släkt

ingiva
Ordklass verb
formellt lämna eller sända in till myndighet e.d.
fylla någon med viss känsla, tanke e.d.

ingivelse
Ordklass substantiv
plötslig, ny tanke eller impuls, ofta av positivt, skapande slag

ingjuta
Ordklass verb
fylla någon med viss känsla e.d.

inglasa
Ordklass verb
förse med glasskivor, ofta med hela väggar eller tak av glas (som skydd, för ljusinsläpp m.m.)

ingrediens
Ordklass substantiv
beståndsdel, särskilt i produkt vars enskilda delar inte lätt kan påvisas (speciellt i maträtt o.d.)
även i fråga om abstrakta förhållanden

ingredierande
Ordklass adjektiv
ingående som beståndsdel Bruklighet mindre brukligt

ingrepp
Ordklass substantiv
kraftfull åtgärd som leder till märkbar förändring, vanligen konkret (speciellt om medicinsk åtgärd)
även allmännare, ibland med tonvikt på resultatet
även med bibetydelse av intrång eller inblandning

ingress
Ordklass substantiv
inledning till framställning, speciellt till tidningsartikel och då ofta typografiskt markerad, t.ex. med halvfet stil

ingripa
Ordklass verb
aktivt blanda sig i händelseförlopp e.d.
fortlöpande utöva påverkan

ingripande
Ordklass substantiv
kraftfull och beslutsam åtgärd
ingripande
Ordklass adjektiv
som leder till märkbara förändringar, vanligen negativa

ingrodd
Ordklass adjektiv
som trängt in och är svår att avlägsna (om konkreta eller abstrakta företeelser)

ingå
Ordklass verb
förekomma som del av
speciellt: medräknas
i några uttryck: formellt sluta (överenskommelse e.d.)
även utvidgat
komma in (om meddelande e.d.)
även med konstruktionsväxling (om upphovsmannen)
inträda (vanligen bildligt eller om abstrakta företeelser) Bruklighet högtidligt

ingående
Ordklass adjektiv
kvalitativt grundlig
som gäller vid början av räkenskapsår e.d.
som gäller före visst uttag

ingång
Ordklass substantiv
större öppning som man passerar för att komma in i en byggnad eller på ett område (vanligen om port, dörr e.d.)
om motsvarande möjlighet: tillträde
början Bruklighet något högtidligt

ingångsmarsch
Ordklass substantiv
marsch som beledsagar högtidligt inträde, t.ex. i kyrka vid bröllop

ingångspsalm
Ordklass substantiv
psalm som sjungs vid början av en gudstjänst

ingäld
Ordklass substantiv
kronans inkomster Bruklighet ålderdomligt

ingöt
Ordklass substantiv
kanal i en gjutform för ingjutning av smält metall

inhalation
Ordklass substantiv
inandning, särskilt av läkemedel i gasform eller fin droppform

inhalator
Ordklass substantiv
apparat som innehåller finfördelat läkemedel och kan föras upp i näsan för inhalering, ofta genom sprejning

inhalera
Ordklass verb
andas in läkemedel e.d.

inhamn
Ordklass substantiv
hamn utan direkt förbindelse med öppna havet

inhandla
Ordklass verb
köpa in eller köpa hem

inhav
Ordklass substantiv
innanhav

inhemsk
Ordklass adjektiv
som hör till det egna landet

inherent
Ordklass adjektiv
som utgör en nautrlig egenskap hos någon eller något

inhibera
Ordklass verb
formellt låta inställa

inhibitera
Ordklass verb
minska kemisk reaktionshastighet hos ett ämne

inhibition
Ordklass substantiv
belsut i högre juridisk instans att tills vidare inställa verkställigheten av något som beslutats i lägre instans
försvagning av styrkan i en kemisk reaktion
om försvagning av en själslig reaktions styrka: hämning

inhibitor
Ordklass substantiv
ämne som minskar kemisk reaktionshastighet eller motverkar enzymers normala funktion

inhopp
Ordklass substantiv
särskilt: plötsligt ingripande (ibland med antydan om beskäftighet e.d.)
speciellt i lagspel i fråga om insättning av ny spelare

inhoppare
Ordklass substantiv
reservspelare som sätts in mot slutet av match (i vissa lagspel, t.ex. fotboll)

inhuman
Ordklass adjektiv
som kränker grundläggande mänskliga värden (om person, handling e.d.)

inhysa
Ordklass verb
ge tillfällig bostad åt någon
även med avseende på föremål e.d.

inhysing
Ordklass substantiv
person som är inhyst hos någon (vanligen gratis)

inhägna
Ordklass verb
omge med stängsel
även utvidgat

inhägnad
Ordklass substantiv
inhägnat område
även om stängsel e.d. som omger sådant område

inhämta
Ordklass verb
arbeta in förlorad tid e.d.
skaffa sig kunskap, samtycke e.d.

inhösta
Ordklass verb
lyckas få (ofta i stor mängd)
ursprungligen: bärga

in i
inne i
speciellt i vissa kraftuttryck

ini
Ordklass adverb
inne i
speciellt i vissa kraftuttryck

in i det sista
ända till slutet

inifrån
Ordklass adverb
från det inre av något
ofta överfört, speciellt i uttryck för djup förtrogenhet e.d.
inifrån
Ordklass preposition
från det inre av

in igenom
till och genom det inre av något

inigenon
Ordklass preposition
till och genom det inre av något

initial
Ordklass substantiv
första bokstav i ord, särskilt i personnamn
mest i plural: om kombination av begynnelsebokstäverna i någons för- och efternamn
initial
Ordklass adjektiv
mest i sammansättningar: som förekommer i början

initialord
Ordklass substantiv
ord bildat av begynnelsebokstäverna i ett flerordigt uttryck (särskilt om namn på organisationer, utredningar etc.)

initiation
Ordklass substantiv
invigning genom noga fastställd ceremoni till viss värdighet, speciellt manbarhet

initiationsrit
Ordklass substantiv
ceremoni för upptagning i viss gemenskap (i många utomeuropeiska kulturer)

initiativ
Ordklass substantiv
självständigt och beslutsamt handlande som syftar till att starta någon verksamhet
med något ändrad inriktning: övertag genom sötrre initiativkraft
rätt att lägga fram lagförslag

initiativkraft
Ordklass substantiv
förmåga att ta initiativ

initiativrik
Ordklass adjektiv
som har lätt för att ta initiativ
även om handling o.d.

initiativtagare
Ordklass substantiv
person som tagit visst initiativ

initiera
Ordklass verb
se till att sätaa igång viss verksamhet e.d.
inviga till viss värdighet

initierad
Ordklass adjektiv
påfallande väl insatt i något, ofta mer eller mindre fördolt sammanhang
även om handling e.d.

injaga
Ordklass verb
med hotfulla medel framakalla viss, obehaglig känsla

injektera
Ordklass verb
förstärka eller täta jord eller berggrund vid byggnadsarbete, t.ex. med cementbruk e.d.

injektion
Ordklass substantiv
insprutning av läkemedel i flytande form
även om en dos av vätskan
överfört: stimulerande faktor Bruklighet vardagligt

injektor
Ordklass substantiv
rör eller apparat för insprutning av gas eller vätska, särskilt i förbränningsmotor

injicera
Ordklass verb
ge injektion av något

injiciera
Ordklass verb
ge injektion av något

injurie
Ordklass substantiv
ärekränkning Bruklighet juridik

ink
Ordklass substantiv
typ av hudsvulst hos häst eller nötkreatur

inka
Ordklass substantiv
medlem an inkafolket Bruklighet historiskt
i singular särskilt om den enväldige härskaren

inkafolket
Ordklass substantiv
medborgarna i den dominerande statsbildningen i Sydamerika vid spanjorernas ankomst på 1500-talet Bruklighet historiskt

inkaindian
Ordklass substantiv
indian tillhörande inkafolket Bruklighet historiskt

inkalla
Ordklass verb
uppmana eller beordra att inställa sig, speciellt till rättegång eller militärtjänst

inkallelse
Ordklass substantiv
det att inkalla trupper till militärtjänst
även om brev e.d. med inkallelseorder

inkallelseorder
Ordklass substantiv
order om inställelse till militärtjänst
även om brev e.d. med sådan order

inkapabel
Ordklass adjektiv
oduglig (för viss uppgift eller i allmänhet)

inkapsla
Ordklass verb
omsluta med kapsel eller annat hölje
även överfört

inkapsling
Ordklass substantiv
det att inkapsla
även om omslutande anordning

inkariket
Ordklass substantiv
inkafolkets rike fram till början av 1500-talet

inkarnation
Ordklass substantiv
förkroppsligande av abstrakt idé (vanligen så att en person tänks utgöra uttryck för idén)
särskilt om Guds människoblivande enligt kristen tro

inkarnera
Ordklass verb
utgöra inkarnation av

inkassera
Ordklass verb
driva in betalning (ofta med juridiska medel)
utvidgat: lyckas skaffa sig

inkasso
Ordklass substantiv
indrivning eller mottagning av fordran

inkast
Ordklass substantiv
särskilt: omstart av spel genom att en spelare kastar in bollen på planen sedan någon spelare i motståndarlaget förpassat bollen utanför planens långsida (i vissa bollspel, särskilt fotboll)

inkastare
Ordklass substantiv
person som lockar kunder till enklare nöjeslokal, såsom nattklubb, porrklubb o.d. Bruklighet skämtsamt

inkiett
Ordklass adjektiv
ängsligt otålig Bruklighet mindre brukligt

inkl.
Ordklass preposition
förkortning av "inklusive"

inklarera
Ordklass verb
anmäla hemvändande fartyg för tullmyndighet vid ankomst från utrikes hamn

inklination
Ordklass substantiv
känsla av sympati (vanligen för annan person)
vinkeln mellan de jordmagentiska kraftlinjerna och horisontalplanet på viss ort
allmännare: lutningsvinkel

inklinationsnål
Ordklass substantiv
magnetnål som används för bestämning av inklination

inklinera
Ordklass verb
bilda viss inklination

inkludera
Ordklass verb
också låta ingå som del i viss grupp
speciellt i ekonomiska sammanhang: innefatta kostnaderna för

inklusive
Ordklass preposition
också med innefattande av (ofta med antydan av att det innefattade inte självklart ingår i gruppen
speciellt i ekonomiska sammanhang: medräknat i priset

inkoativ
Ordklass substantiv
som uttrycker inträdande av nytt tillstånd (om vissa verb)

inkognito
Ordklass substantiv
hemlighållande av namn och identitet
inkognito
Ordklass adverb
under antaget namn (för försvårande av identifikation)

inkoherent
Ordklass adjektiv
som saknar inre sammanhang (om tankar, tal o.d.) Bruklighet mindre brukligt

inkoka
Ordklass verb
koka för konservering

inkomma
Ordklass verb
komma fram till avsedd mottagare (om försända föremål av olika slag)
med konstruktionsväxling (om avsändaren): skicka in

inkommensurabel
Ordklass adjektiv
som på grund av sin natur inte kan jämföras (om företeelser, speciellt matematiska storheter)

inkompatibel
Ordklass adjektiv
oförenlig, särskilt i fråga om användning, speciellt (inom teknik och databehandling) om maskiner, utrustningsdetaljer, program etc.
speciellt även om termer som inte kan användas samtidigt om samma sak

inkompetens
Ordklass substantiv
brist på personliga förutsättningar för viss uppgift (vanligen i fråga om reella förutsättningar)
ibland även: formell obehörighet

inkompetent
Ordklass adjektiv
som saknar personliga förutsättningar för viss uppgift (i fråga om reella eller formella förutsättningar)
även om handling e.d.

inkomst
Ordklass substantiv
fastställd regelbunden ersättning för stadigvarande arbete
utvidgat: avkastning
ytterligare utvidgat: intäkt

inkomstbortfall
Ordklass substantiv
onormal minskning av inkomst

inkomstbringande
Ordklass adjektiv
som ger ekonomiskt utbyte

inkomstkort
Ordklass substantiv
kort med vilket man kan ta ett spel för att sedan själv få spela ut (i vissa kortspel, särskilt bridge)

inkomstkälla
Ordklass substantiv
något som ger inkomster

inkomstskatt
Ordklass substantiv
skatt som grundas på persons inkomst (i motsats till förmögenhetsskatt och indirekta skatter)

inkomsttaxering
Ordklass substantiv
fastställande av inkomst för beskattning

inkomsttrygghet
Ordklass substantiv
det att den ersättning man får vid sjukdom, arbetslöshet o.d. i normala inkomstlägen är relaterad till inkomsten (d.v.s. den gällande principen i Sverige sedan många år; gradvis dock alltmer urholkad)

inkongruens
Ordklass substantiv
bristande överensstämmelse (speciellt om olikhet i yttre form)

inkongruent
Ordklass adjektiv
som kännetecknas av inkongruens

inkonsekvens
Ordklass substantiv
bristande följdriktighet

inkonsekvent
Ordklass adjektiv
som utmärks av bristande följdriktighet

inkontinens
Ordklass substantiv
oförmåga att hålla avföring eller urin
allmännare: oförmåga att förhindra utsöndring

inkontinent
Ordklass adjektiv
som lider av inkontinens

inkoppla
Ordklass verb
sätta i direkt förbindelse med någon större helhet eller något system (mekaniskt eller elektriskt)
anlita för att utföra viss åtgärd

inkorporera
Ordklass verb
uppta i sig som administrativ del (om myndigheter i område som redan utgör en administrativ enhet)
även utvidgat

inkorrekt
Ordklass adjektiv
oriktig
om uppträdande e.d.: ofin, opassande

inkrustation
Ordklass substantiv
intorkad pålagring, sårskorpa o.d. på vävnader
saltinlagring i vävnader
utfällning av mineraliskt hölje kring fossil
en dekorationsteknik som innebär att ett mönster läggs in i en bottenyta av annan färg eller annat material
även konkret om mönstret, prydnaden etc. som fälls in

inkrustera
Ordklass verb
särskilt: förse med inläggningar

inkråm
Ordklass substantiv
inre, mjukare delar av bröd
innanmäte av fågel

inkräkta
Ordklass verb
otillbörligt breda ut sig över och utnyttja någon annans område
även med avseende på abstrakt område
med något annan inriktning: göra otillbörliga inskränkningar

inkräktare
Ordklass substantiv
person som otillbörligt tagit sig in på annans område
i plural ofta om inträngande armé e.d.

inkräva
Ordklass verb
infordra

inkrökt
Ordklass adjektiv
ensidigt inriktad på egna problem och avstängd från yttre impulser o.d.

inkubation
Ordklass substantiv
utveckling av sjukdom från inträngandet av smittämne till de första sjukdomsyttringarna
inkubationstid

inkubationstid
Ordklass substantiv
tiden mellan inträngandet av smittämne i organismen och de första sjukdomsyttringarna

inkunabel
Ordklass substantiv
bok tryckt under boktryckarkonstens första stadium (d.v.s. från mitten av 1400-talet t.o.m. år 1500)

inkurant
Ordklass adjektiv
ej längre gångbar
speciellt: svårsåld

inkvartera
Ordklass verb
skaffa tillfällig bostad åt

inkvartering
Ordklass substantiv
det att skaffa tillfällig bostad
även om inkvarterad person

inkvisition
Ordklass substantiv
institution inom katolska kyrkan för uppspårande och dömande av kättare under medeltiden och något senare Bruklighet historiskt
även om verksamheten
utvidgat: plågsamt grundlig rannsakning

inkvisitor
Ordklass substantiv
medlem av inkvisitionsdomstol

inkvisitorisk
Ordklass adjektiv
strängt och närgånget rannsakande
speciellt om straffprocessuell ordning som innebär att domstolen aktivt verkar för utrannsakande av sanningen och att den tilltalade inte betraktas som likställd part utan som förhörsobjekt

inkännande
Ordklass substantiv
gradvis uppnådd stark inlevelse
inkännande
Ordklass adjektiv
som utförs med gradvis uppnådd inlevelse

inköp
Ordklass substantiv
det att planmässigt förse sig med något genom köp
även om det köpta

inköpa
Ordklass verb
göra inköp av

inköpare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt gör inköp, särskilt för företags räkning

inköpsavdelning
Ordklass substantiv
avdelning inom företag med uppgift att ombesörja inköp

inköpslista
Ordklass substantiv
minneslista för inköp

inköpspris
Ordklass substantiv
pris som viss återförsäljare betalar vid inköp av vara som sedan skall säljas vidare, oftast till ett högre pris

inkörd
Ordklass adjektiv
särskilt: klar för normal drift efter period av inkörning (om maskin e.d.)
om person: inskolad
överfört: inarbetad och välbekant

inkörning
Ordklass substantiv
särskilt: försiktig användning i begynnelseskede av maskins e.d. drift

inkörningsperiod
Ordklass substantiv
period av inkörning
utvidgat: inskolningsperiod

inkörsport
Ordklass substantiv
port att köra in genom (till område e.d.)
vanligen överfört: första kontakt som kan leda till fördjupning

inlaga
Ordklass substantiv
den inre, häftade delen av inbunden bok (d.v.s. bok minus pärmar)
foremll skrivelse i visst ärende som behandlas av myndighet, särskilt domstol

inlagd
Ordklass adjektiv
särskilt: korttidskonserverad i vatten med socker, ättika, kryddor m.m.
dekorerad genom insättningar av annan färg eller annat material än det dekorerade föremålet

inland
Ordklass substantiv
landområde på visst avstånd från kust

inlandsbana
Ordklass substantiv
järnvägsbana i det inre av landet (särskilt om den nordvästligaste av de stora järnvägslinjerna i Sverige)

inlandsis
Ordklass substantiv
glaciär som täcker ett större landområde, t.ex. om den som täckte större delen av Europa under den senaste istiden och nådde sin största utbredning ungefär 20 000 f.Kr.

inlandsklimat
Ordklass substantiv
klimat med relativt ringa nederbörd samt varma somrar och kalla vintrar

inleda
Ordklass verb
genomföra den första, igångsättande delen av någon verksamhet e.d.
speciellt: hålla anförande som bildar utgångspunkt för diskussion
om företeelse: utgöra början till
styra i viss ny riktning (vanligen bildligt)

inledande
Ordklass adjektiv
som utgör början av något

inledare
Ordklass substantiv
person som håller inledande anförande vid diskussion e.d.

inledning
Ordklass substantiv
inledande del av framställning, händesleförlopp e.d. (sällan av ren tidsperiod)

inledningsvis
Ordklass adverb
till att börja med

inlemma
Ordklass verb
uppta som medlem eller naturlig del av någon redan existerande helhet

inlevelse
Ordklass substantiv
stark känsla av egen närvaro eller eget deltagande, speciellt i litterärt eller musikaliskt verk (ofta intill identifikation)
ibland med tonvikt på yttre uttryck för detta

inlinda
Ordklass verb
vira in
mest överfört: dölja verkligt innehåll

inljud
Ordklass substantiv
språkljud som uppträder inuti ett ord

inlopp
Ordklass substantiv
infartsled till hamn
inflöde
intag för vätska eller gas

inlåna
Ordklass verb
ta emot penningbelopp för utnyttjande mot betalning av ränta (särskilt om bank e.d.)
överfört med avseende på abstrakta företeelser, särskilt ord: överta och använda i nytt sammanhang

inlåning
Ordklass substantiv
banks mottagande av penningsbelopp som tillfälligt fåt utnyttjas mot betalning av ränta
även mer abstrakt, speciellt i fråga om ord

inlåningsränta
Ordklass substantiv
ränta som bank betalar på inlånade penningsbelopp

inlåta sig
Frasklass verbfras
börja befatta sig med
med avseende på person, ofta något nedsättande: börja ha umgänge med någon

inlägg
Ordklass substantiv
lös, inlagd detalj i föremål e.d., t.ex. för att reglera föremålets mått
yttrande som utgör bidrag till formell diskussion
även om liknande skriftligt bidrag till diskussion
luftpassning mot centrum av fotbollsplan från endera flygeln

inlägga
Ordklass verb
ge uttryck för
speciellt: formellt meddela
tolka in
låta ingå som verkande kraft

inlägga förtjänst om
Frasklass verbfras
förtjänstfullt arbeta för

inlägga stora förtjänster om något
Frasklass verbfras
förtjänstfullt verka för något Bruklighet något formellt

inläggning
Ordklass substantiv
särskilt: uppsättning inlagda bitar, t.ex. som prydnad
inlagd matvara
även om den konserverande vätskan

inläkning
Ordklass substantiv
det att genom läkning införlivas i kroppen (i fråga om vävnad, främmande kropp e.d.)

inlämna
Ordklass verb
lämna för behandling eller förvaring, särskilt med avseende på skrivelse e.d.

inlämning
Ordklass substantiv
det att lämna in något för behandling, förvaring e.d.
även om ställe där något lämnas in

inländsk
Ordklass adjektiv
som hör till det egna landet

inlära
Ordklass verb
grundlig lära in

inlärning
Ordklass substantiv
aktivt tillägnande av viss kunskap eller färdighet

inlärningsplatå
Ordklass substantiv
period under vilken ingen kunskaps- eller färdighetsförbättring sker trots försök till inlärning

inlärningsstudio
Ordklass substantiv
språklaboratorium

inläsning
Ordklass substantiv
koncentrerad inlärning av visst kunskapsstoff
överföring av material till datamaskinell kod för lagring och behandling i dator

inläst
Ordklass adjektiv
förtrogen med något genom studier

inlöpa
Ordklass verb
kontinuerligt komma in (särskilt om meddelande e.d.)
speciellt om fartyg: ankomma till hamn

inlösa
Ordklass verb
återfå eller få ut bundet värde genom att lämna annat värde i utbyte

in manu
personligen till handa

inmarsch
Ordklass substantiv
ankomst genom marsch (vanligen av trupper)
ofta mer eller mindre bildligt: invasion

inmatning
Ordklass substantiv
gradvis införande i maskin för bearbetning, speciellt av data i dator

in medias res
omedelbart in i ämnet utan inledning e.d. (ofta som stilistisk finess i skönlitteratur)
ibland i substantivisk användning

in memoriam
till minne (av en död)

inmundiga
Ordklass verb
inta föda Bruklighet vardagligt eller skämtsamt

inmuta
Ordklass verb
säkra ensamrätt till bearbetning av visst område, särskilt mineralfyndighet
även med avseende på abstrakta områden

inmutning
Ordklass substantiv
säkrande av ensamrätt till bearbetning av visst område, särskilt mineralfyndighet
även om området
även överfört

inmänga
Ordklass verb
blanda in
även med avseende på abstrakta förhållanden

inmönstra
Ordklass verb
registrera någon för inryckning till värnplikt eller anställning som sjöman
inskrivas i samband med inryckning till värnplikt eller anställning som sjöman

inmönstring
Ordklass substantiv
det att inmönstra

innan
Ordklass adverb
i vissa uttryck: på insidan
ofta i fråga om abstrakta förhållanden
med ett läge i i tiden omedelbart före den angivna tidpunkten, händelsen etc.
innan
Ordklass preposition
i vissa uttryck: före Bruklighet vardagligt
innan
Ordklass konjunktion
före den tidpunkt då

innandöme
Ordklass substantiv
inre delar av något, vanligen något stort och inte massivt

innanför
Ordklass adverb
på inre sidan av något
innanför
Ordklass preposition
på inre sidan av något (beträffande delområdet närmast avgränsningen)
även med riktningsbetydelse

innanhav
Ordklass substantiv
hav som förbinds med angränsande större hav endast genom ett sund

innanlår
Ordklass substantiv
särskilt: kött från insdian av låret på nötkreatur (som styckningsdel)

innanläsning
Ordklass substantiv
uppläsning av skriven text (särskilt i motsats till friare muntlig framställning)

innan man hinner säga flaska
mycket snabbt, innan man hinner säga något alls

innanmäte
Ordklass substantiv
inre delar (särskilt om inälvot i slaktat djur men även allmännare)

innantill
Ordklass adverb
invändigt Bruklighet något ålderdomligt
direkt ur bok eller manuskript
ibland mer eller mindre bildligt, med tonvikt på förståelse av innehållet

in natura
i annat värde än pengar (vanligen mat och husrum)

inne
Ordklass adjektiv
för tillfället populär i tongivande kretsar
inne
Ordklass adverb
i det inre av något
med försvagad rumsbetydelse, speciellt: i tillgänglighet (i affär e.d.)
speciellt även: i tur att spela ut (i kortspel)
speciellt även: i mål (vid täving e.d.)
även överfört
i några uttryck: med intellektuell kontroll över något
hunnen till rätt läge (i fråga om tidsförhållanden, ofta med antydan om föregående väntan)

innebandy
Ordklass substantiv
ett bandyliknande lagspel inomhus med liten plastboll och krökta klubbor (i tävlingssammanhang utövat på bana med sarg)

inneboende
Ordklass substantiv
person som hyr viss del av någon annans bostad
inneboende
Ordklass adjektiv
inackorderad
som utgör naturlig del av personlighet, system e.d.

innebruk
Ordklass substantiv
användning inomhus

innebrännas
Ordklass verb
omkomma i brinnande byggnad

innebyggare
Ordklass substantiv
inbyggare

innebära
Ordklass verb
ha som innebörd
utvidgat: ha till följd

innebörd
Ordklass substantiv
egentlig betydelse eller mening hos yttrande e.d. (ibland i kontrast till den omedelbart iögonfallande betydelsen)
även med bibetydelse av tänkbar följd

innefatta
Ordklass verb
ha som ingående del
speciellt i ekonomiska sammanhang: täcka
om person: låta ingå som del

innefolket
Ordklass substantiv
de människor som tillhör de tongivande kretsarna och gärna deltar i det mondäna nöjeslivet Bruklighet vardagligt

innegrej
Ordklass substantiv
för tillfället populär sak eller företeelse Bruklighet vardagligt

inneha
Ordklass verb
vara i besittning av något större värde (konkret eller abstrakt)
speciellt: vara anställd på viss tjänst

innehav
Ordklass substantiv
faktiskt förfogande
även om det ägda

innehava
Ordklass verb
vara i besittning av något större värde (konkret eller abstrakt)
speciellt: vara anställd på viss tjänst

innehavare
Ordklass substantiv
person som innehar något, vanligen något större värde (abstrakt eller konkret)

innehavarpapper
Ordklass substantiv
dokument som berättigar innehavaren till viss förmån utan uppvisande av legitimation, t.ex. att få ut visst penningbelopp Bruklighet juridik

innehåll
Ordklass substantiv
total mängd som är inrymd i något, särskilt i behållare av olika slag
total mängd beståndsdelar i blandning, kemisk förening e.d.
total mängd av tankestoff och informationsstoff i text, meddelande e.d. (ofta i viss motsats till utformningen)
med positiv innebörd i absolut användning: värdefullt tankestoff eller informationsstoff
utvidgat: djupare mening

innehålla
Ordklass verb
ha inom sina gränser (särskilt om behållare e.d.)
ha som kemisk beståndsdel
ha som tankestoff eller informationsstoff
uppskjuta betalning av något, vanligen som påtryckningsmedel

innehållsanalys
Ordklass substantiv
systematisk beskrivning av tanke- och informationsinnehåll, särskilt som del av vetenskaplig undersökning e.d.

innehållsdeklaration
Ordklass substantiv
särskilt: redogörelse för vilka delar något består av, särskilt beträffande livsmedel, medicin, kemikalier e.d.

innehållsförteckning
Ordklass substantiv
förteckning över innehåll i bok e.d.

innehållslig
Ordklass adjektiv
som avser innehåll

innehållsobjekt
Ordklass substantiv
syntaktiskt objekt som betydelsemässigt står mycket nära verbet och ofta är bildat till samma stam som detta

innehållsrik
Ordklass adjektiv
som har rikt och varierat innehåll, särskilt av intellektuellt slag

innehållstom
Ordklass adjektiv
som skanar egentligt intellektuellt innehåll

innehållsöversikt
Ordklass substantiv
översikt över intellektuellt innehål i form av förteckning eller mer resonerande framställning

innelag
Ordklass substantiv
lag som för tillfället har rätt att slå bollen och göra poäng i brännboll och liknande spel

inneliggande
Ordklass adjektiv
som finns tillgänglig men för tillfället inte används

inner
Ordklass substantiv
anfallsspelare som främst arbetar mellan centrum och endera flygeln i fotboll och bandy Bruklighet något föråldrat
i sammansättningar även inkluderande centern (i äldre fotbollsspråk)

innerbana
Ordklass substantiv
innersta löparbana (belägen närmast gräsplanen på den vanliga typen av idrottsplats)

innerdörr
Ordklass substantiv
inre dörr (vanligen om extra dörr direkt innanför ytterdörren)

innerficka
Ordklass substantiv
ficka på insidan av klädesplagg, särskilt på kavaj o.d.

innerkurva
Ordklass substantiv
inre del av kurva, som ligger åt samma håll som kurvan svänger

innerlig
Ordklass adjektiv
djupt och intensivt känd
i adverbiell användning även som rent förstärkningsord

innerligen
Ordklass adverb
innerligt

innerskär
Ordklass substantiv
glidning på inre kant av skridsko

innerslang
Ordklass substantiv
gummislang som utgör luftbehållare inuti däck

innerst
Ordklass adverb
längst inne
överfört, speciellt: djupast sett

innersta
Ordklass adjektiv
den längst in belägna
ibland substantiverat
överfört: egentliga, djupaste

innerstad
Ordklass substantiv
centralare delar av större stad, ibland om allt utom förorter

innerst inne
i själ och hjärta

innertak
Ordklass substantiv
tak som vetter mot det inre av byggnad eller rum

innervation
Ordklass substantiv
vervförbindelse mellan nervcentrum och organ
överföring av impulser genom nerverna

innervera
Ordklass verb
förse med nervförbindelse
om nerv: förmedla impulser till organ e.d.

innervägg
Ordklass substantiv
vägg som vetter mot det inre av byggnad eller rum

inneröra
Ordklass substantiv
hålighet i tinningbenet, som inrymmer de inre hörselorganen och balansorganen

innesittare
Ordklass substantiv
person som mest vistas inomhus, t.ex. för studier

innesluta
Ordklass verb
helt omge
speciellt: militärt stnga in
om person e.d.: lägga in
överfört: låta omfattas av

inneslutning
Ordklass substantiv
något som är inneslutet Bruklighet särskilt i fackspråk
speciellt i geologi om bl.a. gas- eller vätskebubblor i kristaller eller insekter, växtdelar o.d. i bärnsten
speciellt även i kärnteknik om ett trycktätt rum, vanligen av betong med ingjuten stålplåt, som omsluter en kärnreaktor och hindrar radioaktiva ämnen att spridas i omgivningen
det att innesluta, t.ex. en reaktor eller utbränt radioaktivt kärnbränsle

innestående
Ordklass adjektiv
som ännu inte utnyttjats eller tagits ut (om förmån)

inneställe
Ordklass substantiv
populärt ställe, t.ex. krog eller diskotek Bruklighet vardagligt

innevarande
Ordklass adjektiv
särskilt: som pågår eller är inne i talögonblicket eller i skrivande stund

innevånare
Ordklass substantiv
invånare

innovation
Ordklass substantiv
införande av teknisk nyhet (vanligen betraktad som ett framsteg)
även om nyhet av annat slag, t.ex. kulturellt

innovativ
Ordklass adjektiv
som har förmåga till nyskapande

innovatör
Ordklass substantiv
person med nyskapande förmåga (särskilt tekniskt men även kulturellt e.d.)

innötning
Ordklass substantiv
grundlig mekanisk inlärning

inofficiell
Ordklass adjektiv
inte officiell

inokulation
Ordklass substantiv
inympning, särskilt om en typ av enklare vaccination

inokulera
Ordklass verb
utföra inokulation av

inolja
Ordklass verb
gnida in med olja
i perfekt particip ofta överfört: smidigt fungerande

inom
Ordklass preposition
i det inre av
innanför gränserna av
ofta med abstrakt huvudord
före utgången av viss tidsperiod

inombordare
Ordklass substantiv
inombordsmotor
om båt med inombordsmotor

inombords
Ordklass adverb
innanför ett fartygs relingar
överfört: i eller till det inre av kroppen
även i fråga om själsförmögenheter o.d.

inombordsmotor
Ordklass substantiv
båtmotor som är placerad i själva skrovet (och alltså innanför relingen)

inomhus
Ordklass adverb
inne i byggnad
speciellt i sportsammanhang o.d.

inomhusbruk
Ordklass substantiv
användning inomhus

inomhusidrott
Ordklass substantiv
idrott som utövas i sporthall e.d.

inomlands
Ordklass adverb
inom landets gränser Bruklighet mindre brukligt

inom lås och bom
Frasklass prepositionsfras
i fängsligt eller gott förvar

inom sig
i sitt sinne

inomskärs
Ordklass adverb
mellan kusten och yttre skärgården

inom stadens hank och stör
inom stadens gränser

inoperabel
Ordklass adjektiv
som inte kan opereras Bruklighet medicin

inopportun
Ordklass adjektiv
som går emot dominerande uppfattningar, ofta på ett djärvt och självständigt sätt

inordna
Ordklass verb
placera på lämplig plats (särskilt i system e.d.)

inordna sig
Frasklass verbfras
inte göra motstånd mot, acceptera

inpackning
Ordklass substantiv
särskilt: svettdrivande medicinsk behandling, som innebär att patienten rullas in i filtar
ofta i hårdvårdssammanhang

inpass
Ordklass substantiv
snabbt inskjuten replik

inpassa
Ordklass verb
infoga i ram eller annan anordning med bestämda mått
även abstrakt

inpetad
Ordklass adjektiv
särskilt: som är i tur att spela ut och därvid måste hjälpa motståndarna (i kortspel, särskilt bridge)

inpetning
Ordklass substantiv
särskilt: det att tvinga endera motspelaren av mot sin vilja ta spel (i kortspel, särskilt bridge)

inpiskad
Ordklass adjektiv
utstuderad och förhärdad

inpiskare
Ordklass substantiv
särskilt: person som ansvarar för att alla medlemmarna i ett partis riksdgagrupp är närvarande vid omröstningar (särskilt i det brittiska parlamentet)

inplanta
Ordklass verb
metodiskt lära ut från grunden (med avseende på visst beteende e.d.)

inplantera
Ordklass verb
få djur eller växt att leva eller växa i ny miljö
även utvidgat och överfört

in pleno
vid sammanträde med nästan samtliga medlemmar av en beslutande församling

inpricka
Ordklass verb
utmärka på karta
överfört, speciellt: placera rätt bland en mängd alternativa positioner
speciellt även: placera rätt i tiden genom skicklig planering e.d.

inprägla
Ordklass verb
fästa i minnet eller i beteendemönstret

inpränta
Ordklass verb
fästa i minnet hos någon genom understrykning, upprepning ed.

input
Ordklass substantiv
material som onförs i system för bearbetning eller beräkning e.d. (speciellt om uppgifter som matas in i dator, om begynnelsevärden vid beräkning etc.)

inpyrd
Ordklass adjektiv
helt genomträngd av finfördelat oönskat material
även överfört

inpå
Ordklass preposition
alldeles intill (med riktnings- eller befintlighetsbetydelse)
även bildligt, särskilt i uttryck för att lära känna någon e.d.
ett stycke framåt räknat från början av en tidsperiod

inrama
Ordklass verb
sätta ram kring eller på annat sätt markera konturen av något
utvidgat: omge som en ram e.d.
överfört: markera början och slut av

inramning
Ordklass substantiv
det att rama in något
även konkret om ram e.d.
även bildligt eller överfört, särskilt om något som avgränsar och framhäver ett innehåll, markerar början och slut e.d.

inrangera
Ordklass verb
hänföra till viss grupp e.d.

inrapportera
Ordklass verb
sända rapport om något (till central e.d.)

inre
Ordklass adjektiv
som sker eller är belägen på insidan av något
belägen längre in eller närmare centrum
speciellt: invärtes
speciellt även: inrikes
även mer eller mindre bildligt
som har att göra med delar eller förlopp som inte kan påvisas direkt men ofta är väsentligast (om delar etc. i någon större helhet)
speciellt: som hör till själslivet
ofta substnativerat

inreda
Ordklass verb
förse lokal med möbler och annan utrustning för att möjliggöra boende e.d.

inredning
Ordklass substantiv
särskilt: möbler och annan utrustning i lokal

inregistrera
Ordklass verb
föra in i förteckning
i fråga om tänkt förteckning över resultat e.d.: tillgodoräkna sig
lägga märke till och lägga på minnet
även något utvidgat

inremedicinsk
Ordklass adjektiv
som avser behandling av invärtes sjukdomar

inre monolog
Frasklass nominalfras
berättarteknik varigenom det halvmedvetna flödet av tankar och föreställningar återges Bruklighet litteraturvetenskap

inresa
Ordklass substantiv
resa över gränsen till ett område, ofta ett land

inresekretorisk
Ordklass adjektiv
som avser insöndring direkt till blodet från hormonproducerande körtlar

inresetillstånd
Ordklass substantiv
tillstånd att resa in i ett land

inresevisum
Ordklass substantiv
dokument som berättigar till inresa i ett land

inriggad
Ordklass adjektiv
som har åtrullarna på eller inskurna i relingen (om kapproddbåt)

inriggare
Ordklass substantiv
inriggad roddbåt

inrikes
Ordklass adjektiv
som avser det egna landet
inrikes
Ordklass adverb
inom det egna landet

inrikesflyg
Ordklass substantiv
offentlig flygtrafik inom det egna landet

inrikespolitik
Ordklass substantiv
politisk verksamhet som gäller de inre förhållandena i det egna landet

inrikespolitisk
Ordklass adjektiv
som avser inrikespolitik

inrikta
Ordklass verb
sätta i läge för att verka i viss riktning (med avseende på riktbart redskap e.d.)
ofta utvidgat med avseende på verksamhet e.d.: koncentrera sig på viss uppgift e.d.
speciellt reflexivt eller i presens particip

inriktning
Ordklass substantiv
inställt läge för verkan i viss riktning mot konkret eller (ofta) abstrakt mål
även med tonvikt på målet

inrim
Ordklass substantiv
rim eller halvrim melan ord inuti en versrad

inringa
Ordklass verb
angripa från alla håll och spärra av flyktvägarna för
överfört: använda olika metoder eller kriterier för att avgränsa något komplicerat sakförhållande

inrista
Ordklass verb
skriva eller teckna genom att göra inskärningar i hårt material
bildligt: säkert fästa i minnet

inristning
Ordklass substantiv
det att rista in något
inristade tecken

inrop
Ordklass substantiv
inköp på auktion
även om det köpta

inropa
Ordklass verb
köpa in på auktion
uppmana artist att visa sig på scenen för att ta emot hyllningar (om publik e.d.)

inropare
Ordklass substantiv
person som ropar in föremål på auktion

inropning
Ordklass substantiv
särskilt: publikkrav på artist att visa sig på nytt efter en föreställning för att ta emot hyllning

inrotad
Ordklass adjektiv
fast etablerad och svår av avlägnsa (särskilt om beteende o.d.)

inrutad
Ordklass adjektiv
planlag i varje detlaj (ofta med antydan om fantasilöshet)

inryckning
Ordklass substantiv
inställelse till milirättjänst eller annan tjänst med disciplinkrav

inrymma
Ordklass verb
kunna ha inom sina gränser
ge rum för
med avseende på abstrakta företeelser: innefatta

inrådan
Ordklass substantiv
mild uppmaning till vistt handlande (som förutses gynna den uppmanade)

inräkna
Ordklass verb
låta ingå i viss grupp (vanligen i samband med beräkning)
speciellt i ekonomiska sammanhang (i perfekt particip, ofta med funktion av ett slags preposition)

inräkning
Ordklass substantiv
särskilt: kontrollräkning av antal

inrätta
Ordklass verb
skapa som organisatorisk enhet (med avseende på abstrakta företeelser)
försvagat: anpassa, ordna

inrätta sig
Frasklass verbfras
ordna det för sig

inrättning
Ordklass substantiv
del av organisation som i fasta lokaler utför viss typ av tjänster åt allmänheten (mest om samhälleliga institutioner)
även om mer blygsamma anordningar för servie o.d.
föremål eller detalj med viss funktion (särskilt om föremål e.d. vars inre funktionssätt är okänt eller ointressant)

inröstning
Ordklass substantiv
val av någon till beslutande församling

insamla
Ordklass verb
bringa samman från olika håll
speciellt med avseende på pengar e.d.

insamling
Ordklass substantiv
hopbringande av medel, särskilt pengar e.d. från olika enskilda givare

insats
Ordklass substantiv
löstagbart tillbehör som anbringas i eller vid huvudföremålet genom insättning eller inskjutning e.d.
värde som riskeras i förhoppning om vinst (särskilt om pengar; i spel eller som kapitalplacering)
även utvidgat
insättning (särskilt av militär, polis e.d.)
utfört gott arbete som bidrar till visst resultat

insatslägenhet
Ordklass substantiv
lägenhet i vilken den boende själv satsar pengar för att täcke en del av framställningskostnaderna

insatt
Ordklass adjektiv
som tillägnat sig kunskap i något som framgår av sammanhanget

inscenera
Ordklass verb
sätta upp sceniskt verk

inscenering
Ordklass substantiv
det att inscenera
även om resultatet

inse
Ordklass verb
ha insikt om eller komma till insikt om något sakläge e.d. (genom medvetet resonemang eller ofta även genom plötslig djupare förståelse)

inseende
Ordklass substantiv
permanent tillsyn (vanligen av relativt omärkligt slag)

insegel
Ordklass substantiv
särskilt framställd markering och säkring av tillslutning Bruklighet historiskt
särskilt överfört: bekräftelse på att löfte e.d. inte kommer att brytas

inseglingsfyr
Ordklass substantiv
fyr som visar in till skyddad led, t.ex. skärgårdsled

inseglingsränna
Ordklass substantiv
smal farled som leder in i hamn eller mer skyddad farled

insekt
Ordklass substantiv
typ av litet leddjur med tredelad kropp, ledade antenner och tre par ben samt vanligen två par vingar
i allmänspråket ofta vagare om alla smärre leddjur

insekticid
Ordklass substantiv
kemiskt bekämpningsmedel mot skadeinsekter

insektsbefruktning
Ordklass substantiv
blombefruktning genom förmedling av insekter

insektsblomma
Ordklass substantiv
blomma som befruktas genom förmedling av insekter och därflr utmärks genom speciell färg och lukt

insektsnål
Ordklass substantiv
nål för uppfätsning av preparerade insekter i samling e.d.

insektssax
Ordklass substantiv
saxformat redskap för fångst av vilande insekter, särskilt fjärilar

insektsätande
Ordklass adjektiv
som fångar insekter och tillgoggör sig näringsämnen ur dem (om djur och även växter)

insektsätare
Ordklass substantiv
typ av däggdjur som huvudsakligen lever på insekter (om bl.a. igelkott och mullvad)
utvidgat: djur eller växt som äter insekter

insemination
Ordklass substantiv
överföring av sädesvätska till ägg på annat sätt än genom könsumgänge

inseminera
Ordklass verb
utföra insemination på

insexnyckel
Ordklass substantiv
ett ofta L- eller S-format, sexkantigt verktyg med vilket man skruvar in eller lossar skruvar med motsvarande sexkantiga hål i huvudet

insida
Ordklass substantiv
sida som vetter inåt (ofta mot det inre av föremål eller utrymme som avgränsas
även om hela det inre utrymmet av något
även bildligt och överfört, särskilt i uttryck för ingånende kännedom, studium e.d.

insidare
Ordklass substantiv
insider

inside information
Frasklass nominalfras
särskilt initierad information från invigda personer e.d.

insider
Ordklass substantiv
person som vet mer än andra om viss företeelse p.g.a. sitt yrke, sin kännedom om platsen e.d. och som ibland även använder sin kunskap i omoraliskt eller kriminellt syfte

insides
Ordklass adjektiv
som endast avser eller utförs av medlem av inre krets av initerade personer

insidiös
Ordklass adjektiv
som döljer sin skadliga eller oangenäma innebörd och därför är svår att skydda sig emot (om yttring av en ond avsikt) Bruklighet mindre brukligt

insignier
Ordklass substantiv
tecken på viss värdighet

insikt
Ordklass substantiv
uppnådd djupare förståelse av underliggande orsakaer, samband e.d., vanligen grundad på medvetet tankearbete
i plural även: kunskaper grundade på förståelse

insiktsfull
Ordklass adjektiv
klok och vederhäftig (om person, handling e.d.)

insinuant
Ordklass adjektiv
som gärna insinuerar
även om handling e.d.

insinuation
Ordklass substantiv
antydan med kränkande innebörd

insinuera
Ordklass verb
antyda något på ett kränkande sätt

insistera
Ordklass verb
envisas med att kräva
envisas med att hävda

insjukna
Ordklass verb
bli sjuk

insjungning
Ordklass substantiv
upptagning på skiva eller band av sångstycke (särskilt om resultatet)

insjunken
Ordklass adjektiv
starkt avmagrad och därför till synes infallen (om person eller kroppsdel)

insjö
Ordklass substantiv
större, inte rinnande vatensamling som helt omges av land (med undantag för eventuellt avlopp till havet)

insjöfisk
Ordklass substantiv
fisk som lever i insjöar eller vattendrag (d.v.s. i sötvatten)

inskeppa
Ordklass verb
föra ombord
föra in varor med fartyg, särskilt från utlandet

inskeppa sig
Frasklass verbfras
gå ombord

inskjuta
Ordklass verb
särskilt: infoga eller lägga till i tal eller skrift (ofta som avbrott i sammanhanget)

inskjutning
Ordklass substantiv
särskilt: det att avlossa provskott med vapen för att lära känna dess skjutegenskaper och eventuellt justera riktmedel e.d.

inskola
Ordklass verb
gradvis föra in i nya arbetsuppgifter e.d.
speciellt: gradvis vänja vid ny skolmiljö eller daghemsmiljö

inskolning
Ordklass substantiv
gradvis tillvänjning till ny miljö eller arbetssituation

inskott
Ordklass substantiv
något som skjuts in eller uppkommer mellan två existerande enheter
speciellt om uppkomst av ljud som skjuts in som uttalslättnad

inskrida
Ordklass verb
vidta åtgärder

inskrift
Ordklass substantiv
inhuggen eller inristad skrift, vanligen av högtidlig kraktär

inskription
Ordklass substantiv
inskrift

inskriva
Ordklass verb
införa någon i förteckning som bekräftelse på antagning, t.ex. till utbildning
införa som tillkommande del i dokument e.d.
rita in geometrisk figur av största möjliga omfång i en given geometrisk figur

inskrivning
Ordklass substantiv
införande i företckning som bekräftelse på antagning
anteckning om viss rättslig åtgärd (särskilt beträffande lagfart, inteckning o.d.)

inskrivningsbok
Ordklass substantiv
särskilt: bok för värnpliktig, där vitigare uppgifter om tjänstgöringen införs

inskrivningsdomare
Ordklass substantiv
tjänsteman som handlägger frågor om inteckningar och lagfart o.d.

inskränka
Ordklass verb
minska eller begränsa omfattningen av

inskränka sig
Frasklass verbfras
begränsa sig

inskränkning
Ordklass substantiv
minskning eller begränsning av omfång

inskränkt
Ordklass adjektiv
begränsad eller minskad
som har en högst begränsad tankevärld (ofta med antydan om fördomar o.d. snarare än dumhet)

inskärning
Ordklass substantiv
särskilt: smalt, djupt brott i naturlig linje, speciellt kustlinje

inskärpa
Ordklass verb
kraftigt understryka

inslag
Ordklass substantiv
garn i vävnad, som löper i tygets tvärriktning vinkelrätt mot varpen
väl avgränsad del av större helhet (vanligen av abstrakt helhet, t.ex. verksamhet, program e.d.)

inslagen
Ordklass adjektiv
omsluten av skyddande papper e.d.
förstörd genom slag eller häftig intryckning
i ett fåtal uttryck: som man en gång valt att beträda

insläpp
Ordklass substantiv
öppning för passage in till något
om handling: det att släppa in någon eller något

insmickrande
Ordklass adjektiv
som försöker göra någon välvilligt inställd genom överdriven artighet
även o, handling e.d.
som vädjar till enklare smak

insmugglad
Ordklass adjektiv
som smugglats in i ett land

insmuggling
Ordklass substantiv
införsel i ett land genom smuggling

insmyga
Ordklass verb
införa i hemlighet

insmälta
Ordklass verb
komma att framstå som en naturlig del av någon helhet

insnitt
Ordklass substantiv
ingrepp med skärande instrument, t.ex. vid operation
även om resultatet

insnöad
Ordklass adjektiv
som fått förbindelserna med yttervärlden avskurna genom snöhinder
ofta överfört: som har trång eller gammalmodig förställningsvärld Bruklighet vardagligt

insolation
Ordklass substantiv
mängd solstrålning som når jordytan
allmännare: instrålning
solsting

insolvens
Ordklass substantiv
oförmåga att betala förfallna skulder

insolvent
Ordklass adjektiv
som inte förmår betala förfallna skulder

insomna
Ordklass verb
falla i sömn
ofta som förskönande omskrivning: dö

inspark
Ordklass substantiv
fotbollssparl med vilken bollen sätts i spel efter att ha överskridit mållinjens förlängning (d.v.s. planens kortsida)

in spe
blivande

inspektera
Ordklass verb
utföra kvalitetskontroll av någon verksamhet eller resultatet därav, ofta genom formellt besök e.d.
speciellt: undersöka människokroppen med hjälp av synen, t.ex. vid läkarundersökning

inspektion
Ordklass substantiv
formell kvalitetskontroll av någon verksamhet eller dess resultat, ofta genom besök e.d.
speciellt medicin: yttre granskning (med ögonen), besiktning (inuti en organism)
även om inspekterande myndighet Bruklighet mest i sammansättningar

inspektor
Ordklass substantiv
person som utövar viss tillsyn över institution e.d., vanligen som förtroendeuppdrag Bruklighet delvis historiskt
ofta i sammansättningar: titel för person som yrkesmässigt har uppsyn över viss verksamhet

inspektör
Ordklass substantiv
ofta i sammansättningar: titel för person som yrkesmässigt utövar viss tillsyn eller kontroll

inspela
Ordklass verb
genomföra inspelning av

inspelning
Ordklass substantiv
upptagning på skiva, ljudband eller bildband av ljudföljd eller scenföljd
även om resultatet

inspelningsledare
Ordklass substantiv
medhjälpare till filmregissör, som ansvarar för tekniska detaljer vid inspelningen

inspicient
Ordklass substantiv
medhjälpare till regissör, som ansvarar för tekniska detaljer vid teaterrepetition e.d.

inspiration
Ordklass substantiv
ingivelse eller påverkan som förlöser den skapande förmågan, speciellt i konstnärliga och religiösa sammanhang
även något allmännare
inandning Bruklighet medicin

inspiratör
Ordklass substantiv
person som verkar inspirerande

inspirera
Ordklass verb
framtvinga starka inre drivkrafter hos någon till ny eller ökad verksamhet, speciellt skapande verksamhet
utvidgat: påverka, föranleda
andas in Bruklighet medicin

inspirerad
Ordklass adjektiv
särskilt: full av inspiration och skaparkraft

inspriationskälla
Ordklass substantiv
företeelse som ger inspiration

insprutning
Ordklass substantiv
riktande av vätskestråle in i något

insprutningsmotor
Ordklass substantiv
förbränningsmotor där en pump sprutar in bränslet, antingen direkt i cylindern eller i insugningsröret

insprängd
Ordklass adjektiv
särskilt: som ingår som främmande element i något annat och i relativt liten koncentration

inspärra
Ordklass verb
genom tvång placera i slutet rum, vanligen för längre tid

instabil
Ordklass adjektiv
som lätt rubbas ur något konkret eller abstrakt viloläge
speciellt även: som lätt sönderfaller Bruklighet fysik
speciellt om atomkärna: som lätt sönderfaller radioaktivt

installand
Ordklass substantiv
person som skall installeras i ämbete

installation
Ordklass substantiv
högtidligt insättande i ämbete
anslutning till ledningsnät av apparat, lokal ledning e.d. (för åstadkommande av el- eller vattentillförsel e.d.)
även om system av färdiga anslutningar
konstverk kännetecknat av att rummet eller platsen där konstverket ställs ut medvetet inkluderas som konstnärligt uttrycksmedel (ofta uppbyggt av redan befintliga föremål och ofta av mer tillfällig karaktär)

installationsföreläsning
Ordklass substantiv
föreläsning av nytillträdande professor vi installation

installator
Ordklass substantiv
person som förrättar högtidlig invigning till ämbete e.d.

installatör
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt utför teknisk intallation

installera
Ordklass verb
högtidligt insätta i ämbete
utföra teknisk installation av
låta flytta in och ge tillfälle att inrätta sig (vanligen i tillfällig bostad)
ofta reflexivt: flytta in och bli hemmastadd i permanent eller tillfällig bostad

instans
Ordklass substantiv
beslutsorgan på viss nivå inom rättsväsende
även allmännare om vissa andra myndigheter, ibland utan hänsyn till nivå

insteg
Ordklass substantiv
i några uttryck: alltmer erkänd eller etablerad ställning

instick
Ordklass substantiv
särskilt: något som förs in i något annat, ofta för att sättas fast (om fotografier i ett album, blad eller ark i en bok m.m.) Bruklighet i fackspråk

instifta
Ordklass verb
formellt grunda eller inrätta Bruklighet något högtidligt

instiftare
Ordklass substantiv
person som instiftat något

instiftelse
Ordklass substantiv
akt varigenom något instiftas Bruklighet högtidligt

instinkt
Ordklass substantiv
inre, ej vilje- eller tankestyrd drift som leder till visst beteende, särskilt hos djur
utvidgat till människan: spontan tendens till visst beteende
ibland med stark bibetydelse av intuition

instinktiv
Ordklass adjektiv
som styrs av instinkter (om handling e.d.)

instinktliv
Ordklass substantiv
del av handlandet och själslivet som styrs av instinkter

institut
Ordklass substantiv
fristående inrättning för forskning eller undervisning, vanligen relativt specialiserad
även utvidgat, t.ex. om inrättningar för kroppsvård
system av rättsregler som täcker ett visst rättsområde

institution
Ordklass substantiv
samhällelig inrättning för viss typ av tjänster (vanligen om avgränsad del av större orgnisation eller system, sos förfogar över egna lokaler)
speciellt inom sjukvården
speciellt även inom hägskola e.d.
även med tonvikt på lokalen, särskilt i skolsammanhang (speciellt i fråga om laborativa ämnen) Bruklighet ofta i sammansättningar
traditionell, etablerad inrättning eller sedvänja inom större grupp, ofta inom ett samhälle

institutionalisera
Ordklass verb
etablera som fast inrättning eller sedvänja
ibland med bibetydelse av alltför mycket organisation

institutionell
Ordklass adjektiv
som har att göra med etablerade inrättningar eller sedvänjor, iblnad med bibetydelse av förstelning o.d.
som har att göra med viss avdelning inom högre undervisningsanstalt Bruklighet mindre brukligt

institutionsteater
Ordklass substantiv
teater som drivs av stat, kommun eller landsting (om t.ex. Dramatiska teatern och stadsteatrarna)

instruera
Ordklass verb
anvisa lämpligt tillvägagångssätt (i viss verksamhet) för
allmännare: undervisa

instruktion
Ordklass substantiv
anvisning om lämpligt tillvägagångssätt, speciellt med tonvikt på träning och upplärning
speciellt även med innebörd av föreskrift eller order
även om text e.d. med anvisningar

instruktiv
Ordklass adjektiv
som tydligt framvisar grundtankarna i visst lärostoff och därigenom åstadkommer effektiv inlärning

instruktör
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt lämnar instruktion, ofta för uppträning av avancerade färdigheter

instrument
Ordklass substantiv
finare mekaniskt eller elektroniskt hjälpmedel för viss mätning e.d. (vanligen för manuell användning)
även om finare hjälpmedel för manuell bearbetning
även utvidgat och överfört
mekanisk anordning för direkt frambringande av toner genom knäppning, blåsning etc.
mest i sammansättningar: dokument som visar att viss förrättning utförts

instrumental
Ordklass adjektiv
särskilt: som har att göra med musikinstrument

instrumentalis
Ordklass substantiv
ett kasus i vissa språk, som i sin huvudanvändning anger verktyget eller redskapet för verbhandlingen (förekommer bl.a. i många slaviska språk, t.ex. ryska)

instrumentalist
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt spelar ett vistt instrument (ofta i motsats till vokalist)

instrumentalmusik
Ordklass substantiv
musik för endast instrument

instrumentarium
Ordklass substantiv
uppsättning instrument

instrumentation
Ordklass substantiv
fördelning av stämmor i musikkompistion på olika instrument (med hänsyn till deras klang m.m.)

instrumentbräda
Ordklass substantiv
anordning i form av en skiva där en uppsättnings mätinstrument är monterade

instrumentell
Ordklass adjektiv
som avser instrument
speciellt: som utförs med instrument
som utgör hjälpmedel för något annat

instrumentera
Ordklass verb
fördela stämmorna (i orkesterverk) på olika instrument (med hänsyn till deras klang etc.)

instrumentering
Ordklass substantiv
instrumentation

instrumentflygning
Ordklass substantiv
flygning utan marksikt med manövrering enbart på grundval av mätinstrumentens utslag

instrumentlåda
Ordklass substantiv
låda för förvaring av instrument

instrumentpanel
Ordklass substantiv
instrumentbräda

instråla
Ordklass verb
tränga in i något i form av strålning

instrålning
Ordklass substantiv
mängd energi som tillförts något genom strålning (specielt om den till jorden instrålade solenergin)

inström
Ordklass substantiv
havsström som rör sig in mot land eler in i en vik e.d.

instudera
Ordklass verb
öva in pjäs, musikstycke e.d. för framförande

instudering
Ordklass substantiv
inövning för framförande
om resultatet: tolkning

instunda
Ordklass verb
vara nära förestående

inställa
Ordklass verb
stoppa förverkligande av planerad aktivitet e.d.
med avseende på något redan påbörjat: upphöra med
manövrera instrument e.d. till lämpligt läge
bildligt och överfört (med prepositionen på): inrikta mot visst mål
reflexivt även: planera med tanke på (ofta med bibetydelse av förväntning e.d.)
få att infinna sig Bruklighet formellt, mindre brukligt

inställa sig
Frasklass verbfras
anlända för att stå till förfogande (vanligen på anmodan från myndighet, överordnad e.d.
även om abstrakta företeelser

inställbar
Ordklass adjektiv
som har flera möjliga lägen för inställning

inställd
Ordklass adjektiv
särskilt: som har viss beredskap eller förväntan
som har viss attityd

inställelse
Ordklass substantiv
avslutande i förtid av viss verksamhet som planerats fortsätta
någon gång även: stoppande av förverkligande
det att inställa sig (vanligen på anmodan från myndighet e.d.)

inställning
Ordklass substantiv
manövrering till rätt läge av instrument e.d.
även om det valda läget
även om anordningar för variation av läget
uppfattning eller värdering som styr någons uppträdande (i viss fråga, i förhållande till andra personer e.d.)

inställsam
Ordklass adjektiv
överdrivet artig i syfte att vinna fördelar, vanligen mot överordnad e.d. (om person, handling e.d.)

instämma
Ordklass verb
uttrycka samma åsikt som
ansluta sig till viss åsikt e.d.
låta kalla inför rätta e.d.

instämmande
Ordklass substantiv
det att instämma i åsikt e.d.

instängd
Ordklass adjektiv
som hålls innanför viss avgränsning och därigenom blir isolerad från yttervärlden
ofta överfört, speciellt: kvalmig, unken
speciellt även i uttryck för trångsynthet e.d.

insubordination
Ordklass substantiv
vägran att lyda befallning från överordnad, särskilt inom krigsmakten (vanligen om själva brottstypen)

insufficiens
Ordklass substantiv
nedsatt funktionsduglighet hos organ e.d. Bruklighet medicin
även om nedsatt psykisk förmåga

insufficient
Ordklass adjektiv
som drabbats av insufficiens (om funktion hos organ eller själsliv) Bruklighet medicin, psykologi

insugningsventil
Ordklass substantiv
ventil genom vilken något sugs in, t.ex. i maskin

insulin
Ordklass substantiv
ett hormon som är nödävndigt för kroppens kolhydratomsättning
även om preparat med detta hormon som tillförs personer med diabetes

insulinchock
Ordklass substantiv
framkallande av medvetslöshet genom överdos av insulin (förr en vanlig behandlingsmetod inom mentalvården) Bruklighet föråldrat

insulinterapi
Ordklass substantiv
behandling av diabetes genom tillförsel av insulin

insulär
Ordklass adjektiv
som avser eller är typisk för en ö
överfört: avskild från yttre, intellektuella impulser

insupa
Ordklass verb
dra in genom näsan eller munnen (särskilt med avseende på luft e.d.)
ofta mer eller mindre bildligt
specielt: begärligt tillägna sig viss kunskap e.d.

insupa med modersmjölken
Frasklass verbfras
förvärva tidigt i livet

insurgent
Ordklass substantiv
upprorsman Bruklighet något litterärt

insutten
Ordklass adjektiv
som man suttit i ofta och länge och som just därför kan kännas skön och bekväm

insvepa
Ordklass verb
låta tätt omslutas av
bildligt och överfört: dölja

insvängd
Ordklass adjektiv
som buktar inåt

insvängning
Ordklass substantiv
särskilt: buktning inåt, särskilt på del av klädesplagg

insydd
Ordklass adjektiv
särskilt: intagen i fängelse Bruklighet vardagligt

insyltad
Ordklass adjektiv
inblandad i obehagligt sammanhang

insyn
Ordklass substantiv
möjlighet att se in, t.ex. i privat utrymme e.d.

insända
Ordklass verb
skicka in (till centralt placerad mottagare e.d.)

insändare
Ordklass substantiv
debattinlägg av läsare som publiceras i tidning, vanligen på speciellt reserverad plats

insätta
Ordklass verb
engagera i någon verksamhet (med avseende på personal e.d.)
även med avseende på vissa hjälpmedel
göra förtrogen med någon ny uppgift e.d.
placera pengar på bankkonto

insättning
Ordklass substantiv
placering av pengar på bankkonto
även om det insatta beloppet
ersättning av bokstavsuttryck med visst tal (i algebraiskt uttryck e.d.)

insöndring
Ordklass substantiv
avsöndring direkt till blod eller lymfa från inresekretoriska körtlar

inta
Ordklass verb
sätta sig i besittning av befäst eler försvarad plats
även överfört, särskilt i uttryck för att någon charmerar någon annan
i passiv form även: gripas av stark känsla e.d.
placera sig i viss ställning, position e.d.
även överfört
föra in föda i munnen och tillgodogöra sig den

intag
Ordklass substantiv
öppning i system där material som är viktigt för systemet tas emot
speciellt om mottagningslats för patienter
även om att föra in läkemedel etc. i munnen och tillgodogöra sig dem

intaga
Ordklass verb
inta

intagande
Ordklass adjektiv
som vinner spontan sympati

intagen
Ordklass adjektiv
som placerats på vårdinrättning eller i fängelse
ofta substantiverat
i vissa uttryck: förtjust i någon eller något

intagning
Ordklass substantiv
insytt veck på klädesplagg e.d.
fördelning av utbildningsplatser bland sökande

intagsdamm
Ordklass substantiv
damm varifrån intag av vatten sker

intakt
Ordklass adjektiv
som har sitt ursprungliga antal eller fullgoda skick trots påfrestning e.d.

intala
Ordklass verb
genom välvalda ord försöka bibringa viss uppfattning, sinnesstämning e.d.
ofta reflexivt, ibland med bibetydelse av inbillning
framsäga för inspelning

intarsia
Ordklass substantiv
en dekorationsteknik med inläggingar i trä av utskurna, olikfärgade trästycken, som används i möbler, väggar o.d.

inte
Ordklass adverb
ej (uttryck för förnekande eller upphävande av resten av innehållet i satsen eller del därav)
i retoriska vändningar ibland försvagat till utfyllnadsord

inte bli gammal
inte stanna länge

inte bli klok på
inte kunna förstå sig på

inteckna
Ordklass verb
ställa del av fastighet som säkerhet för lån

inteckning
Ordklass substantiv
rätt för långivare till säkerhet (med angiven förtur) i låntagarens fastighet eller annan fast eller lös egendom Bruklighet juridik, ekonomi
även om inskrivningen av denna rätt i fastighetsbok
även om dokument som bevisar denna rätt
viss andel i pris, som utgör belöning för vinst vid ett tillfälle, eventuellt med utsikt att med ytterligare vinster definitivt erövra priset

inteckningslån
Ordklass substantiv
lån med inteckning som säkerhet, vanligen i fastighet

inte den blekaste aning
ingen aning alls

inte det bittersta
inte det minsta, inte ett dugg

inte det minsta
inte alls

inte en gång
inte ens

inte en katt
ingen alls

inte en käft
inte en enda person

inte ens
nekande motsvarighet till "till och med"

inte ett dugg
ingenting alls

inte ett dyft
inte ett dugg, inte det minsta

inte ett jota
inte någonting över huvudtaget Bruklighet ursprungligen bibliskt

inte ett kofen
ingenting Bruklighet vardagligt, något ålderdomligt

inte ett korvöre
inte ett enda öre Bruklighet vardagligt

inte få en blund i ögonen
inte kunna sova

inte för inte
inte utan skäl, inte förgäves

inte för sitt liv
inte alls (såsom överdrift)

integral
Ordklass substantiv
matematisk sotrhet med vars hjälp man bl.a. kan beräkna arean hos områden som befränsas av kurvor genom approximation med rektanglar som successivt görs allt smalare

integrand
Ordklass substantiv
matematisk funktion som integreras

integration
Ordklass substantiv
sammansmältning av olikartade delar till en helhet, ofta med tonvikt på utjämning av skillnader
i fråga om enskild del: införlivande som normal del av helhet
beräkning av integral

integrera
Ordklass verb
få att sammansmälta till en helhet
inordna som naturlig del i viss helhet
beräkna integral av

integrerad krets
Frasklass nominalfras
elektronisk strömkrets med flera ingående komponenter (transistorer, dioder, kondensatorer), framställd i en enda process

integrerande
Ordklass adjektiv
särskilt: väsentlig för helheten

integritet
Ordklass substantiv
rätt att ha visst eget område som är skyddat mot intrång (mest beträffande abstrakta områden som önskas skyddade mot åtgärder eller insyn, särskilt från myndigheter)
ibland mera konkret i fråga om stater
förmåga att handla helt efter eget samvete och utan att vara bunden av ovidkommande yttre hänsyn

inte gråta över spilld mjölk
inte sörja över det som är ohjälpligt förlorat

inte gå av för hackor
vara av god beskaffenhet
kunna jämföra sig med vem eller vad som helst

inte helt fel
riktigt bra Bruklighet vardagligt

inte i första taget
inte på länge

inte komma på fråga
inte få bli

inte kröka ett hår på någons huvud
helt avstå från att bruka våld mot någon (fastän motsatsen kunde förväntas) Bruklighet ursprungligen bibliskt

inte kunna göra en fluga för när
inte kunna skada någon levande varelse

inte kunna göra en fluga förnär
inte kunna skada någon levande varelse

inte likna någonting
vara alldeles på tok

intellekt
Ordklass substantiv
sammanfattningen av själsliga egenskaper som är inriktade på systematiskt tänkande och analys (ibland med tonvikt på själva förmågan till eller intresset för tänkande och analys
ibland uppfattat som självständigt verkande kraft
även om person med utpräglad tanke- och analysförmåga

intellektualisera
Ordklass verb
överbetona de intellektuella aspekterna av

intellektualism
Ordklass substantiv
uppfattning som framhäver förnuftet som den främsta kunskapskällan (på bekostnad av fantasi, erfarenhet o.d.)

intellektualist
Ordklass substantiv
anhängare av intellektualismen
även utvidgat: överdrivet intellektuell person

intellektuell
Ordklass adjektiv
som har att göra med tänkande och analys
som har förmåga till och intresse för tänkande och analys (ofta särskilt filosofiskt eller humanistiskt tänkande)
även något utvidgat
ofta substantiverat: person med intellektuella intressen eller intellektuellt yrke Bruklighet vanligen plural

intelligens
Ordklass substantiv
förmåga till tänkande och analys
speciellt om denna förmåga som en mätbar egenskap
erkänt begåvad person

intelligensaristokrat
Ordklass substantiv
person som överbetonar intelligensens betydelse eller snobbar med sin egen (förmenta) intelligens

intelligenskvot
Ordklass substantiv
Förkortning IQ
mått på grad av tanke- och analysförmåga hos person
i psykologiska och pedagogiska sammanhang: kvoten mellan intelligensålder och levnadsålder multiplicerad med 100

intelligenstest
Ordklass substantiv
test för fastställande av intelligenskvot, vanligen med språklig och matematisk problemslösning som dominerande inslag

intelligensålder
Ordklass substantiv
genomsnittlig intelligensnivå vid viss ålder hos en stor grupp personer

intelligent
Ordklass adjektiv
som har god intelligens
även om handling e.d.
något utvidgat: vars tankeförmåga kan jämföras med människans
ytterligare utvidgat om system för datamaskinell analys e.d.

intelligentia
Ordklass substantiv
samtliga intellektuella i ett samhälle e.d., betraktade som en sorts klass

intelligentsia
Ordklass substantiv
samtliga intellektuella i ett samhälle e.d., betraktade som en sorts klass

inte lägga fingrarna emellan
straffa strängt och snabbt, inte visa skonsamhet eller överseende

inte lägga två strång i kors
inte alls antränga sig

inte lönt att
lönar sig inte att

inte mer än jämnt
knappt

inte mycket att hänga i granen
inte mycket att visa fram, skryta med e.d. Bruklighet vardagligt

intendent
Ordklass substantiv
titel för tjänsteman med uppgift att vårda och förvalta föremål eller redskap m.m.
även allmännare

intendentur
Ordklass substantiv
en militär intendetns verksamhetsområde, omfattande anskaffning, vård och tillhandahållande av livsmedel, drivmedel, bränsle o.d.

intensifiera
Ordklass verb
göra intensivare

intension
Ordklass substantiv
betydelse uppfattad som det gemensamma för alla de företeelser ordet eller uttrycket i fråga står för (snarare än mängden av företeelserna själva)

intensitet
Ordklass substantiv
stor och ihållande kraft eller styrka som verkar vid varje tidpunkt under en kortare eller längre period
speciellt fysik m.m.: effekt per ytenhet

intensiv
Ordklass substantiv
intensivvårdsavdelning Bruklighet vardaglig kortform
intensiv
Ordklass adjektiv
kraftig och ihållande vid varje tidpunkt, ofta så att alla krafter e.d. tycks ha satts in mot ett begränsat område eller under en begränsad tid
speciellt om verksamhet som kräver stor mängd av arbetskraft eler kapital (eller bådadera i förhållande till areal e.d.)

intensivera
Ordklass verb
göra intensivare

intensivundersökning
Ordklass substantiv
undersökning med stora resurser av avgränsat problem

intensivvård
Ordklass substantiv
behandling med stora resurser av akutfall
även om lokal e.d. för detta

intention
Ordklass substantiv
planerad följd av handlande

intentionsdjup
Ordklass substantiv
grad av uppnådd förståelse av teoretiska resonemang e.d., där man kan kräva djupare insikt än rent bokstavlig förståelse

inte på långa vägar
inte tillnärmelsevis

interaktion
Ordklass substantiv
socialt växelspel mellan personer i kontakt
något utvdigat: samspel mellan datoranvändare och dator

interaktiv
Ordklass adjektiv
som sker i samarbete mellan datoranvändare och dator (vanligen om problemlösning e.d., varvid datorns förslag fortlöpande korrigeras av användaren)
allmännare: som avser eller utgör interaktion

intercitytåg
Ordklass substantiv
snabbgående direkttåg mellan stora städer

interdental
Ordklass substantiv
språkljud som bildas med tungspetsen mellan tandraderna
interdental
Ordklass adjektiv
som bildas med tungspetsen mellan tandraderna (om språkljud)

interdikt
Ordklass substantiv
påvligt påbud mot att hålla eller bevista gudstjänst Bruklighet historiskt

interferens
Ordklass substantiv
överlagring mellan olika vågrörelser så att vågrörelsen förstärks i vissa områden och försvagas i andra Bruklighet fysik
speciellt med tonvikt på störande effekt
utvidgat: ömsesidig påverkan Bruklighet språkvetenskap m.m.
regelvidrig avskärning av motspelares väg i ishockey

interferensstörning
Ordklass substantiv
särskilt: radiostörning orsakad av interferens

interferera
Ordklass verb
påverka varandra till förstärkning eller försvagning (om en vågrörelse med avseende på en annan eller önsesidigt) Bruklighet fysik
utvidgat: utöva ömsesidig påverkan
ibland med stark bibetydelse av att störa e.d.

interferon
Ordklass substantiv
substans (proteiner) som bildas i celler vid virusinfektion och bidrar till att öka motståndskraften mot nya virusinfektioner

interfoliera
Ordklass verb
häfta in blanka blad mellan tryckta sidor i en bok
särskilt överfört: regelbundet inflika (i framställning, program e.d.)

interglacial
Ordklass substantiv
period mellan två närliggande istider
interglacial
Ordklass adjektiv
som infaller mellan två istider (om period e.d.)

interimistisk
Ordklass adjektiv
som gäller tills vidare i väntan på permanent lösning e.d.

interimsbevis
Ordklass substantiv
bevis om utförd inbetalning vid teckning av aktie

interimsregering
Ordklass substantiv
tillfällig regering som fungerar tills en varkatig regering hunnit utses (vanligen i samband med regeringskris e.d.)
ursprungligen om regering under statschefens frånvaro

interimsstyrelse
Ordklass substantiv
tillfällig styrelse som fungerar tills ordinarie styrelse utsetts (särskild i nybildad förening e.d.)

interiör
Ordklass substantiv
det inre av byggnad eller liknande anläggning, särskilt med tonvikt på möblering, dekor o.d.
även om bildframställning av detta
överfört: skildring av inre förhållanden

interjektion
Ordklass substantiv
typ av ord som utgör spontant uttryck för känslor (särskilt affekter o.d.)

interkontinental
Ordklass adjektiv
som avser flera kontinenter
speciellt: som når från en kontinent till en annan

interlokutör
Ordklass substantiv
person som man samtalar med
speciellt: person som lämnat viss uppgift

interludium
Ordklass substantiv
musikaliskt mellanspel

intermediär
Ordklass adjektiv
mellanliggande och förmedlande (särskilt om något som utgör eller resulterar i ett mellanting mellan olika individer, typer o.d.) Bruklighet biologi

intermezzo
Ordklass substantiv
ovändtad mellankommande händelse, vanligen oönskad
speciellt: mindre, militär sammanstötning
sceniskt mellanaktsspel, särskilt i opera, balett e.d.
utvidgat: mellansats i vissa typer av instrumentala musikverk
även om kortare musikstycke

intermittent
Ordklass adjektiv
som verkar eller förlöper med återkommande avbrott

intern
Ordklass substantiv
person som är tvångsintagen på anstalt, vanligen fängelse Bruklighet ej som fackmässig beteckning
intern
Ordklass adjektiv
som sker helt inom en enhet
speciellt i politiska sammanhang: inrikes (vanligen för att betona att inblandning inte bör ske)
speciellt även: invärtes

internalisera
Ordklass verb
införliva i det egna tänkandet

internat
Ordklass substantiv
skola där eleverna även bor och äter
även om själva skolformen
även allmännare, bl.a. om träningsläger

international
Ordklass substantiv
benämning på internationell sammanslutning av nationella arbetarorganisationer (om diverse olika sammanslutningar av facklig eller politisk art, vanligen socialdemokratiska eller kommunistiska)
även utvidgat
även som namn på arbetarrörelsens mest kända kampsång (Internationalen)

internationalisera
Ordklass verb
göra internationell

internationalism
Ordklass substantiv
politisk strävan att öka kontakter och samarbete över nationsgränserna, särskilt på bred folklig basis

internationalist
Ordklass substantiv
ahängare av internationalism

internationell
Ordklass adjektiv
som berör flera länder (vanligen många länder, däribland ofta de mest tongivande)
ibland med positivt värderande innebörd

internationella datumgränsen
Frasklass nominalfras
den linje på jorden (i stort sett 180:e meridianen) som det råder olika datum på ömse sidor om

internatskola
Ordklass substantiv
skola där eleverna även bor och äter

internera
Ordklass verb
försätta i fängsligt förvar på obestämd tid, vanligen som påföljd till upprepade grova brott Bruklighet numera inte brukligt i Sverige
även i förebyggande syfte och då vanligen utan rättegång

internering
Ordklass substantiv
frihetsberövande på obestämd tid

interneringsläger
Ordklass substantiv
läger där människor hålls fängslade på obestämd tid, vanligen utan rättegång

internist
Ordklass substantiv
läkare som är specialiserad på invärtes sjukdomar

internordisk
Ordklass adjektiv
som avser relationerna mellan de nordiska länderna

intern-TV
Ordklass substantiv
Förkortning ITV
televisionssystem med räckvidd inom ett mycket begränsat område, t.ex. en stad eller en fabrik

internutbildning
Ordklass substantiv
utbldning som anordnas inom ett företag eller en organisation för den egna personalen

inte rosa marknaden
inte lyckas särskilt bra

interpellant
Ordklass substantiv
riksdagsledamot som framför interpellation

interpellation
Ordklass substantiv
fråga utanför riksdagens ordinarie föreragningslista som ställs till statsråd av riksdagsledamot

interpellera
Ordklass verb
framföra interpellation

interplanetarisk
Ordklass adjektiv
som avser eller är belägen i rymden mellan planeterna

interpolation
Ordklass substantiv
skattning av okända funktionsvärden på grundval av omgivande och närliggande kända värden (ofta grundad på antagandet att funktionen kan approximeras med en rät linje)
inskjutet, förvanskande tillägg till originaltext

interpolera
Ordklass verb
utföra matematisk interpolation
förvanska text genom att göra egna tillägg

interpret
Ordklass substantiv
konstnärlig uttolkare (om t.ex. skådespelare, regissör eller dirigent)

interpretation
Ordklass substantiv
konstnärlig tolkning

interpretera
Ordklass verb
tolka konstnärligt verk

interpunktera
Ordklass verb
sätta ut skiljetecken i skriven text

interpunktion
Ordklass substantiv
användande av skiljetecken på ett ändamålsenligt eller regelstyrt sätt

interregnum
Ordklass substantiv
period mellan två regeringar, då ingen högsta myndighet finns, särskilt (förr) om tiden mellan en kungs död och efterträdarens tronbestigning
utvidgat, t.ex. i fråga om företag e.d.: period mellan två ledningar

interrogativ
Ordklass adjektiv
som har frågande funktion (om vissa pronomen, adverb och konjunktioner)

interstellär
Ordklass adjektiv
som har att göra med områden i rymden mellan stjärnorna

interurban
Ordklass adjektiv
som försiggår mellan olika städer eller (förr) mellan olika taxeområden

intervall
Ordklass substantiv
period mellan två angivna tidpunkter
avstånd mellan två angivna punkter
sträcka mellan två punkter, t.ex. på en tallinje Bruklighet matematik

intervenera
Ordklass verb
ingripa som mellankommande part i pågående konflikt e.d., vanligen med maktmedel (speciellt militära)
speciellt: inskrida för att medla

intervention
Ordklass substantiv
ingripande i konflikt e.d., speciellt av stat i annan stats inre angelägenheter (vanligen med militära medel)
deltagande i rättegång av person som inte är part Bruklighet juridik

intervju
Ordklass substantiv
utfrågning i samtalsform av person, särskilt för tidningsartikel, i radioprogram e.d.
även om artikeln, programmet etc.
allmännare: utfrågning i undersökande syfte, t.ex. för att fastställa någons personliga egenskaper Bruklighet speciellt i sociologiska sammanhang

intervjua
Ordklass verb
göra intervju med

intervjuare
Ordklass substantiv
person som gör intervju

intervjuoffer
Ordklass substantiv
person som intervjuas Bruklighet vardagligt

intervjuundersökning
Ordklass substantiv
samhällsvetenskaplig undersökning baserad på intervjuer (i motsats till undersökning baserad på observation e.d.)

intervokalisk
Ordklass adjektiv
belägen mellan två vokaler (vanligen om konsonant)

inte röra ett hår på någons huvud
helt avstå från att bruka våld mot någon (fastän motsatsen kunde förväntas)

intestatarv
Ordklass substantiv
arv p.g.a. rättsregler (som i regel ger släktingar arvsrätt) och inte i kraft av testamentariskt förfarande

inte så blodigt
inte så dyrt Bruklighet vardagligt

inte så farligt
inte så illa, kunde ha varit värre Bruklighet vardagligt

inte säga flaska
inte säga ett ord

intet
Ordklass pronomen
inte något
ibland substantiviskt om ogripbara företeelser

intetdera
Ordklass pronomen
inget av de båda alternativen Bruklighet högtidligt

intetsägande
Ordklass adjektiv
som saknar egentligt innehåll eller uttryck

inte vara att leka med
utgöra faktor som kan orsaka stora svårigheter

inte vara buskablyg
vara framfusig eller fräck

inte vara värd ett ruttet lingon
knappast vara vård någonting Bruklighet vardagligt

inte veta sig någon levande råd
inte finna någon som helst utväg Bruklighet vardagligt

inte vilja vara i någons kläder
inte vilja vara i någons situation

intialsprängämne
Ordklass substantiv
känsligt sprängämne vars huvuduppgift är att tända andra sprängämnen (om t.ex. knallkvicksilver)

intig
Ordklass adjektiv
tom på mening och innehåll Bruklighet mindre brukligt

intighet
Ordklass substantiv
frånvaro av mening och innehåll

intill
Ordklass adverb
med position just vid vid sidan av något (ibland med kontakt)
även med riktningsbetydelse
även abstraktare
intill
Ordklass preposition
just vid sidan av (med befintlighets- eller riktningsbetydelse)
med tidsbetydelse: ända fram till viss tidpunkt
abstraktare: ända upp till

intilliggande
Ordklass adjektiv
placerad intill något

intim
Ordklass adjektiv
som rör det privata eller innersta av någons personliga förhållanden (speciellt om sexuella förhållanden)
utvidgat i fråga om relationer o.d.: mycket nära
även om miljö e.d. som skapar förutsättningar för gemenskapskänslor
även om abstrakta förhållanden med beröringspunkter

intimist
Ordklass substantiv
bildkonstnär som arbetar med motiv av intim, rofylld karaktär

intimitet
Ordklass substantiv
känsla av personlig närhet och förtrolighet
i plural ofta om konkreta, sexuella handlingar

intimsfär
Ordklass substantiv
den privata delen av en människas liv

intimt ungänge
Frasklass nominalfras
samlag

intjänandetid
Ordklass substantiv
minsta anställningstid för erhållande av viss försäkring

intolerabel
Ordklass adjektiv
som inte kan tolereras

intolerans
Ordklass substantiv
brist på respekt för andras åsikter eller beteenden
minskad motståndskraft mot något Bruklighet medicin

intolerant
Ordklass adjektiv
som visar intolerans

intolka
Ordklass verb
uppfatta en innebörd i något som inte direkt framgår av yttrande e.d.

intonation
Ordklass substantiv
karakteristisk variation i röstens tonhöjd vid tal, typisk för viss person, viss region eller visst språk
träffande av rätt tonhöjd, särskilt vid sång

intonera
Ordklass verb
ansätta en inledande ton
speciellt: stämma upp sång

intorkning
Ordklass substantiv
särskilt: konservering genom torkning

intoxikation
Ordklass substantiv
förgiftning

intransigent
Ordklass adjektiv
omedgörlig

intransitiv
Ordklass adjektiv
som inte konstrueras med objekt (om verb)

intravenös
Ordklass adjektiv
som har att göra med det inre av blodåder
i adverbiell användning ofta: inne eller in i blodåder

intressant
Ordklass adjektiv
som kan fånga och kvarhålla uppmärksamheten
ibland med tonvikt på ekonomiska möjlihgeter e.d.

intresse
Ordklass substantiv
spontan och lustbetonad inriktning av uppmärksamhet på något ämne, någon företeelse e.d.
inneboende förmåga att fånga och hålla kvar uppmärksamhet, särskilt hos ämne, företeelse e.d.
något som man har naturlig lust att syssla med utanför arbetet e.d.
engagemnag i något som man hoppas vinna fördelar av (speciellt i politiska sammanhang)
speciellt även i affärssammanhnang om ekonomisk satsning e.d.
även utvidgat (utan ekonomisk aspekt): utsikt att vinna fördel

intressebolag
Ordklass substantiv
bolag där minst 20 och högst 50 % av aktierna ägs av annat bolag

intressegemenskap
Ordklass substantiv
gemensamt engagemang i något som alla eller båda parter hoppas vinna fördelar av

intressegrupp
Ordklass substantiv
grupp vars medlemmar har gemensamma intressen

intressekonflikt
Ordklass substantiv
omöjlighet att samtidigt tillgodose flera intressen

intresselös
Ordklass adjektiv
särskilt: som saknar intresse

intressent
Ordklass substantiv
person eller grupp som gjort ekonomisk satsning i bolag e.d.
utvidgat: person eller grupp som avser att göra ekonomisk satsning

intresseområde
Ordklass substantiv
ämnesområde som någon intresserar sig för
geografiskt område där viss stat har inflytande utanför de egan gränserna

intresseorganisation
Ordklass substantiv
organisation som tillvaratar viss grupps intressen

intressera
Ordklass verb
väcka och hålla kvar intresse hos någon
någon gång även i absolut konstruktion
ofta reflexivt: hysa intresse för något
ibland även: vara av betydelse för Bruklighet mest i nekande konstruktioner

intresserad
Ordklass adjektiv
som visar intresse för något
som har ekonomiska intressen i något

intressesfär
Ordklass substantiv
särskilt: större område där viss främmande makt har eller kräver inflytande

intresseväckande
Ordklass adjektiv
som förmår intressera

intrig
Ordklass substantiv
listig och försåtlig plan, vanligen i syfte att skada någon och vanligen utarbetad i samverkan mellan flera personer
handling i roman eller drama e.d. (av berättande typ)

intrigant
Ordklass substantiv
person som gärna skapar intriger Bruklighet mindre brukligt
intrigant
Ordklass adjektiv
som gärna skapar intriger

intrigera
Ordklass verb
bedriva intriger

intrigör
Ordklass substantiv
person som gärna bedriver intriger

intrikat
Ordklass adjektiv
svår att lösa eller överblicka, ofta p.g.a. känsliga yttre omständigheter

intro
Ordklass substantiv
kort förspel, särskilt i populär musik

introducera
Ordklass verb
införa och göra allmänt bekant i viss krets, på visst område e.d.
med tonvkikt på den eller det infördas fördel: skaffa tillträde till viss krets, marknad e.d.
speciellt: skriva in adlig person på Riddarhuset
ge en första förtrogenhet med visst ämne e.d.

introduktion
Ordklass substantiv
det att göra allmänt bekant och tillgänglig, särskilt i ekonomiska sammanhang (på marknaden e.d.)
inskrivning
framställning som ger en första förtrogenhet med något ämne
inledning
speciellt: inledande, långsamt avsnitt av symfoni- eller sonatsats eller annat musikaliskt verk

introduktionsbrev
Ordklass substantiv
brev i vilket en besökare presenteras för värd e.d. för att underlätta inträdet i viss krets Bruklighet mest historiskt

introduktionserbjudande
Ordklass substantiv
tillfälligt lågt pris på tjänst eller vara som håller på att introduceras eller på många eller alla varor i nyöppnad affär e.d.

introduktionskurs
Ordklass substantiv
kurs som ger en första förtrogenhet med något

introduktör
Ordklass substantiv
person som introducerar något

introspektion
Ordklass substantiv
iakttagelse av det egna själslivet (speciellt som vetenskaplig metod)

introspektiv
Ordklass adjektiv
som har att göra med introspektion Bruklighet psykologi
om person, karaktär e.d.: inriktad på det egna själslivet

introversion
Ordklass substantiv
inåtvänd läggning

introvert
Ordklass adjektiv
som har en sluten, inåtvänd läggning
även om handling o.d.

intrumfa
Ordklass verb
kraftfullt och slutgiltigt inpränta

intryck
Ordklass substantiv
resultat av inverkan på själen, orsakad av yttre upplevelse eller förnimmelse
även med konstruktionsväxling
inbland försvagat: uppfattning
om ren sinnesretning: förnimmelse Bruklighet mest i sammansättningar
märke efter något som tryckts in i något

intrång
Ordklass substantiv
det att olovligt tränga in på någon annans område (konkret eller abstrakt)
otillbörlig inskränkning

inträda
Ordklass verb
stiga in
överfört: börja delta i någon verksamhet
börja vara för handen (om nytt tillstånd e.d.)

inträde
Ordklass substantiv
det att stiga in
speciellt i avgiftsbelagd lokal e.d. och då även om avgiften
överfört: påbörjat deltagande eller medlemskap
speciellt i utbildning e.d.
början Bruklighet något högtidligt

inträdesprov
Ordklass substantiv
prov som avläggs för antagning till viss utbildning

inträdestal
Ordklass substantiv
tal vid tillträde till visst ämbete eller viss värdighet

inträffa
Ordklass verb
komma att äga rum (ofta om något oförutsett eller plötsligt)
försvagat: infalla
infinna sig Bruklighet något högtidligt

intränga
Ordklass verb
med våld eller anträngning bana sig väg in i något
i perfekt particip även med transitiv betydelse: inföst med våld
överfört: skaffa sig djupare kännedom om

inträngande
Ordklass adjektiv
grundlig och djupgående (om framställning e.d.)

inträngling
Ordklass substantiv
person som olovligt tagit sig in på någon annans område e.d.

intubation
Ordklass substantiv
införande av rör, tub eller kanyl i en kroppskanal, t.ex. i luftstrupen för att åstadkomma fri luftväg

intuition
Ordklass substantiv
förmåga till omedelbar uppfattning eller bedömning utan medveten tillgång till alla fakta (ofta i motsats till logiskt resonerande förmåga)

intuitiv
Ordklass adjektiv
som uppnås genom intuition

intyg
Ordklass substantiv
underskrivet domkument som utgör formellt bevis för någons kompetens e.d. eller någots kvalitet e.d.

intyga
Ordklass verb
utfärda intyg om
ofta utvidgat: försäkra riktigheten av något påstående e.d.

intåg
Ordklass substantiv
inmarsch
utvidgat: högtidlig ankomst

intåga
Ordklass verb
marschera in
utvidgat: högtidligt träda in

intäkt
Ordklass substantiv
penningmedel som inflyter till viss person eller organisation (av enstaka ekonomiskt åtagande eller för viss period) Bruklighet särskilt bokföring och skatteteknik

inuit
Ordklass substantiv
eskimå
eskimåerna språk (med gradvisa dialektskillnader som gör att de östligaste eskimåerna inte kan förstå de västligaste)

inunder
Ordklass preposition
under och (vanligen) inuti något

inuti
Ordklass adverb
i det inre av något
inuti
Ordklass preposition
i det inre av

invadera
Ordklass verb
militärt tränga in i och besätta annan nation eller del därav
utvidgat: komma i stor mängd till

invagga
Ordklass verb
i vissa uttryck: få någon att hänge sig åt falsk föreställning e.d.

inval
Ordklass substantiv
utseende av ledamot till viss församling genom omröstning

invalid
Ordklass substantiv
person vars arbetsförmåga starkt och varaktig nedsatts genom skada som vanligen yttrar sig i nedsatt rörelseförmåga

invalidisera
Ordklass verb
göra till invalid

invaliditet
Ordklass substantiv
starkt och varaktigt nedsatt arbetsförmåga

invallning
Ordklass substantiv
det att omge område med vallar (till skydd, för torrläggning e.d.)

invand
Ordklass adjektiv
som man sedan länge är anpassad till

invandra
Ordklass verb
komma till och bosätta sig i annat land än hemlandet
även utvidgat om växter och djur

invandrare
Ordklass substantiv
person som invandrat till visst land

invandrarverk
Ordklass substantiv
statligt verk som har ansvaret för invandrarfrågor

invandring
Ordklass substantiv
bosättning i annat land än hemlandet
även utvidgat i fråga om växter och djur

invandringskvot
Ordklass substantiv
högsta tillåtna antal invandrare till visst land per år

invariabel
Ordklass adjektiv
oföränderlig

invariant
Ordklass substantiv
matematisk storhet som inte förändras under vissa transformationer
invariant
Ordklass adjektiv
oföränderlig (särskilt om matematiska storheter vid transformation)

invasion
Ordklass substantiv
militär inryckning i stor skala i ett land, vanligen i syfte att ockupera lnadet eller delar därav
utvidgat: samtidig ankomst av stor mängd av något

inveckla
Ordklass verb
komma någon att bli indragen, vanligen i komplikationer, obehagligheter e.d.
ofta reflexivt: trassla in sig

invecklad
Ordklass adjektiv
som har många och svåröverskådliga delar

invektiv
Ordklass substantiv
förolämpnade ord

inventariebok
Ordklass substantiv
särskilt: handelsbok med förteckning över tillgångar och skulder, som förr måste föras av alla bokföringsskyldiga

inventarieförteckning
Ordklass substantiv
förteckning över inventarier

inventarier
Ordklass substantiv
lös egendom

inventarium
Ordklass substantiv
förteckning över lösegendom eller annan typ av samling
förteckning över tillgångar och skulder
person som verkat mycket länge på en plats

inventera
Ordklass verb
gå igenom och upprätta förteckning över någon grupp föremål
även med avseende på lokal med någon samling föremål
försvagat: undersöka

inventiös
Ordklass adjektiv
sinnrikt och ändamålsenligt inrättad
välutrustad

inverka
Ordklass verb
fungera som styrande eller förändrande faktor på viss företeelse, visst tillstånd e.d.

inverkan
Ordklass substantiv
fortlöpande effekt, vanligen i form av olika slag av förändringar

invers
Ordklass substantiv
inverst element Bruklighet matematik
speciellt: invers funktion
invers
Ordklass adjektiv
omvänd

inversion
Ordklass substantiv
ändring av något till omvänd ordning eller omvänt läge (i förhållande till det normala tillståndet)
det att ett övre luftskikt är varmare än ett lägre (så att bl.a. gaser inte stiger uppåt utan ligger kvar på en låg nivå)

invertebrat
Ordklass substantiv
ryggradslöst djur

invertera
Ordklass verb
ändra till omvänd ordning eller omvänt läge (i förhållande till det normala eller ursprungliga)
speciellt matematik: bilda nytt bråktal genom att låta täljare och nämnare byta plats (i visst bråktal)
i perfekt particip även: skenbart motsatt

invertsocker
Ordklass substantiv
blandning och glukos och fruktos, erhållen genom hydrolys av rörsocker i vattenlösning

invertsåpa
Ordklass substantiv
typ av ytaktivt ämne vars verksamma beståndsdel utgörs av positivt laddade organiska joner och som bl.a. används som ytdesinfektionsmedel

investera
Ordklass verb
satsa ekonomiskt värde, vanligen i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid, med grundad förhoppning om senare avkastning
även utvidgat om att satsa pengar i improduktiva värden
även överfört

investerare
Ordklass substantiv
juridisk person som gjort investering

investering
Ordklass substantiv
satsning av ekonomiskt värde, vanligen i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid, med grundad förhoppning om framtida avkastning
ofta mer eller mindre konkret: placerat kapital
även utvidgat

investeringsbank
Ordklass substantiv
statlig bank med uppgift att ge lån till större och mer riskbetonade projekt

investeringsfond
Ordklass substantiv
fond för avsättning av vinstmedel för framtida investeringar (varvid viss skattelättnad erhålls för företaget e.d.)

investitur
Ordklass substantiv
symboliskt insättande i högre kyrkligt ämbete, t.ex. av abbotar och biskopar (i den medeltida kyrkan)

investiturstrid
Ordklass substantiv
konflikt mellan påve och kejsare om kyrkliga ämbetstillsättningar under medeltiden, särskilt 1075-1122 Bruklighet historiskt

investmentbolag
Ordklass substantiv
aktiebolag vars verksamhet består i placering av det egna kapitalet i andra företag

invid
Ordklass preposition
i omedelbar närhet av

inviga
Ordklass verb
genom en ceremoni öppna för besök eller användning (med avseende på lokal, evenemang e.d.)
högtidligt insätta i ämbete
försvagat: använda för första gången
med prepositionen i: göra förtrogen med något svårtillgängligt sammanhang

invigning
Ordklass substantiv
särskilt: formellt öppnande av evenemang. nybyggd lokal e.d.
formell insättning i ämbete

invit
Ordklass substantiv
antytt erbjudande eller förslag (särskilt om samarbete, vänskaplig relation e.d.)
speciellt i fråga om erotiska förhållanden
speciellt även om viss signal vid budgivning i kortspel, särskilt bridge

invitation
Ordklass substantiv
formell inbjudan
försvagat: förslag

invitera
Ordklass verb
erbjuda att komma som gäst
försvagat: föreslå, uppmana
speciellt i kortspel, särskilt bridge

invokation
Ordklass substantiv
litterär hänvändelse (till någon frånvarande person, gudom e.d.)

involvera
Ordklass verb
komma någon att bli inblandad
innefatta

invånare
Ordklass substantiv
person som räknas som stadigvarande bosatt i visst område, på viss plats e.d.

invägning
Ordklass substantiv
kontrollvägning före tävling av tävlande i sport med viktklasser, t.ex. boxning

invälja
Ordklass verb
genom val anta som medlem

invända
Ordklass verb
uttrycka och ge skäl för avvikande ståndpunkt

invändig
Ordklass adjektiv
belägen på insidan eller i det inre av något
särskilt i adeverbiell användning
speciellt i travsammanhang e.d. (i adverbiell användning): närmare innerbanan i förhållande till konkurrent

invändning
Ordklass substantiv
inpass som uttrycker avvikande ståndpunkt
ibland med stark bibetydelse av förbud: uttryckt ovilja att ge sitt samtycke

invändningsfri
Ordklass adjektiv
som man inte kan (sakligt) invända mot

invänta
Ordklass verb
vänta på någon händelse e.d. som förutses
ofta med innebörden att ingenting görs före denna händelse: avvakta
speciellt även: låta komma i kapp

invärtes
Ordklass adjektiv
inre (särskilt om det inre av kroppen)
inbördes
invärtes
Ordklass adverb
i det inre av något, särskilt kroppen

inväva
Ordklass verb
förse med vävt mönster
ofta överfört: infoga på ett omärkligt sätt

inympa
Ordklass verb
plantera över främmande växtdel på viss växt
även överfört

inåt
Ordklass adverb
mot det inre av något
inåt
Ordklass preposition
mot det inre av
även utan riktningsbetydelse
vettande mot (någon inre del)

inåtvänd
Ordklass adjektiv
särskilt: som är inriktad på det egan jaget och undviker närmare kontakt med andra
även om handling o.d.

inäga
Ordklass substantiv
odlad mark eller äng nära en gård

inälvor
Ordklass substantiv
organ belägna i kroppshålorna (hos människa eller djur)
speciellt som föda, ofta i motsats till kött Bruklighet mest i sammansättningar

inälvsmask
Ordklass substantiv
maks som lever i inre organ hos människa eller djur (vanligen om plattmaskar, t.ex. binnikemask, eller rundmaskar, t.ex. spolmaskar)

i nöd och lust
Frasklass prepositionsfras
både i sorg och i glädje (särskilt som fras i vigselformuläret)

inöva
Ordklass verb
träna till god behärskning
i perfekt particip ibland med bibetydelse av något alltför mekaniskt

in över
i riktning bort över och inåt

inöver
Ordklass preposition
i riktning bort över och inåt

i och med
samtidigt med (och som följd av)

iordningsställa
Ordklass verb
sätta i lämligt skick för visst bestämt syfte

i oträngt mål
Frasklass prepositionsfras
i onödan

i parti och minut
uttryck som anger stor mängd, hög frekvens eller dylikt

IQ
Ordklass substantiv
förkortning för "intelligenskvot"

irakier
Ordklass substantiv
mansperson från Irak
i plural ofta om personer från Irak oavsett kön

irakisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Irak

irakiska
Ordklass substantiv
kvinna från Irak

i rakt nedstigande led
Frasklass prepositionsfras
direkt via far eller mor bakåt genom generationerna (om släktförhållanden)

iranier
Ordklass substantiv
mansperson från Iran
i plural ofta om personer från Iran oavsett kön

iransk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Iran

iranska
Ordklass substantiv
språket persiska Bruklighet mindre brukligt
kvinna från Iran

irer
Ordklass substantiv
mansperson tillhörande Irlands keltisktalande befolkning
i plural ofta som sådana personer oavsett kön

iridium
Ordklass substantiv
en vit tungmetall, använd i legeringar med platina

iris
Ordklass substantiv
typ av högväxt ört med svärdlika blad samt tre nedböjda yttre och tre upprätta inre flikar i blomkalken (ofta odlad)
speciellt: gul svärdslilja
färgad hinna omedelbart framför ögats lins med reglerbar öppning (pupill) i centrum

irisbländare
Ordklass substantiv
bländare vars öppning bildas av ringformigt ordnade lameller

irisera
Ordklass verb
skimra i regnbågens färger

irisering
Ordklass substantiv
pärlemorartat färgspel i tunna nybildade moln, uppkommet genom solljusets brytning

irisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Irland (ofta särskilt om den keltiska kulturen)

iriska
Ordklass substantiv
ett keltiskt språk som talas på Irland av en liten minoritet
kvinna som tillhör Irlands irisktalande befolkning

irländare
Ordklass substantiv
mansperson från Irland
i plural ofta om personer från Irland oavsett kön

irländsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Irland

irländska
Ordklass substantiv
iriska
även om den irländska varianten av engelska
kvinna från Irland

irokes
Ordklass substantiv
medlem av ett nordamerikanskt indianfolk

ironi
Ordklass substantiv
i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han eller hon verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta
även om förmåga att uttycka sig på detta sätt
överfört: överraskande, oberäknelig händelseutveckling, ofta om egendomliga sammanträffanden e.d. som verkar illvilligt uträknade

ironiker
Ordklass substantiv
person som gärna inoniserar

ironisera
Ordklass verb
uttrycka sig ironiskt

ironisk
Ordklass adjektiv
som säger motsatsen till vad han eller hon verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta
även om händesleutvecking e.d. med inslag av egendomliga sammanträffanden Bruklighet mest i adverbiell användning

irra
Ordklass verb
planlöst driva omkring utan mål eller under fåfängt sökande efter mål
utvidgat: inte finna fäste för blick e.d.
om blick, ljssken e.d.: vara i snabb och oregelbunden rörelse

irrationell
Ordklass adjektiv
svår att förutse eller förklara logiskt
ibland med positiv värdering, särskilt om person vars manövrer är svåra att förutse
som inte kan uttryckas som heltal eller bråk (om tal)

irrbloss
Ordklass substantiv
typ av ljusfenomen som rör sig oregelbundet, speciellt i form av små lågor över sumpmark e.d.
ofta överfört: bedräglig fantasibild

irreal
Ordklass adjektiv
som inte är verklig eller faktisk Bruklighet filosofi m.m.
speciellt vid villkorsbisatser

irredentism
Ordklass substantiv
strävan inom nation att införliva närliggande områden med befolkning av samma slag som i nationen (ursprungligen om den nationella rörelsen i det ännu ej enade Italien)

irreell
Ordklass adjektiv
som inte stämmer med den vanliga erfarenheten och därför förefaller mystisk och svårfattlig Bruklighet mindre brukligt

irreguljär
Ordklass adjektiv
inte reguljär
speciellt: som faller utanför den normala militära organisationen

irrelevant
Ordklass adjektiv
som saknar betydelse i sammanhanget

irreparabel
Ordklass adjektiv
omöjlig att reparera eller ersätta

irreversibel
Ordklass adjektiv
som inte är omvändbar (om process e.d. som kan försiggå endast i en riktning Bruklighet i vetenskapliga sammanhang

irrfärd
Ordklass substantiv
planlös, kringflackande färd utan mål eller under fåfängt sökande efter mål

irrgång
Ordklass substantiv
slingrande gång där man lätt förlorar orienteringen
särskilt överfört om svåröverskådliga företeelser

irrigation
Ordklass substantiv
bevattning

irritabel
Ordklass adjektiv
som lätt irriteras (om person, organism e.d.)

irritament
Ordklass substantiv
retmedel
allmännare: något som utlöser olustförnimmelser

irritation
Ordklass substantiv
olustig, lätt uppretad sinnesstämning, ofta över något som upplevs som en meningslös eller onödig störning e.d.
även om lättare skadesymptom e.d.

irritationsmoment
Ordklass substantiv
anledning till irritation

irritera
Ordklass verb
orsaka irritation hos någon
med avseende på kroppsdel o.d.: framkalla rodnad eller liknande hos
i perfekt particip utvidgat

irrlära
Ordklass substantiv
falsk lära

irrlärig
Ordklass adjektiv
som utgör eller stöder irrlära

iråkad
Ordklass adjektiv
som man råkat ut för eller ådragit sig

is
Ordklass substantiv
fruset vatten i hård form och med blank, glatt yta (om ämnet eller stycke därav; speciellt om täckande skikt e.d.)
i fackmässiga sammanhang även om snö
ofta i liknelser och bildligt

isa
Ordklass verb
kyal eller täcke med is
reflexivt även: bli till is
även bildligt, särskilt i uttryck för fasa o.d. Bruklighet mest passivt
överfört: komma någon att rysa
beläggas med is

isabellafärg
Ordklass substantiv
en ljust grågul färg

isagogik
Ordklass substantiv
en vetenskap som studerar bibeltexters bakgrund och historia

isagogisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med isagogik

i samma andetag
Frasklass prepositionsfras
samtidigt
omedelbart efter

isbark
Ordklass substantiv
knottrig trostavlagring som bildas vid kontakt mellan luftens underkylda vattendroppar och kalla föremål

isberg
Ordklass substantiv
stort brottstycke av glaciäris som flyter omkring i havet

isbergssallad
Ordklass substantiv
en sallad i hårt knutet huvud med kraftiga, frasiga blad

isbildning
Ordklass substantiv
uppkomst av is
även om den uppkomna isen

isbill
Ordklass substantiv
spetsig järnstång att hugga hål i is med

isbit
Ordklass substantiv
litet stycke is, speciellt för kylningsändamål

isbjörn
Ordklass substantiv
en vitpälsad björn som har lång hals, hög bakkropp och långa, breda fötter och lever i polartrakter

isblomma
Ordklass substantiv
blomliknande figur, bildad av frusen imma på fönster

isblå
Ordklass adjektiv
blåaktig som genomskinlig is eller som en isyta i skymningen

isblåsa
Ordklass substantiv
gummiblåsa med hackad is för avkylning av sjukt eller skadat kroppsparti Bruklighet mest historiskt

isboj
Ordklass substantiv
boj som är specialtillverkad för att tåla påfrestningar av drivis

isbrodd
Ordklass substantiv
taggförsett järnstycke som fästs under bro eller hästsko för att ge säkrare grepp på is

isbrytande
Ordklass adjektiv
fartyg som är specialtillverkat för att bryta rännor i istäckta farleder

isbrytning
Ordklass substantiv
uppbrytning av istäckt farled så att rännor skapas

isbränna
Ordklass substantiv
skada på övervintrade växtbestånd, orsakad av isbildning på marken

isbälte
Ordklass substantiv
långsträckt sammanhängande ismassa till havs

iscensätta
Ordklass verb
konstnärligt förbereda uppförande på scen av skåpdespel e.d.
utvidgat: sätta igång

iscensättning
Ordklass substantiv
konstnärliga förberedelser för uppförande på scen av skådespel e.d.
även om den färdiga föreställningen

ischias
Ordklass substantiv
sjukligt tillstånd med smärtor i området kring höfterna och nedåt benen

ischiasnerv
Ordklass substantiv
nervstam som går från ländryggen längs benets baksida ner till foten

ischoklad
Ordklass substantiv
konfekt bestående av mörk eller ljus blockchoklad och kokosfett

isdans
Ordklass substantiv
en gren i konståkning på skridsko, utförd som dans av herre och dam i par

isdubb
Ordklass substantiv
vass metallspets med trähandtag, som används för att ge fäste om man skall ta sig upp ur en vak

isen är bruten
Frasklass sats
de första svårigheterna är övervunna

isflak
Ordklass substantiv
större, relativt plant isstycke, vanligen lösbrutet från istäcke e.d.

isfri
Ordklass adjektiv
som för tillfället eller permanent inte är täckt av is
vars omgivande vatten inte fryser till

isfågel
Ordklass substantiv
kungsfiskare Bruklighet föråldrat

isgata
Ordklass substantiv
isbeläggning på vägbana eller trottoar o.d. (med tanke på den risk personer och fordon utsätts för)

isglass
Ordklass substantiv
glassliknande sötsak av frusen saft

ishall
Ordklass substantiv
inomhusanläggning med konstfrusen isbana

ishav
Ordklass substantiv
hav som omger endera polen
hav bildat av smältande inlandsis

ishink
Ordklass substantiv
bordshink för isbitar

ishockey
Ordklass substantiv
ett lagspel på skridsko med puck och nedtill vinklade klubbor på en mindre isbana, kännetecknat bl.a. av att mycket hårda kropsstacklingar är tillåtna

ishockeyklubba
Ordklass substantiv
plan, vinklad, tämligen lång träklubba som används i ishockey

ishockeyrör
Ordklass substantiv
skridsko som främst är avsedd för ishockeyspel

isig
Ordklass adjektiv
iskall
belag med is

i sin mån
Frasklass prepositionsfras
på sitt sätt

i sista hand
Frasklass prepositionsfras
i grund och botten, ytterst

i sitt rätta element
Frasklass prepositionsfras
hemmastadd, som hemma, som fisken i vattnet

isjakt
Ordklass substantiv
typ av farkost med segel och medar för förflyttning på is (vanligen i sportsyfte)

i själ och hjärta
Frasklass prepositionsfras
innerst inne i den djupare delen av personligheten

iskall
Ordklass adjektiv
bitande kall men ofta med temperatur över fryspunkten
om person: genomfrusen
överfört: som inte visar några känslor
speciellt: helt lugn

iskonvalj
Ordklass substantiv
liljekonvalj vars blomning avsiktligt försenats genom att rotstocken förvarats i kylrum och som blommar framår jul

iskravning
Ordklass substantiv
bildande av issörja i rinnande vatten

iskyla
Ordklass substantiv
bitande kyla
överfört: visad känslolöshet
speciellt: totalt lugn

islam
Ordklass substantiv
en världsreligion som räknar med en enda, personlig Gud och betonar vikten av bön, botgöring och mission (ursprungligen arabisk, grundad av profeten Muhammed, och med åtskilliga beröringspunkter med judendomen och kristendomen)

islamisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med islam

islamitisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med islam

islandslav
Ordklass substantiv
en olivbrun, busklik lav som saknar vidhäftningsorgan

islandssill
Ordklass substantiv
sor, fet sill fångad i fiskevatten runt Island, saluförd saltad i tunnor och bäst lämpad för inläggning
ibland även (i handeln) om saltsill av annat ursprung

islandströja
Ordklass substantiv
typ av tjock, mönstrad ylletröja, vanligen med bård över axlarna (ursprungligen avsedd för fiskare och sjömän

islossning
Ordklass substantiv
uppbrytning och smältning av istäcke
ofta överfört: undanröjande av hämningar eller känslomässiga hinder

isländsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Island

isländska
Ordklass substantiv
det officiella språket på Island
kvinna från Island

islänning
Ordklass substantiv
mansperson från Island
i plural ofta om personer från Island oavsett kön

ism
Ordklass substantiv
konstriktning som bildat skola Bruklighet något skämtsamt

isobar
Ordklass substantiv
kartlinje som sammanbinder orter med samma lufttryck

i socialt avseende
Frasklass prepositionsfras
från social synpunkt

isogloss
Ordklass substantiv
kartlinje som anger gränsen för ett språkdrags utbredning

isogon
Ordklass substantiv
tänkt linje som sammanbinder platser med samma magnetiska deklination

isolat
Ordklass substantiv
område utan kontakter med andra områden
även om isolerad befolkningsgrupp e.d.

isolationism
Ordklass substantiv
strävan inom nation att undvika engagemang utanför de egan gränserna
allmännare: strävan efter isoloering

isolationistisk
Ordklass adjektiv
som kännetecknas av isolationism

isolator
Ordklass substantiv
ämne som inte leder elektrisk ström eller värme, ljud m.m.
anordning som skiljer strömförande ledning från jordade föremål, vanligen porslin

isolera
Ordklass verb
helt avskära från social kontakt med omgivningen
omge med material som förhindrar ledning eller strålning av elektricitet, värme, ljud e.d.
skilja ut i oblandad form

isolerad
Ordklass adjektiv
särskilt: som saknar sociala kontakter med omgivningen
även om tillstånd e.d.
allmännare: enstaka

isolerband
Ordklass substantiv
isoleringsband

isolerglas
Ordklass substantiv
glasrutor med mellanliggande, tätt inneslutna luftskikt

isolering
Ordklass substantiv
särskilt: tillstånd av minimala kontakter med omgivningen
som kortform: om isoleringsavdelning e.d.
isolerande material eller anordning

isoleringsavdelning
Ordklass substantiv
avdelning där vissa intagna hålls isolerade (på sjukhus, kriminalvårdsanstalt e.d.)

isoleringsband
Ordklass substantiv
häftremsa för isolering, t.ex. av elektriska ledningar

isoleringscell
Ordklass substantiv
cell där fånge hålls isolerad (med hänvisning till hans farlighet e.d.)

isomer
Ordklass substantiv
ämne som ingår i en grupp kemiska föreningar mellan vilka isomeri råder
isomer
Ordklass adjektiv
som ingår i en grupp av ämnen mellan vilka isomeri råder

isomeri
Ordklass substantiv
det att kemiska föreningar har samma atomuppsättning men olika uppbyggnad av molekylerna

isometrisk
Ordklass adjektiv
som bibehåller samma längd (om sammandragning av muskel)

isometrisk träning
Frasklass nominalfras
träning som utförs genom att vissa muskler under kort tid spänns maximalt utan att förkrtas med ökad muskelstyrka som resultat

isomorf
Ordklass adjektiv
som har samma form eller struktur som

isomorfi
Ordklass substantiv
systeamtisk likhet i form eller struktur i de väsentliga avseendena (trots olikhet i material e.d.)
speciellt om förhållandet mellan kemiskt analoga föreningar som har lika kristallform
speciellt även om likhet i uppbyggnad mellan växter av olika arter

isooktan
Ordklass substantiv
ett flytande kolväte som används i bensinmotorer för att förhindra knackning

isop
Ordklass substantiv
en låg, kryddoftande buskväxt med små läppformiga, oftast blåvioletta blommor, som ofta är odlad som kantväxt i kryddträdgårdar
även om bladen som krydda

isoterm
Ordklass substantiv
kartlinje som sammanbinder orter med samma temperatur

isotop
Ordklass substantiv
atomtyp som ingår i en grupp atomtyper med samma kärnladdning (atomnummer) men olika antal neutroner och där alltså alla atomtyperna hör till samma grundämne

isperiod
Ordklass substantiv
istid

ispigg
Ordklass substantiv
spetsig istapp
även bildligt om en krukväxt med kolvliknande blomställningar som ser ut som istappar

ispik
Ordklass substantiv
trästav med järnspets för kontroll av tjockleken hos istäcke

isprinsessa
Ordklass substantiv
firad konståkerska på skridsko

isracing
Ordklass substantiv
tävlingskörning med motorcyklar eller bilar på is

israel
Ordklass substantiv
mansperson från det moderna Israel
i plural ofta om personer från Israel oavsett kön

israelisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med det moderna Israel

israeliska
Ordklass substantiv
kvinna från det moderna Israel

israelit
Ordklass substantiv
person tillhörnade någon av de tolv judiska folkstammarna i det forntida Israel

isrand
Ordklass substantiv
särskilt: kant av is vid öppet vatten

isranunkel
Ordklass substantiv
en låg fjällväxt av smörblomssläktet med stora, vita eller röda blommor

israpport
Ordklass substantiv
officiell redogörelse för isförhållandena i ett område

isrevy
Ordklass substantiv
föreställning med konståkning och andra uppträdanden på is

isränna
Ordklass substantiv
bruten ränna i istäcke för att möjliggöra sjöfart

issjö
Ordklass substantiv
sjö med tillflöde av vatten från en intilliggande glaciär

isskruvning
Ordklass substantiv
sammanpressning och upptornande i vallar av isblock, främst orsakad av vindar och strömmar

issörja
Ordklass substantiv
blandning av vatten och mjuk is

istadarätt
Ordklass substantiv
rätt för avkomling att träda i avliden arvinges ställe Bruklighet juridik

istadig
Ordklass adjektiv
som envist vägrar att foga sig
speciellt om häst: som inte kan förmås att röra sig ur fläcken eller i önskad riktning
även om handling e.d.

istapp
Ordklass substantiv
långsmal isformation bildad genom frysning av droppande smältvatten

ister
Ordklass substantiv
fett från djur (särskilt svin men även häst och gås)
flott

isterband
Ordklass substantiv
korv av nötkött eller fläskkött, buljon och isterfett m.m.

isterbuk
Ordklass substantiv
person med tjock mage

isterflott
Ordklass substantiv
utsmält svinfett

isterhaka
Ordklass substantiv
fet haka (speciellt om dubbelhaka)

istid
Ordklass substantiv
geologisk period under vilken stora delar av kontinenterna täcks av is (särskilt om den senaste)
den tid under en period av en match som en ishockeyspelare får delta aktivt i spelet på isen (istället för att vila i avbytarbåset)

i stånd
Ordklass adverb
i fungerande omständigheter

istånd
Ordklass adverb
i fungerande omständigheter

iståndsätta
Ordklass verb
bringa i funktionsdugligt skick

istäcke
Ordklass substantiv
större sammanhängande beläggning av is på sjö eller hav

i stället
Frasklass prepositionsfras
såsom ersättning eller alternativ

istället
Ordklass adverb
såsom ersättning eller alternativ

isvak
Ordklass substantiv
hål eller öppning i istäcke

isyxa
Ordklass substantiv
särskilt: mycket långskaftad yxa som används vid bergsbestigning ovanför snögränsen

i så måtto
Frasklass prepositionsfras
i detta avseende, såtillvida

isälv
Ordklass substantiv
vattenflöde från smältande glaciäris

i sänder
Frasklass prepositionsfras
åt gången (i uttryck för att inte mer än en sak sker eller utförs samtidigt)

isänder
Ordklass adverb
åt gången (i uttryck för att inte mer än en sak sker eller utförs samtidigt)

i sär
Ordklass adverb
med upphävande av förbindelsen mellan två eller flera delar
utan innebörd av förändring: utan förbindelse
även överfört

isär
Ordklass adverb
med upphävande av förbindelsen mellan två eller flera delar
utan innebörd av förändring: utan förbindelse
även överfört

isättning
Ordklass substantiv
särskilt: infällt eller insatt tygstycke (vanligen en lös del att sätta i urringning på klänning)

italer
Ordklass substantiv
italiker

italienare
Ordklass substantiv
mansperson från Italien
i plural ofta om personer från Italien oavsett kön

italiensk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Italien

italienska
Ordklass substantiv
det officiella språket i Italien
kvinna från Italien

italiker
Ordklass substantiv
person tillhörande något indoeuropeiskt folk i det forntida Italien (ibland med uteslutande av romarna)

italisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med de indoeuropeiska delarna av den forntida kulturen i Italien (ibland med uteslutande av den romerska kulturen)

item
Ordklass substantiv
uppgift i test eller frågeformulär

iteration
Ordklass substantiv
fullständig och regelbunden upprepning
speciellt juridik: återfall i brott

iterativ
Ordklass adjektiv
upprepad
speciellt språkvetenskap: som betecknar upprepad handling

iterera
Ordklass adjektiv
Förkortning iter.
upprepa

itu
Ordklass adverb
i två delar

ituta
Ordklass verb
ständigt och tröttande framhålla för någon

ITV
Ordklass substantiv
förkortning för "intern-TV"

ity
Ordklass adverb
av den anledningen Bruklighet ålderdomligt

IVA
Ordklass substantiv
förkortning för "ingenjörsvetenskapsakademi"

i valet och kvalet
Frasklass prepositionsfras
i en svår valsituation

i varje fall
Frasklass prepositionsfras
ändå, åtminstone

iver
Ordklass substantiv
känslomässigt uppgående i något som visar sig i tydlig önskan att snabbt nå resultat
ibland med betoning av pliktmoment e.d.: nit Bruklighet mest i sammansättningar

ivorian
Ordklass substantiv
mansperson från Elfenbenskusten
i plural ofta om personer från Elfenbenskusten oavsett kön

ivoriansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Elfenbenskusten

ivorianska
Ordklass substantiv
kvinna från Elfenbenskusten

ivra
Ordklass verb
energiskt och engagerat verka för

ivrare
Ordklass substantiv
person som energiskt och engagerat verkar för något

ivrig
Ordklass adjektiv
full av iver
ofta för att beskriva någons grad av engagemang för viss sak e.d.: som visar iver i sin egenskap av
även om handling e.d.

iväg
Ordklass adverb
i riktning bort från avgiven eller antydd plats (med tonvikt på avlägsnandet; ofta med angivande av rörelsens mål eller syfte)
ibland även i fråga om befintlighet: borta

iögonenfallande
Ordklass adjektiv
som man genast lägger märke till
speciellt: uppseendeväckande

iögonfallande
Ordklass adjektiv
som man genast lägger märke till
speciellt: uppseendeväckande


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.